Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce"

Transkrypt

1 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011

2 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2

3 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego w Polsce. Po okresie głębokich zmian regulacyjnych, organizacyjnych i własnościowych branża stoi w obliczu nowych wyzwań. Wymogi regulacyjne wynikające z prawodawstwa unijnego oraz stan techniczny naszej infrastruktury wytwórczej i dystrybucyjnej skutkują gigantycznymi potrzebami inwestycyjnymi, szacowanymi na kwotę ponad 170 mld zł w perspektywie najbliższych 10 lat. W naszym raporcie koncentrujemy się na analizie tych potrzeb oraz potencjalnych źródeł i sposobów ich finansowania. Dziękujemy wszystkim osobom, które znalazły czas, żeby podzielić się z nami swoimi opiniami i poglądami na temat sektora. Chcielibyśmy, żeby ta publikacja stała się głosem w dyskusji, która będzie miała kluczowe znaczenie dla przyszłości nie tylko samej branży energetycznej, ale również całej polskiej gospodarki. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do dzielenia się z nami uwagami i komentarzami na temat raportu. Piotr Łuba Partner, Dział Doradztwa Biznesowego, PwC Kazimierz Rajczyk Dyrektor Zarządzający Sektorem Energetycznym, ING Bank Śląski Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 3

4 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 4

5 Spis treści 1. Wstęp 7 2. Potrzeby inwestycyjne w sektorze elektroenergetyki Sytuacja w elektroenergetyce Wytwarzanie Energetyka konwencjonalna Energetyka odnawialna Energetyka jądrowa Dystrybucja i przesył Wymiana transgraniczna energii Dystrybucja i przesył w obrębie kraju Czynniki wpływające na pozyskiwanie finansowania Czynniki sektorowe Skala inwestycji względem skali inwestującego Poziom i stabilność rentowności firm energetycznych Finansowanie inwestycji Finansowanie zewnętrzne Finansowanie pozyskiwane na bilansie spółek Finansowanie w formule project finance Rynek regulowany Inne zewnętrzne źródła finansowania Finansowanie kapitałem własnym Podsumowanie 41 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 5

6 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 6

7 1. Wstęp Pięć lat temu przygotowany został raport obrazujący stan polskiej energetyki widzianej oczami ekspertów Banku ING z Amsterdamu i Londynu, napisany z perspektywy ówczesnych trendów i zmian na rynku europejskim. Raport ten był fotograficznym zapisem stanu sektora w kwietniu 2006 roku. Wskazywał między innymi na potrzebę natychmiastowych inwestycji w budowę nowych mocy wytwórczych oraz w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Niezbędne nakłady inwestycyjne w sektorze szacowane były wówczas na mld EUR w ciągu dekady. Przewidywał też prawdopodobne trendy i kierunki zmian. Tamten raport powstawał w rzeczywistości zupełnie innej, aniżeli ta, która otacza nas dzisiaj. Nie było wówczas jeszcze pionowo zintegrowanych grup energetycznych, spółki energetyczne nie myślały o rozdziale dystrybucji od obrotu, zmiana dostawcy energii w ramach TPA wydawała się nierealna, kredyty inwestycyjne wciąż zabezpieczone były przez niesławne KDT (kontrakty długoterminowe), a na Towarowej Giełdzie Energii realizowano transakcje stanowiące maksymalnie 1,5% obrotu na rynku. Niniejsza publikacja jest próbą dokonania podobnego zapisu obrazu sektora energetycznego na początku roku 2011, choć wywodzi się z innych przesłanek. Jest to zapis obrazu widzianego oczami analityków i specjalistów spoza sektora. Obrazu oglądanego w kontekście rosnących wymogów ekologicznych, będących konsekwencją coraz większej troski decydentów UE o wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. Autorzy raportu żywią głębokie przekonanie, że wyzwania sektora energetycznego to nie tylko zagadnienia czysto branżowe. Bezpieczeństwo energetyczne jest troską nas wszystkich. A instytucje finansowe i doradcze mają pełną świadomość roli, jaka pozostała im do odegrania w realizacji od dawna zapowiadanych inwestycji, niezbędnych do zachowania tego bezpieczeństwa. Wspólnie poszukujemy odpowiedzi na podstawowe pytania: jak wygląda sektor energetyczny w Polsce dzisiaj? Jakie stoją przed nim wyzwania? Jakie dostrzegamy trudności? Jakie są prawdziwe potrzeby inwestycyjne? Jakich wymagają nakładów finansowych? Jak można je sfinansować w perspektywie najbliższych lat? Czy stawiane 5 lat temu tezy o niezbędnych inwestycjach pozostają nadal aktualne? Co wstrzymuje inwestycje? Czy problemem sektora jest dziś brak dostępu do finansowania? W efekcie oddajemy Państwu do lektury wyniki naszych wspólnych obserwacji i wniosków. Autorzy raportu nie formułują gotowej recepty na rozwiązanie problemów sektora. Poszukują natomiast przyczyn, dla których od pięciu lat nie rozpoczęto budowy żadnego nowego bloku wytwórczego, istotnego dla Krajowego Systemu Energetycznego. I to pomimo zgodnych zapewnień specjalistów branżowych, że każdego roku powinniśmy oddawać 1500 MW nowych mocy, by w nieodległej przyszłości nie zabrakło nam prądu. Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 7

8 Tile of publication Date

9 2. Potrzeby inwestycyjne w sektorze elektroenergetyki

10 2.1 Sytuacja w elektroenergetyce Polska elektroenergetyka na przestrzeni ostatnich kilku lat przeżywała przełomowe zmiany w zakresie regulacji, struktury, organizacji i kwestii właścicielskich. Motorami tych zmian były konieczność dostosowania regulacji krajowych do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i stworzenie podmiotów wystarczająco silnych, aby sfinansować własne potrzeby inwestycyjne. Najbardziej istotne zmiany regulacyjne w Unii Europejskiej mające wpływ na przemiany krajowego rynku energii to przede wszystkim: rozdzielenie na mocy Dyrektywy 2003/754/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej: regulowanej działalności sieciowej w zakresie dystrybucji i przesyłu i związanych z nimi regulacyjnych usług systemowych, regulowanej działalności w zakresie wytwarzania w wysokosprawnych źródłach pracujących w skojarzeniu i w odnawialnych źródłach energii, działalności nieregulowanych w zakresie wytwarzania w kondensacji i obrotu, wprowadzenie systemu obrotu prawami do emisji CO 2 poprzez Dyrektywę Parlamentu 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i zmieniającą ją Dyrektywę Parlamentu 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., preferencyjne regulacje w zakresie wytwarzania w wysokosprawnych źródłach pracujących w skojarzeniu i w odnawialnych źródłach energii wynikające z Dyrektywy 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji oraz Dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. W Polsce w ramach regulacji nastąpiły dodatkowo: uwolnienie cen energii elektrycznej we wszystkich segmentach obrotu na mocy komunikatu Prezesa URE z dnia 31 października 2007 r. Wykonanie tej decyzji zostało wstrzymane dla odbiorców indywidualnych, tzw. taryfy G (ok. 24% udziału w rynku), finansowa restrukturyzacja sektora poprzez rozwiązanie kontraktów długoterminowych na zakup mocy i energii elektrycznej (tzw. KDT) na mocy ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. W zakresie zmian strukturalnych i organizacyjnych przede wszystkim warto odnotować znaczącą konsolidację sektora, w tym utworzenie dwóch zintegrowanych pionowo liderów na rynku elektroenergetycznym, czyli GK PGE oraz GK Tauron. Utworzono również dwie inne grupy energetyczne o profilu zdominowanym przez dystrybucję i obrót w stopniu dużym (Enea) oraz niemal całkowicie (Energa), które mają jeszcze podlegać kolejnym zmianom strukturalnym w wyniku planowanych zmian własnościowych. W ramach zmian własnościowych dokonano częściowej prywatyzacji PGE, Tauronu i Enei, a w chwili obecnej otwarty jest proces prywatyzacji Grupy Energa. Wymienione wyżej zmiany następowały w przededniu ogromnego programu inwestycyjnego, który wynika przede wszystkim z potrzeby: wymiany urządzeń wytwórczych, których ekonomiczna żywotność się kończy, wymiany urządzeń wytwórczych, których efektywność ekologiczna jest poniżej poziomu dopuszczalnego przez przepisy mające wejść w życie od początku 2016 roku na mocy Dyrektywy 2001/80 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania (LCP), Dyrektywy 2001/81 w sprawie krajowych limitów emisji SO 2 i NOx oraz projektu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, wymiany urządzeń wytwórczych na urządzenia o znacznie wyższej sprawności energetycznej (średnia sprawność energetyczna bloków wytwórczych w Polsce wynosi około 35% wobec sprawności nowych jednostek na poziomie około 45%), modernizacji i rozbudowy sieci przesyłowej ze względu na konieczność: minimalizacji ograniczeń sieciowych (wytwarzania w trybie wymuszonym, wyprowadzeń mocy z poszczególnych źródeł energii, infrastruktury połączeń transgranicznych), Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 10

11 minimalizacji strat technicznych poprzez modernizację techniczną, podniesienia stopnia jej niezawodności poprzez optymalizację konfiguracji sieci (m.in. poprzez tworzenie pętli zasilających), modernizacji i rozbudowy sieci rozdzielczej o napięciu 110 kv i niższym ze względu na konieczność: minimalizacji strat handlowych i technicznych poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań telemetrycznych, podniesienia stopnia jej niezawodności poprzez optymalizację konfiguracji sieci (m.in. poprzez tworzenie pętli zasilających) oraz ograniczanie udziału linii napowietrznych, rozbudowy sieci umożliwiającej podłączenie nowych odbiorców i rozszerzenie bazy klientów, podłączania i odbioru energii od trudno regulowalnych odnawialnych źródeł energii (przede wszystkim źródeł wiatrowych). Obecna, bardziej skonsolidowana struktura sektora elektroenergetycznego znacząco ułatwia pozyskanie finansowania i dostęp największych spółek do rynku kapitałowego. Niemniej jednak skala tego finansowania jest nadal dużym wyzwaniem. Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 11

12 2.2 Wytwarzanie Energetyka konwencjonalna Sektor energetyki ma strategiczne znaczenie dla rozwoju każdego współczesnego państwa. Zrównoważony rozwój tego sektora jest koniecznym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, a kluczowym elementem tego rozwoju jest utrzymanie bezpiecznego poziomu dostaw energii elektrycznej, który będzie zaspokajał popyt krajowy po konkurencyjnych cenach i przy poszanowaniu prawa, w tym regulacji środowiskowych oraz oczekiwań społecznych. Oczekuje się, iż w ciągu najbliższych 10 lat nastąpią bardzo duże zmiany zarówno po stronie popytu, jak i podaży, przy czym najistotniejsze z nich będą dotyczyć struktury podaży. Zużycie energii elektrycznej w Polsce od kilkudziesięciu lat charakteryzuje się śródroczną sezonowością, polegającą na maksymalnym zwiększeniu popytu w okresie zimowym i maksymalnym obniżeniu popytu w okresie letnim. Interesującym trendem ostatnich lat jest szybszy wzrost zużycia energii elektrycznej w lecie i nieco wolniejszy w zimie. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tego zjawiska jest wzrost liczby urządzeń elektrycznych, które są wykorzystywane przez cały rok, oraz wzrost liczby urządzeń klimatyzacyjnych, które uruchamiane są głównie w okresie letnim. Takie zmiany w sezonowości popytu zwiększają stopień wykorzystania dostępnych mocy wytwórczych nie tylko w okresie zimowym, ale również letnim, a więc przez znaczną część roku. Wymiana transgraniczna ma w Polsce ograniczone znaczenie dla kreowania popytu i podaży. W całej Unii Europejskiej wymiana transgraniczna nie przekracza 10% łącznej produkcji, a w Polsce poziom ten jest jeszcze niższy. Jednocześnie w przypadku Polski istniejące połączenia transgraniczne wykorzystywane są bardziej w celach technicznych niż handlowych. Jest to spowodowane wpływem systemów ościennych, m.in. przepływami karuzelowymi wywołanymi przez elektrownie wiatrowe zlokalizowane w północnej części Niemiec. Zatem w chwili obecnej znaczące niedobory krajowych zdolności wytwórczych nie mogłyby być skutecznie zastępowane importem energii elektrycznej przez wykorzystanie pracujących połączeń międzysystemowych. Z powodu ograniczeń w wymianie transgranicznej trudno też liczyć, aby znaczące nadwyżki energii produkowanej w Polsce (jeśli takie by się pojawiły) mogły być odsprzedane za granicę. Rysunek 1. Produkcja i zużycie energii elektrycznej w Polsce w latach (GWh) Źródło: ARE Produkcja Zużycie krajowe Rysunek 2. Prognoza zużycia energii elektrycznej brutto w Polsce (TWh) * * Wykonanie za 2010 r. wg danych ARE Źródło: ARE, Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Zał. 2. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku Obecne prognozy zużycia energii elektrycznej w Polsce mówią o średniorocznym wzroście w okresie najbliższych lat na poziomie 1%-3%. Po stronie podaży energii elektrycznej, po dokonanych już dużych zmianach w zakresie regulacji, konsolidacji i prywa- Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 12

13 tyzacji oczekiwane są ogromne zmiany w obszarze inwestycji. Bez wątpienia kluczowym segmentem energetyki w Polsce, wpływającym na wielkość łącznej podaży energii elektrycznej w kraju, są elektrownie zawodowe przyłączone do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), co jest również zgodne z sytuacją w innych krajach europejskich o wielkości porównywalnej do Polski. Rola energetyki rozproszonej jest marginalna i trudno w średnim lub nawet długim okresie oczekiwać znaczących zmian w tym zakresie. Co więcej, nowe technologie węglowe czy nuklearne zakładają budowę coraz większych bloków energetycznych, co sprzyja dalszej koncentracji wytwarzania. W tej chwili około 50% wytwarzania skupione jest w dwóch podmiotach (PGE i Tauron), a kolejne 23% należy do trzech innych właścicieli (Enea, EdF i ZE PAK). Rysunek 3. Produkcja energii elektrycznej w Polsce według rodzaju źródeł (TWh) Rysunek 4. Kluczowi wytwórcy energii elektrycznej w Polsce moce zainstalowane (GW) ,4 PGE 5,4 Tauron 3,2 EdF 2,8 Enea 2,5 PAK 1,7 GdF Suez 1,2 Energa Źródło: Opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych danych 1,0 0,6 Vattenfall CEZ Rysunek 5. Kluczowi wytwórcy energii elektrycznej w Polsce udziały w produkcji (2009 r.) Elektrownie zawodowe (w tym niezależne cieplnie) Pozostałe źródła (przemysłowe i niezależne pozostałe) Źródło: ARE Pozostali 12% Energa 2% GdF Suez 4% Elektrownia Rybnik (EdF) 7% Enea 8% PGE 40% PAK 12% Tauron 15% Źródło: Opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych danych Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 13

14 Jakkolwiek istniejące moce wytwórcze wystarczają do zaspokojenia dzisiejszego popytu, to coraz głośniej mówi się o tym, że Polska może mieć duży problem ze stabilnym pokryciem zapotrzebowania na energię elektryczną w przyszłości, co może skutkować ograniczeniami stopnia zasilania lub w skrajnym przypadku paraliżem pracy KSE. Duża część istniejących bloków energetycznych jest już znacznie wyeksploatowana i w najbliższych latach będzie musiała być wyłączana. Tymczasem gospodarka narodowa stale się rozwija i jakkolwiek można dyskutować na temat tempa wzrostu popytu na energię elektryczną z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, iż popyt ten będzie wzrastać. Oprócz technicznego zużycia istniejących jednostek wytwórczych przyczyną zmniejszenia mocy wytwórczych w najbliższych latach będą również wymagania w zakresie ochrony środowiska i niekonkurencyjność starych bloków wobec jednostek wykorzystujących nowe technologie. Szacuje się, że do końca 2020 r. konieczne będzie wyłączenie z eksploatacji bloków o łącznej mocy około 7 GW (spośród istniejących obecnie 36 GW). Problem z utrzymaniem nawet obecnego potencjału wytwórczego jest kluczowym zagrożeniem dla stabilnego zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Rysunek 6. Planowane wyłączenia bloków energetycznych w Polsce (MW) Wycofania Głęboka modernizacja Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Zał. 2. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku Dyrektywa 2003/87/WE i zmieniająca ją Dyrektywa 2009/29/WE ustanowiły system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Umożliwia to odzwierciedlenie emisji CO 2 w kosztach zmiennych elektrowni. Wyłączenia jednostek spowodowane ich zużyciem technicznym i niską konkurencyjnością Znaczna część mocy w polskim systemie elektroenergetycznym jest mocno wyeksploatowana i osiągnie kres swojej żywotności technicznej w ciągu najbliższych 10 lat. Prawie 45% mocy wytwórczych pracuje ponad 30 lat, a około 33% to urządzenia liczące pomiędzy 20 a 30 lat. Bloki, których żywotność techniczna nie jest na ukończeniu i które w najbliższym czasie będą spełniać zaostrzone normy ochrony środowiska, mogą z kolei stać się niekonkurencyjne. Konsekwencją struktury wiekowej i stanu technicznego elektrowni w Polsce jest niska sprawność bloków energetycznych. Jednocześnie w ciągu ostatnich kilku lat oddano do użytku jedynie dwie nowe jednostki (Pątnów II i Łagisza), a uruchomienie trzeciej (Bełchatów 13) jest planowane w tym roku. W sumie powyższe jednostki mają moc osiągalną 1,8 GW, co stanowi niecałe 5% mocy zainstalowanych w KSE. Różnica w sprawności pomiędzy większością bloków eksploatowanych w polskiej energetyce a blokami budowanymi w nowoczesnych technologiach wynosi około 10 punktów procentowych (35% vs. 45%). To daje wyobrażenie, o ile więcej węgla i uprawnień do emisji CO 2 muszą zużywać stare jednostki wytwórcze w porównaniu do jednostek opartych na technologiach nadkrytycznych i ultranadkrytycznych, co oznacza wyższe koszty zmienne wytwarzania 1. Ponadto część inwestycji modernizacyjnych starych bloków, koniecznych w celu spełnienia norm środowiskowych, jeszcze bardziej obniża ich sprawność. Można powiedzieć, że z punktu widzenia całości sektora i gospodarki dokonywanie nieuzasadnionych ekonomicznie modernizacji starych bloków będzie powodowało wzrost cen energii elektrycznej bez widocznych i trwałych korzyści w zakresie zapewnienia ekonomicznie działających mocy wytwórczych. Wyłączenia jednostek spowodowane wymaganiami środowiskowymi Na mocy przepisów unijnych [Dyrektywa 1001/80 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania (LCP), Dyrektywa 2001/81 w sprawie krajowych limitów emisji SO 2 i NOx oraz projekt dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED)] od początku 2016 r. mają wejść w życie nowe normy ochrony środowiska. W związku z powyższym oraz tym, że wszyscy producenci energii elektrycznej w Polsce wykorzystują obecnie przede wszystkim wysokoemisyjne technologie węglowe, problem dostosowania bloków do nowych wymagań środo wiskowych będzie dotyczył niemal wszystkich w podobnym stopniu. Jednostki, które nie będą mogły spełnić wymagań środowiskowych, będą musiały zostać wyłączone do końca 2015 r. Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 14

15 Jedynie niewielka część z nich uzyska derogacje i będzie dopuszczona do użytkowania do 2023 r., pod warunkiem nieprzekroczenia 20 tys. godzin pracy w latach (dla porównania, czas pracy elektrowni w ciągu roku przy pełnym obciążeniu wynosi około 8 tys. godzin). Konieczność inwestowania w moce wytwórcze Poziom mocy zainstalowanej w KSE na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 36 GW. W zatwierdzonej Polityce energetycznej Polski do 2030 r. zostało przyjęte założenie, że poziom zainstalowanej mocy KSE w 2020 r. powinien kształtować się w granicach 44 GW, co oznacza wzrost o 8 GW. W tym samym dokumencie założono, że do 2020 r. planowane i prognozowane wycofania wytwórczych mocy brutto sięgną łącznie 7 GW (oprócz ponad 4 GW wymagających głębokiej modernizacji). Z zestawienia obu powyższych zmian wynika konieczność budowy nowych mocy wytwórczych o wartości 15 GW w ciągu najbliższych 10 lat. Obecnie realizowane procesy inwestycyjne budowy nowych mocy wytwórczych w KSE wraz z inwestycjami planowanymi przez grupy energetyczne do 2020 r. obejmują łącznie 14,8 GW nowych mocy zainstalowanych. Łączna wartość planowanych inwestycji w moce wytwórcze wynosi ponad 100 mld PLN. Wpływ na kierunki inwestycji w nowe moce będą miały zarówno wnioski płynące ze wspomnianej przewagi nowych technologii, jak i przepisy unijne nakładające wymóg wzrostu udziału mocy z odnawialnych źródeł energii (OZE) Energetyka odnawialna Obecnie największy udział w strukturze produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych mają współspalanie biomasy w istniejących węglowych kotłach energetycznych oraz elektrownie wodne. Z obu tych źródeł pochodzi łącznie ok. 75% produkcji energii elektrycznej z OZE w Polsce. Podczas szczytu UE w marcu 2007 r. ustalono, że do 2020 r. 20% energii elektrycznej produkowanej w UE będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Dla poszczególnych krajów cel został zróżnicowany w zależności od sytuacji wyjściowej i potencjału w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych Polska została zobowiązana do osiągnięcia 15% udziału energii odnawialnej w łącznej wielkości produkowanej energii. Rysunek 7. Produkcja energii elektrycznej z OZE w 2010 r. w podziale na technologie wytwarzania Źródło: URE Wiatr Wiatr 16% Biogaz 3% Biomasa 6% Woda 27% Współspalanie 48% Jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi energii odnawialnej jest energetyka wiatrowa. W całej UE w latach częściej niż w energię wiatrową inwestowano jedynie w nowe instalacje gazowe, ale już w 2008 r. energetyka wiatrowa stała się najpopularniejszym celem inwestycji. W samym tylko 2008 r. moc zainstalowana w siłowniach wiatrowych w UE wzrosła o 8,5 GW, do wartości 65 GW. Szacuje się, że do 2020 r. UE powinna dysponować nawet 180 GW zainstalowanej mocy w energetyce wiatrowej, co ma pokrywać 13% zapotrzebowania na energię elektryczną. Liderami w zakresie energetyki wiatrowej w Europie w 2008 r. były Niemcy (prawie 24 GW zainstalowanej mocy) oraz Hiszpania (prawie 17 GW). Polska w tym czasie zajmowała 13. miejsce w UE, mając zaledwie 0,6 GW, tj. 0,8% łącznej mocy zainstalowanej w siłowniach wiatrowych w UE. Na tle innych odnawialnych źródeł energii energetyka wiatrowa rozwija się w Polsce dosyć prężnie. Według ARE w latach moc zainstalowana w energetyce wiatrowej wzrosła ze 123 MW do 715 MW. Największy procentowy wzrost mocy (o prawie 135%) zanotowano w 2007 r. Na koniec tego roku moc polskich siłowni wiatrowych wynosiła ponad 307 MW, co stanowiło 23% całej mocy zainstalowanej w OZE. Natomiast w 2008 r. odnotowano największy nomi- Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 15

16 Rysunek 8. Energia wiatrowa w Europie (moce zainstalowane na koniec 2008 r.) 143 MW 360 MW 814 MW 77 MW 28 MW 3166 MW 54 MW 1028 MW 3406 MW 2149 MW MW 324 MW 43 MW 150 MW 5 MW 3422 MW 14 MW 996 MW 134 MW 5 MW 3525 MW 17 MW 114 MW 2857 MW MW Źródło: EUROSTAT Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 16

17 nalny przyrost mocy o 238 MW (tj. 78%). W ciągu 12 miesięcy 2009 r. moc zainstalowanych w Polsce siłowni wiatrowych wzrosła o kolejne 274 MW. Obecnie moc zainstalowana w siłowniach wiatrowych wynosi 1180 MW. Pomimo dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce w ostatnich latach jej udział w łącznej produkcji energii elektrycznej jest wciąż bardzo mały. Według danych ARE energia wyprodukowana w elektrowniach wiatrowych stanowiła w 2009 r. około 0,7% całości wygenerowanej w Polsce energii elektrycznej. Największą przeszkodę w rozwoju energetyki wiatrowej stanowią problemy związane z przyłączaniem do sieci, ale należy również pamiętać o problemach związanych z lokalnymi planami zagospodarowania przestrzennego (zwłaszcza dla obszarów off-shore), kosztownej i skomplikowanej procedurze przygotowania analizy środowiskowej oraz braku efektywnych procedur rozwoju inwestycji w obszarach Natura 2000 i w ich najbliższym otoczeniu. Istotną kwestią jest również opłacalność wytwarzania energii z wiatru. Obecnie jest ono nadal droższe niż produkcja energii z węgla, dlatego powstawanie farm wiatrowych wynika głównie z istnienia mechanizmów wsparcia w postaci obowiązku zakupu zielonej energii i konieczności rozliczania tzw. zielonych certyfikatów. Biorąc jednak pod uwagę zobowiązania Polski do zapewnienia określonego poziomu produkcji energii odnawialnej, Rysunek 9. Moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych na tle innych OZE (MW, stan na koniec 2010 r.) Pozostałe OZE 173 Elektrownie wodne (przepływowe) 941 Elektrownie wiatrowe 1055 spodziewamy się, że w kolejnych latach zostaną utrzymane bądź pojawią się nowe czynniki motywujące do inwestowania w ten sektor (fundusze unijne, systemy wsparcia w postaci certyfikatów itp.) i energia wiatrowa będzie miała coraz większy udział w polskiej energetyce. W przyjętym Krajowym planie działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych wkład energetyki wiatrowej w realizację wiążących celów dla Polski w zakresie udziału energii z OZE w 2020 r. został oszacowany na poziomie 6650 MW mocy zainstalowanej. Biomasa Drugim po energetyce wiatrowej rodzajem energetyki odnawialnej o dużym potencjale rozwoju są elektrownie wykorzystujące biomasę, w tym również biogazownie. Obecnie w Polsce funkcjonuje 10 biogazowni o łącznej elektrycznej mocy zainstalowanej około 9,5 MW i cieplnej około 9,8 MW. Podobnie jak w przypadku energetyki wiatrowej, produkcja energii elektrycznej z biomasy ma obecnie niewielki udział w ogólnym bilansie energetycznym w Polsce, głównie z uwagi na ograniczenia w dostępie do biomasy, wyższe jednostkowe nakłady inwestycyjne oraz wyższe koszty produkcji energii w porównaniu do energii opartej na węglu. W szczególności inwestycje w biogazownie cechuje wysokie ryzyko lokalizacji przyłącze do sieci (elektroenergetycznej, cieplnej, gazowej), ryzyko operacyjne polegające na ciągłej konieczności monitorowania i nadzoru procesu fermentacji, ryzyko związane z zapewnieniem ciągłości dostaw odpowiedniego składu paliwa. Zasadność ekonomiczna inwestycji w biomasowe źródło energii opiera się podobnie jak w przypadku energii wiatrowej przede wszystkim na istniejących systemach wsparcia, w tym obowiązku odbioru energii i zielonych certyfikatach. Bardzo dużym bodźcem do inwestowania są również dopłaty do inwestycji w energię odnawialną w ramach funduszy unijnych oraz wsparcie programów narodowych specjalnych instytucji takich jak NFOŚ. W przyjętym Krajowym planie działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych wkład biomasy (biomasa stała, biogaz, biopłyny) w realizację wiążących celów dla Polski w zakresie udziału energii z OZE w 2020 r. oszacowany został na poziomie 2530 MW mocy zainstalowanej z tego ponad 2000 MW przypada na biogazownie. Źródło: ARE Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 17

18 2.2.3 Energetyka jądrowa Międzynarodowy przemysł jądrowy przeżywa obecnie swój renesans. Wydaje się, że trendu tego nie zmienią tragiczne wydarzenia ostatnich miesięcy związane z katastrofą elektrowni atomowej w Japonii. Sprzyja temu z jednej strony konieczność zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych przez czołowe gospodarki światowe, a z drugiej potrzeba uwzględnienia kwestii związanych ze zmianami klimatu i zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw. Kraje takie jak USA i Wielka Brytania, które już wcześniej z sukcesem zrealizowały swoje programy budowy energetyki opartej na materiałach rozszczepialnych, obecnie rozpoczynają nową falę inwestycji. Kraje zwiększające obecnie swoje moce wytwórcze oparte na energetyce nuklearnej, np. Indie i Chiny, gwałtownie przyspieszają tempo tego rozwoju. Kraje takie jak Polska, bez wcześniejszych doświadczeń w tym sektorze, są już w trakcie opracowywania nowych programów rozwoju energetyki jądrowej lub poważnie rozważają energię jądrową jako jeden z wariantów rozwoju sektora energetycznego w długim okresie. Tak znaczące zainteresowanie energetyką jądrową wynika z wyjątkowej przewagi, jaką ma ta technologia nad innymi metodami wytwarzania energii elektrycznej pod względem wszystkich trzech podstawowych kryteriów: do technologii węglowych i gazowych. (Osobną ważną kwestią są odpady radioaktywne). Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, Rząd RP podjął decyzję o rozwoju energetyki jądrowej. Doświadczenie wskazuje, iż od momentu podjęcia powyższej decyzji do rozpoczęcia działalności komercyjnej elektrowni jądrowej może minąć nawet 15 lat. Polska stoi obecnie przed koniecznością realizacji szerokiego programu inwestycyjnego związanego z modernizacją lub zastąpieniem wyeksploatowanych jednostek wytwórczych w celu spełnienia zaostrzonych wymogów środowiskowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę, iż ponad 80% mocy wytwórczych w Polsce opartych jest na węglu kamiennym i brunatnym oraz skonfrontujemy to z polityką UE, dążącą do znaczącej redukcji emisji CO 2, widzimy jednoznacznie, że utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki wymaga zmian w portfelu wytwórczym w długim czasie. Koncepcja uruchomienia jednostek atomowych wydaje się odpowiedzią na wyzwania stojące przed gospodarką, która potrzebuje zapewnienia długoterminowych dostaw energii elektrycznej po optymalnych kosztach. bezpieczeństwo dostaw energetyka jądrowa zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo dostaw niż technologie nisko- lub zeroemisyjne (wiatr, energia słoneczna, fale morskie), ze względu na duże wahania występowania energii pierwotnej i małą skalę produkcji, oraz technologie gazowe (np. CCGT), głównie z uwagi na ryzyko niestabilności dostaw gazu; ochrona klimatu energetyka jądrowa jest technologią zapewniającą ochronę klimatu w zakresie emisji CO 2, NOx i pyłów w stopniu znacznie większym niż technologie węglowe i gazowe. Istnieje jednak ryzyko wystąpienia promieniowana radioaktywnego w sytuacjach np. nadzwyczajnych katastrof, których konsekwencją mogą być zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu systemów zabezpieczeń, systemów chłodzenia elektrowni itp. Dramatyczną ilustracją takiego przypadku jest awaria elektrowni Fukushima Daiichi w Japonii; ekonomika eksploatacji energetyka jądrowa, pomimo znaczących kosztów inwestycji, ma bardzo korzystną ekonomikę eksploatacji z uwagi na niskie koszty zmienne produkcji, co stawia ją w korzystnym świetle w stosunku Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 18

19 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 19

20 2.3 Dystrybucja i przesył Wymiana transgraniczna energii Istotnymi przyczynami ograniczonej transgranicznej wymiany energii są niska przepustowość energetycznych połączeń transgranicznych oraz brak wystarczającej motywacji do budowania takich połączeń. Postawa taka wynika przede wszystkim z dbałości każdego kraju o zachowanie niezależności energetycznej, stąd też wymiana międzynarodowa energii jest jedynie elementem uzupełniającym produkcję krajową. Innym ważnym czynnikiem jest kwestia ekonomicznego uzasadnienia kosztownych inwestycji przy budowie takich połączeń i niezbędnej przebudowy krajowych systemów przesyłu umożliwiającej ich wykorzystanie. Energetyka jest jednym z najbardziej kapitałochłonnych sektorów gospodarki. Jednostkowe nakłady inwestycyjne dla danej technologii są w poszczególnych krajach bardzo zbliżone. Stosowane nowe technologie są wystandaryzowane, podobne są również koszty utrzymania i remontów. Energetyka opiera się na surowcach, dla których istnieje rynek międzynarodowy, i ceny tych surowców w poszczególnych krajach nie różnią się w sposób zasad- niczy w dłuższych okresach. Rola czynników lokalnych, takich jak np. koszty pracy, jest mała ze względu na ich niski poziom w łącznych kosztach wytwarzania energii elektrycznej. Nie ma więc wystarczających przesłanek, aby zakładać istnienie trwałych różnic w cenie energii elektrycznej pomiędzy krajami, które ekonomicznie uzasadniałyby budowę znaczącej liczby energetycznych połączeń międzynarodowych. Polskie doświadczenia z budową połączeń transgranicznych zdają się również potwierdzać takie uzasadnienie. Z drugiej strony Komisja Europejska, której polityka nastawiona jest na stworzenie warunków do handlu energią na wspólnym rynku europejskim, stawia sobie za cel rozwój połączeń transgranicznych w krajach Unii Europejskiej. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, PSE Operator (operator sieci przesyłowych w Polsce, który jest odpowiedzialny za połączenia międzynarodowe) również zaplanował wiele inwestycji w tym obszarze, w tym na granicach z Niemcami, Czechami i ze Słowacją, z Litwą oraz Ukrainą. Najbliższa z zakładanych inwestycji most energetyczny pomiędzy Polską a Litwą zaplanowany do uruchomienia na 2015 r. ma pochłonąć około 600 mln EUR. Rysunek 10. Ceny energii elektrycznej w Europie (bez podatków, I połowa 2010 r., EUR/kWh) 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Belgia Bułgaria Czechy Dania Niemcy Gospodarstwa domowe Estonia Irlandia Grecja Przemysł Hiszpania Francja Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Holandia Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Wielka Brytania Źródło: EUROSTAT Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 20

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż.

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż. Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej Autor: dr hab. inż. Krzysztof Berbeka Warszawa 2010 Projekt graficzny okładki: CeDeWu, Agnieszka Natalia

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna u źródeł

Efektywność energetyczna u źródeł Efektywność energetyczna u źródeł Zapotrzebowanie na energię rośnie ostatnio szybciej niż jej podaż, a świat zużywa jej zbyt wiele i robi to nieefektywnie. Wymusza to bardziej efektywne wytwarzanie, dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo