Człowiek najlepsza inwestycja!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja!"

Transkrypt

1 Źródła finansowania projektów systemowych. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL. Zasady konstruowania budżetu projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich. Rozliczanie, sprawozdawczość, promocja projektów systemowych. Autor:Maja Kopała Regionalny Oś rodek Polityki S połecznej w Rzes zowie Ul. Hetmańska 120, R zeszów, tel. /17/ , tel. /17/ , fax /17/

2 Kwestie kwalifikowania wydatków w ramach POKL regulują następujace akty prawne i dokumenty: Człowiek najlepsza inwestycja! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006z dnia 11 lipca 2006r., ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajace szczególowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/ 2006 Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1081/2006z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

3 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatkow w ramach POKL z dnia 28 grudnia 2009r. Zasady finansowania POKL z dnia 30 grudnia 2009 r Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach POKL na lata z dnia 1 stycznia 2010r.

4 Źródła finansowania projektów systemowych Projekty systemowe Ośrodków Pomocy Społecznej mogą być finansowane z następujących źródeł: a) w ramach dofinansowania projektu- ze środków budżetu państwa przekazywanych w formie płatności i dotacji celowej na zasadach określonych w Zasadach finansowania POKL; b) w ramach wkładu własnego: - ze środków budżetu JST przeznaczonych na finansowanie:zasiłków i pomocy w naturze; - działań o charakterze środowiskowym; - innych zadań (np. koszty uzytkowania lokalu, pracy wolontariuszy); - z PFRON na finansowanie rehabilitacji społecznej z wyjątkiem art. 35a ust. 1 pkt 7 ppkt d, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepelnosprawnych; - z FP oraz środków JST na finansowanie prac społecznie użytecznych W przypadku projektów realizowanych przez OPS dofinansowanie otrzymywane jest w formie zaliczki, środki przekazywane są w dwóch lub więcej tarnszach w ramach danego wniosku o dofinansowanie.

5 Podstawowe zasady kwalifikowania wydatków: Człowiek najlepsza inwestycja! Wszystkie wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne, o ile łącznie spełniają następujące warunki: 1) są niezbędne dla realizacji projektu, mają bezpośredni związek z celami projektu, 2) są racjonalne i efektywne ( nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych) oraz spełniają wymogi efektywnego zarządządzania finansami ( relacja nakład/rezultat), 3) zostały faktycznie poniesione ( pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym). 4) są udokumentowane, 5) są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu, 6) są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn.zm.) Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. W przypadku płatności gotówkowej dowodem jest faktura bądź inny dokument księgowy ze wskazaniem, że został zapłacony gotówką. W przypadku poświadczania wkładu niepieniężnego, amortyzacji lub wkładu w postaci dodatków wypłacanych przez stronę trzecią, powinny pozwalać na identyfikację sposoby wyliczania tego wkładu oraz wyraźnie wskazywać jego wysokość.

6 W ramach POKL niedozwolone jest podwójne finansowanie czyli całkowite lub częściowe zrefundowanie danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, w szczególności: Człowiek najlepsza inwestycja! - zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch róznych projektów dofinansowywanych w ramach POKL lub innych programów operacyjnych finansowanych z funduszy stukturalnych; - zrefundowanie podatku od towarów i usług (VAT) w ramach POKL a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa, - zakupienie środka trwałego z udziałem środków krajowych, a następnie zrefundowanie jego amortyzacji w ramach POKL, - rozliczenie tego samego wydatku w kosztach bezpośrednich oraz kosztów pośrednich projektu.

7 Konstruowanie budżetu projektu Człowiek najlepsza inwestycja! W ramach POKL beneficjent przedstawia zakładane koszty w formie budżetu zadaniowego, tj. przedstawia podział na: - koszty bezpośrednie ( koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań ) - koszty pośrednie ( koszty związane z obsługą techniczną projektu). Koszty bezpośrednie ujmowane są wg następujących kategorii: 1) aktywna integracja 2) praca socjalna 3) zasiłki i pomoc w naturze 4) działania o charakterze środowiskowym 5) prace społecznie użyteczne 6) zarządzanie projektem 7) promocja projektu

8 1. Zadanie aktywna integracja W pozycji tej zawiera się koszt wsparcia wynikający z przemnożenia liczby osób objętych kontraktami, programami aktywności lokalnej, lub programami integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przez kalkulowane kwoty wsparcia np: 20 osób objetych kontrakatami socjalnymi ( 20x5000,00 zł= ,00 zł) oraz 20 objetych programem aktywności lokalnej (20x3000,00 zł= 60000,00 zł)- w pozycji tej podajemy kwote ryczałtową tys. Można również wyliczyć budzet w tej pozycji według kosztów rzeczywistych (nieryczałtowych)- w takim przypadku nie obowiązują limity określone w zasadach. 2.Zadanie praca socjalna Koszty wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących działania zadania z zakresu aktywnej integracji w ramach kontraktu socjalnego i PAL ( wydatki na wsparcie zatrudnienia dokonywane są do wysokości 4 tys. zł./ miesięcznie na osobę, nie więcej jednak niż 150 % przeciętnego wynagrodzenia w danej jednostce; sfinansowanie dodatków/premii/nagród do wysokości 15 % zaplanowanej wartości zadania aktywna integracja - przyznanie tej formy wsparcia nie może zminiejszać dotychczasowego wynagrodzenia.

9 3. Zadanie zasiłki i pomoc w naturze Skalkulowane zgodnie z liczbą osób koszty zasiłków i pomocy w naturze oraz dofinansowanie z PFRON Człowiek najlepsza inwestycja! 4. Zadania o charakterze środowiskowym Koszt spotkań, edukacji obywatelskiej, imprez zwiazanych z realizacją programu aktywności lokalnej np. festyny/pikniki rodzinne, wyjscia do kin, filharmonii, spotkania edukacyjno - kulturalne, warsztaty artystyczne promujące uzdolnienia i rozwijające wyobraźnię, warsztaty kompetencji społecznych wzmacniających samoocenę i podmiotowość, zmiana wizerunku grupy z którą pracujemy na tle całej społeczności lokalnej poprzez prace na rzecz całej spolecznosci lokalnej, praca na rzecz wpólnoty mieszkaniowej,warsztaty terapii zajęciowej itp. 5. Zadanie promocja projektu O ile stanowią odrębne zadanie merytoryczne w ramach projektu- koszty związane z opracowywaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem informacji o usługach ośrodka OPS/ PCPR np. koszty opracowania i wydrukowania ulotek, plakatów; koszty spotkań informacyjnych koszty ogłoszeń prasowych, wykonania i emisji reklam radiowych i telewizyjnych, koszty domeny strony internetowej, oraganizacji konferencji, spotkań wraz z cateringiem, tablice informacyjne itp.

10 6. Zadanie zarządzanie projektem wynagrodzenie kierownika, koordynatora,osoby do obsługi finansowo- rzeczowej, koszty obsługi prawnej, wynagrodzenia osób zajmujących się problematyką zamówień publicznych, ewaluacja, koszty prowadzenia rachunku bankowego i prowizji bankowych, koszty materiałów biurowych oraz koszty zakupu sprzetu i wyposażenia w ramach crossfinnancing. W ramach finansowania elastycznego możliwe jest sfinansowanie sprzętu i wyposażenia, zwłaszcza dla pracowników bezposrednio realizujących zadania z zakresu aktywnej integracji. Wartość wydatków planowanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu VII wynosi do 15 %. Cena jednostkowa nie może być wyższa niż 3500 zł. W ramach tej pozycji można np. sfinansować zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, skanery, aparaty fotograficzne, wyposażenie biura -szafy, biurka, fotele, itp.

11 Koszty pośrednie Koszty pośrednie stanowią koszty związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu. Katalog kosztów pośrednich jest zamknięty i może obejmować nastepujące koszty administracyjne: 1) koszty zarządu ( wynagrodzenia osób uprawinionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przyporządkowane wyłącznie do projektu); 2) koszty personelu obsługowego ( wynagrodzenie osób, które nie są bezpośrednio przypisane do projektu, zajmujące się bieżąca obsługą jednostki, dla których realizacja projektu powoduje zwiększenie nakładów pracy np. pracownik sekretariatu, pracownik kadr, 3) koszty obsługi księgowej oraz koszty zlecenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu, 4) koszty materiałów biurowych i piśmienniczych ( długopisy, tonery, papier, płyty cd, teczki) nie związanych bezpośrednio z realizacja zadań w projekcie, 5) usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teletekstowe, internetowe, kurierskie 6) usługi kserograficzne, 7) opłaty za najem powierzchni biurowych, 8) opłaty za energie elektryczna, cieplną, gazową, wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzanie scieków

12 9) amortyzacja środków trwałych ( np. budynku), 10) koszty ubezpieczeń majątkowych, 11) koszty ochrony, 12) sprzątanie pomieszczeń w tym środki na utrzymanie czystości. Koszty z w/w katalogu mogą stanowić koszty bezpośrednie o ile zostaną dopisane i rozliczane w odniesieniu do konkretnego działania, niedopuszczalne jest natomiast wykazywanie jednoczesnie tych samych kosztów w kosztach bezpośrednich i pośrednich. Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby: 1) ryczałtem 2) na podstwie rzeczywiście ponoszonych wydatków. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich podlega weryfikacji na etapie oceny wniosku i może po ocenie merytorycznej podlegać negocjacjom.

13 Przykładowa propozycja metodologii kosztów pośrednich w OPS/PCPR Okres realizacji Projektu: 1 czerwca 31 grudnia 2010 Wartość projektu (alokacji): PLN Obliczenia kosztów pośrednich może być realizowane według następującej metodologii (dane przykładowe). Współczynnik do obliczeń Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (2009 rok zł./ 12 miesięcy x 7 miesięcy) = PLN. Koszty projektu (2010) PLN (z uwagi na stałą alokację dla OPS niemożliwe jest wyliczenie w stosunku tylko do kosztów bezpośrednich. Koszty projektu/koszty funkcjonowania OPS = współczynnik 37,21%

14 I. KOSZTY PERSONELU OBSŁUGOWEGO, KOSZTY ZARZĄDU ORAZ KOSZTY MATERIAŁÓW I USŁUG ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ OBSŁUGĄ OPS koszty zarządu - wynagrodzenie kierownika - (wynagrodzenie miesięczne kierownika PLN * 7 miesięcy * 37,21% = ,85 PLN. Uwaga: Pamiętajmy jednak że gdy koordynatorem projektu jest kierownik OPS otrzymuje on wynagrodzenie w ramach kosztów bezpośrednich zadania zarządzanie. W takim przypadku OPS/PCPR nie wykazuje kosztów zarządu w kosztach pośrednich. koszty telefonów (7 m-cy * średnio 200 PLN * 37,21%) = koszty pocztowe (7 m-cy * średnio 150,00 * 37,21%) = 520,94 PLN) 390,70 PLN) materiały biurowe (7 m-cy * średnio 300,00 * 37,21%) = 781,41 PLN) Powyższe średnie odnoszące się do kosztów telefonów / kosztów pocztowych / materiałów biurowych powinny wynikać z faktycznych kosztów ponoszonych na te cele w 2009 (średnia przypadająca na jeden miesiąc kalendarzowy). Razem = ,9 PLN

15 II KOSZTY OBSŁUGI KSIĘGOWEJ koszty księgowości - (wynagrodzenie miesięczne księgowego x 7 miesięcy x 37,21% = ,62 zł. Człowiek najlepsza inwestycja! III. KOSZTY WYKORZYSTANIA I UTRZYMANIA POMIESZCZEŃ W PROJEKCIE Wariant I. W przypadku niewyodrębnienia biura stosujemy ten sam współczynnik jak przy kosztach personelu i księgowości (37,21%) koszty czynszu (7 m-cy * 980 PLN * 37,21% = 2552,60 PLN) energia elektryczna (7 m-cy * 380 PLN (średnia) * 37,21% = 989,78 PLN) woda (7 m-cy * 110 PLN (średnia) * 37,21% = 286,51 PLN) ogrzewanie (7 m-cy * 600 PLN (średnia) * 37,21% = 1562,82 PLN Razem: 5.391,71 PLN

16 Wariant II W przypadku wyodrębnienia biura projektu w OPS wyliczenie kosztów wykorzystania i utrzymania pomieszczeń w projekcie, obliczane jest na podstawie stosunku powierzchni biura projektu (20 m2) w stosunku to powierzchni użytkowej wykorzystywanej przez beneficjenta na prowadzoną działalność (250 m2) = 8%. koszty czynszu (7 m-cy * 980 PLN * 8% = 548,6 PLN) energia elektryczna (7 m-cy * 380 PLN (średnia) * 8% = 212,8 PLN) woda (7 m-cy * 110 PLN (średnia) * 8% = 61,6 PLN) ogrzewanie (7 m-cy * 600 PLN (średnia) * 8% = 336 PLN Razem: 1159 PLN

17 ROZLICZANIE PROJEKTU Człowiek najlepsza inwestycja! Beneficjenci realizujący projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków, utrzymując odrębny system księgowy albo odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem. Wszystkie projekty w ramach PO KL są rozliczane na podstawie wniosku beneficjenta o płatnośc. Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosku i Płatność (GWP). Wyłącznie wniosek przygotowany w GWP może zostać zaakceptowany przez instytucję weryfikującą wniosek. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje wydatki poniesione w danym okresie rozliczeniowym z otrzymanych środków dotacji rozwojowej oraz w ramach wkładu własnego. Rozliczając poniesione wydatki we wnioskach o płatność beneficjent nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto beneficjenta obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego zadania w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, z uwzględnieniem procedury wprowadzania zmian do projektu.

18 Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność składa: Człowiek najlepsza inwestycja! 1) zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Zestawienie może mieć formę: wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta (w formacie PDF), lub; tabeli w formie zawartej w załączniku do wzoru wniosku o płatność (sporządzonej w Generatorze Wniosków Płatniczych). 2) załącznik pt. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia, który wypełniany jest przez beneficjenta realizującego wsparcie na rzecz osób lub instytucji. 3) wyciągi bankowe (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem) z wyodrębnionego rachunku projektu oraz wyciągi bankowe z innych rachunków bankowych potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność a w przypadku płatności gotówkowych poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie raportów kasowych

19 Wniosek o płatność jest składany w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące (np. raz na miesiąc, raz na kwartał, itp.) oraz w przypadku końcowego wniosku o płatność nie później niż 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu. Wniosek o płatność składany jest w wersji papierowej i elektronicznej. Co do zasady, beneficjent nie ma obowiązku załączania kserokopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Dokumenty te są archiwizowane w siedzibie beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli na miejscu.

20 SPRAWOZDAWCZOŚĆ Człowiek najlepsza inwestycja! Stosowanie się do wymogów sprawozdawczości jest wymagane w każdym realizowanym projekcie. Sprawozdawczość odzwierciedla postęp rzeczowy i finansowy na każdym z realizowanych etapów w ramach projektu. Beneficjent jest zobowiązany według zapisów umowy wypełniać i przekazywać do instytucji wdrażającej wraz z wnioskami o płatność zestawienia danych o uczestnikach projektu. Elementem sprawozdawczości, który pozwala gromadzić informacje na temat ostatecznych odbiorców wsparcia jest Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS). Beneficjent realizujący projekt w ramach PO KL sporządza i przekazuje do instytucji wdrażającej wniosek o płatność z częścią sprawozdawczą oraz formularz PEFS 2007 (wersja 2.0.-plik w formacie MS Excel ułatwiający prawidłowe wprowadzanie danych o uczestnikach projektów realizowanych w ramach PO KL) zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące oraz w przypadku wniosku o płatność końcową zgodnie z terminem określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

21 PROMOCJA I INFORMACJA Człowiek najlepsza inwestycja! Wszelkie materiały informacyjne, promocyjne i szkoleniowe, w zależności od ich wielkości, rodzaju i techniki wykonania muszą być oznaczane według dwóch możliwych wariantów: 1. wariant podstawowy - dla dużych materiałów (materiały duże, multimedialne) 2. wariant minimalny - dla małych materiałów (materiały małe). Wybór zastosowanego wariantu zależy od wielkości materiału, rodzaju i techniki wykonania, przy czym Instytucja Zarządzająca PO KL rekomenduje stosowanie wariantu podstawowego w każdym przypadku, gdy warunki techniczne to umożliwiają.

22 Wariant podstawowy dla dużych materiałów Wariant podstawowy zakłada, że wszelkie duże materiały promocyjne, materiały multimedialne oraz wybrane materiały drukowane będą zawierały,co najmniej obowiązkowo: emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Społecznego, logo PO KL, hasło promocyjne Programu Kapitał Ludzki,informację o współfinansowaniu a opcjonalnie jeśli to możliwe: logo/herb instytucji lubwojewództwa. Przykładowy podział wybranych materiałów: Przykłady materiału promocyjnego 1. Duże materiały: a. tablice informacyjne, pamiątkowe, reklamowe, b. billboardy, plakaty, c. bannery, standy, roll-up, ścianki konferencyjne, d. namioty, stoiska wystawowe itp. 2. materiały drukowane: a. publikacje np. dokumenty, broszury, ulotki itp., b. notatniki, dyplomy, certyfikaty, c. informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia d. reklamy i ogłoszenia internetowe, e. teczki firmowe, kalendarze itp. 3. strony internetowe, bazy danych 4. filmy i reklamy telewizyjne 5. prezentacje Power Point 6. naklejki na sprzęt i wyposażenie Elementy wizualizacji Materiały informacyjne i promocyjne muszą zawierać co najmniej obowiązkowo: 1. Logo PO KL 2. Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Hasło określone dla PO KL (w przypadku materiałów 1c-6 stosowanie hasła nie jest obowiązkowe, jest tylko zalecane) 4. informacja o współfinansowaniu

23 Przykłady oznaczeń: Człowiek najlepsza inwestycja!

24 Wariant minimalny dla małych materiałów Człowiek najlepsza inwestycja! Wariant minimalny zakłada, że małe materiały promocyjne oraz wybrane materiały drukowane będą zawierały,co najmniej obowiązkowo: emblemat UE, odwołanie słowne do UE, logo PO KL, a opcjonalnie jeśli to możliwe: logo lub herb instytucji lub województwa. Przykłady materiału promocyjnego 1. małe materiały: a. gadŝety, b. nadruki na płytach CD/DVD itp., 2. materiały drukowane: a. papier firmowy, b. bilety wizytowe, c. karty grzecznościowe, d. koperty, Elementy wizualizacji Materiały informacyjne i promocyjne muszą zawierać co najmniej obowiązkowo: 1. Logo PO KL 2. Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej

25 Za informację o współfinansowaniu rozumie się tekst informujący o tym, że projekt, dane działanie jest współfinansowane przez Unię Europejską wramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W informacji o współfinansowaniu nie powinno używać się żadnych skrótów tj. używane powinny być pełne nazwy: Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny.Dodatkowo w informacji o współfinansowaniu nie można używać nazw: beneficjenta, instytucji pośredniczących i wdrażających, innych źródeł współfinansowania, oraz wszelkich innych informacji, które mogłyby sprawić, że przekaz o udziale środków Europejskiego Funduszu społecznego będzie nieczytelny i mało przejrzysty. Dopuszcza się, aby w informacji o współfinansowaniu używać nazw projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oznaczone muszą być: - pomieszczenia, w których jest realizowany projekt, - sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu, - duże materiały informacyjno-promocyjne, - dokumenty, miejsca pracy sfinansowane w ramach projektu, - wszelkie inne produkty, usługi wytworzone w ramach projektu. Szczegółowe zasady promocji i nformacji w projektach znajdują się w Wytycznych dotyczących oznaczania projketów w ramach POKL.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Tel. (0-17)

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów WARSZAWA, 14 WRZESIEŃ 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia POWT RCz RP 2007 2013 2013 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia Zatwierdzenie mikroprojektu

Bardziej szczegółowo