Pomiary wielkości nieelektrycznych II (pomiary położenia liniowego, kątowego oraz prędkości obrotowej)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomiary wielkości nieelektrycznych II (pomiary położenia liniowego, kątowego oraz prędkości obrotowej)"

Transkrypt

1 Ćwiczenie 18 Pomiary wielkości nieelektrycznych II (pomiary położenia liniowego, kątowego oraz prędkości obrotowej) Program ćwiczenia: Przetworniki wielkości kątowych: 1. Obsługa silnika za pośrednictwem programu EziMOTION Plus R 2A. Pomiar położenia kątowego za pomocą enkodera 2B. Pomiar prędkości obrotowej za pomocą enkodera 3. Kalibracja potencjometrycznego czujnika położenia kątowego wyznaczenie charakterystyki statycznej 4. Pomiar prędkości obrotowej za pomocą tachoprądnicy prądu stałego Transformatorowy czujnik położenia liniowego: 5. Obserwacja sygnałów w torze przetwarzania 6. Pomiary wymiarów geometrycznych Wykaz przyrządów: Zasilacz/generator uniwersalny Oscyloskop Rigol DS1052E Multimetr Rigol DM3051 Układ do pomiaru wielkości kątowych Układ do pomiaru wielkości liniowych Literatura: [1] M. Miłek, Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, Zielona Góra, [2] E. Romer, Miernictwo przemysłowe, PWN, Warszawa [3] A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki, Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa 1979, 1991, 1994, 2009 Dokumentacja techniczna przyrządów pomiarowych: [4] Katalog napędów EziMOTION Plus R [5] Dokumentacja techniczna czujnika położenia kątowego Burster 8820 [5] Dokumentacja techniczna przetwornika PTx200 oraz miernika MPL701 > dydaktyka > Materiały dla studentów Strony www:

2 Zakres wymaganych wiadomości: 1. Budowa i zasada działania silników krokowych oraz enkoderów (absolutnych i inkrementalnych). Sposób pomiaru położenia kątowego i prędkości obrotowej za pośrednictwem enkodra. 2. Sposób pomiaru położenia kątowego za pośrednictwem rezystancyjnych czujników potencjometrycznych. 3. Pomiar prędkości obrotowej z wykorzystaniem tachogeneratorów prądu stałego i zmiennego budowa i zasada działania. 4. Charakterystyka statyczna przetworników pomiarowych i sposoby jej wyznaczania. Pojęcia błędu czułości, zera i nieliniowości charakterystyki. Wyznaczanie liniowej aproksymacji charakterystyki przetwornika metodą regresji liniowej (estymator najmniejszych kwadratów). 5. Budowa i zasada działania indukcyjnych przetworników położenia liniowego, w szczególności przetworników dławikowych i transformatorowych. 6. Wyznaczanie błędów i niepewności pomiarowych. Uwagi ogólne: W ćwiczeniu jest wykorzystywany Mulitmetr RIGOL współpracujący z oprogramowaniem Matlab. Skrypty w programie Matlab wczytywane są za pomocą polecenia Open z zakładki Home. Po wczytaniu skryptu w oknie programu pojawi się jego treść. Program uruchamiany jest klawiszem F5, lub poprzez kliknięcie ikony Run w zakładce Editor. Po uruchomieniu, program działa w tle, aż do momentu jego zatrzymania przez zamknięcie okna z przebiegami sygnałów lub poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctr+C. Dopiero wtedy można wczytać kolejny skrypt i go uruchomić. W Matlabie w łatwy sposób, można wykonywać zrzuty z ekranu (na potrzeby sprawozdania). W tym celu wystarczy użyć opcji z menu Edit > Copy figure, a obrazek wkleić do programu Paint i zapisać. UWAGA: Ćwiczenie można rozpocząć od dowolnego punktu! Jeżeli jednak zaczynasz od punktu 2, 3 lub 4 to wcześniej należy zaznajomić się z obsługą programu EziMOTION, czyli wykonać punkt 1. 2

3 Wprowadzenie Elementem napędowym w badanym układzie jest silnik EzM 56M z serii Ezi SERVO Plus R o maksymalnym momencie obrotowym 1 Nm. Służy on do zadawania referencyjnego położenia i prędkości obrotowej wału (sam silnik nie jest przedmiotem badania w tym ćwiczeniu). Sterownik silnika wykorzystuje metodę regulacji w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, dzięki temu położenie wału silnika monitorowane jest z częstotliwością do 40kHz. Podczas nagłego wzrostu momentu obciążenia silnika, sterownik Ezi SERVO dokonuje kompensacji pozycji wału zapobiegając utracie synchronizacji przez silnik. Wprowadzanie parametrów ruchu wału silnika oraz monitorowanie jego pracy jest możliwe za pośrednictwem programu EziMOTION PlusR. Szczegółowe informacje na temat zastosowanego napędu, można znaleźć w [4]. Rysunek 1 Schemat połączeń napędu Ezi SERVO Plus R Silnik jest mechanicznie sprzęgnięty z enkoderem, tachoprądnicą prądu stałego oraz czujnikiem położenia kątowego, który może być odłączany od układu. Schemat połączeń mechanicznych w układzie ilustruje rysunek 2. Rysunek 2 Schemat połączeń mechanicznych w badanym układzie 3

4 Do obsługi silnika służy program EziMOTION PlusR. Na rysunku 3 przedstawiono główne okno programu. Rysunek 3 Okno programu EziMOTION PlusR W oknie Board List można dokonać wyboru napędu. Okno Motion Test służy natomiast do zadawania parametrów ruchu silnika oraz monitorowania jego stanu. Pole Single Move w tym oknie jest przeznaczone do wprowadzania parametrów ruchu napędu. Poszczególne parametry oznaczają: Cmd Pos zadany ruch wału wyrażony w impulsach enkodera, Start Speed zadana początkowa prędkość obrotowa wału, Move Speed zadana docelowa prędkość obrotowa wału, Uwaga: prędkość obrotowa jest wyrażona w impulsach enkodera na sekundę; np.: jeżeli na jeden obrót wału przypada 10 tyś impulsów enkodera to wartość 10 tys. wpisana w pole Move Speed oznacza, że wał będzie wykonywał jeden obrót na sekundę; wartość 50 tyś. wpisana w pole Move Speed oznacza pięć obrotów na sekundę, itd. Accel Time czas przyspieszania wału od prędkości początkowej do docelowej wyrażony w ms, Decel Time czas zwalniania wału od prędkości docelowej do końcowej wyrażony w ms. Pole Position Status służy do monitorowania parametrów ruchu napędu. Poszczególne parametry tego pola oznaczają: Cmd Pos aktualnie zadana pozycja wału, Actual Pos aktualna pozycja wału, Actual Vel aktualna prędkość wału wyrażona w impulsach na obrót na sekundę, Pos Error błąd pozycji równy różnicy pomiędzy zadaną, a aktualna pozycją wału. 4

5 1. Obsługa silnika za pośrednictwem programu EziMOTION PlusR Celem bieżącego punktu ćwiczenia jest poznanie właściwości napędu serwokrokowego, który służy do zadawania referencyjnego położenia kątowego i prędkości obrotowej oraz poznanie obsługi programu sterującego. Sam silnik nie jest przedmiotem badania w tym ćwiczeniu. 1) Upewnić się, że czujnik położenia kątowego jest odłączony mechanicznie od wału silnika, kabel USB jest podłączony do podstawy napędu, a zasilanie układu jest włączone. 2) Uruchomić program EziMOTION PlusR. Wybrać następujące parametry transmisji danych: numer portu (Port No.) COM3, prędkość transmisji (Baudrate) Kliknąć przycisk Connect, a następnie przejść do okna Motion Test. 3) W polu Single Move wpisać przykładowe parametry pracy napędu: pozycja (Cmd Pos) 50000, prędkość początkowa (Start Speed) 1, prędkość docelowa (Move Speed) 10000, czas przyspieszania od prędkości początkowej do docelowej (Accel Time) i zwalniania (Decel Time) ) Włączyć napęd klikając przycisk SERVO ON. Od tego momentu sterownik będzie utrzymywał wał silnika w zadanej pozycji wału nie da się ręcznie obrócić. 5) Uruchomić silnik przyciskiem Abs Move. Po zatrzymaniu napędu zwrócić uwagę, że parametry Cmd Pos oraz Actual Pos w polu Position Status są sobie równe oznacza to, że wał silnika osiągnął zadaną pozycję. Ewentualna różnica między wartościami tych parametrów jest równa błędowi pozycjonowania wału Pos Error. 6) Przetestować działanie przycisków Abs Move, INC Move oraz DEC Move i na tej podstawie zidentyfikować ich funkcje. 7) Kliknąć przycisk SERVO OFF aby wyłączyć napęd. Moment trzymający wał zostanie zwolniony. 2. Pomiar położenia kątowego i prędkości obrotowej za pomocą enkodera Celem tego punktu ćwiczenia jest obserwacja i pomiar sygnałów z enkodera inkrementalnego oraz pomiar położenia i prędkości obrotowej wału. Referencyjne położenie kątowe oraz prędkość obrotowa są zadawane za pośrednictwem silnika EziMOTION PlusR. Rysunek 4 Schemat połączeń i zdjęcie enkodera inkrementalnego 5

6 2A. Pomiar położenia kątowego za pomocą enkodera. 8) Wykonać punkty 1 3 niniejszej instrukcji, chyba, że zostały one już zrobione. 9) Upewnić się, że silnik jest wyłączony (w oknie Motion Test programu EziMOTION PlusR nie świeci się kontrolka SVON, a wałem można swobodnie kręcić). 10) Wyzerować licznik impulsów enkodera (przycisk Clear Position w polu Position Status). Kręcąc ręcznie wałem w obydwu kierunkach zaobserwować sygnały A+ i B+ enkodera za pomocą oscyloskopu. (Ustawić oscyloskop w taki sposób, aby sygnały prostokątne na ekranie były łatwo rozróżnialne: czułość kanałów 2V/dz, wartość współczynnika podstawy czasu 200us/dz). Zwrócić uwagę na parametr Actual Pos w polu Position Status programu. Wyświetlana wartość to zliczona przez licznik liczba impulsów z enkodera. 11) Oszacować liczbę impulsów enkodera przypadającą na obrót wału o 360. Na tej podstawie określić rozdzielczość r pomiaru położenia wału za pomocą enkodera. 2B. Pomiar prędkości obrotowej za pomocą enkodera. 12) Włączyć napęd klikając przycisk SERVO ON. 13) Przy ciągłym obrocie wału silnika zaobserwować sygnały A+ i B+ enkodera za pomocą oscyloskopu. W tym celu w programie EziMOTION PlusR w polu Single Move wpisać wartość na tyle dużą aby silnik obracał się w sposób ciągły przez kilkanaście sekund. Prędkość Move Speed zmienić na (ω 1 =10 obr/s). 14) Uruchomić silnik przyciskiem INC Move. Zaobserwować przebiegi na ekranie oscyloskopu, a w sprawozdaniu naszkicować ich kształt. 15) Uruchomić silnik, tak aby wał obracał się w przeciwnym kierunku. Wykonać szkic sygnałów analogiczne jak w poprzednim punkcie oraz za pomocą oscyloskopu zmierzyć częstotliwość f 1 impulsów generowanych przez enkoder. 16) Ustawić prędkość obrotową na (ω 2 =4 obr/s), uruchomić silnik i zmierzyć częstotliwość f 2 impulsów generowanych przez enkoder. 17) Wyłączyć napęd klikając przycisk SERVO OFF. 6

7 3. Kalibracja potencjometrycznego czujnika położenia kątowego wyznaczenie charakterystyki statycznej Celem tego punktu ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyki statycznej potencjometrycznego czujnika położenia kątowego U wy =f(α), a więc wyznaczenie relacji pomiędzy wartościami napięcia mierzonego na zaciskach czujnika, a referencyjnym położeniem kątowym wału α. Proces taki nazywamy kalibracją (porównaj ćwiczenie 17 Kalibracja wagi). Znajomość charakterystyki statycznej, a w szczególności jej modelu liniowego służy do obliczenia wartości położenia kątowego na podstawie pomiaru napięcia na zaciskach czujnika. Referencyjne położenie kątowe jest zadawane za pośrednictwem silnika EziMOTION PlusR. W układzie zastosowano potencjometryczny czujnik położenia kątowego produkcji firmy Burster typu 8820 o rezystancji 4.7k20%. Zakres pomiarowy potencjometru wynosi 350 2, jednak możliwa jest ciągła rotacja osi potencjometru z prędkością do 600 obr/min. Czujnik pracuje w układzie dzielnika napięcia jak na rysunku 5. Rezystor R d zabezpiecza przetwornik przed skutkami zwarcia zacisków. Rysunek 5 Schemat połączeń mechanicznych i elektrycznych w badanym układzie 18) Do wału silnika podłączyć czujnik położenia kątowego. 19) Wykonać punkty 2 3 niniejszej instrukcji, chyba, że zostały one już zrobione. 20) Połączyć układ zgodnie ze schematem z rysunku 5. Do pomiaru napięcia stałego na zaciskach U wy i GND użyć multimetru RIGOL. Zasilanie +24V jest już doprowadzone do przetwornika. 21) Ręcznie ustawić takie położenie wału przy którym mierzone napięcie osiąga wartość najbliższą 0V. Ten punkt przyjąć jako punkt odniesienia o położeniu 0. Włączyć napęd i wyzerować licznik impulsów w programie EziMotion PlusR (przycisk Clear Position). 22) Wyznaczyć charakterystykę statyczną U wy =f(α) potencjometrycznego czujnika położenia kątowego w zakresie 0 do 324, ze skokiem co 36. Jako zadajnik referencyjnego położenia kątowego wykorzystać napęd Ezi SERVO Plus R. Obrotowi wału o 36 odpowiada 1000 impulsów; wartość tą należy wpisać w Cmd Pos w polu Single Move programu sterującego pracą silnika, a prędkość obrotową Move Speed ustawić na ) Kolejne położenia wału ustawić poprzez naciśnięcie przycisku DEC Move. Dla każdego z nastawionych kątów zmierzyć wartość napięcia wyjściowego. 24) Wyłączyć napęd przyciskiem SERVO OFF. 7

8 Opracowanie wyników 25) Otrzymane punkty charakterystyki należy aproksymować prostą o równaniu: U SU U 0 [V] gdzie: S U czułość napięciowa czujnika położenia kątowego, U 0 napięcie wyjściowe czujnika przy położeniu zerowym wału α=0, położenie kątowe wału. Czułość napięciową S U i napięcie U 0, które jednocześnie stanowią odpowiednio współczynnik kierunkowy prostej oraz wyraz wolny, należy wyznaczyć metodą regresji liniowej (estymator najmniejszych kwadratów). Obliczenia można wykonać ręcznie lub za pomocą programu Matlab. W tym drugim przypadku po uruchomieniu programu, w oknie Command Window należy wprowadzić dwa wektory odpowiadające wykonanym pomiarom a położenie kątowe wału, U zmierzone wartości napięcia dla kolejnych położeń kątowych wału. (Uwaga: separatorem dziesiętnym w Matlabie jest kropka., a nie przecinek). Składnia polecenia jest następująca: a = [ ] U = [U 0 U 36 U 72 U 108 U 144 U 180 U 216 U 252 U 288 U 324 ] gdzie: U 0 U 36 to zmierzone wartości napięcia. Do aproksymacji liniowej danych pomiarowych można użyć narzędzia Curve Fitting z zakładki Apps. Po uruchomieniu narzędzia Curve Fitting Tool, należy ustawić zmienną X data na a i zmienną Y data na U. Program dokona aproksymacji. Należy zanotować obliczone współczynniki prostej oraz utworzyć okno z rysunkiem przez polecenie File > Print to Figure. Tak powstałe okno należy zapisać i umieścić w sprawozdaniu (W tym celu wystarczy użyć opcji z menu Edit > Copy figure, a obrazek wkleić do programu Paint i zapisać.) 26) Dla tak wyznaczonego modelu liniowego charakterystyki niezbędne jest określenie błędu związanego z liniową interpolacją nieliniowej, rzeczywistej funkcji przetwarzania czujnika położenia kątowego. Wartość bezwzględnego błędu nieliniowości funkcji przetwarzania wyznacza się z zależności: L max U wy U [V] Można to zrobić ręcznie, lub posłużyć się opcją Residuals Plot z menu View. 8

9 4. Pomiar prędkości obrotowej za pomocą tachoprądnicy prądu stałego Celem tego punktu ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości obrotowej wału na podstawie pomiaru napięcia wyjściowego tachoprądnicy prądu stałego. Charakterystyka statyczna prądnicy U wy =f(ω) jest znana i opisana modelem liniowym: U wy =0,3575*ω 0,04 [V], gdzie ω to prędkość obrotowa wału [obr/s]. Napięcie na zaciskach prądnicy jest mierzone za pośrednictwem Multimetru RIGOL połączonego z komputerem. Dzięki oprogramowaniu Tachogenerator.m, które stworzono w środowisku Matlab, możliwa jest obserwacja, pomiar i akwizycja tego napięcia. 27) Podłączyć układ zgodnie ze schematem z rysunku 6. Silnik serwokrokowy z enkoderem Tachoprądnica + V - Rysunek 6 Schemat połączeń mechanicznych i elektrycznych w badanym układzie 28) Wykonać punkty 1 3 niniejszej instrukcji, chyba, że zostały one już zrobione. Upewnić się, że czujnik położenia kątowego jest odłączony mechanicznie od układu. 29) Włączyć napęd klikając przycisk SERVO ON. 30) Zaprogramować napęd w taki sposób aby działał w sposób ciągły wykonując sekwencję obrotów wałem w pętli. W tym celu w Board List Przejść do okna Position Table i wczytać zaprogramowaną wcześniej sekwencję ruchów silnika z pliku sekwencja_tacho. 31) Wybrać pierwszy wiersz sekwencji i uruchomić napęd przyciskiem Run. Zminimalizować okno programu. Silnik będzie cyklicznie wykonywał sekwencję obrotów. 32) W Matlabie uruchomić program Tachogenerator.m (wczytać plik do Matlaba i uruchomić klawiszem F5). UWAGA: Jeżeli program nie uruchomi się i zgłosi błąd należy: 1) Sprawdzić czy multimetr jest podłączony kablem USB do komputera, 2) Wykonać polecenia zawarte na ostatniej stronie instrukcji i ponownie uruchomić program Tachogenerator.m. 33) Program będzie oczekiwał na wprowadzenie w Command window współczynników charakterystyki statycznej. 34) Zapisać otrzymany przebieg i dołączyć do sprawozdania. 35) Wyłączyć napęd przyciskiem SERVO OFF. 9

10 5. Transformatorowy czujnik położenia liniowego obserwacja sygnałów w torze przetwarzania. Celem tego punktu ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania transformatorowego przetwornika przemieszczeń liniowych oraz obserwacja sygnałów w charakterystycznych punktach toru pomiarowego. W układzie zastosowano przetwornik PTx200 produkcji firmy Peltron, który jest przeznaczony do statycznych i dynamicznych pomiarów przesunięć, zmian długości i grubości materiałów, ugięcia części maszyn i konstrukcji, itp. Przetwornik jest zbudowany z transformatora różnicowego, który znajduje się w cylindrycznej obudowie. Elementem ruchomym jest rdzeń umieszczony w osi przetwornika. Zakres pomiarowy wynosi 100 do +100 mm. Z przetwornikiem współpracuje miernik przemieszczeń liniowych MPL701 firmy Peltron, na wyświetlaczu którego można odczytać położenie rdzenia względem punktu zerowego z rozdzielczością 0,1 mm. Z miernika tego wyprowadzono następujące sygnały: sygnał zasilający przetwornik PTx200 (P), sygnał wyjściowy z przetwornika (W), sygnał po demodulacji fazoczułej (D), oraz sygnał po filtracji dolnoprzepustowej (F). Rysunek 6 Schemat połączeń mechanicznych i elektrycznych w badanym układzie Budowa i zasada działania transformatorowych przetworników położenia liniowego jest opisana np. w [1], [2] a dane techniczne przetwornika PTx200 oraz miernika MPL701 można znaleźć w specyfikacji technicznej dostarczonej przez producenta [5]. Rdzeń przetwornika transformatorowego jest sprzęgnięty mechanicznie z wózkiem, który porusza się po prowadnicach, tak aby można było łatwo zadawać położenie liniowe. 10

11 36) Włączyć zasilanie miernika MPL701, oraz z zasilacza uniwersalnego doprowadzić zasilanie ±15V do układu separatora. 37) Do kanału CH1 oscyloskopu doprowadzić sygnał wejściowy, zasilający uzwojenie pierwotne przetwornika transformatorowego (P), a do kanału CH2 sygnał wyjściowy z uzwojenia wtórnego transformatora (W). 38) Zmierzyć częstotliwość i amplitudę sygnału zasilającego przetwornik. 39) Poruszając rdzeniem przetwornika zaobserwować zmiany amplitudy i fazy sygnału wyjściowego. Na tej postawie uzupełnić rysunki w konspekcie dla położeń rdzenia: 80mm oraz 40mm. 40) Do kanału CH2 doprowadzić sygnał po demodulacji fazoczułej (D). Poruszając rdzeniem przetwornika zaobserwować zmiany w kształcie sygnału. Uzupełnić rysunki w konspekcie dla ww. położeń rdzenia. 41) Do kanału CH2 doprowadzić sygnał po filtracji (F). Poruszając rdzeniem przetwornika zaobserwować zmiany sygnału. Uzupełnić rysunki w konspekcie dla ww. położeń rdzenia. 6. Transformatorowy czujnik położenia liniowego pomiary wymiarów geometrycznych. Celem tego punktu ćwiczenia jest wykonanie pomiarów wymiarów geometrycznych prostopadłościennej próbki. Aby wyznaczyć dany wymiar należy wykonać dwa pomiary: położenia punktu odniesienia X p i położenia końca próbki względem punktu odniesienia X k. Wymiar liniowy próbki jest więc różnicą: X X k X p Wyniki pomiarów należy odczytać z wyświetlacza miernika MPL ) Włączyć zasilanie miernika MPL ) Wykonać niezbędne pomiary do wyznaczenia wymiarów geometrycznych próbki: A długość, B szerokość, C wysokość. 44) Wyznaczyć niepewności pomiarowe wg poniższego schematu. Producent podaje błąd graniczny pomiaru jako: 0,3 x gr x 1 LSB [mm]. 100 Niepewność pomiaru wielkości X, jest więc zależna od niepewności cząstkowych z jakimi wyznaczone są X k i X p, a do jej wyznaczenia należy posłużyć się prawem propagacji błędów dla pomiarów pośrednich: u X 2 X 2 X u X u X X k 2 B k X p 2 B p 11

12 po prostych przekształceniach otrzymujemy: u 2 2 X u X u X Niepewność złożona pomiaru X jest sumą geometryczną niepewności typu B B X k X k i X p. Niepewności te są związane z błędami granicznymi zależnościami: u B X k X 3 B gr k, ub X p k B p gr X 3 p u, u pomiaru B X p 12

13 Instrukcja postępowania w razie wystąpienia błędu komunikacji Matlab RIGOL Podczas próby uruchomienia programu napisanego w Matlabie do obsługi multimetru RIGOL, może zostać zgłoszony błąd następującej treści: Obecnie nie jest znana przyczyna tego błędu i występuje on niezależnie od wersji użytych sterowników, systemu operacyjnego i oprogramowania (Matlab, LabView, itp.). Aby rozwiązać ten problem należy: 1) Sprawdzić czy multimetr jest podłączony kablem USB do komputera. 2) W zakładce Apps Matlaba, rozwinąć listę i uruchomić aplikację Instrument Control. 13

14 3) W uruchomionej aplikacji odświeżyć listę urządzeń (przycisk strzałek), w drzewie rozwinąć gałąź USB i wybrać z listy aktywny multimetr RIGOL, a następnie sprawdzić połączenie z urządzeniem przez kontrolkę Connect, a następnie Disconnect. Po tych czynnościach program do obsługi multimetru nie zgłosi błędu. 14

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (2010/2011) Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych

Bardziej szczegółowo

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (../..) Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych

Bardziej szczegółowo

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II Wydział: EAIiIB Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok: Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II Celem

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna Ćwiczenie 20 Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna Program ćwiczenia: 1. Wyznaczenie stałej czasowej oraz wzmocnienia obiektu inercyjnego I rzędu 2. orekcja dynamiczna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11. Podstawy akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 11. Podstawy akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Program ćwiczenia: Ćwiczenie 11 Podstawy akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów Program ćwiczenia: 1. Konfiguracja karty pomiarowej oraz obserwacja sygnału i jego widma 2. Twierdzenie o próbkowaniu obserwacja dwóch

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 21. Badanie właściwości dynamicznych obiektów II rzędu. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 21. Badanie właściwości dynamicznych obiektów II rzędu. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia: Ćwiczenie Badanie właściwości dynamicznych obiektów II rzędu Program ćwiczenia:. Pomiary metodą skoku jednostkowego a. obserwacja charakteru odpowiedzi obiektu dynamicznego II rzędu w zależności od współczynnika

Bardziej szczegółowo

Pomiary wielkości nieelektrycznych II (pomiary położenia liniowego, kątowego oraz prędkości obrotowej)

Pomiary wielkości nieelektrycznych II (pomiary położenia liniowego, kątowego oraz prędkości obrotowej) Ćwiczenie 18 Pomiary wielkości nieelektrycznych II (pomiary położenia liniowego, kątowego oraz prędkości obrotowej) Program ćwiczenia: Przetworniki wielkości kątowych: 1. Obsłga program EziMOTION Pls R.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Program ćwiczenia: Ćwiczenie 9 Mostki prądu stałego Program ćwiczenia: 1. Pomiar rezystancji laboratoryjnym mostkiem Wheatsone'a 2. Niezrównoważony mostek Wheatsone'a. Pomiar rezystancji technicznym mostkiem Wheatsone'a

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia: Ćwiczenie 9 Mostki prądu stałego Program ćwiczenia: 1. Pomiar rezystancji laboratoryjnym mostkiem Wheatsone'a 2. Pomiar rezystancji technicznym mostkiem Wheatsone'a. Pomiar rezystancji technicznym mostkiem

Bardziej szczegółowo

Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II. 2013/14. Grupa: Nr. Ćwicz.

Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II. 2013/14. Grupa: Nr. Ćwicz. Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II WYZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH PRZETWORNIKÓW Grupa: Nr. Ćwicz. 9 1... kierownik 2...

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna Ćwiczenie 20 Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna Program ćwiczenia: 1. Wyznaczenie stałej czasowej oraz wzmocnienia statycznego obiektu inercyjnego I rzędu 2. orekcja

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych P o l i t e c h n i k a P o z n ańska ul. Jana Pawła II 4 60-96 POZNAŃ (budynek Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii) www.zmisp.mt.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Uśrednianie napięć zakłóconych

Uśrednianie napięć zakłóconych Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Miernictwa Elektronicznego Uśrednianie napięć zakłóconych Grupa Nr ćwicz. 5 1... kierownik 2... 3... 4... Data Ocena I.

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEMENTÓW RLC

BADANIE ELEMENTÓW RLC KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE BADANIE ELEMENTÓW RLC REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENIA - zapoznanie się z systemem laboratoryjnym NI ELVIS II, - zapoznanie się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia: Ćwiczenie 5 Pomiary parametrów sygnałów napięciowych Program ćwiczenia: 1. Pomiar wartości skutecznej, średniej wyprostowanej i maksymalnej sygnałów napięciowych o kształcie sinusoidalnym, prostokątnym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 14. Sprawdzanie przyrządów analogowych i cyfrowych. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 14. Sprawdzanie przyrządów analogowych i cyfrowych. Program ćwiczenia: Ćwiczenie 14 Sprawdzanie przyrządów analogowych i cyfrowych Program ćwiczenia: 1. Sprawdzenie błędów podstawowych woltomierza analogowego 2. Sprawdzenie błędów podstawowych amperomierza analogowego 3.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie uogólnionego przetwornika pomiarowego

Ćwiczenie 4 Badanie uogólnionego przetwornika pomiarowego Ćwiczenie 4 Badanie uogólnionego przetwornika pomiarowego 1. Cel ćwiczenia Poznanie typowych układów pracy przetworników pomiarowych o zunifikowanym wyjściu prądowym. Wyznaczenie i analiza charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Instytut Fizyki ul Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 5 Pracownia Elektroniki Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: wzmacniacz operacyjny,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Podstawy Automatyki laboratorium

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Podstawy Automatyki laboratorium Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest uzyskanie wykresów charakterystyk skokowych członów róŝniczkujących mechanicznych i hydraulicznych oraz wyznaczenie w sposób teoretyczny i graficzny ich stałych czasowych.

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi

Temat ćwiczenia. Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z elektrycznymi metodami pomiarowymi wykorzystywanymi

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. ĆWICZENIE 5 Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. I. Cel ćwiczenia Badanie właściwości dynamicznych wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Program ćwiczenia: 1. Pomiar bezpośredni napięcia stałego multimetrem cyfrowym 2. Pomiar bezpośredni napięcia stałego multimetrem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych

Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych Ćwiczenie 1&2 (Elektronika i Telekomunikacja) Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych Program ćwiczenia: 1. Pomiar bezpośredni napięcia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości.

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości. Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości. Program ćwiczenia: 1. Pomiar częstotliwości z wykorzystaniem licznika 2. Pomiar okresu z wykorzystaniem licznika 3. Obserwacja działania pętli synchronizacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości.

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości. Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości. Program ćwiczenia: 1. Pomiar częstotliwości z wykorzystaniem licznika 2. Pomiar okresu z wykorzystaniem licznika 3. Obserwacja działania pętli synchronizacji

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5. POMIARY NAPIĘĆ I PRĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban. I. Cel ćwiczenia

ĆWICZENIE 5. POMIARY NAPIĘĆ I PRĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban. I. Cel ćwiczenia ĆWICZEIE 5 I. Cel ćwiczenia POMIAY APIĘĆ I PĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban Celem ćwiczenia jest zaznajomienie z przyrządami do pomiaru napięcia i prądu stałego: poznanie budowy woltomierza i amperomierza

Bardziej szczegółowo

Ćw. III. Dioda Zenera

Ćw. III. Dioda Zenera Cel ćwiczenia Ćw. III. Dioda Zenera Zapoznanie się z zasadą działania diody Zenera. Pomiary charakterystyk statycznych diod Zenera. Wyznaczenie charakterystycznych parametrów elektrycznych diod Zenera,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I INTERWAŁU CZASU Opracowała: A. Szlachta

Ćwiczenie 7 POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I INTERWAŁU CZASU Opracowała: A. Szlachta Ćwiczenie 7 POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I INTERWAŁU CZASU Opracowała: A. Szlachta I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych metod pomiaru częstotliwości. Metody analogowe, zasada cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Ćw. 0: Wprowadzenie do programu MultiSIM

Ćw. 0: Wprowadzenie do programu MultiSIM Ćw. 0: Wprowadzenie do programu MultiSIM Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem MultiSIM przeznaczonym do analiz i symulacji działania układów elektronicznych. Zaznajamianie się z tym programem

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie napędów elektrycznych z luzownikami w robocie Kawasaki FA006E wersja próbna Literatura uzupełniająca do ćwiczenia: 1. Cegielski P. Elementy programowania

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW REV. 1.1 1. CEL ĆWICZENIA - obserwacja pracy diod i tranzystorów podczas przełączania, - pomiary charakterystycznych czasów

Bardziej szczegółowo

Pomiary Elektryczne Wielkości Nieelektrycznych Ćw. 7

Pomiary Elektryczne Wielkości Nieelektrycznych Ćw. 7 Pomiary Elektryczne Wielkości Nieelektrycznych Ćw. 7 Ćw. 7. Kondycjonowanie sygnałów pomiarowych Problemy teoretyczne: Moduły kondycjonujące serii 5B (5B34) podstawowa charakterystyka Moduł kondycjonowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 15. Sprawdzanie watomierza i licznika energii

Ćwiczenie 15. Sprawdzanie watomierza i licznika energii Ćwiczenie 15 Sprawdzanie watomierza i licznika energii Program ćwiczenia: 1. Sprawdzenie błędów podstawowych watomierza analogowego 2. Sprawdzanie jednofazowego licznika indukcyjnego 2.1. Sprawdzenie prądu

Bardziej szczegółowo

Pomiary wielkości nieelektrycznych II (pomiary położenia liniowego, kątowego oraz prędkości obrotowej)

Pomiary wielkości nieelektrycznych II (pomiary położenia liniowego, kątowego oraz prędkości obrotowej) Ćwiczenie 18 Pomiary wielkości nieelektrycznych II (pomiary położenia liniowego, kątowego oraz prędkości obrotowej) Program ćwiczenia: Przetworniki wielkości kątowych: 1. Obsłga silnika za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych

Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów

Bardziej szczegółowo

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC Instytut Fizyki ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 6 Pracownia Elektroniki. Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC........ (Oprac. dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie AC i CA

Przetwarzanie AC i CA 1 Elektroniki Elektroniki Elektroniki Elektroniki Elektroniki Katedr Przetwarzanie AC i CA Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego opracował: Łukasz Buczek 05.2015 1. Cel ćwiczenia 2 Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości

Bardziej szczegółowo

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI STATYCZNYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI STATYCZNYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH ĆWICZENIE 5a BADANIE WŁAŚCIWOŚCI STATCZNCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWCH 5.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie metod badania właściwości statycznych przetworników pomiarowych na przykładzie indukcyjnościowego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Badanie sensorów piezoelektrycznych

Ćwiczenie 5 Badanie sensorów piezoelektrycznych Ćwiczenie 5 Badanie sensorów piezoelektrycznych 1. Cel ćwiczenia Poznanie podstawowych układów pracy sensorów piezoelektrycznych jako przetworników wielkości mechanicznych na elektryczne. Doświadczalne

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD)

Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD) Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD) Badane silniki BLCD są silnikami bezszczotkowymi prądu stałego (odpowiednikami odwróconego konwencjonalnego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

POMIARY TEMPERATURY I

POMIARY TEMPERATURY I Cel ćwiczenia Ćwiczenie 5 POMIARY TEMPERATURY I Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania rezystancyjnych czujników temperatury, układów połączeń czujnika z elektrycznymi układami przetwarzającymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 9. Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe

Ćwiczenie - 9. Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe Ćwiczenie - 9 Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe Spis treści 1 Cel ćwiczenia 1 2 Przebieg ćwiczenia 2 2.1 Wyznaczanie charakterystyki przejściowej U wy = f(u we ) dla ogranicznika napięcia

Bardziej szczegółowo

Ćw. 1&2: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych

Ćw. 1&2: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (2011/2012) Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 1&2: Wprowadzenie do obsługi przyrządów

Bardziej szczegółowo

Uwaga. Łącząc układ pomiarowy należy pamiętać o zachowaniu zgodności biegunów napięcia z generatora i zacisków na makiecie przetwornika.

Uwaga. Łącząc układ pomiarowy należy pamiętać o zachowaniu zgodności biegunów napięcia z generatora i zacisków na makiecie przetwornika. PLANOWANIE I TECHNIKA EKSPERYMENTU Program ćwiczenia Temat: Badanie właściwości statycznych przetworników pomiarowych, badanie właściwości dynamicznych czujników temperatury Ćwiczenie 5 Spis przyrządów

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie czujników i nastawników komputerowego układu zapłonowego w systemie MOTRONIC Opracowanie: dr hab.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH -CEL- LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO Z KLATKĄ ROZRUCHOWĄ (REL) Zapoznanie się z konstrukcją silników reluktancyjnych. Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Ćw. 2: Analiza błędów i niepewności pomiarowych

Ćw. 2: Analiza błędów i niepewności pomiarowych Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (200/20) Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 2: Analiza błędów i niepewności pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie A/C i C/A

Przetwarzanie A/C i C/A Przetwarzanie A/C i C/A Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego opracował: Łukasz Buczek 05.2015 Rev. 204.2018 (KS) 1 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przetwornikami: analogowo-cyfrowym

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ OPERACYJNY

WZMACNIACZ OPERACYJNY 1. OPIS WKŁADKI DA 01A WZMACNIACZ OPERACYJNY Wkładka DA01A zawiera wzmacniacz operacyjny A 71 oraz zestaw zacisków, które umożliwiają dołączenie elementów zewnętrznych: rezystorów, kondensatorów i zwór.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ELEKTRONIKI AGH WYDZIAŁ EAIIE. Dydaktyczny model 4-bitowego przetwornika C/A z siecią rezystorów o wartościach wagowych

KATEDRA ELEKTRONIKI AGH WYDZIAŁ EAIIE. Dydaktyczny model 4-bitowego przetwornika C/A z siecią rezystorów o wartościach wagowych KATEDRA ELEKTRONIKI AGH WYDZIAŁ EAIIE Przetworniki A/C i C/A Data wykonania LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ Skład zespołu: Dydaktyczny model 4-bitowego przetwornika C/A z siecią rezystorów o wartościach

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY.

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY. Ćwiczenie 19 Temat: Wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania wzmacniacza odwracającego. Pomiar przebiegów wejściowego wyjściowego oraz wzmocnienia napięciowego wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych

Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (2010/2011) Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 1: Wprowadzenie do obsługi przyrządów

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZEJŚCIOWA SYMULACYJNA. Zadania projektowe

PRACA PRZEJŚCIOWA SYMULACYJNA. Zadania projektowe Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA PRACA PRZEJŚCIOWA SYMULACYJNA Zadania projektowe dr inż. Roland PAWLICZEK Praca przejściowa symulacyjna 1 Układ pracy 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza Efekt Halla Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Wstęp Siła Loretza Na ładunek elektryczny poruszający się w polu magnetycznym w kierunku prostopadłym do linii pola magnetycznego działa

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZOWY TRANZYSTOR POLOWY

ZŁĄCZOWY TRANZYSTOR POLOWY L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE ZŁĄCZOWY TRANZYSTOR POLOWY RE. 2.0 1. CEL ĆWICZENIA - Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych tranzystora. - Wyznaczenie podstawowych parametrów tranzystora

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba rozciągania - Adam Zaborski

Statyczna próba rozciągania - Adam Zaborski Statyczna próba rozciągania PN/H-431 Próbki okrągłe: proporcjonalne (5-cio, 1-ciokrotne), nieproporcjonalne płaskie: z główkami (wiosełkowe), bez główek próbka okrągła dziesięciokrotna Określane wielkości

Bardziej szczegółowo

WAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

WAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WAT WYDZIAŁ ELEKTONIKI INSTYTT SYSTEMÓW ELEKTONICZNYCH Przedmiot: CZJNIKI I PZETWONIKI Ćwiczenie nr 3 POTOKÓŁ / SPAWOZDANIE Temat: Przetworniki pojemnościowe /POMIAY PZEMIESZCZEŃ KĄTOWYCH/ Grupa:... 1....

Bardziej szczegółowo

Zespól B-D Elektrotechniki

Zespól B-D Elektrotechniki Zespól B-D Elektrotechniki Laboratorium Elektroniki i Elektrotechniki Samochodowej Temat ćwiczenia: Badanie sondy lambda i przepływomierza powietrza w systemie Motronic Opracowanie: dr hab inż S DUER 39

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych

Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych Parametryzacja przetworników analogowocyfrowych wersja: 05.2015 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie istoty działania przetworników analogowo-cyfrowych (ADC analog-to-digital converter),

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego"

Ćwiczenie: Silnik prądu stałego Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Podstawy budowy wirtualnych przyrządów pomiarowych

Podstawy budowy wirtualnych przyrządów pomiarowych Podstawy budowy wirtualnych przyrządów pomiarowych Problemy teoretyczne: Pomiar parametrów napięciowych sygnałów za pomocą karty kontrolno pomiarowej oraz programu LabVIEW (prawo Shanona Kotielnikowa).

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH. Pomiary statycznych parametrów indukcyjnościowych przetworników przemieszczenia liniowego

LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH. Pomiary statycznych parametrów indukcyjnościowych przetworników przemieszczenia liniowego LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH Pomiary statycznych parametrów indukcyjnościowych przetworników przemieszczenia liniowego Wrocław 1994 1 Pomiary statycznych parametrów indukcyjnościowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5 Temat: Charakterystyki statyczne tranzystorów bipolarnych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk prądowonapięciowych i wybranych parametrów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 3 Oddziaływanie przyrządów na badany obiekt I Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1 Zdefiniować pojęcie: prąd elektryczny Podać odpowiednią zależność fizyczną

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI MATERIAŁY POMOCNICZE SERIA PIERWSZA 1. Lutowanie lutowania ołowiowe i bezołowiowe, przebieg lutowania automatycznego (strefy grzania i przebiegi temperatur), narzędzia

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres ćwiczenia

Cel i zakres ćwiczenia MIKROMECHANIZMY I MIKRONAPĘDY 2 - laboratorium Ćwiczenie nr 5 Druk 3D oraz charakteryzacja mikrosystemu Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest charakteryzacja geometryczna wykonanego w ćwiczeniu 1

Bardziej szczegółowo

Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości

Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości Instytut Fizyki ul Wielkopolska 5 70-45 Szczecin 9 Pracownia Elektroniki Badanie wzmacniacza niskiej częstotliwości (Oprac dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: klasyfikacje

Bardziej szczegółowo

LV6. Pomiary mocy i energii w jednofazowych obwodach prądu przemiennego

LV6. Pomiary mocy i energii w jednofazowych obwodach prądu przemiennego LV6 Pomiary mocy i energii w jednofazowych obwodach prądu przemiennego Celem ćwiczenia jest zapoznanie z problematyką wyznaczania wartości mocy i energii z próbek sygnału zebranych w obwodzie pomiarowym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Laboratorium Podstaw Elektroniki i Miernictwa Ćwiczenie nr 5 WZMACNIACZ OPERACYJNY A. Cel ćwiczenia. - Przedstawienie właściwości wzmacniacza operacyjnego - Zasada

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości multipleksera analogowego

Badanie właściwości multipleksera analogowego Ćwiczenie 3 Badanie właściwości multipleksera analogowego Program ćwiczenia 1. Sprawdzenie poprawności działania multipleksera 2. Badanie wpływu częstotliwości przełączania kanałów na pracę multipleksera

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki

Zespół B-D Elektrotechniki Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Samochodowej Temat ćwiczenia: Badanie elementów komputerowego układu zapłonowego w systemie MOTRONIC Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych Cel ćwiczenia: Poznanie zasady działania czujników dławikowych i transformatorowych, w typowych układach pracy, określenie ich podstawowych parametrów statycznych oraz zbadanie ich podatności na zmiany

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY Ćwiczenie 5 Temat: Pomiar napięcia i prądu stałego. Cel ćwiczenia Poznanie zasady pomiaru napięcia stałego. Zapoznanie się z działaniem modułu KL-22001. Obsługa przyrządów pomiarowych. Przestrzeganie przepisów

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2 str. 1/7 ĆWICZENIE 2

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2 str. 1/7 ĆWICZENIE 2 Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2 str. 1/7 ĆWICZENIE 2 WYBRANE ELEKTRYCZNE CZUJNIKI-PRZETWORNIKI PRZESUNIĘĆ LINIOWYCH I KĄTOWYCH 1.CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych Laboratorium Metrologii I. Grupa. Nr ćwicz.

Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych Laboratorium Metrologii I. Grupa. Nr ćwicz. Laboratorium Metrologii I Politechnika zeszowska akład Metrologii i Systemów Pomiarowych Laboratorium Metrologii I Mostki niezrównoważone prądu stałego I Grupa Nr ćwicz. 12 1... kierownik 2... 3... 4...

Bardziej szczegółowo

WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Przedmiot: CZUJNIKI I PRZETWORNIKI Ćwiczenie nr 1 PROTOKÓŁ / SPRAWOZDANIE

WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Przedmiot: CZUJNIKI I PRZETWORNIKI Ćwiczenie nr 1 PROTOKÓŁ / SPRAWOZDANIE Grupa: WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: CZJNIKI I PRZETWORNIKI Ćwiczenie nr 1 PROTOKÓŁ / SPRAWOZDANIE Temat: Przetworniki tensometryczne /POMIARY SIŁ I CIŚNIEŃ PRZY

Bardziej szczegółowo

Podstawy Badań Eksperymentalnych

Podstawy Badań Eksperymentalnych Podstawy Badań Eksperymentalnych Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wojskowa Akademia Techniczna Instrukcja do ćwiczenia. Temat 01 Pomiar siły z wykorzystaniem czujnika tensometrycznego Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Laboratorium Podstaw Elektroniki i Miernictwa Ćwiczenie nr 17 WZMACNIACZ OPERACYJNY A. Cel ćwiczenia. - Przedstawienie właściwości wzmacniacza operacyjnego -

Bardziej szczegółowo

Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki. Badanie silników skokowych. Temat ćwiczenia:

Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki. Badanie silników skokowych. Temat ćwiczenia: Katedra Energetyki Laboratorium Podstaw Elektrotechniki Temat ćwiczenia: Badanie silników skokowych KOMPUTER Szyna transmisji równoległej LPT Bufory wejściowe częstościomierz /licznik Kontrola zgodności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Program ćwiczenia: 1. Pomiar bezpośredni napięcia stałego multimetrem cyfrowym 2. Pomiar bezpośredni napięcia stałego multimetrem

Bardziej szczegółowo

Jak ciężka jest masa?

Jak ciężka jest masa? "Masa jest nie tylko miarą bezwładności, posiada również ciężar". Co oznacza, że nie tylko wpływa na przyspieszenie pod wpływem siły, ale powoduje, że gdy znajduje się w polu grawitacyjnym Ziemi, doświadcza

Bardziej szczegółowo

2.2 Opis części programowej

2.2 Opis części programowej 2.2 Opis części programowej Rysunek 1: Panel frontowy aplikacji. System pomiarowy został w całości zintegrowany w środowisku LabVIEW. Aplikacja uruchamiana na komputerze zarządza przebiegiem pomiarów poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego adanie parametrów statycznych i dynamicznych ramek Logicznych Opracował: mgr inż. ndrzej iedka Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Parametry statyczne bramek logicznych

Bardziej szczegółowo

wiczenie 15 ZGINANIE UKO Wprowadzenie Zginanie płaskie Zginanie uko nie Cel wiczenia Okre lenia podstawowe

wiczenie 15 ZGINANIE UKO Wprowadzenie Zginanie płaskie Zginanie uko nie Cel wiczenia Okre lenia podstawowe Ćwiczenie 15 ZGNANE UKOŚNE 15.1. Wprowadzenie Belką nazywamy element nośny konstrukcji, którego: - jeden wymiar (długość belki) jest znacznie większy od wymiarów przekroju poprzecznego - obciążenie prostopadłe

Bardziej szczegółowo

Pomiary mocy i energii elektrycznej

Pomiary mocy i energii elektrycznej olitechnika Rzeszowska Zakład Metrologii i ystemów omiarowych omiary mocy i energii elektrycznej Grupa Nr ćwicz. 1 1... kierownik... 3... 4... Data Ocena I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Analiza błędów i niepewności pomiarowych. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 2. Analiza błędów i niepewności pomiarowych. Program ćwiczenia: Ćwiczenie Analiza błędów i niepewności pomiarowych Proam ćwiczenia: 1. Wyznaczenie niepewności typ w bezpośrednim pomiarze napięcia stałego. Wyznaczenie niepewności typ w pośrednim pomiarze rezystancji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Analiza błędów i niepewności pomiarowych. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 2. Analiza błędów i niepewności pomiarowych. Program ćwiczenia: Ćwiczenie Analiza błędów i niepewności pomiarowych Proam ćwiczenia: 1. Wyznaczenie niepewności typ w bezpośrednim pomiarze napięcia stałego. Wyznaczenie niepewności typ A i w bezpośrednim pomiarze napięcia.

Bardziej szczegółowo

Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji

Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji Ćwiczenie 4 Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji Program ćwiczenia 1. Uruchomienie układu współpracującego z rezystancyjnym czujnikiem temperatury KTY81210 będącego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie EA9 Czujniki położenia

Ćwiczenie EA9 Czujniki położenia Akademia Górniczo-Hutnicza im.s.staszica w Krakowie KATEDRA MASZYN ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie EA9 Program ćwiczenia I. Transformator położenia kątowego 1. Wyznaczenie przekładni napięciowych 2. Pomiar napięć

Bardziej szczegółowo

Badanie czujnika przemieszczeń liniowych

Badanie czujnika przemieszczeń liniowych KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN POLITECHNIKA OPOLSKA MECHATRONIKA Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie czujnika przemieszczeń liniowych Opracował: Dr inż. Roland Pawliczek Opole

Bardziej szczegółowo

Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych

Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych (bud A5, sala 31) I Instrukcja dla studentów kierunku Elektrotechnika do

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek

Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek el ćwiczenia elem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą mostkową pomiaru pojemności kondensatora

Bardziej szczegółowo

4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika

4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika 1 1. Projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i badaniem przetwornika napięcie/częstotliwość z układem AD654 2. Założenia do opracowania projektu a) Dane techniczne układu - Napięcie zasilające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi spektrometru EPR

Instrukcja obsługi spektrometru EPR POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁINŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ INSTYTUT FIZYKI Instrukcja obsługi spektrometru EPR Rys. 1. Spektrometr EPR na pasmo X. Pomiary przy pomocy spektrometru

Bardziej szczegółowo

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo