URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI POBIEDZISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl"

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI POBIEDZISKA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY POBIEDZISKA Pobiedziska 2011 r.

2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 2 II. UWARUNKOWANIA 4 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 4 2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW WARUNKI I JAKOŚĆ śycia MIESZKAŃCÓW SYSTEM TRANSPORTOWY INFRASTRUKTURA TECHNICZNA UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 34 III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBSZARY, DLA KTÓRYCH NALEśY SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 62 LITERATURA 64 SPIS TABEL, SPIS RYCIN 65 1

3 I. WSTĘP Wykonana w 2006 r. zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ocena aktualności planów miejscowych i obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pobiedziska wykazała potrzebę aktualizacji Studium ze względu na dostosowanie jego struktury do obecnie obowiązujących standardów i wymogów prawnych. Uchwalone w październiku 2000 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pobiedziska powstało zgodnie z zapisami ówcześnie obowiązującej ustawy, tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.). Problematyka, którą powinno zawierać studium, była określona jedynie przez ustawę; nie funkcjonowały Ŝadne rozporządzenia szczegółowo definiujące zakres projektu studium. W związku z powyŝszym zakres i forma studium w duŝej mierze uzaleŝnione było od podejścia zespołu projektowego i władz gminy. W 2003 roku weszła w Ŝycie ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), a w 2004 r. rozporządzenie określające wymagany zakres projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dokumenty powyŝsze określiły szczegółowe standardy sporządzania studium. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zasadniczy sposób zmieniła takŝe relacje prawne między studium a planami miejscowymi zamiast dotychczasowej spójności ustaleń planu ze studium, wymaga obecnie zgodności rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami studium. Fakt ten moŝe w wielu przypadkach utrudniać opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obecnymi realiami związanymi z gospodarowaniem przestrzenią w gminie. W okresie, jaki minął od uchwalenia Studium, powstały nie tylko nowe akty prawne, lecz takŝe ukazał się szereg dokumentacji, planów, programów i raportów, do których powinny być dostosowane ustalenia Studium. Są to między innymi: Program gospodarki odpadami dla Powiatu Poznańskiego, Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Pobiedziska, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego Uwarunkowania i Kierunki. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego Poznań r. oraz jego aktualizacja z 2010 r., Program Ochrony Środowiska Powiatu Poznańskiego, Program Ochrony Środowiska dla gminy Pobiedziska, Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Pobiedziska, Plan ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Plan ochrony Parku Krajobrazowego Promno, Strategia rozwoju miasta i gminy Pobiedziska na lata , 2

4 Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Pobiedziska na lata , Obszary Natura Wszystkie powyŝsze przesłanki stanowiły podstawę do podjęcia przez Radę Miejską Gminy Pobiedziska uchwały Nr LX/493/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmianą Studium zostaje objęta cała gmina w jej granicach administracyjnych z uwagi na dostosowanie zakresu dokumentu i formy jego przedstawienia do obowiązujących przepisów prawa. 3

5 II. UWARUNKOWANIA 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY Gmina Pobiedziska wraz z miastem zajmuje powierzchnię ok ha. PołoŜona jest przy wschodniej granicy powiatu poznańskiego, w środkowej części poznańskiego odcinka Szlaku Piastowskiego. LeŜy równieŝ w połowie drogi między Gnieznem a Poznaniem, przy linii kolejowej na tym samym kierunku. Graniczy od zachodu z gminami Swarzędz, Czerwonak i Murowana Goślina (pow. poznański), od południa z gminą Kostrzyn w pow. poznańskim, z gminą Nekla w pow. wrzesińskim, od wschodu z gminami Łubowo i Czerniejewo w pow. gnieźnieńskim, a od północy z gminą Kiszkowo (pow. gnieźnieński). Obszar gminy połączony jest z sąsiednimi gminami poprzez trzy Parki Krajobrazowe: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, Lednicki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Promno Powierzchnia uŝytkowania gruntów Tabela 1.1. Powierzchnia uŝytkowania gruntów (stan na dzień r.) wyszczególnienie miasto gmina razem uŝytki rolne, w tym: 538 ha ha grunty orne 484 ha 9832 ha sady 5 ha 117 ha 122 łąki trwałe 21 ha 654 ha 675 pastwiska 5 ha 337 ha 342 lasy i grunty leśne 36 ha 4889 ha 4925 grunty pod wodami 59 ha 490 ha 549 tereny zurbanizowane 226 ha 709 ha 935 grunty pozostałe 37 ha 662 ha 699 Razem Dane: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu Procentowe porównanie zmian w uŝytkowaniu gruntów z terenu miasta i gminy Pobiedziska: 2000 r r. grunty orne, 61,4% 62,4% lasy, grunty leśne, zadrzew., zakrzew. 24,5 % 26 % grunty pod wodami 2,8 % 2,9% pozostałe 11,3 % 8,7% 4

6 Istotną zmianą jest 1,5 procentowy wzrost powierzchni zajmowanej przez lasy, zadrzewienia i zakrzewienia, co nastąpiło poprzez zalesianie dotychczasowych nieuŝytków. Tendencja ta powinna utrzymywać się i w następnych latach. Tabela 1.2. Struktura własnościowa gruntów gminy Pobiedziska (stan na dzień r.) grunty Skarbu Państwa w tym: lasy państwowe: 9378 ha 4160 ha 49,6 % grunty gminne 820 ha 4,3 % grunty osób fizycznych w tym: gospodarstw rolnych 7202 ha 6007 ha 38 % spółki 801ha 4,2 % spółdzielnie 246 ha 1,3 % grunty kościołów i zw. wyznan. 165 ha 0,9 % inni uŝytkownicy 314 ha 1,7 % RAZEM ha 100 % Dane: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu Jak wynika z powyŝszego zestawienia 38 % powierzchni gminy naleŝy do rolników indywidualnych. Grunty gminne stanowią 4,3 %. Prawie połowa powierzchni całej gminy (49,6 %) to grunty państwowe, z czego ponad 44,3 % stanowią lasy państwowe (22 % pow. gminy). Pozostałe to tereny komunikacyjne, wody powierzchniowe płynące i stojące oraz nieuŝytki Sieć osadnicza i ludność gminy Sieć osadnicza gminy składa się z ośrodka gminnego miasta Pobiedziska oraz 22 sołectw, na które składa się 56 wsi. Miasto jako ośrodek gminny skupia przede wszystkim funkcje usługowe, mieszkaniowe i produkcyjne. Mieszka tu blisko 50 % wszystkich mieszkańców gminy. Wsie, obok funkcji związanych z rolnictwem, pełnią takŝe funkcje mieszkaniowe, wypoczynkowe, a niektóre z nich - takŝe produkcyjne. 5

7 Tabela 1.3. Ludność gminy Pobiedziska z podziałem na miasto i wieś w wybranych latach. Lata Pobiedziska Pobiedziska Miasto- ilość osób Wieś ilość osób 1946 rok rok Ogółem liczba mieszkańców 1960 rok rok (stan na ) rok (stan na 31.12) rok (stan na 31.12) rok (stan na 31.12) rok (stan na 2.01) rok (stan na 27.07) rok (stan na 31.12) L.p. Tabela 1.4. Ludność gminy Pobiedziska według sołectw (stan na r.) sołectwo liczba mieszkańców wsi Liczba mieszkańców sołectwa 1. BEDNARY: Bednary Wronczynek BOCINIEC: Bociniec Gołuń 172 Gołunin 3. BOROWO MŁYN: Borowo Młyn 97 Gorzkie Pole 249 Promno Stacja 4. BISKUPICE: Biskupice 1835 Uzarzewo 57 Huby Promienko 5. GŁÓWNA: Główna 114 Główienka GÓRA: JANKOWO: Jankowo Jankowo Młyn 8. JERZYKOWO: Jerzykowo Bugaj Barcinek Uwagi Biskupice w 1997 r os. z prognozą na 2020 r osób Jerzykowo w os. z prognozą na os. ; Bugaj w os. z prognozą na os. 6

8 9. KOCANOWO KOCIAŁKOWA GÓRKA: Kociałkowa Górka Nowa Górka Kapalica 11. KOŁATA: Kołata Kołatka Kowalskie Skorzęcin LATALICE ŁAGIEWNIKI: Łagiewniki 160 Pomarzanki Krześlice PODARZEWO POLSKA WIEŚ: Polska Wieś 30 Borówko 62 Zbierkowo POMARZANOWICE PROMNO: Promno 182 Wójtostwo Kaczyna 7 Stara Górka STĘSZEWKO: Stęszewko 275 Tuczno 231 Stęszewice Siodłowo 5 Pruszewiec WAGOWO: Wagowo WRONCZYN Czachurki 20. WĘGLEWO: 32 Węglewo 210 Jezierce 6 Węglewko 6 Wiśniewo 22. ZŁOTNICZKI: Złotniczki 119 Jerzyn 93 Kuracz NadroŜno 46 ogółem 9036 Dane: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach. W 1997 r. 279 os., prognoza na os. Kociałkowa Górka w os., prognoza na os. W os., prognoza na 2020 r. 740 os. Stęszewko prognoza na 2020 r. 189 os. Tuczno prognoza na 2020 r. 137 os. Analizując rozwój ludnościowy całej gminy naleŝy pamiętać, Ŝe znaczący wpływ miała tu imigracja ludności z innych gmin, głównie z Poznania. Jak wynika z powyŝszych zestawień, przełomowe dla miasta były lata 90-te, od kiedy rozpoczął się jego dynamiczny rozwój ludnościowy. Niektóre z wsi, jak np. Biskupice, Jerzykowo, Bugaj juŝ dziś posiadają większą liczbę mieszkańców niŝ przewidywała to dotychczasowa prognoza (zawarta w studium uchwalonym w 2000 r.) na rok Wpływ ludności migrującej na teren gminy zaznacza się takŝe w strukturze wieku mieszkańców. Nowi mieszkańcy gminy to głównie osoby w wieku produkcyjnym, często wraz z dziećmi, co przekłada się na wzrost liczebności tej grupy wiekowej. W związku z powyŝszym w strukturze wieku relacja między 7

9 grupami wiekowymi nie naleŝy do typowych. Procentowo zmniejszyła się grupa osób w wieku poprodukcyjnym (w liczbach bezwzględnych nieco wzrosła). Tabela 1.5. Ludność w gminie Pobiedziska według grup ekonomicznych grupy wiekowe ilość osób % ilość osób % 0 2 lat lat lat lat lat lat Grupa , ,6 przedprodukcyjna Grupa produkcyjna , ,2 powyŝej 60 K i 65 M , ,2 Dane: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach razem , Prognozując liczbę ludności gminy na najbliŝsze 15 lat przyjęto następujące załoŝenia: - wejście w dorosłe Ŝycie roczników wyŝu demograficznego z lat , czego konsekwencją powinien być wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego, - wzrost poziomu Ŝycia, jako czynnik determinujący dalszy przypływ ludności na teren gminy, - wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym wydłuŝonym czasie Ŝycia tej grupy wiekowej. Biorąc powyŝsze pod uwagę moŝna załoŝyć szacunkowo w najbliŝszym okresie 15 lat wzrost liczby ludności miasta i gminy do około mieszkańców. Jest to jednak zaleŝne takŝe od tempa uruchamiania nowych terenów rozwojowych dla budownictwa mieszkaniowego, czyli od polityki przestrzennej gminy Charakterystyka zabudowy Pobiedziska, jak wiele gmin powiatu poznańskiego, charakteryzuje się wielorakim typem zabudowy: zabudowa miasta o średniowiecznej lokacji (w połowie XIII w). Obecny rynek w Pobiedziskach powstał na węźle dróg wykształconych jeszcze przed lokacją miasta. Były to drogi: poznańsko-gnieźnieńska, do Czerniejewa z odgałęzieniem do Nekli i Gniezna, do Kostrzyna, do Murowanej Gośliny. Miasto nie wykształciło siatki ulic wokół rynku. Rozplanowanie starej części miasta nie uległo do chwili obecnej zasadniczym zmianom. Główne komponenty urbanistyczne zostały określone w średniowieczu. Są nimi: dolina jezior Biezdruchowo, Dobra i Małe, dominanta 8

10 kościoła p.w. św. Michała Archanioła, rynek i wychodzące z niego ulice wraz z późniejszą charakterystyczną dla przełomu XIX i XX w. małomiasteczkową zabudową. Pierzeje rynkowe tworzą budynki 2 3 kondygnacyjne, kryte dachami stromymi, z usługami w parterach. Istotnym elementem w strukturze przestrzennej jest linia kolejowa relacji Poznań - Gniezno, decydująca o kompozycji urbanistycznej miasta. Poza historycznym jądrem rozwinęły się w XX w. w kierunku południowozachodnim zespoły zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. Na południowy-wschód od jez. Małe, w tzw. Polskiej Wsi powstał kompleks budynków Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca Jezusa - gimnazjum, liceum, klasztor, budynki gospodarcze, park. WzdłuŜ dróg wylotowych z Pobiedzisk wydłuŝyły się ciągi zabudowy. zabudowa wsi, które są właściwie osiedlami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Rozwinęły się one przede wszystkim w środkowym pasie gminy, wzdłuŝ linii kolejowej i drogi krajowej nr 5, jak np. Biskupice, Bugaj, Jerzykowo. Do tej kategorii naleŝy takŝe zabudowa osiedla Letnisko Leśne, mimo Ŝe formalnie leŝy ono w granicach miasta. Są to skupiska budynków mieszkalnych, dwui trzykondygnacyjnych, niestety bez wyraźnie wykształconego centrum osiedla. Zabudowie mieszkaniowej bardzo często towarzyszy zabudowa warsztatowa i produkcyjna, występuje ona takŝe w osobno wydzielonych zespołach. Osiedla te charakteryzuje zróŝnicowana forma architektury, róŝne pokrycia dachów i kompozycji elewacji. Wymienione elementy zagospodarowania przestrzennego nie kształtują w sposób czytelny i jednolity struktury urbanistycznej poszczególnych obszarów. wsie o przewadze zabudowy zagrodowej, czyli z budynkami mieszkalnymi jednolub dwukondygnacyjnymi wraz z budynkami inwentarskimi, gospodarczymi, budynkami produkcji rolniczej, na ogół kryte dachem stromym. Na obszarze gminy znajduje się kilka miejscowości, które wyróŝniają się specyficznymi cechami rozplanowania: Latalice, Łagiewniki - wsie parcelacyjne z łańcuchowym układem osadniczym o duŝej regularności; Jerzyn, Wronczyn, Krześlice, Pomarzanowice, Węglewo, Kociałkowa Górka, Góra - wsie folwarczne z załoŝeniami dworsko-parkowymi; Jankowo, Promno, Złotniczki - wsie o walorach wynikających z ukształtowania terenu. Na terenie gminy, z uwagi na jej walory krajobrazowo przyrodnicze znajduje się takŝe znacząca ilość zespołów zabudowy letniskowej i ogrodów działkowych. Jest to zabudowa intensywna, na małych działkach, pełniąca rolę miejsc wypoczynku pobytowego (nieraz niemal pobytu stałego) i weekendowego. Zlokalizowana głównie w bliskim sąsiedztwie jezior Stęszewsko Kołatkowskich (Stęszewko, Tuczno, Jerzyn, Kołata), zbiornika Kowalskie (Kowalskie, Bugaj, Borowo - Młyn, Barcinek), doliny Cybiny, a takŝe na terenie Parku Krajobrazowego Promno i w jego otulinie (Kapalica, Promienko, Wagowo). Istotna w związku z tym staje się masowość tej zabudowy: ponad 1100 działek zabudowy letniskowej i ponad 2100 działek ogrodów działkowych Ruch budowlany W gminie odnotowuje się znaczny ruch budowlany. Rejestr wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie Pobiedziska w latach od 2004 roku do końca 2009 roku zawiera łącznie wyłączając decyzje odmowne 2072 pozycje. 9

11 Tabela 1.6. Decyzje o warunkach zabudowy wdane w gminie Pobiedziska w latach RODZAJ INWESTYCJI Razem Inwestycje o funkcji mieszkalnej Inwestycje o funkcji usługowej Obiekty gospodarcze Obiekty związane z dział. rolniczą Inne RAZEM Dane: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach. Decyzje o warunkach zabudowy dla wniosków złoŝonych w 2010 r. są w trakcie opracowania i wydawania. Rycina 1.1. Dane: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach. Największa liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczy zabudowy mieszkaniowej jest to 79,1% ogólnej liczby wydanych decyzji. Najwięcej decyzji wydano w Pobiedziskach i Biskupicach w tych miejscowościach istnieje najbardziej zaawansowany proces inwestycyjny dotyczący terenów mieszkaniowych. Na wysoką liczbę wydanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczących zabudowy mieszkaniowej wpływa brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz duŝe zainteresowanie osadnictwem w gminie Pobiedziska. 10

12 Tabela 1.7. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane w gminie Pobiedziska w latach RODZAJ INWESTYCJI Razem Telefonia komórkowa Sieć kanalizacji sanitarnej Sieć wodociągowa Sieć gazowa Sieć energetyczna Nawierzchnie dróg lokalnych Inne RAZEM Dane: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wniosków złoŝonych w 2010 r. są w trakcie opracowania i wydawania. Rycina 1.2. Dane: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach. Największa liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczy sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej jest to odpowiednio 18,4%, 23,5% i 21,2% ogólnej liczby wydanych decyzji (łącznie 63,1% wydanych decyzji). Inwestycje te są związane z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego w gminie. Jednocześnie jednak duŝo niŝszy udział mają inwestycje z zakresu sieci kanalizacji sanitarnej tylko ok. 12,9% ogólnej liczby wydanych decyzji. Oznacza to, iŝ nowo powstająca zabudowa mieszkaniowa jest zaopatrywana w wodę, gaz i energię elektryczną z sieci, natomiast na wielu działkach ścieki bytowe, wobec braku kanalizacji, muszą być 11

13 gromadzone w zbiornikach bezodpływowych. NiŜszy udział ok. 8,7% ogólnej liczby wydanych decyzji mają równieŝ inwestycje z zakresu nawierzchni dróg lokalnych, co oznacza, iŝ do części nowo zabudowanych działek dojazd odbywa się nadal drogami nieutwardzonymi Turystyka i rekreacja DuŜe walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy, w tym znaczna ilość jezior, przyczyniają się do uznania gminy za atrakcyjną dla turystyki i rekreacji. JuŜ w latach 70-tych XX w. pojawiły się w rejonie Tuczna i Stęszewka pierwsze zespoły zabudowy letniskowej. Popularną formą są takŝe ogrody działkowe, które de facto są traktowane przez ich właścicieli, jako miejsce pobytowego wypoczynku w miesiącach letnich. Rozwinięta jest takŝe pozostała baza turystyczna. Ośrodki wypoczynkowe w Stęszewku i Tucznie znajdują się w atrakcyjnym sąsiedztwie jeziora. Pola namiotowe zorganizowano w Stęszewku (ZHP), Biskupicach i Wronczynie, a zespół domków kempingowych istnieje przy gościńcu Rzepicha w Promnie. Sam gościniec pełni funkcje restauracyjno hotelową (hotel turystyczny). W mieście funkcję restauracyjno hotelową pełni hotel Bachus, pensjonat Aleksandra oraz Ostoja. Miejsca noclegowe znajdują się równieŝ przy hali sportowej w Pobiedziskach. Pensjonat znajduje się takŝe w Promienku. Wysokiej klasy hotel mieści się w zabytkowym pałacu w Krześlicach. W gminie coraz większą popularnością cieszą się gospodarstwa agroturystyczne. Obecnie jest ich 17 we wsiach: Bednary, Biskupice, Borowo - Młyn, Gołuń, Gołunin, Kocanowo, Kociałkowa Górka, Promno, Promno Stacja, Stara Górka, Stęszewko, Stęszewice i Zbierkowo. Przez teren gminy przebiega sieć szlaków turystycznych obejmująca: - szlaki rowerowe, w tym: część dwóch europejskich dróg rowerowych Euro Velo nr 2 i 9 oraz wschodnia część szlaku rowerowego wokół Poznania, - kajakowe na trzech ciągach wodnych: rz. Cybinie, rz. Głównej oraz poprzez jeziora Stęszewsko Kołatkowskie, Wronczyńskie i Jerzyńskie, - piesze związane są z parkami krajobrazowymi Promno i Puszcza Zielonka. Istotne jest równieŝ połoŝenie gminy na historycznych szlakach kulturowych, takŝe generujących rozwój turystyki. NajwaŜniejszym z nich jest Szlak Piastowski, który od Poznania poprzez Gniezno do Kruszwicy - prowadzi przez miejsca związane z początkami Państwa Polskiego. 2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA 2.1. Stan środowiska przyrodniczego Charakterystyka środowiska przyrodniczego, w tym jego poszczególnych komponentów, została przedstawiona w opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym na potrzeby Studium. W niniejszym rozdziale skrótowo zostaje podany stan środowiska przyrodniczego. Rzeźba terenu gminy Pobiedziska charakteryzuje się duŝym urozmaiceniem, typowym dla form młodo glacjalnych ostatniego zlodowacenia. Dominujący typ rzeźby stanowi wysoczyzna morenowa falista i równina sandrowa, rozcięte dolinami rynnowymi rzek: Głównej i Cybiny. Deniwelacje terenu dochodzą do m, a spadki w obrębie zboczy dolin przekraczają 20 %. 12

14 Występują tu takŝe antropogeniczne formy rzeźby terenu, głównie wyrobiska związane z eksploatacją kruszywa naturalnego. Na terenie gminy występują piaski, Ŝwiry, wody termalne, torfy. Istnieje 6 udokumentowanych złóŝ kruszywa naturalnego: Borówko, Złotniczki I i Złotniczki II oraz Zbierkowo, Gołuń i NadroŜno. Część tych złóŝ jest eksploatowana. W dolinach rzek udokumentowano złoŝa torfowe. Te jednak nie są wskazane do eksploatacji z uwagi na walory i funkcje ekologiczne dolin oraz samych torfowisk. W 1984 r. w ramach regionalnego rozpoznania wód termalnych został wykonany otwór wiertniczy w rejonie północno-zachodniego brzegu jeziora Biezdruchowo, w którym na głębokości m zbadano wody mineralne. NaleŜą one do chlorkowo-sodowych (tzw. solanki), mają temperaturę 48 C, mineralizację ogólną 87,4 g/l. Wody te miały jednak niskie ciśnienie, co obok trudności z usuwaniem słonych wód pokąpielowych wskazuje na mało korzystne warunki eksploatacyjne. Wody powierzchniowe obszar gminy leŝy w całości w dorzeczu Warty, w zlewniach Głównej, Cybiny, Strugi Goślińskiej i Wełny. Głównymi rzekami jest Główna i Cybina, płynące równoleŝnikowo w dolinach wyraźnie zaznaczających się w rzeźbie terenu. Gmina charakteryzuje się znaczną ilością jezior i zbiorników wodnych, atrakcyjnych pod względem turystycznym z uwagi na otoczenie lasów. Akwenów o powierzchni powyŝej 1 ha jest 25. Największy jest zbiornik Jezioro Kowalskie w dolinie Głównej 203 ha. Łączna powierzchnia jezior i zbiorników wynosi 549 ha, co stanowi 2,9 % powierzchni gminy. Niepokojący jest jednak stan czystości wód powierzchniowych dotyczący odcinków rzeki Główna i rzeki Cybina. Wpływ na taką sytuację mają głównie spływy zanieczyszczeń obszarowych, w tym zanieczyszczenia spływające z pól, zanieczyszczenia pochodzące z zespołów zabudowy letniskowej o nieuregulowanej gospodarce ściekowej oraz intensywnie prowadzona gospodarka rybacka. Tereny podmokłe występują lokalnie w rejonie Jez. Biezdruchowo oraz na południe od Pobiedzisk wokół śródleśnych jezior, gdzie znajdują się rezerwaty przyrody. Do wód powierzchniowych zaliczamy takŝe stawy hodowlane, powstające głównie na terenach powyrobiskowych, w rejonie Promna i Biskupic. Występuje tu takŝe ok. 250 niewielkich oczek wodnych, rozmieszczonych w rolniczym krajobrazie gminy. Stanowią one cenne ekosystemy ostoje ptactwa wodnego i zwierząt, umoŝliwiające zachowanie róŝnorodności przyrodniczej gminy. Wody podziemne wody o znaczeniu uŝytkowym występują głównie w czwartorzędowym poziomie Wielkopolskiej Doliny Kopalnej (zwanej dalej WDK), na głębokości m ppt. Poziom wód trzeciorzędowych, wykształconych został w utworach mioceńskich piaskach na głębokości m ppt. Wody te są eksploatowane przez szereg ujęć komunalnych, zakładowych, a takŝe prywatnych. Gmina Pobiedziska jest obszarem stosunkowo płytko występujących wód gruntowych, szczególnie podatnych na zanieczyszczenia spływające z pól. Gmina nie jest zagroŝona występowaniem zjawisk powodziowych. Na tym terenie, według badań Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nie ma wyznaczonych Ŝadnych 13

15 obszarów bezpośredniego zagroŝenia powodzią oraz obszarów zalewowych. Okresowe, niewielkie podtopienia mogą dotyczyć jedynie obszarów połoŝonych w dolinach rzek i rowów melioracyjnych. Obszar gminy posiada znaczne zasoby przyrodnicze pod względem szaty roślinnej. Około 1/4 powierzchni gminy zajęta jest przez kompleksy leśne. Lesistość gminy wynosi 26%. Do lasów państwowych (Nadleśnictwo Czerniejewo, Nadleśnictwo Łopuchówko, Nadleśnictwo Babki i Leśny Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) naleŝy 87% powierzchni ogólnej lasów w gminie. Lasy prywatne występują głównie we wsiach Jerzykowo, Kołata, Stęszewko, Promienko, Promno, Pomarzanowice. W lasach Nadleśnictwa Łopuchówko na uwagę zasługują niewielkie kompleksy ponad 100-letnich drzew. W lasach spotyka się drzewostany jednopiętrowe w przedziale wiekowym lat; skutkiem niewłaściwie prowadzonej w przeszłości gospodarki leśnej są lasy przerzedzone, bez podrostów i podszytów. W lasach tych znajdują się liczne osiedla domków letniskowych: Tuczno, Stęszewko, Barcinek, Kołata, Gorzkie Pole, Borowo Młyn. Większa powierzchnia lasów Nadleśnictwa Czerniejewo naleŝy do lasów wodochronnych. Na terenie nadleśnictwa znajdują się 4 rezerwaty przyrody (rozdz. 2.3 Obszary przyrodniczo cenne objęte ochroną prawną.). Istotnymi elementami kształtującymi krajobraz gminy są zadrzewienia śródpolne, przywodne, przydroŝne, występujące w formie grup, pasm i alei drzew oraz krzewów. Enklawami zieleni wysokiej w rolniczym krajobrazie gminy są takŝe parki wiejskie i zabytkowe. W gminie istnieje 13 parków zabytkowych, z których 7 figuruje w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są to parki w Gołuniu, Jerzynie, Kociałkowej Górce, Krześlicach, Kowalskim, Pomarzanowicach i Wronczynie. Parki wiejskie znajdują się w Biskupicach, Jerzykowie, Kołatce, Polskiej Wsi, Stęszewku i Węglewie. Na terenie gminy występują obszary naturalnych zagroŝeń geologicznych takich jak: tereny potencjalnie zagroŝone ruchami masowymi ziemi - na zboczach doliny Cybiny w rejonie wsi Uzarzewo Huby, Jankowo, Góra, Promno, Kaczyna i Stara Górka, osuwiska na niewielkich obszarach w dolinie Cybiny, w rejonie miejscowości Jankowo-Młyn, Góra i między Biskupicami a Promienkiem (Źródło: Starostwo Powiatowe w Poznaniu). Stan czystości powietrza charakteryzuje się duŝą zmiennością w ciągu roku, a zanieczyszczenia mają pochodzenie egzogeniczne oraz lokalne. Lokalne - pochodzą z transportu samochodowego, częściowo miejscowego przemysłu oraz z sektora komunalno bytowego. W sezonach grzewczych wzrost zanieczyszczeń związany jest ze spalaniem węgla w piecach domowych. Na stan czystości powietrza ujemny wpływ ma takŝe składowisko odpadów komunalnych w Borówku poprzez odory. Zanieczyszczenia egzogeniczne pochodzą z zakładów przemysłowych aglomeracji poznańskiej, czemu sprzyjają kierunki wiejących wiatrów. Zanieczyszczenia te, na szczęście o zauwaŝalnej tendencji spadkowej, mają zasadniczy wpływ na stan zdrowotny lasów gminy. Na klimat akustyczny gminy zasadniczy wpływ mają: ruch samochodowy o duŝym natęŝeniu na drodze krajowej nr 5 i drodze wojewódzkiej nr 434 oraz linia kolejowa Poznań Gniezno 14

16 Inowrocław Skandawa. Największe zagroŝenie hałasem występuje właśnie na terenach połoŝonych w ich sąsiedztwie. Natomiast brak jest badań dotyczących uciąŝliwości akustycznej lokalnych zakładów przemysłowych Powiązania przyrodnicze obszaru gminy z otoczeniem Główne elementy struktury przyrodniczej gminy, jak duŝe kompleksy leśne, rynny polodowcowe rzek, zbiornik wód podziemnych WDK, sięgając poza granice gminy, łączą się z systemami o większym znaczeniu. Kompleksy leśne leŝą w granicach Parku Krajobrazowego Promno, części Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka oraz ich otulin. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w ramach sieci obszarów NATURA 2000, w oparciu o jednolite prawo, ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej Ŝe poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci NATURA 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania. Doliny rzek Główna i Cybiny stanowią lokalne korytarze ekologiczne, łączące system przyrodniczy gminy z korytarzem ekologicznym doliny Warty o znaczeniu krajowym (sieć ECONET). Poprzez doliny rzeczne Cybiny i Głównej istnieje powiązanie ze strukturalnymi klinami zieleni miasta Poznania. NaleŜy tu podkreślić, Ŝe dolina Cybiny, jako obszar cenny przyrodniczo, wyznaczona jest jako jeden z trzech na terenie gminy Pobiedziska potencjalnych specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA Proponowany on jest równieŝ na terenach gmin Swarzędz i Kostrzyn. W granicach gminy w jej południowej części, znajduje się fragment zbiornika wód podziemnych Wielkopolskiej Doliny Kopalnej o znaczeniu regionalnym. PowyŜsze powiązania powinny mieć wpływ na sposób zagospodarowania przestrzennego obszarów, na których znajdują się ww. elementy struktury przyrodniczej gminy Obszary przyrodniczo cenne objęte ochroną prawną W granicach gminy znajdują się obszary przyrodnicze, które z uwagi na swoje walory objęte są ochroną prawną na podstawie przepisów szczególnych. Obszary te objęte są następującymi formami ochrony przyrody: - parki krajobrazowe, - rezerwaty przyrody, - pomniki przyrody. Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Pobiedziska szczegółowo podaje podstawy prawne powołania parków, rezerwatów i pomników, ich charakterystykę oraz obowiązujące zakazy i nakazy. Dlatego w niniejszym rozdziale informacje te nie będą powtarzane. Na terenie gminy znajdują się trzy parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy Promno wraz z otuliną, część Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka wraz z otuliną oraz fragment Lednickiego Parku Krajobrazowego. Dla uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego istotne jest, Ŝe w granicach 15

17 wyŝej wymienionych parków znajduje się 19,5% powierzchni gminy, a gdy dodamy do tego otuliny - okaŝe się, Ŝe 50% powierzchni gminy podlega ograniczeniom wynikającym z rozporządzeń Wojewody Wielkopolskiego dotyczących utworzenia parków i ustanowienia planów ochrony PK Puszcza Zielonka i PK Promno. Utworzone na terenie gminy rezerwaty przyrody: Jezioro DrąŜynek, Jezioro Dębiniec, Las liściasty w Promnie i Okrąglak leŝą w granicach Parku Krajobrazowego Promno lub w jego otulinie. W gminie jest takŝe 67 pomników przyrody. Są to głównie pojedyncze drzewa o wybitnych walorach z uwagi na swój wiek lub rozmiary. Ostatnio na podstawie Dyrektywy Siedliskowej proponowane są takŝe do objęcia nową formą ochrony następujące obszary: potencjalny specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Cybiny, obejmujący całą dolinę w ciągu kilku gmin, w tym takŝe w gminie Pobiedziska, potencjalny specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja koło Promna, zasadniczo w całości mieszczący się w granicach Parku Krajobrazowego Promno, potencjalny specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Uroczyska Puszczy Zielonki, który niewielkim południowym fragmentem sięga na teren gminy Pobiedziska. Utworzenie Specjalnych Obszarów Ochrony Natura 2000 ma na celu przede wszystkim zapobiegać przekształceniom siedlisk i niekorzystnym zmianom w obrębie populacji roślin i zwierząt, a takŝe przyczyniać się do renaturyzacji biotopów i wspierać restytucję gatunków Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej Gmina Pobiedziska charakteryzuje się średnimi warunkami glebowymi dla rolnictwa. Wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy wynosi 60,5 punktu przy średniej dla całego woj. Wielkopolskiego 63,4 pkt. (rozpiętość w województwie od 94,9 pkt. do 42,6 pkt.). Warunki glebowe: zdolność produkcyjną gleb określają klasy bonitacyjne. Tabela 2.1. Klasa gleby uŝytków rolnych w strukturze powierzchni zajmowanej przez grunty orne i uŝytki zielone (stan na r.) Klasa gleby % zajmowany przez grunty orne % zajmowany przez uŝytki zielone IIIa i IIIb 16,8% 2% IVa i IVb 45,3% 26,7% V 24,4% 47,7% VI 13,2% VIRz 0,3% 23,6% Dane: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach. Gleby wykształcone na podłoŝu gliniastym na duŝym areale występują w części północnej gminy. Są to gleby korzystne dla rozwoju produkcji rolnej, zajmują ok. 51% powierzchni uŝytków ornych. Najbardziej zwięzłe gleby występują w rejonie Złotniczki - Krześlice i Pomarzanowice - Łagiewniki 16

18 oraz w formie dwóch pasów na linii Kociałkowa Górka, Góra, Jankowo oraz Główna, Borowo - Młyn, Jerzykowo, Kowalskie. Tereny te stanowią najŝyźniejsze gleby gminy. Ocena rolniczej przydatności gleb wskazuje jednak na nie najwyŝszą przydatność rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie. Największe powierzchnie zajmują gleby 4, 5 i 6 kompleksu glebowo rolniczego, Ŝytnio ziemniaczanego. W gminie Pobiedziska rolnictwo pełni znaczącą, choć nie główną funkcję gospodarczą. Obecnie głównymi producentami są indywidualne gospodarstwa rolne z udziałem spółki Rolchamp Sp. z o.o. i spółdzielni rolniczej RSP Promno. W zasobach gospodarstw indywidualnych znajduje się 6007 ha, natomiast w rolniczym uŝytkowaniu jest 9777 ha (Dane: PODGiK, 2010 r.). Tabela 2.2. Grupy obszarowe Liczba i struktura gospodarstw indywidualnych. Gospodarstwa * OGÓŁEM % % 1 5 ha ,2% 79 21,8% 5 10 ha ,6% 69 19,1% ha ,9% 82 22,6% 15 ha i więcej ,8% ,5% Dane: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach. *Brak danych na 2010 r. Średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego w gminie wynosi niemal 15,0 ha uŝytków rolnych, a wg gruntów uŝytkowanych - 23 ha uŝytków rolnych. Przyjmując, Ŝe gospodarstwa do 5 ha (wg danych z 1998 r.) to ta sama grupa co obecnie gospodarstwa od 1 5 ha, naleŝy zauwaŝyć bardzo duŝy spadek liczby najmniejszych gospodarstw indywidualnych. Gospodarstwa powyŝej 15 ha stanowią 36,5 % liczby wszystkich gospodarstw, gdy przed 10 laty było to tylko niecałe 20 %. Jest to korzystna i prawidłowa tendencja, która powinna się dalej utrzymywać. Jednak waŝną przeszkodą w dalszym powiększaniu powierzchni gospodarstw rolnych moŝe się okazać mała podaŝ ziemi. Struktura upraw W produkcji rolnej gminy dominuje wielokierunkowość, przy czym podstawowym kierunkiem jest produkcja roślinna, prowadzona na 87,3% powierzchni uŝytków rolnych. Wartość ta w porównaniu z danymi z 1998 r. uległa nieznacznej zmianie zmniejszyła się o 2,3%. Generalnie wzrosła powierzchnia zasiewów wszystkich upraw, poza zboŝami. 17

19 Tabela 2.3. Powierzchnia upraw w gminie Pobiedziska. Wyszczególnienie Ogółem ha 2009* 1998 ZboŜa Ziemniaki Buraki cukrowe Rzepak Mieszanki strączkowe 127 Brak danych Pastewne 40 Brak danych Kukurydza na zielonkę 278 Brak danych Trawa, koniczyna, lucerna 198 Brak danych Truskawki 91 Brak danych Warzywa gruntowe 46 Brak danych Dane: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach * Brak danych na 2010 r. W ostatnich latach odnotowano znaczne straty w plonach: największe, bo ponad 50 % w plonach kukurydzy na zielonkę, ponad 40% w plonach pszenicy jarej, rzepaku jarego i owsa. Straty te spowodowane są przede wszystkim występującym deficytem wodnym. WaŜnym problemem staje się nawadnianie. Tylko niewielka część gruntów ornych nawadniana jest deszczowniami (120 ha). Jednak przy ciągłych tendencjach zwyŝkowych cen energii elektrycznej w stosunku do cen płodów rolnych, deszczowanie zdaniem rolników nie ma ekonomicznego uzasadnienia. W związku z tym warunki klimatyczne i hydrologiczne wpływające na deficyt wodny oraz nie najwyŝsza przydatność rolniczej przestrzeni produkcyjnej powodują niską opłacalność produkcji rolniczej. Chów zwierząt jest drugim, uzupełniającym kierunkiem produkcji rolnej. Dominuje chów trzody chlewnej. Najlepszym wskaźnikiem intensywności produkcji zwierzęcej jest obsada zwierząt na 100 ha powierzchni uŝytków rolnych. Wskaźnik ten, obliczony wg danych UMiG z 2008 r. (brak aktualnych danych), wynosi: bydło 11,0 w tym: krowy 4,8 trzoda chlewna 125,1 w tym: lochy 8,2 Są to wskaźniki 3 4 krotnie niŝsze niŝ w gminach typowo rolniczych, nastawionych na intensywną produkcję rolną (np. gmina Damasławek). Odmienną produkcją zwierzęcą jest hodowla ryb w zespole stawów rybnych utworzonych w dolinie Cybiny w okolicach Promna. 3. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 3.1. Wartości kulturowe Miasto i gmina Pobiedziska w stosunku do innych regionów województwa wielkopolskiego posiada niewiele zabytków nieruchomych dawnej architektury wpisanych do rejestru zabytków, który zawiera 26 pozycji, w tym zespoły zabytkowe, a takŝe w obrębie Latalic otoczenie zabytku wyspy Ostrów Lednicki. (wg stanu na dzień r.) O wiele szersza jest lista obiektów ujętych w ewidencji konserwatorskiej obejmująca 317 pozycji, w tym równieŝ zespoły zabytkowe. Wszystkie te 18

20 obiekty powinny być szczególnie uwzględniane w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W przeszłości w wielu wsiach połoŝonych na terenie gminy obok zabudowy gospodarstw wiejskich istniało załoŝenie pałacowo parkowe lub dworsko parkowe wraz z folwarkiem. ZałoŜenia te powstały głównie w XIX w. Jedynie we Wronczynie murowany dwór powstał w miejscu XVIIIwiecznego drewnianego. Najlepiej zachowane elementy dawnego układu (obiekt reprezentacyjny, park, część zabudowań folwarku) występują w Krześlicach, Gołuniu i Pomarzanowicach. Zabytki architektury mieszkalnej oraz obiekty budownictwa objęte ochroną konserwatorską (zarówno wpisane do rejestru zabytków, jak figurujące w ewidencji obiektów zabytkowych gminy, zgodnie z materiałami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), zachowane na terenie gminy pochodzą głównie z XIX w. i początku XX w., choć istnieją teŝ obiekty starsze. W mieście najstarszą metrykę ma kościół p.w. św. Michała Archanioła z przełomu XIII i XIV w., wczesnogotycki, przebudowany. A w zabytkowej zabudowie pierzei wokół XIX-wiecznego rynku znajduje się najstarszy dom mieszkalny w mieście z XVIII w. Z XIX wieku pochodzą teŝ wikariat zbudowany w 1820 r. oraz plebania z 1887 r. Początek XX w reprezentuje gazownia miejska z 1905 r. i dom katolicki zbudowany przez Bank Ludowy w 1910 r. Do później powstałych zabytków naleŝą: zespół stacji kolejowej, sąd z lat 30 XX w. i budynki Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca Jezusa równieŝ z lat 30 XX w. We wsiach historyczna zabudowa zachowana jest bardzo nielicznie. Oprócz zabudowy wchodzącej w skład zespołów pałacowo parkowych lub dworsko parkowych do rejestru zabytków wpisana jest takŝe zabytkowa architektura sakralna. Jej przykładem jest drewniany kościół w Węglewie, pochodzący z początku XIX w. i neogotycki kościół poewangelicki z pocz. XX w. w Jerzykowie. Do innych ciekawych obiektów zabytkowych naleŝą: we Wronczynie - drewniana dzwonnica z 1762 r. oraz cmentarz przy kościele p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika z grobowcem Jackowskich; w Jerzykowie dom szachulcowy z 1. poł. XIX w., naleŝący do Muzeum Pierwszych Piastów wraz z parkiem, a w Kociałkowej Górce park w stylu angielskim z XIX-wiecznym pałacem. Oprócz parków wchodzących w skład zespołów pałacowo parkowych lub dworsko parkowych w miejscowościach: Biskupice, Jerzyn, Kołatka, Pobiedziska Polska Wieś, Stęszewko i Węglewo występują zabytkowe parki krajobrazowe. Chronione są takŝe układy urbanistyczne wsi: Góra, Jankowo, Jerzyn, Kociałkowa Górka, Krześlice, Latalice, Łagiewniki, Pomarzanowice, Promno, Węglewo, Wronczyn, Złotniczki. Wyjątkowymi zabytkami są zabytki archeologiczne, które na terenie gminy Pobiedziska reprezentowane są przez liczne stanowiska archeologiczne o metryce pradziejowej i średniowiecznej, będące pod ochroną konserwatorską. ZABYTKI ARCHITEKTURY I ARCHEOLOGII WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW wg danych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków POBIEDZISKA - układ urbanistyczny nr rej. 434/Wlkp/A z 2006 r. - kościół p.w. św. Michała Archanioła, przełom XIII i XIV w., wczesnogotycki, przebudowany nr rej. 2407/A 1933 r. 19

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY POBIEDZISKA ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr V/40/2011

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/375/2017 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 30 marca 2017 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/375/2017 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2912 UCHWAŁA NR XLI/375/2017 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE POBIEDZISKA GMINA PRZYJAZNA MIESZKANCOM, TURYSTOM I INWESTOROM POBIEDZISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE POBIEDZISKA GMINA PRZYJAZNA MIESZKANCOM, TURYSTOM I INWESTOROM POBIEDZISKA A K A D E M I A A G L O M E R A C Y J N A U A M, P O Z N A Ń, 1 0. 0 3. 2 0 1 1 r. POBIEDZISKA I O G Ó L N A C H A R A K T E RY S T Y K A M I A S TA I G M I N Y 25 km od Poznania 25 km od Gniezna 300 km

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

R e f e r a t P l a n o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o

R e f e r a t P l a n o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE POBIEDZISKA Podstawy prawne planowanie przestrzennego: - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2017 roku

Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2017 roku Harmonogram odbioru dla nieruchomości zamieszkałych TRASÓWKA 1 na 2017 r. JERZYKOWO, BUGAJ, BARCINEK, KOŁATA,KOŁATKA, BOROWO MŁYN, GORZKIE POLE, KOWALSKIE SEKTOR XXI POBIEDZISKA Miesiąc - Daty odbioru

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI POBIEDZISKA

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI POBIEDZISKA URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 6 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY POBIEDZISKA Pobiedziska 2010 r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

IX. ROLNICTWO Struktura zasiewów

IX. ROLNICTWO Struktura zasiewów 45 IX. ROLNICTWO Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce ma charakter rolniczy z rozwijającym się przetwórstwem rolnym i usługami na rzecz rolnictwa. Sprzyjają temu dość dobre grunty, w większości uregulowane

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI POBIEDZISKA

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI POBIEDZISKA POBIEDZISKA URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl SYNTEZA USTALEŃ ZMIANY STUDIUM I UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4 do uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Odbiór odpadów komunalnych selektywnych - SZKŁO

Odbiór odpadów komunalnych selektywnych - SZKŁO Harmonogram odbioru odpadów dla nieruchomości zamieszkałych TRASÓWKA 1 na 2016 r. JERZYKOWO, BUGAJ, BARCINEK, KOŁATA, KOŁATKA, BOROWO MŁYN, GORZKIE POLE, KOWALSKIE SEKTOR XXI POBIEDZISKA - TWORZYWA SZTUCZNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej wysokiej intensywności z ciągiem terenów usługowych (z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi) i produkcyjnoskładowych zlokalizowanych wzdłuŝ

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Publiczna w gminie Pobiedziska Koncepcja układu linii węzła Pobiedziska Dworzec

Komunikacja Publiczna w gminie Pobiedziska Koncepcja układu linii węzła Pobiedziska Dworzec Komunikacja Publiczna w gminie Pobiedziska Koncepcja układu linii węzła Pobiedziska Dworzec Założenia 1. Przebieg linii powinien być jak najmniej skomplikowany dla pasażerów, 2. Przebieg linii powinien

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE MAJOWE. 119 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE MAJOWE. 119 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej wysokiej intensywności z ciągiem terenów usługowych (z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi) i produkcyjnoskładowych zlokalizowanych wzdłuŝ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Nr jednostki planistycznej D.S.01 Powierzchnia w ha 23,67 Uwarunkowania

Nr jednostki planistycznej D.S.01 Powierzchnia w ha 23,67 Uwarunkowania Osiedle charakteryzujące się dominacją wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej duŝej intensywności. Usługi są skoncentrowane przy ul. A.Struga oraz występują lokalnie w zabudowie mieszkaniowej jako wolno

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/708/94. z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczokrajobrazowe.

Uchwała Nr L/708/94. z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczokrajobrazowe. Uchwała Nr L/708/94 z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczokrajobrazowe. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18.03.1990r. o

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzenna Wielkopolski w zakresie zwartości zabudowy

Polityka przestrzenna Wielkopolski w zakresie zwartości zabudowy Polityka przestrzenna Wielkopolski w zakresie zwartości zabudowy Adam Derc Jowita Maćkowiak Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu Dokumenty STRATEGIA WOJEWÓDZTWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKIE - PILCHOWO. 68 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

GŁĘBOKIE - PILCHOWO. 68 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle podlegające ograniczeniom w zainwestowaniu, wynikającym z istniejących wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Utrzymuje się ochronę terenów zieleni w stopniu zapewniającym witalność istniejących

Bardziej szczegółowo

Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki. Konsultacje społeczne czerwiec 2014

Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki. Konsultacje społeczne czerwiec 2014 Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki Konsultacje społeczne czerwiec 2014 CELE SPORZĄDZANIA ZMIANY STUDIUM dostosowanie zapisów Studium

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 131 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 131 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie OSIEDLE ŚWIERCZEWO Osiedle z duŝym udziałem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej intensywności (zabudowy blokowej) z funkcjami uzupełniającymi w formie enklaw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie: zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo w Płocku Na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów rolniczych

Kierunki rozwoju obszarów rolniczych Kierunki rozwoju obszarów rolniczych Autorzy: Anna Kołodziejczak, Ewa Kacprzak Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. 1.

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁY, PROBLEMY I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU WĄBRZESKIEGO

POTENCJAŁY, PROBLEMY I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU WĄBRZESKIEGO POTENCJAŁY, PROBLEMY I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU WĄBRZESKIEGO Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równowaŝenie rozwoju kraju ( ) 3 a rozwój Powiatu wąbrzeskiego Powiat wąbrzeski

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

dr Urszula Kaczmarek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Urszula Kaczmarek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w aglomeracji poznańskiej dr Urszula Kaczmarek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Agroturystyka w aglomeracji - jest częścią zintegrowanego produktu turystyki aktywnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY POBIEDZISKA na lata 2012 2015

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY POBIEDZISKA na lata 2012 2015 Załącznik do uchwały nr XVI/167/2012 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 stycznia 2012 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY POBIEDZISKA na lata 2012 2015 Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 lipca 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Julinek w Gminie Leszno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie wyraŝenia zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZAŁOM. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE ZAŁOM. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności z towarzyszącymi usługami związanymi z obsługą mieszkańców osiedla (usługi oświaty, handlu kultury, zdrowia, gastronomii

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL Magdalena Belof Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Urban sprawl jako zagroŝenie dla zrównowaŝonego rozwoju Sopot 3-4 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium załącznik nr 4 do Uchwały Nr. Rady Gminy Kościerzyna z dnia..2017r. w sprawie uchwalenia ZMIANY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla fragmentów gminy: 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

Planowana eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego w Jaraczu. Jaracz 2017

Planowana eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego w Jaraczu. Jaracz 2017 Planowana eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego w Jaraczu Jaracz 2017 Agenda Położenie i sąsiedztwo planowanej żwirowni Umiejscowienie inwestycji w kontekście obszarów chronionych Analiza

Bardziej szczegółowo

Oferty inwestycyjne Powiat Gniezno. katalog

Oferty inwestycyjne Powiat Gniezno. katalog Oferty inwestycyjne Powiat Gniezno katalog 2010 Miasto Gniezno Teren usługowo - produkcyjny, ul. Kostrzewskiego procent dopuszczalnej zabudowy budynki I inne konstrukcje na działce 2.7 ha Miasto Gniezno,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA - 131 - Rozdział 8 ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA SPIS TREŚCI: 1. Zasoby rolniczej przestrzeni produkcyjnej ocena stanu istniejącego 2. Zagrożenia dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej 3. Cele polityki

Bardziej szczegółowo

PRĄDNIK CZERWONY JEDNOSTKA: 25

PRĄDNIK CZERWONY JEDNOSTKA: 25 25. PRĄDNIK CZERWONY JEDNOSTKA: 25 POWIERZCHNIA: NAZWA: 276.84 ha PRĄDNIK CZERWONY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rejonie ul. Kanonierów, ul.

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r.

UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r. UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

ŁAGIEWNIKI JEDNOSTKA: 15

ŁAGIEWNIKI JEDNOSTKA: 15 15. ŁAGIEWNIKI JEDNOSTKA: 15 POWIERZCHNIA: NAZWA: 275.35 ha ŁAGIEWNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna osiedli do utrzymania i rewitalizacji/rehabilitacji;

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sypniewo w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ledyckiej i Lutyckiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2011

Zarządzenie Nr 144/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2011 Zarządzenie Nr 44/20 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 20 w sprawie: wykazu średnich wartości rynkowych nieruchomości na terenie miasta Kalisza. Na podstawie art. 30 ust. i ust.2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO Grunty deweloperskie Działki gruntowe z prawem własności o łącznej powierzchni 171 804 m2 wraz z budynkiem po byłej gorzelni. Dane nieruchomości Adres Prawo do nieruchomości Numer KW Gwiazdowo własność

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo