1) Rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk - Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) Rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk - Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,"

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV Kraków, 15 STY Szanowny Pan Grzegorz Brach Wójt Gminy Dębno Wola Dębińska Dębno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w Urzędzie Gminy Dębno, Dębno, Wola Dębińska 240, w dniu 30 października 2013 r. przez Elżbietę Obtułowicz, Kierownika Oddziału do Spraw Obywatelstwa i Rejestracji Stanu Cywilnego przeprowadzona została kontrola w zakresie: 1) Rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk - Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., 2) Weryfikacja informacji o liczbie spraw dotyczących realizacji zadań zleconych (rejestracja stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, ewidencja ludności i dowody osobiste) prowadzonych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność w zakresie: Rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk oceniam pozytywnie z uchybieniami. Powyższej oceny dokonano na podstawie następujących ustaleń. 1. Rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie pełniła Pani Monika Dudek przeniesiona na stanowisko 1 czerwca 2011 r. w ramach awansu wewnętrznego. Pani Monika Dudek funkcję Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pełniła na podstawie powołania uchwałą Rady Gminy Dębno z 12 grudnia 2002 r. Nr II/26/2002. Zastępcami Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie byli: Pani Cecylia Sułek, powołana uchwałą Rady Gminy w Dębnie Nr I/7/90 z 4 czerwca 1990 r. oraz Pan Marian Kurek zatrudniony 1 czerwca 2011 r. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Monika Dudek. W 2012 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dębnie sporządzono ogółem: Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 24 akty urodzenia, 95 aktów małżeństwa, 44 akty zgonu. Akty sporządzone zostały na luźnych drukach, przy zastosowaniu systemu komputerowego. Stosowano właściwą numerację aktów stanu cywilnego oraz prawidłową pisownię nazwisk i dat zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 2 ust. 2 i 3, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem MSWiA. Wszystkie skontrolowane akty zostały sporządzone czytelnie. Skorowidze alfabetyczne dla poszczególnych rodzajów aktów stanu cywilnego prowadzone były w sposób zgodny z 16 rozporządzenia MSWiA, tj. odrębnie dla każdego rodzaju aktów stanu cywilnego sporządzonych w roku kalendarzowym objętym kontrolą. Tym samym stwierdzono, że zalecenie pokontrolne wydane w wyniku poprzedniej kontroli, aby prawidłowo stosować przepis 16 rozporządzenia MSWiA, tj. prowadzić skorowidze odrębnie dla każdego rodzaju aktów stanu cywilnego sporządzonych w roku kalendarzowym zostało zrealizowane. Poddano kontroli akty urodzenia Nr 5/2012, 6/2012, 7/2012, 8/2012, 9/2013, 10/2012, 11/2012, 12/2012, 13/2012, wraz z aktami zbiorowymi. Wszystkie skontrolowane akty urodzenia sporządzone zostały w trybie szczególnym na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie o wpisaniu treści zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego w oparciu o przepis art. 73 ust. 1 p.a.s.c. Do akt zbiorowych aktów urodzenia prawidłowo włączono zagraniczne odpisy aktów urodzenia wraz z tłumaczeniami na język polski dokonanymi przez tłumacza przysięgłego, odpisy skrócone aktów małżeństwa rodziców oraz decyzje stanowiące podstawę sporządzenia aktów w księdze stanu cywilnego. Ponadto w przypadku aktów Nr 5/2012, 6/2012, 7/2012, 8/2012, 9/2012, 11/2012, 12/2012, 13/2012 załączono także decyzje o uzupełnieniu. Nazwy miejscowości położonych za granicą wpisywano zgodnie z 14 ust. 2 rozporządzenia MSWiA tj. z zastosowaniem ich oryginalnej pisowni w alfabecie łacińskim. Stwierdzono zatem, że zalecenie pokontrolne wydane w wyniku poprzedniej kontroli, dotyczące prawidłowego stosowania tego przepisu zostało zrealizowane. Skontrolowano akty małżeństw zawartych w formie określonej w art. 1 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U z 2012 poz. 788 z późn. zm.) zwanej dalej k.r.o., tj. akty: 4/2012, 5/2012, 7/2012, 8/2012 stwierdzono zachowanie 5-dniowego terminu przekazywania przez duchownych zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzenia aktu małżeństwa. Na zaświadczeniach odnotowywano datę ich wpływu do Urzędu. Akty małżeństwa sporządzano w dniu wpływu zaświadczenia do Urzędu. Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie zawierały dane określone w art. 4 1 k.r.o., tj. informację o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed Kierownikiem oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Do akt zbiorowych skontrolowanego aktu małżeństwa sporządzonego na podstawie decyzji o umiejscowieniu aktu zagranicznego w polskiej księdze stanu cywilnego (akt Nr 2/2012) załączono oryginalny odpis aktu małżeństwa wydany na Formularzu B zgodnym z Konwencją Nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzoną w Wiedniu, dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 166 2

3 poz. 1735) wraz z tłumaczeniem dokumentu na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, egzemplarz decyzji stanowiącej podstawę sporządzenia aktu oraz decyzję o uzupełnieniu aktu. Wyjaśnić należy, że Konwencja Nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, której stroną jest Polska wprowadziła wzory wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego co pozwoliło na ulepszenie zasad dotyczących wydawania tych odpisów przeznaczonych do obrotu międzynarodowego. Została tym samym ujednolicona ich treść oraz zbędny stał się wymóg urzędowego tłumaczenia tych odpisów (wyłącznie w stosunku do dokumentów pochodzących z Państw-sygnatariuszy Konwencji). Powyższe oznacza, że do wniosku o transkrypcję dokumentu sporządzonego na Formularzu A, B lub C nie powinny być składane tłumaczenia tych dokumentów. W przypadku skontrolowanych aktów małżeństwa sporządzonych na podstawie art. 1 1 k.r.o., tj. w wyniku złożenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodnych oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński (akty Nr 1/2012, 3/2012, 6/2012, 9/2012, 10/2012,11/2012) do akt zbiorowych również włączono zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa odpisy aktów stanu cywilnego nupturientów, a także złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie oświadczenia osób zamierzających wstąpić w związek małżeński o nazwiskach noszonych przez nie po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku dzieci zrodzonych z tego związku. Małżeństwa zawierane były w sali ślubów, znajdującej się w budynku Urzędu Gminy oraz w salach Oddziału Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Zamek w Dębnie. W tym miejscu podkreślić należy, że jeśli oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński składane są poza lokalem urzędu stanu cywilnego to przepisy ustawy p.a.s.c. przewidują inną procedurę postępowania dla udokumentowania faktu zawarcia małżeństwa. Zgodnie z treścią art. 59 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 161, poz z późn. zm.), zwanej dalej p.a.s.c., jeżeli zawarcie małżeństwa następuje poza lokalem urzędu stanu cywilnego, w miejscu zawarcia małżeństwa sporządza się protokół stwierdzający złożenie przez przyszłych małżonków oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. W protokole zamieszcza się ponadto inne dane wymagane przy zawieraniu małżeństwa. Protokół po podpisaniu przez małżonków, świadków i kierownika urzędu stanu cywilnego stanowi podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa. W trakcie kontroli wyjaśniono, że w przypadku przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu małżeński w salach Zamku w Dębnie nie sporządza się protokołu, a udokumentowanie małżeństwa następuje od razu w formie aktu małżeństwa. Powyższe oznacza, iż poza lokal urzędu stanu cywilnego wynoszone były karty księgi małżeństw, co stanowiło naruszenie treści art. 24 p.a.s.c. Cyt. przepis stanowi, że księgi stanu cywilnego przechowuje się w urzędach stanu cywilnego. Ksiąg takich nie można wynosić poza lokal urzędu. Wyniesienie ksiąg może nastąpić z ważnych przyczyn jedynie za zgodą organu administracji państwowej wyższego stopnia lub w razie niebezpieczeństwa zagrażającego tym księgom. Niewątpliwie sale Zamku w Dębnie są miejscem bardzo uroczystym, właściwym do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Konieczna jest jednak zmiana zasad postępowania, tak aby umożliwienie zawarcia związku małżeńskiego w uroczystym miejscu nie powodowało naruszeń prawa. Opisaną nieprawidłowość omówiono w trakcie kontroli z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie. Wyjaśniono, iż podjęte zostaną niezwłocznie działania, umożliwiające prawidłowe postępowanie w sytuacji, gdy małżeństwo zawierane będzie w salach Zamku w Dębnie. Poddano kontroli akty zgonu Nr 30-40/2012 wraz z aktami zbiorowymi. Zgłoszenia zgonów dokonywane były przez osoby do tego upoważnione zgodnie z treścią art. 65 p.a.s.c. Akty sporządzano w dniu zgłoszenia zgonu. Dokumenty do akt zbiorowych skompletowano prawidłowo. W aktach zbiorowych poszczególnych aktów zgonu każdorazowo znajdowały się karty zgonu. Ponadto w aktach zbiorowych aktu 30/2012 znajdowało się dodatkowo 3

4 zezwolenie na pochowanie zwłok. W aktach zgonu Nr 34/2012 i 36/2012 pomyłki powstałe przy sporządzeniu aktu sprostowane zostały w sposób określony w 2 ust. 5 rozporządzenia MSWiA. Kontrola wyrywkowo wybranej dokumentacji zgromadzonej w teczce aktowej Nr Odpisy zupełne, skrócone, wielojęzyczne aktów stanu cywilnego (sprawy Nr 1-100) wykazała, że odpisy aktów stanu cywilnego wydawano osobom i instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie art. 83 p.a.s.c., określającego krąg osób upoważnionych do występowania z wnioskiem. Na podaniach o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego odnotowywano dane z dokumentów tożsamości wnioskodawców, a także podstawę żądania wydania odpisu aktu lub też interes prawny podmiotów wnioskujących o wydanie odpisów. Odbiór dokumentu przez wnioskodawcę potwierdzany był podpisem na podaniu. Tym samym stwierdzono, że zalecenie pokontrolne wydane w poprzedniej kontroli, aby prawidłowo sporządzać notatki z dokumentów tożsamości osób ubiegających się o wydanie odpisów zostało zrealizowane. Prawidłowo zawiadamiano organy ewidencji ludności oraz organy wydające dowody osobiste o zmianach w aktach stanu cywilnego. Stosowną dokumentację prowadzono w formie rejestru odpisów aktów stanu cywilnego przekazywanych do organów ewidencji ludności właściwych gmin. Ponadto kontroli poddano akta spraw Nr , , , , , , , , , , dotyczących wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego treści zagranicznych aktów stanu cywilnego, spraw Nr , , , , , , , , dotyczących uzupełnienia treści aktów stanu cywilnego. Postępowanie wyjaśniające przed wydaniem decyzji prowadzone było zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zwanej dalej k.p.a. oraz przepisami p.a.s.c. Zawiadamiano wszystkie strony o prowadzonym postępowaniu. Decyzje doręczano wszystkim stronom postępowania. We wszystkich skontrolowanych sprawach fakt doręczenia decyzji został potwierdzony podpisem na kopii decyzji lub w aktach sprawy znajdowało się zwrotne potwierdzenie odbioru. W sprawie nr złożony wniosek dotyczył wpisania zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego. Do wniosku załączone zostały szwedzkie dokumenty wydane przez urząd podatkowy. W Szwecji nie funkcjonuje rejestracja stanu cywilnego, a rejestracji dokonują urzędy podatkowe. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydał decyzję w trybie art. 70 p.a.s.c. Powyższy przepis stanowi, że urodzenie, małżeństwo lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego. Treść decyzji nie była zgodna z żądaniem strony, która wnosiła o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego. W tym miejscu stwierdzić należy, że zgodnie z przepisem art k.p.a. postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Żądanie wszczęcia postępowania powinno przybrać formę pisemną sprowadzającą się do ujawnienia istoty żądania i potwierdzenia tego własnoręcznym podpisem. Wniosek otwierający postępowanie administracyjne, w przypadku jego nieprecyzyjnego sformułowania, stanowi podstawę do przeprowadzenia czynności wyjaśniających mających ustalić czy domniemana treść wniosku zgodna jest z wolą osoby, od której pochodzi. Kwestia ta wielokrotnie była podnoszona w orzecznictwie sądowym, m. in. w wyroku z 17 września 1992 r. (sygn. akt III SA 949/92) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał że o tym jaki charakter ma pismo 4

5 strony, decyduje sama strona. Jeśli charakter wniesionego pisma budzi wątpliwości organ administracji ma obowiązek wyjaśnić rzeczywistą wolę strony. Stanowisko takie wynika z faktu, że treść żądania strony określa przedmiot postępowania. Jakkolwiek zatem zasadą postępowania administracyjnego jest, aby sprawa mogła być rozpoznana zgodnie z intencją i interesem strony bez zbędnego formalizmu, to jednak nie można przyjąć, że jeżeli żądanie jest zredagowane niezręcznie i mało zrozumiale, to organ administracji publicznej jest uprawniony do sprecyzowania jego treści we własnym zakresie. Jest to niedopuszczalne chociażby dlatego, że mogłoby doprowadzić do niedopuszczalnej zmiany żądania wbrew intencji osoby wnoszącej podanie (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 711/06). Tym bardziej organ administracji publicznej nie jest władny do zmiany kwalifikacji prawnej żądania strony, jak np. zmiana żądania strony o zmianę imienia na żądanie zmiany nazwiska, itp. (B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2005, str. 362). Wniosek wszczynający postępowanie, w przypadku wątpliwości co do treści żądania stanowi zatem podstawę do podjęcia przez organ ustaleń w zakresie rzeczywistej woli osoby, od której pochodzi. Jest to bowiem pierwszy element realizacji w prowadzonym postępowaniu zasady prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.). Czynnościom tym towarzyszyć zaś powinno należyte i wyczerpujące poinformowanie strony o wszystkich okolicznościach faktycznych i prawnych, mogących mieć wpływ na ustalenie jej praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego (art. 9 k.p.a.). Jednocześnie ustalenie treści żądania stanowi dopiero punkt wyjścia do dalszych działań mających na celu wszechstronne zbadanie sprawy. Jak już wskazano wyżej na podstawie art. 7 k.p.a. organ administracji ma bowiem obowiązek zbadania wszystkich okoliczności faktycznych związanych z określoną sprawą w tym również okoliczności wskazanych przez samą stronę tak aby stworzyć rzeczywisty obraz sprawy i uzyskać podstawę do trafnego zastosowania przepisu prawa materialnego (por. m. in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 czerwca 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 2037/04). Naruszenie powyższych zasad w prowadzonym postępowaniu może mieć wpływ na istotę rozstrzygnięcia. Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie winien był zatem przyjąć wniosek o zarejestrowanie zdarzenia w trybie art. 70 p.a.s.c, a nie wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego w polskie księgi stanu cywilnego lub podjąć czynności zmierzające do ustalenia woli strony co do treści żądania wniosku. Postępowanie o zarejestrowanie zdarzenia, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego i transkrypcja zagranicznego aktu to dwa różne postępowania administracyjne prowadzone na gruncie ustawy p.a.s.c. Podkreślić trzeba, że Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie prawidłowo przyjął, iż podstawę wydania decyzji stanowi art. 70 pasc. Jednak nie mógł samodzielnie decydować o zmianie treści wniosku, gdyż uprawnienie to jak wcześniej wyjaśniono przysługuje tylko stronie. Nieprawidłowość została szczegółowo omówiona z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Prawidłowo powoływano postawy prawne rozstrzygnięć, tj. w treści decyzji o umiejscowieniu zagranicznych aktów stanu cywilnego jako podstawy prawne wpisano art. 73 ust. 1 p.a.s.c. oraz art. 104 k.p.a. W decyzjach o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego powoływano art. 36 p.a.s.c. oraz 104 k.p.a., w decyzjach o uzupełnieniu i sprostowaniu treści aktu odpowiednio: art. 36 i 28 p.a.s.c. oraz art. 104 k.p.a. W okresie objętym kontrolą zarejestrowano 5 spraw z zakresu zmiany imienia i nazwiska: 1 sprawa dotyczyła zmiany imienia, 4 sprawy dotyczyły zmiany nazwiska. 5

6 Podania spełniały wymogi określone art. 11 ust. 1 ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414), tj. zawierały dane osoby, której dotyczyła zmiana, w tym numer PESEL, imię (nazwisko) na jakie miała nastąpić zmiana oraz uzasadnienie. Na podaniach odnotowano dane dotyczące dokumentów (dowody osobiste) potwierdzających polskie obywatelstwo osób ubiegających się o zmianę nazwiska. Do wniosków przedłożono wymagane prawem dokumenty. W decyzjach prawidłowo powołano art. 4 ust. 1 oraz w zw. z art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Decyzje przekazano do akt zbiorowych aktów urodzenia i małżeństwa osób ubiegających się o zmianę. Do właściwego z uwagi na miejsce pobytu stałego wnioskodawców organu ewidencji ludności oraz organu, który wydał dowody osobiste przekazano zawiadomienia o dokonanych zmianach. W okresie objętym kontrolą, poza teczkami zawierającymi akta zbiorowe do aktów urodzenia małżeństwa i zgonu, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dębnie założono i prowadzono następujące teczki aktowe: 5350 Statystyka urodzeń, małżeństw i zgonów, 5351 Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu i ich zmiany, Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego, Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego, Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego, Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego, 5353 Wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg, 5355 Zmiany imion i nazwisk, 5356 Nadawanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, 5360 Zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą, 5361 Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, Korespondencja związana z zaświadczeniami konkordatowymi, 5362 Odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego, 5363 Powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonanych w aktach stanu cywilnego, 5365 Profilaktyka i konserwacja akt stanu cywilnego. Teczki aktowe prowadzono zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 z 2011 r.), realizując tym samym zalecenie sformułowane w wyniku poprzedniej kontroli. Urząd Stanu Cywilnego składa się z trzech pomieszczeń usytuowanych na piętrze budynku Urzędu Gminy w Dębnie: pokoju Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, archiwum podręcznego oraz sali ślubów. W wyniku kontroli stwierdzono, że akta zbiorowe druki i pieczęcie przechowywane i zabezpieczone są w sposób prawidłowy. 6

7 2. Weryfikacja liczby prowadzonych spraw Podczas kontroli dokonano porównania ilości spraw prowadzonych w 2011 r. dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zadeklarowanych przez Urząd Gminy w Skrzyszowie z faktyczną ilością prowadzonych spraw. Dane liczbowe zawarte zostały w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego. W wyniku weryfikacji dokonano następujących ustaleń szczegółowych. I Urząd Stanu Cywilnego: 1. Liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) ilość spraw zadeklarowana: 193 ilość spraw ustalona w trakcie kontroli: 193 Sprawdzono ilość aktów sporządzonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (43 akty urodzenia, 93 akty małżeństwa, 57 aktów zgonu). 2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych i postanowień ilość spraw zadeklarowana: 109 ilość spraw ustalona w trakcie kontroli: 109 Ustalono na podstawie dokumentacji spraw dotyczących wpisywania do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą na podstawie art. 73 p.a.s.c. przechowywanych w teczce aktowej 5353 Wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg oraz dokumentacji spraw dotyczących uzupełniania i sprostowania aktów stanu cywilnego przechowywanej w teczce aktowej Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego art. 28, Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego art. 36, Zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesiąca Liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych) ilość spraw zadeklarowana: 787 ilość spraw ustalona w trakcie kontroli: 787 Ustalenia oparto na podstawie dokumentacji z teczki aktowej 5362 Odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego. 4. Liczba decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska ilość spraw zadeklarowana: 4 ilość spraw ustalona w trakcie kontroli: 4 Ustalono na podstawie dokumentacji z teczki aktowej 5355 Zmiana imion i nazwisk. II Ewidencja ludności: 1. Liczba przyjętych zgłoszeń meldunkowych o zameldowanie (pobyt stały, pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, pobyt czasowy do 3 miesięcy) oraz o wymeldowanie (z pobytu stałego, pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące i z pobytu czasowego do 3 miesięcy): ilość spraw zadeklarowana: 1079 ilość spraw ustalona w trakcie kontroli:

8 Ustalono na podstawie dokumentacji z teczek aktowych: Aktualizowanie danych w ewidencji ludności akty małżeństw, Aktualizowanie danych w ewidencji ludności akty małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, Aktualizowanie danych w ewidencji ludności akt zgonu, Aktualizowanie danych w ewidencji ludności akt urodzenia, Aktualizowanie a danych w ewidencji ludności przemeldowania stałe, Aktualizowanie danych w ewidencji ludności zgłoszenia meldunkowe dot. zameldowania na pobyt stały, Aktualizowanie danych w ewidencji ludności zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 m-ce, Aktualizowanie danych w ewidencji ludności wymeldowanie stałe, Aktualizowanie a danych w ewidencji ludności wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 m-ce, Aktualizowanie danych w ewidencji ludności wymeldowanie stałe za granicę 2. Liczba udzielonych informacji na wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz wydanych poświadczeń dot. zameldowania (meldunku) i zaświadczeń wydanych na podstawie art. 217 k.p.a. ilość spraw zadeklarowana: 1197 ilość spraw ustalona w trakcie kontroli: 1186 Ustalono na podstawie dokumentacji z teczki aktowej Udostępnienie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych-udostępnienie danych (dot. poświadczenia zameldowania, Udostępnienie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych-udostępnienie danych (dot. wniosków o udostępnienie danych). 3. Liczba wydanych decyzji administracyjnych w przedmiocie wymeldowania lub zameldowania (art. 15 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych): ilość spraw zadeklarowana: 5 ilość spraw ustalona w trakcie kontroli: 6 Zweryfikowano w oparciu o dokumentację z teczek aktowych Sprawy meldunkowe- Decyzje dotyczące wymeldowań, Sprawy meldunkowe-decyzje dotyczące zameldowań, Sprawy meldunkowe-decyzje dotyczące wymeldowań. Dowody osobiste: 1. Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodów osobistych: ilość spraw zadeklarowana: 1021 ilość spraw ustalona w trakcie kontroli: 1020 Ustalono na podstawie danych z programu teleinformatycznego System Wydawania Dowodów Osobistych. 2. Liczba unieważnionych dowodów osobistych z powodu zagubienia dokumentu, zniszczenia, zgonu, utraty obywatelstwa polskiego oraz innych przyczyn: ilość spraw zadeklarowana: 850 ilość spraw ustalona w trakcie kontroli: 601 Ustalono na podstawie danych z programu teleinformatycznego System Wydawania Dowodów Osobistych. 3. Liczba wydanych decyzji administracyjnych z zakresu dowodów osobistych: ilość spraw zadeklarowana: 0 ilość spraw ustalona w trakcie kontroli: 0 8

9 4. Liczba udostępnionych danych na wniosku o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych: ilość spraw zadeklarowana: 5 ilość spraw ustalona w trakcie kontroli: 5 Ustalenia oparto na podstawie dokumentów przechowywanych w teczce aktowej Udostępnienie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydawanych dowodów osobistych-informacje, zaświadczenia, zawiadomienia z zakresu wydawania dowodów osobistych.. W trakcie kontroli przyjęto wyjaśnienia w sprawie rozbieżności podanych danych w stosunku do ilości spraw ustalonych w trakcie kontroli. Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 6/2013. W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami zalecam Panu Wójtowi podjęcie działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień poprzez: 1. zawarcie z Oddziałem Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Zamek w Dębnie umowy o udostępnienie sal Zamku w Dębnie na potrzeby przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński; 2. przestrzeganie w prowadzonych postępowaniach przepisu art i 2 k.p.a., tj. wydawanie decyzji administracyjnych w granicach wniosku zgłoszonego przez strony, a w uzasadnionych przypadkach dokonywanie modyfikacji wniosku zgodnie z zasadą, iż (...) sprecyzowanie żądania należy do strony, nie zaś do sfery ocennej organu administracji (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 lipca 2008 r. sygn. akt: II OSK 771/07). Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) proszę o przekazanie przez Pana Wójta, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr Irena Janas-Słońska Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców... (podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolującej) 9

Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Pernal Wójt Gminy Cewice

Pan Jerzy Pernal Wójt Gminy Cewice WOJEWODA POMORSKI SO-II.431.1.2014.JF Gdańsk, dnia 4 marca 2014 r. Pan Jerzy Pernal Wójt Gminy Cewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrolę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Cewicach, ul. Witosa 16, 84 312 Cewice,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.I.431.11.2014.EM Bydgoszcz, września 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.I.431.11.2014.EM Bydgoszcz, września 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.I.431.11.2014.EM Bydgoszcz, września 2014 r. Pan Czesław Woliński Burmistrz Nowego 86-170 Nowe Plac św. Rocha 5 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.46 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawy meldunkowe (zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego automatycznie).

Sprawy meldunkowe (zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego automatycznie). Załącznik nr 1 Łużna Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI DOWODY OSOBISTE i REJESTRACJA STANU CYWILNEGO Lp. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste 2014 r. Hasło klasyfikacyjne JRWA 1 2011 Otrzymane od organów

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WO-IV Kraków, 20 GRU Szanowna Pani Czesława Rzadkosz Wójt Gminy Łukowica Łukowica Łukowica

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WO-IV Kraków, 20 GRU Szanowna Pani Czesława Rzadkosz Wójt Gminy Łukowica Łukowica Łukowica WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.17.2012 Kraków, 20 GRU. 2012 Szanowna Pani Czesława Rzadkosz Wójt Gminy Łukowica Łukowica 334 34-606 Łukowica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

SO.5322 Poświadczenia pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu SO.5340 Obywatelstwo

SO.5322 Poświadczenia pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu SO.5340 Obywatelstwo Załącznik nr 1 Gmina OLKUSZ Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE, REJESTRACJA STANU CYWILNEGO Ewidencja Ludności 1SO.5313 Repatrianci SO.5322 Poświadczenia pozostawiania osoby przy życiu lub

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA LUBUSKI SO-I.431.24.2013.MLub Gorzów Wlkp., 24 kwietnia 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego 2013-03-05 08:03:13 Urząd Miasta i Gminy ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy BS Piotrków Kujawski 72955100020000010120030005 Więcej informacji można

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Dawidek Wójt Gminy Siemień

Pan Stanisław Dawidek Wójt Gminy Siemień Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie DELEGATURA w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 SO-BP.431.4.2012 Biała Podlaska dn. 19 czerwca 2012 r. Pan Stanisław Dawidek Wójt Gminy Siemień WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE kierownik SO-II.431.11.2016.MR Gdańsk, dnia 28 lipca 2016 r. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Urząd Stanu Cywilnego w Gniewie Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

WSOC.I.431.19.2014.EM Bydgoszcz, dnia stycznia 2015r.

WSOC.I.431.19.2014.EM Bydgoszcz, dnia stycznia 2015r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.I.431.19.2014.EM Bydgoszcz, dnia stycznia 2015r. Pan Paweł Grzybowski Burmistrz Miasta Rypin 87-500 Rypin ul. Warszawska 40 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 46

Bardziej szczegółowo

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.IV.431.3.2014.VK.EŻ Bydgoszcz, 28 sierpnia 2014.r. Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: SO.I.431.4.2016 Kielce, dnia 23-03-2016 Pani Marzena Bernat Wójt Gminy Brody Ul. Stanisława Staszica 3 27-230 Brody WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrolę w Urzędzie Gminy w Brodach

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Wildze ul. Warszawska Wilga

Urząd Gminy w Wildze ul. Warszawska Wilga Warszawa, 15 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.3.1.2016 Pan Robert Chychłowski p.o. Wójta Gminy Wilga Urząd Gminy w Wildze ul. Warszawska 38 08-470 Wilga WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WO.IV PROTOKÓŁ kontroli problemowej Urzędu Gminy Ropa

WO.IV PROTOKÓŁ kontroli problemowej Urzędu Gminy Ropa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW WO.IV.431-9-11 PROTOKÓŁ kontroli problemowej Urzędu Gminy Ropa Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR 1/USC

KARTA USŁUG NR 1/USC KARTA USŁUG NR 1/USC Nazwa usługi: Wydanie odpisu z akt stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC KARTA USŁUG NR 11 OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC 1. Wniosek (do pobrania na miejscu) 2. Koniecznie jest

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ Sprawy ludności i stanu cywilnego WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986r.Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986r.Nr 36,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.13.2015 WSOC.I.431.4.2015.EM Bydgoszcz, 16 kwietnia 2015 r. Pan Stanisław Gliszczyński Burmistrz Koronowa Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA POMORSKI SO-III.431.6.2016.JK Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2016 roku Pan Stanisław Połom Wójt Gminy Starogard Gdański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 822/USC/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 822/USC/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 822/USC/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Urzędzie Stanu Cywilnego

Protokół z kontroli problemowej w Urzędzie Stanu Cywilnego Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. i Cudzoziemców

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. i Cudzoziemców WOJEWODA POMORSKI SO-III.431.5.2017.KS Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Temat kontroli Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Ważne!

Przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Ważne! Karta usługi: Przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Szczegóły sprawy: Symbol Referat Osoba odpowiedzialna Opis sprawy 5353 Wpisywanie akt

Bardziej szczegółowo

Nr 402/2011 w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności; 2. Ryszard Ksel Starszy Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

Nr 402/2011 w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności; 2. Ryszard Ksel Starszy Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342 12 37; fax: 0-41 342 14 33; e-mail: wso00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

sj:): Nr...";:..:..:.::...:.:.:...:.:.:~

sj:): Nr...;:..:..:.::...:.:.:...:.:.:~ WOJEWODA POMORSKI SO-III.431.6.2014.JKB Ł(RZĄD n lin' i~~damni CA I L lj Y 2D14-03- 2 7 I~ ~ n '~ l-{lt I A (J - _ -J Nr...";:..:..:.::.........:.:.:...:.:.:~ sj:): I Gdańsk, dnia )~ marca 2014 roku Pan

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych. 1 Katalog zadań obowiązujący od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. SO-III.431.21.2013 Łódź, dnia 6 grudnia 2013 r. Pan Dariusz Kubus Wójt Gminy Andrespol. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŁÓDZKI. SO-III.431.21.2013 Łódź, dnia 6 grudnia 2013 r. Pan Dariusz Kubus Wójt Gminy Andrespol. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.21.2013 Łódź, dnia 6 grudnia 2013 r. Pan Dariusz Kubus Wójt Gminy Andrespol Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

nr 577/2009 w zakresie wydawania dowodów osobistych. Rejestracja Stanu Cywilnego

nr 577/2009 w zakresie wydawania dowodów osobistych. Rejestracja Stanu Cywilnego ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342 12 37; fax: 0-41 342 14 33; e-mail: wso00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SO-III Łódź, dnia 28 października 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III Łódź, dnia 28 października 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.15.2014 Łódź, dnia 28 października 2014 r. Pan Andrzej Olszewski Burmistrz Łęczycy Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SO-III Łódź, dnia 9 grudnia 2013 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III Łódź, dnia 9 grudnia 2013 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.23.2013 Łódź, dnia 9 grudnia 2013 r. Pan Rafał Zagozdon Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Załatw Sprawę 1. Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownictwem Urzędu Stanu Cywilnego). 2. Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.2.2014 Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r. Pan Witold Małecki Burmistrz Miasta Tuszyna Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

nr 673/2009 w zakresie wydawania dowodów osobistych. Rejestracja Stanu Cywilnego

nr 673/2009 w zakresie wydawania dowodów osobistych. Rejestracja Stanu Cywilnego ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342 12 37; fax: 0-41 342 14 33; e-mail: wso00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 441/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 441/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 441/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 marca 2006 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SO-III Łódź, dnia 15 czerwca 2015 r.

SO-III Łódź, dnia 15 czerwca 2015 r. WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.5.2015 Łódź, dnia 15 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Rebzda Wójt Gminy Rokiciny Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STANU CYWILNEGO

URZĄD STANU CYWILNEGO URZĄD STANU CYWILNEGO LISTA SPRAW Wydanie dokumentu z ksiąg stanu cywilnego Zgłoszenie urodzenia dziecka Zawarcie związku małżeńskiego Zgłoszenie zgonu Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 545).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 545). Druk nr 649 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 545).

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 13 sierpnia 2012 r. WK-I.431.5.1.2012 Pan Kazimierz Jańczuk Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna Urząd Miasta i Gminy w Konstancinie Jeziornie ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI NK-KE IJ Wrocław, dnia 24 maja 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI NK-KE IJ Wrocław, dnia 24 maja 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI NK-KE.431.11.2016.IJ Wrocław, dnia 24 maja 2016 r. Pan Marcin Czerniec Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 6-8 kwietnia 2016 roku na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Paweł Hreniak NK-KE IJ Wrocław, dnia 1 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Paweł Hreniak NK-KE IJ Wrocław, dnia 1 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Paweł Hreniak NK-KE.431.21.2016.IJ Wrocław, dnia 1 września 2016 r. Pan Wiesław Wabik Burmistrz Gminy Polkowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 16-17 czerwca 2016 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Górnie.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Górnie. SO.I.431.19.2011 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Górnie. Data przeprowadzonej kontroli: 14 listopad 2011 rok. Zakres przeprowadzonej kontroli: 1. prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.11.2014 Pan Jarosław Chodorski Wójt Gminy Jabłonna Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 05-110 Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.14.2015 Pan Artur Ciecierski Burmistrz Gminy Zakroczym Urząd Gminy Zakroczym ul. Warszawska 7 05-170 Zakroczym WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Olszewski Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Andrzej Olszewski Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 15 czerwca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.3.2015.JL Pan Andrzej Olszewski Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

SO.I.431.23.2011 PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mniowie. Data przeprowadzonej kontroli: 2 grudzień 2011 rok.

SO.I.431.23.2011 PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mniowie. Data przeprowadzonej kontroli: 2 grudzień 2011 rok. SO.I.431.23.2011 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mniowie. Data przeprowadzonej kontroli: 2 grudzień 2011 rok. Zakres przeprowadzonej kontroli: 1. prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1999 2003.03.06 sprost. Dz.U.03.38.333 pkt 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do

Bardziej szczegółowo

Kierownik jednostki kontrolowanej: Wójt Gminy Pan Ignacy Gierada.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Wójt Gminy Pan Ignacy Gierada. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342 12 37; fax: 0-41 342 14 33; e-mail: wso00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SO.I PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Łagowie. Data przeprowadzonej kontroli: 29 wrzesień 2011 rok.

SO.I PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Łagowie. Data przeprowadzonej kontroli: 29 wrzesień 2011 rok. SO.I.431.16.2011 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Łagowie. Data przeprowadzonej kontroli: 29 wrzesień 2011 rok. Zakres przeprowadzonej kontroli: 1. prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 października 2016 r. NK-KE.431.26.2016.IG Pan Jerzy Terlecki Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 5,6 i 12 września 2016 r., na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. SO-III Łódź, dnia 20 stycznia 2015 r. Pan Dariusz Kobus Wójt Gminy Andrespol. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŁÓDZKI. SO-III Łódź, dnia 20 stycznia 2015 r. Pan Dariusz Kobus Wójt Gminy Andrespol. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.18.2014 Łódź, dnia 20 stycznia 2015 r. Pan Dariusz Kobus Wójt Gminy Andrespol Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 41/2014 WÓJTA GMINY TARNÓWKA z dnia 24 października 2014r. zmieniające zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego

Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego czyli transkrypcja Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Bardziej szczegółowo

WSOC.I.431.18.2014.MK.II Bydgoszcz, 5 grudnia 2014 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno

WSOC.I.431.18.2014.MK.II Bydgoszcz, 5 grudnia 2014 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSOC.I.431.18.2014.MK.II Bydgoszcz, 5 grudnia 2014 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.7.2016 Pan Piotr Andrzej Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów Warszawa, 24 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.13.2015.AK Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności 75 26-434 Gielniów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 26 października 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 26 października 1998 r. Dz.U.98.136.884 UWAGA: zamieszczona treść nie zawiera zmian: Dz. U. z 1999 r., Nr 92, poz. 1058 Dz. U. z 2007 r., Nr 235, poz. 1732 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WO-IV Kraków, 17 LIP. 2013

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WO-IV Kraków, 17 LIP. 2013 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.10.2013 Kraków, 17 LIP. 2013 Szanowny Pan Zbigniew Jurkiewicz Burmistrz Gminy Ciężkowice ul. Tysiąclecia 19 33-190 Ciężkowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., 20 lutego 2014 r. SO-I.431.16.2013.MWil WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWO NARODZONEGO DZIECKA

REJESTRACJA NOWO NARODZONEGO DZIECKA REJESTRACJA NOWO NARODZONEGO DZIECKA Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, tj. w urzędzie stanu cywilnego na obszarze działania

Bardziej szczegółowo

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego ul. Radomska 45 27-200 Starachowice Pokój: 29, 30, 31 (parter) tel.: 041-273-83-21; 273-83-85 kierownik : (41) 273-83-49 email: usc@starachowice.eu fax: 0-41- 273-82-19 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

SO-III Łódź, 9 lipca 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III Łódź, 9 lipca 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.9.2014 Łódź, 9 lipca 2014 r. Pan Sławomir Chojnowski Wójt Gminy Kleszczów Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WO-IV Kraków, czerwca 2016 r. Szanowny Pan Jacek Lelek. ul. Stefana Batorego Stary Sącz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WO-IV Kraków, czerwca 2016 r. Szanowny Pan Jacek Lelek. ul. Stefana Batorego Stary Sącz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.2.2016 Kraków, czerwca 2016 r. Szanowny Pan Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza ul. Stefana Batorego 25 33-340 Stary Sącz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Jednostka kontrolowana: Urząd

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Kielce, 2014-04-02. Znak: PNK-III.431.7.2014. Pan Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Kielce, 2014-04-02. Znak: PNK-III.431.7.2014. Pan Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.7.2014 Kielce, 2014-04-02 Pan Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce Pan Stanisław Marzec Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Wystąpienie pokontrolne Kontrolę problemową w

Bardziej szczegółowo

WSOC.I.431.15.2014.MK.I Bydgoszcz, listopada 2014 r. Pan Wiesław Kończal Burmistrz Pakości

WSOC.I.431.15.2014.MK.I Bydgoszcz, listopada 2014 r. Pan Wiesław Kończal Burmistrz Pakości WSOC.I.431.15.2014.MK.I Bydgoszcz, listopada 2014 r. Pan Wiesław Kończal Burmistrz Pakości WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna nr USC - 6

Karta informacyjna nr USC - 6 Karta informacyjna nr USC - 6 Data aktualizacji 01.09.2015 r. Wersja a Urząd Miejski w Żmigrodzie Podstawa prawna Przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Kwaśniewski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna Przysucha

Pan Jan Kwaśniewski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna Przysucha Warszawa, 24 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.862.4.2017.IK Pan Jan Kwaśniewski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26 400 Przysucha WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Stanu Cywilnego Wiadomości ogólne

Rejestracja Stanu Cywilnego Wiadomości ogólne Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Sobota, 19 grudnia 2015, 17:31 Rejestracja Stanu Cywilnego Wiadomości ogólne Wszystkie informacje na temat rejestracji stanu cywilnego znajdziesz także na stronie

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.5.2015.WK.JL Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Arkadiusz Nowakowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach ul. Zdziczów Kozienice

Pan Arkadiusz Nowakowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach ul. Zdziczów Kozienice Warszawa, 09 września 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.862.3.2016.IK Pan Arkadiusz Nowakowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach ul. Zdziczów 1 26-900 Kozienice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.1.1.2014 Pan Ryszard Gałka Wójt Gminy Lutocin Urząd Gminy w Lutocinie ul. Poniatowskiego 1 09-317 Lutocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poradnik petenta: Urząd Stanu Cywilnego

Poradnik petenta: Urząd Stanu Cywilnego Poradnik petenta: Urząd Stanu Cywilnego Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego w Międzyborzu Urząd Stanu Cywilnego w MIĘDZYBORZU Kierownik USC Lucyna Kucharczyk adres: 56-513

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.16.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2016r. PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

WO-IV Kraków, 13 stycznia 2016 r.

WO-IV Kraków, 13 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.8.2015 Kraków, 13 stycznia 2016 r. Szanowny Pan Bogusław Jazowski Wójt Gminy Lipnica Wielka 34-483 Lipnica Wielka 518 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Jednostka kontrolowana: Urząd

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. PNK IV.431.5.2011 Łódź, 28 kwietnia 2011 r. Pani Anna Czołnowska ul. Stryjeńskich 19/536 02 791 Warszawa

WOJEWODA ŁÓDZKI. PNK IV.431.5.2011 Łódź, 28 kwietnia 2011 r. Pani Anna Czołnowska ul. Stryjeńskich 19/536 02 791 Warszawa WOJEWODA ŁÓDZKI PNK IV.431.5.2011 Łódź, 28 kwietnia 2011 r. Pani Anna Czołnowska ul. Stryjeńskich 19/536 02 791 Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SO-III Łódź, 23 grudnia 2013 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III Łódź, 23 grudnia 2013 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.22.2013 Łódź, 23 grudnia 2013 r. Pan Jacek Socha Burmistrz Miasta Ozorkowa Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków Strona: 1 OPIS POSTĘPOWANIA Podstawa prawna: Dział VIII Skargi i Wnioski z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zwany dalej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska 1)

USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414, z 2010 r. Nr 217, poz. 1427. Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. SO-III Łódź, dnia 4 maja 2016 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŁÓDZKI. SO-III Łódź, dnia 4 maja 2016 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.1.2016 Łódź, dnia 4 maja 2016 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta Ciechanów Urząd Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska 1)

USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414. o zmianie imienia i nazwiska 1) Art. 1. Ustawa określa zasady zmiany imienia lub

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z k o n t r o l i

S p r a w o z d a n i e z k o n t r o l i WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.I.431.1.2016.EM Bydgoszcz, 31 maja 2016 r. Pan Jarosław Grabczyński Burmistrz Chodcza 87-860 Chodecz ul. Kaliska 2 S p r a w o z d a n i e z k o n t r o l i Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Jarosław Samela - Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Jarosław Samela - Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342 12 37; fax: 0-41 342 14 33; e-mail: wso00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie aktu stanu cywilnego - krok po kroku

Umiejscowienie aktu stanu cywilnego - krok po kroku Umiejscowienie aktu stanu cywilnego - krok po kroku Strona 1/5 UMIEJSCOWIENIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO W POLSCE Co to jest umiejscowienie aktu stanu cywilnego? Szereg zdarzeń w życiu każdego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.V.431-2-11 Kraków, 24 marca 2011 r. Pani Elżbieta Prus Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Batorego 5 34-120 Andrychów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.431.17.2012 Łódź, 8 czerwca 2012 r. Pan Witold Małecki Burmistrz Miasta Tuszyna Pan Andrzej Małecki Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e

W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e WOJEWODA WIELKOPOLSKI SO-Le.431.01.2015.2 W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, 64 000 Kościan, zwanym dalej jednostką

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. rejestru oraz przechowywane w osobnej teczce. W 2008r. nie było przypadków uszkodzenia formularzy.

PROTOKÓŁ. rejestru oraz przechowywane w osobnej teczce. W 2008r. nie było przypadków uszkodzenia formularzy. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców SO.1.LJ.0932/24/08 PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 25.

Bardziej szczegółowo

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV.431.22.2012 Pan Andrzej Dawid Przewodniczący Rady Gminy Wróblew Pan Tomasz Woźniak Wójt Gminy Wróblew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Referat Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Obywatelskich Wydanie dowodu osobistego. Referat Spraw Obywatelskich - Odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa (przy zmianie stanu cywilnego) Dokumentów nie przedkładamy gdy: 1). urodzenie na

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.8.2014 Łódź, 11 lipca 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.8.2014 Łódź, 11 lipca 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.8.2014 Łódź, 11 lipca 2014 r. Pan Jacek Różański Komisarz Rządowy dla gminy Pątnów Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Realizowane procedury

Realizowane procedury Realizowane procedury Sprawy prowadzone z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego 1. Rejestracja urodzeń 2. Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja 3. Załatwienie spraw związanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 października 2014 r. NK-KE.431.20.2014.KL Pan Robert Raczyński Prezydent Miasta Lubina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 3-4 września 2014 r., na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 marca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 marca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 marca 2016 r. NK-KE.431.1.2016.KL Pan Waldemar Grochowski Wójt Gminy Borów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 19-20 stycznia 2016 r., na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st.

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2010r. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 października 2008 r. Druk nr 309

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 20 października 2008 r. Druk nr 309 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 października 2008 r. Druk nr 309 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-656907-V/10/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna

Bardziej szczegółowo

PNK-IV Łódź, 19 lutego 2013 r. Pani Irena Rymkiewicz ul. Łódzka 88b m Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PNK-IV Łódź, 19 lutego 2013 r. Pani Irena Rymkiewicz ul. Łódzka 88b m Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.60.2012 Łódź, 19 lutego 2013 r. Pani Irena Rymkiewicz ul. Łódzka 88b m. 95 95-100 Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.11.2014 Łódź, 3 lipca 2014 r. Pani Bożena Lasota Stara Wieś 13F 97-213 Swolszewice Małe WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r.

Bardziej szczegółowo