WO-IV Kraków, 17 listopada 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WO-IV Kraków, 17 listopada 2015 r."

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV Kraków, 17 listopada 2015 r. Szanowny Pan Kazimierz Krok Wójt Gminy Łużna Łużna Łużna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest od 1997 r. Pan Kazimierz Krok - Wójt Gminy Łużna. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) w dniu 28 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Łużna, zwanym dalej Urzędem lub Gminą, przeprowadzona została kontrola w następującym zakresie: 1. Rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk - przez panią Monikę Bystrowicz, Starszego Inspektora Wojewódzkiego w Oddziale do Spraw Obywatelstwa i Rejestracji Stanu Cywilnego. 2. Ewidencja ludności oraz dowody osobiste - przez panią Martę Ślusarczyk, Inspektora Wojewódzkiego w Oddziale Nadzoru nad Ewidencją Ludności i Dowodami Osobistymi. 3. Weryfikacja informacji o liczbie spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodów osobistych, przekazanej przez Gminę na potrzeby obliczenia wysokości dotacji przez ww. pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli, czyli do 28 września 2015 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowaną działalność Urzędu Gminy Łużna w sprawach z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oceniam pozytywnie Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 Sprawy ogólne: 1. Upoważnienia do przetwarzania danych w rejestrach w rejestrze PESEL, w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO), w Rejestrze Stanu Cywilnego (RSC), w Rejestrze Mieszkańców (RM), w Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców (RZC), z zakresu rejestracji stanu cywilnego, z zakresu zmiany imion i nazwisk Pracownicy urzędu gminy wykonujący zadania z kontrolowanego obszaru posiadali wymagane upoważnienia do przetwarzania danych w rejestrach centralnych PESEL, RSC, RDO oraz w rejestrach lokalnych RM, RZC oraz upoważnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego. 2. Prawidłowość wnioskowania, korzystania i przechowywania kart kryptograficznych Urząd posiadał 5 kart kryptograficznych, którymi dysponowali: 1. Kazimierz Krok -Wójt 2. Grzegorz Wałęga LAS 3. Małgorzata Król Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 4. Lucyna Pater Inspektor (Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste) 5. Zygmunt Ziobrowski Inspektor (OC) 3. Zgłoszenie Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) W trakcie kontroli kontrolująca otrzymała informację, że organ gminy Łużna dokonał zgłoszenia nowo powstałych zbiorów danych osobowych RM, RZC do rejestracji GIODO przez złożenie wniosków o wpisanie zbioru danych osobowych o nazwie - Rejestr mieszkańców - Gmina Łużna i zbioru danych osobowych o nazwie - Rejestr zamieszkania cudzoziemców - Gmina Łużna do rejestru zbiorów danych osobowych GIODO, zgodnie z wymogami przepisów art. 41 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.). 4.Likwidacja i wykreślenie z ewidencji GIODO Gminnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych (GEWIUDO) W trakcie kontroli kontrolująca otrzymała informację, że powyższa czynność została w Urzędzie dokonana, bowiem organ gminy w Łużnej zgłosił ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych do wykreślenia z rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonych przez GIODO. 5. Teczki aktowe stosowanie JRWA W okresie objętym kontrolą dla spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w Urzędzie zostały założone teczki i podteczki aktowe zgodnie z załącznikiem nr 1. Kontrolując dokumentację zawartą w przedmiotowych teczkach aktowych stwierdzono, że sprawy prowadzone były w Urzędzie w sposób prawidłowy, z zachowaniem wymogów określonych w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 2

3 6. Działanie aplikacji Źródło W dniu kontroli, tj. 28 września 2015 r. nie stwierdzono przerw w działaniu aplikacji ŹRÓDŁO. W okresie wcześniejszym pojawił się problem z działaniem aplikacji w procesie migracji aktów stanu cywilnego do rejestru (nieaktywne okno podglądu aktu). Zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie kontroli problem zgłoszono za pośrednictwem narzędzia diagnostycznego ITSM Atmosfera, lecz ostatecznie został on rozwiązany przez pracownika (kwestia właściwych ustawień przeglądarki internetowej). Ewidencja ludności: W okresie objętym kontrolą sprawy z zakresu ewidencji ludności oraz sprawy z zakresu dowodów osobistych prowadzone były przez panią Lucynę Pater - inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, panią Małgorzatę Król Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pana Zygmunta Ziobrowskiego inspektora. Kontrola obejmowała realizację przez Urząd Gminy Łużna zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), która obowiązywała do 28 lutego 2015 r., ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 1 marca 2015 r., ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 1 marca 2015 r., wydanych na podstawie powyższych ustaw przepisów wykonawczych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zmn.) zwanej dalej k.p.a 1.Prowadzenie postępowań administracyjnych Kontroli poddano postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych. Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów powołanej wyżej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących terminu załatwienia sprawy, uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym oraz przepisów prawa materialnego - ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) i odpowiednio przepisów ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 69 pkt 1, z którego mocy postępowania administracyjne wszczęte na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w sprawach indywidualnych o zameldowanie, uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania oraz wymeldowanie, udostępnienie danych ze zbioru PESEL i gminnych zbiorów meldunkowych - prowadzi się na podstawie niniejszej ustawy. 3

4 W okresie objętym kontrolą dla przedmiotowych spraw w Urzędzie została założona teczka aktowa: ED Sprawy meldunkowe (decyzje administracyjne w sprawie zameldowań i wymeldowań). Kontroli poddano postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych o znaku sprawy: ED , ED , ED Kontrola wykazała, że postępowanie wyjaśniające w przedmiotowych sprawach zostało przeprowadzone z zachowaniem wszystkich wymogów określonych w przepisach k.p.a oraz ustawy o ewidencji ludności. 2. Prowadzenie rejestrów ludności Gminnych Zbiorów Meldunkowych (GZM), Rejestru Mieszkańców (RM), Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców (RZC) obieg informacji i dokumentów, pisownia nazwisk cudzoziemców. Gmina Łużna do dnia 28 lutego 2015 r. prowadziła Gminne Zbiory Meldunkowe (GZM), które z dniem 1 marca 2015 r. z mocy przepisów art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności stały się odpowiednio Rejestrem Mieszkańców (RM) i Rejestrem Zamieszkania Cudzoziemców (RZC). Powyższe zbiory ludności GZM, RM, RZC prowadzone były/są w formie elektronicznej, za pomocą programu teleinformatycznego Selwin, zgodnie z wymogami: art. 44a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych i art. 3 ust 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Zakres danych gromadzonych w tych zbiorach był zgodny: - GZM - z art. 44a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych - RM, RZC - z art. 8 i art. 44 ust 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Obieg dokumentów służących do aktualizacji prowadzonych przez Gminę Łużna GZM, RM i RZC odbywał się w sposób prawidłowy. Niezwłocznie dokonywano aktualizacji każdej zmiany danych osobowych zawartych w GZM, następnie odpowiednio w RM, RZC oraz w zbiorze PESEL, który z dniem 1 marca 2015 r. zgodnie z przepisem art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności stał się rejestrem PESEL. 3.Aktualizacja rejestru PESEL i wymiana danych między rejestrami centralnymi i gminnymi. Kontrola wykazała prawidłowy tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL. Pracownik ewidencji ludności po dokonaniu zameldowania/wymeldowania za pośrednictwem aplikacji ŹRÓDŁO rejestrował dane w rejestrze PESEL. Przekazywanie danych z rejestru PESEL do RM następowało niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych, w trybie teletransmisji. 4.Dokonywanie czynności zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu i powrotu za granicę, wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu. W trakcie kontroli, kontrolująca otrzymała informację, że w dniu 28 września 2015 r. na terenie Gminy Łużna zameldowanych było: osób na pobyt stały oraz 81 osób na pobyt czasowy, w tym 4 cudzoziemców. 4

5 W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w Urzędzie przyjęto: 76 zgłoszeń pobytu stałego; 26 zgłoszeń pobytu czasowego, 14 zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego, 2 zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego, 0 zgłoszeń wyjazdu za granicę na pobyt czasowy, 0 mieszkańców zawiadomiło o czasowej nieobecności na terenie gminy. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r. w Urzędzie przyjęto: 16 zgłoszeń pobytu stałego, 5 zgłoszenia pobytu czasowego, 3 zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego, 1 zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego 0 mieszkańców zawiadomiło o czasowej nieobecności na terenie gminy. W okresie od 1 marca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. w Urzędzie przyjęto: 82 zgłoszenia pobytu stałego, 13 zgłoszeń pobytu czasowego, 7 zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego, 2 zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego. Zgłaszanie i przyjmowanie danych do zameldowania i wymeldowania odbywało się w sposób określony przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475), które obowiązywało do 28 lutego 2015 r., a od 1 marca 2015 r. odpowiednio w sposób określony przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz z późn. zm.). Osoby, które w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. zgłosiły zameldowanie lub wymeldowanie obligatoryjnie otrzymywały w Urzędzie zaświadczenie potwierdzające dopełnienie tej czynności. Od 1 marca 2015 r. do dnia kontroli organ gminy w Łużnej dokonując zameldowania na pobyt stały wydawał z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 ustawy dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Kontrola wykazała, że w okresie od 1 marca 2015 r. do dnia kontroli, w Urzędzie nie wydawano zaświadczenia w trybie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, za pobraniem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Formularze meldunkowe przyjęte w Urzędzie w okresie objętym kontrolą (od 1 marca 2015 r. formularze określone według wzorów ustalonych w załącznikach nr 1-10 do powołanego powyżej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego) zawierały wszystkie dane wymagane przepisami: art. 11 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych i odpowiednio przepisami: art. 30, art. 34 oraz art. 37 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Powyższych ustaleń dokonano sprawdzając wytypowane losowo do kontroli formularze meldunkowe w ilości 30 sztuk, (tj. zgłoszenie pobytu stałego, zgłoszenie pobytu czasowego, 5

6 zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy wyjazdu na pobyt stały lub wyjazdu na okres dłuższy niż 6 miesięcy). 5.Usuwanie niezgodności w rejestrach, w tym obsługa zleceń usunięcia niezgodności. W Urzędzie odnotowano 22 przypadki zlecenia usunięcia niezgodności w trybie przepisów art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Ponadto Urząd usunął 13 własnych niezgodności. Natomiast kontrolowany Urząd po stwierdzeniu 33 niezgodności w RM, niezwłocznie powiadamiał o tym organ, który na podstawie art. 10 ust. 1 był właściwy do rejestracji tych danych. 6.Udostępnianie danych z Gminnych Zbiorów Meldunkowych, Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców, Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych oraz z Rejestru Dowodów Osobistych. Wydawanie zaświadczeń: Kontrolując wydawanie zaświadczeń w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2015 r., w trybie przepisów art. 44g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r., w trybie przepisów art. 45 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności stwierdzono, że Urząd, po rozpatrzeniu podania zainteresowanej osoby, prawidłowo wydawał zaświadczenia: do dnia 28 lutego 2015 r. w oparciu o posiadane gminne zbiory meldunkowe i ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, a od dnia 1 marca 2015 r. w oparciu o dane z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców i Rejestru Dowodów Osobistych. Powyższe sprawy były rejestrowane i przechowywane w teczce aktowej: ED Wydawanie zaświadczeń, W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wydano 166 zaświadczeń, a od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. zostało wydanych 152 zaświadczenia o zameldowaniu. Kontrolując wybrane losowo zaświadczenia wydane w 2014 r. o niżej podanych numerach sprawy w liczbie 15: ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , oraz wydane w 2015 r. zaświadczenia o niżej podanych numerach sprawy w liczbie 12: ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED stwierdzono, że zostały załatwione prawidłowo. Zaświadczenia o zameldowaniu wydawane były w dniu złożenia podania, w sytuacji gdy wydanie zaświadczenia wymagało uiszczenia opłaty skarbowej, do wniosku dołączany był dowód zapłaty. Udostępnianie danych: Wnioski o udostępnienie danych, które wpłynęły do Urzędu w okresie objętym kontrolą rejestrowane były w teczce aktowej ED Udostępnianie danych. W kontrolowanym okresie, w spisach spraw dla teczki aktowej ED

7 w 2014 r. zarejestrowano 327 wniosków dotyczących danych 327 osób, w tym 79 wniosków o udostępnienie danych osobowych za które pobrano opłatę w wysokości 31 zł. od 1 stycznia do 31 sierpnia 2015 r. zarejestrowano 174 wnioski dotyczące danych 174 osób, w tym 30 wniosków o udostępnienie danych osobowych za które pobrano opłatę w wysokości 31 zł. Wnioski składano na formularzach ustalonych rozporządzeniami: rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz z późn. zm.) - które obowiązywało do 28 lutego 2015 r., rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru pesel oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego(dz. U z 2011, nr 243, poz z późn. zm.)- które weszło w życie z dniem 1 marca 2015 r., rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U r., nr 243, poz z późn. zm.) które weszło w życie z dniem 1 marca 2015 r. Wysokość opłaty za udostępnienie danych ustalano w Urzędzie w oparciu o przepisy: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298) - które obowiązywało do 28 lutego 2015 r., rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r. Nr 195, poz z późn. zm.) które weszło w życie z dniem 1 marca 2015 r., rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 75 z późn. zm.) które weszło w życie z dniem 1 marca 2015 r. Kontroli poddano 26 wniosków, od numeru: ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED , ED

8 Kontrolując wybrane losowo wnioski o udostępnienie danych w liczbie 26 stwierdzono, że zostały załatwione prawidłowo w ustawowych terminach, podano dane zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. 7. Nadawanie numeru PESEL W okresie od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r. nie odnotowano przypadków złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w trybie przepisów art. 16 ust. 2 w związku z art., 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Dowody osobiste Kontrolując zagadnienia związane z wydawaniem dowodów osobistych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych i odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz z późn. zm.) sprawdzono: 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, 2. Wydawanie dowodów osobistych, 3. Prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, 4. Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, 5. Sposób i tryb unieważniania dowodów osobistych, 6. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych i z Rejestru Dowodów Osobistych, 7. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, 8. Usuwanie niezgodności w rejestrach, w tym obsługa zleceń usunięcia niezgodności, 9. Aktualizacja rejestru PESEL i Rejestru Mieszkańców o dane dot. wydanego dowodu osobistego. W okresie objętym kontrolą Urząd dysponował Urząd dysponował 1 zestawem komputerowym do realizacji dowodów osobistych. Upoważnienie do przetwarzania danych w RDO oraz kartę kryptograficzną posiadały 4 osoby: pan Kazimierz Krok wójt Gminy Łużna, pani Lucyna Pater - inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, pani Małgorzata Król Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pan Zygmunt Ziobrowski inspektor. W trakcie kontroli, kontrolująca otrzymała informację, że w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. w Urzędzie: przyjęto wniosków o wydanie dowodu osobistego, 82 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego, wydano dowody osobiste. Przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego odbywało się w Urzędzie w sposób prawidłowy. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składała osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składał rodzic. W Urzędzie nie odnotowano przypadków przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie przepisów art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, tym 8

9 samym odbioru dowodu osobistego przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru (art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych). W okresie kontroli kontrolująca stwierdziła, że przyjmując wniosek o wydanie dowodu osobistego pracownik Urzędu sprawdzał zgodność danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w RDO. Dane zawarte we wniosku o wydanie dowodu osobistego, zgodnie z przepisem art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, wprowadzane były przez pracownika Urzędu bezpośrednio, w trybie teletransmisji do RDO - w sposób określony przepisami 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.). Wnioskodawca otrzymywał w Urzędzie potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego - o czym stanowi przepis 10 ust. 4 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. Dowód osobisty odbierała osobiście osoba, która złożyła wniosek w Urzędzie. Przy wydawaniu nowego dowodu osobistego pracownik Urzędu sprawdzał prawidłowość jego wystawienia. Osoba odbierająca dowód osobisty potwierdzała odbiór dokumentu wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do powołanego powyżej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkładała dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata. Unieważniony dowód osobisty, który został przedłożony w Urzędzie, był uszkadzany fizycznie przez pracownika Urzędu zgodnie z przepisami 23 cytowanego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r., tj. (...) przez jego przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym (...). Po dokonaniu powyższej czynności, unieważniony dowód osobisty zwracany był jego posiadaczowi, jeśli osoba ta wyrażała wolę zachowania unieważnionego dowodu osobistego ( 23 ust. 2 rozporządzenia). W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia aktualizacji danych w prowadzonym dla Gminy Łużna RM na podstawie wytypowanych do kontroli nowo wydanych dowodów osobistych, w ilości 9 sztuk, stwierdzając że dokumenty te zostały wczytane do zbioru w sposób prawidłowy. Po wprowadzeniu przez pracownika Urzędu do RDO daty odbioru przez obywatela dowodu osobistego, dane przekazywane były z RDO do rejestru PESEL, a następnie z rejestru PESEL do RM.. Kontroli poddano nowo przyjęte w Urzędzie wnioski o wydanie dowodu osobistego o numerach znajdujące się w kopertach dowodowych: CAN , CAN520949, CAN , CAN , CAN , CAN , CAN , CAN , CAN , CAN , CAN Powodem złożenia przedmiotowych wniosków był między innymi: upływ terminu ważności dowodu osobistego oraz zniszczenie dowodu osobistego. W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie wyżej wymienione wnioski zostały w Urzędzie przyjęte w sposób prawidłowy. Od 1 marca 2015 r., tj. po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, koperty dowodowe ułożone były według miesiąca wydania dowodu osobistego. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi, sporządzoną w Urzędzie w formie papierowej, przechowywano zgrupowaną w kopertach dowodowych oznaczonych imieniem 9

10 i nazwiskiem osoby, imieniem ojca, datą urodzenia, numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu osobistego, czyli zgodnie z przepisami art. 62 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Kontrolując wytypowane do kontroli koperty dowodowe o serii CAN , CAN , CAN , CAN , CAN , CAN , CAN , CAN , CAN , CAN , CAN , w których przechowywana była dokumentacja związana z dowodami osobistymi wydanymi w Urzędzie po 1 marca 2015 r., tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, przechowywano w szczególności: formularz odbioru dowodu osobistego, a w przypadku zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dokumentu, formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, zgodnie z przepisami art. 62 ust. 4 powołanej wyżej ustawy o dowodach osobistych W okresie objętym kontrolą w Urzędzie zgłoszono 82 utrat dowodu osobistego. Osobom, które zawiadomiły o utracie dowodu osobistego, zgodnie z przepisami art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych i odpowiednio przepisami art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, zostały w Urzędzie wydane zaświadczenia o utracie dowodu osobistego. W trakcie kontroli kontrolująca otrzymała informację, iż w okresie objętym kontrolą w Urzędzie dokonano unieważnienia 437 dowodów osobistych. Rejestracja stanu cywilnego W okresie podlegającym kontroli Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Łużnej był z mocy prawa Wójt Gminy Łużna pan Kazimierz Krok. Do 28 października 2014 r. funkcję Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pełniła Pani Małgorzata Klein powołana na to stanowisko uchwałą nr XIV/109/2000 Rady Gminy w Łużnej z dnia 8 sierpnia 2000 r. Z dniem 29 października 2014 r. na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łużnej zatrudniono Panią Małgorzatę Król. Ustalono, że pani Małgorzata Król spełniła wymagania określone przepisami art. 6a - 6c ustawy z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2008 r. nr 182, poz. 1121), która do ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz z późn. zm.) zwanej w dalszej części wystąpienia pokontrolnego p.a.s.c. z 1986 r., wprowadziła zapisy dotyczące kwalifikacji i stażu pracy uprawniających do zajmowania powierzonego stanowiska. Pani Małgorzata Król udzielała wyjaśnień w trakcie kontroli. Realizacja zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego odbywała się: 1) do 28 lutego 2015 r. na podstawie: ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz z póz zm.), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. nr 136, poz. 884 z późn. zm.), zwanego w dalszej części wystąpienia pokontrolnego rozporządzeniem MSWiA. 10

11 2) od 1 marca 2015 r. na podstawie: ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.), zwanej w dalszej części wystąpienia pokontrolnego p.a.s.c. z 2014 r. oraz rozporządzeń wykonawczych, tj.: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 171); rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 180); rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194); rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2004); rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 225); rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r. poz. 231). 1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego w trybie zwykłym i w trybach szczególnych. Ilość sporządzonych w kontrolowanym okresie aktów stanu cywilnego prezentuje poniższa tabela: akty urodzenia akty małżeństwa akty zgonu od 1 stycznia do 31 grudnia od 1 stycznia do 28 lutego 2015 od 1 marca 2015 do dnia kontroli razem 2015 do dnia kontroli Do 28 lutego 2015 r. akty stanu cywilnego sporządzane były pismem ręcznym w księgach stanu cywilnego. Zarówno w przypadku aktów urodzenia, małżeństwa jak i zgonu księgi obejmowały lata Dla aktów urodzenia małżeństwa i zgonu sporządzonych w 2015 r. (do 28 lutego 2015 r.) założono odrębne księgi stanu cywilnego. Akty stanu cywilnego sporządzone były starannie i czytelnie. Stosowano właściwą numerację aktów stanu cywilnego oraz prawidłową pisownię nazwisk i dat zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 2 ust. 2 i 3, 3 i 5 rozporządzenia MSWiA. W szczególności, nazwiska i imiona osób oraz nazwy miejscowości wpisywano w pełnym 11

12 brzmieniu bez skrótów, zaś daty zdarzeń stwierdzonych w aktach wpisywano słownie i cyframi arabskimi umieszczonymi w nawiasie w kolejności: dzień, miesiąc, rok. W aktach stanu cywilnego sporządzonych na podstawie decyzji o wpisaniu treści zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego w oparciu o przepis art. 73 ust. 1 p.a.s.c. z 1986 r. stosowano prawidłową pisownię nazw miejscowości położonych za granicą tj. w brzmieniu oryginalnym w alfabecie łacińskim zgodnie z zapisem 14 ust. 2 rozporządzenia MSWiA. Do kontroli wytypowano losowo wybrane akty urodzenia wraz z aktami zbiorowymi: akt urodzenia nr 5/2014 oraz akt urodzenia nr 7/2014 obydwa sporządzone w trybie szczególnym na podstawie decyzji wydanej w oparciu o przepis art. 73 ust. 1 p.a.s.c. z 1986 r. Stwierdzono, że dokumentacja przechowywana w aktach zbiorowych skompletowana została w sposób prawidłowy. Do akt zbiorowych włączono w szczególności podania stron o wpisanie zagranicznych aktów urodzenia do polskiej księgi stanu cywilnego oraz oryginalne dokumenty zagraniczne podlegające transkrypcji [w przypadku aktu urodzenia nr 5/2014 odpis aktu urodzenia w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku aktu nr 7/2014 odpis aktu urodzenia wydany na Formularzu A zgodnym z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzoną w Wiedniu, dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 166 poz. 1735)]. W aktach zbiorowych znajdowały się również podania stron o uzupełnienie transkrybowanych aktów urodzenia. Uzupełnienie aktu urodzenia nr 7/2014 zostało dokonane w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie danych zawartych w odpisie aktu małżeństwa rodziców dziecka (zarówno decyzja o uzupełnieniu jak i stosowny odpis zostały włączone do akt zbiorowych). Wzmiankę o uzupełnieniu aktu odnotowano na jego marginesie w księdze stanu cywilnego. Z kolei uzupełnienie aktu urodzenia nr 5/2014 nastąpiło już po zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w drodze czynności materialno-technicznej. Akt został zmigrowany do rejestru stanu cywilnego, a następnie dołączono do niego stosowną wzmiankę o uzupełnieniu. Niezależnie od powyższego ustalono, że spośród wszystkich aktów urodzenia sporządzonych od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. w papierowej księdze stanu cywilnego w Łużnej, po 1 marca 2015 r. do rejestru stanu cywilnego przeniesione zostały akty urodzenia: nr 5/2014, nr 7/2014 oraz nr 2/2015. We wszystkich wskazanych aktach informację o ich przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego zamieszczono w postaci stosownej wzmianki. W zakresie rejestracji małżeństw poddano kontroli wybrane akty nr 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014 i 17/2014 wraz z aktami zbiorowymi. W przypadku aktów nr 3-8/2014, dotyczących małżeństw zawartych w formie określonej w art. 1 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.) zwanej w dalszej części wystąpienia pokontrolnego k.r.o., stwierdzono, że znajdujące się w aktach zbiorowych zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa zawierały dane określone w art. 4 1 k.r.o. tj. informację o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa oraz treść i datę złożonych oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Do akt zbiorowych włączono także zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz odpisy aktów stanu cywilnego osób zamierzających zawrzeć związek małżeński. Kontrola wykazała zachowanie zarówno terminu ważności zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, jak i 5 dniowego terminu przekazywania przez duchownych do Urzędu Stanu Cywilnego w Łużnej zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzenia aktu małżeństwa. Data wpływu zaświadczenia do Urzędu 12

13 każdorazowo odnotowywana była na wpływającym dokumencie. Akty małżeństwa sporządzano w dniu wpływu zaświadczeń. W przypadku aktu małżeństwa nr 17/2014, sporządzonego na podstawie art. 1 1 k.r.o., tj. w wyniku złożenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński do akt zbiorowych również włączono zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz odpisy aktów stanu cywilnego nupturientów. Z kolei w aktach zbiorowych aktu małżeństwa nr 2/2014, sporządzonego na podstawie decyzji o wpisaniu treści zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego zgodnie z przepisem art. 73 ust. 1 p.a.s.c. analogicznie jak w przypadku aktów urodzenia sporządzonych w tym trybie znajdował się oryginał odpisu zagranicznego aktu małżeństwa stanowiący podstawę transkrypcji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W aktach zbiorowych przechowywano także podanie stron o dokonanie czynności, egzemplarz decyzji stanowiącej podstawę sporządzenia aktu w polskiej księdze małżeństw, jak również egzemplarz decyzji o uzupełnieniu treści transkrybowanego aktu małżeństwa w oparciu o dane wynikające z aktów urodzenia małżonków, wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi podstawę jej wydania. Niezależnie od powyższego ustalono, że spośród wszystkich aktów małżeństwa sporządzonych od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. w papierowej księdze stanu cywilnego w Łużnej, po 1 marca 2015 r. do rejestru stanu cywilnego przeniesione zostały akty małżeństwa: nr 2-12/2014, nr 14/2014, nr 15/2014, nr 18-42/2014 oraz nr 1-5/2015. W zakresie rejestracji zgonów poddano kontroli wybrane akty zgonu nr 22-31/2014 wraz z aktami zbiorowymi wszystkie sporządzone w trybie zwykłym na podstawie ustnego zgłoszenia zgonu. Kontrola wykazała, że zgłoszenia zgonów dokonywane były w ustawowym terminie i przez osoby do tego uprawnione zgodnie z treścią art. 65 p.a.s.c. z 1986 r. W aktach zbiorowych poszczególnych aktów zgonu każdorazowo znajdowała się karta zgonu, a w niektórych przypadkach również zezwolenie prokuratury na pochowanie zwłok (np. akty nr 25/2014 i 30/2014). Nie ujawniono rozbieżności pomiędzy treścią skontrolowanych aktów zgonu a treścią kart zgonu stanowiących podstawę ich sporządzenia. Stwierdzono jedynie, że w sytuacji gdy znajdujące się w skontrolowanych aktach zbiorowych karty zgonu nie zawierały informacji na temat godziny zgonu osoby, której dany akt dotyczył, odpowiednia rubryka w akcie była każdorazowo wykreślana. Wyjaśnić należy, że zgodnie z treścią przepisu art. 66 ust. 1 p.a.s.c. z 1986 r. podstawą sporządzenia aktu zgonu stanowiła karta zgonu. Z uwagi na powyższe, w przypadku, gdy karta zgonu nie zawierała informacji o godzinie zgonu, należało wpisać w rubryce aktu zgonu stosowną adnotację o braku danych zgodnie z dyspozycją przepisu art. 67 ust. 2 p.a.s.c. z 1986 r. W związku ze zmianą stanu prawnego opisane uchybienie omówiono w trakcie kontroli. Niezależnie od powyższego ustalono, że spośród wszystkich aktów zgonu, sporządzonych od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. w papierowej księdze stanu cywilnego w Łużnej, po 1 marca 2015 r. do rejestru stanu cywilnego przeniesione zostały akty zgonu: nr 20/2014 oraz nr 4/2015. W obydwu wskazanych aktach informację o ich przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego zamieszczono w postaci stosownej wzmianki. W zakresie przestrzegania w prowadzonych postępowaniach przepisów p.a.s.c. z 1986 r. oraz przepisów k.p.a. poddano kontroli dokumentację wybranych spraw: USC , USC , USC (wpisanie treści zagranicznego aktu urodzenia do polskiej księgi stanu cywilnego art. 73 ust. 1 p.a.s.c. z 1986 r.) oraz 13

14 USC i USC (uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego art. 36 p.a.s.c. z 1986 r.) Postępowanie wyjaśniające przed wydaniem decyzji prowadzone było zgodnie z przepisami k.p.a. oraz p.a.s.c. z 1986 r. Podania o dokonanie danej czynności urzędowej składane były w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łużnej przez wszystkie strony postępowania (w przypadku aktów urodzenia małoletnich dzieci rodziców dziecka, a w odniesieniu do aktu małżeństwa obojga małżonków), co nie stwarzało konieczności zawiadamiania pozostałych stron o wszczęciu postępowania. Skontrolowane decyzje zostały wydane w terminie określonym w art. 35 k.p.a. i zawierały prawidłowe pouczenie o przysługującym prawie odwołania się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łużnej. Jako podstawę prawną decyzji powołano nie tylko przepisy materialne, ale również przepis art. 104 k.p.a. określający sposób załatwienia sprawy w drodze decyzji administracyjnej. Nie ujawniono przypadków naruszenia przepisu art. 73 ust. 1 oraz art. 35 p.a.s.c. z 1986 r. Od 1 marca 2015 r. rejestracja stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łużnej dokonywana jest w elektronicznym rejestrze stanu cywilnego z wykorzystaniem aplikacji Źródło tj. programu informatycznego do przetwarzania i edycji danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych. Prawidłowość działania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łużnej sprawdzono kontrolując wytypowane akty stanu cywilnego: akt urodzenia nr /00/AU/2015/ (data sporządzenia: 17 sierpnia 2015 r.) Akt urodzenia został sporządzony na podstawie art. 104 p.a.s.c. z 2014 r. na wniosek rodziców dziecka (transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego sprawa zarejestrowana pod Nr USC ). Podstawę sporządzenia aktu w rejestrze stanu cywilnego stanowił oryginalny zagraniczny odpis aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W treści aktu zamieszczono prawidłową adnotację o trybie jego sporządzenia. Zgodnie z art. 104 ust. 7 p.a.s.c z 2014 r. dostosowano pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej. Z uwagi na fakt, że wniosek rodziców dziecka zawierał również prośbę o uzupełnienie transkrybowanego aktu urodzenia w oparciu o dane zawarte w ich akcie małżeństwa (sprawa zarejestrowana pod Nr USC ), dokonano tej czynności bezpośrednio po transkrypcji (w tym samym dniu), poprzez dołączenie do aktu w rejestrze stanu cywilnego odpowiedniej wzmianki dodatkowej o jego uzupełnieniu. Uchybień nie stwierdzono. akt małżeństwa nr /00/AM/2015/ (data sporządzenia: 13 lipca 2015 r.) Akt dotyczył małżeństwa zawartego w formie określonej w art. 1 1 k.r.o. Podstawę jego sporządzenia stanowił stosowny protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Do akt zbiorowych włączono w szczególności złożone przez nupturientów zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Akt małżeństwa sporządzono w Rejestrze Stanu Cywilnego w pierwszym dniu roboczym po zawarciu związku małżeńskiego. Zamieszczono w nim przypiski o aktach urodzenia obojga małżonków. Rejestr PESEL w zakresie danych stanu cywilnego małżonków został zaktualizowany w sposób prawidłowy. Uchybień nie stwierdzono. akt małżeństwa nr /00/AM/2015/ (data sporządzenia: 17 sierpnia 2015 r.) 14

15 Akt dotyczył małżeństwa zawartego w formie określonej w art. 1 2 k.r.o. Stwierdzono, że, wydane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łużnej, zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa zawierało dane osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, a także dane określone w art. 4 1 k.r.o. tj. informację o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa oraz treść i datę złożonych oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Do akt zbiorowych włączono również zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone w obecności duchownego. Kontrola wykazała zachowanie zarówno terminu ważności zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, jak i 5 niowego terminu przekazania przez duchownego do Urzędu Stanu Cywilnego w Łużnej zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa. Data wpływu zaświadczenia do Urzędu odnotowana została na wpływającym dokumencie. Akt małżeństwa sporządzono w Rejestrze Stanu Cywilnego w dniu wpływu zaświadczenia. Zamieszczono w nim przypiski o aktach urodzenia obojga małżonków. Rejestr PESEL w zakresie danych stanu cywilnego małżonków został zaktualizowany w sposób prawidłowy. Uchybień nie stwierdzono. akt zgonu nr /00/AZ/2015/ (data sporządzenia: 30 marca 2015 r.), akt zgonu nr /00/AZ/2015/ (data sporządzenia: 24 sierpnia 2015 r.) Obydwa akty zostały sporządzone na podstawie zgłoszeń zgonu, dokonanych w ustawowym terminie, przez osoby do tego uprawnione zgodnie z treścią art. 93 ust. 2 p.a.s.c. z 2014 r. Podstawę sporządzenia aktów stanowiły karty zgonu oraz stosowne protokoły zgłoszenia zgonu. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy treścią skontrolowanych aktów zgonu a treścią odpowiednich kart zgonu stanowiących podstawę ich sporządzenia. Akty sporządzono w Rejestrze Stanu Cywilnego w dniu zgłoszenia zgonów. Zamieszczono w nich przypiski o pozostałych aktach stanu cywilnego zmarłych. W obydwu przypadkach Rejestr PESEL został zaktualizowany w sposób prawidłowy w pierwszym zarówno w zakresie danych zgonu osoby, której akt dotyczył, jak i w zakresie danych stanu cywilnego jej współmałżonka, natomiast w drugim jedynie w zakresie danych zgonu osoby, której akt dotyczył (dane nieżyjącego już współmałżonka nie wymagały aktualizacji). Uchybień nie stwierdzono. 2. Dołączanie wzmianek i przypisków. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi w trakcie kontroli od 1 marca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. w Rejestrze Stanu Cywilnego dołączono: 38 wzmianek 285 przypisków. 3. Migracja aktów sporządzonych w księgach papierowych. Od 1 marca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. do Rejestru Stanu Cywilnego przeniesiono łącznie: 519 aktów stanu cywilnego (415 migracji własnych i 104 migracje na zlecenie). Kontroli poddane zostały wybrane akty: urodzenia nr /00/AU/1962/ (historyczny nr aktu: 56/1962) oraz nr /00/AU/2015/ (historyczny nr aktu: 2/2015); małżeństwa nr /00/AM/2000/ (historyczny nr aktu: 45/2000) oraz nr /00/AM/2014/ (historyczny nr aktu: 4/2014); 15

16 zgonu nr /00/AZ/2014/ (historyczny nr aktu: 20/2014) oraz nr /00/AZ/2015/ (historyczny nr aktu: 4/2015). Stwierdzono, że przeniesienie skontrolowanych aktów nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 204). Zgodnie z dyspozycją art. 124 ust. 3 p.a.s.c. z 2014 r. we wszystkich wskazanych przypadkach, w aktach stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego prawidłowo zamieszczono informacje o ich przeniesieniu do Rejestru Stanu Cywilnego w postaci wzmianek dodatkowych zawierających datę przeniesienia aktu i jego nowe oznaczenie. 4. Stosowanie art. 145 p.a.s.c. z 2014 r. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Łużnej rozpoczęto rejestrację bieżącą w Bazie Usług Stanu Cywilnego od pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów. W okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r. kilkakrotnie skorzystano z możliwości wydania odpisów aktów stanu cywilnego w trybie określonym w przepisie art. 145 p.a.s.c. z 2014 r.. Miało to jednak miejsce tylko w przypadku chwilowego braku możliwości wydania odpisu z systemu (łącznie w okresie przejściowym zanotowano 7 takich przypadków). 5. Zabezpieczenie ksiąg papierowych, w tym ksiąg podlegających przekazaniu do Archiwum Państwowego. W wyniku kontroli stwierdzono, że księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe, druki i pieczęcie są przechowywane i zabezpieczone w sposób prawidłowy. Urząd Stanu Cywilnego w Łużnej nie posiada aktualnie ksiąg podlegających już przekazaniu do Archiwum Państwowego. 6. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego i spoza rejestru. Poddano wyrywkowej kontroli dokumentację dotyczącą wydawania odpisów aktów stanu cywilnego. Ustalono że podania o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego wpływające do Urzędu Stanu Cywilnego w Łużnej w kontrolowanym okresie rejestrowane były zarówno w roku 2014 jak i w roku 2015 w teczce aktowej USC.5362 wspólnej dla wszystkich rodzajów odpisów. Jak wynika z informacji uzyskanych w trakcie kontroli, od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. wydano z ksiąg stanu cywilnego łącznie 490 odpisów aktów (401 w 2014 r. i 89 w 2015 r.), natomiast od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r. wydano łącznie 301 odpisów (w tym 294 z Rejestru Stanu Cywilnego i 7 spoza rejestru w oparciu o przepis art. 145 p.a.s.c z 2014 r.). Na podstawie kontroli spraw nr 187, 188, 194, 222, 285, 324, 343, 356 z 2014 r. oraz spraw nr 8, 51, 76, 97, 124, 142, 153, 161, 162, 163 z 2015 r. ustalono, że zdecydowana większość podań o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego składana była bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łużnej na specjalnie przygotowanych w tym celu formularzach, na których odnotowywano dane z dokumentów tożsamości wnioskodawców oraz podstawę żądania wydania odpisu aktu. Na odwrocie znajdowały się informacje o ilości pobranych odpisów oraz potwierdzenie ich odbioru. We właściwy sposób ustalano uprawnienia wnioskodawców do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego w świetle odpowiednich przepisów prawa (tj. do 28 lutego 2015 r. art. 83 p.a.s.c. z 1986 r. a od 1 marca 2015 r. art. 45 p.a.s.c. z 2014 r.) W nielicznych przypadkach w których podanie o wydanie odpisu wpłynęło do Urzędu Stanu Cywilnego w Łużnej za pośrednictwem poczty, zakres ujawnionych w podaniu danych 16

17 również pozwalał na ustalenie uprawnienia wnioskodawcy do uzyskana żądanego dokumentu. Odpisy doręczano wnioskodawcom również za pośrednictwem poczty (np. sprawy USC , USC , USC ). Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łużnej wydano: do 28 lutego 2015 r. 48 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (43 w 2014 r. i 5 w 2015 r.); od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r. 43 zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz 1 zaświadczenie o stanie cywilnym. 7. Przyjmowanie oświadczeń. W okresie obowiązywania p.a.s.c. z 2014 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łużnej nie przyjmowano oświadczeń o uznaniu ojcostwa (art. 63 ust. 10 p.a.s.c. z 2014 r.), zmianie zamieszczonych w akcie urodzenia imienia lub imion dziecka (art. 70 p.a.s.c. z 2014 r.), oświadczeń małżonków (rodzica dziecka i osoby która nie jest rodzicem), że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko (art. 69 p.a.s.c. z 2014 r.), oświadczenia o nazwisku dziecka pochodzącego z małżeństwa (art k.r.o.). Przyjęto natomiast jedno oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (art. 59 k.r.o., 90 p.a.s.c.) sprawa zarejestrowana pod nr USC Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu o którym mowa w art. 4 k.r.o. Wejście w życie przepisów ustawy p.a.s.c. z 2014 r. zmieniło zasadę postępowania kierownika urzędu stanu cywilnego w sytuacji wystąpienia przez nupturientów z wnioskiem o zawarcie małżeństwa przed upływem terminu o którym mowa w art. 4 k.r.o. Do 28 lutego 2015 r. wydawano rozstrzygnięcie o zezwoleniu na skrócenie terminu o którym mowa w art. 4 k.r.o. w formie decyzji administracyjnej. Z dniem 1 marca 2015 r., zgodnie z treścią art. 76 ust. 10 p.a.s.c. z 2014 r. zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w k.r.o., kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul udziela na piśmie. W kontrolowanym okresie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łużnej udzielono jednego zezwolenia na skrócenie terminu do zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym w tym zakresie ww. przepisem w formie pisemnego zezwolenia sprawa zarejestrowana pod Nr USC Czynności materialno-techniczne sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu, wpisanie wypisu z ksiąg wyznaniowych do Rejestru Stanu Cywilnego, odtworzenie aktu, transkrypcja, rejestracja zdarzeń zagranicznych. W okresie od 1 marca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. zrealizowano 10 czynności materialno-technicznych w tym: sprostowanie aktu stanu cywilnego (art. 36 p.a.s.c. z 2014 r.) 6 spraw; uzupełnienie aktu stanu cywilnego (art. 37 p.a.s.c. z 2014 r.) 4 sprawy; unieważnienie wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu (art. 39 p.a.s.c. z 2014 r.) 0 spraw; wpisanie wypisu z ksiąg wyznaniowych do Rejestru Stanu Cywilnego (art ust. 4 p.a.s.c. z 2014 r.) 0 spraw; 17

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych. 1 Katalog zadań obowiązujący od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

WO-IV Kraków, 13 stycznia 2016 r.

WO-IV Kraków, 13 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.8.2015 Kraków, 13 stycznia 2016 r. Szanowny Pan Bogusław Jazowski Wójt Gminy Lipnica Wielka 34-483 Lipnica Wielka 518 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Jednostka kontrolowana: Urząd

Bardziej szczegółowo

WO-IV Kraków, czerwca 2016 r. Szanowny Pan Jacek Lelek. ul. Stefana Batorego Stary Sącz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WO-IV Kraków, czerwca 2016 r. Szanowny Pan Jacek Lelek. ul. Stefana Batorego Stary Sącz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.2.2016 Kraków, czerwca 2016 r. Szanowny Pan Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza ul. Stefana Batorego 25 33-340 Stary Sącz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Jednostka kontrolowana: Urząd

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.I.431.11.2014.EM Bydgoszcz, września 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.I.431.11.2014.EM Bydgoszcz, września 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.I.431.11.2014.EM Bydgoszcz, września 2014 r. Pan Czesław Woliński Burmistrz Nowego 86-170 Nowe Plac św. Rocha 5 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.46 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Pernal Wójt Gminy Cewice

Pan Jerzy Pernal Wójt Gminy Cewice WOJEWODA POMORSKI SO-II.431.1.2014.JF Gdańsk, dnia 4 marca 2014 r. Pan Jerzy Pernal Wójt Gminy Cewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrolę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Cewicach, ul. Witosa 16, 84 312 Cewice,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Paweł Hreniak NK-KE.431.33.2016.IJ Wrocław, dnia grudnia 2016 r. Pan Arkadiusz Słowiński Burmistrz Miasta Lubań WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 6-7 października 2016 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC KARTA USŁUG NR 11 OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC 1. Wniosek (do pobrania na miejscu) 2. Koniecznie jest

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR 1/USC

KARTA USŁUG NR 1/USC KARTA USŁUG NR 1/USC Nazwa usługi: Wydanie odpisu z akt stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu

Bardziej szczegółowo

WO-IV Kraków, 9 czerwca 2016 r. Szanowny Pan Roman Piaśnik. Rynek 1, Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WO-IV Kraków, 9 czerwca 2016 r. Szanowny Pan Roman Piaśnik. Rynek 1, Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.1.2016 Kraków, 9 czerwca 2016 r. Szanowny Pan Roman Piaśnik Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Rynek 1, 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WO-IV Kraków, 20 GRU Szanowna Pani Czesława Rzadkosz Wójt Gminy Łukowica Łukowica Łukowica

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WO-IV Kraków, 20 GRU Szanowna Pani Czesława Rzadkosz Wójt Gminy Łukowica Łukowica Łukowica WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.17.2012 Kraków, 20 GRU. 2012 Szanowna Pani Czesława Rzadkosz Wójt Gminy Łukowica Łukowica 334 34-606 Łukowica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ Sprawy ludności i stanu cywilnego WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986r.Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986r.Nr 36,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WO-IV Kraków, 17 LIP. 2013

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WO-IV Kraków, 17 LIP. 2013 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.10.2013 Kraków, 17 LIP. 2013 Szanowny Pan Zbigniew Jurkiewicz Burmistrz Gminy Ciężkowice ul. Tysiąclecia 19 33-190 Ciężkowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 822/USC/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 822/USC/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 822/USC/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI NK-KE IJ Wrocław, dnia 24 maja 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI NK-KE IJ Wrocław, dnia 24 maja 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI NK-KE.431.11.2016.IJ Wrocław, dnia 24 maja 2016 r. Pan Marcin Czerniec Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 6-8 kwietnia 2016 roku na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Paweł Hreniak NK-KE IJ Wrocław, dnia 1 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Paweł Hreniak NK-KE IJ Wrocław, dnia 1 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Paweł Hreniak NK-KE.431.21.2016.IJ Wrocław, dnia 1 września 2016 r. Pan Wiesław Wabik Burmistrz Gminy Polkowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 16-17 czerwca 2016 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2016 r. NK-KE.431.26.2016.IG Pan Jerzy Terlecki Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 5,6 i 12 września 2016 r., na podstawie

Bardziej szczegółowo

sj:): Nr...";:..:..:.::...:.:.:...:.:.:~

sj:): Nr...;:..:..:.::...:.:.:...:.:.:~ WOJEWODA POMORSKI SO-III.431.6.2014.JKB Ł(RZĄD n lin' i~~damni CA I L lj Y 2D14-03- 2 7 I~ ~ n '~ l-{lt I A (J - _ -J Nr...";:..:..:.::.........:.:.:...:.:.:~ sj:): I Gdańsk, dnia )~ marca 2014 roku Pan

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Wildze ul. Warszawska Wilga

Urząd Gminy w Wildze ul. Warszawska Wilga Warszawa, 15 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.3.1.2016 Pan Robert Chychłowski p.o. Wójta Gminy Wilga Urząd Gminy w Wildze ul. Warszawska 38 08-470 Wilga WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA LUBUSKI SO-I.431.24.2013.MLub Gorzów Wlkp., 24 kwietnia 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE kierownik SO-II.431.11.2016.MR Gdańsk, dnia 28 lipca 2016 r. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Urząd Stanu Cywilnego w Gniewie Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

SO-III Łódź, dnia 15 czerwca 2015 r.

SO-III Łódź, dnia 15 czerwca 2015 r. WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.5.2015 Łódź, dnia 15 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Rebzda Wójt Gminy Rokiciny Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WO.IV PROTOKÓŁ kontroli problemowej Urzędu Gminy Ropa

WO.IV PROTOKÓŁ kontroli problemowej Urzędu Gminy Ropa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW WO.IV.431-9-11 PROTOKÓŁ kontroli problemowej Urzędu Gminy Ropa Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA ZGONÓW Podstawa prawna : art ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U.Nr 36, poz.180 z póź.

REJESTRACJA ZGONÓW Podstawa prawna : art ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U.Nr 36, poz.180 z póź. Zadania : 1. przyjmowanie oświadczeń o : 1. wstąpieniu w związek małżeński, 2. braku okoliczności wyłączających małżeństwo, 3. wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 11 sierpnia 2014 r. WK-R.431.5.1.2014 Pan Krzysztof Murawski Wójt Gminy Wolanów Urząd Gminy w Wolanowie ul. Radomska 20 26 625 Wolanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW WO-IV

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW WO-IV MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW WO-IV.431.24.2011 PROTOKÓŁ kontroli problemowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Jednostka kontrolowana: Urząd

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. SO-III.431.21.2013 Łódź, dnia 6 grudnia 2013 r. Pan Dariusz Kubus Wójt Gminy Andrespol. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŁÓDZKI. SO-III.431.21.2013 Łódź, dnia 6 grudnia 2013 r. Pan Dariusz Kubus Wójt Gminy Andrespol. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.21.2013 Łódź, dnia 6 grudnia 2013 r. Pan Dariusz Kubus Wójt Gminy Andrespol Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego

Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego czyli transkrypcja Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Bardziej szczegółowo

1) Rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk - Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,

1) Rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk - Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.20.2013 Kraków, 15 STY. 2014 Szanowny Pan Grzegorz Brach Wójt Gminy Dębno Wola Dębińska 240 32-852 Dębno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Stanu Cywilnego Wiadomości ogólne

Rejestracja Stanu Cywilnego Wiadomości ogólne Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Sobota, 19 grudnia 2015, 17:31 Rejestracja Stanu Cywilnego Wiadomości ogólne Wszystkie informacje na temat rejestracji stanu cywilnego znajdziesz także na stronie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki Piaseczno Warszawa, 29 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.1.2017 Pan Zdzisław Lis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Załatw Sprawę 1. Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownictwem Urzędu Stanu Cywilnego). 2. Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie

Bardziej szczegółowo

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy URZĄD GMINY CZARNA WU - 04 WPISANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej pokój nr 12 tel. 17-226-22-21 e-mail: usc@gminaczarna.pl

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 545).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 545). Druk nr 649 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 545).

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2015 r. Poz. 225 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA POMORSKI SO-III.431.6.2016.JK Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2016 roku Pan Stanisław Połom Wójt Gminy Starogard Gdański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010

Bardziej szczegółowo

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego 2013-03-05 08:03:13 Urząd Miasta i Gminy ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy BS Piotrków Kujawski 72955100020000010120030005 Więcej informacji można

Bardziej szczegółowo

Poradnik petenta: Urząd Stanu Cywilnego

Poradnik petenta: Urząd Stanu Cywilnego Poradnik petenta: Urząd Stanu Cywilnego Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego w Międzyborzu Urząd Stanu Cywilnego w MIĘDZYBORZU Kierownik USC Lucyna Kucharczyk adres: 56-513

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. SO-III Łódź, dnia 14 czerwca 2016 r. Pan Karol Rajewski Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŁÓDZKI. SO-III Łódź, dnia 14 czerwca 2016 r. Pan Karol Rajewski Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.7.2016 Łódź, dnia 14 czerwca 2016 r. Pan Karol Rajewski Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. i Cudzoziemców

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. i Cudzoziemców WOJEWODA POMORSKI SO-III.431.5.2017.KS Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Temat kontroli Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Sprawy meldunkowe (zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego automatycznie).

Sprawy meldunkowe (zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego automatycznie). Załącznik nr 1 Łużna Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI DOWODY OSOBISTE i REJESTRACJA STANU CYWILNEGO Lp. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste 2014 r. Hasło klasyfikacyjne JRWA 1 2011 Otrzymane od organów

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: SO.I.431.4.2016 Kielce, dnia 23-03-2016 Pani Marzena Bernat Wójt Gminy Brody Ul. Stanisława Staszica 3 27-230 Brody WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrolę w Urzędzie Gminy w Brodach

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Urzędzie Stanu Cywilnego

Protokół z kontroli problemowej w Urzędzie Stanu Cywilnego Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Dawidek Wójt Gminy Siemień

Pan Stanisław Dawidek Wójt Gminy Siemień Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie DELEGATURA w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 SO-BP.431.4.2012 Biała Podlaska dn. 19 czerwca 2012 r. Pan Stanisław Dawidek Wójt Gminy Siemień WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e

W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e WOJEWODA WIELKOPOLSKI SO-Le.431.01.2015.2 W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, 64 000 Kościan, zwanym dalej jednostką

Bardziej szczegółowo

Kierownik jednostki kontrolowanej: Wójt Gminy Pan Ignacy Gierada.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Wójt Gminy Pan Ignacy Gierada. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342 12 37; fax: 0-41 342 14 33; e-mail: wso00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna nr USC - 6

Karta informacyjna nr USC - 6 Karta informacyjna nr USC - 6 Data aktualizacji 01.09.2015 r. Wersja a Urząd Miejski w Żmigrodzie Podstawa prawna Przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1999 2003.03.06 sprost. Dz.U.03.38.333 pkt 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.13.2015 WSOC.I.431.4.2015.EM Bydgoszcz, 16 kwietnia 2015 r. Pan Stanisław Gliszczyński Burmistrz Koronowa Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Krościenko nad Dunajcem. Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI i REJESTRACJA STANU CYWILNEGO. Lp. Oznaczenie Tytuł teczki

Załącznik nr 1 Krościenko nad Dunajcem. Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI i REJESTRACJA STANU CYWILNEGO. Lp. Oznaczenie Tytuł teczki Załącznik nr 1 Krościenko nad Dunajcem Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI i REJESTRACJA STANU CYWILNEGO Lp. Oznaczenie Tytuł Ewidencja Ludności 2015 1. 530 Wyjaśnienia, interpretacje, akty prawne dot. ewidencji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 marca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 marca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 marca 2016 r. NK-KE.431.1.2016.KL Pan Waldemar Grochowski Wójt Gminy Borów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 19-20 stycznia 2016 r., na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

SO.5322 Poświadczenia pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu SO.5340 Obywatelstwo

SO.5322 Poświadczenia pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu SO.5340 Obywatelstwo Załącznik nr 1 Gmina OLKUSZ Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE, REJESTRACJA STANU CYWILNEGO Ewidencja Ludności 1SO.5313 Repatrianci SO.5322 Poświadczenia pozostawiania osoby przy życiu lub

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 13 sierpnia 2012 r. WK-I.431.5.1.2012 Pan Kazimierz Jańczuk Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna Urząd Miasta i Gminy w Konstancinie Jeziornie ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

WSOC.I.431.19.2014.EM Bydgoszcz, dnia stycznia 2015r.

WSOC.I.431.19.2014.EM Bydgoszcz, dnia stycznia 2015r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.I.431.19.2014.EM Bydgoszcz, dnia stycznia 2015r. Pan Paweł Grzybowski Burmistrz Miasta Rypin 87-500 Rypin ul. Warszawska 40 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 46

Bardziej szczegółowo

1. OSO-I.502 Obsługa organizacyjna wyborców. 2. OSO-I Wybory do Parlamentu Europejskiego

1. OSO-I.502 Obsługa organizacyjna wyborców. 2. OSO-I Wybory do Parlamentu Europejskiego Załącznik nr 1 Radziemice Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI DOWODY OSOBISTE i REJESTRACJA STANU CYWILNEGO Lp. Oznaczenie teczki Ewidencja Ludności 2014 Tytuł teczki 1. OSO-I.502 Obsługa organizacyjna wyborców

Bardziej szczegółowo

Nr 402/2011 w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności; 2. Ryszard Ksel Starszy Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

Nr 402/2011 w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności; 2. Ryszard Ksel Starszy Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342 12 37; fax: 0-41 342 14 33; e-mail: wso00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WSOC.I.431.15.2014.MK.I Bydgoszcz, listopada 2014 r. Pan Wiesław Kończal Burmistrz Pakości

WSOC.I.431.15.2014.MK.I Bydgoszcz, listopada 2014 r. Pan Wiesław Kończal Burmistrz Pakości WSOC.I.431.15.2014.MK.I Bydgoszcz, listopada 2014 r. Pan Wiesław Kończal Burmistrz Pakości WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Ważne!

Przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Ważne! Karta usługi: Przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Szczegóły sprawy: Symbol Referat Osoba odpowiedzialna Opis sprawy 5353 Wpisywanie akt

Bardziej szczegółowo

SO.I.431.23.2011 PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mniowie. Data przeprowadzonej kontroli: 2 grudzień 2011 rok.

SO.I.431.23.2011 PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mniowie. Data przeprowadzonej kontroli: 2 grudzień 2011 rok. SO.I.431.23.2011 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mniowie. Data przeprowadzonej kontroli: 2 grudzień 2011 rok. Zakres przeprowadzonej kontroli: 1. prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

URZĄD STANU CYWILNEGO

URZĄD STANU CYWILNEGO URZĄD STANU CYWILNEGO LISTA SPRAW Wydanie dokumentu z ksiąg stanu cywilnego Zgłoszenie urodzenia dziecka Zawarcie związku małżeńskiego Zgłoszenie zgonu Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

nr 673/2009 w zakresie wydawania dowodów osobistych. Rejestracja Stanu Cywilnego

nr 673/2009 w zakresie wydawania dowodów osobistych. Rejestracja Stanu Cywilnego ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342 12 37; fax: 0-41 342 14 33; e-mail: wso00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.25.2012 Kraków, 14 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Grzegorz Kozioł Wójt Gminy Tarnów SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Na podstawie przepisu art. 6 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 30 października 2015, 20:39 PESEL Powszechny Elektronicznym System Ewidencji Ludności Co to jest rejestr PESEL Jakie dane są gromadzone w rejestrze PESEL

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Pan Witold Małecki Burmistrz Miasta Tuszyna Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WO.IV Kraków, dnia 06 CZE Szanowny Pan Adam Piaśnik Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WO.IV Kraków, dnia 06 CZE Szanowny Pan Adam Piaśnik Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO.IV.431-2-11 Kraków, dnia 06 CZE. 2011 Szanowny Pan Adam Piaśnik Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWO NARODZONEGO DZIECKA

REJESTRACJA NOWO NARODZONEGO DZIECKA REJESTRACJA NOWO NARODZONEGO DZIECKA Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, tj. w urzędzie stanu cywilnego na obszarze działania

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WO-IV Kraków, 23 MAJ Szanowny Pan Marek Gabzdyl Wójt Gminy Raciechowice Raciechowice Raciechowice

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WO-IV Kraków, 23 MAJ Szanowny Pan Marek Gabzdyl Wójt Gminy Raciechowice Raciechowice Raciechowice WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.5.2013 Kraków, 23 MAJ. 2013 Szanowny Pan Marek Gabzdyl Wójt Gminy Raciechowice Raciechowice 277 32-415 Raciechowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., 20 lutego 2014 r. SO-I.431.16.2013.MWil WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH (1) z dnia 29 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH (1) z dnia 29 stycznia 2015 r. Dz.U.2015.212 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH (1) z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć związek małżeński. Zawarcie i rejestracja małżeństwa - Akt małżeństwa

Jak zawrzeć związek małżeński. Zawarcie i rejestracja małżeństwa - Akt małżeństwa Jak zawrzeć związek małżeński Zawarcie i rejestracja małżeństwa - Akt małżeństwa Zanim dojdzie do zawarcia małżeństwa należy podjąć czynności przygotowawcze, tj. przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Górnie.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Górnie. SO.I.431.19.2011 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Górnie. Data przeprowadzonej kontroli: 14 listopad 2011 rok. Zakres przeprowadzonej kontroli: 1. prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

SO-III Łódź, dnia 20 sierpnia 2013 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III Łódź, dnia 20 sierpnia 2013 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.15.2013 Łódź, dnia 20 sierpnia 2013 r. Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z k o n t r o l i

S p r a w o z d a n i e z k o n t r o l i WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.I.431.1.2016.EM Bydgoszcz, 31 maja 2016 r. Pan Jarosław Grabczyński Burmistrz Chodcza 87-860 Chodecz ul. Kaliska 2 S p r a w o z d a n i e z k o n t r o l i Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.11.2014 Pan Jarosław Chodorski Wójt Gminy Jabłonna Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 05-110 Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 41/2014 WÓJTA GMINY TARNÓWKA z dnia 24 października 2014r. zmieniające zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

nr 577/2009 w zakresie wydawania dowodów osobistych. Rejestracja Stanu Cywilnego

nr 577/2009 w zakresie wydawania dowodów osobistych. Rejestracja Stanu Cywilnego ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342 12 37; fax: 0-41 342 14 33; e-mail: wso00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. SO-III Łódź, dnia 4 maja 2016 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŁÓDZKI. SO-III Łódź, dnia 4 maja 2016 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.1.2016 Łódź, dnia 4 maja 2016 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 25 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.41.2016 Pan Tomasz Hapunowicz Wójt Gminy Zbuczyn Urząd Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1 08-106 Zbuczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY CZARNA WYDANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO WU - 05 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

URZĄD GMINY CZARNA WYDANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO WU - 05 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA WU - 05 WYDANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej pokój nr 12 tel. 17-226-22-21 e-mail: usc@gminaczarna.pl WYMAGANE

Bardziej szczegółowo

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.IV.431.3.2014.VK.EŻ Bydgoszcz, 28 sierpnia 2014.r. Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

do ustawy z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. SO-III Łódź, dnia 20 stycznia 2015 r. Pan Dariusz Kobus Wójt Gminy Andrespol. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŁÓDZKI. SO-III Łódź, dnia 20 stycznia 2015 r. Pan Dariusz Kobus Wójt Gminy Andrespol. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.18.2014 Łódź, dnia 20 stycznia 2015 r. Pan Dariusz Kobus Wójt Gminy Andrespol Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. rejestru oraz przechowywane w osobnej teczce. W 2008r. nie było przypadków uszkodzenia formularzy.

PROTOKÓŁ. rejestru oraz przechowywane w osobnej teczce. W 2008r. nie było przypadków uszkodzenia formularzy. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców SO.1.LJ.0932/24/08 PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 25.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Bardziej szczegółowo

Procedury awaryjne Rejestr PESEL, Ewidencja Ludności wersja 1.0 Więcej informacji na stronie www.obywatel.gov.pl

Procedury awaryjne Rejestr PESEL, Ewidencja Ludności wersja 1.0 Więcej informacji na stronie www.obywatel.gov.pl Procedury awaryjne Rejestr PESEL, Ewidencja Ludności wersja 1.0 Więcej informacji na stronie www.obywatel.gov.pl W przypadku stwierdzenia awarii Systemu przez Użytkownika prosimy o zastosowanie poniższych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Urząd Stanu Cywilnego Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru usc /Transkrypcja aktu/ 1. Co powinienem wiedzieć? Akt stanu cywilnego sporządzony za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Pozycja 74 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 4 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Pozycja 74 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 4 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Pozycja 74 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

Bardziej szczegółowo

Realizowane procedury

Realizowane procedury Realizowane procedury Sprawy prowadzone z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego 1. Rejestracja urodzeń 2. Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja 3. Załatwienie spraw związanych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.11.2015 Pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15 05-306 Jakubów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Dźwirzyno, r.

Dźwirzyno, r. Informacja nt. zmian organizacyjnych w Urzędach Stanu Cywilnego w związku z wdrożeniem nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014. 1417 ze zm.) Dźwirzyno, 22.10.2015 r. Zmiany prawne w zakresie

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ /określenie sprawy/: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

TYTUŁ /określenie sprawy/: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL /określenie sprawy/: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL wypełniony Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna nr USC - 13

Karta informacyjna nr USC - 13 Karta informacyjna nr USC - 13 Data aktualizacji 01.09.2015 r. Wersja a Urząd Miejski w Żmigrodzie Sprostowanie aktów stanu cywilnego. Strona 1/3 Podstawa prawna 1. Art. 24 i 35 ustawy z dnia 28 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 26 października 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 26 października 1998 r. Dz.U.98.136.884 UWAGA: zamieszczona treść nie zawiera zmian: Dz. U. z 1999 r., Nr 92, poz. 1058 Dz. U. z 2007 r., Nr 235, poz. 1732 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Urząd Stanu Cywilnego Sprostowanie aktu stanu cywilnego Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie więcej informacji w karcie SEKAP : - Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG czyli jak załatwić sprawę krok po kroku w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny

KARTA USŁUG czyli jak załatwić sprawę krok po kroku w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny USC Podstawa prawna Komórka odpowiedzialna KARTA USŁUG czyli jak załatwić sprawę krok po kroku w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny Wpisanie (transkrypcja) treści zagranicznego aktu stanu cywilnego Art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Nagłowice.

PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Nagłowice. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342 12 37; fax: 0-41 342 14 33; e-mail: wso00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wydanie i wymiana dowodu osobistego

Wydanie i wymiana dowodu osobistego Wydanie i wymiana dowodu osobistego Nr karty: SO-02-01 Wymagane dokumenty: Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie pisemnej należy dołączyć: a) aktualną fotografię osoby, odpowiadającej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności i dowodów osobistych

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności i dowodów osobistych KARTA INFORMACYJNA USŁUGI DO KP 02 Urzad Gminy Podegrodzie Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności i dowodów osobistych System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 1. OPIS FORMY WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Podstawa prawna

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Podstawa prawna Urząd Gminy w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz tel. 61 29 15 065, fax. 61 29 15 264 KARTA USŁUG ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo