Regulamin przeprowadzania konkursu

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin przeprowadzania konkursu"

Transkrypt

1 Wersja z dnia Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) w Warszawie Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R Regulamin przeprowadzania konkursu został przygotowany w celu przedstawienia zasad aplikowania oraz reguł wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu dla Poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dokument został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego. Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa rozstrzygać należy na rzecz przepisów prawa. 1

2 I. SŁOWNICZEK POJĘĆ UŻYWANYCH W RPK 1. Użyte w Regulaminie przeprowadzania konkursu następujące pojęcia i skróty: - Beneficjent, - Instytucja Pośrednicząca (IP), - Instytucja Wdrażająca (IW) - Instytucja Zarządzająca (IZ), - Komisja Konkursowa (KK), - Wniosek o dofinansowanie, - Wnioskodawca, 1. zostały wyjaśnione w Załączniku nr 4.3 Opis systemu wdrażania działań do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIG, dokumencie zamieszczonym na stronie w zakładce Dokumenty i wytyczne > Dokumenty > Dokumenty programowe. 2. Pozostałe definicje: 1) PO IG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, ; 2) Działanie - Działanie 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe; 3) Poddziałanie Poddziałanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R; 4) OPI - Ośrodek Przetwarzania Informacji z siedzibą w Warszawie (IW); 5) Projekt przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; 6) RPK Regulamin Przeprowadzania Konkursu dla Poddziałania w ramach Działania 1.3 PO IG. II. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie umowy nr 17/2007 w sprawie realizacji Działania 1.3 w ramach osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii i Poddziałania Projekt badawczy z wykorzystaniem metody foresight Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , zawartej w dniu 3 października 2007 roku z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodek Przetwarzania Informacji z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 188B, Warszawa, w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn.zm.) prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. 2. Ponadto, Działanie realizowane jest przez OPI w szczególności zgodnie z: 2

3 Regulacjami wspólnotowymi: 1) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z r., str. 25, z późn. zm.); 2) Rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.Urz.UE L 210 z r.,, z późn. zm.); 3) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z r., z późn. zm.); Regulacjami krajowymi: 1) Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów Nr 267/2007 z dnia 30 października 2007 r. - wersja ujednolicona, zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011 r.; 2) Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ; 3) Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.jedn. Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.); 4) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.); 5) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.); 6) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm); 7) Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego wydanymi na podstawie art. 35 ust.3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IG oraz celów Działania 1.3 określonych w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , którymi w szczególności jest zdobywanie oraz 3

4 zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa. 2. Kwota środków przeznaczonych w latach na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania PO IG wynosi (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkład krajowy). Informacja o kwocie przeznaczonej na daną rundę zawarta jest w ogłoszeniu o naborze wniosków, zamieszczonym na stronie 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do listy projektów wyłonionych do dofinansowania. III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE Do konkursu w ramach Poddziałania mogą przystąpić Wnioskodawcy wymienieni w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru, dostępnym na stronie IZ w zakładce Dokumenty i wytyczne > Dokumenty > Dokumenty programowe. 2. Wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie tego samego projektu z innych środków publicznych. IV. ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW 5. Katalog kosztów kwalifikowalnych znajduje się w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , obowiązujących na dzień ogłoszenia naboru. Dokument dostępny jest na stronie w zakładce Dokumenty i wytyczne > Wytyczne obowiązujące > Wytyczne szczegółowe obowiązujące. V. ZASADY APLIKOWANIA O WSPARCIE Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursu zamkniętego. Informacja nt. terminu naboru wniosków o dofinansowanie znajduje się w ogłoszeniu o uruchomieniu naboru wniosków o dofinansowanie, zamieszczonym na stronie internetowej IW w zakładce Konkursy PO IG. 2. Na stronie internetowej oraz w siedzibie IW można uzyskać informacje niezbędne podczas składania wniosków. 4

5 7. W celu wzięcia udziału w konkursie Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania tj. przesłania pocztą, przesyłką kurierską lub osobistego dostarczenia do siedziby OPI papierowej wersji wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku. Wzory ww. dokumentów dostępne są na stronie internetowej IW w zakładce Dokumenty konkursowe Dokumenty wymienione w 7 należy dostarczyć: - na adres: Dział Wdrażania PO IG, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Al. Niepodległości 188B, Warszawa, - w terminie do dnia i godziny wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków w trybie konkursowym. 2. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać dostarczony w jednym opakowaniu, opisanym w sposób następujący: dane Wnioskodawcy (nazwa, adres), tytuł projektu, informacja Konkurs na realizację projektu w ramach Poddziałania PO IG oraz adres IW Wersja papierowa wniosku powinna być wydrukiem wersji elektronicznej wprowadzonej przez Wnioskodawcę do Generatora wniosków dostępnego na stronie 2. Wersja papierowa wniosku w 1 egzemplarzu (format A4) wraz z załącznikami powinna zostać trwale spięta. Dokumenty należy rozdzielić przekładkami, zawierającymi informację jaki dokument poprzedzają. 3. Wszystkie składane dokumenty (łącznie z wnioskiem) powinny być ponumerowane i ułożone zgodnie z kolejnością przedstawioną w Instrukcji wypełniania wniosku. Dokumenty dodatkowe, złożone poza wymaganymi, nie będą podlegać weryfikacji na etapie oceny formalnej. 4. Wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu rzeczowofinansowego wg zadań i harmonogramu realizacji Projektu wg kwartałów powinny być zamieszczone w Generatorze Wniosków Termin doręczenia uważa się za dotrzymany, jeśli wniosek wraz z załącznikami zostanie dostarczony na podany w 8 adres najpóźniej w ostatnim dniu i godzinie wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków w trybie konkursowym. O prawidłowym doręczeniu decyduje data wpływu potwierdzona datą stempla kancelarii IW. 2. Wnioski aplikacyjne dostarczone po dniu i godzinie wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków w trybie konkursowym nie będą rozpatrywane. 5

6 3. Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innych podmiotów świadczących usługi kurierskie za dzień dostarczenia wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do siedziby IW (za prawidłowe doręczenie wniosku o dofinansowanie nie uznaje się daty nadania dokumentu lub daty stempla pocztowego). 4. Jeśli koniec terminu do złożenia wniosku o dofinansowanie przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub sobotę, termin upływa dnia następnego chyba, że ogłoszenie o naborze przewiduje inne uregulowanie. 5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Poczty Polskiej oraz firm świadczących usługi kurierskie. VI. OCENA FORMALNA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Ocena wniosków przeprowadzana jest w dwóch etapach: ocena formalna i ocena merytoryczna, wg kryteriów oceny projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący dla PO IG przedstawionych w załączniku nr 4.6 do Szczegółowego opisu priorytetów PO IG mając na uwadze opis kryteriów zawartych w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG, dostępnym na stronie internetowej IZ w zakładce Nabór wniosków > Kryteria oceny projektów (część I) oraz na stronie internetowej OPI (część II). Przewodnik jest dokumentem pomocniczym, który w trakcie realizacji Programu może ulegać zmianom, w części obejmującej opisy kryteriów wyboru projektów. 2. Ocena formalna przeprowadzana jest przez pracowników IW - Dział Wdrażania PO IG i dokonywana jest w terminie do 30 dni roboczych od dnia zakończenia rundy aplikacyjnej. 3. Pracownicy dokonujący oceny formalnej są zobowiązani do podpisania oświadczenia o bezstronności i deklaracji poufności w stosunku do każdego wniosku, który oceniają. 4. Ocena formalna jest oceną zero-jedynkową, co oznacza, że projekt musi spełnić wszystkie kryteria formalne, aby wniosek mógł być skierowany do oceny merytorycznej. 5. W zależności od wyniku oceny formalnej IW podejmuje decyzję o: a) zakwalifikowaniu wniosku do oceny merytorycznej, b) możliwości poprawienia błędów lub uzupełnienia braków przez Wnioskodawcę, c) odrzuceniu wniosku z powodu błędów formalnych, w przypadku których nie ma możliwości poprawy lub uzupełnienia. 6. Uzupełnieniu lub poprawie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane przez IW do poprawy lub uzupełnienia. 7. Dopuszczalne jest jednokrotne dokonanie uzupełnień/poprawy Wniosku w zakresie: 6

7 - braku wersji elektronicznej, - braku załącznika lub jego elementów, - braków w potwierdzeniach za zgodność z oryginałem, - braków w podpisach, - nieczytelności kopii załączników, - innych błędów formalno-rachunkowych. 8. Wnioskodawca informowany jest o możliwości poprawy lub uzupełnienia wniosku poprzez wysłanie wiadomości na adres podany we wniosku oraz poprzez wysłanie kopii pisma na numer faksu wskazany we wniosku o dofinansowanie (raport nadania faksu stanowi dowód doręczenia pisma w dniu, od którego Wnioskodawca ma 7 dni na poprawę dokumentacji aplikacyjnej). Nieprawidłowe działanie poczty i urządzenia faksowego po stronie Wnioskodawcy nie stanowi przesłanki do uznania, iż doręczenie jest nieskuteczne. 9. Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania z IW wezwania dostarczyć do IW poprawiony/uzupełniony wniosek o dofinansowanie. 10. IW w wezwaniu wskaże, które elementy dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawca powinien poprawić i ponownie dostarczyć do IW. 11. Po dostarczeniu poprawionego/uzupełnionego wniosku o dofinansowanie przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie, dokonywana jest ponowna ocena formalna w zakresie poprawek/uzupełnień dokonanych przez Wnioskodawcę. 12. Jeśli uzupełniony lub poprawiony wniosek o dofinansowanie nie zostanie dostarczony do IW w wyznaczonym terminie bądź wskazany błąd nie zostanie właściwie poprawiony, wówczas wniosek jest odrzucany i nie podlega dalszej ocenie. 13. Wnioskodawca zostaje pisemnie poinformowany o wyniku oceny formalnej. Decyzja o odrzuceniu wniosku zawiera uzasadnienie oraz informacje o prawie Wnioskodawcy do wniesienia protestu. VII. OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Ocena merytoryczna dokonywana jest przez niezależnych Recenzentów i Ekspertów zewnętrznych (jeśli dotyczy) oraz Komisję Konkursową (KK) wg kryteriów oceny projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący dla PO IG przedstawionych w załączniku nr 4.6 do Szczegółowego opisu priorytetów PO IG. 2. Osoby dokonujące oceny merytorycznej wniosków są ekspertami w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) Ocenie merytorycznej podlegają wnioski prawidłowe pod względem formalnym. 7

8 2. W przypadku stwierdzenia uchybienia formalnego we wniosku podczas oceny merytorycznej, wniosek jest wycofywany z oceny merytorycznej w celu weryfikacji dokonanej oceny formalnej. Po jej zakończeniu wniosek jest poddawany ocenie merytorycznej, o ile spełnia wszystkie kryteria formalne. Wniosek nie spełniający kryteriów formalnych podlega odrzuceniu. 3. Na etapie oceny merytorycznej nie ma możliwości uzupełniania lub poprawy wniosku. KK może zwrócić się za pośrednictwem IW do Wnioskodawcy z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia. 14. Ocena merytoryczna trwa ok. 30 dni roboczych od momentu zakończenia oceny formalnej. 15. Ocena merytoryczna dokonywana jest w dwóch etapach: a) pierwszy etap polega na ocenie wniosków przez Recenzentów i Eksperta zewnętrznego (jeśli dotyczy) oraz sporządzeniu Zbiorczej Karty Oceny Merytorycznej w części zawierającej zestawienie ocen Recenzentów i ewentualnie ocenę Eksperta zewnętrznego; b) drugi etap polega na weryfikacji przez KK ocen dokonanych przez Recenzentów i Eksperta zewnętrznego (jeśli dotyczy) i podjęciu decyzji o ostatecznej punktacji dla danego projektu, a następnie sporządzeniu Listy Rankingowej Projektów Ocena merytoryczna przeprowadzana jest metodą zero-jedynkową (kryteria dostępu, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku) oraz metodą punktową, umożliwiającą uszeregowanie projektów na liście rankingowej. 2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez projekt w ocenie merytorycznej punktowej wynosi W procesie oceny merytorycznej biorą udział Recenzenci właściwi dla dziedziny, której dotyczy dany projekt, wyłonieni w systemie losowym z Bazy Recenzentów, prowadzonej przez IW. 2. Ocena projektu dokonywana jest indywidualnie przez dwóch Recenzentów według kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO IG, przedstawionych w załączniku nr 4.6 do Szczegółowego opisu priorytetów PO IG. Recenzenci dokonują oceny merytorycznej na Kartach Oceny Merytorycznej. 3. W sytuacji, kiedy oceny Recenzentów różnią się między sobą co do sumy przyznanych punktów o więcej niż 30 pkt., KK może wyznaczyć Eksperta 8

9 zewnętrznego w celu wydania opinii albo samodzielnie dokonać ostatecznej oceny projektu. 4. Ekspert zewnętrzny, w przypadku o którym mowa w ust.3, podobnie jak Recenzenci, ocenia wniosek według tych samych kryteriów merytorycznych, na osobnej Karcie Oceny Merytorycznej. 5. Sporządzona przez Eksperta zewnętrznego ocena stanowi dodatkową opinię na temat wniosku dla KK i może zostać wzięta pod uwagę do wyliczenia średniej arytmetycznej na Zbiorczej Karcie Oceny Merytorycznej. 6. W celu zapewnienia niezależności i obiektywizmu oceny wniosków Recenzenci i Eksperci zewnętrzni nie są informowani o innych osobach oceniających wniosek. Recenzenci i Eksperci zewnętrzni zobligowani są do podpisania oświadczenia o bezstronności i deklaracji poufności w stosunku do każdego wniosku, który oceniają KK powoływana jest zarządzeniem Dyrektora OPI.. 2. W jej skład wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego i gospodarczego, pracownicy IW oraz fakultatywnie przedstawiciele IP oraz IZ (w charakterze obserwatorów). 3. KK jest komisją stałą, powoływaną dla wszystkich konkursów organizowanych przez IW w danym roku kalendarzowym. 4. KK weryfikuje oceny projektów dokonane przez Recenzentów i Eksperta zewnętrznego (jeśli dotyczy). W przypadku kryteriów merytorycznych dostępu, KK podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą spełnienia ich przez dany projekt. Przy ocenie kryteriów punktowych KK może przyjąć ocenę wynikającą z uśrednionych ocen obu Recenzentów lub jednego Recenzenta i Eksperta zewnętrznego lub samodzielnie dokonać oceny wniosku. 5. Decyzja KK dotycząca przyznanej oceny/punktacji wg każdego z kryteriów oraz końcowa ocena projektu jest szczegółowo uzasadniana na Zbiorczej Karcie Oceny Merytorycznej dla danego projektu. 6. Wynikiem prac KK jest Lista Rankingowa Projektów wraz z zaleceniem udzielenia bądź odmowy udzielenia dofinansowania Dofinansowanie uzyskują projekty, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny i zostały zakwalifikowane do dofinansowania pod warunkiem możliwości ich dofinansowania w ramach alokacji określonej dla danego konkursu. 2. Projekt może być zatwierdzony do dofinansowania, jeśli spełni wszystkie kryteria dostępu oraz uzyska co najmniej 51 punktów ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia w trakcie oceny merytorycznej według kryteriów punktowych. VIII. DECYZJA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA 9

10 Lista Rankingowa Projektów przekazywana jest do IP, która dokonuje akceptacji Listy a następnie przesyła ją do IZ w celu zatwierdzenia. 2. Po zatwierdzeniu Listy Rankingowej Projektów przez IZ, IW zamieszcza na stronie internetowej Listę projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania. 3. Informacja o przyznaniu dofinansowania zostaje również opublikowana na stronie internetowej IZ Wnioskodawcy informowani są pisemnie o wynikach konkursu. W przypadku negatywnego wyniku oceny wniosku informacja zawiera uzasadnienie wraz z pouczeniem o prawie do wniesienia protestu. Informacja ta nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 22. Wnioskodawca uczestniczący w danym konkursie ma prawo dostępu do dokumentów związanych z oceną złożonego przez siebie wniosku o dofinansowanie, przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny merytorycznej wniosku Z podmiotami, których projekty zostaną wyłonione do dofinansowania zawierane są umowy o dofinansowanie. Wzór umowy o dofinansowanie zamieszczony jest na stronie IW w zakładce Dokumenty konkursowe > Wzór umowy o dofinansowanie. 2. IW zwraca się pisemnie do Beneficjenta o dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu wymienionych w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Beneficjent przesyła je w terminie wskazanym w piśmie, podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w jego imieniu. Projekt umowy w trzech jednobrzmiących egzemplarzach wysyłany jest do Beneficjenta, który po podpisaniu odsyła je do IW. Po podpisaniu umowy przez upoważnionego przedstawiciela IW, jeden egzemplarz umowy przesyłany jest do Beneficjenta. Istnieje możliwość osobistego stawienia się Beneficjenta w siedzibie IW w celu podpisania umowy. 3. Proces od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie aplikacyjnej do chwili podpisania umowy trwa do 4 miesięcy. IX. PROCEDURA ODWOŁAWCZA Środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym jest protest. 10

11 2. Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie: a) zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów, b) naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. 3. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia protestów określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Od rozstrzygnięcia protestu oraz po doręczeniu przez Instytucję Pośredniczącą informacji o nieuwzględnieniu protestu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach określonych w ustawie. Zgodnie z art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) skarga jest wnoszona do sądu zgodnie z właściwością wynikającą z siedziby instytucji, której działalność została zaskarżona. 5. Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że w wyniku oceny dokonanej w trakcie rozpatrywania protestu uzyska co najmniej tyle punktów, ile uzyskał projekt umieszczony na ostatnim miejscu zatwierdzonej Listy Rankingowej Projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach danej rundy aplikacyjnej. X. INFORMACJE I KONSULTACJE 25. W czasie trwania konkursu IW udziela informacji na temat konkursu oraz odpowiada na pytania Wnioskodawców pod numerem telefonu oraz lub za pośrednictwem a: i strony internetowej IW Odpowiedź na pytanie przesyłana jest na adres , z którego zostało przesłane pytanie. Lista najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami zamieszczana jest na stronie internetowej IW w zakładce FAQ. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 2. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania IW o każdej zmianie danych adresowych pod rygorem, że doręczenie pisma przez IW pod dotychczas znany adres (również numer fax oraz adres poczty elektronicznej) Wnioskodawcy zostanie uznane za skuteczne. 3. W trakcie trwania konkursu RPK może podlegać zmianom z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 11

12 rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). Możliwe są jedynie zmiany doprecyzowujące w takiej sytuacji Wnioskodawcy zostaną każdorazowo poinformowani o wprowadzonych zmianach w komunikacie na stronie internetowej w zakładce Aktualności. Załączniki do RPK: 1. Lista kryteriów formalnych i merytorycznych wraz z punktacją 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy 12

13 Załącznik nr 1. Kryteria wyboru projektów DZIAŁANIE 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. KRYTERIA FORMALNE LP. Nazwa kryterium 1. Złożenie wniosku we właściwej instytucji 2. Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania 3. Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów 4. Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania 5. Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją 6. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma 7. siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wnioskodawca oraz partnerzy/konsorcjanci nie podlegają 8. wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240) 9. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 10. Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG 11. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w 12. art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy) KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE LP. 1 Nazwa kryterium Kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie w ramach działania KRYTERIA MERYTORYCZNE Ocena (0-1) Ocena (0-1) KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU LP. Nazwa kryterium 1. Zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów 2. Realizacja projektu w dziedzinach priorytetowych dla polskiej Ocena (0-1) 13

14 gospodarki Zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia projektu Wskaźniki produktu i rezultatu są adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości odzwierciedlają założone cele projektu KRYTERIA MERYTORYCZNE LP. Nazwa kryterium Punktacja 1. Projekt dotyczy wynalazku z zakresu wysokich technologii Możliwość zastosowania wynalazku przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce Zapotrzebowanie rynku na wyniki projektu Możliwość uzyskania dla gospodarki krajowej dochodów z zagranicy ze sprzedaży lub opłat za wykorzystywanie praw 0-15 własności przemysłowej, objętych wnioskiem 5. Poziom naukowy projektu Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/

15 Załącznik nr 2. Na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie Wnioskodawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, opłat oraz podatków na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 2. Dokumenty wymagane w przypadku projektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko (jeśli dotyczy) 3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (niezbędne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie). 4. Druk VAT- 5 wystawiony przez właściwy organ podatkowy składany w sytuacji gdy Wnioskodawca (lub konsorcjant) zadeklaruje na etapie składania wniosku brak możliwości odzyskania podatku VAT. 5. Harmonogram rzeczowo-finansowy wg zadań aktualizacja (jeśli dotyczy). 6. Harmonogram realizacji projektu wg kwartałów aktualizacja (jeśli dotyczy). 7. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy) Po zawarciu umowy o dofinansowanie, Beneficjent niebędący jednostką sektora finansów publicznych składa zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w terminach i formach uregulowanych w umowie. 15

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Instrumentów Polityki Naukowej REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet II INFRASTRUKTURA SFERY

Bardziej szczegółowo

KROK 1. 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji

KROK 1. 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Sposób przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz dokumentacji konkursowej w Poddziałaniu 1.1.1 PO IG wdraŝanym przez OPI Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 25.03.2009 KROK

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach. Priorytet 8: Działanie 8.2:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach. Priorytet 8: Działanie 8.2: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zatwierdzony przez IP w dniu 25.01.2010 r. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6. Polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze Warszawa 2018 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin naboru wniosków (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bank Gospodarstwa Krajowego. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Regulamin zatwierdzony przez IP w dniu 14 września 2010r Bank Gospodarstwa Krajowego Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze Warszawa 2018 r. wersja 1.1/24.07.2018 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin naboru wniosków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r. REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bank Gospodarstwa Krajowego. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Bank Gospodarstwa Krajowego Zatwierdzony przez IP 18 września 2012 r. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 02.04.2012 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1: BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Działanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017. Jolanta Wudarczyk-Czapczuk

Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017. Jolanta Wudarczyk-Czapczuk Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017 Jolanta Wudarczyk-Czapczuk Cel konkursu Celem konkursu jest wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 26, Łagów tel./fax

ul. Rynek 26, Łagów tel./fax Regulamin naboru wniosków nr 1/2017 przeprowadzanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe miejsca pracy wdrażanej w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna.

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Karolina Janowska - Curyło RIF

Bardziej szczegółowo

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Regulamin. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 26, Łagów tel./fax

ul. Rynek 26, Łagów tel./fax Regulamin naboru wniosków nr 2/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej wdrażanej w

Bardziej szczegółowo

*Liczone od dnia złożenia wniosku. Zakres doświadczenia dla danego okresu, liczony jest jednokrotnie.

*Liczone od dnia złożenia wniosku. Zakres doświadczenia dla danego okresu, liczony jest jednokrotnie. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE, INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OGŁASZA: nabór kandydatów na ekspertów

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 2/POKL/7.2.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 2/POKL/7.2.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 2/POKL/7.2.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych

Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych REGULAMIN II KONKURSU w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego Zasady weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego Wykaz skrótów i objaśnienia używanych pojęć: IZ RPO WZ - Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Instytucja Realizująca Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB) informuje, że wnioski o dofinansowanie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)... 3 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia r.

Załącznik do Uchwały nr 2/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia r. Załącznik do Uchwały nr 2/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 08.11.2016 r. Regulamin naboru wniosków nr 2/2017 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r.

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r. Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Cele Konkursu

REGULAMIN. 1. Cele Konkursu Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr z dnia KONKURS WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2019 ROKU REGULAMIN 1. Cele Konkursu 1. Celem Konkursu jest wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Plan prezentacji 1. Podstawa prawna i dokumenty programowe; 2. Protest Co to jest protest? Komu przysługuje? Sposób złożenia protestu

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wersja z dnia 25.01.2009r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji Działanie 5.4

Bardziej szczegółowo

Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 2

Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 2 ZASADY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 7 sierpnia 2012 roku SPIS TREŚCI Słowniczek pojęć i wykaz skrótów... 3 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ PODDZIAŁANIA 6.2

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ PODDZIAŁANIA 6.2 Załącznik nr 7.1 do Regulaminu naboru KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ PODDZIAŁANIA 6.2.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA (przyjęte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków REGULAMIN NABORU na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL02 pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 16.12.2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1: BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu. z dnia.. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje. Konkurs 1.1.1/2015 SZYBKA ŚCIEŻKA

Podstawowe informacje. Konkurs 1.1.1/2015 SZYBKA ŚCIEŻKA Konkurs 1.1.1/2015 SZYBKA ŚCIEŻKA PROJEKT ma charakter badawczy, tzn. obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe przewiduje wdrożenie wyników projektu przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik 3.1 Kryteria formalne i kryteria dostępu dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-043/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-055/17 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2031/17 Zarządu Wojewódzka Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 829/17 Zarządu

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r Rozpatrzenie pozytywne Rozpatrzenie negatywne

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r Rozpatrzenie pozytywne Rozpatrzenie negatywne Wykaz zmian do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przyjętych przez Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KONKURSIE

INFORMACJA O KONKURSIE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Funduszy Europejskich INFORMACJA O KONKURSIE Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet II INFRASTRUKTURA SFERY B+R Działanie 2.2

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Energia Plus

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Energia Plus REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Energia Plus Warszawa 2019 r. Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Łódzkiego na lata

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Łódzkiego na lata Załącznik do Uchwały Nr 1576/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 07.11.2017 Regulamin naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego

Wzór. Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego .. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 4244 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2013 r. Wzór Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.2 do Regulaminu naboru

Załącznik nr 7.2 do Regulaminu naboru Załącznik nr 7.2 do Regulaminu naboru Lista sprawdzająca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II VI Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /16

RPDS IP /16 RPDS.01.04.01-IP.01-02-211/16 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 19

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 19 REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.2 do Regulaminu naboru

Załącznik nr 7.2 do Regulaminu naboru Załącznik nr 7.2 do Regulaminu naboru Lista sprawdzająca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II VI Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

RPPD IZ /17)

RPPD IZ /17) Białystok, 27 lutego 2018 roku Wykaz zmian w Regulaminie Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Regulaminie konkursu), Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 4717/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

1 Słowniczek pojęć i skrótów uŝywanych w RPK

1 Słowniczek pojęć i skrótów uŝywanych w RPK Wersja z dnia 25.05.2009r. Bank Gospodarstwa Krajowego Regulamin Przeprowadzania Konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie

Bardziej szczegółowo

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16 Wejherowo, 31.05.2016r. Regionalny Program Operacyjny ZŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)... 3 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria Formalne Kryteria formalne - wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Cele Konkursu

REGULAMIN. 1. Cele Konkursu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 62/995/17/V z dnia 23 października 2017 r. KONKURS WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2018 ROKU REGULAMIN 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Współfinansowanie Programu LIFE Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE 2014-2020

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Współfinansowanie Programu LIFE Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE 2014-2020 REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekty tradycyjne w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie Programu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Numer naboru: RPPD _ IP /16

Poddziałania Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Numer naboru: RPPD _ IP /16 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV KONKURSU W PROGRAMIE LIDER

REGULAMIN IV KONKURSU W PROGRAMIE LIDER Zatwierdzam: Data: REGULAMIN IV KONKURSU W PROGRAMIE LIDER I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin konkursu Programu LIDER (dalej: Regulamin ) ustala Dyrektor Narodowego Centrum Badań i

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-005/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zwiększenie lesistości poprzez zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Tytuł programu: Zwiększenie lesistości poprzez zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa PROGRAM niestanowiących własności Skarbu Państwa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2016 roku 1. Cel programu Zalesienia gruntów niestanowiących

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Ścieżka selekcji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 projekt Tomasz Sanecki Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego PL04

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego PL04 REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 12/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia r.

Załącznik do Uchwały nr 12/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia r. Załącznik do Uchwały nr 12/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 16.10.2017 r. Regulamin naboru wniosków nr 7/2017 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1.

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-022/19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD PROCEDURA WNIESIENIA I ROZPATRZENIA PROTESTU W PROCEDURZE KONKURSOWEJ DLA PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD ORAZ ODWOŁANIA W PROJEKTACH OBJĘTYCH GRANTEM (P3) 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regulamin przeprowadzania naboru na studia wykonalności programów sektorowych

r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regulamin przeprowadzania naboru na studia wykonalności programów sektorowych 18.11.2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Regulamin przeprowadzania naboru na studia wykonalności programów sektorowych 1 1. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie przeprowadzania naboru Użyte w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Ponieważ Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 5.2 INFRASTRUKTURA TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 5.2 INFRASTRUKTURA TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH Załącznik nr 7.2 do Regulaminu konkursu KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 5.2 INFRASTRUKTURA TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH (przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 25 września 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.2 do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 7.2 do Regulaminu konkursu Załącznik nr 7.2 do Regulaminu konkursu Lista sprawdzająca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II VI Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania 2015 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja 1 Opole, Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie projektów (składanie wniosków oraz weryfikacja wymogów formalnych)...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW powołanej w ramach RPO WP w zakresie osi priorytetowych I - VI.

Załącznik nr REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW powołanej w ramach RPO WP w zakresie osi priorytetowych I - VI. Załącznik nr 3.18 REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW powołanej w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych I - VI Strona 1 z 9 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Zasady wyboru i oceny

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana II Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana II Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.4

Bardziej szczegółowo

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Joanna Szalpuk Pełnomocnik Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD PROCEDURA WNIESIENIA I ROZPATRZENIA PROTESTU W PROCEDURZE KONKURSOWEJ DLA PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD ORAZ ODWOŁANIA W PROJEKTACH OBJĘTYCH GRANTEM (P3) 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju

REGULAMIN KONKURSU. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Edukacja ekologiczna

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Edukacja ekologiczna Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM Regulamin konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18 Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Proces wyboru projektów w trybie konkursowym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja 1 Opole, 1 Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie projektów (składanie wniosków oraz weryfikacja wymogów formalnych)...

Bardziej szczegółowo

.Regulamin naboru wniosków nr 2/2017/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Wokoł Łysej Góry"

.Regulamin naboru wniosków nr 2/2017/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokoł Łysej Góry .Regulamin naboru wniosków nr 2/2017/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Wokoł Łysej Góry" I.I.5 Organizacja wydarzeń i działań promujących obszar w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Na podstawie 13a ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 2015/387/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 października 2010 r. Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1. ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja nr 1 Marzec 2017 r. Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja

Bardziej szczegółowo