Lab Windows Workflow Foundation (VS2008)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lab Windows Workflow Foundation (VS2008)"

Transkrypt

1 Lab Windows Workflow Foundation (VS2008) Zadanie 1- utworzenie prostej własnej czynności (custom activity). Otworzyć nowy projekt typu Workflow -> Workflow Activity Library W Properties ach zmień w polu Name nazwę Activity1 na np. WritelineActivity Wybrać z menu kontekstowego View Code Utworzymy nową własną czynność WritelineActivity wypisującą na konsolę treść przekazaną do niej w polu właściwości komunikat. Należy więc nadpisać metodę Execute: ///<summary> /// wykonuje aktywnosc - wyswietla komunikat na ekranie ///</summary> ///<param name="executioncontext"></param> ///<returns></returns> protected override ActivityExecutionStatus Execute(ActivityExecutionContext executioncontext) Console.WriteLine(komunikat); Console.WriteLine("wciśnij klawisz aby kontynuować wykonanie workflow..."); Console.ReadLine(); return ActivityExecutionStatus.Closed; /// <summary> /// get/set tresc komunikatu do wyswietlenia /// </summary> [Description("komunikat do wyswietlenia")] [Category("Parameters")] public string komunikat get return _mes; set _mes = value; private string _mes; Teraz dodamy w tym samym namespace nową klasę WritelineValidator sprawdzającą czy pole komunikat naszej czynności jest wypełnione jeżeli nie to ma się na ikonce naszej czynności zapalić czerwony wykrzyknik i pojawić błąd przy kompilacji. public class WritelineValidator : ActivityValidator public override ValidationErrorCollection Validate(ValidationManager manager, object obj) if (null == manager) throw new ArgumentNullException("manager"); if (null == obj) throw new ArgumentNullException("obj"); ValidationErrorCollection errors = base.validate(manager, obj); WritelineActivity act = obj as WritelineActivity; if (null!= act) if (null!= act.parent) if (string.isnullorempty(act.komunikat)) errors.add(validationerror.getnotsetvalidationerror("komunikat")); return errors;

2 Tak zdefiniowany validator należy załączyć do naszej klasy czynności: [ActivityValidator(typeof(WritelineValidator))] public partial class WritelineActivity : SequenceActivity public WritelineActivity() InitializeComponent();... Skompilować i usunąć ewentualne błędy. Aby sprawdzić jak wygląda i działa nasza czynność utworzymy w istniejącym solution nowy projekt typu Workflow->Sequential Workflow Console Application (jest to projekt z założoną aplikacją konsolowa hosta i pustym szablonem workflow). Na Toolbox ie prawym przyciskiem myszy aktywujemy menu kontekstowe i wybieramy AddTab tworząc nowa zakładkę kontrolek o nazwie np. moje kontrolki. Następnie w ramach tej zakładki podobnie wybieramy Choose Items - > zakładka Activities. Za pomocą Browse wskazujemy położenie pliku dll zawierającego naszą czynność ->OK. Nacza kontrolka czynności została dodana do listy kontrolek w toolbox ie pod nazwą WritelineActivity. Po przeciągnięciu jej do pustego workflow otrzymujemy postać: Teraz zajmiemy się sposobem w jaki nasza czynność ma być prezentowana graficznie wracamy do projektu kontrolki WritelineActivity: Ponieważ korzystamy z gradientu liniowego należy dodać w jej kodzie namespace System.Drawing.Drawing2D; oraz klasę definiującą jej postać graficzną w oknie szablonu workflow. public class WritelineTheme : ActivityDesignerTheme ///<summary> /// tworzy temat i ustawia mu pewne wartości ///</summery> ///<param name="theme"></param> public WritelineTheme(WorkflowTheme theme) : base(theme) this.bordercolor = Color.Green; this.backcolorstart = Color.Yellow; this.backcolorend = Color.Orange; this.backgroundstyle = LinearGradientMode.ForwardDiagonal;

3 [ActivityDesignerTheme(typeof(WritelineTheme))] public class WritelineDesigner : ActivityDesigner Należy jeszcze związać klasę WritelineDesigner z nasza klasą czynności : [ActivityValidator(typeof(WritelineValidator))] [Designer(typeof(WritelineDesigner))] public partial class WritelineActivity: SequenceActivity Skompilować dll kę, przejść do projektu workflow konsole application i zobaczyć jak teraz prezentuje się nasza kontrolka w oknie projektanta workflow. Powinna wyglądać tak: Zadanie 2 utworzenie workflow akceptacji kredytów Opis procesu biznesowego akceptacji kredytów: Klient podaje następujące dane: kwote kredytu (w PLN) jaką chciałby otrzymać swój wiek symbol waluty w jakiej ma być udzielony kredyt (np. USD, EUR, PLN) na ile lat chciałby wziąść kredyt Kredytodawca ma przykładowo 2 minuty aby rozpatrzyć wniosek albo zdąży go rozpatrzyć albo informuje kredytobiorcę, że czas założony na rozpatrzenie wniosku minął.rozpatrzenie wniosku polega na analizie danych wejściowych i ocenie stopnia ryzyka związanego z udzieleniem kredytu w następujący sposób. Osoby ponizej (<=) 20 roku życia mogą uzyskać kredyt wyskości max PLN. Następuje sprawdzenie jakiej kwoty żąda kredytobiorca. Jeżeli kwota żądana > PLN to ustawiany jest komunikat o odrzucieniu kredytu nie spełnienie wymogów kredytowania i wypisywana jest na konsolę informacja Jestś za młody na tak dużą kwotę. Jeżeli kwota żądana <= PLN to sprawdzamy czy przypadkiem kilient nie chce aby kredyt został udzielony w obcej walucie. Jeżeli w obcej walucie to należy uzyskać wartość przelicznika dla danej waluty (z WebService) i wyliczyć kwotę żądanego kredytu w danej walucie. Na bazie kwoty żadanego kredytu (odpowiednio w PLN lub obcej walucie) i zakładanego okresu spłaty (w latach) wyliczana jest rata miesięczna do spłacania. Generowany jest komunikat do kredytobiorcy o pomyślnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego. Osoby starsze (wiek>20 lat) otrzymują komunikat o odrzucieniu kredytu nie spełnienie wymogów kredytowania i wypisywana jest na konsolę informacja jesteś powyżel limitu wiekowego Klient otrzymuje następujące informacje zwrotne: Komentarz czy przydzielono czy nie kredyt; Kwota_kredytu_w_walucie Symbol waluty Żadana_kwota kredytu w PLN wiek Okeres_na ile lat wziął kredyt

4 Wysokość wyliczonej raty kredytu (w pln lub w zadanej walucie na wejściu) Status przydzielenia kredytu Kroki do wykonania: W projekcie typu Workflow->Sequential Workflow Console Application usuwamy naszą testowo wstawioną kontrolkę WritelineActivity i modyfikujmy program hosta (plik program.cs) o: wczytanie od kredytobiorcy wartości wejściowych przekazanie ich jako kolekcje parametrów do instancji workflow zwrócenie i wypisanie na konsole parametrów wyjściowych instancji workflow Powinien przyjąć postać: static void Main(string[] args) try //zdefiniowanie i wczytanie wartości startowych dla instancji workflow double kwota_kr = 0; int wiek = 0; int okres = 0; Console.WriteLine("podaj parametry dla wykonania workflow przydziału kredytu "); Console.Write("kwota kredytu w PLN:"); double.tryparse(console.readline(), out kwota_kr); Console.Write("wiek:"); int.tryparse(console.readline(), out wiek); Console.Write("symbol waluty w jakiej ma być udzielony kredyt:"); string waluta = Console.ReadLine(); Console.Write("na ile lat brany kredyt: "); int.tryparse(console.readline(), out okres); //utoworzenie kolekcji parametrów Dictionary<string, object> parametry = new Dictionary<string, object>(); parametry.add("kwota_kredytu", kwota_kr); parametry.add("wiek", wiek); parametry.add("okres", okres); parametry.add("symbol_waluty", waluta); //powołanie do życia runtime u i podpięcie funkcji obsługi zdarzeń utworzono, zakończono pomyślnie i zakończono z błędem wykonanie workflow using (WorkflowRuntime workflowruntime = new WorkflowRuntime()) Console.WriteLine("Runtime Started."); AutoResetEvent waithandle = new AutoResetEvent(false); workflowruntime.workflowcompleted += delegate(object sender, WorkflowCompletedEventArgs e) waithandle.set(); Console.WriteLine("parametry wyjściowe z workflow daj kredyt"); //kolekcja ta zawiera wszystkie publiczne właściwości zdefiniowane w workflow foreach (KeyValuePair<string, object> par in e.outputparameters) Console.WriteLine("0 =1", par.key, par.value); Console.ReadLine(); ; workflowruntime.workflowterminated += delegate(object sender, WorkflowTerminatedEventArgs e) Console.WriteLine(e.Exception.Message); Console.ReadLine(); waithandle.set(); ; //powołanie do życia instancji workflow i przekazanie kolekcji parametrów

5 //typeof(namespace.nazwa_klasy z pliku workflow1.cs definiującego szablon naszego workflow) WorkflowInstance instance = workflowruntime.createworkflow(typeof(workflowconsoleapplication1.workflow1), parametry); //uruchomienie wykonywania instancji instance.start(); // Wait for the event to be signaled waithandle.waitone(); workflowruntime.stopruntime(); Console.WriteLine("Program Complete."); Console.ReadLine(); catch (Exception exception) Console.WriteLine("Exception occured: " + exception.message); Console.ReadLine(); Teraz kolej na zdefiniowanie naszego workflow przez kolejne umieszczanie elementów z toolboxa i definiowanie ich właściwości: 1. Ponieważ nasz workflow ma się zakończyć gdy minie określony czas lub też dokonamy rozpatrzenia wniosku w czasie krótszym więc dodajemy czynność ListenActivity (każda z gałęzi musi zawierać czynność sterowaną zdarzeniem). W lewej gałęzi zdefiniujemy: oczekiwanie na upłynięcie czasu maksymalnego (2 minuty) delayactivity TimeoutDuration = 00:02:00, w którym to powinien być rozpatrzony wniosek czynność Code, dla której ustawimy pole name = powiadomienie, ExecuteCode= minal_czas (jest to przypisanie funkcji jaka ma się wykonać na wołanie metody ExecuteCode dla tej czynności)- zostanie utworzony w kodzie szablon tej metody tworzymy zawartość metody minal_czas ustawiającej zawartość informacji w polu komunikat private void minal_czas(object sender, EventArgs e) komentarz = "Minął czas przewidziany na udzielenie odpowiedzi - przepraszamy - zapraszamy ponownie "+ Status.ToString(); Ustawmy w kodzie naszego szablonu workflow (plik Workflow1.cs) wszystkie pola publiczne potrzebne do przechowywania przekazywanych parametrów wejściowych i umieszczenia parametrów wyjściowych public sealed partial class Workflow1: SequentialWorkflowActivity private int _wiek; private double _kwota_kredytu; private int _okres; private double _rata; private string _symbol_waluty; private string _komentarz; private double _kwota_kredytu_wal; [CategoryAttribute("Parameters")] public double kwota_kredytu_wal get return this._kwota_kredytu_wal; set this._kwota_kredytu_wal = value;

6 public string komentarz get return this._komentarz; set this._komentarz = value; public string symbol_waluty get return this._symbol_waluty; set this._symbol_waluty = value; public double kwota_kredytu get return this._kwota_kredytu; set this._kwota_kredytu = value; public int wiek get return this._wiek; set this._wiek = value; public int okres get return this._okres; set this._okres = value; public double rata get return this._rata; set this._rata = value; private StatusType statusvalue; public enum StatusType None, Approved, Rejected public StatusType Status get return this.statusvalue; set this.statusvalue = value; public double przelicznik_waluty; public Workflow1() InitializeComponent(); Status = StatusType.None; 2. W prawej gałęzi umieścimy również czynność delay z minimalnym czasem opoźnienienia = 1 sek oraz naszą własną kontrolkę WritelineActivity z komunikatem tu będzie akceptacja kredytu Powinniśmy otrzymać postać :

7 sprawdźmy jej wykonanie: 3. Teraz zajmiemy się analizą danych wejściowych podanych przez kredytobiorcę. Na początek w czynności IfElse sprawdzimy wiek kredytobiorcy. Umieszczamy czynność IfElse zamiennie za naszą WritelineActivity1. Zmieniamy jej nazwę w polu Name na wiek1. Dla ifelsebranchactivity1 modyfikujemy nazwe na mniej_niż20 pole Condition na CodeCondition i po rozwinięciu +Condition ustawiamy w polu Condition nazwę metody na sprawdz_wiek, która będzie definiować i sprawdzać warunek wejścia do lewej gałęzi. Szablon metody zostanie wygenerowany uzupełniamy go do postaci: private void sprawdz_wiek(object sender, ConditionalEventArgs e) e.result = (wiek <= 20); Warunku dla drugiej gałęzi IfElse nie ustawiamy działa domyślnie jak ELSE 4. W gałęzi ELSE czyli warunek wiek>20 umieścimy dwie czynności: Code nazwę zmieniamy na odmowa2 a pole ExecuteCode= odrzuc_kredyt

8 private void odrzuc_kredyt(object sender, EventArgs e) Status = StatusType.Rejected; komentarz = "Bardzo nam przykro ale nie spełnia Pan/Pani warunków kredytowania \n" + Status.ToString(); WritelineActivity z komunikatem jesteś powyżej limitu wiekowego Bieżąca postać workflow akceptacji wniosku kredytowego: 5. Uzupełnimy teraz lewą gałąź IfElse dla warunku wiek<=20. Należy umieścić kolejną czynność IfElse dla sprawdzenia czy zadana kwota kredytu <= Ustawiamy dla niej Name = kwota_kred, i w lewej gałęzi dla ifelsebranchactivity1 name = mniej10tys oraz Condition=Code Condition, +Condition= spr_zadana_kwote private void spr_zadana_kwote(object sender, ConditionalEventArgs e) e.result = (kwota_kredytu <= 10000); W prawej gałęzi czynności (tj. kwota kredytu >10000) umieszczamy czynność code odmowa1 (wykonuje metodę odrzuc_kredyt) i WritelineActivity2 z komunikatem jesteś młody i chcesz zbyt dużą kwotę. Bieżąca postać to:

9 6. Teraz zajmiemy się lewą gałęzią - kwota kredytu <= Z punktu biznesowego nie ma tu przeciwwskazań do udzielenia kredytu mimo, iż wiek jest młody to kwota jest niska i kredytodawca jest w stanie ponieść takie ryzyko. Zanim jednak obliczymy ratę kredytu i przyznamy go należy sprawdzić, czy czasem klient nie chce go uzyskać w walucie obcej a jeżeli tak to należy pozyskać przelicznik tej waluty. Umieszczamy kolejnego IfElse o nazwie w_walucie - z warunkiem spr_walute i nazwą warunku obca: private void spr_walute(object sender, ConditionalEventArgs e) e.result = (symbol_waluty.toupper()!= "PLN"); 7. Jeżeli mamy do czynienia z walutą obcą to wykorzystamy usługę sieciową do pozyskania przelicznika. Usługa dostępna pod adresem: Umieścimy w tym celu czynność InvokeWebService, wskazać powyższy adres w polu URL, kliknąć GO, dodać referencje webową o proponowanej nazwie. We właściwościach ustawić MethodName= ConversionRate. Dla pola FromCurrency double-click na żółtej ikonce właściwości wiązanej ->zakładka Bind to a new member -> Create Field utworzymy sobie nowe pole związane z tą właściwością o nazwie invokewebserviceactivity1_fromcurrency1 i potem podstawimy do niego odpowiednią wartość. W kodzie zostanie wygenerowany zapis: public WorkflowConsoleApplication3_usun.net.webservicex.www.Currency invokewebserviceactivity1_fromcurrency1 = new WorkflowConsoleApplication3_usun.net.webservicex.www.Currency(); Powtarzamy te czynności również dla pola ToCurrency tworząc pole związane invokewebserviceactivity1_tocurrency1 oraz dla (ReturnValue) wybieramy z okna bind to existing member pole przelicznik_waluty.

10 W kodzie odpowiednio: public WorkflowConsoleApplication3_usun.net.webservicex.www.Currency invokewebserviceactivity1_tocurrency1 = new WorkflowConsoleApplication3_usun.net.webservicex.www.Currency(); Teraz ustawimy dla pola Invoking nazwę metody, która ma być wykonana przed wywołaniem usługi. U nas Invoking = przypisz_wartosci zostanie utworzony szablon dla niej, który uzupełniamy do postaci: private void przypisz_wartosci(object sender, InvokeWebServiceEventArgs e) invokewebserviceactivity1_fromcurrency1 = WorkflowConsoleApplication1.net.webservicex.www.Currency.PLN; switch (symbol_waluty.toupper()) case "USD": invokewebserviceactivity1_tocurrency1 = WorkflowConsoleApplication1.net.webservicex.www.Currency.USD; break; case "EUR": invokewebserviceactivity1_tocurrency1 = WorkflowConsoleApplication1.net.webservicex.www.Currency.EUR; break; default: break; Gdzie WorkflowConsoleApplication1 jest namespacem, w którym jest szablon workflow i referencja (o nazwie net.webservicex.www) do definicji typu wyliczeniowego waluty -Currency 8. Teraz należałoby wyliczyć wartość kredytu w żądanej przez klienta walucie umieszczamy pod wołaniem usługi sieciowej kolejną czynność typu Code o nazwie kredyt_w_walucie2 i przypisujemy jej wykonanie metody kredyt_w_walucie o postaci: private void kredyt_w_walucie(object sender, EventArgs e) this.kwota_kredytu_wal = this._kwota_kredytu * przelicznik_waluty; 9. Na koniec należy wyliczyć ratę kredytu i poinformować o przyznaniu kredytu. jest to kontynuacja lewej gałęzi od czynności warunkowej o nazwie kwota_kredytu2 ale już poza warunkiem sprawdzającym walutę. Dodajemy czynność Code o nazwie wylicz_rate1 i przypisujemy jej wykonanie metody wylicz_rate o postaci: private void wylicz_rate(object sender, EventArgs e) if (symbol_waluty.toupper() == "PLN") rata = kwota_kredytu / (okres * 12); else rata = kwota_kredytu_wal / (okres * 12); Dodajemy czynność Code o nazwie przyznanie i przypisujemy jej wykonanie metody przyznaj_kredyt o postaci: private void przyznaj_kredyt(object sender, EventArgs e) Status = StatusType.Approved; komentarz = "Gratulujemy kredyt został przyznany " + Status.ToString(); 10. Otrzymana postać szablonu workflow dla rozpatrywania kredytu według przyjętego opisu procesu biznesowego ma postać:

11 Przeanalizować działanie spróbować zmodyfikować aplikacje hosta i uruchomić wiele instancji tego workflow. Rozwinięcie procesu biznesowego zadanie indywidualne (Poniższy opis modyfikuje proces w zakresie wiek>20 lat) Osoby powyżej (>) 20 roku życia mające miesięczny zarobek <=3500 PLN mogą uzuskać kredyt w kwocie max PLN, a o zarobku >3500 PLN max PLN. W pozostałych przypadkach wołany jest ekspert indywidualnie oceniającego stopień ryzyka i podejmującego decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu kredytu. Ekspert ma max 1 dzień na dokonanie ekspertyzy. Osobom powyżej 80 roku życia kredyt nie przysługuje (otrzymują komunikat o odrzucieniu kredytu nie spełnienie wymogów kredytowania i wypisywana jest na konsolę informacja jesteś powyżel limitu wiekowego )

12 Przykład zaimplementowania experta bankowego jako własnego Runtime Service komunikującego się z daną instancja workflow. Do definicji pól w Workflow1.cs dodać; private double miesieczny_zarobek; public double Miesieczny_zarobek get return miesieczny_zarobek; set miesieczny_zarobek = value; oraz definicję interfejsu experta bankowego (poza klasą Workflow1 ale w tym samym namespace) [ExternalDataExchange] public interface IExpertBankowy void ocenexperciewniosek(double kwota,double mies_zar); event EventHandler<ExternalDataEventArgs> opiniaexperta; Dodaj do projektu nowy plik klasy ExpertBankowy.cs oraz definicje klas przekazywanych argumentów między instancja, a hostem public class ExpertBankowy : IExpertBankowy public event EventHandler<ExternalDataEventArgs> opiniaexperta; public void ocenexperciewniosek(double kwota, double mies_zar) ThreadPool.QueueUserWorkItem(GetResponse, new ocenwniosekeventargs(workflowenvironment.workflowinstanceid, kwota, mies_zar)); private void GetResponse(object o) ocenwniosekeventargs args = o as ocenwniosekeventargs; double podzial = args.kwota/ args.mies_zar; Console.WriteLine("kwota przez zarobek wynosi" + podzial +"czy chcesz zatwierdzić pozyczkę? " ); // read the user's response from the command line char response = Console.ReadKey().KeyChar; Console.WriteLine(); // check the user's response // and raise the appropriate event if (response == 'y') opiniaexperta(null, new opiniaeventargs(args.instanceid,true)); else opiniaexperta(null, new opiniaeventargs(args.instanceid, false)); //def parametrów przekazywanych do metody usługi związanej wołanej z wewnątrz workflow [Serializable] public class ocenwniosekeventargs : ExternalDataEventArgs private double _kwota; public double Kwota

13 get return _kwota; set _kwota = value; private double _mies_zar; public double Mies_zar get return _mies_zar; set _mies_zar = value; public ocenwniosekeventargs(guid instanceid, double _mies_zar, double kwota) :base(instanceid) this._kwota = kwota; this._mies_zar = _mies_zar; //def parametrów przekazywanych z serwisu do wewnątrz workflow za pomocą generowanego zdarzenia (na które nasłuchujemy w workflow) [Serializable] public class opiniaeventargs : ExternalDataEventArgs private bool _przyznano; public bool Przyznano get return this._przyznano; public opiniaeventargs(guid instanceid, bool _przyznano) : base(instanceid) this._przyznano = _przyznano; W pliku program.cs należy dopisać pobranie z klawiatury kwoty miesięcznego zarobku kredytobiorcy: double zarobek = 0; Console.Write("twoj miesieczny zarobek:"); double.tryparse(console.readline(), out zarobek);... parametry.add("miesieczny_zarobek", zarobek); W tym samym pliku zanim powołamy do życia instancję naszego workflow należy dodać do usług naszą usługę experta bankowego ale jako usługę typu ExternalDataExchangeService //dodamy usługę do wymiany komunikacji do/z instancją workflow ExternalDataExchangeService edes = new ExternalDataExchangeService(); workflowruntime.addservice(edes); ExpertBankowy expertb = new ExpertBankowy(); edes.addservice(expertb); Teraz należy zmodyfikować nasz szablon workflow dodając w gałęzi warunku wieku między 20 a 80 CallExternalMethodActivity w celu wywołania metody ocenexperciewniosek z naszego serwisu ExpertBankowy. Należy dla niej wybrać InterfaceType -> IExpertBankowy, methodname= ocenexperciewniosek, oraz związać właściwość mies_zar z polem Miesięczny_zarobek (z naszego Workflw1) i kwota z kwota_kredytu (z naszego Workflow1). (patrz rys. poniżej)

14 Przekazaliśmy wniosek kredytowy do oceny eksperta bankowego teraz należy oczekiwać na jego odpowiedź. Dajemy mu 1 dzień na dokonanie ekspertyzy. Należy więc wstawić jako kolejną czynność nasłuchującą na zaistnienie zdarzenia ListenActivity (wykona się jedynie pierwsze zaistniałe zdarzenie). W jednej gałęzi dajemy DelayActivity z 1 dniem oczekiwania ( TimeoutDuration = 1.00:00:00) i informację o tym, że minął czas dla odpowiedzi eksperta wniosek kredytowy w statusie none. W drugiej gałęzi oczekujemy za pomocą HandleExternalEventActivity na nadejście powiadomienia od experta o dokonanej ekspertyzie z parametrów tego zdarzenia należy odczytać jaka zapadła decyzja (przyznany czy nie). Ustawiamy dla niej nazwę = czekaj_odpexperta, InterfaceType na

15 IExpertBankowy oraz EventName = opiniaexperta. Ustawiamy też nazwę metody jaka ma się wykonać po nadejściu zdarzenia (Invoked = przyszła_odp_exp). W kodzie tej metody sprawdzimy jaka jest nadesłana odpowiedź i ustawimy odpowiednio status dla kredytu. private void przyszła_odp_exp(object sender, ExternalDataEventArgs e) opiniaeventargs a = e as opiniaeventargs; if (a.przyznano) Status = StatusType.Approved; else Status = StatusType.Rejected; Console.WriteLine("Odpowiedź experta o przyznaniu kredytu: " + Status.ToString()); Zdebagować projekt Ogólny widok na układ projektu:

16

Windows Workflow Foundation

Windows Workflow Foundation Windows Workflow Foundation Podstawowe pojęcia Proces biznesowy jest kolekcją wzajemnie powiązanych zadań, inicjowaną w odpowiedzi na konkretne zdarzenie, prowadzącą do powstania określonego produktu/usługi

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT!

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT! REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Plan Literatura Podstawowe pojęcia Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 15 kwietnia 2015 Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF 1 z 70 Plan

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu Atak Sławomir Orłowski stopień trudności Używając mechanizmu haków w systemie Windows, możemy swobodnie przechwytywać poufne dane wprowadzane z klawiatury (hakin9 1/2008). Pora teraz podpatrzeć, co użytkownik

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

To jednak wcale nie znaczy, że nie można. Uwierzytelnianie i autoryzacja w ASP.NET 2.0

To jednak wcale nie znaczy, że nie można. Uwierzytelnianie i autoryzacja w ASP.NET 2.0 Uwierzytelnianie i autoryzacja w ASP.NET 2.0 Atak Jacek Matulewski, Sławomir Orłowski stopień trudności Jak wiadomo, urzędom nie są potrzebni obywatele, szpitale najlepiej funkcjonują bez pacjentów, a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

SEZAM. Komputronik S.A.

SEZAM. Komputronik S.A. SEZAM SEZAM Wprowadzenie stworzone przez Drogi użytkowniku, dziękujemy Ci za wybór naszej aplikacji. Mamy nadzieję, że całkowicie spełni ona Twoje oczekiwania. Niniejsza publikacja ma pomóc Ci w użytkowaniu

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander Consumer Bank

Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander Consumer Bank Santander Consumer Bank ul. Strzegomska 42c 53-611 Wrocław tel. 71 387 74 04 Wsparcie@SantanderConsumer.pl Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo