ZARZĄDZENIE Nr 19/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 czerwca 2012 r.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 19/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 czerwca 2012 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 19/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie oceny okresowej pracowników TEKST UJEDNOLICONY opracowany na podstawie: 1) tekstu jednolitego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 52/2013 Rektora AGH z dnia 10 grudnia 2013 r., 2) zarządzenia nr 51/2015 Rektora AGH z dnia 17 grudnia 2015 r., sprostowanego zarządzeniem nr 52/2015 Rektora AGH z dnia 30 grudnia 2015 r., 3) Statutu AGH z dnia 24 czerwca 2015 r. Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz w związku z art. 50 ust. 6 i art. 55 ust. 5 Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 28 września 2011 r., zarządzam co następuje: 1 1. Zarządzenie określa tryb i zasady dokonywania okresowych ocen pracowników Uczelni. 2. Ocena okresowa obejmuje w przypadku: a) nauczycieli akademickich: działalność dydaktyczną, działalność naukowo-badawczą, kształcenie kadr, działalność organizacyjną, b) pozostałych pracowników: wywiązywanie się z obowiązków zgodnie z zakresem czynności i regulaminem pracy. 3. Wynik końcowy oceny pracownika musi być wyrażony słownie i liczbowo jako: nadzwyczaj przydatny (5,0), bardzo przydatny (4,5), w pełni przydatny (4,0), przydatny (3,5), dostatecznie przydatny (3,0), nieprzydatny (2,0) Ocenę przeprowadza się na formularzach nr 1, 2 lub 3, których wzory stanowią integralną część niniejszego zarządzenia. Formularz nr 1 obowiązuje w odniesieniu do nauczycieli akademickich, formularz nr 2 w odniesieniu do pracowników mających uprawnienia dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, a formularz nr 3 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 2. Formuły i zasady oceny okresowej pracowników stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2 4 Traci moc zarządzenie nr 16/2008 Rektora AGH z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie oceny okresowej pracowników wraz ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem nr 6/2010 Rektora AGH z dnia 18 lutego 2010 r. REKTOR prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

3 Formuły i zasady oceny okresowej pracowników AGH Załącznik nr 1 I. Wprowadzenie Obowiązek dokonania okresowej oceny działalności nauczycieli akademickich wynika z art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.) oraz art. 50 Statutu AGH. Zgodnie z art. 50 Statutu AGH: 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie merytorycznej, którą dokonuje się nie rzadziej niż raz na 2 lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniającej ocenianego. 2. Oceny merytorycznej nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na 4 lata, lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniającej ocenianego. 3. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie wlicza się przerwy związanej z: 1) urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem rodzicielskim, urlopem ojcowskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, 2) urlopem dla poratowania zdrowia, 3) służbą wojskową i służbą zastępczą, 4) urlopem bezpłatnym udzielonym na podstawie art. 174 Kodeksu pracy, 5) pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. 4. Kryteriami oceny nauczyciela akademickiego są: wywiązywanie się z obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych wynikających z charakteru pracy na zajmowanym stanowisku oraz przestrzegania prawa autorskiego, praw pokrewnych i własności przemysłowej. Ocenie podlega także własny rozwój naukowy nauczyciela akademickiego. Organ dokonujący oceny może zasięgać opinii ekspertów spoza Uczelni. 5. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych uwzględnia się ocenę przedstawioną przez studentów i doktorantów. Ocenę ustala się na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród studentów i doktorantów wydziału Uczelni. Zasady i tryb przeprowadzania ankiety określa zarządzenie Rektora. 6. Szczegółowe kryteria oceny nauczyciela akademickiego oraz jej przeprowadzania, a także wykorzystania oceny przedstawionej przez studentów i doktorantów określa zarządzenie Rektora. 7. Okresowej oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego: 1) na wydziale dokonuje dziekan; 2) w innej niż wydział podstawowej jednostce organizacyjnej jej dyrektor; 3) w jednostce pozawydziałowej kierownik tej jednostki. 8. Dokonując oceny dziekan, dyrektor innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej, kierownik jednostki pozawydziałowej, bierze pod uwagę ocenę proponowaną przez bezpośredniego przełożonego. 9. Oceny każdego nauczyciela akademickiego, który wyrazi takie życzenie, dokonuje komisja oceniająca, powołana przez właściwą radę. Oceny prorektora, dziekana, dyrektora innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej, kierownika jednostki pozawydziałowej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu dokonuje Rektor. Oceny kierowników pozostałych jednostek pozawydziałowych dokonuje prorektor nadzorujący ich pracę. 10. Ocena nauczyciela akademickiego zawierająca wnioski zostaje mu przedstawiona przez dziekana, dyrektora innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej, kierownika jednostki pozawydziałowej lub przewodniczącego komisji oceniającej. 11. Od wyniku oceny pracownik może odwołać się na piśmie do Rektora, w przeciągu jednego miesiąca od dnia zapoznania się z oceną; odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu kolejnego miesiąca. Obowiązek dokonania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wynika z art. 55 ust. 5 Statutu. Zgodnie z tym przepisem oceny okresowej pracowników administracji i innych pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje

4 Załącznik nr 1 się trybem ustalonym przez Rektora, w oparciu o zasady wynikające z praw i obowiązków pracowniczych ujętych w Regulaminie pracy. Standardowej oceny pracowników dokonuje się co 2 lata, a w przypadku nauczycieli posiadających tytuł naukowy profesora i zatrudnionych na podstawie mianowania co 4 lata. Ewentualne odstępstwa mogą wynikać w szczególności z zakończenia okresu zatrudnienia, planowanego awansu, zmiany rodzaju zatrudnienia itp. Wnioski wynikające z oceny okresowej winny mieć wpływ na: - wysokość uposażenia, - awanse i wyróżnienia, - powierzenie stanowisk kierowniczych. II. Ogólne zasady oceny pracowników 1. O wyniku oceny okresowej pracownika decyduje kierownik jednostki organizacyjnej (lub komisja tylko w przypadku nauczycieli akademickich), uwzględniając w przypadku nauczycieli akademickich: informację własną ocenianego, ocenę wyrażoną przez studentów, opinię bezpośredniego przełożonego i jego propozycję oceny końcowej. 2. Każdy nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przedstawienia informacji o działalności własnej, będącej jednocześnie jej podsumowaniem, którą wyraża się w odpowiedniej skali ocen, zgodnie z zasadami szczegółowymi przedstawionymi w pkt. III. 3. W zależności od przynależności do określonej grupy pracowniczej należy wypełnić odpowiedni formularz: formularz nr 1 oraz załączniki nr 1 i 2 - nauczyciele akademiccy (z wyłączeniem dyplomowanych bibliotekarzy), formularz nr 2 oraz załącznik - dyplomowani bibliotekarze, formularz nr 3 - pozostali pracownicy. III. Szczegółowe zasady oceny pracowników 1. Ocenę działalności dydaktycznej przeprowadza się za lata akademickie. 2. Opinia przełożonego dotycząca działalności dydaktycznej (pkt II, wiersz 1 formularza nr 1) nie musi być średnią arytmetyczną oceny studentów i informacji własnej ocenianego. Dotyczy to także oceny wystawianej przez dziekana lub komisję. 3. W przypadku uzyskania przez pracownika O DD =2,0 (działalność dydaktyczna) lub O NB = 2,0 (działalność naukowo-badawcza) ocena końcowa nie może być wyższa niż 2,0. 4. Ustala się następującą skalę ocen końcowych: - nadzwyczaj przydatny (5,0), - bardzo przydatny (4,5), - w pełni przydatny (4,0), - przydatny (3,5), - dostatecznie przydatny (3,0), - nieprzydatny (2,0). Za pozytywne oceny uznaje się: - nadzwyczaj przydatny (5,0), - bardzo przydatny (4,5), - w pełni przydatny (4,0), - przydatny (3,5), - dostatecznie przydatny (3,0). Za negatywną ocenę uznaje się: - nieprzydatny (2,0). 5. W przypadku otrzymania przez pracownika oceny negatywnej, dodatkową ocenę przeprowadza się po upływie roku od poprzedniej oceny.

5 Załącznik nr 1 III.1. Procedura dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich 1. Formularz oceny okresowej stanowi odzwierciedlenie rezultatów działalności własnej pracownika (kolumna 1), opinii wydanej przez przełożonego (kolumna 3) oraz oceny studentów (kolumna 2). Opinie te i informacje stanowią podstawę do określenia przez dziekana lub komisję oceny końcowej. 2. Załącznik nr 1 do formularza nr 1 oceny przygotowywany jest przez ocenianego z tym, że tryb podsumowania działalności oraz wpisania ocen za działalność naukowo-badawczą określają dziekani. 3. Załącznik nr 2 do formularza nr 1 oceny wypełnia bezpośredni przełożony ocenianego. Jeśli zachodzi taka konieczność (w przypadku oceny 2,0) lub wola (w przypadku ocen pozytywnych) przełożony przedstawia uzasadnienie swej opinii. Objaśnienia: A) Do załącznika nr 1: Cz. I p. 6 - Dotyczy wszystkich stopni i tytułu naukowego, uzyskanych w okresie ocenianym. p. 7 - Dotyczy staży i stypendiów naukowych oraz zawodowych, a także innych wyjazdów o charakterze naukowym, odbywanych w okresie ocenianym. Cz. II - Opinia o własnej działalności dydaktycznej (O DD ) zawiera dwie składowe. Pierwsza z nich (O D1 ) dotyczy obciążenia dydaktycznego, druga (O D2 ) dodatkowych dydaktycznych osiągnięć. Cz. III - Ta część dotyczy głównie profesorów, adiunktów i asystentów. Dla wszystkich pozostałych nauczycieli pozostaje do własnego uznania. Punkty III.1, III.2, III.3 dotyczą poszczególnych form działalności naukowo-badawczej. W pkt. III.2 pod uwagę bierze się prace ukończone i aktualnie realizowane. Kierownicy projektów, grantów i prac naukowo-badawczych nie uwzględniają się jako merytoryczni ich wykonawcy. Cz. IV - Obowiązuje profesorów i adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego. Dla wszystkich pozostałych nauczycieli pozostaje do własnego uznania. Określa się liczbę punktów DKK, a następnie wartość O DKK. Oceniany zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego wykazu wypromowanych doktorów i magistrów (imię i nazwisko, rok zakończenia pracy) oraz sporządzonych recenzji i opinii. Cz. V - Dotyczy działalności organizacyjnej wszystkich nauczycieli akademickich. Opinię o własnej działalności organizacyjnej w skali 2-5 (O ORG ) należy wpisać według własnego przekonania, ale popartego konkretną działalnością. B) Do załącznika nr 2: Wypełnia bezpośredni przełożony, według zasad określonych w tym załączniku. III.2 Ocena okresowa dyplomowanych bibliotekarzy Formularz nr 2 wypełnia pracownik i bezpośredni przełożony. Ocenę końcową wystawia kierownik jednostki organizacyjnej. Do formularza można załączyć pisemne uzasadnienie oceny końcowej. W przypadku oceny końcowej 2,0 uzasadnienie jest obowiązkowe. Załącznik do formularza oceny przygotowywany jest przez ocenianego pracownika. III.3 Ocena okresowa pozostałych pracowników Formularz nr 3 wypełnia bezpośredni przełożony. Ocenę końcową wystawia kierownik jednostki organizacyjnej. Do formularza można załączyć pisemne uzasadnienie oceny końcowej. W przypadku oceny końcowej 2,0 uzasadnienie jest obowiązkowe.

6 Załącznik nr 1 UWAGA: Ilekroć w formularzach jest mowa o dziekanie wydziału, należy przez to również rozumieć dyrektora innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej lub kierownika jednostki pozawydziałowej.

7 Formularz nr 1 dot. oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko Data urodzenia Data rozpoczęcia pracy w AGH Tytuł i stopień naukowy, stanowisko Wydział (jednostka organizacyjna Uczelni) Katedra/Zakład Od kiedy zatrudniony na obecnym stanowisku Okres oceniany: od do Data i wynik ostatniej oceny okresowej II. Punktowa ocena nauczyciela: Działalność w zakresie Informacja własna ocenianego Ocena studentów Propozycja oceny przełożonego Ocena dziekana lub komisji 1. dydaktycznym O DD = 2. naukowo-badawczym O NB = 3. kształcenia kadr O DKK = 4. organizacyjnym O ORG = Ocena końcowa Propozycja III. Ocena końcowa (słownie i liczbowo) Kraków, dnia Podpisy oceniających Od wyniku oceny pracownik może odwołać się do Rektora w ciągu jednego miesiąca od dnia zapoznania się z oceną; odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu kolejnego miesiąca. Zapoznałem (-am) się z oceną Kraków, dnia (podpis ocenianego pracownika) Strona 1 z 9

8 Formularz nr 1 dot. oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH Załącznik nr 1 do formularza nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe 1. Imię i nazwisko Tytuł i stopień naukowy, stanowisko Wydział (jednostka organizacyjna Uczelni) Katedra/Zakład Okres oceniany Uzyskane stopnie lub tytuł naukowy (dr, dr hab., prof.) w okresie ocenianym Data Instytucja, miasto Dyscyplina Stopień/Tytuł 7. Staże naukowe i zawodowe w kraju i za granicą w okresie ocenianym Okres pobytu Instytucja, miasto Kraj II. Działalność dydaktyczna II.1. Obciążenie dydaktyczne a. Wypracowaną w okresie ocenianym liczbę godzin zajęć dydaktycznych należy zsumować. Jeżeli w tym okresie liczba wypracowanych godzin jest co najmniej równa sumie obowiązujących nauczyciela akademickiego wymiarów pensum dydaktycznego, to O ZD = 4,0. W przeciwnym wypadku O ZD = 2,0. b. Oprócz stopnia wypracowania pensum, ocenie podlega również liczba godzin prowadzonych wykładów i seminariów. Jeżeli w okresie ocenianym średnioroczna suma ilości tych godzin dla pracowników zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu wynosi: - co najmniej 82 godz., to O WS = 0,6 - od 41 do 81 godz., to O WS = 0,4 - poniżej 41 godz., to O WS = 0,2. Uwagi: 1. Dla pracowników z obniżonym pensum przedziały godzinowe obniżone są w takim procencie, w jakim pensum zostało obniżone w stosunku do standardowego pensum. 2. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, przedziały godzinowe należy pomnożyć przez wymiar etatu. Strona 2 z 9

9 Formularz nr 1 dot. oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH c. Działalność dydaktyczna (obciążenie) nauczycieli akademickich: O D1 = O ZD +O WS II. 2. Dodatkowe osiągnięcia dydaktyczne Za dodatkowe osiągnięcia dydaktyczne tj. w szczególności: opracowanie wniosku o uruchomienie nowego kierunku studiów (1) (max 1,0 pkt), opracowanie wniosku o uruchomienie nowej specjalności (1) (max 0,5 pkt), opracowanie wniosku o uruchomienie studiów podyplomowych (1) (max 0,5 pkt), przygotowanie materiałów dydaktycznych w Internecie dotyczących jednego przedmiotu nauczania (2) (max 0,2 pkt), opracowanie programu nowego przedmiotu (2) (max 0,2 pkt), przygotowanie nowego stanowiska laboratoryjnego (2) (max 0,2 pkt), opieka nad studenckim kołem (sekcją) naukowym (1) (max 0,5 pkt), opiekuństwo pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej wyróżnionej w skali powyżej wydziału (max po 0,5 pkt), wydanie skryptu lub podręcznika (jeżeli nie jest uwzględnione w działalności naukowo-badawczej) (1) (max po 1,0 pkt), prowadzenie międzynarodowych programów dydaktycznych (np. SOCRATES, ERASMUS, itp.) (1) (max 0,5 pkt ), inne osiągnięcia dydaktyczne zaaprobowane przez dziekana lub kierownika katedry (max 0,2 pkt), opiekę techniczną laboratoriów dydaktycznych (przygotowanie stanowisk dla studentów, inne) (max 0,2 pkt). Lp. Dodatkowe osiągnięcia dydaktyczne (3) Punkty O D2 = D 2 Suma wszystkich punktów D2... Działalność dydaktyczna O DD = O D1 + O D2 =... Jeśli O DD przekracza 5,0, to końcowa ocena O DD = 5,0 (1) Potwierdza dziekan. (2) Potwierdza kierownik katedry (zakładu). (3) Należy szczegółowo opisać, podać stronę nazwę nowego przedmiotu, nazwę zajęć laboratoryjnych dla których przygotowano nowe stanowisko oraz nazwę konkretnego ćwiczenia i tp. Opisać w tabeli lub w dodatkowym załączniku. Strona 3 z 9

10 Formularz nr 1 dot. oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH III. Działalność naukowo-badawcza afiliowana w AGH (nie jest obowiązkowa dla st. wykładowców, wykładowców, lektorów i instruktorów). Na ocenę działalności naukowo-badawczej składają się oceny z działalności: publikacyjnej, w pracach naukowo-badawczych, wynalazczej i wdrożeniowej. Podstawowym i obowiązkowym składnikiem jest ocena działalności publikacyjnej. Oceny za pozostałe działalności można uwzględniać w ocenie końcowej (średnia arytmetyczna) jeżeli poprawiają ocenę końcową. Jeśli ocena za działalność publikacyjną wynosi 2,0, to końcowa ocena działalności naukowo-badawczej nie może być wyższa. Przykładowo: Przypadek I Przypadek II Przypadek III Ocena działalności publikacyjnej: 5,0 3,0 2,0 Ocena działalności w pracach naukowobadawczych: 4,0 4,0 5,0 Ocena działalności wynalazczej i wdrożeniowej: - 5,0 - Ocena końcowa: 5,0 4,0 2,0 Przełożony może podwyższyć ocenę z działalności naukowo-badawczej jeśli w działalnościach pozapublikacyjnych pracownik wykazuje aktywność, mimo że w obliczeniach nie poprawia to oceny końcowej. Dla asystentów w okresie pierwszych 4 lat pracy wartość punktów należy obniżyć o 50%. Oznaczenia: n okres oceniany w latach. III.1. Działalność publikacyjna Ocena działalności publikacyjnej ustalana jest w oparciu o dane z bazy Biblioteki Głównej AGH. Wykaz uzyskanych przez pracowników punktów za publikacje Biblioteka Główna przekazuje dziekanom, którzy określają tryb wpisania ocen do formularzy. Wykazy zostaną opracowane na podstawie opisów publikacji zarejestrowanych w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników AGH (BPP). Punktacja przypisana wszystkim publikacjom za oceniany okres opiera się na Rozporządzeniu i komunikatach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, określających punktację publikacji dla ocenianych lat. Ocena działalności publikacyjnej będzie ustalona na podstawie dorobku publikacyjnego uzyskanego w latach 2012 r r. (w okresie 4 ostatnich lat). Pod uwagę będzie brane 12 najwyżej punktowanych publikacji, wybranych z okresu Jeżeli okres zatrudnienia pracownika był krótszy niż 4 lata to ocena dokonywana będzie na podstawie liczby najwyżej punktowanych publikacji, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia (przyjmując zasadę do 3 publikacji rocznie). W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pracownika, działalność publikacyjna może być oceniana za okres , wówczas liczba publikacji branych pod uwagę wyniesie 6. Liczba punktów przypisanych dla jednego autora w publikacjach wieloautorskich będzie równa liczbie punktów przypisanych dla całej publikacji. Wyjątkiem będą publikacje, w których jest więcej niż 10 autorów, gdzie liczba punktów dla autora będzie zależna od procentowego udziału pracowników z AGH. Zasady ustalania ocen za publikacje Stosowana jest odrębna punktacja (DP) dla poszczególnych wydziałów (jednostek). Do obliczeń brane są opublikowane, najwyżej punktowane publikacje w liczbie uzależnionej od długości ocenianego okresu. DP = suma punktów w okresie ocenianym n = Strona 4 z 9

11 Formularz nr 1 dot. oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH Punkty za publikacje (DP) dla poszczególnych wydziałów: WGiG DP<3,5 3,5 DP<9 9 DP<14 14 DP<21 21 DP<26 DP 26 WIMiIP DP<6 6 DP<14 14 DP<22 22 DP<30 30 DP<40 DP 40 WEAIiIB DP<4 4 DP<10 10 DP<16 16 DP<24 24 DP<30 DP 30 WIEiT DP<6 6 DP<14 14 DP<22 22 DP<30 30 DP<40 DP 40 WIMiR DP<6 6 DP<14 14 DP<22 22 DP<30 30 DP<40 DP 40 WGGiOŚ DP<3,5 3,5 DP<9 9 DP<14 14 DP<21 21 DP<26 DP 26 WGGiIŚ DP<2 2 DP<5 5 DP<10 10 DP<15 15 DP<20 DP 20 WIMiC DP<6 6 DP<17 17 DP<28 28 DP<39 39 DP<50 DP 50 WO DP<6 6 DP<14 14 DP<22 22 DP<30 30 DP<40 DP 40 WMN DP<6 6 DP<14 14 DP<22 22 DP<30 30 DP<40 DP 40 WWNiG DP<3,5 3,5 DP<9 9 DP<14 14 DP<21 21 DP<26 DP 26 WEiP DP<4 4 DP<9 9 DP<14 14 DP<19 19 DP<26 DP 26 WZ DP<2,5 2,5 DP<6 6 DP<9,5 9,5 DP<13,5 13,5 DP<17 DP 17 WFiIS DP<6 6 DP<17 17 DP<28 28 DP<39 39 DP<50 DP 50 WMS DP<3 3 DP<11 11 DP<17,5 17,5 DP<26 26 DP<32,5 DP 32,5 WH DP<1,5 1,5 DP<4,0 4,0 DP<6,5 6,5 DP<9,5 9,5 DP<12,0 DP 12,0 ACMiN DP<6 6 DP<17 17 DP<28 28 DP<39 39 DP<50 DP 50 O DP 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 O DP =. III.2. Działalność w pracach naukowo-badawczych (umowy zawarte przez AGH) Ocena działalności w pracach naukowo-badawczych w części dotyczącej: kierowania projektami, grantami i pracami naukowo-badawczymi ustalona jest w oparciu o wykazy będące w posiadaniu wydziału i/lub przekazane dziekanom przez właściwe jednostki administracji centralnej; merytorycznego wykonawstwa projektów, grantów i prac naukowo-badawczych ustalana jest w oparciu o wykazy sporządzone przez kierowników tych prac i przekazane dziekanom odpowiednich wydziałów. Dziekani określają tryb wpisania ocen do formularzy. Strona 5 z 9

12 Formularz nr 1 dot. oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH Liczba w okresie ocenianym KIEROWNICY projektów, grantów, prac naukowo-badawczych ministerstw, urzędów centralnych dla przemysłu i innych podmiotów WYKONAWCY MERYTORYCZNI * projektów, grantów, prac naukowo-badawczych międzynarodowych międzynarodowych ministerstw, urzędów centralnych dla przemysłu i innych podmiotów Mnożnik Punkty Suma punktów = DB = suma punktów n = * nie więcej niż 5 w jednym projekcie, grancie, pracy naukowo-badawczej DB DB<1,0 1,0 DB<2,0 2,0 DB<3,0 3,0 DB<4,0 4,0 DB<5,0 DB 5,0 O DB 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 O DB =.. III.3. Działalność wynalazcza i wdrożeniowa Ocena działalności wynalazczej i wdrożeniowej ustalana jest w oparciu o wykazy będące w posiadaniu wydziału i/lub przekazane dziekanom przez właściwe jednostki administracji centralnej. Dziekani określają tryb wpisania ocen do formularzy. Liczba w okresie ocenianym licencje (*), know-how (*) Patenty uzyskane prawa ochronne zgłoszone Wzory użytkowe Umowy wdrożeniowe (*) Mnożnik Punkty Suma punktów = DW= suma punktów = n (*) zakończone umowy w których jedną ze stron jest AGH Strona 6 z 9

13 Formularz nr 1 dot. oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH DW DW<1,0 1,0 DW<2,0 2,0 DW<3,0 3,0 DW<4,0 4,0 DW<5,0 DW 5,0 O DW 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 O DW =. Działalność naukowo-badawcza O NB =. IV. Udział w kształceniu kadr obowiązkowy dla profesorów i adiunktów z habilitacją, których łączny staż pracy w AGH na tych stanowiskach przekracza 4 lata. Ten składnik oceny mogą uwzględnić także pozostali adiunkci, jeśli wpływa on korzystnie na ocenę końcową. Promotor doktoratu ukończonego Promotor pomocniczy doktoratu ukończonego Recenzje pracy i opinie tytułu i habilitacji doktoratu Promotor pracy magisterskiej (max łącznie 10 prac rocznie) Liczba Mnożnik ,5 Punkty Suma punktów= DKK= suma punktów n = DKK DKK<1,0 1,0 DKK<2,0 2,0 DKK<3,0 3,0 DKK<4,0 4,0 DKK<5,0 DKK 5,0 O DKK 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Udział w kształceniu kadr O DKK =. V. Działalność organizacyjna na rzecz Uczelni i Wydziału Do działalności tej w szczególności należy: pełnienie funkcji kierowniczych w uczelni, na wydziale, innej niż wydział jednostce podstawowej (w tym jednostki pozawydziałowej, szkoły), członkostwo w Senacie Uczelni, komisjach senackich i komisjach rektorskich, członkostwo w NCN i NCBR, członkostwo w Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, członkostwo w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, członkostwo (praca ekspercka) w Komisji Akredytacyjnej, członkostwo w komitetach naukowych i sekcjach PAN lub PAU, przewodniczenie komitetom organizacyjnym imprez naukowych, jubileuszowych, okolicznościowych, praca w komisjach rekrutacyjnych, członkowstwo w radzie wydziału, praca w stałych komisjach wydziałowych, członkostwo we władzach Stowarzyszenia Wychowanków AGH, redaktor w wydawnictwach naukowych, Strona 7 z 9

14 Formularz nr 1 dot. oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH członkostwo we władzach stowarzyszeń naukowych, pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy (uczelnianego, wydziałowego, grupowego), pełnienie funkcji pełnomocnika rektora, dziekana, pełnienie funkcji społecznych z wyboru w organizacjach uczelni, inna działalność organizacyjna na rzecz uczelni, wydziału lub innej podstawowej jednostki organizacyjnej, inna działalność organizacyjna na rzecz katedry (zakładu). Własna działalność organizacyjna w skali od 2 do 5 Działalność organizacyjna O ORG =. Wymienić pełnione funkcje oraz inne obszary aktywności: Kraków, dnia podpis ocenianego Strona 8 z 9

15 Formularz nr 1 dot. oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH Załącznik nr 2 do formularza nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH Opinia bezpośredniego przełożonego i propozycja oceny końcowej. A. Uwagi do opinii: 1. W opinii i ocenie powinno się uwzględnić dane zawarte w informacji własnej pracownika (załącznik nr 1), a oprócz tego: - wyniki hospitacji zajęć, - działalność w gremiach naukowych w AGH i poza AGH, - działalność naukowo-badawczą i organizacyjną. 2. W przypadku oceny końcowej nieprzydatny (2,0),wymagane jest pisemne uzasadnienie przez przełożonego tej propozycji oceny (poniżej lub w załączeniu do formularza). B. Opinia i ocena bezpośredniego przełożonego - wyrażona w skali od 2 do Działalność dydaktyczna: 2. Działalność naukowo-badawcza: 3. Udział w kształceniu kadr (1) : 4. Działalność organizacyjna: Propozycja oceny końcowej C. Pisemne uzasadnienie. W przypadku propozycji oceny końcowej 2,0 pisemne uzasadnienie jest obowiązkowe. Kraków, dnia (podpis przełożonego) (1) Dotyczy profesorów i adiunktów z habilitacją. Strona 9 z 9

16 Formularz nr 2 dot. oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH mającego uprawnienia dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej F O R M U L A R Z nr 2 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH mającego uprawnienia dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej I. Imię i nazwisko... II. Wykształcenie... III. Stanowisko... IV. Data zatrudnienia w AGH... V. Jednostka organizacyjna Uczelni..... VI. Od kiedy zatrudniony na obecnym stanowisku*.. VII. Okres oceniany: od... do... VIII. Data i wynik ostatniej oceny okresowej... Punktowa ocena nauczyciela akademickiego dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej: Lp. Przedmiot oceny Opinia pracownika w skali 2,0 5,0 Propozycja oceny bezpośredniego przełożonego w skali 2,0-5,0 Ocena kierownika jednostki organizacyjne w skali 2,0 5,0 1. Udział w procesie dydaktycznym 2. Udział w pracach naukowo-badawczych 3. Działalność publikacyjna 4. Działalność w zakresie organizacyjnym 5. Przydatność w pracy na danym stanowisku 6. Inicjatywa i zaangażowanie w pracy 7. Obowiązkowość i rzetelność 8. Podnoszenie kwalifikacji 9. Dyscyplina pracy, dyspozycyjność Ocena podsumowująca poz. 1-9 * w przypadku zmiany stanowiska z pracownika bibliotecznego nie będącego nauczycielem akademickim na stanowisko dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej w okresie ocenianym, dokonania za okres oceny należy zsumować. IX. Ocena końcowa (słownie i liczbowo) (data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej lub członków komisji) Od wyniku oceny pracownik może odwołać się do Rektora w ciągu jednego miesiąca od dnia zapoznania się z oceną; odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu kolejnego miesiąca. Zapoznałem (-am) się z oceną... (data i podpis ocenianego pracownika) Strona 1 z 4

17 Formularz nr 2 dot. oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH mającego uprawnienia dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej Załącznik do formularza nr 2 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH mającego uprawnienia dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej Załącznik ma charakter wewnętrzny i stanowi podstawę do punktowego wyliczenia osiągnięć nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej. I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko.. 2. Stanowisko, wykształcenie.. 3. Jednostka organizacyjna Uczelni.. 4. Okres oceniany.. 5. Uzyskane stopnie (tytuły) naukowe, zawodowe w okresie pracy zawodowej Data Instytucja, miasto Dyscyplina Stopień/Tytuł II. Działalność dydaktyczna Definicje Ćwiczenia zajęcia wymagające od słuchaczy aktywności oraz realizacji określonych przez prowadzącego zadań). Ćwiczenia poprzedzone są krótką instrukcją dla słuchaczy, wyjaśniającą tryb realizacji powierzonego zadania. Ćwiczenia mogą stanowić uzupełnienie wykładu (wówczas liczone są w 2 kategoriach: wykład + ćwiczenia z odpowiednim okresem czasu przeznaczonym na każdy z tych typów zajęć). Ważnym elementem ćwiczeń jest udział w nich GRUPY słuchaczy, w przeciwieństwie do instruktażu przywarsztatowego, który powinien objąć 1-2 osoby jednocześnie. Do ćwiczeń zaliczane są np. zajęcia z zakresu przysposobienia bibliotecznego. Warsztaty zajęcia mające charakter instruktażu, skierowane do 1-2 osób jednocześnie. Warsztaty składają się z 2 części: krótkiego wprowadzenia (informacji o temacie) i polecenia wykonania określonego zadania. Charakter warsztatów mają np. praktyki studenckie, praktyki dla bibliotekarzy itp. Za warsztaty można uznać także zajęcia prowadzone dla GRUPY słuchaczy, ale jedynie wówczas, gdy ich tematyka jest słuchaczom znana i warsztaty mają na celu JEDYNIE jej doskonalenie (lub uszczegółowienie zagadnienia). Wykłady zajęcia mające charakter odczytu (prezentacji); wykład może mieć charakter cykliczny, może także stanowić część zajęć (połączonych z ćwiczeniami). Wykład skierowany jest do GRUPY słuchaczy. Częścią wykładu może być dyskusja. Przykładem wykładów są: odczyty (prezentacje) dla bibliotekarzy, studentów itp. Do wykładów zalicza się również wystąpienia konferencyjne, liczone łącznie z przygotowaniem konspektu, prezentacji w wykorzystaniem programu Power Point jako jednostki (nie godziny dydaktyczne). 1. Należy wpisać liczbę godzin dydaktycznych (45 min), poświęconych na: wykłady i ćwiczenia dla grup osób (w tym także zajęcia z zakresu przysposobienia bibliotecznego), instruktaż przywarsztatowy, szkolenia dla pracowników macierzystej Biblioteki oraz innych bibliotekarzy, praktyki studenckie, konsultacje. Uznawane są jedynie liczby godzin potwierdzone zapisem w bazie danych Szkolenia, prowadzonej w Bibliotece. Dodatkowym elementem ocenianym mogą być konspekty zajęć dydaktycznych (3 pkt) i/lub inne pomoce dydaktyczne (przygotowanie tablic do szkoleń 2 pkt, przygotowanie prezentacji z wykorzystaniem programu Power Point (z wyjątkiem wystąpień konferencyjnych) 3 pkt, opracowanie instrukcji 3 pkt, inne 2 pkt). TABELA A: Lp. Rodzaj* Typ** Kategoria*** Liczba godzin/liczba prezentacji, konspektów Liczba uczestników Mnożnik**** Łącznie (5x7) Razem Strona 2 z 4

18 Formularz nr 2 dot. oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH mającego uprawnienia dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej * Statutowe (STA), Pozastatutowe (NST) ** Warsztat (WRS), Wykład (WKŁ), Ćwiczenia (ĆWI) *** Pracownicy BG (PBG), Bibliotekarze sieci (BSC), Bibliotekarze innych bibliotek (BIB), Studenci bibliotekoznawstwa (SBB), Studenci AGH I rok (ST1), Studenci AGH III rok (ST3), Studenci AGH IV rok (ST4), Inni (INN) **** WKŁ = 5, ĆWI = 3, WRS = 2, REF = 4 Dodatkowe osiągnięcia dydaktyczne: TABELA B: Lp. Konferencje (nazwa, miejscowość, data) Wygłoszony referat (niepublikowany) Razem l. punktów (l. referatów x 4) UWAGA: powyżej zamieszcza się informacje JEDYNIE o konferencjach, podczas których wygłoszono referat; informacja o udziale w pozostałych konferencjach w pkcie VI: Podnoszenie kwalifikacji. Należy dołączyć wydruk z bazy danych Szkolenia. 2. Działalność dydaktyczna (obciążenie dydaktyczne) Razem Tabeli A Razem Tabeli B Suma Skala ocen: 1. liczba punktów 2-5 ocena 2,0 2. liczba punktów 6-10 ocena 3,0 3. liczba punktów ocena 3,5 4. liczba punktów ocena 4,0 5. liczba punktów ocena 4,5 6. liczba punktów pow. 30 ocena 5,0 UWAGA: Podstawą oceny są szkolenia prowadzone w ramach obowiązków służbowych (w godzinach pracy). Zajęcia dydaktyczne prowadzone poza Uczelnią (np. na studiach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa) mogą wpłynąć na podniesienie oceny końcowej, ale nie stanowią jej podstawy. III. Prace naukowo-badawcze Przez udział w pracach naukowo-badawczych rozumie się udokumentowaną działalność (w formie dokumentów tekstowych, mi. in. raportów/sprawozdań z badań, prezentacji, publikacji, zmian organizacyjnych) ukierunkowaną na: prowadzenie badań z zakresu bibliotekarstwa, bibliologii i informacji naukowej (działania teoretyczne oraz prace wdrożeniowe) w tym: śledzenie rozwoju bibliotekoznawstwa, bibliologii i informacji naukowej, historycznych zagadnień szczegółowo związanych z tymi zagadnieniami, analizę potrzeb użytkowników, rolę bibliotekarzy w środowisku lokalnym itp.; analiza kierunków rozwoju współczesnego bibliotekarstwa (w Polsce i na świecie); prowadzenie badań z zakresu efektywności działalności bibliotecznej, wypracowywanie projektów standardów w zakresie prac bibliotekarskich i funkcjonowania biblioteki; współpraca w tym zakresie z innymi placówkami w Polsce (na świecie), udział w ogólnopolskich inicjatywach naukowo-badawczych z zadaniem włączenia problemów lokalnych do spectrum zadań ogólnopolskich, tworzenie/współtworzenie baz danych (w tym: opracowywanie koncepcji, prace nad strukturą bazy, wypełnianie bazy, instruktaż przywarsztatowy, rozpowszechnianie wiedzy o danej bazie), uczestniczenie w pracach mających na celu poprawę wizerunku biblioteki i bibliotekarza w środowiskach lokalnych/ogólnopolskich. Działania przyczyniające się do tworzenia lobby wspomagającego realizowane przez bibliotekę cele. Tytuł pracy Skład zespołu Okres realizacji Wynik pracy (raport, sprawozdanie, inne) Strona 3 z 4

19 Formularz nr 2 dot. oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH mającego uprawnienia dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej UWAGA: Udział w wyżej wymienionych pracach pracowników niebędących nauczycielami akademickimi może wpłynąć na podniesienie ich oceny okresowej IV. Działalność publikacyjna Do formularza oceny należy dołączyć wykaz publikacji za oceniany okres na podstawie bazy Bibliografia Publikacji Pracowników AGH. książki, recenzowane fragmenty książek artykuły/referaty recenzowane polskie publikacje nierecenzowane polskie (z wyjątkiem książek) publikacje obcojęzyczne Liczba publikacji Mnożnik Punkty Suma punktów: Skala ocen: 1. liczba punktów 3-5 ocena 2,0 2. liczba punktów 6-8 ocena 3,0 3. liczba punktów 9-10 ocena 3,5 4. liczba punktów ocena 4,0 5. liczba punktów ocena 4,5 6. liczba punktów pow. 22 ocena 5,0 V. Działalność w zakresie organizacyjnym Ocenie podlegają prace związane z usprawnianiem funkcjonowania Biblioteki Głównej, opracowaniem nowych systemów/schematów organizacji pracy poszczególnych jednostek (oddziałów i sekcji) i wewnętrznych zmian organizacyjnych, przygotowywaniu koncepcji zmian i ulepszeń w pracy systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, przygotowywaniu i opiniowaniu projektów wewnętrznych regulacji prawnych Biblioteki i Uczelni itp. Ważnym elementem tej działalności jest popularyzacja osiągnięć Biblioteki i jej działalności w środowisku (lokalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym). Realizacji tego celu służą: wystawy okolicznościowe, udział w pracach ogólnokrajowych zespołów roboczych oraz organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych. Do działalności tej należy również: pełnienie funkcji kierowniczych, członkowstwo w Senacie Uczelni, przewodniczenie komitetom organizacyjnym konferencji, zjazdów, spotkań naukowych, członkostwo we władzach stowarzyszeń naukowych, praca w komisjach rektorskich. VI. Podnoszenie kwalifikacji Kształcenie w formie udziału w zinstytucjonalizowanych formach kształcenia, staże naukowe, wyjazdy studyjne, kursy dokształcające w kraju i za granicą w okresie ocenianym. Oceniany będzie udokumentowany (dyplomem, zaświadczeniem) udział w formach kształcenia (studia podyplomowe, kursy, szkolenia); udział (jako słuchacza) w konferencjach i spotkaniach naukowych. Należy dołączyć wydruk z bazy danych Szkolenia Okres pobytu Instytucja Kraj/miasto Kraków, dnia.... (podpis ocenianego) Strona 4 z 4

20 Formularz nr 3 dot. oceny okresowej pracownika AGH niebędącego nauczycielem akademickim F O R M U L A R Z nr 3 oceny okresowej pracownika AGH niebędącego nauczycielem akademickim I. Imię i nazwisko... II. Wykształcenie... III. Stanowisko... IV. Data zatrudnienia w AGH... V. Jednostka organizacyjna Uczelni... VI. Okres oceniany od... do... VII. Data i wynik ostatniej oceny okresowej... Lp. Przedmiot opinii Opinia przełożonego w skali 2,0-5,0 1. Przydatność w pracy na danym stanowisku 2. Inicjatywa i zaangażowanie w pracy 3. Obowiązkowość i rzetelność 4. Podnoszenie kwalifikacji 5. Zdolności organizacyjne 6. Umiejętność pracy w zespole 7. Dyscyplina pracy, dyspozycyjność Dodatkowe kryterium ustalone przez opiniującego i/lub oceniającego Ocena podsumowująca poz. 1-8 Uwaga: Oceny niżej wymienionych form działalności (lp.9 i 10) są obligatoryjne dla pracowników, którzy zgodnie z zakresem czynności są zobowiązani do udziału w procesie dydaktycznym i/lub w pracach naukowo-badawczych. Dla pozostałych nie są obowiązkowe, lecz mogą stanowić podstawę do podwyższenia oceny okresowej. Udział w procesie dydaktycznym (wykłady, ćwiczenia) - liczba godzin Udział w pracach naukowo-badawczych (wskazać umowę ) 11. Liczba publikacji i patentów w okresie ocenianym Ocena podsumowująca poz VIII. Ocena końcowa (słownie i liczbowo) (data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej) Od wyniku oceny pracownik może odwołać się do Rektora w ciągu jednego miesiąca od dnia zapoznania się z oceną; odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu kolejnego miesiąca. Zapoznałem (-am) się z oceną... (data i podpis ocenionego pracownika) Strona 1 z 2

21 Formularz nr 3 dot. oceny okresowej pracownika AGH niebędącego nauczycielem akademickim Załącznik do formularza nr 3 oceny okresowej pracownika AGH niebędącego nauczycielem akademickim I. Opis kryterium (przedmiotu) opinii (oceny): 1. W zakresie przydatność w pracy na danym stanowisku oceniane będą: kwalifikacje pracownika do zajmowania danego stanowiska (wykształcenie oraz ukończone kursy doskonalące, wiedza z konkretnej dziedziny warunkująca odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań), odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzystania ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych, znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków służbowych. 2. W zakresie inicjatywa i zaangażowanie w pracy ocenie poddane zostaną: zgłaszana przez pracowników chęć uczestniczenia w nowych działaniach na rzecz podnoszenia jakości usług (np. udział w pracach zespołów), zainteresowanie sprawami Uczelni (udział w konferencjach, dyskusjach), zgłaszanie propozycji nowych rozwiązań (będących także wynikiem odbywanych praktyk, samokształcenia czy udziału w konferencjach). 3. W zakresie obowiązkowość i rzetelność oceniane będą: poprawne wykonywanie obowiązków służbowych, w tym m.in. dbanie o poprawność udzielanych informacji, rzetelna i bez zbędnej zwłoki realizacja poleceń bezpośrednich przełożonych (także znajomość pism wewnętrznych Uczelni), sumienność i pracowitość, dbanie o korzystną opinię o Uczelni i jej działaniach itp. 4. W zakresie podnoszenia kwalifikacji oceniane będą: nastawienie na własny rozwój, zdolność i skłonność uczenia się, uzupełnianie wiedzy, wykazywanie zainteresowania rozwijaniem swoich kompetencji, w szczególności poprzez samodoskonalenie i samokształcenie, udział w szkoleniach, uczenie się od innych. Na wzrost oceny winien wpływać udział w konferencjach, spotkaniach zespołów specjalistycznych, forach dyskusyjnych, jak również aktywność na forum stowarzyszeń zawodowych. 5. W zakresie zdolności organizacyjne oceniane będą: umiejętności związane z organizowaniem własnego stanowiska pracy, umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów/informacji, precyzyjnego określania celów, odpowiedzialności oraz przestrzeganie ram czasowych działań, ustalanie priorytetów działań, tworzenia planów itp. W odniesieniu do pracowników kierujących zespołami osób oceniana będzie umiejętność zarządzania zespołem ludzkim, w tym także komunikacja werbalna (formułowanie poleceń), organizowanie czasu pracy zespołu itd. 6. W zakresie umiejętność pracy w zespole oceniane będą: koleżeńskość, wzajemna pomoc, wsparcie koleżanek i kolegów w działaniach na rzecz Uczelni, dbanie o dobrą atmosferę w pracy itd. 7. W zakresie dyscyplina pracy i dyspozycyjności oceniane będą: stopień absencji chorobowej, liczba dni urlopu(ów) bezpłatnych, punktualność przychodzenia do pracy, liczba wyjść prywatnych, chęć i częstotliwość wykonywania pracy poza godzinami przewidzianymi dla danych stanowisk (w razie zaistnienia takiej potrzeby), rozpoczynanie i kończenie pracy zgodnie z wyznaczonymi godzinami itd. II. W przypadku oceniania pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i pracowników obsługi (pracownik gospodarczy, portier, strażnik ochrony mienia, dozorca, szatniarz, recepcjonista, pomocniczy pracownik obsługi, itp.), z powyższego wykazu można dokonać wyboru 5 najistotniejszych wg przełożonego kryteriów (przedmiotów) oceny. III. Oceniający i/lub opiniujący może dodatkowo ustalić jedno kryterium nie objęte wykazem i dokonać opisu tego kryterium, jeżeli uzna to za niezbędne z uwagi na specyfikę stanowiska pracy. IV. Do formularza można załączyć pisemne uzasadnienie oceny końcowej. W przypadku oceny końcowej 2,0 uzasadnienie jest obowiązkowe. Strona 2 z 2

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/2004

ZARZĄDZENIE NR 20/2004 ZARZĄDZENIE NR 20/2004 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 10 grudnia 2004 w sprawie oceny okresowej pracowników Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 99 i art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 marca 2012 r.

S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 marca 2012 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik do Uchwały Nr 15/2012 Senatu WUM z dnia 26 marca 2012 r. Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 marca

Bardziej szczegółowo

ZASADY OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

ZASADY OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu ZASADY OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 1 Podstawę prawną okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowią: art. 132 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 94/VI/XV/2017 Senatu PB z dnia 20 kwietnia 2017 roku Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej

Załącznik do Uchwały Nr 94/VI/XV/2017 Senatu PB z dnia 20 kwietnia 2017 roku Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej Załącznik do Uchwały Nr 94/VI/XV/2017 Senatu PB z dnia 20 kwietnia 2017 roku Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej 1. Podstawę prawną Regulaminu oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej

Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej tekst ujednolicony zawierający zmiany wprowadzone Uchwałą z 19.04.2018r. Załącznik do Uchwały Nr 94/VI/XV/2017 Senatu PB z dnia 20 kwietnia 2017 roku Regulamin oceny nauczycieli akademickich Politechniki

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 1/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 lutego 2011 r.

Obwieszczenie Nr 1/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 lutego 2011 r. Obwieszczenie Nr 1/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 14/2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr.. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia. roku

Zarządzenie nr.. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia. roku Zarządzenie nr.. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia. roku w sprawie: kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA Symbol WSDZJK- WNoZ/7 PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne art. 132 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 14 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 14 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia kryteriów ocen nauczycieli akademickich oraz trybu ich dokonywania w Politechnice Lubelskiej Senat

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

ZAŁĄCZNIK NR 4 KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik do Uchwały nr 126/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. ZAŁĄCZNIK NR 4 KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1 1. Na podstawie 150 Statutu UKSW okresowej

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AMW nr 7/2014 z 20.03.2014 r. TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

R e k t o r. Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

R e k t o r. Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki Zarządzenie nr 328/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie kryteriów oceny okresowej, trybu i podmiotu dokonującego ocen okresowych nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1-1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ / UJ CM za okres 4 lat (1 stycznia grudnia 2011)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ / UJ CM za okres 4 lat (1 stycznia grudnia 2011) FORMULARZ DLA ADIUNKTÓW, ASYSTENTÓW FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ / UJ CM za okres 4 lat (1 stycznia 2008-31 grudnia 2011) DANE PERSONALNE Imię i nazwisko Data urodzenia Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 9/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/9/07 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 9/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/2008. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 27 listopada 2008 roku

Uchwała Nr 80/2008. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 27 listopada 2008 roku Uchwała Nr 80/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 116/ W Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, dokonuje się następujących zmian:

Uchwała Nr 116/ W Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, dokonuje się następujących zmian: Uchwała Nr 116/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Na podstawie art. 59

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

REGULAMIN OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 1 1. Podstawę prawną Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 25/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 kwietnia 2015 roku UCHWAŁA NR 25/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 r. FORMULARZ DLA ADIUNKTÓW, ASYSTENTÓW FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia 2014-31 grudnia 2015) DANE PERSONALNE

Bardziej szczegółowo

1. Zakres procedury. Procedura obejmuje wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w ramach umowy o pracę i umowy cywilno-prawnej.

1. Zakres procedury. Procedura obejmuje wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w ramach umowy o pracę i umowy cywilno-prawnej. Załącznik do zarządzenia nr27/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich PWSZ w Głogowie REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2013)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2013) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57 Rektora UJ z 25 czerwca 2014 r. FORMULARZ DLA ADIUNKTÓW, ASYSTENTÓW FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia 2012-31 grudnia 2013) DANE PERSONALNE

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 51/2013/2014 Rektora UKW z dnia 19 marca 2014 r. ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 67/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 67/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/2010 Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich.

Regulamin rozliczania zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich. Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy UEW Regulamin rozliczania zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich. 1 1. Za pełną realizację pensum dydaktycznego oraz równomierne obciążenie pracowników zajęciami

Bardziej szczegółowo

1. Zakres procedury. 2. Informacje ogólne

1. Zakres procedury. 2. Informacje ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 55/2018 z dn. 17. 12.2018 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PWSZ W GŁOGOWIE 1. Zakres procedury Procedura obejmuje wszystkich nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI UKW za okres od.. do I.

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI UKW za okres od.. do I. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2013/2014 Rektora UKW z dnia 19 marca 2014 r. ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI UKW za okres od.. do I.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze Statutu Politechniki Warszawskiej 17/06/2015

Wyciąg ze Statutu Politechniki Warszawskiej 17/06/2015 Wyciąg ze Statutu Politechniki Warszawskiej 17/06/2015 DZIAŁ X PRACOWNICY UCZELNI ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 134 1. W Politechnice Warszawskiej są zatrudniani nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5. Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni

ROZDZIAŁ 5. Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni 27 ROZDZIAŁ 5 Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni 39 Mianowanie po raz pierwszy na dane stanowisko w uczelni pracownika naukowo-dydaktycznego i naukowego oraz starszego wykładowcy i wykładowcy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 3... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy dydaktyczni: wykładowcy, st. wykładowcy, docenci, lektorzy i instruktorzy)

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny nauczyciela akademickiego. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Regulamin oceny nauczyciela akademickiego. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Regulamin oceny nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie oceny nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2013)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2013) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 57 Rektora UJ z 25 czerwca 2014 r. FORMULARZ DLA PROFESORÓW, PROFESORÓW UJ, DOCENTÓW, DOKTORÓW HABILITOWANYCH FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone na Radzie Wydziału Elektrycznego w dn.19 listopada 2012) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor. prof. dr hab. Jacek Nikliński

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor. prof. dr hab. Jacek Nikliński Zarządzenie nr 30 /13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 15.05.2013 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego

Uchwała Nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego Uchwała Nr 93 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego Na podstawie art. 130 ust. 2-4, art. 131 oraz art. 197 ust. 3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres 4 lat (1 stycznia grudnia 2011)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres 4 lat (1 stycznia grudnia 2011) FORMULARZ DLA PROFESORÓW, PROFESORÓW UJ, DOCENTÓW, DOKTORÓW HABILITOWANYCH FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres 4 lat (1 stycznia 2008-31 grudnia 2011) DANE PERSONALNE Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/II/13. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania

UCHWAŁA NR 7/II/13. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania UCHWAŁA NR 7/II/13 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego Załącznik nr 22 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF.

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich. Kryteria oceny

Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich. Kryteria oceny Załącznik 12 G Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich 1.Osiągnięcia naukowe (dane dot. publikacji i pkt MNiSzW na podstawie bazy bibliografii pracowników iblioteki UMw) Liczba pkt wg kryteriów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 3... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy dydaktyczni: wykładowcy, st. wykładowcy, docenci, lektorzy i instruktorzy)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2015 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Stypendia doktoranckie finansowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r.

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 listopada 2013 roku

UCHWAŁA NR 51/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 listopada 2013 roku UCHWAŁA NR 51/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie: określenia wzoru Arkusza Oceny Nauczyciela Akademickiego Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 r. FORMULARZ DLA PROFESORÓW, PROFESORÓW UJ, DOCENTÓW, DOKTORÓW HABILITOWANYCH FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 marca 2014 roku

UCHWAŁA NR 7/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 marca 2014 roku UCHWAŁA NR 7/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej z dnia 11 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Ankieta jest przygotowywana przez ocenianego i stanowi podsumowanie jego własnej działalności w ww. okresie. Dane osobowe

Ankieta jest przygotowywana przez ocenianego i stanowi podsumowanie jego własnej działalności w ww. okresie. Dane osobowe Załącznik do uchwały nr 90/o/12/2012 A N K I E T A O K R E S O W E J O C E N Y Nauczyciela Akademickiego PK za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2012 (nie dotyczy dyplomowanych bibliotekarzy oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2018

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2018 Załącznik do Uchwały Rady Wydziału z dnia roku Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2018 I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2013/2014 Rektora UKW z dnia 19 marca 2014 r. ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 32/2007. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007 r.

Uchwała nr 32/2007. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007 r. Uchwała nr 32/2007 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2007 r. ustalająca obowiązki nauczycieli akademickich, pensum dydaktyczne dla poszczególnych stanowisk, warunki jego obniżania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 87/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OSWIĘCIMIU z dnia 25 września 2017 roku

UCHWAŁA NR 87/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OSWIĘCIMIU z dnia 25 września 2017 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 87/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OSWIĘCIMIU z dnia 25 września

Bardziej szczegółowo

3. Pracownik zatrudniony w trakcie roku kalendarzowego podlega ocenie po upływie pierwszego pełnego roku zatrudnienia.

3. Pracownik zatrudniony w trakcie roku kalendarzowego podlega ocenie po upływie pierwszego pełnego roku zatrudnienia. Uchwała nr 3/2011 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie parametrów bieżącej oceny pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 30 października 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 30 października 2006 r. R /DOP-014/49/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 49/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015) Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 r. FORMULARZ DLA BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego

Zasady ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego Załącznik do uchwały nr 160 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. Zasady ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego 1. W ramach stosunku pracy nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

R E G U L A M I N OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik do Uchwały nr 14/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2015 roku R E G U L A M I N OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1 1. Wszyscy nauczyciele

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Lata.. I. DANE PERSONALNE 1.Imię i nazwisko:.... 2.Data urodzenia:..... 3.Jednostka organizacyjna (Zakład/Katedra):. 4.Zajmowane stanowisko, tytuł, stopień naukowy:.....

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Wejście w życie 1 października 2018 r. 1 stycznia 2022 r.) Ewaluacja jakości działalności naukowej: Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscypliny w podmiocie zatrudniającym

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 72/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE nr 72/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2017 roku ZARZĄDZENIE nr 7/6/7 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 kwietnia 07 roku w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich Działając na podstawie art. 66 ust. w związku z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/2017 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 marca 2017 r.

Uchwała nr 22/2017 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 marca 2017 r. Uchwała nr 22/207 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 marca 207 r. w sprawie dokumentu Zasady oceny dokonań doktorantów na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Rada Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540 Uchwała nr 125/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosków stypendialnych dla doktorantów na WIMIIP AGH Przygotowane przez Wydziałową Komisję Stypendialną

Instrukcja wypełniania wniosków stypendialnych dla doktorantów na WIMIIP AGH Przygotowane przez Wydziałową Komisję Stypendialną Instrukcja wypełniania wniosków stypendialnych dla doktorantów na WIMIIP AGH Przygotowane przez Wydziałową Komisję Stypendialną Składanie wszystkich wniosków odbywa się na formularzach obowiązujących na

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ jest jednym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 93/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r.

Uchwała nr 93/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. Uchwała nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/2010 Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2013)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2013) Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 57 Rektora UJ z 25 czerwca 2014 r. FORMULARZ DLA BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ FORMULARZ oceny Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 290 Senatu SGH z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany statutu SGH

Uchwała nr 290 Senatu SGH z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany statutu SGH Uchwała nr 290 Senatu SGH z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany statutu SGH Na podstawie art. 56 ust. 1 w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43 /2017. Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 43 /2017. Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r. Uchwała nr 43 /2017 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad powierzania oraz realizacji obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH UKW ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH UKW ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 51/2013/2014 Rektora UKW z dnia 19 marca 2014 r. WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH UKW ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO I. DANE OSOBOWE Imię i nazwisko Tytuł/stopień

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/2017 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 43/2017 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r. Uchwała nr 43/2017 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad powierzania oraz realizacji obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22 /2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 22 /2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. Uchwała nr 22 /2017 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów oceny okresowej pracowników naukowodydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

(okres oceny: 1.01.2014 r. - 31.12.2015 r.)

(okres oceny: 1.01.2014 r. - 31.12.2015 r.) ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH UPH /lektor, wykładowca, starszy wykładowca, instruktor/ (okres oceny: 1.01.2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE

Bardziej szczegółowo

Uwagi Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność AGH do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uwagi Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność AGH do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Uwagi Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność AGH do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dział II. Szkolnictwo wyższe Rozdział 5. Pracownicy uczelni I. Art. 123 ust. 2. Na stanowisku: 1) profesora

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzam przeprowadzenie okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Muzycznej w Krakowie, zwanej dalej oceną.

1. Zarządzam przeprowadzenie okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Muzycznej w Krakowie, zwanej dalej oceną. ZARZĄDZENIE NR 1/2015 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie za lata..

Formularz oceny okresowej nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie za lata.. Załącznik nr 1 do Statutu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Formularz oceny okresowej nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 24 /2010. z dnia 21 czerwca 2010 roku

Uchwała Nr 24 /2010. z dnia 21 czerwca 2010 roku Uchwała Nr 24 /2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zasad ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1: KWESTIONARIUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO. UMK. za okres od dnia. r. do dnia. r.

ZAŁĄCZNIK NR 1: KWESTIONARIUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO. UMK. za okres od dnia. r. do dnia. r. ZAŁĄCZNIK NR 1: KWESTIONARIUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO. UMK DANE OSOBOWE za okres od dnia. r. do dnia. r. Imię i nazwisko: Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy (wskazujemy jedynie najwyższy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/39/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 14 lipca 2011 roku

UCHWAŁA NR 3/39/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 14 lipca 2011 roku UCHWAŁA NR 3/39/0 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia lipca 0 roku > w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr //00 z dnia 9 kwietnia 00 roku w sprawie ustalenia zasad Parametrycznej oceny działalności

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 ZASADY Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY BIBLOTEKARZY DYPLOMOWANYCH ORAZ DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ ZATRUDNIONYCH W BIBLIOTECE

Bardziej szczegółowo

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego. z dnia 27 czerwca 2017 roku

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego. z dnia 27 czerwca 2017 roku Uchwała Nr 65/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UKW

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UKW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2013/2014 Rektora UKW z dnia 10 czerwca 2014 r. (załącznik Nr 8 do zarządzenia wprowadzającego wzory arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich UKW) ARKUSZ OCENY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 marca 2017 roku

Uchwała nr 29/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 marca 2017 roku Uchwała nr 29/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI Przepisy ogólne 1 1. Stypendium doktoranckie, zwane dalej stypendium, może być przyznane na wniosek uczestnika

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku

ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku ZARZĄDZENIE NR Rektora Politechniki Białostockiej zdnia25iutego2011 roku > w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w Politechnice Białostockiej" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Uwagi ogólne. II. Zasady oceny w zakresie działalności naukowo-badawczej

I. Uwagi ogólne. II. Zasady oceny w zakresie działalności naukowo-badawczej Szczegółowe zasady oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na okres 2017-2020 I. Uwagi ogólne 1. Szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015) Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 r. FORMULARZ DLA STARSZYCH WYKŁADOWCÓW, WYKŁADOWCÓW,LEKTORÓW, INSTRUKTORÓW DANE PERSONALNE Imię i nazwisko Data urodzenia Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich R /DOP-014/37/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 37/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich 1 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo