Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zmiany zatrudnienia w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zmiany zatrudnienia w Polsce"

Transkrypt

1 Urszula Kłosiewicz-Górecka, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zmiany zatrudnienia w Polsce Celem artykułu jest analiza relacji zachodzących pomiędzy inwestycjami przedsiębiorstw a sytuacją na rynku pracy w poszczególnych sektorach gospodarki w Polsce w latach i porównanie sektorowej struktury zatrudnienia w Polsce ze strukturą zatrudnienia w Unii Europejskiej. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że sytuacja na rynku pracy uwarunkowana jest szeregiem zróżnicowanych czynników, spośród których do najważniejszych należą inwestycje przedsiębiorstw, to bowiem głównie od ich poziomu i rodzaju zależy liczba tworzonych miejsc pracy 1. Zwykle wyróżnia się: inwestycje nowe rozwojowe, które przyczyniają się do wzrostu popytu na pracę, inwestycje odtworzeniowe, umożliwiające utrzymywanie dotychczasowych miejsc pracy, inwestycje, które nie tworzą nowych miejsc pracy, a nawet nie przyczyniają się do utrzymania istniejących miejsc pracy, ale zwiększają produktywność pracy. Jak wiadomo, produktywność pracy przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, a w długim okresie skutkuje z reguły wzrostem zatrudnienia, ale może również wywoływać trudności z utrzymaniem dotychczasowych miejsc pracy. Jest tak w sytuacji, gdy wprowadzenie nowoczesnej techniki i organizacji pracy wywołuje zapotrzebowanie na wyższy poziom kwalifikacji osób pracujących na dotychczasowych stanowiskach pracy. 1 M. Moszyński, Procesy delokalizacji we współczesnej gospodarce światowej szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy? W: Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, D. Kopycińska (red.), Uniwersytet Szczeciński, 2007, s W artykule postawiono hipotezę, że kreowanie warunków sprzyjających odpowiedniej strukturze inwestycji w gospodarce może stać się przyczyną pozytywnych strukturalnych zmian na rynku pracy. Dynamika nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz liczby pracujących według sektorów gospodarki Analiza dynamiki nakładów inwestycyjnych i liczby pracujących ogółem w gospodarce narodowej w latach wskazuje, że wzrost nakładów inwestycyjnych w latach skutkował rosnącą liczbą pracujących, przy czym zmiany w liczbie pracujących były słabsze niż dynamika inwestycji. Słabnąca w latach dynamika nakładów inwestycyjnych pozwoliła zaledwie na utrzymanie dotychczasowej liczby pracujących. W 2009 r. przy wzroście nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej jedynie o 0,6% nastąpiło w porównaniu z rokiem 2008 zmniejszenie liczby pracujących o 1,8% (tablica 1). Niewielki przyrost nakładów inwestycyjnych nie był w stanie przezwyciężyć negatywnych konsekwencji dla rynku pracy, wywołanych przede wszystkim obniżeniem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i podjętymi przez przedsiębiorstwa procesami racjonalizacji zatrudnienia, skutkującymi zwolnieniami pracowników. Przeprowadzona analiza wskazuje na zależność dynamiki nakładów inwestycyjnych oraz liczby pracujących od koniunktury gospodarczej. W okresie ożywienia gospodarczego (lata ) wzrastała dynamika nakładów inwestycyjnych oraz liczba pracujących. Natomiast po- 16

2 Tablica 1. Dynamika nakładów inwestycyjnych i liczby pracujących ogółem w gospodarce narodowej Polski Nakłady inwestycyjne Liczba pracujących Rok dynamika dynamika w mln zł w tys. (rok poprzedni =) (rok poprzedni =) , ,3 87, , ,7 98, , ,2 100, , ,7 101, , ,0 102, , ,1 104, , ,2 101, , ,3 98, , ,9 102, , ,6 100,9 Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, GUS, Warszawa 2004, 2006, 2008, 2010, gorszenie koniunktury w 2009 r. skutkowało zmniejszeniem dynamiki nakładów inwestycyjnych i najczęściej jeszcze silniejszą reakcją w zakresie liczby pracujących, przy czym w poszczególnych sektorach gospodarki reakcje te były zróżnicowane. Najwyższą dynamikę nakładów inwestycyjnych odnotowano w sektorze usług (wzrost o 137,8%), co skutkowało wzrostem o 13,6% liczby pracujących w tej sferze gospodarki. Podobna dynamika wzrostu nakładów inwestycyjnych miała miejsce w latach w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (wzrost o 133,7%), ale przy niższej niż w usługach dynamice wzrostu liczby pracujących w tej sferze gospodarki (9,7%). Najniższą dynamikę wzrostu nakładów inwestycyjnych odnotowano w Polsce w latach w sektorze przemysłu (wzrost o 99,5%) przy wzroście liczby pracujących w analizowanym okresie o 7,3%, czyli słabszym niż w sektorze usług oraz rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. W sektorze obejmującym rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo rosnąca w latach dynamika nakładów inwestycyjnych praktycznie nie wywoływała zmian w zakresie liczby pracujących (rysunek 1). Silniejszy wzrost zatrudnienia dotyczył jedynie 2010 r., po czym w następnym okresie powrócił do poprzedniego stanu. Rysunek 1. Dynamika nakładów inwestycyjnych i liczby pracujących ogółem w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (rok poprzedni = ) Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, GUS, Warszawa 2004, 2006, 2008, 2010,

3 W analizowanym 10-letnim okresie w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa wystąpiły niewielkie zmiany zarówno jeśli chodzi o udział nakładów inwestycyjnych w ogółem inwestycjach w gospodarce (2,5% w 2011 r. wobec 2,1% w 2002 r.), jak i w udziale pracujących wśród ogółu pracujących w kraju (16,9% w 2002 r. wobec 16,7% w 2011 r.) tablica 2. Przedstawione dane dotyczące zatrudnienia w sektorze rolnictwa w Polsce wymagają szerszego komentarza. W Polsce w rolnictwie pracuje blisko 17% ogółu pracujących, podczas gdy dla 27 krajów Tablica 2. Struktura nakładów inwestycyjnych i liczby pracujących według sektorów gospodarki w latach Wyszczególnienie Nakłady inwestycyjne Pracujący w mln zł w % w tys. w % r. ogółem , , ,4 16, , ,5 27, , ,4 55, r. ogółem , , ,6 17, , ,4 27, , ,7 55, r. ogółem , , ,1 16, , ,7 27, , ,4 55, r. ogółem , , ,1 16, , ,1 27, , ,5 56, r. ogółem , , ,2 16, , ,3 27, , ,5 55, r. ogółem , , ,9 15, , ,4 28, , ,8 55, r. ogółem , , ,2 15, , ,2 28, , ,8 56, r. ogółem , , ,9 15, , ,5 27, , ,9 57,2 18

4 Artykuły 2010 r. ogółem ,3 35,1 62, , , , ,1 16,8 26,8 56, r. ogółem Ź r ó d ł o: jak tablicy ,5 34,8 62, , , , ,4 16,7 26,9 56,4 UE jest to około 5%. Dla porównania w Polsce pracuje prawie tyle samo osób, ile łącznie w Niemczech, we Francji i w Hiszpanii 2. Oficjalne statystyki wskazują, że w Polsce w rolnictwie bez pracy pozostaje niecałe 50 tys. osób. Jednak według szacunków prowadzonych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IRGiŻ) oraz w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN rolnictwo w Polsce ukrywa około 600 tys. bezrobotnych. Mała liczba rolników zarejestrowanych w urzędach pracy wynika głównie z obowiązującego prawa. Duża część rolników nie może zarejestrować się w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne, nawet jeśli pracowali oni dodatkowo na etacie poza rolnictwem 3. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 4 bezrobotnym może być tylko osoba, która nie jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających dwa hektary przeliczeniowe 5. Zdaniem ekspertów z IRGiŻ jedynie około 300 tys. gospodarstw rolnych na 2,3 mln ogółem w Polsce jest w stanie zapewnić rodzinom dochód porównywalny z osiąganym przez gospodarstwa domowe, których członkowie pracują poza rolnictwem. Zdecydowana większość gospodarstw rolnych (87%) nie zapewnia nie tylko odpowiedniego dochodu, lecz także pracy przez cały rok w pełnym wymiarze 6. 2 Bezrobocie schowało się na wsi, odczyt: Tamże. 4 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU z 2004 r. Nr 99, poz Według Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2011 r zł (na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, DzU z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). 6 serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuły/631196, odczyt: Tamże. Tymczasem w 2011 r. w porównaniu z rokiem 2010 liczba pracujących w rolnictwie wzrosła (tablica 2). Dzieje się to w sytuacji, gdy przybywa na wsi maszyn, które zastępują pracę ludzką i powodują spadek zapotrzebowania na pracę fizyczną. Zdaniem ekspertów z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Szkoły Głównej Handlowej ukryte bezrobocie w rolnictwie szybko nie zniknie, gdyż powiększanie gospodarstw rolnych następuje wolno. Właściciele niewielkich kawałków ziemi nie chcą się ich pozbyć gdyż dzięki nim mają ubezpieczenia i dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej 7. W latach nakłady inwestycyjne w sektorze przemysłu rosły, wykazując przemiennie okresy silniejszej i słabszej dynamiki wzrostu, które nie zawsze skutkowały wzrostem liczby pracujących w tym sektorze, np. w 2004 r. wzrost nakładów inwestycyjnych o 10,9% spowodował tylko 0,9% przyrostu pracujących, a w kolejnym roku (2005 r.) wzrost nakładów inwestycyjnych o kolejne 10,9% nie wystarczył, aby utrzymać miejsca pracy na poziomie z roku 2004 (rysunek 2). Z kolei silny spadek nakładów inwestycyjnych w 2009 r. wskutek obniżenia poziomu rozwoju gospodarczego nie spowodował tak silnego spadku liczby pracujących, ale też wzrost inwestycji w 2011 r. nie przywrócił stanu zatrudnienia w przemyśle z roku W analizowanym 10-letnim okresie udział sektora przemysłu w nakładach inwestycyjnych ogółem w gospodarce wahał się od około 43 44% podczas koniunktury gospodarczej do 34 35% w okresie spadku rozwoju gospodarczego, przy czym w ostatnich latach ( ) udział nakładów inwestycyjnych w sektorze przemysłu systematycznie zmniejsza się. Natomiast udział liczby pracujących w tym sektorze w stosunku do ogółem pracujących w gospodarce narodowej w latach nieznacznie zmniejszył się, z 27 28% w początkowych 19

5 Rysunek 2. Dynamika nakładów inwestycyjnych i liczby pracujących ogółem w sektorze przemysłu (rok poprzedni = ) Ź r ó d ł o: jak rysunku 1. Rysunek 3. Dynamika nakładów inwestycyjnych i liczby pracujących ogółem w sektorze usług (rok poprzedni = ) Ź r ó d ł o: jak rysunku 1. 20

6 latach i ponad 28% w okresie ożywienia gospodarczego do 26 27% w okresie dekoniunktury. Zaobserwowane zmiany w liczbie pracujących w sektorze przemysłu wynikają także z dokonującego się postępu technicznego i wprowadzania nowych form organizacji (np. wykorzystania źródeł energii na rzecz bardziej efektywnych i ekologicznych). Prowadzi to z jednej strony do spadku zatrudnienia i zmniejszenia zapotrzebowania na kadry nisko i niewykwalifikowane, z drugiej zaś do rozwoju w polskiej gospodarce sekcji wiążących zatrudnienie (np. budowa dróg i autostrad). Dla zmiany struktury zatrudnienia coraz większe znaczenie mają wiedza, umiejętności i kwalifikacje pracowników, które stają się najważniejszymi aktywami przedsiębiorstw. W latach w sektorze usług wzrastały nakłady inwestycyjne, przy czym w poszczególnych latach występowały przemiennie okresy silniejszej i słabszej dynamiki wzrostu inwestycji, które w poszczególnych latach przynosiły 2 4% wzrostu zatrudnienia w tej sferze gospodarki (rysunek 3). Trzeba jednak podkreślić, że w długim okresie (lata ) to właśnie w sektorze usług nastąpił: największy wśród sektorów gospodarki przyrost zatrudnienia (13,6%), wzrost udziału pracujących wśród ogółu pracujących w gospodarce (z około 55% w 2002 r. do 56,5% w roku 2011). Tworzenie licznych nowych miejsc pracy (w tym dla osób o wysokich kwalifikacjach) jest cechą inwestycji usługowych 8. Warto przy tym podkreślić, że Polska jest zdecydowanym liderem w zakresie bezpośrednich inwestycji usługowych w Europie Środkowej i Wschodniej, a w raporcie Grupy Everest z października 2011 r. została zaliczona do grupy pięciu najatrakcyjniejszych lokalizacji dla ośrodków nowoczesnych usług biznesowych 9. Dynamika i struktura nakładów inwestycyjnych oraz pracujących w sekcjach sektora usług 8 Raporty. Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie , IBRKK, Warszawa 2012, s Global Location Insights: October 2011-Perspectives on Global Services Market in Poland, Everest Group, research.everestgrp.com, odczyt: W latach dynamika nakładów inwestycyjnych w poszczególnych sekcjach sektora usług była zróżnicowana (tablica 3). W 2011 r. w stosunku do roku 2010 dynamika nakładów inwestycyjnych była najwyższa w sekcjach: administracja publiczna, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne oraz administrowanie i działalność wspierająca, ale zwiększone inwestycje nie przełożyły się na wzrost liczby pracujących w tych sekcjach. Z kolei zmniejszenie nakładów inwestycyjnych w sekcjach edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej skutkowało tylko niewielkim spadkiem zatrudnienia w tych obszarach gospodarki. W latach największy wzrost liczby pracujących (mimo spadku nakładów inwestycyjnych) odnotowano w sekcji informacji i komunikacji oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej, co należy uznać za pozytywny przejaw rozwoju nie tylko sektora usług, ale też gospodarki narodowej, w której sfera informacji, komunikacji i finansowania ma istotne znaczenie dla funkcjonowania ogółu podmiotów gospodarczych. Stosunkowo wysoka dynamika liczby pracujących miała miejsce także w sekcjach: transportu i gospodarki magazynowej, obsługi rynku nieruchomości oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, co również należy ocenić pozytywnie, gdyż wzrost zatrudnienia dotyczy usług kreujących postęp oraz usług korzystających z zaawansowanej wiedzy i nowoczesnych technologii. Zróżnicowane tempo inwestowania w poszczególnych sekcjach usługowych prowadzi w dłuższych okresach do zmian struktury nakładów inwestycyjnych oraz liczby pracujących w sektorze usług 10. Od wielu lat najwyższy udział w nakładach inwestycyjnych w sektorze usług mają sekcje: transportu i gospodarki magazynowej, obsługi rynku nieruchomości, handlu, naprawy pojazdów samochodowych, ale tendencje w tym zakresie są zróżnicowane (tablica 4). Sekcja transportu i gospodarki magazynowej wykazuje systematyczny wzrost udziału w nakładach inwestycyjnych w sektorze usług z 21,3% w roku 2005 do 35,2% w 2011 r., przy niewielkim wzroście udziału pracujących w tej sekcji wśród ogółem pracujących w sektorze usług (z 8,7 do 8,9%). Sekcja ta ma wysoki udział podmiotów prywatnych, w tym zagranicznych, które angażują swoje środki finansowe, a ponadto do tej sfery gospodarki skierowano wysokie wsparcie na inwestycje ze środków UE. Sekcja obsługi rynku nieruchomości w analizowanym okresie zmniejszyła swój udział w nakładach inwestycyjnych w sektorze usług z 24,1% w roku 2005 do 18,0% w 2011 r., przy zachowaniu dość stabilnego udziału pracujących w tej sekcji wśród ogółem pracujących w usługach. Spadek inwestycji wynikał z ponad dwukrotnego w 2010 r., 10 U. Kłosiewicz-Górecka, Działalność inwestycyjna w sektorze usług. W: Raporty. w Polsce , IBRKK, Warszawa 2012, s

7 Tablica 3. Dynamika nakładów inwestycyjnych i liczby pracujących w sekcjach sektora usług Wyszczególnienie Dynamika nakładów inwestycyjnych w sektorze (w %) Dynamika pracujących w sektorze (w %) 2009/ / / / / /2010 Handel; naprawa pojazdów samochodowych 89,7 85,7 103,9 95,3 100,4 99,8 Transport i gospodarka magazynowa 126,2 114,1 124,8 94,6 101,1 101,5 Zakwaterowanie i gastronomia 104,0 102,9 108,6 91,9 94,0 98,7 Informacja i komunikacja 91,8 93,7 108,9 102,8 99,2 103,8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 97,9 81,8 108,0 95,9 101,2 102,5 Obsługa rynku nieruchomości 96,0 94,4 101,2 100,2 101,5 101,6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 95,1 97,5 109,8 101,6 100,2 101,9 Administrowanie i działalność wspierająca 86,5 81,9 126,2 100,3 109,6 99,5 Administracja publiczna, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 90,9 117,4 130,5 104,9 100,6 98,1 Edukacja 107,5 121,5 99,3 101,3 100,7 99,9 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 114,8 111,2 96,0 102,6 102,2 99,8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 131,7 116,1 86,7 100,3 101,4 100,5 Pozostała działalność usługowa 103,6 110,9 129,0 101,0 98,2 100,6 Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010, 2011, 2012, GUS, Warszawa 2010, 2011, Tablica 4. Udział nakładów inwestycyjnych i liczby pracujących w sekcjach sektora usług Wyszczególnienie Udział nakładów inwestycyjnych w sektorze (w %) Ddział pracujących w sektorze (w %) Handel; naprawa pojazdów samochodowych 17,8 14,8 12,3 11,5 28,6 27,6 27,5 27,4 Transport i gospodarka magazynowa 21,3 27,9 31,2 35,2 8,7 8,8 8,8 8,9 Zakwaterowanie i gastronomia 1,5 1,8 1,8 1,8 3,0 3,2 3,0 2,9 Informacja i komunikacja 6,9 5,5 5,2 5,1 2,5 3,8 3,0 3,1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 4,3 3,8 3,0 2,9 4,1 4,2 4,2 4,3 Obsługa rynku nieruchomości 24,1 21,2 19,6 18,0 2,4 2,4 2,5 2,5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 3,3 2,9 2,8 2,7 5,6 6,1 6,0 6,2 Administrowanie i działalność wspierająca 2,3 2,7 2,1 2,3 4,5 4,8 5,2 5,1 Administracja publiczna, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 6,1 4,0 4,4 5,4 12,1 12,3 12,2 11,9 Edukacja 5,2 4,7 5,6 5,1 14,4 13,6 13,6 13,5 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 4,1 4,5 5,0 4,3 9,6 9,5 9,6 9,6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 2,5 5,5 6,3 4,9 1,8 1,0 1,9 1,9 Pozostała działalność usługowa 0,6 0,7 0,7 0,8 2,7 2,6 2,5 2,5 Ogółem sekcje sektora usług Ź r ó d ł o: jak tablicy 3. w porównaniu z rokiem 2009, spadku popytu na mieszkania. Zastój na tym rynku to efekt kryzysu oraz wejścia w życie nowelizacji prawa bankowego w odniesieniu do kredytów, które zobowiązuje banki do bardziej restrykcyjnego badania zdolności kredytowej, a także cyklu podwyżek stóp pro- 22

8 11 E. Wesołowska, Kredyty mieszkaniowe. Tanio, coraz taniej, Dom Newsweek Polska 2012, lipiec sierpień. centowych. Mimo problemów firm funkcjonujących na rynku nieruchomości, inwestycje w tej branży w 2012 r. rozwijały się, przede wszystkim aby zdążyć przed wejściem w życie ustawy deweloperskiej, która nakłada na nich obowiązek prowadzenia specjalnych rachunków powierniczych 11. W sekcji handlu, naprawy pojazdów samochodowych, podobnie jak w sekcji obsługi rynku nieruchomości, systematycznie spada udział nakładów inwestycyjnych w inwestycjach ogółem w sektorze usług z 17,8% w 2005 r. do 11,5% w 2011 r. Jest to konsekwencja zmniejszenia przez zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe dynamiki inwestowania w porównaniu z połową lat 90. XX w., kiedy miały miejsce intensywne procesy globalizacji handlu w Polsce. Jest to też skutek ograniczenia inwestycji przez zagraniczne firmy wskutek pogarszających się warunków ich finansowania, wynikających z kryzysu gospodarczego. W efekcie w 2011 r. w stosunku do roku 2010 zmniejszyła się liczba pracujących w tej sekcji, a także ich udział wśród ogółem pracujących w sektorze usług (z 28,6% w 2005 r. do 27,4% w roku 2011). W 2011 r. załamał się obserwowany kilkuletni trend wzrostu udziału nakładów inwestycyjnych następujących sekcji: edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją w inwestycjach ogółem w sektorze usług. Nie nastąpił też wzrost zatrudnienia w tych sekcjach, a nawet zmniejszył się udział pracujących w sekcji edukacji wśród pracujących ogółem w sektorze usług. Są to niekorzystne zjawiska z punktu widzenia uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, tym bardziej że każda z wymienionych sekcji usługowych nawet w latach, kiedy odnotowały wzrost nakładów inwestycyjnych miała niski udział w nakładach inwestycyjnych ogółem w gospodarce narodowej, nieprzekraczający 4%. Pozytywne jest to, że inwestycje w edukację, ochronę zdrowia oraz kulturę mają stać się priorytetowymi obszarami wsparcia w ramach budżetu Polski na lata Warto podkreślić, że w Unii Europejskiej zdrowie uznano za jeden z obszarów finansowania w ramach unijnej polityki spójności ze względu na pogłębienie się dysproporcji w tym obszarze wraz z rozszerzeniem UE. W latach programy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) obejmowały przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (np. szpitale), sprzęt medyczny i szkolenie pracowników służby zdrowia. W bieżącej perspektywie (lata ) nowe przepisy dotyczące polityki spójności odzwierciedlają rosnącą świadomość znaczenia stanu zdrowia ludności dla pomyślnego rozwoju gospodarki. Powinno to ułatwić pozyskiwanie przez Polskę bardziej kompleksowego finansowania dla wielu różnorodnych działań, takich jak: ogólna modernizacja systemu opieki zdrowotnej, budowa i remont placówek ochrony zdrowia oraz zakup sprzętu; inwestycje w potencjał ludzki; ich celem jest zagwarantowanie, że pracownicy służby zdrowia i sektora zdrowia publicznego posiadają wykształcenie odpowiadające wymaganemu poziomowi umiejętności i wiedzy; inwestycje w środki promocji zdrowia i zapobiegania chorobom; inwestycje mające na celu poprawę stanu zdrowia, np. starzenie się w dobrym zdrowiu. W nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata , w ramach polityki spójności, nie są planowane wydatki na turystykę, co stanowi istotny problem. Tymczasem wsparcie Brukseli ma istotne znaczenie dla poszczególnych województw w naszym kraju, gdyż z własnych budżetów samorządy nie są w stanie przeznaczyć na ten cel podobnej wielkości funduszy. Sektorowa struktura pracujących oraz wartości dodanej w Polsce i w Unii Europejskiej Przekształcenia w sektorowej strukturze zatrudnienia w Polsce mają cechy ogólnoświatowych przemian strukturalnych, charakteryzujących się dominującym zatrudnieniem w sektorze usług, chociaż udział pracujących w rolnictwie jest w naszym kraju bardzo wysoki w stosunku do udziału pracujących w sektorze rolnictwa w Unii Europejskiej; w 2011 r. wynosił 12,7% w Polsce wobec 5,3% w Unii Europejskiej (tablica 5). Udział zatrudnienia w sektorze rolnictwa w Polsce jeszcze silniej odbiega od udziału pracujących w tym sektorze gospodarki w krajach strefy euro (3,4%), w których już na początku XX w. poziom zatrudnienia w rolnictwie spadł poniżej udziału zatrudnienia w przemyśle. W Polsce proces ten jest mocno spóźniony w stosunku do istniejącego stanu w krajach Europy Zachodniej. Warto przy tym podkreślić, że w 2011 r. udział sektora rolnictwa w tworzeniu wartości dodanej ogółem przez poszczególne sektory gospodarki był w Polsce wprawdzie wyższy (4,0%) niż w krajach Unii Europejskiej (1,7%), ale liczba pracujących w rolnictwie w Polsce jest nadal bardzo wysoka. 23

9 Tablica 5. Sektorowa struktura pracujących oraz wartości dodanej brutto w Polsce i w Unii Europejskiej w 2005 r. i 2011 r. (w %) Rolnictwo, leśnictwo, Wyszczególnienie łowiectwo i rybactwo i budownictwo Polska UE (27 krajów) Polska UE (27 krajów) Polska UE (27 krajów) 2005 r. Wartość dodana 4,8 1,9 30,7 26,6 64,5 71,5 Pracujący 16,5 4,9 29,2 24,7 54,3 70, r. Wartość dodana 4,0 1,7 33,1 25,7 62,9 72,6 Pracujący 12,7 5,3 30,4 22,9 57,1 71,8 Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie B. Puzio-Wacławik, Przeobrażenia trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej. W: Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, D. Kopycińska (red.), Uniwersytet Szczeciński, 2007, s oraz Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, GUS, Warszawa Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, GUS, Warszawa W latach odnotowano w Polsce i w krajach UE odmienne tendencje w zakresie zatrudnienia w przemyśle (łącznie z budownictwem). O ile w Polsce udział zatrudnienia w przemyśle nieznacznie wzrósł (o 2,4 pkt. proc.), to w krajach UE spadł o 0,9 pkt. proc. Był to rezultat systematycznego postępu technicznego i organizacyjnego w sektorze przemysłu, który spowodował wzrost zapotrzebowania na usługi, w tym biznesowe. W efekcie w latach wzrósł udział pracujących w usługach. W Polsce przyrost ten był silniejszy (o 2,7 pkt. proc.) niż liczony dla wszystkich krajów Unii Europejskiej (1,4 pkt. proc.). Nadal jednak udział pracujących w sektorze usług w Polsce jest niższy (57,1% w 2011 r.) niż liczony dla 27 krajów Unii Europejskiej (71,8%) oraz dla krajów strefy euro (73,9%). Dzieje się tak przy znacznie niższym w Polsce, w porównaniu z krajami UE (27 krajów) 12, współczynniku aktywności zawodowej (66,1% w Polsce w 2011 r. wobec 71,2% w krajach UE) oraz wskaźniku zatrudnienia (odpowiednio: 59,7% i 64,3%). Także wydajność pracy w Polsce jest istotnie niższa niż w krajach UE i w 2011 r. stanowiła 68,8% stanu liczonego dla 27 krajów Unii Europejskiej. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost w Polsce udziału sektora przemysłu w tworzeniu wartości dodanej ogółem tworzonej przez wszystkie sektory gospodarki narodowej z 30,7% w 2005 r. do 33,1% w roku Jednak niska produktywność polskiego przemysłu w stosunku do produktywności usług powoduje, że na zakup usług zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć stosunkowo niewielką część swojego dochodu i z tego powodu usługi w Polsce są mniej rozwinięte niż w krajach UE, szczególnie w krajach dawnej piętnastki UE 13. Podsumowanie Porównanie trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej pokazuje, że chociaż przekształcenia w sektorowej strukturze zatrudnienia w Polsce mają pożądany kierunek, to jednak odsetek osób pracujących w rolnictwie jest w naszym kraju zbyt wysoki w porównaniu z udziałem pracujących w usługach. W celu zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki w świecie oraz uzyskania poprawy sytuacji na krajowym rynku pracy pożądane byłoby: zwiększenie udziału inwestycji w rozwój nowoczesnych przemysłów nasyconych wysoką technologią i zgłaszających wzmożone zainteresowanie usługami biznesowymi; dalsze inwestowanie w rozwój profesjonalnych usług, w tym biznesowych; nasilenie działań na rzecz wzrostu miejsc pracy poza rolnictwem, w tym w usługach dla obsługi rolnictwa. 13 B. Puzio-Wacławik, Przeobrażenia trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej. W: Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, D. Kopycińska (red.), Uniwersytet Szczeciński, 2007, s

10 Tworzenie nowych miejsc pracy jest procesem trudnym, wymagającym wieloaspektowego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej, zwłaszcza na terenach wiejskich. Dla zmiany struktury polskiej gospodarki szczególne znaczenie ma świadome rozwijanie zachęt kierujących napływ inwestycji, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, do dziedzin gospodarki o wysokiej technologii, które zwiększą konkurencyjność Polski na międzynarodowych rynkach oraz są mniej podatne na przenoszenie miejsc pracy z Polski do krajów oferujących tańszą siłę roboczą. s UMMARY Capital expenditures of enterprises and changes in employment in Poland The aim of the article is to analyse the relations occurring between investment outlays and employment in Poland and to compare the sectorial structure of employment in this country with the structure of employment in the European Union. The subject of analyses was the volume, dynamics and structure of investment outlays as well as those working in the three sectors of the economy: agriculture, industry and services as well as in individual sections of the service sector. The analysis covers the period characterised by both boom and recession, and the sectorial analysis covers the years , while the analysis of changes taking place in the service sector the years The analysis was carried out on the grounds of available, comparable data of the CSO as well as the literature in the area of investment and the labour market accessible in the form of books, articles, and reports. The author also used the information on investment and labour market accessible on Internet. 25

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Tendencje w rozwoju sektora usług w Polsce w latach 2000 2006

Tendencje w rozwoju sektora usług w Polsce w latach 2000 2006 Jan Hybel Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Tendencje w rozwoju sektora usług w Polsce w latach 20002006 Wstęp Jedną z najważniejszych zmian obserwowanych w strukturze współczesnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.12.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2010 Przygotował: Marek Kapiczak Strzelce Kraj., kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych 6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych Wielkość i regularność otrzymywanych wynagrodzeń pełni niezwykłą rolę społeczną. Pozwala na realizację potrzeb, kształtując

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO l.p WSKAŹNIK 28 29 2 2 22 Średnie roczne tempo wzrostu PKB. dynamika produktu krajowego brutto ogółem, rok poprzedni= 6,4 PKD 2

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Polska wieś w kontekście przemian rynku pracy. dr Anna Wawrzonek Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu

Polska wieś w kontekście przemian rynku pracy. dr Anna Wawrzonek Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu Polska wieś w kontekście przemian rynku pracy dr Anna Wawrzonek Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu Polska wieś 2009 obszary wiejskie zajmują ponad 93% powierzchni

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2016-02-17 Kontakt: e-mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66, fax 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl PODMIOTY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Agnieszka Szkudlarek Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych luty 2011 Metodologia prognoz System badao i prognoz regionalnych Region-Stat

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego dla powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze szansą na zrównoważony rozwój

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych w ramach systemu PL FADN umożliwiają wgląd w sytuację produkcyjno-finansową

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Agnieszka STARCZEWSKA ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007 Zarys treści: Autorka

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ANALIZA ZBIEŻNOŚCI STRUKTUR ZATRUDNIENIA W WYBRANYCH KRAJACH WYSOKOROZWINIĘTYCH

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ANALIZA ZBIEŻNOŚCI STRUKTUR ZATRUDNIENIA W WYBRANYCH KRAJACH WYSOKOROZWINIĘTYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 32 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 11 21 BARBARA BATÓG JACEK BATÓG Uniwersytet Szczeciński Katedra Ekonometrii i Statystyki ANALIZA ZBIEŻNOŚCI STRUKTUR

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ

ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ prof. dr hab. KAZIMIERZ GÓRKA UNIWERSYTET EKONOMICZNY KRAKÓW III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe obroty usługowe podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w latach

Międzynarodowe obroty usługowe podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w latach studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 41, t. 3 Elżbieta Bombińska * Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Międzynarodowe obroty usługowe podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy a przemiany strukturalne w gospodarce

Rozwój gospodarczy a przemiany strukturalne w gospodarce Rozwój gospodarczy a przemiany strukturalne w gospodarce Spis treści: 1. Pojęcie rozwoju gospodarczego i struktury gospodarki...2 2. Podział gospodarki na trzy sektory...2 3. Tendencje zmian trójsektorowej

Bardziej szczegółowo

Roczniki statystyczne

Roczniki statystyczne W 2015 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać: - 2 pozycje z serii Roczniki statystyczne, - 1 pozycję z serii Analizy statystyczne, - 10 pozycji z serii Informacje i opracowania statystyczne,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Lata Województwo Warszawa Radom Płock Siedlce Ostrołęka Z liczby ogółem małżeństwa wyznaniowe

Lata Województwo Warszawa Radom Płock Siedlce Ostrołęka Z liczby ogółem małżeństwa wyznaniowe MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE W LATACH 2000- WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA PRZED ŚLUBEM W WYBRANYCH JEDNOSTKACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Źródło: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy

Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy prof. dr hab. Roman Urban Prezentacja na Konferencji IERiGś-PIB pt. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce 1 (data opracowania: grudzień 214 r.) Główne wnioski: W 214 r. rośnie skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, przede wszystkim w ramach tzw. procedury

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy Jan Hybel Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy Wstęp Skutki realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

Renta polityczna a inwestycje oraz relacje wynagrodzenia i wydajności czynnika pracy u producentów rolnych. Włodzimierz Rembisz Agata Sielska

Renta polityczna a inwestycje oraz relacje wynagrodzenia i wydajności czynnika pracy u producentów rolnych. Włodzimierz Rembisz Agata Sielska Renta polityczna a inwestycje oraz relacje wynagrodzenia i wydajności czynnika pracy u producentów rolnych Włodzimierz Rembisz Agata Sielska Plan prezentacji Hipoteza Założenia analityczne badania Elementy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo