P r o t o k ó ł Nr 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o t o k ó ł Nr 24"

Transkrypt

1 P r o t o k ó ł Nr 24 Z posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego w dniu 22 maja 2017 r. które odbyło się w Sali posiedzeń urzędu w godz. od 16,00 do 19,20 Stwierdza się prawomocność posiedzenia rady. Obecni wg listy obecności tj. 15/15 radnych. W posiedzeniu udział wzięli: p. N. Koston Burmistrz, p. K. Wacławczyk Z-ca Burmistrza, p. A. Rathmann Skarbnik Gminy, p. J. Żyłka Wicestarosta Strzelecki, Radny Powiatowy, I. Ochmann- Kierownik M-G OPS, E. Kunysz sołtys wsi Staniszcze Małe, p. M. Mirek redaktor Strzelca Opolskiego. Pan R. Kupke, przewodniczący rady przywitał obecnych, przedstawił porządek obrad, poprosił o ewentualne uwagi do porządku obrad. Pan N. Koston burmistrz prosi o ujęcie w porządku obrad dwóch dodatkowych projektów uchwał, w tym; uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały dotyczącej dofinansowania powiatu strzeleckiego do zadań z zakresu dróg publicznych. Pan R. Kupke prosi o przyjęcie zmienionego porządku obrad o dwie dodatkowe uchwały, głosowano: za 15 jednogłośnie. Burmistrz p. N. Koston przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r. Pan K. Czupała prosi o dodatkowe informacje do pkt 10 sprawozdania w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz jakiś czas temu podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania dla Fosowskiego. Plan dotyczy dwóch zakresów, w tym terenu ul. Piastowskiej obszaru pod budowę boksu dla OSP oraz obszaru, gdzie będą mogły powstać przydomowe oczyszczalnie ścieków z uwagi na fakt, iż kanalizacja tam nie będzie. Pani H. Krasucka prosi o rozszerzenie pkt 7 sprawozdania. Burmistrz mamy harmonogram koszenia terenów zielonych. Informacja ta jest publikowania na naszych stronach www. Jeżeli macie państwo dodatkowe propozycje to można jeszcze dopisać do harmonogramu. Pani K. Bajsarowicz Spałek remont ul. Polnej, chodzi o okres udzielenia gwarancji. Czy okres 5 lat nie jest zbyt krótkim terminem? Burmistrz okres 5 lat nie jest krótkim terminem. Niektóre gwarancje były udzielane na okres 3 lat. Jedna część drogi pozyskaliśmy w wyniku zamiany z Nadleśnictwem. Pan M. Czupała czy kwoty z tytułu zwrotu podatku VAT były już przyjmowane? Burmistrz tak, należy zauważyć, iż rozliczenie VAT stanowi pewne ryzyko. Pan J. Steinert jaka firma będzie prowadziła remont placów zabaw? Były pewne zapewnienia dofinansowania remontu placów zabaw przez naszą firmę w Kolonowskiem? 1

2 Burmistrz jest to firma PBM System była Elttete. Będzie rozmawiał z Prezesem firmy o złożonych obietnicach. Pan K. Wacławczyk, zastępca Burmistrza przedstawił informację z realizacji wniosków radnych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pan R. Kupke prosi przewodniczących o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń poszczególnych posiedzeń. W miesiącu kwietniu odbyło się wspólne posiedzenie komisji rady. Na posiedzeniu radni omówili sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. Pani K. Gotwald na posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych omówiono tematy związane z działalnością Biblioteki i Centrum Kultury oraz sprawy dotyczące działalności, jednostek OSP ich wyposażenia. Jeżeli chodzi o BiCeK to do członków komisji dochodzą same pozytywne opinie na temat ich działalności. Działalność jest prowadzona z wykorzystaniem kilku obiektów, jest różnorodna. Imprezy cykliczne organizowane w okresie letnim przyjęte zostały pozytywnie, w tym wyjazdy. Jeżeli chodzi o jednostki OSP to jednostki są dobrze wyposażone. Posiadamy ogółem 7 samochodów strażackich, w tym dwa lekkie oraz łódź. Koszt wyposażenia strażaka na rok to kwota zł. W dalszej części posiedzenia Komisji omówiono sprawozdanie dotyczące programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach programu organizowane były pogadanki, spotkania integracyjne, spotkania z psychologiem, wyjazdy dla osób dotkniętych przemocą. W związku z stwierdzoną przemocą założono 9 niebieskich kart. Na posiedzeniu komisji omówiono również sprawozdanie dotyczące programu wspierania rodzin. Program wspierania rodziny zawiera pomoc rodzinom w funkcji wychowawczo-opiekuńczej, zasiłki, pomoc materialną, w tym żywnościową. Jeżeli chodzi o program 500+ to w ubiegłym roku na tę pomoc przeznaczono zł. Pani H. Krasucka od ostatniej sesji Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia. Komisja Rewizyjna została zobowiązana przez Radę Miejską do przeprowadzenia kontroli. Kontrola miała stwierdzić czy etycznym można uznać zachowanie pracownika urzędu, który w godzinach popołudniowych brał udział w pracach brukarskich przy urzędzie. Komisja jednoznacznie stwierdziła, iż pracownik urzędu wykonujący roboty nie brał udziału w procedurze wyłonienia firmy realizującej roboty. Dodatkowo Burmistrz wyjaśnił, iż w opracowanym Kodeksie etycznym nie ma zapisów zakazujących, ograniczających udział pracowników w innych pracach. Komisja nie widzi potrzeby zmiany Kodeksu chyba, że Burmistrz taką zmianę wprowadzi. Nadal pozostaje wątpliwość czy zachowanie to było etyczne. Drugie posiedzenie komisji zorganizowano celem omówienia sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. oraz przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu. Pani K. Bajsarowicz-Spałek tematem posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rolnictwa było; przygotowanie gminy do sezonu turystycznego oraz remont dróg. Pierwszy temat przedstawił i omówił p. P. Leja. Mówił o przygotowaniu stanic kajakowych do nowego sezonu kajakowego, kosztach bieżących napraw stanicy kajakowej w Fosowskiem. Przedstawił harmonogram koszenia terenów zielonych, który może ulec zmianie w przypadku dodatkowych zgłoszeń. Poinformował obecnych o planowanym remoncie placów zabaw w 2017 r. Sprawy z zakresu remontów cząstkowych dróg omówił p. K. Koj. Pan R. Kupke podziękował za przedstawione informacje. Z uwagi na obecność mieszkańców proponuje zmianę porządku obrad. Jako pierwsze proponuje omówienie spraw związanych z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkola w Kolonowskiem. 2

3 Mieszkańcy chcemy się dowiedzieć co z naszymi dziećmi (ponad 30 dzieci), które nie dostały się do przedszkola. Z uwagi na takie a nie inne kryteria, dzieci które wcześniej nie chodziły do przedszkola nie mają szans zdobycia wystarczającej liczby punktów. Nie wszyscy mają babcie, które nie mają obowiązku zajmować się dziećmi. Sytuacja w przedszkolu w Kolonowskiem jeżeli chodzi o liczbę miejsc jest zła. Co z rodzicami, którym kończy się urlop wychowawczy, a dziecko nie dostało się do przedszkola? Burmistrz ogółem mamy 175 miejsc w przedszkolach. Zasady rekrutacji są zawiłe, rodzic może zgłosić dziecko w pierwszym etapie do kilku przedszkoli. Dzieci już uczęszczające do przedszkola nie podlegają rekrutacji, kontynuują naukę w danym przedszkolu Po pierwszym terminie rekrutacji wiadomo, że mamy jeszcze 6 wolnych miejsc w tym: w Kolonowskiem 1, w Fosowskiem 4 i w Staniszczach Wlk. 1. Rekrutację prowadzi dyrektor przedszkola. Rodzice dzieci, które nie dostały się do przedszkola muszą przystąpić do dodatkowego naboru w drugim terminie tj. 22 maja. Kto będzie w którym przedszkolu zdecyduje się w późniejszym terminie. Z uwagi na brak miejsc w przedszkolu w Kolonowskiem planujemy uruchomienie dodatkowego oddziału przedszkola w budynku szkoły podstawowej w Kolonowskiem. Głównie w Kolonowskiem dzieci nie dostały się do przedszkoli. Nie jest tak, że przedszkola są tak dobrze finansowane. Ministerstwo wprowadziło zmiany, dostaliśmy o zł mniej na przedszkola. Również subwencja oświatowa została zmniejszona o ok zł. Nastąpiły zmiany finansowania 6-klasistów, dostajemy 0,81% kwoty bazowej (kwota bazowa to ok zł). W roku ubiegłym były dwa wolne miejsca w przedszkolach przez cały rok. Mieszkańcy gdzie to było podane, że są wolne miejsca. Czy przedszkola informowały rodziców? Mieszkaniec będzie 25 dodatkowych miejsc, wszystkie dzieci i tak się nie dostaną. W kolejnych latach również będzie dużo dzieci już teraz należy planować uruchomienie dodatkowego oddziału. Burmistrz - na przedszkola wydajemy zł a otrzymujemy zł dofinansowania. Utworzenie oddziału dla kilku dzieci jest działaniem niegospodarnym, nieekonomicznym. Mieszkanka ile godzin będzie czynny ten nowy oddział? Burmistrz proszę pisać faktyczne potrzeby. Jakie dziecko zostanie przypisane do konkretnego oddziału leży w gestii przedszkola. Pan F. Klimas czy dodatkowe 25 miejsc jest wystarczające? Burmistrz z naszych wyliczeń miejsc obecnie wystarczy. Należy poczekać aż zakończy się drugi nabór do przedszkoli. Nie będziemy tworzyć kolejnego oddziału dla 5 dzieci. Pan M. Czupała proszę przybliżyć jaka jest koncepcja utworzenia dodatkowego oddziału z uwagi na obecność rodziców. Burmistrz oddział będzie się mieścić w budynku szkoły podstawowej. Planujemy wjazd od strony p. Michalaka oraz dodatkowe wejście. Teren zielony będzie utwardzony, gdzie będzie można podjechać, będą również miejsca parkingowe. Jest to dobre rozwiązane, gdyż w następnym roku będziemy mieli tylko 4 oddziały gimnazjum. Pani K. Gotwald co z wyżywieniem? Burmistrz wyżywienie będzie przygotowane w przedszkolu, my musimy zorganizować dowóz. 3

4 Po tych wyjaśnieniach mieszkańcy, zainteresowani rodzice (matki) opuściły salę. Pan R. Kupke proponuje przyjęcie uchwały w sprawie dodatkowego oddziału przedszkola: 1) Uchwała Nr XXIV/217/17 zmieniająca uchwałę Nr XVII/132/16 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kolonowskie publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych głosowano: za 15 (jednogłośnie). Pan R. Kupke prosi p. I. Ochmann Kierownik M-G OPS o przedstawienie informacji oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. Pani I. Ochmann jak wynika z przedstawionego sprawozdania najtrudniejszym zagadnieniem staje się starość a z tym wiąże się problem opieki. Niejednokrotnie musimy w przeciągu kilku dni załatwić miejsce w DPS dla osoby potrzebującej pomocy, opieki. Pobyt osoby w DPS to koszt ok zł. Gmina do jednej osoby dopłaca ok zł miesięcznie. Innym również ważnym problemem jest problem alimentacyjny, który nam jest trudno wyegzekwować. Ogółem 87 osób korzysta z usług opiekuńczych, w tym 11 osób jest umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. Pani H. Krasucka - kto ustala koszty pobytu w DPS? Pani I. Ochmann koszty te ustala Starosta na terenie danego powiatu. Z danych ujętych w sprawozdaniu można zaobserwować tendencję zmniejszenia liczby uczniów korzystających z dożywiania w szkołach. Dzieje się tak, gdyż dzieci wstydzą się korzystać z posiłków dofinansowanych przez ośrodek. Innym powodem jest brak sali pomieszczenia, gdzie można by spokojnie zjeść. Zmalała również liczba osób otrzymujących zasiłki, świadczenia wychowawcze. Z uwagi na sytuację demograficzną, społeczną będzie wnioskować o zwiększenie środków na usługi opiekuńcze oraz zwiększenie środków na pobyt osób w DPS. Pan F. Klimas jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać skierowanie do DPS? Pani I. Ochmann lekarz wydaje zalecenia z uwagi na wiek, niepełnosprawność. My przeprowadzamy wywiad i z uwagi na warunki musimy załatwić miejsce w DPS dla naszego mieszkańca. Pan R. Kupke z uwagi na brak pytań, dziękuje p. I. Ochmann informacje. Proponuje kolejny punkt obrad to jest omówienie projektów uchwał. Omówienia nie wymagają uchwały dotyczące przyznania tytułu Zasłużony dla Gminy Kolonowskie, gdyż sprawy te były tematem posiedzenia komisji. Pan M. Pawełczyk uchwała w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce dotyczy propozycji, aby skrócić do dwóch kadencję wybieranych burmistrzów. Powyższe miało obowiązywać z mocą wstecz. Na dzień dzisiejszy rządzący wycofali się z tego projektu. Ograniczenie dwukadencyjności będzie obowiązywało począwszy od wyborów w roku przyszłym. Przyjęcie uchwał: 2) Uchwała Nr XXIV/207/17 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Kolonowskie (p. J. Świerc), głosowano: za 15 (jednogłośnie), 3) Uchwała Nr XXIV/208/17 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Kolonowskie (p. E. Mocny), głosowano: za 15 (jednogłośnie), 4

5 4) Uchwała Nr XXIV/209/17 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Kolonowskie (p. W. Korzonek), głosowano: za 15 (jednogłośnie), Salę opuściła radna p. J. Smykała. 5) Uchwała Nr XXIV/210/17 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce, głosowano: za 12, wstrzymujący się - 2 Burmistrz kolejna uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości dotyczy terenu przy ul. Zakładowej w Kolonowskiem. Dzierżawą terenu zainteresowana jest PKP Energetyka, gdzie planuje stację transformatorową. Kolejna uchwała w sprawie zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego polega na uchyleniu załącznika 3 do uchwały. Zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty uchwałę należy dostosować do aktualnych przepisów. Jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu to nie musimy ogłaszać przetargu celem wyboru banku. Pani A., Rathmann nie wiemy jaki bank udzieli nam kredytu, wyłonienie banku nastąpi w drodze zapytania. Pani K. Bajsarowicz Spałek myśli, że remont ul. Długiej będzie przeprowadzony w tym roku. Burmistrz jeżeli planujemy środki w budżecie to również planujemy wykonanie. Problem może być z wykonawcą. Ksiądz Biskup Czaja zwrócił się o dofinansowanie środków na remont Katedry w Opolu. Proponuje przekazanie dotacji w wysokości zł. Dotacja musi przejść przez budżet miasta Opole. Pan R. Kupke czy Biskup mówił o jakieś konkretnej kwocie? Pani H. Krasucka czy wiadomo, czy Biskup zwrócił się do innych gmin o środki na remont Katedry? Burmistrz tak, Ksiądz Biskup zwrócił się również do innych gmin o dotację, np. Gmina Murów na remont Katedry przekazała kwotę zł. Pani K. Bajsarowicz-Spałek może należy proponowaną kwotę zł dofinansowania zmniejszyć na zł, gdyż my również mamy inne potrzeby? Prosi o przegłosowanie wniosku. Pani A. Mróz uważa, że gmina posiada te środki w budżecie i może kwotę zł przeznaczyć na remont Katedry. Pan R. Kupke są dwie propozycje kwoty; propozycja Burmistrza 20,000 zł, propozycja K. Bajsarowicz-Spałek zł. Proponuje głosowanie wniosku przyjmując zasadę, że każdy radny głosuje tylko jeden raz. Głosowanie: 1) propozycja zł, za 5, 2) propozycja zł, za - 8, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przyjęcie uchwał: 6) Uchwała Nr XXIV/211/17 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości, głosowano: za 14 (jednogłośnie), 7) Uchwała Nr XXIV/212/17 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, głosowano: za

6 8) Uchwała Nr XXIV/213/17 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, głosowano: za 14, 9) Uchwała Nr XXIV/214/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola, głosowano: za 8, przeciw 5, wstrzymujący się 1, 10) Uchwała Nr XXIV/215/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, głosowano: za 14, 11) Uchwała Nr XXIV/216/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, głosowano: za 14, 12) Uchwała Nr XXIV/218/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych, głosowano: za ) Uchwała Nr XXIV/219/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok, głosowano: za 14. Pani A. Rathmann dwie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym jedna wydłużająca termin do 2027 r. z uwagi na spłatę kredytu (budowa dróg gminnych), druga dotycząca wprowadzenia wolnych środków w wysokości ,08 zł. Zmiany budżetu dotyczą: zwiększenia planu dochodów w tym dotacji z budżetu państwa, dotacji z powiatu i zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli. Dodatkowo planuje się zmianę wydatków w tym zwiększenie: utwardzenie drogi transportu rolnego w Spóroku, przebudowa drogi ul. Nowa w Kolonowskiem, zakup wiat przystankowych dla Kolonowskiego, utwardzenie części działki w Spóroku miejsce postojowe, wsparcie dla powiatowej straży pożarnej zakup paliwa, utworzenie oddziału przedszkolnego w Kolonowskiem, koszt pobytu mieszkańców w DPS, dotacja dla miasta Opola (Katedra). Pani J. Urbańczyk utwardzenie części działki w Spóroku, o co chodzi? Burmistrz czekamy na środki, chodzi o parking za kościołem. Pani S. Kurek korzystając z możliwości zabrania głosu pragnie podziękować za piękny chodnik. Teraz należałoby pomyśleć o kolejnym, po drugiej stronie. Zapytania radnych, wolne wnioski Pani A. Mróz chodzi o ul. Sosnową, czy nastąpił jakiś postęp w rozmowach pomiędzy PKP a Burmistrzem? Burmistrz na razie nic nowego jeżeli chodzi o ten odcinek drogi. W tej chwili toczą się sprawy podziału terenu dworzec Staniszcze Wielkich oraz wydzielenia lokalu przy ul. Dzierżonia. Prawdopodobnie ul. Dworcową uda nam się przejąć od PKP nawet za darmo. Pani A. Mróz należy ponownie zwrócić się do PKP o podjęcie działań w tej sprawie. Należy pomyśleć o utwardzeniu gminnego odcinka ul. Sosnowej, warunki są fatalne. Pan R. Kupke prosi o zabranie głosu p. J. Żyłkę Wicestarostę, który jednocześnie jest radnym powiatowym. Pan J. Żyłka pragnie wszystkich poinformować, iż od 24 maja rozpocznie się modernizacja drogi wojewódzkiej, w tym remont mostu. Droga na okres remontu będzie zamknięta (odcinek od skrzyżowania ul. Opolskiej z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Opolskiej ul. Kościuszki). Wszystkie zakłady zostały poinformowane o planowanym remoncie i ustalonych objazdach. Starostwo powiatowe w bieżącym roku planuje remont drogi Kielcza Żędowice wraz z ścieżką rowerową. Prowadzony jest remont drogi w Porębie. Lada dzień rozpocznie się remont ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich. W 2019 r. ma powstać rondo przy wjeździe do Strzelec Op. Realizowane są zadania budowy chodników planowana kwota zł, w tym dotacje 6

7 gmin. W roku bieżącym w Gminie Kolonowskie planujemy budowę chodnika przy ul. 1 Maja. Wykonano już odcinek chodnika przy ul. Leśnej w Kolonowskiem, została wykonana droga Myślina w kierunku Staniszcz Małych oraz odcinek ul. Kościelnej w Staniszczach Wielkich. Zleciłem pomalowanie poręczy na moście. Najazd na most w Staniszczach Małych jak również rów w Staniszczach Wielkich będzie wykonany. Jeżeli chodzi o koszenie przy drogach powiatowych to może być wzorcowe w porównaniu do dróg wojewódzkich. Pan R. Kupke planowana jest budowa chodnika przy ul. 1 Maja w Kolonowskiem, prosi o wyznaczenie przejścia dla pieszych. Pan J. Steinert prosi o wyznaczenie przejścia dla pieszych od ośrodka Siedlisko do kościoła oraz obniżenie w tym miejscu krawężników. Potrzeba taka istnieje, chodzi o osoby niepełnosprawne. Pan K. Wacławczyk mieszkańcy zgłaszają potrzebę malowania linii rozgraniczających na drogach, chodzi o skrzyżowania, mosty itp. Pan J. Żyłka nie stosujemy malowania linii na drogach w terenie zabudowy, są ograniczenia prędkości. W wyjątkowych miejscach, gdzie jest zła widoczność będą malowane linie. Pan R. Kupke prosi radnych o zgłaszanie spraw w zakresu dróg, korzystając z obecności p. J. Żyłki. Pan M. Czupała zwraca uwagę na złe warunki, ubytki jeżeli chodzi o wjazd z ul. Zakładowej na ul. Kościuszki, wyjazd z ul. Kościuszki na ul. Opolską. Pan J. Żyłka w przyszłości należy podejść całościowo do remontu ul. Kościuszki, w szczególności chodzi o odcinek łączący tereny przemysłowe. Pani J. Urbańczyk co z odcinkiem, odnogą ul. Chrobrego w Spóroku, z tego co wie jest to droga powiatowa? Pani A. Mróz usunięto gałęzie krzewów wzdłuż ul. ks. Gajdy jest to droga powiatowa. Do dnia dzisiejszego nie zostały posprzątane. Również przy koszeniu poboczy dróg powiatowych trawa nie jest sprzątana. Pani H. Krasucka kto odpowiada za czyszczenie rzeki, kanału. W rzece koło mostu przy poczcie i w kanale są powalone drzewa. Pan F. Klimas ponownie wnioskuje o wystosowanie pisma do Sejmiku Samorządowego w sprawie poparcia inicjatywy p. Z. Siewiery w sprawie wykonania remontu ul. Opolskiej w kierunku Zawadzkiego. Burmistrz jeżeli jest taka wola, to pismo wyjdzie. Głosowano: za 14 (jednogłośnie). Pragnie poinformować radnych, iż przygotowano projekt uchwały w sprawie rozszerzenia katalogu wyłączeń od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta i gminy. Projekt ten zostanie poddany konsultacjom społecznym. Można do projektu uchwały zgłaszać dodatkowe propozycje. Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia komisji, głosowano: za 14. Na tym posiedzenie zakończono. Protokółowała: M. Bednorz 7

P r o t o k ó ł Nr 21 z posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego w dniu 28 grudnia 2016 r. które odbyło się w Sali posiedzeń urzędu w godzinach od

P r o t o k ó ł Nr 21 z posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego w dniu 28 grudnia 2016 r. które odbyło się w Sali posiedzeń urzędu w godzinach od P r o t o k ó ł Nr 21 z posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego w dniu 28 grudnia 2016 r. które odbyło się w Sali posiedzeń urzędu w godzinach od 16,00 do 18,00 Stwierdza się prawomocność posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 17 z posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego w dniu 20 czerwca 2016 r., które odbyło się w Sali posiedzeń tutejszego urzędu w

P r o t o k ó ł Nr 17 z posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego w dniu 20 czerwca 2016 r., które odbyło się w Sali posiedzeń tutejszego urzędu w P r o t o k ó ł Nr 17 z posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego w dniu 20 czerwca 2016 r., które odbyło się w Sali posiedzeń tutejszego urzędu w godzinach od 16:00 do 17:50 Stwierdza się prawomocność

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2344 UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 12

P r o t o k ó ł Nr 12 P r o t o k ó ł Nr 12 z posiedzenia Rady Miejskiej w Kolonowskiem w dniu 23 listopada 2015 r. które odbyło się w Sali posiedzeń tutejszego urzędu i trwało od godz. 16,00 do godz. 19,00 Stwierdza się prawomocność

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 20 z posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego w dniu 28 listopada 2016 r. które odbyło się w sali posiedzeń urzędu w godz.

P r o t o k ó ł Nr 20 z posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego w dniu 28 listopada 2016 r. które odbyło się w sali posiedzeń urzędu w godz. P r o t o k ó ł Nr 20 z posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego w dniu 28 listopada 2016 r. które odbyło się w sali posiedzeń urzędu w godz. od 16,00 do 19,00 Stwierdza się prawomocność posiedzenia rady.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/67/15 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 2 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr IX/67/15 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 2 września 2015 r. UCHWAŁA Nr IX/67/15 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 2 września 215 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 215 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXIX/149/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017 r. Lp. Termin Sesji Rady Miejskiej w Różanie Tematyka Opinie przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/35/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 1 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Pani C. Widera chodzi o rekrutację dzieci do przedszkola. Czy jest dopuszczalne losowanie, które dziecko ma być przyjęte do przedszkola w przypadku,

Pani C. Widera chodzi o rekrutację dzieci do przedszkola. Czy jest dopuszczalne losowanie, które dziecko ma być przyjęte do przedszkola w przypadku, P r o t o k ó ł Nr 18 z posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 5 września 2016 r., które odbyło się w Sali posiedzeń tutejszego urzędu w godz. od 16.00 do 19.20 Stwierdza się prawomocność posiedzenia rady.

Bardziej szczegółowo

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15 PROTOKÓŁ Nr VIII/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Secemin odbytej w dniu 10 lipca 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy w Seceminie w godz. od 9 00 do 9 40. Sesji przewodniczył Pan Henryk Lis Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r.

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 36

P r o t o k ó ł Nr 36 P r o t o k ó ł Nr 36 z posiedzenia Rady Miejskiej w Kolonowskiem w dniu 3 lutego 2014 r. które odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w godz. od 16,00 do 18,30 Stwierdza się prawomocność posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 8/2015. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 23 września 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR 8/2015. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 23 września 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR 8/2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 23 września 2015 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku Protokół Nr 164/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta. Protokół Nr XIX z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz.14.30., a zakończyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r.

Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. przewodniczył Zbigniew Chwastek. Obecnych 13 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący:

Porządek, nad którym obradowała Komisja był następujący: BRM.0012.4.9.2016 Protokół nr 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Opole, 18 marca 2016 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 w opolskim ratuszu i trwało od godz.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor.

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor. BR.0012.7.2.2015 Protokół nr 1 /15 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego dnia 8 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: - dyrektor SAPO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVIII/11 - Projekt z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbytej w dniu 7 listopada 2011 roku.

Protokół Nr XVIII/11 - Projekt z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbytej w dniu 7 listopada 2011 roku. Protokół Nr XVIII/11 - Projekt z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbytej w dniu 7 listopada 2011 roku. I. Obecni: 1. Radni Rady Miejskiej w Połańcu - według listy obecności stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku.

Protokół nr 23/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku. Protokół nr 23/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1 ================== Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy

P u n k t 1 ================== Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy P R O T O K O Ł V/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 24 kwietnia 2015r. w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku w godz. 8 00-9 00 W sesji uczestniczyło 15 radnych wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z działalności Rady Gminy Złotoryja w roku 2011.

INFORMACJA z działalności Rady Gminy Złotoryja w roku 2011. INFORMACJA z działalności Rady Gminy Złotoryja w roku 2011. Złotoryja, styczeń 2012 r. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY ZŁOTORYJA W ROKU 2011. W roku 2011 Rada Gminy Złotoryja odbyła 9 sesji, na planowanych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz Protokół nr XV/11 z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji. Protokół Nr III /2015 z sesji Rady Powiatu Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 r. odbytej w sali audytoryjnej nr 268 Starostwa Powiatowego w Kielcach od godz. 13.00 do 16.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/2017. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa

Protokół Nr 25/2017. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa Protokół Nr 25/2017 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 21 sierpnia 2017 roku w godzinach 13.00 14.00 w sali 231 Starostwa Powiatowego w Kielcach Obrady rozpoczęły się o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/10 z LI sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 września 2010 r. o godz w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla.

Protokół nr LI/10 z LI sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 września 2010 r. o godz w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Protokół nr LI/10 z LI sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 września 2010 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 obrad Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2013r. w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Rozpoczęcie : godz. 15 00 Zakończenie: godz. 15 40 Otwarcia posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 19 stycznia 2017 r.

Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 19 stycznia 2017 r. Protokół nr 31/2017 z posiedzenia Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16:05 do godz. 17:00. Posiedzeniu Komisji przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo