'I;!=3EG3Q+E7!a %?EA3G!G+9[=!a 7?=O+AO3a %?#+EA+Q+=33 A?G+=O3!9! E?O3!9[=?5 3=79_133 =! #+9!CIE3 S7?9[=37?% E =!CIS+=3+; E9IM!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "'I;!=3EG3Q+E7!a %?EA3G!G+9[=!a 7?=O+AO3a %?#+EA+Q+=33 A?G+=O3!9! E?O3!9[=?5 3=79_133 =! #+9!CIE3 S7?9[=37?% E =!CIS+=3+; E9IM!"

Transkrypt

1 ROCZNIKI PEDAGOGICZNE Tom 5(41), numer =!)+/)! E+;+=?%=! +%Q37 +9+=! %9!)3;3C?%=! C!M;!=?%! 'I;!=3EG3Q+E7!a %?EA3G!G+9[=!a 7?=O+AO3a %?#+EA+Q+=33 A?G+=O3!9! E?O3!9[=?5 3=79_133 =! #+9!CIE3 S7?9[=37?% E =!CIS+=3+; E9IM! ^H"B F4FH,<Z & C,FBJ$:48, #,:"DJF\ N"D"8H,D42J,HFb 4*,,6 D,":4-2"P44 3>8:`24b & @*>" 42 (J<">4FH4R,F84N D"2&4H4b, FHJB,>\, >>"b >" &8:`R,>4, :`*,6 F D"2&4- H4b & 042>\ FHD">Z, 4N 42 FH"HJF" B"FF4&>ZN & FH"HJF " 2>"R4H "8H4&>ZN & & *,H4, >" L424R,F84, 4 BF4N4R,F84, FH4, 4<,:4 8"8 &>,*D4H\Fb & P4J<, 4 BD4<,>4H\ & 2>">4b *:b F H,<, @$V,FH&J. & P,:bN JR"V4NFb F D"2&4H4b 4N F:,*J,H &8:`R"H\ & HJ =!)+/)! E+;+=?%=! +%Q37 8"L,*DZ D,R,&,*,>4b 4 JRD,0*,>4b «;4>F846 :4>(&4FH4R,F846 J>4&,DF4H,H», >"J8, +9+=! %9!)3;3C?%=! R,>4b JRD,0*,>4b 4>FH4HJH ;4>4FH,DFH&" C,FBJ$:484 #,:"DJF\, 8">*4*"H >"J8.

2 152 =!)+/)! E+;+=?%=! +%Q37, +9+=! %9!)3;3C?%=! C!M;!=?%! FD,*J, (*, 4< 04H\ 4 R">4b & #,:"DJF4 >,- D,T4H\ Db* 2"*"R FD,*Z, $Z >4` & $Z:4 4>4- F *DJ(4<4 :`*\<4 P4J<, 4 D,T"H\ 042>,>>Z, 2"*"R4. 4<,,H 2>"R,>4, *:b F >"DJT,>4,< F:JN", 4N D"2&4H4b F>40,>4,< 4>4P4"H4&Z 4 >"DJT,>4,< 4,D"DN44 4 2"HDJ*>,>4b<4 & 2>"R4<ZN &ZFHJB",H & 8"R,FH&, & J >4N `V4N @B,8" D"2&4H4` 8"R,FH& *,H,6 F >"DJT,>4,< F:JN" @HD"0",HFb >" 4N 4>H,(D"P44 & BJH,6 *:b 4>- 8:`244 F >"DJT,>4,< F:JN" >"F 8 >4` B,DFB,8H4& @$:"*"`V4N & B:">, 7"8 >"T F *,H\<4 D,":42J`HFb & F,, D"FF<"HD4&",HFb 8"8 & FJH4 b&:b,hfb *:b JR"V4NFb F >"DJT,>4,< F:JN" HD,- @BZH" & D"2:4R>ZN &4*"N 4 >"FZV,>>"b FD,*" D"2&4&"H\ RJ&FH&" 4 JF&"4&"H\ 8J:\HJDJ F,<,6>ZN 4 HDJ- 4 >D"-

3 'I;!=3EG3Q+E7!a %?EA3G!G+9[=!a 7?=O+AO3a D"F8DZ&"H\ C,T,>4, &8:`R,>4b *,H,6 F >"DJT,>4,< F:JN" & "8H4&>J` 4 *,H\<4, H,DB4- 4 <,0*J >4<4 FH&" D"2&4H4b 4*,6 8 8"R,FH& &"0>,6- T4N *:b 042>4 4 & &Z*,:,>4, 8"8 *:b @D(">42"P44 4 LJ>8P46 *:b D"2&4H4b D,$,>8"; >48". ">":42 >"<4 F >"DJT,>4,< F:JN" F:,*J`V4, :4- 4 *">>ZN (J<">4FH4- R,F8J` 8"8 JBD"&:b,<Z6 P,FF 4*,>H4L48"P44 BD4 D,$,>8" & 042>\ D"2&4H4, 4 <,N"- b&:b,hfb &8:`R",HFb & & FJ- $X,8H" 4 &>4<">4, >" D"2&4H4, H"84N FJ$X,8H>ZN 8"8 &>JHD,>>bb 4 F" >"- BD"&:,>4b 4 FH4:\ & BD4>P4B"N b&:b`hfb: JR,H 4 4>- *4&4*J":\>ZN F&b2\ F4-

4 154 =!)+/)! E+;+=?%=! +%Q37, +9+=! %9!)3;3C?%=! C!M;!=?%! HJ"P46 F 4 & & >" ):b @D(">42"P44 @BD,*,:,>Z &8:`R",<Z, BD4 LJ>8P44: *DJ( *DJ(", FJ$X,8H".?$V"b FJH\ F D,":42J-,<ZN BD4 LJ>8P46 2"8:`R",HFb & & *:b 2">bH46 4 & FH4<J:bP44 FH,B,>4 )">>"b 8J:\HJD>"b FD,*" 4<,,H 2>"R4<J` @>" &>JHD,>>, Hb<4, 4 D,$,>8" 4 &ZD"0",HFb &>,T>, C,":42"P4b &ZT,B,D,R4F- :,>>ZN LJ>8P46 >" BD"8H48, <"FTH"$"< >" 2" D"<84 *,>4b. "8P4b, P,:\ 4 D"2&4&"H\ & :4- D,$,>8", F:JN. %Z*,:,>>Z, BD4>P4BZ 4 LJ>8P44 FD,*Z *:b & *J`V,< $Z:" &>,*D,>" & 4>H,D>"H 13 (. ;4>F8" *:b *,H,6 F >"DJT,>4,< F:JN"» 4 & &D,<b & FH"*44 F >"DJT,>4,< F:JN" & @HD"0",H BbH\ 4 >" 42 2"*"R4, &Z*,:b,HFb FB,P4L48" =" ^H"B, &Zb&:b`HFb 4

5 'I;!=3EG3Q+E7!a %?EA3G!G+9[=!a 7?=O+AO3a 155 ">":424DJ,HFb 42JR"`HFb 4>- H,D,FZ 4 >" FHD"H,(4R,F84N 4 $:40"6T4N P,:,6 GD,H46 ch4<j:4dj`v46 *,:"`H ^H4 0, FH4<J:4DJ`H 8 Q,H&,DHZ6 *:b 4>8:`244 D"2&4H4, F >"DJT,>4,< F:JN". AbHZ6 & ^LL,8- J*"R4 4 4, BD4 & D"2:4R>ZN >"BD"- &:,>46 F,$b 4 <4D", >4, :`$& J:\HJDJ T,>46 F&,DFH>48"<4 4 & 4 FL,D"N, L428J:\HJD" 4 042>4, F & D"<8"N D"2:4R>ZN 4 *D >H,D"8H4&>ZN &Z,, 4 & F, D"2&4H4b >" F4HJ"P44, F<,>b,HFb & D,":42"P44 0">4b b&:b,hfb 4>H,D"8H4&>ZN & >"BD4<,D, & @FJV,FH&:b,HFb JR"FH4b & 4 "8P4bN. 2" 4FH,8T46 JR,$>Z6 b&4:4f\ "8P44 «E*,:",< >"T 8D"T,», «%,H,D"> 04&,H &ZFHJB:,>4b "(4H- $D4("* «;Z 8JD,>4b», «!>H4 EA3)»,

6 156 =!)+/)! E+;+=?%=! +%Q37, +9+=! %9!)3;3C?%=! C!M;!=?%! 042>4», &ZFHJB:,>46 B,D,* &,H,D">"<4 4 (D"0*"> F >"DJT,>4,< F:JN" & D,T,>4, 8J:\HJD>ZN, (4R,F84N 4 *DJ(4N 4 "8P46 «a (D"<"*2b>n> #,:"DJFn», $,- D,0:4&"b F,<\b», *:b B,D>"HZN», JR,>4R,F84N «G,B:Z6 8:4<"H F ^>,D(,H4R,F84N D,T,>46», F >"DJT,>4,< F:JN", 8J:\HJD" T,>46 D"2&4&",HFb & 4 JR"FH4b & H,<"H4R,F84N, BD"2*>48"N, &ZFH"&8"N, &FHD,R"N, 4>H,::,8- HJ":\>ZN 4 D"2&:,8"H,:\>ZN 4(D"N, H"84N 8"8 «7%=», 4(DZ &"< «EB4R84 >,&,:4R84, " &,:48">», «1>"6 4 BD"&4:" *&40,>4b», BD"2*>48 &FHD,R4 24<Z F «;"F:,>4P"» 4H.*. E:,*J,H B,D,R4F:,>>Z, &ZT, D4bH4b F:ZT"V4<4 F&,DFH>48"<4 4 FHJ*,>H"<4 F JR"FH4,< *4H,:,6, F:,*J,H D"FF<"HD4&"H\ 8"8 &8:`R,>4, F >"DJT,>4,< F:JN" & 4 BD,*FH"&4- H,:\>Z6 G"84< BD4 D,":42"P44 >"<4 H">4, & 4 2) F >"DJT,>4,< F:JN" F:ZT"V4<4 *,H\< ">":42" D"2&4H4, :4R- F >"DJT,>4,< F:JN" & D"<8"N 8 4>- 8:`244 4 FHJ- B,>R"HZ6 N"D"8H,D: >" FHJB,>4 JFH">"&:4&",HFb @R,DR4&",HFb @$V,>4, & &Z*,:b`HFb BD4&:,8"H,:\>Z, *:b >48" &4*Z 4 >,F:ZT"V46 &8:`R",H- Fb "8HJ":42"P44 D,L:,8F4&>ZN >"R": >" J @BZH".

7 'I;!=3EG3Q+E7!a %?EA3G!G+9[=!a 7?=O+AO3a 157 >" FHJB,>4 &8:`R,>4, D,$,>8" F *DJ(4<4 JR"FH>48"<4 8 &4*"< 4 & F4:Z, 4>H,D,F 8 0">4` *,6FH&46 4 4N &,D$":42"P44. >" HD,H\,6 D"2&4H4, & &F,N &4*"N 8 F:,*J,H D,2J:\- D,":42"P44 4*,6 b&:b,hfb & >" BD4>bH4b 4 &2"- 4 *DJ( *DJ(". % H"84< D">FH&,: >J0>Z, *:b 4 & H,B,D\ >" 4 F&,DFH>48"<4 4 0"`V4<4, >"8"B:4&",HFb HJB84 4 4N & 42<,>b`V4NFb R,F84 D,2J:\H"HZ 4N 3>Z<4 & *,b- J F >"DJT,>4,< F:JN" 4 8 F,$b, @D4,>- & b&:b,hfb F,D\,2>Z< 2"*"R, F:J0"V4N D,- T,>4` 4>8:`244. Q,< D">\T, $J*,H,, >"R"- 4 R,< 8"R,FH&,>>,6 $J*,H &>,*D,>4, 4>8:`24&>ZN & H,< $J*,H *,H\<4

8 158 =!)+/)! E+;+=?%=! +%Q37, +9+=! %9!)3;3C?%=! C!M;!=?%! F >"DJT,>4,< *:b 4 $J*JV,6 G"8, JR"V4NFb, & & & P,FF, JF4:4&",H >" D"&>ZN F:ZT"V4<4 F&,DFH>48"<4 >, & HDJ*,, 4 & , &F, HD4 FHJB,>4 8 4>8:`244 & & BD,FH40>ZN &ZFT4N JR,$>ZN 2"&,*,>4bN D,FBJ$:484: & J>4&,DF4H,H,, J>4&,DF4H,H,, 4>FH4HJH, JBD"&:,>4b 4 J>4&,DF4H,H, 8J:\HJDZ 4 *D. :4P F >"DJT,>4,< F:JN" BD4>,F,H $J*,H J F >,F:ZT"- V4<4 8 &ZFHD"4&">4` F >4< *DJ0,F84N, B"DH>,DF84N V,>4` 8"R,FH& H"84<4, 8"8 H,N, & D"2&4H44. ;Z &BD"&, >"*,bh\fb >" $J*,H &ZFHJB"H\ (J<">4FH4R,F84N 4*,6 & & &ZFHJB",H 8"8 @$V4<4 JF4:4b<4.

9 'I;!=3EG3Q+E7!a %?EA3G!G+9[=!a 7?=O+AO3a 159 HUMANISTIC EDUCATIONAL CONCEPT IN PROVIDING SOCIAL INCLUSION OF PUPILS WITH HEARING IMPAIRMENT IN BELARUS Summary The trend of inclusive education in Belarus inspired a series of studies on the possibilities of social integration of pupils with special educational needs. The purpose of the following article is to describe the activities implementing humanistic holistic approach, which aims at social activation of pupils with hearing loss. The participants of the project were pupils from Special School with Hard of Hearing Student s Dormitory No 13 in Minsk. The undertaken actions were aimed at changing the attitudes of passive consumers, socially immature, apathetic, with no initiative men into active participants in the social life. For this reason, it was essential to develop in a young person s personality characteristics such as: inner freedom and independence, self-discipline, self-control, self-management, and the ability of self-reflection. The project was designed to achieve these goals through a specially planned series of cultural and entertainment events participated in by the deaf, their hearing friends, parents, teachers, and representatives of the state and non-governmental organizations. This active model of education consisted of five, associated with each other, phases: diagnostic, implementing special cultural and sport actions, and finally those evaluating and modifying ones. The model assumed 2 basic directions of pupils development: education in communication and action, as well as cooperation between hearing impaired students with hearing children and adults. Some competitions, festivals, meetings, intellectual games were organized using different technologies and interactive methods, e.g.: volunteering. Analysis of the above-mentioned actions shows that preparing pupils with hearing loss to social integration is a process requiring proper emotional contact and effective communication. Only then do different actions help not only to overcome passivity, lack of self-confidence, but also to arouse interests and develop creativity. Positive effects of the implemented project can be seen, since the graduates of this experimental school went on to study at numerous Belarusian universities. Key words: inclusive education, pupils with special educational needs, persons with hearing loss, attitudes, characteristics of personality, communication, cooperation. HUMANISTYCZNA KONCEPCJA EDUKACYJNA ZMIERZAJACA DO ZAPEWNIENIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ UCZNIÓW Z WADA SŁUCHU NA BIAŁORUSI Streszczenie Nurt edukacji włączającej na Białorusi zainspirował serię badań nad możliwościami integracji społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem artykułu jest opis działań wdrażających humanistyczną koncepcję holistyczną, mającą na celu zaktywi-

10 160 =!)+/)! E+;+=?%=! +%Q37, +9+=! %9!)3;3C?%=! C!M;!=?%! zowanie społeczne uczniów z uszkodzeniami słuchu. W projekcie wzięli udział uczniowie Szkoły Specjalnej z internatem dla Dzieci Niedosłyszących nr 13 w Mińsku. Podjęte działania miały przekształcać postawy biernych konsumentów, niedojrzałych społecznie, apatycznych, bez inicjatywy w twórczych, aktywnych uczestników życia społecznego. W tym celu należało wykształcić w młodym człowieku takie cechy osobowości, jak: wewnętrzna wolność i niezależność, samodyscyplina, samokontrola, samorządność, zdolność do refleksji. W projekcie zaplanowano osiągnięcie owych celów poprzez odpowiednio zaplanowany szereg imprez kulturalno-rozrywkowych, w których uczestniczyli niesłyszący, ich słyszący koledzy, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele organizacji państwowych i pozarządowych. Ten aktywny model edukacji składał się z pięciu powiązanych ze sobą etapów: diagnostycznych, wdrażających konkretne działania kulturalne i sportowe oraz ewaluacyjnych i modyfikujących. Model zakładał dwa podstawowe kierunki rozwoju uczniów: kształcenie w komunikacji i w działaniu oraz współpraca uczniów z uszkodzeniami słuchu ze słyszącymi dziećmi i dorosłymi. Organizowano konkursy, festiwale, wystawy, spotkania, gry i zabawy intelektualne, wykorzystując różne technologie informatyczne oraz metody interaktywne, np. wolontariat. Analiza powyższych działań pokazuje, że przygotowanie uczniów z uszkodzeniami słuchu do integracji społecznej to proces, którego podstawą jest dobry kontakt emocjonalny i skuteczna komunikacja. Dopiero wtedy różne działania pomagają przezwyciężyć bierność, brak wiary we własne siły, rozbudzić zainteresowania, rozwijać kreatywność. Pozytywne efekty wdrożonego projektu są widoczne, gdyż absolwenci tej eksperymentalnej szkoły podjęli studia na wielu białoruskich uczelniach wyższych. Słowa kluczowe: edukacja włączająca, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niesłyszący, postawy, cechy osobowości, komunikacja, współpraca.

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

7m9[7mEG[ )mg+5 % Em; o a7 ;?)+C!G?C )3=!;m73 1;m= A?)CI/=mM AC+1+=G!Om5 % 7?=G+7EGm Em;+5=3M G! E?Om!9[=3M 7??C)3=!G

7m9[7mEG[ )mg+5 % Em; o a7 ;?)+C!G?C )3=!;m73 1;m= A?)CI/=mM AC+1+=G!Om5 % 7?=G+7EGm Em;+5=3M G! E?Om!9[=3M 7??C)3=!G ROCZNIKI TEOLOGICZNE Tom LXI, zeszyt 1 2014 '!93=! #+%1 7m9[7mEG[ )mg+5 % Em; o a7 ;?)+C!G?C )3=!;m73 1;m= A?)CI/=mM AC+1+=G!Om5 % 7?=G+7EGm Em;+5=3M G! E?Om!9[=3M 7??C)3=!G NUMBER OF CHILDREN IN THE FAMILY

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Educating Children with Special Educational Needs

Educating Children with Special Educational Needs KARTA RZEDMIOTU Kod przedmiotu: Rad/F/A/E/ewp/p/C 1 /ST/1(I)/6L/13 Nazwa przedmiotu: (w języku polskim i angielskim) Wersja przedmiotu: pierwsza Educating Children with Special Educational Needs raca z

Bardziej szczegółowo

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych Spis treści Oryginalne artykuły badawcze Allison Tatton, Chris Collett The role of Teaching Assistants in supporting inclusion in England... 7 Elena Lucia

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ WOLONTARYJNA NA BIAŁORUSI

AKTYWNOŚĆ WOLONTARYJNA NA BIAŁORUSI ROCZNIKI PEDAGOGICZNE Tom 5(41), numer 4 2013 WŁODZIMIERZ SADOWSKI AKTYWNOŚĆ WOLONTARYJNA NA BIAŁORUSI Wolontariat, jako zjawisko aktywności społecznej, w ostatnim dziesięcioleciu staje się coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DIENNIK URĘDOWY WOJEWÓDTWA LUBELSKIEGO L, 24 2015. P. 3780 UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM 16 2015. j h h ó h h N.18.2 15. 40. 1 8 1990. g (D. U. 2015.. 1515). 80. 4. 8,. 90. 4. 8 7 1991. (D.

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social Province: Świętokrzyskie Voievodeship District: Jędrzejów Municipality: Słupia Jędrzejowska Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque region in which Świętokrzyskie Mountains are located. Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Management I. General information

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Baptist Church Records

Baptist Church Records Baptist Church Records The Baptist religion was a religious minority in Poland, making it more difficult to know when and where records of this religion might be available. In an article from Rodziny,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Golden Five jako koncepcja wychowania

Golden Five jako koncepcja wychowania Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Golden Five jako koncepcja wychowania ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 32 209 53 12 lub 14 www.metis.pl e-mail: metis@metis.pl Załóż

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved. OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 1 Network Layer Identify the role of the Network Layer, as it describes communication from one end device to another end device Examine the most common

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

2014, T.55 ss

2014, T.55 ss Prace i Studia Geograficzne 2014, T.55 ss.145-1149 Witold Skomra Rządowe Centrum Bezpieczeństwa e-mail: witold.skomra@rcb.gov.pl METODYKA OCENY RYZYKA NA POTRZEBY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Pojemność silnika. Symbol wg. PKWiU Rodzaj paliwa* Nazwa Handlowa. Wartość emisji CO 2 **** Wartość. zużycia. paliwa** (Model) Wariant.

Pojemność silnika. Symbol wg. PKWiU Rodzaj paliwa* Nazwa Handlowa. Wartość emisji CO 2 **** Wartość. zużycia. paliwa** (Model) Wariant. *** Lp. Marka Typ Wariant Wersja Nazwa Handlowa (Model) Symbol wg. PKWiU Rodzaj paliwa* Pojemność silnika Wartość zużycia paliwa** Wartość emisji CO 2 **** Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 w samochodach

Bardziej szczegółowo

Slick Tracy Home Team (PDD) and Amazing Alternatives (FM) programmes

Slick Tracy Home Team (PDD) and Amazing Alternatives (FM) programmes 11/30/16 SHARING THE SHARING THE RESULTS LOOKING HOW TO REDUCE ALCOHOL RESULTS RELATED RARHAHARM - FINAL CONFERENCE Slick Tracy Home Team (PDD) and Amazing Alternatives (FM) programmes Katarzyna Okulicz-Kozaryn

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black TEKNO to seria osprzętu elektroinstalacyjnego natynkowego, który przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowania na zewnątrz ze względu na swoja szczelność - IP54. Oznacza to, że produkty są pyłoodporne

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja Psychologia Spo eczna 2016 tom 11 3 (38) 310 320 Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroc awski zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja social involvement civic involvement

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE Barbara Bergier Place and role of physical activity in the lives of the elderly and disabled people. Summary: Key words:

Bardziej szczegółowo

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA POLITYKA WOBEC STAROSCI I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH 2015-2035 ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Spis tresci WSTIJP 9 1.ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo 02.08.2017 16.08.2017 MYC ROGOWO Details: - date of: 2.08.2017-16.08.2017 - accommodation: room for 3 people with bathroom in Agatka building - 3 meals a day

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

OSI Data Link Layer. Network Fundamentals Chapter 7. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Data Link Layer. Network Fundamentals Chapter 7. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Data Link Layer Network Fundamentals Chapter 7 Version 4.0 1 Warstwa Łącza danych modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 7 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Data Link layer protocols in

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Piotr GRADZIŃSKI 7. Analizy proekologiczne w skali urbanistycznej Proecological analysys in urban scale

Piotr GRADZIŃSKI 7. Analizy proekologiczne w skali urbanistycznej Proecological analysys in urban scale 7 Analizy proekologiczne w skali urbanistycznej W artykule opisano rezultat czterodniowych warsztatów przeprowadzonych wraz ze studentami trzeciego roku w Riga International Study of Economics and Business

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1055 1059 Aneta Kościołek 1, Magdalena Hartman 2, Katarzyna Spiołek 1, Justyna Kania 1, Katarzyna Pawłowska-Góral 1 OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH

Bardziej szczegółowo

E-commerce as the basis of the present economy

E-commerce as the basis of the present economy Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 110 2016 Paulina Modzelewska 1 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E- 2 E-commerce as the basis of the present economy

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

INTERNET W IZBIE EDUKACYJNEJ? PREZENTACJA LEŚNEGO WORTALU EDUKACYJNEGO LAS RYSIA erysia

INTERNET W IZBIE EDUKACYJNEJ? PREZENTACJA LEŚNEGO WORTALU EDUKACYJNEGO LAS RYSIA erysia INTERNET W IZBIE EDUKACYJNEJ? PREZENTACJA LEŚNEGO WORTALU EDUKACYJNEGO LAS RYSIA erysia Anna Pikus Abstrakt Nie ulega wątpliwości, że Internet i narzędzia multimedialne odgrywają coraz większą rolę w naszym

Bardziej szczegółowo

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19 Spis treści Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie... 13 Przedmowa... 15 Wstęp... 19 I. Reforma systemu edukacji... 28 1. Konieczność reformy systemu edukacji... 29 2. Kosztowna edukacja,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

Ą Ż Ł ś ż ńż ż ż ś ź ź ć ź ś ń ż ć ź ź ź ż ź ś ź ń ź Ę ż ź ź ź ż ż ś ń ż ż ś ż ź ż ź źń ż ż ż ź ś ś ż ś ż ż Ż Ł ń ż ś ż ń ź ź ż żń ść ż ż ń ń ń ń ń ż ś ź ż ń ż ś ń ż ć ż ś ż ż ć ń ż ż ź ż ć ż ż ś ż ż ć

Bardziej szczegółowo

Ę ć ń ż ć Ń ń ż ć ć ń ż ć ń ź ń Ę Ń ń ń ż ć ż ć ć Ń ż ć ń ć ż ń ż ć ć Ń ż ć Ń ż Ń Ń Ń ż ż Ń ż ż Ń ń ź Ń ń Ń ń ń Ą ń ń ź ń Ń Ń ć Ę ż Ń ż ć ć ć Ę ńż ń Ą ć ć Ę ż ż ć ż ć Ń ż Ń ż Ń ż ż ń ć ń Ń ń Ę ż Ł Ń ż

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości

Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości Joanna Kobosko, Edyta Piłka, Agnieszka Pankowska, Henryk Skarżyński STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo