Marketing terytorialny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing terytorialny"

Transkrypt

1 ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Marketing terytorialny Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 1

2 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO MARKETING TERYTORIALNY KIERUNKI POLITYKI SRWM : 7.4 Budowa i promocja marki Małopolska na arenie krajowej oraz międzynarodowej: Dz Sprawny i skuteczny marketing regionalny WPROWADZENIE (uzasadnienie opracowania programu; zakres w jakim dokument realizuje SRWM) Uzasadnieniem formalnym dla realizacji programu strategicznego Marketing terytorialny są w szczególności okoliczności wskazane w Planie Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego (dalej: PZSRWM ), tj.: zakończenie prac nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata (dalej: SRWM ) i potrzeba wdrożenia działań dostosowawczych, koniecznych dla jej skutecznej realizacji, finalizacja prac nad nową edycją krajowych dokumentów strategicznych, w tym przyjęcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku, rozpoczęcie prac nad regionalnym programem operacyjnym województwa małopolskiego na lata , a także szereg uwarunkowań szczególnych, wynikających z ww. i innych dokumentów oraz ze stanu faktycznego dotyczącego potrzeby, potencjału i stanu obecnego marki Małopolska. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 2

3 Projekt uaktualnionej Strategii Rozwoju Kraju 2020 z listopada 2011 r. zakłada, iż remedium na poprawę ciągle niskiej konkurencyjności Polski ma być nieustanny rozwój potencjału i budowania przewag, na różnych szczeblach, także w układzie terytorialnym 1. Z punktu widzenia deklaracji Strategii Rozwoju Kraju 2020, iż wspierana będzie specjalizacja regionów oparta na ich zasobach i możliwościach rozwojowych, program strategiczny województwa małopolskiego Marketing terytorialny (dalej: program MT) może stać się bardzo pomocnym, horyzontalnym narzędziem strategicznego planowania rozwoju województwa małopolskiego, łączącym priorytety rozwoju województwa z priorytetami i założeniami strategicznymi Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz systemu wdrażania funduszy UE w perspektywie Program MT umożliwia bowiem identyfikację, tworzenia oraz wzmacnianie najważniejszych przewag konkurencyjnych regionu istotnych dla województwa, ale także z punktu widzenia wyzwań rozwojowych całego kraju, w powiązaniu ze źródłami finansowania przedsięwzięć strategicznych dla Polski (w tym z funduszy UE). Strategia Rozwoju Kraju 2020 przewiduje także wzmacnianie ośrodków wojewódzkich w zakresie wspierania mechanizmów rozwoju współpracy i sieciowania ośrodków wojewódzkich z ich otoczeniem. Współpraca regionów, miast, przedsiębiorstw, ośrodków naukowych, szkół wyższych i organizacji na różnych płaszczyznach (gospodarczej, naukowej, edukacyjnej i kulturalnej), będzie ważnym czynnikiem dynamizacji rozwoju regionu, ale także niezwykle istotnym czynnikiem budowy marki Małopolska, w oparciu o identyfikację tożsamości marki i marketingowe zarządzanie regionem i subregionami województwa małopolskiego. Ponadto, ww. strategia ma tworzyć warunki dla rozwoju miast subregionalnych i lokalnych, a także wzmacniania potencjału obszarów wiejskich, aby lepiej wykorzystywać specyfikę terytorialną i pogłębiać specjalizację, co ma decydujące znaczenie dla przewag komparatywnych danego obszaru. Oba te założenia wzmacnianie ośrodków wojewódzkich i tworzenie warunków dla rozwoju miast subregionalnych, lokalnych i wykorzystywania potencjału obszarów wiejskich są spójne z ideą budowania marki regionu. Program marki Małopolska również zasadza się 1 W ramach realizacji celu głównego średniookresowej strategii, jakim jest wzmocnienie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę życia ludności przewiduje się przeniesienie ciężaru oddziaływania strategii z poziomu centralnego, tj. ogólnopolskiego, na regionalny i lokalny. Wybór trzech obszarów strategicznych, tj. sprawne i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka oraz spójność społeczna i terytorialna, został zdeterminowany przyjętym założeniem strategicznym, że konkurencyjność kraju buduje się poprzez zrównoważone zarządzanie konkurencyjnością regionów. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 3

4 na tworzeniu mechanizmów współpracy wewnętrzregionalnej, aby bazując na wspólnej tożsamości regionu rozwijać atrakcyjność tzw. produktów terytorialnych (umiejscowionych lokalnie, będących składową megaproduktu województwa) i promować je. Wewnętrzne zróżnicowanie regionu (względem typów i jakości atrakcyjności turystycznej, kulturowej, sportowej, mieszkaniowej, biznesowej) oraz fakt istnienia silnej marki miasta Krakowa centrum regionu nie powinien zaburzać i rozpraszać potencjału wspólnej marki województwa, lecz wzmacniać go, poprzez stworzenie różnorodnej, a zarazem spójnej (w ramach tożsamości marki i jej USP unikalnej propozycji sprzedaży ) oferty dla wybranych grup docelowych. USP dotyczy złożonej w większą całość przemyślanej oferty gotowego pakietu sprzedażowego, podczas gdy tożsamość JST to spójny system wyróżniających wartości i atrybutów, wspólny dla danej społeczności i względnie stały w czasie. Ponadto, nadanie szczególnego znaczenia dla rozwoju mechanizmów partnerskich (w tym przede wszystkim partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego z regionu) w ramach programu tworzenia marki Małopolska ma umocowanie w tym, iż cały Obszar 7 SRWM jest powiązany z celem trzecim Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary, Wiejskie, według którego tworzone mają być warunki dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. Powyższe podejście, polegające na potraktowaniu projektu tworzenia marki Małopolska jako strategicznego przedsięwzięcia partnerskiego małopolskich jednostek samorządu terytorialnego, koordynowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego zgodnie z założeniami SRWM, pozostając w pełnej komplementarności do Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary, Wiejskie, daje jednocześnie możliwości finansowania zaplanowanych przedsięwzięć strategicznych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w nowej perspektywie finansowej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (KOM(2011) 614) w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących EFRR przypisuje (zapisami art. 3) środkom EFRR rolę wspierania rozwoju wewnętrznego potencjału poprzez wspieranie regionalnego i lokalnego rozwoju, w tym m.in. przez tworzenie sieci, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 4

5 współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy regionami, miastami oraz stosownymi podmiotami społecznymi i gospodarczymi ( ). Potrzeba wypracowania programu strategicznego Marketing terytorialny wynika przede wszystkim z przyjęcia w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego za jedno z działań w ramach obszaru zarządzanie rozwojem województwa zadania polegającego na budowie i promocji marki Małopolska na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Zadanie to, obok trzech innych (sprawnego systemu zarządzania strategicznego województwem, kształtowania i rozwoju aktywności obywatelskiej oraz wzmacniania kapitału społecznego, rozwoju współpracy terytorialnej) ma służyć osiąganiu celu strategicznego jakim jest efektywne zarządzanie województwem, którego rozwój oparty jest na współpracy i mobilizowaniu zasobów. Potraktowanie marketingu terytorialnego jako programu nie tylko merytorycznych działań budujących markę Małopolska, ale także programu służącemu wzrostowi kompetencji partnerskiego zarządzania tą marką, stwarza szanse na uzyskanie wieloźródłowego finansowania zaplanowanych działań 2. Marketing terytorialny ma do odegrania istotną rolę w postaci identyfikacji i aktywizacji najważniejszych zasobów województwa, używając do tego metod, koncepcji i narzędzi marketingowych, w celu wygenerowania, promocji i umacniania w perspektywie do roku 2020 (i późniejszej) atrakcyjnej, komplementarnej z priorytetami rozwoju województwa, marki regionu Małopolska. Kluczowych założeniem programu jest, aby zbudowana na jednolitej marce promocja województwa na arenie krajowej i międzynarodowej integrowała i nadawała wspólne ramy dla promocji prowadzonej w ramach poszczególnych regionalnych polityk sektorowych. Ponadto, zgodnie z założeniami SRWM, program budowy i promocji marki Małopolska na arenie krajowej oraz międzynarodowej powinien zostać oparty na 4 kluczowych działaniach: sprawnym i skutecznym marketingu regionalnym w wymiarze krajowym i zagranicznym opartym na jednolicie zidentyfikowanej marce Małopolska, wzmocnieniu aktywności biura regionalnego Małopolski w Brukseli, 2 Program MT jest zatem jednym z czterech o charakterze horyzontalnym dla strategii, mającym nie tylko znaczenie dla realizacji celów rozwojowych województwa, ale również dla wzrostu jakości procesu zarządzania tymże rozwojem. Takie umiejscowienie programu MT w SRWM jest zasadne także z tego punktu widzenia, że daje możliwość pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój kompetencji administracji samorządowej w zakresie kreowania i promocji marki regionu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (KOM(2011) 615) ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMR stanowi bowiem (w art. 9), że każdy fundusz objęty zakresem wspólnych ram strukturalnych wspiera m.in. wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 5

6 aktywnym udziale Małopolski w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy, działaniach mających na celu pozyskanie dla Małopolski lokalizacji instytucji europejskich. przy czym PZSRWM przewiduje, iż przedmiotem programu strategicznego MT jest jedynie działanie sprawny i skuteczny marketing regionalny w wymiarze krajowym i zagranicznym oparty na jednolicie zidentyfikowanej marce Małopolska. Realizacja programu strategicznego prowadzona jest w oparciu o 5 głównych zasad przyjętych w PZSRWM, tj. koncentrację, podejście zintegrowane, podejście terytorialne i projektowe, partnerstwo oraz racjonalność. Ma to odzwierciedlenie zarówno w sposobie projektowania programu MT (metodyka, organizacja pracy), jak i określeniu jego roli i zadań. Przyjęto bowiem, zgodnie z wytycznymi SRWM, iż polityka regionalna w zakresie promocji województwa, realizowana w oparciu m.in. o powstających program strategiczny MT, będzie powiązana bezpośrednio z Obszarem 7 SRWM zarządzanie rozwojem województwa, ale jednocześnie będzie (np. uwagi na to, że program ten dotyczy kreowania spójnego i korzystnego wizerunku województwa) miała ona rolę uzupełniającą w stosunku do pozostałych sześciu obszarów. Zakres pomocniczości regionalnej polityki promocji w stosunku do obszarów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego jest następujący: w obszarze wyzwań kompetencyjnych: przemysły wiedzy, przedsiębiorczość, dziedzictwo regionalne, przemysły czasu wolnego; w obszarze wyzwań terytorialnych: transport ekologiczny, transport zbiorowy, potencjały subregionalne, rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna; w obszarze wyzwań cywilizacyjnych: ochrona środowiska, zdrowy styl życia, postawy wobec sytuacji kryzysowych 3. 3 SRWM wyznacza również szereg zadań strategicznych, których realizacja w istotny sposób zwiększy potencjał programu strategicznego MT oddziaływania na postrzeganą atrakcyjność województwa i tym samym kreację marki Małopolska. Do zadań w trakcie realizacji, które kształtują potencjał marki Małopolska (w obszarach: ludzie, turystyka, gospodarka, kultura, edukacja, sport i rekreacja) należy zaliczyć przede wszystkim: Budowę Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej Systemowe działania wzmacniające potencjał ośrodków subregionalnych, w szczególności w zakresie rozwoju uczelni wyższych Program rozwoju infrastruktury sportowej Budowę Centrum Kongresowego w Krynicy-Zdrój Pakiet projektów unowocześniających gospodarkę Małopolski (w tym Europejski Węzeł Wiedzy i Innowacji, Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu, rozwój sektorów life science i technologii informacyjnych, rozwój ośrodków transferu technologii) Uzupełnienie infrastruktury metropolitalnej o centrum kongresowe, halę widowiskowo-sportową zaś wśród zadań nowych, które wpłyną na potencjał marki Małopolski należy uwzględnić: Program rozwoju małopolskich uzdrowisk Uzupełnienie infrastruktury metropolitalnej o nową siedzibę filharmonii Program promocji turystycznej Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 6

7 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 7

8 DIAGNOZA SYTUACJI Diagnoza sytuacji marketingu terytorialnego Małopolski składa się z następujących części: 1. Wstępna diagnoza kluczowych uwarunkowań dla kreacji marki Małopolska 2. Analiza otoczenia marki Małopolska (trendy w marketingu terytorialnym oraz trendy konsumenckie) 3. Analiza sytuacji konkurencyjnej 4. Analiza działań promocyjnych Samorządu Województwa Małopolskiego 5. Bilans strategiczny potencjału marketingu Małopolski (syntezujący wnioski z poprzednich części) 1. WSTĘPNA DIAGNOZA KLUCZOWYCH UWARUNKOWAŃ DLA KREACJI MARKI MAŁOPOLSKA Jednym z istotnych uwarunkowań przedsięwzięć strategicznych zaprojektowanych w ramach programu strategicznego MT jest silnie oddziałująca na markę Małopolski marka Krakowa, a także inne wewnątrzregionalne zróżnicowania wizerunkowe oraz w zakresie istnienia i postrzegania mocnych i słabych stron regionu w odbiorze interesariuszy marki Małopolska. Według badań najważniejszych skojarzeń z poszczególnymi województwami (zrealizowanych w 2010 r. przez TNS OBOP w oparciu o ankietowanie reprezentatywnej próby mieszkańców Polski w wieku 15+) głównym skojarzeniem z Małopolską jest Kraków (aż 28%), następnie zabytki (19%) w części zapewne również w związku z charakterystyką Krakowa oraz góry (18%). Podobne wyniki uzyskano dwa lata wcześniej w badaniach CEM Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej Małopolska w oczach Polaków według nich Małopolska najczęściej kojarzy się z Krakowem, górami i malowniczymi krajobrazami oraz zabytkami i walorami turystycznymi ogólnie. Oznacza to, że nad marką Małopolska góruje obecnie submarka regionu, jaką jest Kraków. W żadnym innym regionie marka jego stolicy nie wpływa tak istotnie na postrzeganie całego województwa (w przypadku dolnośląskiego Wrocław wskazywało 18% Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 8

9 osób, Mazowsza stolicę również 18%). Kraków posiada przy tym atrakcyjny wizerunek i według badań PwC opublikowanych w 2001 r. jest to największy atut miasta. Ocena Kapitału Kultury i Wizerunku miasta w wysokości 169,4 przy średniej dla 11 miast równej 100), jest kapitałem, który musi zostać spożytkowany przy budowie marki województwa 4. Obecnie obowiązująca Strategia promocji Krakowa na lata zakłada dalsze (w stosunku do działań realizowanych w latach ) umacnianie metropolitalnych funkcji Krakowa jako europejskiego ośrodka kultury, sztuki, nauki, turystyki, usług, oraz nowoczesnego przemysłu i stałej poprawy życia jego Mieszkańców. Kraków posiada kapitał zaufania mieszkańców i przedsiębiorstw, co jest ważnym atutem przy realizacji takich zamierzeń marketingowych. W badaniu indeksów reputacji 18 miast przeprowadzonym w 2010 r. przez TNS OBOP, Kraków zyskał drugą notę wśród mieszkańców (za Wrocławiem, a przed Toruniem i Rzeszowem) oraz czwartą wśród przedsiębiorstw (za Wrocławiem, Gdańskiem i Poznaniem, przed Rzeszowem). Idea marki Krakowa, wyrażona w słowach Kraków stanie się miastem obywatelskim, zapewniającym wysoką jakość życia Mieszkańców i zrównoważony rozwój, a po drugie, europejską metropolią, konkurencyjnym ośrodkiem nowoczesnej gospodarki opartej na potencjale naukowym i kulturowym nie stoi w sprzeczności z intencjami Samorządu Województwa Małopolskiego, aby Kraków jako stolica województwa nie osłabiał, lecz wspierał markę Małopolski. Odpowiednio ukształtowana współpraca obu samorządów, bazująca na ustanowieniu komplementarnych, wzajemnie się wzmacniających (także w przekazie marketingowym dla odbiorców) atrybutów obu marek, będzie kluczowym aspektem ukształtowania ich symbiotycznych zależności i wygenerowania efektu synergii obu marek. Koncept związany z aktualnym systemem identyfikacji wizualnej Małopolski, polegający na komunikacji regionu odbiorcom zagranicznym jako Małopolska. Kraków Region jest dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia możliwości wykorzystania genius loci Krakowa ( Tylko tu jest tak wiele różnych atrakcji zgromadzonych na niewielkiej przestrzeni ) dla promocji całego województwa jako równie atrakcyjnego, bo oferującego podobne 4 Jeszcze silniejszej determinacji postrzegania Małopolski przez pryzmat Krakowa dowodzą badania IMAS z 2010 r. (ankieta internetowa reprezentatywna dla użytkowników Internetu). Najsilniejsze skojarzenie, wymieniane przez 53% respondentów, to miasto Kraków. Autorzy badania zauważają przy tym, że łącznie skojarzenie związane z Krakowem stanowią aż 78% wszystkich skojarzeń z Małopolską, gdyż liczne były także odniesienia do związanych z miastem miejsc, zabytków (Wawel, UJ, Planty), faktów historycznych (królowie, dawna stolica Polski), symboli i legend (Smok, Lajkonik). Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 9

10 korzyści, lecz w szerszej skali i kontekście (geograficznym, kulturowym) otoczenia miasta oferującego unikalną propozycję sprzedaży (USP) Kraków miasto na piechotę. Aby to jednak było w pełni możliwe, województwo małopolskie potrzebuje szeregu przedsięwzięć strategicznych, które nie tylko zidentyfikują, ale także wypromują kluczowe elementów architektury marki Małopolska: atrybuty i kompetencje (cechy, stanowiące podstawę marki), osobowość (cechy ludzkie przypisane marce, pozwalające tworzyć emocjonalny stosunek klientów do marki), pozycjonowanie (pożądany, uogólniony i wyrazisty sposób myślenia o marce) oraz obietnica (najważniejsza deklaracja marki na temat tego, czym jest i co oferuje swoim klientom ). Ten proces musi zostać systematycznie (metodycznie) i konsekwentnie zrealizowany z uwzględnieniem nie tylko różnorodnych uwarunkowań wewnętrzregionalnych, ale także w następstwie szeroko zakrojonych diagnozy i analizy: trendów w marketingu miejsc, w otoczeniu konkurencyjnym Małopolski, dotychczasowych działań marketingowych regionu, jego kluczowych mocnych i słabych stron, zastanego wizerunku etc. Dostępne badania i analizy pozwalają wnioskować, iż pomimo tego, że marka Małopolska de facto nie istnieje (nie została zdefiniowana i wypromowana), region posiada duży potencjał marketingowy i możliwość zbudowania silnej marki do roku Małopolska zajęła czwarte miejsce w rankingu województw polski według indeksu atrakcyjności województw, stworzonego w 2010 r. przez TNS OBOP (jw.), dotyczącym oceny atrakcyjności 16 regionów w trzech kategoriach: turystycznej, gospodarczej oraz chęci do zamieszkania. Jednocześnie jest najwyżej notowanym województwem nie posiadającym jednoznacznie turystycznego profilu (na pierwszych trzech miejscach znalazły się: pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie). Pod względem dwóch z trzech typów atrakcyjności potraktowanych z osobna, województwo małopolskie zostało ocenione na piątej pozycji: w kategorii atrakcyjność turystyczna za warmińsko-mazurskim, pomorskim, podkarpackim i zachodniopomorskim, a pod względem atrakcyjności gospodarczej ex equo z pomorskim, za mazowieckim, wielkopolskim, śląskim i dolnośląskim. Natomiast pod względem chęci respondentów do zamieszkania w danym województwie, małopolskie 5 O marce, z punktu widzenia zarządzania JST, mówimy dopiero wówczas, gdy jest ona wynikiem procesu zwanego brandingiem. Branding to proces projektowania, planowania i komunikacji tożsamości (produktu, usługi czy instytucji) w celu zbudowania i zarządzania jego/jej wizerunkiem. Wizerunek marki to skojarzenia utrzymywane w pamięci odbiorców, rozumiane jako znaczenie marki dla nabywców. Wizerunek stanowi jedno ze źródeł siły marki, ponieważ stanowi istotny składnik wiedzy konsumenta o marce. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 10

11 znalazło się na szóstym miejscu, za pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, mazowieckim i wielkopolskim (przy bardzo niewielkich różnicach w ocenie). Stworzona w ramach tego badania mapa percepcji województw pokazała, że najsilniejszym wymiarem, przez który postrzegana jest Małopolska, jest turystyka, a regionami o najbardziej zbliżonym profilu percepcyjnym są zachodniopomorskie i pomorskie (o nieco lepszym wizerunku turystycznym, przy czym zachodniopomorskie ma nieznacznie gorszy wizerunek gospodarczy) oraz kujawsko-pomorskie (o trochę gorszym wizerunku zarówno turystycznym, jak i gospodarczym). Zgodnie z dostępnymi badaniami ruchu turystycznego (badania Głównego Urzędu Statystycznego, Instytutu Turystyki, Instytutu CEM), województwo małopolskie pozostaje na liście najczęściej wybieranych destynacji turystycznych przez polskich i zagranicznych turystów (wg danych GUS za 2010 r. w woj. małopolskim udzielono prawie 8 mln noclegów najwięcej po woj. zachodniopomorskim; przy czym aż 27% noclegów w Polsce udzielonych turystom zagranicznym przypadało na Małopolskę). Region jest również atrakcyjnym miejscem do pracy i życia (wg badań Instytutu CEM z 2008 r. Małopolska była drugim najpopularniejszym regionem jako potencjalne miejsce pracy oraz drugim pod kątem chęci do zamieszkania: w obu przypadkach za mazowieckim) 6. Z drugiej strony, badanie znajomości kampanii promocyjnych samorządów zrealizowane w 2011 r. przez Brand At Heart na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 15 roku życia pokazało, że aktywność promocyjna Małopolski jest zauważalna. Najwięcej, bo 53,5% respondentów dostrzegło działania promocyjne województwa warmińsko-mazurskiego (co ma związek z kampanią Mazury - Cud Natury ), zaś na drugim miejscu uplasowało się małopolskie (promocja zauważona przez 44,9% badanych). Oznacza to, że Małopolska, posiadając silną bazę rozpoznawalności i atrakcyjności poszczególnych produktów regionalnych (miejsc, wydarzeń itd.) oraz towarzyszącą temu intensywną promocję, powinno skoncentrować wysiłki na koordynacji i uspójnieniu działalności marketingowej, w celu wykreowania silnej marki Małopolska. Aktywność 6 Małopolska, poza Krakowem, jest także kojarzona z historią oraz przyrodą. Co czwarty internauta ankietowany przez IMAS (jw.) wśród skojarzeń związanych z Małopolska wymienia te, wskazujące na znaczenie historyczne regionu (Wawel 15% wskazań, Wieliczka 4% i Oświęcim 1%). Wśród skojarzeń odnoszących się do natury dominują (8%) te dotyczące gór (Beskidów, Bieszczad [co ciekawe, kojarzonych niekiedy z Małopolską, choć nie leżących na obszarze woj. małopolskiego], Pienin łącznie 8%) oraz Tatr (3%), region bywa też kojarzony ogólnie z pięknymi widokami (2%). Małopolska jest postrzegana jako miejsce, w którym warto wypoczywać ponad ¾ respondentów badania Instytutu CEM (jw.) poleciłoby lub raczej poleciłoby ten region przyjaciołom. Jednocześnie, są aż trzy województwa, które mogą stanowić szczególnie interesujący rynek docelowy działań promocyjnych Małopolski na rynku krajowym: świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie. Mieszkańcy tych regionów lepiej oceniają małopolskie niż własne województwa. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 11

12 marketingowa innych województw realizujących strategie marek może być z tego punktu widzenia istotnym zagrożeniem. Liczne analizy tzw. twardych danych (statystyk) dowodzą, że Małopolska jest w grupie umiarkowanie rozwiniętych gospodarczo regionów Polski (np.: 9 miejsce pod względem PKB per capita, 6 miejsce pod względem produktywności, 6 miejsce pod względem liczby podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu na 10 tys. ludności, 7 miejsce pod względem wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw, nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach poniżej średniej ogólnopolskiej, 10 miejsce w kraju co do wskaźnika zatrudnienia, ale 4 miejsce pod względem najniższego bezrobocia). W szczególności istotna dla kreowania marki regionu jest wysoka atrakcyjność inwestycyjna regionu. Województwo małopolskie (wg badań IBnGR z 2011) jest czwartym najatrakcyjniejszym inwestycyjnie województwem Polski (za śląskim, mazowieckim i dolnośląskim), posiadającym wyraziste mocne strony w postaci zasobów i kosztów pracy oraz infrastruktury społecznej (2 miejsce w obu kategoriach), przy braku dominujących słabych stron. Z drugiej strony, potencjał gospodarczy Małopolski jest silnie skoncentrowany terytorialny, ponadto, z badań wizerunkowych wynika, że nie zasila wizerunku regionu brak jest w postrzeganiu województwa aspektów gospodarczych (dynamiki, innowacyjności, prężności), mimo, iż region posiada atuty w tym względzie. Wg badań Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, niemal całość potencjału innowacyjnego województwa zlokalizowana jest w Krakowie, podobnie jak większość instytucji akademickich. Otoczenie Krakowa tylko w ograniczonym zakresie wykorzystuje ten zasób. O ile widoczny jest wzrost przedsiębiorczości, czy względnie lepsza sytuacja na rynku pracy, trudno potwierdzić tezę o dyfuzji innowacyjności. Aktywność gospodarcza pozostaje relatywnie wysoka w powiatach zachodniej części województwa, co wynika z obecności rynku zbytu konurbacji śląskiej. Obszary te charakteryzuje również wysokie uprzemysłowienie łącznie pozwala to na generowanie względnie wysokiego produktu, jednak kosztem znacznych ubytków w zasobach przyrodniczych. Pozostała część regionu rozwija się znacznie wolniej. (Badania możliwości rozwojowych subregionów funkcjonalnych województwa małopolskiego. Raport Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju). Jednakże umiarkowanemu poziomowi rozwoju ekonomicznego województwa towarzyszą korzystne odczucia mieszkańców co do jakości życia w Małopolsce, co może Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 12

13 stanowić dobrą bazę do działań marketingowych skierowanych do wewnątrz. Diagnoza społeczna 2011 pokazuje, iż małopolskie jest drugim województwem pod kątem dobrostanu społecznego (za podkarpackim) oraz z najmniejszą odczuwaną liczbą patologii (po łódzkim). Zajmuje także wysoką pozycję w kategorii dobrostanu psychicznego (trzecią, za pomorskim i wielkopolskim) oraz stresu życiowego (czwartą). Natomiast szczególną uwagę w działaniach marketingowych skierowanych do mieszkańców regionu należy skoncentrować na kwestii samopoczucia fizycznego, witalności (14 pozycja na 16 województw w kategorii dobrostan fizyczny) oraz kapitału społecznego (pozycja 7). Relatywnie najwyższą jakością życia charakteryzuje się podregion nowosądecki, który zajął pierwszą pozycję (na 58 podregionów Polski) pod względem najmniejszej postrzeganej liczby patologii, drugą względem dobrostanu społecznego i piątą jeżeli chodzi o najmniejszy poziom stresu. Na podstawie powyższych uwarunkowań należy skonkludować, iż Małopolska posiada atuty oraz sytuację wizerunkową, które predestynują region do zajęcia mocnej pozycji na mapie marek terytorialnych, choć wymaga to umiejętnego zorganizowania procesu marketingu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem silnej marki Krakowa. Międzynarodowy potencjał Krakowa jako europejskiej metropolii o dość dobrze ukształtowanej ofercie zwłaszcza w obszarze kultury, powinien zostać wykorzystany do wzmocnienia marki Małopolska, rozumianej jako Małopolska. Kraków Region. Konieczne jest jednak na nowo zdefiniowanie tożsamości marki regionu. Dotychczasowe propozycje idei przewodniej marki Małopolska dynamiczna tradycja 7 oraz USP Małopolska to esencja Polski 8 są nieadekwatne do zastanej sytuacji marketingu regionalnego Małopolski, w szczególności nie są elementem kompleksowego, spójnego projektu tożsamości marki. 2. ANALIZA OTOCZENIA MARKI MAŁOPOLSKA 2.1. Trendy w marketingu terytorialnym: Skierowanie punktu ciężkości na markę terytorialną - spójne i kompleksowe ujęcie koncepcji marketingu miejsc skoncentrowane jest wokół idei i siły marki. Tożsamość 7 Pomysł zawarty w projekcie dokumentu Plan strategii marketingowej województwa małopolskiego na lata Propozycja zawarta w projekcie dokumentu Plan strategii marketingowej województwa małopolskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 13

14 marki (suma charakterystycznych cech i działań, które odróżniają ją od innych) stanowi podstawę odpowiedniego doboru instrumentów marketingowych nie ograniczonych tylko do narzędzi promocji 9 ; Badanie skuteczności i efektywności działań marketingowych w regionach staje się standardem (pomiar dotyczy zarówno pojedynczych przedsięwzięć promocyjnych, jak i bardziej kompleksowych działań związanych z zarządzaniem marką, w tym skutecznością jej zarządzania) 10 ; Wzrost zainteresowania pomiarem działalności marketingowej JST popularność rankingów i konkursów w tym obszarze; Wykorzystanie najnowocześniejszych instrumentów komunikowania coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego (JST), w tym także województw, oddziałuje na rynek z wykorzystaniem takich narzędzi marketingowych, jak np. geolokalizacja (rekomendacje wydarzeń w danym obszarze geograficznym, rekomendacje i ocena określonych lokalizacji, nawigacja, mobile advertising, gry geolokalizacyjne); rzeczywistość rozszerzona - augmented reality (informacja o obiektach, przenoszenie się w czasie dzięki nowoczesnym technologiom cyfrowym), kody QR (dwumiarowe, matrycowe kody kreskowe, służące m.in. do odczytywania ukrytych adresów url i kierowania użytkownika na stronę www bądź do aplikacji mobilnej), lokowanie regionu - region placement (umieszczenie regionu w zaplanowanym kontekście w przekazach medialnych, np. w filmach jako miejsce akcji) i inne; Symbioza marki terytorialnej z markami komercyjnymi na zasadzie co-brandingu JST nawiązują współpracę z przedsiębiorstwami właścicielami marek komercyjnych w celu wspólnej promocji i budowania spójnego wizerunku miejsca (przykład: Konsorcjum Marki Poznań); Koordynacja wszystkich form działalności w JST skierowanych na osiąganie celów marketingowych/marki jednostki terytorialnej synergia działań wielu jednostek (zarówno w ramach struktury urzędów, jak i poza nim); 9 Marka traktowana jest jako prawnie chroniony instrument wyróżnienia się od konkurentów przez system identyfikacji, budujący relacje i związki z odbiorcą, w oparciu o jej unikatową osobowość, która z kolei jest połączeniem wartości funkcjonalnych oraz emocjonalnych. Wizerunek marki oraz jej doświadczanie są podstawą identyfikacji marki przez odbiorcę. Najbardziej pożądanym efektem wytworzonych związków odbiorców z marką jest satysfakcja i lojalność (przywiązanie) wobec niej. Warunkiem stworzenia silnej marki o mocno oddziałującym wizerunku jest zatem między innymi dobrze wykreowana, atrakcyjna oferta produktowa, która daje możliwość specyficznych doznań i przeżyć. 10 Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczne co do zasadności wydatków budżetowych oraz wymagań władz co do konstrukcji struktury budżetu jednostki terytorialnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 14

15 Narastająca współpraca JST z podmiotami rynkowymi (np. agencjami marketingowymi, firmami badania rynku i opinii i in.) przy opracowywaniu strategii marki/promocji JST oraz realizacji poszczególnych zadań; Nastawienie na długotrwałe budowanie więzi z regionem wzrost znaczenia przywiązania do miejsca jako źródła siły marki terytorialnej; Wydatki województw na działania marketingowe są niższe niż wydatki miast (pomimo tego, że regiony są terytorialne rzecz ujmując większe), są też przestrzennie zróżnicowane i pochodzą z różnych źródeł Trendy konsumenckie: Dokonujące sie zmiany w konsumpcji i stylu życia społeczeństw nie mają jednolitego kierunku. Czasami wykazują tendencje przeciwstawne, innym razem znoszące sie albo synergiczne. Do najważniejszych zaliczyć można: Rosnącą mobilność 12 Life-streaming 13 Geolokalizację 14 Grywalizację (gryfikacja, ang. gamification) 15 Postmodernizm 16 Indywidualizację oferty Wg prognoz Ministerstwa Finansów polskie miasta, gminy i województwa miały wydać w 2011 r. na promocję 607,4 mln zł (mniej niż w 2010: 626,6 mln zł), przy czym województwa miały wydać ok. 77,5 mln zł). Należy zwrócić uwagę na rosnący udział środków z Unii Europejskiej na realizację dużych projektów promocyjnych zagwarantowanie tego źródła finansowania w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym będzie istotne z punktu widzenia zdolności województwa do finansowania dużych i kompleksowych kampanii promocyjnych, niezbędnych dla wypromowania tożsamości regionu i osiągnięcia wizerunku zgodnego z projektem marki Małopolska. 12 Penetracja Internetu w Polsce to 54% (19 mln Polaków) (SMG KRC TGI Net Track Q2.2011) natomiast penetracja telefonii komórkowej to ponad 120% (GUS 2010). W Polsce jest ponad 5 mln aktywnych internautów. Rolę komputerów przejmują jednak telefony komórkowe, rośnie popularność smartfonów ok. 7 mln smartfonów w 2011 roku (Raport Morgan Stanley, dane podane przez R. Saneckiego z Grupy Onet). 13 nadawanie na żywo (w odróżnieniu od wgrywania gotowych plików wideo na serwisy typu YouTube) materiałów wideo w Internecie; pokazywanie przez kamerę wideo (zwłaszcza w telefonie komórkowym) tego, co się dzieje tu i teraz. Relacjonowanie własnego życia na bieżąco, w najważniejszych momentach, w których to życie się dzieje. Internet jako miejsce dzielenia się własnym życiem (Trendbook 2011) 14 Wykorzystywanie informacji określających geograficzne położenie danej osoby. Za pomocą telefonu komórkowego konsumenci mogą informować znajomych o tym, gdzie obecnie się znajdują i co robią. Wykorzystując tę samą technologię, marketerzy mogą lokalizować swoich konsumentów i proponować im oferty specjalne, gdy znajdą się np. 50 m od miejsca zakupu (geo-fencing), (Trendbook 2011) 15 Dodawanie tzw. mechaniki gier (wyzwanie; punkty, poziomy, tabele wyników; adrenalina i fun; nagrody/badge etc.) do aspektów życia, które do tej pory z graniem nie miały wiele wspólnego. Grywalizacja to inaczej zamiana zwykłej, codziennej czynności (wyrzucanie śmieci, jazda samochodem, wchodzenie po schodach etc.) w grę, którą gramy przeciw sobie lub przeciwko innej osobie (często przeciwko komuś, kogo znamy) (Trendbook 2011) 16 Zjawisko kulturowe cechujące sie pluralizmem stylów i ideologii oraz potrzebą nadrzeczywistości i wyrażania samego siebie przez konsumpcję 17 W odniesieniu nie tylko do prostych kryteriów demograficznych (wiek, wykształcenie, dochody), ale w dużo bardziej wyrafinowany sposób trafiając do poszczególnych nabywców Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 15

16 Ekologizację konsumpcji 18 Naśladowanie zachowań, także z zakresu odpoczynku i rekreacji osób młodszych 19 Zjawisko slow 20 Zmianę cech rodziny 21 Zmianę ról 22 Konsumpcję doznań 23 Global brain Analiza sytuacji konkurencyjnej: Analiza konkurentów obejmuje przede wszystkim aktywność marketingową jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tym samym poziomie administracyjnym (województwa). Analizy dokonano na podstawie dostępnych informacji publikowanych przez JST, a punktem odniesienia, charakterystycznym dla koncepcji marketingowej, jest odbiorca działań. Wyróżnione następujące obszary analiz: 1. Kompleksowe produkty regionu stanowiące spójną ofertę dla odbiorców 2. Dostępność cenowa i mentalna marki 3. Komunikacja poprzez znak marki 4. Komunikacja poprzez kampanie reklamowe Wnioski z analizy konkurentów: 3.1. Kompleksowe produkty regionu stanowiące spójną ofertę dla odbiorców. 18 Przejawiasię m.in. w działaniach takich jak: racjonalne wykorzystanie dóbr konsumpcyjnych; ograniczanie konsumpcji dóbr, które cechują się wysoką chłonnością rzadkich, nieodnawialnych zasobów; nabywanie i konsumowanie dóbr pozostawiających niewielką ilość materiałów pokonsumpcyjnych; konsumowanie tzw. dóbr ekologicznych, a więc dóbr nieuzupełnianych surogatami jak np. sztuczna skóra, sztuczne białko, imitacje drewna czy szkła (Bywalec 2010) 19 W tym także dbałość o własny wygląd popularność odpoczynku w ośrodkach SPA 20 Życie według idei wellness akcentującej konieczność harmonii pomiędzy ciałem, duchem i umysłem; spowolnienie biegu życia, smakowanie doznań konsumpcyjnych 21 Zanik modelu rodziny tradycyjnej, pojawiają się rodziny zrekonstruowane czyli rodziny uzupełnione w wyniku nowego związku małżeńskiego osamotnionego współmałżonka 22 Ludzie o wysokich dochodach snobują się na antyluksus, prostotę (wyprzedaże, dyskonty, wakacje w klasztorach o surowym reżimie). Ubodzy dążą do luksusu 23 Istotną rolę odgrywa czas wolny uprawianie sportów ekstremalnych, weekendowa turystyka wypadowa do głównych miast europejskich 24 Suma doświadczeń milionów zwykłych konsumentów; to także suma doznań i emocji anonimowych użytkowników Internetu; porady na co zwracać uwagę, a czego unikać w decyzjach konsumpcyjnych oraz rozpowszechnianie w cyberprzestrzeni nowych mód i trendów zachowań Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 16

17 Umiejętności w zakresie tworzenia spójnej oferty produktowej w JST pozwalają na wyróżnienie Małopolski na tle innych województw. Szczególnie dobrze rozwijają się koncepcje w zakresie aktywności turystycznych. Działania marketingowe dotyczące produktu ukierunkowane na grupę docelową turystów są najpowszechniej wykorzystywanym obszarem. Naturalny potencjał regionu Małopolski (przede wszystkim: położenie geograficzne, siła Krakowa, Wieliczki i Zakopanego, postać Jana Pawła II) sprawia, że oferta ma unikatowy charakter. Należy jednakże inwestować w możliwości kreowania nowych produktów, które będą ukierunkowane do różnych, bardziej szczegółowych (dobrze zdefiniowanych) grup docelowych. Konstruowanie oferty produktowej i późniejsze jej komunikowanie wymaga zdefiniowania grup docelowych, które winny być dookreślone pod względem cech psychograficznych i behawioralnych przy uwzględnieniu ich potrzeb i oczekiwań. Stworzenie spójnej i kompleksowej oferty produktowej dla różnych grup docelowych pozwoli na wyróżnienie regionu na tle konkurentów i tym samym umożliwi uzyskanie przewagi konkurencyjnej w obszarze produktowym. Należy jednak wskazać na podporządkowanie oferty produktowej (wypracowanej w poszczególnych Programach Strategicznych) tożsamości marki. Zdefiniowanie tożsamości marki jest zatem kluczowe dla spójności koncepcji produktów regionu Dostępność cenowa i mentalna marki. Charakterystyczną cechą dostępności regionu jest jego położenie. Ogólna zależność jest taka, że najbardziej intensywna wymiana w różnych grupach docelowych dotyczy przede wszystkim regionów sąsiednich. Im bardziej oddalony region tym skłonność do aktywności grup docelowych mniejsza. W świetle dostępnych badań wizerunkowych i turystycznych, na tym tle region Małopolski nie wyróżnia się. Na poziome mentalnym i wizerunkowym Małopolska jest postrzegana przez pryzmat Krakowa i jego atrakcyjności jako miejsca szczególnego ale przez to mentalnie trudniej dostępnego bo zbyt popularnego i kosztownego. Podobne problemy mogą dotyczyć popularnych miejsc regionu, np. Zakopanego Komunikacja poprzez znak marki. Wyróżniono trzy podstawowe grupy znaków województw (rysunek 1) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 17

18 Odwołania do krajobrazu i walorów przyrody najczęściej stosowane, najtrudniej wyróżnić się w tym obszarze, ale najbliższe skojarzeniom w grupie docelowej turystów, Odwołania symboliczne poszukiwanie symboli charakterystycznych dla regionu, co pozwala na zdefiniowanie wyróżniającego USP pod warunkiem unikatowości i czytelności symbolu, Abstrakcyjne najtrudniejsze w dekodowaniu przez odbiorców wymagają spójnego i konsekwentnego wsparcia komunikacyjnego, które pozwoli na ukształtowanie konkretnych skojarzeń ze znakiem marki. Rysunek 1. Analiza znaków marek polskich województw. Źródło: opracowanie własne Znak marki Małopolski znajduje się w grupie znaków o największym potencjale komunikacyjnym (znaki symboliczne), ale nie w pełni wykorzystuje ten potencjał. Przede Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 18

19 wszystkim symbol marki nie jest jednoznaczny (góry z rzeką? czy korona?), co utrudnia możliwości znaku w zakresie kreowania i komunikowania czytelnych i wyróżniających skojarzeń. Ponadto zamknięta forma znaku ogranicza możliwości jej wykorzystania. Należy skonfrontować zdolności komunikacyjne znaku marki z jej tożsamością Komunikacja poprzez ogólnopolskie kampanie reklamowe. Wyraźnym trendem w działaniach marketingowych województw jest ich aktywność reklamowa. Najczęściej wykorzystywane są media klasyczne: telewizja, radio, prasa, reklama zewnętrzna oraz Internet. Dominują tradycyjne przekazy reklamowe odwołujące się do walorów przyrodniczych i atrakcji turystycznych (tabela 1, tabela 2). Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 19

20 Tabela 1. Analiza i ocena komunikatów reklamowych konkurentów. Województwo motyw kampanii opis kampanii Świętokrzyskie czaruje 2009 Kampania skierowana do turystów. Kampania telewizyjna (tvn) outdoor (Wwa, Kraków, Łódź), happening (W-wa) + Internet ocena kampanii (skala od 1 do 5) 3 Standardowe środki wyrazu, przeciętna egzekucja, wykorzystanie i próba zawłaszczenia symbolu (ale nie wiadomo czy trwała) Śląskie. Pozytywna Energia 2008 Pozytywnie nakręceni polecają 2009 Invest in Silesia 2010 Pozytywna energia Kampania skierowana do mieszkańców (outdoor, prasa, radio, Internet), zrealizowana w 2008 roku. Koszt kampanii 0,88 mln Pozytywnie nakręceni polecają Ogólnopolska kampania multimedialna (tv, radio, outdoor, Internet) Invest in Silesia Kampania ogólnopolska (outdoor, prasa biznesowa, Internet) 4,5 Kampanie uwzględniają różne grupy docelowe i są spójnie prowadzone zgodnie z główną ideą pozytywnej energii Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 20

21 Mazowsze. Serce Polski. Gramy o więcej 2010 Weekend dwa kroki stąd 2011 Gramy o więcej Multimedialna kampania dla lokalnych przedsiębiorców (tv, radio, outdoor, Internet, ing). Weeked dwa kroki stąd Lokalna kampania multimedialna (tv, outdoor, prasa, radio, Internet) skierowana do mieszkańców. 4 Intrygująca forma komunikacji typu twins w kampanii Weekend dwa kroki stąd. Brak spójności pomiędzy kampaniami. Zachodniopomorskie Morze przygody 2011 Film promujący region, dostępny w Internecie. 3 Standardowe rozwiązania w poprawnej egzekucji, ograniczone działania. Podlaskie. Bogactwo różnorodności Kampania ogólnopolska (głównie grupa discovery, grupa tvn), budżet 1 mln 4,5 Zawłaszczenie kodu komunikacyjnego (kolorowe piksele) silnie związanego z marką, symbolizm, możliwy do wykorzystania na różnych polach Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 21

22 komunikacji Lubelskie. Wyłącz napięcie. Włącz zasilanie 2009 Chwilo trwaj Smakuj życie Marka lubelskie 2011 Wyłącz napięcie. Włącz zasilanie. Kampania outdoorowa i interentowa. Chwilo trwaj. Kampania multimedialna (tv, outdoor, radio, internet). Smakuj życie. Kampania multimedialna (tv, outdoor, radio, internet) wykorzystująca media ogólnopolskie i regionalne, product placement w serialu Pogodni. Koszt kampanii 1,1 mln. Marka lubelskie. Multimendialna kampania ogólnopolska promująca produkty z lubelskiego. 4,5 Konsekwentnie i spójnie prowadzone działania w długiej perspektywie przyczynią się do wykreowania silnej marki. Stworzenie silnego wyróżnika dla produktów regionu w postaci znaku marki. Warmińsko-mazurskie. Mazury. Cud natury Intensywna kampania multimedialna o charakterze wizerunkowym podkreślająca naturalne i przyrodnicze walory regionu. 4,5 Bardzo dobra kampania, ale nie mająca związku z województwem, kampania promująca tylko mazury. Pojedyncza Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 22

23 kampania bardzo dobra. Trudno ocenić strategię, pytanie co będzie dalej? Dolnośląskie. Nie do opowiedzenia. Do zobaczenia Kampania ogólnopolska (tvp, tvn, polsat, kanały geograficzne), Internet i outdoor. 4 Dobra egzekucja klasycznego przekazu, element wyróżniający gest ciszy (nie wiadomo czy będzie dalej wykorzystywany) Podkarpackie Przestrzeń otwarta 2011 Kampania skierowana do mieszkańców. Kampania lokalna w mediach klasycznych + Internet. 3,5 Poprawna egzekucyjnie, niski poziom ekspozycji marki i jej wartości, kampania czysto informacyjna. Małopolskie Wykrzesane wakacje Smakowanie Małopolski 2009 Kampania skierowana do potencjalnych inwestorów (outdoor 2012). Wykrzesane wakacje. Kampania skierowana do młodych (radio, Internet, outdoor) 4,5 Konsekwentnie prowadzone działania w długiej perspektywnie budują świadomość i znajomość marki. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 23

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Program Strategiczny Marketing Terytorialny

Program Strategiczny Marketing Terytorialny Załącznik do Uchwały Nr 314/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19.03.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu programu strategicznego Marketing Terytorialny Program Strategiczny Marketing Terytorialny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. KATOWICE 24 MAJA 2013 Aleksandra Gajewska Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

na podstawie opracowania źródłowego pt.:

na podstawie opracowania źródłowego pt.: INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2004-2011 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDATKÓW STRUKTURALNYCH na podstawie opracowania źródłowego

Bardziej szczegółowo

Wizerunek Województwa Podkarpackiego. Jarosław Reczek, 15.11.2012

Wizerunek Województwa Podkarpackiego. Jarosław Reczek, 15.11.2012 Wizerunek Województwa Podkarpackiego Jarosław Reczek, 15.11.2012 Program badawczy OBOP. Atuty województwa (Top3) Zachodnio-Pomorskie: Blisko morza-51% Lasy-8% Miejsce urodzenia-7% Lubuskie: Położenie geogr.

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011 Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie 2020 Piekary Śląskie, listopad 2011 Struktura zaktualizowanej strategii Założenia do aktualizacji. Diagnoza strategiczna miasta pozytywne wyróżniki miasta, procesy

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Program Strategiczny Marketing Terytorialny

Program Strategiczny Marketing Terytorialny Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1445/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Marketing Terytorialny Program Strategiczny Marketing Terytorialny

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania:

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r.

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Turystyka wiejska i jej przyszłość Turystyka wiejska powinna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi

Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi dr Ryszard Zarudzki Podsekretarz

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Opracowanie dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa - w ramach projektu Razem Blisko

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA 1. Przedstaw problemy z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym obszarów chronionych przedstaw turystykę

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE (d. KAJAKIEM PRZEZ POMORZE )

STRATEGIA PROMOCJI MARKI POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE (d. KAJAKIEM PRZEZ POMORZE ) STRATEGIA PROMOCJI MARKI POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE (d. KAJAKIEM PRZEZ POMORZE ) Konferencja podsumowująca, GDAŃSK, 25.11.2015 Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Warszawa, 8.09.2016 r. 1. Sformułowanie uwag konsultacyjnych dotyczących konkretnej strategii

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji

Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji Spotkanie edukacyjne KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Toruń, 15 września 2016 r. Andrzej Brzozowy //

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Zegar. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Trendy rozwojowe Mazowsza

Tomasz Zegar. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Trendy rozwojowe Mazowsza Tomasz Zegar Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Trendy rozwojowe Mazowsza Regionalna Strategia Innowacji dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza przygotowania do polityki spójności po 2014 r. Urząd

Bardziej szczegółowo

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce 1 UMIEJSCOWIENIE WIELOLETNIEGO PLANU W KONTEKŚCIE DOKUMENTÓW WYŻSZEGO RZĘDU Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia województw w 2012 roku w km²

Powierzchnia województw w 2012 roku w km² - 10 %? powierzchnia w km2 lokata DOLNOŚLĄSKIE 19947 7 KUJAWSKO-POMORSKIE 17972 10 LUBELSKIE 25122 3 LUBUSKIE 13988 13 ŁÓDZKIE 18219 9 MAŁOPOLSKIE 15183 12 MAZOWIECKIE 35558 1 OPOLSKIE 9412 16 PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata Marek Karłowski Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata Marek Karłowski Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017 2023 Marek Karłowski Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. REWITALIZACJA - definicja Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NASZE ROZTOCZE Czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR? Cel ogólny Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo