(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05027 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , W097/22091, PCT Gazette nr 26/97 (19) PL (11) (13) B1 (51) IntCl7 G07F 7/10 Sposób bezpiecznego realizowania transakcji przy użyciu elementu płatniczego (54) i stanowiska płacenia (30) Pierwszeństwo: ,NL, (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 24/98 (73)Uprawniony z patentu: KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL (72)Twórcy wynalazku: Jelle Wissenburgh, The Hague, NL Johannes Brehler, Leidschendam, NL Frank Muller, Delft, NL Martin K. De Lange, Voorburg, NL Albertus Feiken, Amstelveen, NL Hendricus J. W. M. Van de Pavert, Veenendaal, NL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 06/01 (74)Pełnomocnik: Wierzchoń Jan, JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY, Biuro Patentów i Znaków Towarowych s.c. PL B1 (57) 1. Sposób bezpiecznego realizowania transakcji przy użyciu elementu płatniczego i stanowiska płacenia, znamienny tym, że ze stanowiska płacenia (12) do elementu płatniczego (11) przekazuje się pierwszą liczbę losową (R1), w odpowiedzi na którą z elementu płatniczego (11) do stanowiska płacenia (12) przekazuje się pierwszy kod uwierzytelniający (MAC1), przy czym ten kod określa się na podstawie co najmniej pierwszej liczby losowej (R 1) i pierwszej wartości potwierdzenia (A1), zaś na stanowisku płacenia (12) sprawdza się pierwszy kod uwierzytelniający (M AC1), następnie ze stanowiska płacenia (12) przekazuje się do elementu płatniczego (11) drugą liczbę losową (R2), w odpowiedzi na którą z elementu płatniczego (11) do stanowiska płacenia (12) przekazuje się drugi kod uwierzytelniający (MAC2), przy czym ten kod określa się na podstawie co najmniej dnigiej liczby losowej (R2) i drugiej wartości potwierdzenia (A2), która jest pochodną pierwszej wartości potwierdzenia (A1), w końcu w stanowisku płacenia (12) w ytw arza się drugą w artość potwierdzenia (A2) jako pochodną pierwszej wartości potwierdzenia (A1) i sprawdza się drugi kod uwierzytelniający (MAC2). Fig.2 Fig.3

2 Sposób bezpiecznego realizowania transakcji przy użyciu elementu płatniczego i stanowiska płacenia Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób bezpiecznego realizowania transakcji przy użyciu elementu płatniczego i stanowiska płacenia, znamienny tym, że ze stanowiska płacenia (12) do elementu płatniczego'(11) przekazuje się pierwszą liczbę losową (R1), w odpowiedzi na którą z elementu płatniczego (11) do stanowiska płacenia (12) przekazuje się pierwszy kod uwierzytelniający (MAC1), przy czym ten kod określa się na podstawie co najmniej pierwszej liczby losowej (R1) i pierwszej wartości potwierdzenia (A1), zaś na stanowisku płacenia (12) sprawdza się pierwszy kod uwierzytelniający (MAC1), następnie ze stanowiska płacenia (12) przekazuje się do elementu płatniczego (11) drugą liczbę losową (R2), w odpowiedzi na którą z elementu płatniczego (11) do stanowiska płacenia (12) przekazuje się drugi kod uwierzytelniający (MAC2), przy czym ten kod określa się na podstawie co najmniej drugiej liczby losowej (R2) i drugiej wartości potwierdzenia (A2), która jest pochodną pierwszej wartości potwierdzenia (Al), w końcu w stanowisku płacenia (12) wytwarza się drugą wartość potwierdzenia (A2) jako pochodną pierwszej wartości potwierdzenia (Al) i sprawdza się drugi kod uwierzytelniający (MAC2). 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że pierwsza wartość potwierdzenia (Al) i druga wartość potwierdzenia (A2) są identyczne. 3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że pierwsza wartość potwierdzenia (Al) i druga wartość potwierdzenia (A2) składają się z kolejnych wartości licznika. 4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że drugą wartość potwierdzenia (A2) za każdym razem tworzy się na podstawie drugiej liczby losowej (R2) i poprzedniej wartości potwierdzenia (A1). 5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że po sprawdzeniu na stanowisku płacenia (12) pierwszego kodu uwierzytelniającego (MAC1) przekazuje się do elementu płatniczego (11) polecenie (D), na podstawie którego zmienia się saldo elementu płatniczego (11). 6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że pierwsza liczba losowa (R1) jest równa drugiej liczbie losowej (R2). 7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że drugi kod uwierzytelniający (MAC2) określa się na podstawie klucza i kodu identyfikacyjnego. 8. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że pierwszy kod uwierzytelniający (MAC1) określa się za pomocą funkcji kryptograficznej (F). 9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że z elementu płatniczego (11) do stanowiska płacenia (12) przekazuje się wraz z pierwszym kodem uwierzytelniającym (MAC1) pierwsze saldo (S1), a wraz z drugim kodem uwierzytelniającym (MAC2) drugie saldo (S2). 10. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że z elementu płatniczego (11) do stanowiska płacenia (12) za każdym razem przekazuje się aktualną wartość potwierdzenia (A1). 11. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że przekazywanie drugiej liczby losowej (R2) ze stanowiska płacenia (12) do elementu płatniczego (11), przekazywanie drugiego kodu uwierzytelniającego (MAC2) z elementu płatniczego (11) do stanowiska płacenia (12) oraz wytwarzanie na stanowisku płacenia (12) drugiej wartości potwierdzenia (A2) z pierwszej wartości potwierdzenia (A1) i sprawdzanie drugiego kodu uwierzytelniającego (MAC2) powtarza się. 12. Sposób według zastrz. 11, znamienny tym, że na stanowisku płacenia (12) zapisuje się różnicę pomiędzy pierwszym saldem (S1) i drugim saldem (S2). 13. Sposób według zastrz. 5, znamienny tym, że polecenie obciążenia (D) jest poleceniem powodującym zmniejszenie salda (S1) elementu płatniczego (11).

3 Przedmiotem wynalazku jest sposób bezpiecznego realizowania transakcji przy użyciu elementu płatniczego i stanowiska płacenia. W szczególności wynalazek dotyczy sposobu realizowania transakcji za pomocą elektronicznych kart płatniczych wyposażonych w obwód scalony (kart z mikroprocesorem) lub wstępnie opłaconych elektronicznych kart płatniczych wykorzystywanych, np. w budkach telefonicznych. Określenie element płatniczy dotyczy zarówno nadającej się do obciążania karty płatniczej lub dowolnej innej postaci elektronicznego elementu płatniczego nie mającego kształtu karty. Coraz częściej stosuje się elektroniczne elementy płatnicze nie tylko do płacenia za korzystanie z publicznych aparatów telefonicznych, ale również do wielu innych celów płatniczych. Ponieważ taki element płatniczy zwykle zawiera (kredytowe) saldo, które reprezentuje pewną wartość pieniężną, niezbędna jest wymiana danych pomiędzy takim elementem płatniczym a stanowiskiem płacenia. Stanowiskiem tym może być aparat telefoniczny przeznaczony do płatności elektronicznej lub elektroniczna kasa rejestrująca zapewniająca bezpieczny sposób płacenia. Należy zapewnić, aby kwota (wartość pieniężna lub liczba jednostek obliczeniowych) obciążająca element płatniczy była zgodna z kwotą kredytowaną w innym miejscu. Innymi słowy kwota płacona przez klienta powinna odpowiadać kwocie odbieranej przez dostawcę. Kwota kredytowana może być zapisana, np. w zabezpieczonym module istniejącym na stanowisku płacenia. Z opisu patentowego EP jest znany sposób płacenia polegający na tym, że saldo elementu płatniczego odtwarza się na stanowisko płacenia, następnie obniża się to saldo (obciąża się element płatniczy) i znowu odtwarza się saldo elementu płatniczego. Z różnicy pomiędzy saldami można określić kredytowaną kwotę, którą należy kredytować na stanowisku płacenia. Czynności te mogą być powtarzane wielokrotnie. Dla uniemożliwienia defraudacji, w pierwszym etapie wytwarza się na stanowisku płacenia liczbę losową i przekazuje się ją do elementu płatniczego, np. jako część kodu, z którym odtwarzane jest saldo. Na podstawie tej liczby losowej element płatniczy jako pierwszą odpowiedź wytwarza kod uwierzytelniający, zawierający (np. w postaci kryptograficznej) przetworzone między innymi liczbę losową i saldo. Przez stosowanie innej liczby losowej do każdej transakcji uniemożliwia się imitowanie transakcji przez powtórzenie. Ponadto, w końcowym etapie wykorzystuj e się drugą liczbę losową która jest również wytwarzana przez stanowisko płacenia i przekazywana do elementu płatniczego. Na podstawie tej drugiej liczby losowej element płatniczy jako drugą odpowiedź wytwarza drugi, nowy kod uwierzytelniający, zawierający przetworzoną postać między innymi drugiej liczby losowej i nowego salda. Na podstawie różnicy tych dwóch przeniesionych sald stanowisko płacenia (lub zabezpieczony moduł stanowiska płacenia) może określić, jaką kwotą saldo stanowiska płacenia powinno być kredytowane. Sposób ten jest bardzo odporny na defraudację tylko w przypadku, gdy element płatniczy ma łączność z jednym stanowiskiem płacenia. Jeśli natomiast element płatniczy ma łączność z drugim lub trzecim stanowiskiem płacenia, wówczas możliwe jest oddzielenie pierwszego etapu od drugiego i trzeciego, ponieważ pierwszy i drugi kod uwierzytelniający są niezależne. W rezultacie całą transakcję można dokonać bez obciążania danego elementu płatniczego taką samą kwotą jak kwota, którą wszystkie stanowiska płacenia są kredytowane. Zrozumiałe jest, że jest to niepożądane. W opisie patentowym US i w europejskim opisie patentowym EP został ujawniony sposób wykorzystania tożsamości modułu, zabezpieczającego stanowiska płacenia dla zapewnienia wymiany danych tylko pomiędzy kartą i jednym terminalem. Zabezpieczenie wymiany danych pomiędzy modułem bezpieczeństwa, stanowiskiem płacenia i kartą jest skomplikowane i wymaga rozległych obliczeń kryptograficznych. Sposób bezpiecznego realizowania transakcji przy użyciu elementu płatniczego i stanowiska płacenia, według wynalazku jest charakterystyczny tym, że ze stanowiska płacenia do elementu płatniczego przekazuje się pierwszą liczbę losową, w odpowiedzi na którą z elementu płatniczego do stanowiska płacenia przekazuje się pierwszy kod uwierzytelniający, przy czym

4 ten kod określa się na podstawie co najmniej pierwszej liczby losowej i pierwszej wartości potwierdzenia, zaś na stanowisku płacenia sprawdza się pierwszy kod uwierzytelniający. Następnie ze stanowiska płacenia przekazuje się do elementu płatniczego drugą liczbę losową, w odpowiedzi na którą z elementu płatniczego do stanowiska płacenia przekazuje się drugi kod uwierzytelniający, przy czym ten kod określa się na podstawie co najmniej drugiej liczby losowej i drugiej wartości potwierdzenia, która jest pochodną pierwszej wartości potwierdzenia. W końcu w stanowisku płacenia wytwarza się drugą wartość potwierdzenia jako pochodną pierwszej wartości potwierdzenia i sprawdza się drugi kod uwierzytelniający. Korzystnie, pierwsza wartość potwierdzenia i druga wartość potwierdzenia są identyczne. Korzystnie, pierwsza wartość potwierdzenia i druga wartość potwierdzenia składają się z kolejnych wartości licznika. Korzystnie, drugą wartość potwierdzenia za każdym razem tworzy się na podstawie drugiej liczby losowej i poprzedniej wartości potwierdzenia. Korzystnie, po sprawdzeniu na stanowisku płacenia pierwszego kodu uwierzytelniającego przekazuje się do elementu płatniczego polecenie obciążenia, na podstawie którego zmienia się saldo elementu płatniczego. Korzystnie, pierwsza liczba losowa jest równa drugiej liczbie losowej. Korzystnie, drugi kod uwierzytelniający określa się na podstawie klucza i kodu identyfikacyjnego. Korzystnie, pierwszy kod uwierzytelniający określa się za pomocą funkcji kryptograficznej. Korzystnie, z elementu płatniczego do stanowiska płacenia przekazuje się wraz z pierwszym kodem uwierzytelniającym pierwsze saldo, a wraz z drugim kodem uwierzytelniającym drugie saldo. Korzystnie, z elementu płatniczego do stanowiska płacenia za każdym razem przekazuje się aktualną wartość potwierdzenia. Korzystnie, przekazywanie drugiej liczby losowej ze stanowiska płacenia do elementu płatniczego, przekazywanie drugiego kodu uwierzytelniającego z elementu płatniczego do stanowiska płacenia oraz wytwarzanie na stanowisku płacenia drugiej wartości potwierdzenia z pierwszej wartości potwierdzenia i sprawdzanie drugiego kodu uwierzytelniającego powtarza się. Korzystnie, na stanowisku płacenia zapisuje się różnicę pomiędzy pierwszym saldem i drugim saldem. Korzystnie, polecenie obciążenia jest poleceniem powodującym zmniejszenie salda elementu płatniczego. Zaletą sposobu według wynalazku jest wysoki stopień zabezpieczenia transakcji obciążających. W szczególności zapewnia on, że podczas transakcji odbywa się łączność jedynie pomiędzy elementem płatniczym a jednym stanowiskiem płacenia. Zapewnia, że kwota, o którą saldo elementu płatniczego obniża się podczas transakcji odpowiada kwocie, o którą zwiększa się saldo tylko jednego stanowiska płacenia. Przez powiązanie kodów uwierzytelniających za pomocą wartości potwierdzenia możliwe jest odróżnianie kodów uwierzytelniających pierwotnej transakcji od kodów uwierzytelniających transakcji zakłócającej. Korzystnie, wartość potwierdzenia jest zmieniana w każdym etapie zapytania, przez co uzyskuje się lepsze bezpieczeństwo. Przez tworzenie kodów uwierzytelniających na podstawie między innymi wzajemnie powiązanych wartości potwierdzenia stworzono możliwość sprawdzania, czy drugi kod uwierzytelniający jest związany z pierwszym kodem uwierzytelniającym. Przy generowaniu nowej wartości potwierdzenia za każdym razem musi być określony kod uwierzytelniający, przez co została stworzona możliwość rozróżniania pomiędzy kolejnymi kodami uwierzytelniającymi, a przez to rozróżniania kodów uwierzytelniających związanych z różnymi transakcjami. Za każdym razem jest generowana unikatowa wartość potwierdzenia i można jednoznacznie określić, który drugi kod uwierzytelniający jest związany z którym pierwszym kodem uwierzytel-

5 niąjącym. W ten sposób można również określić, czy w trakcie transakcji drugi kod uwierzytelniający został już wyemitowany. Wartości potwierdzenia są wytwarzane przez element płatniczy autonomicznie. Nie ma żadnej możliwości oddziaływania z zewnątrz, a to w celu uniemożliwienia defraudacji. Wartości potwierdzenia mogą być generowane różnymi sposobami, np. przez generator liczb losowych lub przez licznik. Pierwsza i druga wartość potwierdzenia transakcji mogą być związane ze sobą np. przez posiadanie takiej samej wartości lub przez posiadanie wzajemnie zależnych wartości, takich jak kolejne wartości licznika. Ponadto pierwsza wartość potwierdzenia może być liczbą losową, a druga wartość potwierdzenia może być wytworzona z pierwszej wartości potwierdzenia przez dodanie do niej pewnej liczby. Zasadniczo każda para wartości potwierdzenia powinna być związana w taki sposób, żeby było możliwe ich jednoznaczne sprawdzenie. Przedmiot wynalazku jest odtworzony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia system płatniczy do stosowania sposobu według wynalazku; fig. 2 - sposób według wynalazku; fig. 3 - wytwarzanie kodu uwierzytelniającego; zaś fig. 4 - obwód scalony elementu płatniczego, na schemacie blokowym. Przedstawiony na fig. 1 system elektronicznego płacenia 10 zawiera elektroniczny element płatniczy 11 w postaci inteligentnej karty wyposażonej w mikroprocesor, stanowisko płacenia 12, pierwszą instytucję płatniczą 13 i drugą instytucję płatniczą 14. Stanowisko płacenia (terminal) 12 jest pokazane na fig. 1 jako kasa rejestrująca, ale może to być również np. publiczny aparat telefoniczny. Instytucje płatnicze 13 i 14, mogą nie tylko być bankami (jak oznaczono na fig. 1), ale również innymi instytucjami mającymi do swojej dyspozycji środki (komputery) do realizowania płatności. W praktyce instytucje płatnicze 13 i 14 mogą stanowić jedną instytucję płatniczą. W przedstawionym przykładzie realizacji element płatniczy 11 ma podłoże i obwód scalony ze stykami 15 przeznaczony do przeprowadzania transakcji (płacenia). Elementem płatniczym może również być elektroniczny portfel. Pomiędzy elementem płatniczym 11 a stanowiskiem płacenia 12 podczas transakcji zachodzi wymiana danych płatności PD1. Element płatniczy 11 jest związany z bankiem 13, natomiast stanowisko płacenia 12 jest związane z bankiem 14. Po transakcji pomiędzy bankami 13 i 14 odbywa się wymiana danych płatności PD2, które pochodzą z danych płatniczych PD1. Podczas transakcji zasadniczo nie ma łączności pomiędzy stanowiskiem płacenia 12 a bankiem płatniczym 14 (tak zwany system pośredni). Transakcje muszą zatem być przeprowadzane w kontrolowanych warunkach, aby zapewnić, że nie może być niedozwolonej ingerencji w systemie. Taką ingerencją może być np. zwiększenie salda elementu płatniczego 11, które nie jest zgodne ze zmianą salda na rachunku drugiej strony transakcji w banku 13. Figura 2 przedstawia schematycznie wymianę danych pomiędzy elementem płatniczym (jego obwodem scalonym), oznaczonym jako Karta (11 na fig. 1), a stanowiskiem płacenia (jego modułem chronionym) oznaczonym jako Terminal (12 na fig. 1), przy czym kolejne zdarzenia są pokazane jedno pod drugim. W pierwszym etapie terminal (stanowisko płacenia 12) wytwarza pierwszą liczbę losową R1 i przekazuje tę liczbę do karty (elementu płatniczego 11). Liczba losowa R1 może być częścią kodu do odtworzenia kodu uwierzytelniającego. Karta i terminal wytwarzają pierwszą wartość potwierdzenia A1, np. przez zwiększenie zawartości licznika i/lub uruchomienie generatora liczb losowych. Na podstawie liczby losowej R1, pierwszej wartości potwierdzenia A1 i innych danych, łącznie z saldem S1 elementu płatniczego 11, karta wytwarza kod uwierzytelniający MAC1 = F(R1, A1, S1,...), gdzie F może być znaną funkcją kryptograficzną. Dane S1 i A1 karty, jak również kod uwierzytelniający MAC1 sąprzekazywane do terminala. Terminal sprawdza kod uwierzytelniający MAC1 na podstawie między innymi R 1, S1 i A1 oraz, w razie pozytywnego wyniku sprawdzenia, zapisuje saldo S1. Przekazywanie wartości A1 do terminala służy do zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia przed defraudacją.

6 W drugim etapie, oznaczonym przez II, terminal wytwarza polecenie obciążenia D, które zawiera kwotę, jaką należy obciążyć element płatniczy 11. Polecenie obciążenia D przekazuje się do karty, a saldo S1 elementu płatniczego 11 obniża się o kwotę obciążenia do salda S2. Ten drugi etap może być powtarzany wielokrotnie. W trzecim etapie, oznaczonym przez III, terminal wytwarza drugą liczbę losową R2 i przekazuje ją do karty. Karta wytwarza drugą wartość potwierdzenia A2. Napodstawie drugiej liczby losowej R2, drugiej wartości potwierdzenia A2 i innych danych, łącznie z nowym saldem S2 karty, karta ta wytwarza drugi kod uwierzytelniający MAC2 = F(R2, S2,...), gdzie F jest znaną funkcją kryptograficzną. Drugie saldo karty S2 i wartość potwierdzenia A2, jak również drugi kod uwierzytelniający MAC2 są przekazywane do terminala. Trzeci etap przebiega analogicznie do pierwszego etapu. Terminal sprawdza odebrany drugi kod uwierzytelniający MAC2, np. przez odtworzenie tego kodu uwierzytelniającego i porównanie z liczbą losową R2. Terminal sprawdza również, czy odebrana druga wartość potwierdzenia A2 jest równa odpowiedniej wartości wytworzonej w terminalu. Jeżeli wartości potwierdzenia A2 nie są równe, transakcja zostaje zakończona, a saldo terminala nie jest modyfikowane. Jeżeli sprawdzenie kodu uwierzytelniającego MAC2 da wynik pozytywny, terminal zapisuje saldo S2. Zamiast odtwarzania kodów uwierzytelniających MAC1 i MAC2 może być przeprowadzone deszyfrowanie, np. przez realizowanie odwrotności funkcji F. W czwartym etapie, oznaczonym przez IV, określa się różnicę sald S1 i S2 i zapisuje w terminalu. Taka różnica może być albo zapisana oddzielnie, albo dodana do istniejącej wartości (salda terminalu) do załatwienia później. Omówione powyżej liczby losowe R1 i R2 są różne, ale mogą być one identyczne (R1 = R2= R). W etapie III może również odbywać się sprawdzenie, czy w kodzie uwierzytelniającym MAC2 nadal jest wykorzystywana ta sama liczba losowa R(= R1). Zarówno liczba R1, jak i liczba R2, nie muszą być liczbami losowymi. Służą one do jednoznacznej identyfikacji kodu uwierzytelniającego MAC1 jako odpowiedzi na R1. Istotne jest jedynie to, by liczba R 1 nie była rozpoznawalna przez karę. W znanych rozwiązaniach kody uwierzytelniające MAC1 i MAC2 są zasadniczo niezależne. Jeśli liczby losowe R1 i R2 różnią się od siebie, wówczas nie ma żadnego bezpośredniego ani pośredniczego powiązania pomiędzy kodami MAC1 i MAC2. Ze względu na tę niezależność zasadniczo nie ma gwarancji, że etapy I i III są przeprowadzane pomiędzy tą samą kartą i tym samym terminalem. W rozwiązaniu według wynalazku, przy określaniu drugiego kodu uwierzytelniającego MAC2, przyjmuje się wartość potwierdzenia A2, która jest bezpośrednio związana z wartością potwierdzenia A1 używaną przy określeniu pierwszego kodu uwierzytelniającego MAC1. W rezultacie ustanowiona zostaje zależność pomiędzy dwoma kodami uwierzytelniającymi danej transakcji. Zależność ta jest, korzystnie, bezpośrednia (np. A2 = A1 +1), co umożliwia łatwą kontrolę. Jeżeli przykładowo karta otrzymuje (pierwszą) liczbę losową R1' z drugiego terminala po wyprowadzeniu z karty pierwszego kodu uwierzytelniającego MAC1 do pierwszego terminala, wówczas karta wyprowadzi kod uwierzytelniający MAC2. Jeżeli następnie pierwszy terminal po wyprowadzeniu polecenia obciążenia D ponownie odtwarza kod uwierzytelniający, karta wyprowadza dalszy kod uwierzytelniający MAC3, który oparty jest między innymi na dalszej wartości potwierdzenia A3. Terminal zaobserwuje, że kody uwierzytelniające MAC1 i MAC3 nie są ze sobą związane i nie będzie mógł wykorzystać wartości salda S3, która została zawarta w kodzie uwierzytelniającym MAC3. Podobnie kod uwierzytelniający MAC4, który jest odtwarzany przez drugi terminal, nie stanowi ważnego potwierdzenia, a zatem ważnej wartości salda. W ten sposób skutecznie uniemożliwia się przenoszenie zmodyfikowanych wartości salda do kilku terminali. Wartości potwierdzenia są korzystnie tworzone przez kolejne liczby, np. pozycje licznika. Możliwe jest jednak również wykorzystywanie licznika, którego treść jest zwiększana co drugi

7 raz (co drugie wytworzenie wartości potwierdzenia), tak że za każdym razem dwie kolejne wartości potwierdzenia będą równe. Element płatniczy może rozróżniać pomiędzy pierwszym a trzecim etapem, ale nie musi tak być. Wymieniona zależność wartości potwierdzenia w sposobie według wynalazku zapewnia, że wszystkie etapy transakcji odbywają się pomiędzy tym samym elementem płatniczym a tym samym terminalem. Na fig. 3 jest przedstawione schematycznie wytwarzanie kodu uwierzytelniającego komunikatu MAC (Message Authentication Codę), takiego jak MAC1 i MAC2 z fig. 2. Do procesora 20 realizującego funkcję oznaczoną jako F wprowadza się kilka parametrów. Funkcja F może być funkcjąkryptograficzną(np. funkcjądes) albo tak zwanąfunkcjąkontrolną. Obie te funkcje są znane. Alternatywnie funkcja F może być stosunkowo prostą funkcją kombinatoryczną. W takim przypadku procesor 20 zawiera rejestr przesuwny z selektywnym sprzężeniem zwrotnym. Parametrami wprowadzanymi do procesora 20 (a więc do funkcji F) są: wartość losowa R, saldo S karty, wartość potwierdzenia A, klucz K i wektor inicjalizacji (wartość startowa) Q. Wartość losowa R jest zgodna np. z wartościami R1 i R2 nadawanymi do karty odpowiednio w etapie I i w etapie III. Saldo S karty jest zgodne np. z saldami S1 i S2 zapisanymi na karcie. Klucz K może być (tajnym) kluczem, który jest unikatowy dla określonej karty lub partii kart. Identyfikator klucza K może być zmieniany w etapie potwierdzania lub weryfikacji przed etapem I z fig. 2. Wektor inicjalizacji Q, który inicjalizuje proces F, może zawsze mieć stałą wartość, np. zerową. Alternatywnie wektor Q zależy od pozostałości (stanu końcowego) funkcji F po poprzednim etapie transakcji. Korzystnie wektor Q jest przestawiany do stanu początkowego, kiedy rozpoczyna się nowa transakcja. Wartość potwierdzenia A jest w przedstawionym przykładzie realizacji wytwarzana przez licznik 21. Zawartość licznika 21 jest zwiększana w każdym etapie zapytania (np. etap I i etap III), to znaczy w każdym etapie, w którym kod uwierzytelniający MAC jest wytwarzany w odpowiedzi na liczbę losową R. Na skutek tego dla każdego kodu uwierzytelniającego używana jest inna wartość potwierdzenia A. Gdy inkrement (w tym przypadku +1, ale możliwe są również +2 lub +10) jest określony, terminal może sprawdzić kod uwierzytelniający. Wartość potwierdzenia jest również przesyłana do terminala i sprawdzana przez niego. Licznik 21 przestawia się do stanu początkowego przy uruchamianiu nowej transakcji. W przykładzie z fig. 3 wartość potwierdzenia A wytwarzana jest przez licznik. Alternatywnie licznik 21 zastępowany jest generatorem liczb losowych, który wytwarza nową wartość potwierdzenia A dla każdego etapu zapytania (np. etap I i III) transakcji. W takim przypadku wartość potwierdzenia poprzedniego etapu powinna być wykorzystywana jako wektor inicjalizacji generatora liczb losowych w celu uchronienia się przed wzajemną zależnością i odtwarzalnością wartości potwierdzenia. Schemat z fig. 3 dotyczy zarówno karty jak i terminala. Terminal również wytwarza wartości potwierdzenia A1, A2,... oraz kody uwierzytelniające MAC1, MAC2,... i porównuje je z odpowiednimi kodami uwierzytelniającymi i wartościami potwierdzenia odebranymi z karty. Bilans (np. S2) będzie akceptowany przez terminal tylko wtedy, jeżeli wytworzone i odebrane kody i wartości potwierdzenia są równe. Na fig. 4 jest przedstawiony schemat układu 100, zawierającego zespół sterowania 101, pamięć 102 i zespół wejścia/wyjścia 103, które są ze sobą wzajemnie sprzężone. Zespół sterowania 101 może być np. utworzony przez mikroprocesor lub mikrosterownik. Pamięć 102 może zawierać pamięć RAM i/lub ROM. Pamięć 102 korzystnie zawiera nadającą się do powtórnego zapisywania pamięć ROM (EEPROM). Układ 100 zawiera również dodatkową pamięć 105 do przechowywania wartości potwierdzenia. Pamięć 105 może stanowić oddzielny zespół, ale może również stanowić część pamięci 102 i np. może być utworzona z kilku komórek pamięci 102. Pamięć 105 może stanowić układ licznika. Alternatywnie może być używany oddzielny układ licznika, jak pokazano na fig. 3. Kolejne wartości potwierdzenia są tworzone przez kolejne stany licznika. Pierwsza wartość potwierdzenia A1, która jest używana do utworzenia kodu uwierzytelniającego MAC1,

8 odpowiada stanowi licznika zapamiętanemu w pamięci 105. Po drugim etapie (patrz również fig. 2) stan licznika zostaje zwiększony o jeden. Początkowy stan licznika może być zasadniczo losowy, ale może być również ustawiany na uprzednio określoną wartość, np. na zero. Wytwarzanie wartości potwierdzenia odbywa się autonomicznie, to znaczy bez (ewentualnego) wpływu z zewnątrz. W rezultacie dodatkowo zwiększa się odporność na defraudację. Zamiast zwiększania za każdym razem zawartości licznika o jeden można za każdym razem zmniejszać tę zawartość o jeden. Podobnie zawartość licznika może być za każdym razem zwiększana lub zmniejszana o więcej niż jeden, np. o dwa lub cztery. Możliwe jest również skonstruowanie układu 100 w taki sposób, że wartości potwierdzenia nie są modyfikowane podczas transakcji, a jedynie pomiędzy transakcjami. W takim przypadku oczywiście stanowisko płacenia 12 jest odpowiednio skonstruowane. Stanowisko płacenia 12 przeznaczone do stosowania sposobu według wynalazku zawiera czytnik karty do łączności z elementem płatniczym 11, procesor do przeprowadzania potwierdzeń i pamięć półprzewodnikową do zapisywania wartości sald. Stanowisko płacenia 12 jest skonstruowane w taki sposób, że brak uzyskania potwierdzenia uniemożliwia zapisanie nowej wartości salda. Potwierdzenie według wynalazku zawiera również wartości potwierdzenia. Etapy sposobu według wynalazku mogą być realizowane zarówno w specjalnym układzie scalonym (ASIC), jak i za pomocą odpowiedniego oprogramowania procesora. Fig.2 Fig.3

9 Fig. 4

10 Fig. 1 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz. Cena 2,00 zł.

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 317797 (22) Data zgłoszenia: 30.12.1996 (19) PL (11) 181841 (13) B1 (51) IntCl7 G01D 3/00 G01R

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175315 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307287 (22) Data zgłoszenia: 15.02.1995 (51) IntCl6: H04M 1/64 G06F

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat. PL 221679 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221679 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396076 (51) Int.Cl. G08B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 315315 (22) Data zgłoszenia: 17.07.1996 (51) IntCl7: H04M 1/64 H04M

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia. 327773 (22) Data zgłoszenia- 29.07.1998 (13)B1 (51 ) IntCl7 G06F 13/14 H04M 11/06

Bardziej szczegółowo

PL 181236 B1 (19) PL (11) 181236 (12) OPIS PATENTOWY (13) B1. (51) Int.Cl.7: G 06F 3 /1 2 G06K 15/02 G06F 17/60 G07G 1/12

PL 181236 B1 (19) PL (11) 181236 (12) OPIS PATENTOWY (13) B1. (51) Int.Cl.7: G 06F 3 /1 2 G06K 15/02 G06F 17/60 G07G 1/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 3 1 6 4 8 2 (22) Data zgłoszenia- 1 1.1 0.1 9 9 6 (19) PL (11) 181236 (13) B1 (51) Int.Cl.7:

Bardziej szczegółowo

(57) 1. Sposób definiowania znaków graficznych

(57) 1. Sposób definiowania znaków graficznych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (1)178077 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 310234 (22) Data zgłoszenia: 31.08.1995 (51) IntCl6: G06F 3/023 H03M

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12 (54) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181465 (21) Numer zgłoszenia: 324043 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(11) 173692 (13) B1 PL 173692 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 311466. (22) Data zgłoszenia: 23.03.

(11) 173692 (13) B1 PL 173692 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 311466. (22) Data zgłoszenia: 23.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 311466 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1994 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 10/14. KRZYSZTOF GOŁOFIT, Lublin, PL PIOTR ZBIGNIEW WIECZOREK, Warszawa, PL

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 10/14. KRZYSZTOF GOŁOFIT, Lublin, PL PIOTR ZBIGNIEW WIECZOREK, Warszawa, PL PL 225188 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 401523 (51) Int.Cl. G06F 7/58 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208357 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369252 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2004 (51) Int.Cl. H04B 3/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180337 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180337 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180337 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 319308 (22) Data zgłoszenia: 06.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. SULECKI PIOTR, Kuźnica, PL BUP 20/05. PIOTR SULECKI, Kuźnica, PL WUP 10/10. rzecz. pat.

PL B1. SULECKI PIOTR, Kuźnica, PL BUP 20/05. PIOTR SULECKI, Kuźnica, PL WUP 10/10. rzecz. pat. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207068 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366713 (51) Int.Cl. B62H 5/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.03.2004

Bardziej szczegółowo

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196881 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340516 (51) Int.Cl. G01R 11/40 (2006.01) G01R 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1 H04L 17/00. Fig2. Instytut Łączności, Warszawa, PL. Józef Odrobiński, Warszawa, PL Zbigniew Główka, Warszawa, PL

PL B1 H04L 17/00. Fig2. Instytut Łączności, Warszawa, PL. Józef Odrobiński, Warszawa, PL Zbigniew Główka, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 1 2 ) OPIS PATENTOWY ( 1 9 ) PL (11) 187506 ( 1 3 ) B1 (21) Numer zgłoszenia 324539 ( 5 1 ) IntCl7 H04L 17/00 (22) Data zgłoszenia 28.01.1998

Bardziej szczegółowo

PL 198457 B1. ABB Sp. z o.o.,warszawa,pl 17.12.2001 BUP 26/01. Michał Orkisz,Kraków,PL Mirosław Bistroń,Jarosław,PL 30.06.

PL 198457 B1. ABB Sp. z o.o.,warszawa,pl 17.12.2001 BUP 26/01. Michał Orkisz,Kraków,PL Mirosław Bistroń,Jarosław,PL 30.06. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198457 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340813 (51) Int.Cl. G06F 17/21 (2006.01) G06Q 10/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia:

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia: R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) 1 7 7 6 0 7 (21) Numer zgłoszenia: 316196 (13) B 1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.1995

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 3 1 9 9 1 6 (22) Data zgłoszenia: 09.05.1997 (5 1) IntCl7: A63B 21/06

Bardziej szczegółowo

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu:

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (21) Numer zgłoszenia: 338426 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.07.1998 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181834 (21) Numer zgłoszenia: 326385 (22) Data zgłoszenia: 30.10.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306167 (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 (51) IntCl6: G01K 13/00 G01C

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL BUP 11/13. MIKOŁAJ NOWAK, Lusowo, PL

PL B1. POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL BUP 11/13. MIKOŁAJ NOWAK, Lusowo, PL PL 217632 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217632 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397007 (51) Int.Cl. B42C 1/12 (2006.01) B42C 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL180235B1RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL180235B1RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL180235B1RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180235 (21) Numer zgłoszenia: 3 1 5 2 4 3 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia. 1 2.0 7.1 9 9 6 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: H04M

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00460

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00460 RZECZPO SPO LITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178727 (13) B1 (2 1 ) Numer zgłoszenia: 320334 ( 2 2 ) D a t a z g ł o s z e n i a : 21.11.1995 (86) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169318 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 296640 (22) Data zgłoszenia: 16.11.1992 (51) IntCl6: H02M 7/155 C23F

Bardziej szczegółowo

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205621 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 368490 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2004 (51) Int.Cl. H04L 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205575 (21) Numer zgłoszenia: 366842 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolite] Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 7 7 1 2 (22) Data zgłoszenia: 12.02.1993 (51) IntCl6: A41H3/00

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 12/03. Kinkel Marcin,Różyny,PL WUP 06/08

PL B BUP 12/03. Kinkel Marcin,Różyny,PL WUP 06/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198184 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351035 (51) Int.Cl. A01L 1/00 (2006.01) A01L 1/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. Hajduczek Krzysztof,Opole,PL BUP 20/05. Budziński Sławomir, Jan Wierzchoń & Partnerzy

PL B1. Hajduczek Krzysztof,Opole,PL BUP 20/05. Budziński Sławomir, Jan Wierzchoń & Partnerzy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205208 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366652 (51) Int.Cl. G06F 1/28 (2006.01) H02H 3/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 04/11. KRZYSZTOF GOŁOFIT, Lublin, PL WUP 06/14

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 04/11. KRZYSZTOF GOŁOFIT, Lublin, PL WUP 06/14 PL 217071 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217071 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388756 (51) Int.Cl. H03K 3/023 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184340 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 323484 (22) Data zgłoszenia: 03.12.1997 (51) IntCl7 H02M 7/42 (54)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 23.09.1999, PCT/FR99/02267 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 23.09.1999, PCT/FR99/02267 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202063 (21) Numer zgłoszenia: 346839 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.09.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 320220 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1 STEFANIAK ZBYSŁAW T. M. A. ZAKŁAD INNOWACJI TECHNICZNYCH, ELBLĄG, PL BUP 02/ WUP 04/10

PL B1 STEFANIAK ZBYSŁAW T. M. A. ZAKŁAD INNOWACJI TECHNICZNYCH, ELBLĄG, PL BUP 02/ WUP 04/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205375 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376272 (51) Int.Cl. F01D 17/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 21.07.2005

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173969 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 303477 (22) Data zgłoszenia: 16.05.1994 (51) IntCl6 E04B 1/38 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE97/01900

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE97/01900 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185097 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 332036 (22) Data zgłoszenia: 29.08.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2430583. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2010 10721754.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2430583. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2010 10721754. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2430583 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2010 10721754.9 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 21/44 (2013.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259 (21) Numer zgłoszenia: 324542 (22) Data zgłoszenia: 28.01.1998 (13) B1 (51) IntCl7 E05B 41/00 E05C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E 21F 5/00 E21C 35/04

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E 21F 5/00 E21C 35/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 317824 (22) Data zgłoszenia: 03.01.1997 (19) PL (11) 180994 (13) B1 (51) IntCl7 E 21F 5/00 E21C

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Wrocław,PL BUP 26/ WUP 08/09. Barbara Plackowska,Wrocław,PL

PL B1. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Wrocław,PL BUP 26/ WUP 08/09. Barbara Plackowska,Wrocław,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202961 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354738 (51) Int.Cl. G01F 23/14 (2006.01) F22B 37/78 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170013 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 297079 (22) Data zgłoszenia: 17.12.1992 (51) IntCl6: H01L 29/792 (

Bardziej szczegółowo

(11) PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (13)B1. Fig.3 B60R 11/02 H01Q 1/32. (54) Zespół sprzęgający anteny samochodowej

(11) PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (13)B1. Fig.3 B60R 11/02 H01Q 1/32. (54) Zespół sprzęgający anteny samochodowej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166714 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 290469 (22) Data zgłoszenia: 29.05.1991 (51) IntCl6: B60R 11/02 H01Q

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185043 (21) Numer zgłoszenia: 328197 (22) Data zgłoszenia: 14.01.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)187065 (2 1) Numer zgłoszenia: 319023 (22) Data zgłoszenia: 18.03.1997 (13)B1 (51) IntCl7 A63F 9/08 (54) Układanka

Bardziej szczegółowo

PL B1. Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej BUP 16/05

PL B1. Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej BUP 16/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205162 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 364785 (51) Int.Cl. F41H 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.02.2004

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173831 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 304562 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03.08.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: G01R 31/26 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175233 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307218 (22) Data zgłoszenia: 13.02.1995 (51) Int.Cl.6: E05F 15/02

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10 PL 214845 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214845 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387534 (51) Int.Cl. F16F 9/50 (2006.01) F16F 9/508 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199313 (21) Numer zgłoszenia: 358202 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.03.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183623 (21) Numer zgłoszenia: 323116 (22) Data zgłoszenia: 12.11.1997 (13) B1 (51 ) IntCl7 G01R 27/18 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 321888 (22) Data zgłoszenia: 15.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.12.1996,

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY PL B1. (21 ) Numer zgłoszenia: BUP 06/ WUP 07/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY PL B1. (21 ) Numer zgłoszenia: BUP 06/ WUP 07/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 335590 (22) Data zgłoszenia: 22.09.1999 (19) PL (11) 187478 (13) B1 (51) IntCl7 A01K 69/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(43)Zgłoszenie ogłoszono: BUP 24/98

(43)Zgłoszenie ogłoszono: BUP 24/98 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182117 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 319966 (51 ) IntCl7 G 11C 7/16 H02H 3/08 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 14.05.1997 H03M 1/80 Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig.

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161056 (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 283989 (51) IntCl5: H02M 3/315 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.02.1990 (54)Układ

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat. PL 216395 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216395 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384627 (51) Int.Cl. G01N 27/00 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

H03K 3/86 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPO SPO LITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

H03K 3/86 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPO SPO LITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPO SPO LITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173599 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 304553 (22) Data zgłoszenia: 04.08.1994 (51) IntCl6: H03K 3/86 (

Bardziej szczegółowo

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11 PL 215021 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215021 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389150 (22) Data zgłoszenia: 30.09.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174166 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 304578 (2 2 ) Data zgłoszenia: 05.08.1994 (51) IntCl6 F24H 7/00 F24H

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 310532 (2 2 ) D a t a zgłoszenia: 30.12.1993 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 315123 (2) Data zgłoszenia: 07.06.1995 (86)Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

501 B1 (120OPIS PATENTOWY (19) PL (11) B1 (1 3 ) A47B 87/00. (54) Moduł płytowy do budowy mebli, zwłaszcza laboratoryjnych

501 B1 (120OPIS PATENTOWY (19) PL (11) B1 (1 3 ) A47B 87/00. (54) Moduł płytowy do budowy mebli, zwłaszcza laboratoryjnych RZECZPOSPOLITA PO L SK A (1 3 ) (120OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 168501 B1 Urząd Patentowy (2)Datazgłoszenia: Rzeczypospolitej Polskiej 01.07.192 (21) Numer zgłoszenia: 295095 (51) IntCl6: B01L9/00 A47B

Bardziej szczegółowo

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03.

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201250 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360458 (51) Int.Cl. E04G 1/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.06.2003

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 (21 ) Numer zgłoszenia: 331012 (22) Data zgłoszenia. 29.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

PL B1. DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL

PL B1. DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL PL 225078 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225078 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 410761 (51) Int.Cl. B41M 3/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206115 (21) Numer zgłoszenia: 372199 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E03F 3/04

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E03F 3/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177794 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 310866 (22) Data zgłoszenia: 07.10.1995 (51) IntCl6 E03F 3/04 E03B

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178809 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308862 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1995 (51) IntCl7: F16B7/18 E04F

Bardziej szczegółowo

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia:

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 325504 (22) Data zgłoszenia: 24.03.1998 (19) PL (11)187508 (13)B1 (5 1) IntCl7 G09F 13/16 B60Q

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203740 (21) Numer zgłoszenia: 371431 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 25.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 (21) Numer zgłoszenia: 319579 (2 2 ) Data zgłoszenia. 04.10.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207948 (21) Numer zgłoszenia: 375282 (22) Data zgłoszenia: 23.05.2005 (13) B1 (51) Int.Cl. F23D 14/30 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 16/11

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 16/11 PL 219996 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219996 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390194 (51) Int.Cl. G01P 7/00 (2006.01) G01L 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL PL 223654 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223654 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402767 (51) Int.Cl. G05F 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 B23D 15/04. (54)Nożyce, zwłaszcza hydrauliczne RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(13) B1 PL B1 B23D 15/04. (54)Nożyce, zwłaszcza hydrauliczne RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165304 (13) B1 (21) Num er zgłoszenia: 289293 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 26.02.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51)Int.Cl.5: B23D 15/04

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym PL 213343 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213343 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391516 (51) Int.Cl. F21V 29/00 (2006.01) F21S 8/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób podgrzewania żarników świetlówki przed zapłonem i układ zasilania świetlówki z podgrzewaniem żarników

PL B1. Sposób podgrzewania żarników świetlówki przed zapłonem i układ zasilania świetlówki z podgrzewaniem żarników RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211844 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386656 (51) Int.Cl. H05B 41/14 (2006.01) H05B 41/295 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10 PL 215666 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215666 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386085 (51) Int.Cl. H02M 7/48 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174002 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 300055 (22) Data zgłoszenia: 12.08.1993 (5 1) IntCl6: H01L21/76 (54)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR95/00114

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR95/00114 R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176422 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 315663 U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 01.02.1995 (86) Data i numer

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172573 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302552 (22) Data zgłoszenia: 09.03.1994 (51) IintCl6 E21D 23/16 E21D

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 FIG.2 B65D 1/16. (54) Puszka na napoje

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 FIG.2 B65D 1/16. (54) Puszka na napoje RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183969 (21) Numer zgłoszenia: 322941 (22) Data zgłoszenia: 31.10.1997 (13) B1 (51) IntCl7 B65D 1/16 (54)

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób sterowania prędkości obrotowej silnika klatkowego przez przełączanie

(54) Sposób sterowania prędkości obrotowej silnika klatkowego przez przełączanie RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 164000 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 8 5 2 3 8 (22) Data zgłoszenia: 1 6.0 5.1 9 9 0 (51) IntCl5: H02P

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. 1. Zespół do kontroli ustawienia świateł

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. 1. Zespół do kontroli ustawienia świateł RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182714 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 319668 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 23.04.1997 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.C l.7 B60Q 11/00

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171065 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 299277 (22) Data zgłoszenia: 11.06.1993 (51) IntCl6: G01R 35/02 (54)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 14/13. ADAMCZEWSKI MAREK, Szczecin, PL WUP 10/14. MAREK ADAMCZEWSKI, Szczecin, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 14/13. ADAMCZEWSKI MAREK, Szczecin, PL WUP 10/14. MAREK ADAMCZEWSKI, Szczecin, PL PL 67423 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120627 (22) Data zgłoszenia: 30.12.2011 (19) PL (11) 67423 (13) Y1

Bardziej szczegółowo