KROK 1. 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KROK 1. 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji"

Transkrypt

1 Sposób przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz dokumentacji konkursowej w Poddziałaniu PO IG wdraŝanym przez OPI Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

2 KROK 1 Kto może być Wnioskodawcą? Poddziałanie jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), uczelnie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podmioty realizujące projekty foresight (podmioty nie działające dla zysku, np. fundacje i stowarzyszenia) samorząd województwa, spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów nie działające dla zysku 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

3 1 KROK 2 Z jakimi dokumentami należy zapoznać się przed wypełnieniem wniosku o dofinansowanie? Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , wersja dokumentu z r. Szczegółowy opis priorytetów PO IG, (tzw. uszczegółowienie programu), wersja dokumentu z r. Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IG, wersja dokumentu z r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wersja dokumentu z r. Wzór wniosku o dofinansowanie i instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, Instrukcja wypełnienia wniosku w Generatorze wniosków, Wzór Studium Wykonalności nowa wersja z lutego 2009, Regulamin konkursu. UWAGA!!! Wszystkie ww. dokumenty można znaleźć na naszej stronie internetowej 2 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

4 1 KROK 3 Od czego zacząć? Najwięcej czasu zajmuje przygotowanie studium wykonalności (obowiązkowyzałącznik w Poddziałaniu1.1.1), dlatego proponujemy zacząć od stworzenia tego załącznika. UWAGA! Koszt przygotowania studium wykonalności jest kosztem kwalifikowalnym w ww. Poddziałaniu! 3 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

5 KROK 4 Wypełnianie wniosku o dofinansowanie on-line Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków, zamieszczonej na stronie internetowej OPI zakładka Generator wniosków OPI 4 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

6 Wypełnianie wniosku o dofinansowanie on-line Założenia ogólne składania wniosków 1) Wniosek sporządza się przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej 2) Wniosek może sporządzać każdy, kto zarejestruje się i aktywuje konto w systemie 3) Wniosek może być wypełniany: w dowolnej ilości sesji ( ratami ), przez kilka osób ( redaktorzy pomocniczy ), z wklejaniem fragmentów istniejących dokumentów. 4) Złożenie wniosku wymaga: Utworzenia wniosku, wypełnienia go, pomyślnego przejścia procesu walidacji, Doręczenia podpisanego wydruku wraz załącznikami do OPI, Oznaczenia wniosku w systemie jako wniosek jest gotowy. 5 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

7 Rozpoczęcie pracy w Generatorze wniosków Zakładanie konta Po wejściu na stronę zakładka Generator wniosków OPI, pojawia się strona rejestracyjna nowego konta: Konieczność podania loginu (min. 8 znaków musi być unikalny w systemie) oraz ważnego adresu Bezpośrednio po rejestracji konto jest NIEAKTYWNE 6 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

8 Rozpoczęcie pracy w Generatorze wniosków Zakładanie konta właściwa aktywacja 1. System owy (tzw. fslistonosz ) wysyła z hasłem dla utworzonego konta. 2. Po odebraniu a należy: wejść na stronę OPI zakładka Generator wniosków OPI wpisać otrzymane w u login i hasło UWAGA!!! Jeżeli nie dotarł z hasłem, należy skontaktować się z OPI. Dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie logowania do Generatora wniosków 7 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

9 Wypełnianie wniosku w Generatorze wniosków Tworzenie nowego wniosku Po zalogowaniu : Wybór opcji nowy wniosek Wybór, w ramach którego konkursu będzie składany wniosek Podanie tytułu wniosku UWAGA! Tytuł będzie można później edytować Nie można rozpocząć pracy z wnioskiem, jeżeli nie jest na niego ogłoszony konkurs 8 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

10 Wypełnianie Podsumowanie wniosku 1-szego w konkursu Generatorze w 2008 r.: wniosków Szczegółowa INSTRUKCJA obsługi i wypełnienia wniosku on-line w Generatorze znajduje się na naszej stronie internetowej zakładka Generator wniosków OPI UWAGA!!! Jeżeli występują problemy z wypełnieniem wniosku on-line, należy skontaktować się z OPI:dane kontaktowe do znajdą Państwo na stronie logowania do Generatora wniosków 9 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

11 Wypełnianie Podsumowanie wniosku 1-szego w konkursu Generatorze w 2008 r. c.d. wniosków Zespołowe wypełnianie wniosku 1. Redaktor wniosku możewskazać redaktorów pomocniczych danego wniosku. 2. Redaktorzy pomocniczy: mogą uzupełniać i modyfikować wniosek, nie mogą tworzyć nowych wniosków, nie mogą wydrukować wersji oficjalnej, nie mogą oznaczyć wniosku jako gotowy. 3. Sekcja Historia notuje zmiany dokonane przez poszczególnych redaktorów pomocniczych. 10 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

12 Wypełnianie Podsumowanie wniosku 1-szego w konkursu Generatorze w 2008 r. c.d. wniosków Czytelnicy wniosku 1. Czytelnicy wniosku mogą przeglądać wniosek, do którego otrzymali dostęp od Redaktora Wniosku. 2. Czytelnicy nie mogą: uzupełniać i modyfikować wniosku, tworzyć nowych wniosków, wydrukować wersji oficjalnej, oznaczyć wniosku jako gotowy. 11 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

13 Wypełnianie Podsumowanie wniosku 1-szego w konkursu Generatorze w 2008 r. c.d. wniosków PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU Zaplanowane wydatki, w tym zwłaszcza koszty podatku VAT, muszą być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG, Oznacza to również, że wydatki w projekcie: muszą być poniesione zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym, poniesione w sposób oszczędny, tj. przy zachowaniu zasady osiągnięcia założonego efektu przy jak najniższych kosztach. UWAGA! W 2008 r. najczęściej negatywnieoceniana byłaprzez Recenzentów zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu, w tym przede wszystkim zawyżane koszty wynagrodzeń (tzw. kryterium merytoryczne dostępu) Powodowało to, że projekt nie podlegał dalszej ocenie merytorycznej! 12 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

14 Przygotowanie Podsumowanie 1-szego dokumentacji konkursu w 2008 aplikacyjnej r. c.d. Ogólne zasady Czytelnicy wniosku Wniosek musi być złożony w wymaganej liczbie egzemplarzy (1 wersja papierowa oraz 1. Czytelnicy wniosku mogą przeglądać wniosek, do którego otrzymali dostęp od Redaktora Wniosku. 1 wersja elektroniczna) wniosek należy wypełnić w Generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej OPI oraz dostarczyć 1 wydruk wersji elektronicznej jako wersję papierową podpisaną przez upoważnioną osobę do reprezentowania wnioskodawcy 2. Czytelnicy nie mogą: uzupełniać i modyfikować wniosku, tworzyć nowych wniosków, wydrukować wersji oficjalnej, oznaczyć wniosku jako gotowy. Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane załączniki -lista załączników znajduje się zawsze na końcu wniosku Wniosek musi zawierać wszystkie strony - ponumerowane UWAGA!Spełnienie ww. wymogów oznacza spełnienie kryterium formalnego: Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania 13 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

15 Przygotowanie Podsumowanie 1-szego dokumentacji konkursu w 2008 aplikacyjnej r. c.d. Ogólne zasady c.d. Czytelnicy wniosku Wniosek o o dofinansowanie musi być musi złożony być na złożony poprawnym na poprawnym formularzu, aformularzu, studium wykonalności a studium wg 1. Czytelnicy wniosku mogą przeglądać wniosek, do którego otrzymali dostęp od Redaktora Wniosku. wykonalności wzoru opracowanego wg wzoru przez opracowanego Instytucję Pośredniczącą przez Instytucję Pośredniczącą(MNiSW) Wniosek został złożony w wymaganej liczbie egzemplarzy (1 wersja papierowa oraz 1 wersja Wniosek musi być wypełniony w języku polskim elektroniczna) - wniosek należy wypełnić w Generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej Wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku Ośrodka 2. Czytelnicy Przetwarzanianie Informacji mogą: oraz dostarczyć jedną wersję papierową podpisany przez Wniosek upoważnioną musi osobę uzupełniać zawierać poprawne wydruk wersji i modyfikować wyliczenia elektronicznej wniosku, arytmetyczne Wniosek musi (wraz tworzyć zawierać z załącznikami) wszystkie nowych wymagane wniosków, musi załączniki być podpisany -lista załączników przez Wnioskodawcę znajduje się zawsze lubna osobę wydrukować wersji oficjalnej, oznaczyć wniosku jako gotowy. upoważnioną końcu wniosku do reprezentacji Wnioskodawcy(uwaga na pełnomocnictwa ogólne!) Wniosek Każda musi strona zawierać wniosku wszystkie musi strony być - ponumerowane parafowana przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną(uwaga na pełnomocnictwa ogólne!) UWAGA! Spełnienie ww. wymogów oznacza spełnienie kryterium formalnego: Kompletność Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania Wnioskodawcę 14 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

16 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej Ogólne zasady c.d. Wniosek oraz załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową oraz pieczątką osoby uprawnionej do podpisywania dokumentacji związanej ze składanym wnioskiem. Wniosek musi być złożony we właściwej formie: papierowej (wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami) i elektronicznej (zabezpieczona przed edycją wersja elektroniczna Studium wykonalności wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym Harmonogramem rzeczowo-finansowym wg zadań oraz Harmonogramem realizacji projektu wg kwartałów (zgodnie z instrukcją) w formacie arkusza kalkulacyjnego, umożliwiającego sprawdzenie poprawności wyliczeń arytmetycznych). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Wersja papierowa wniosku wraz z załącznikami musi być trwale spięta. UWAGA! Spełnienie ww. wymogów oznacza spełnienie kryterium formalnego: Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą Instrukcją 15 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

17 Składanie wniosku o dofinansowanie Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminach obowiązujących w ramach poszczególnego konkursu i zamieszczonych na stronie internetowej OPI - zakładka Konkursy POIG Wnioski należy składać w siedzibie OPI lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji Dział Wdrażania Działania 1.1 i 1.3 PO IG Al. Niepodległości 188B, Warszawa z dopiskiem: Konkurs na realizację projektu w ramach Poddziałania PO IG Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich itp. za dzień dostarczenia wniosku uważa się dzień wpływu przesyłki do siedziby OPI. 16 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

18 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Poddziałanie Załączniki do prezentacji 17 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

19 Dziękuję za uwagę! Ośrodek Przetwarzania Informacji Dział Wdrażania Działania 1.1 i 1.3 PO IG tel Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w ramach programu priorytetowego

REGULAMIN KONKURSU. w ramach programu priorytetowego REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 15 Szanowni Państwo, Prezentujemy piąty

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2012 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Przedsiębiorcy biorący udział w branżowym programie promocji branży kosmetycznej, mogą ubiegać się o zwrot 75% kosztów kwalifikowalnych

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo