KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ K oncepcja Pracy Szkoł y

2 Koncepcja Pracy Szkoły MISJA SZKOŁY Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Przygotowanie uczniów do autonomii, samodzielnego funkcjonowania w życiu rodziny, szkoły, środowiska oraz pełnienia funkcji społecznej w oparciu o zdobyte w procesie dydaktyczno wychowawczym i rewalidacyjnym umiejętności, nawyki i wiadomości. WIZJA Zespół Szkół Specjalnych nr 11 jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające zindywidualizowaną pracę z uczniem aktywnymi metodami z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej zapewniając wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole. Daje uczniom i ich rodzicom czytelną ocenę osiągnięć i wysiłków pobudzając do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań poprzez terapię w małych grupach, wszechstronnie stymulującą rozwój i uwzględniającą indywidualne potrzeby dziecka. Zapewnia każdemu dziecku korzystne warunki rozwoju osobowości. Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jej działania. Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowawczym i rewalidacyjnym, oferuje szerokie wsparcie psychopedagogiczne. Rodzice czynnie angażują się w życie szkoły, wspomagając działania nauczycieli. Twórcza kadra nauczycielska, stale się dokształcająca i doskonaląca, kompetentna i dobrze przygotowana właściwie dostosowuje sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, Dolnego Śląska i Wrocławia. Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itd. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje. Priorytety szkoły: Szkoła wychowuje Ucznia, który: Jest aktywny: posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki wykazuje się samodzielnością Jest ciekawy świata: stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł lubi i chce się uczyć, wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna) Jest odpowiedzialny: umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje, umie rozwiązywać problemy, cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki, zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować, umie dokonać samooceny Jest otwarty: łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, umie współdziałać w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych, jest dobrym organizatorem Jest optymistą: Jest pogodny, Pozytywnie patrzy na świat; Wierzy w siebie; Umie odróżniać dobro od zła Jest prawy: cechuje go uczciwość i prawdomówność; zna normy dobrego zachowania się i 2 K oncepcja Pracy Szkoł y

3 według nich postępuje; zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować Jest tolerancyjny: rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym; jest wrażliwy na potrzeby innych Jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi zna swoją wartość; zna i respektuje prawa innych Poniższy plan rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 oparty jest na koncepcji pracy szkoły i wskazuje kierunki wprowadzanych zmian w organizacji i działalności placówki w latach , we wrześniu opracowuje się szczegółowy Roczny Plan Pracy Szkoły uwzględniający konkretne działania, termin realizacji i odpowiedzialnych za realizację zadań. W trakcie realizacji planu dopuszcza się możliwość dokonywania w nim poprawek niezbędnych w wyniku szybszego osiągnięcia celu bądź w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych. Zgodnie z przyjętą procedurą zaprojektowano plan rozwoju szkoły dla wyznaczonych przez radę pedagogiczną następujących strategicznych obszarów pracy szkoły i ich standardów: I. Organizacja i zarządzanie szkołą, II. Kompetencje i rozwój zawodowy nauczycieli; III. Baza i wyposażenie szkoły IV. Kształcenie V. Wychowanie 3 K oncepcja Pracy Szkoł y

4 STANDARDY I WSKAŹNIKI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY I. Organizacja i zarządzanie szkołą; Obszar: Zarządzanie strategiczne; Szkoła posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców cele i kierunki działania; Nauczyciele uczestniczą w procesie planowania, rozumieją i akceptują strategię działania szkoły; Nauczyciele, uczniowie i rodzice wiedzą, co szkoła lub placówka chce osiągnąć i jak będzie realizować swoje cele; Dyrektor angażuje nauczycieli, uczniów i rodziców do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły; Wskaźnik: Szkoła posiada jasno określone cele i kierunki działania ujęte w programie rozwoju oraz innych dokumentach szkolnych; Przyjęcie do realizacji Pięcioletniego Pracy szkoły wraz z koncepcją pracy szkoły; Przyjęcie do realizacji Rocznego Planu Pracy Szkoły Przyjęcie do realizacji Programów szkolnych; Program wychowawczy Program profilaktyczny Szkolny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii Przyjęcie do realizacji innych programów realizowanych przez nauczycieli; Podsumowanie planów realizowanych w szkole; Powyższe zadania, wynikające z realizowania Pięcioletniego Planu Pracy Szkoły, realizowane są od września każdego roku szkolnego. Obszar: Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości; Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy. Dyrektor organizuje wewnętrzną ewaluację pracy szkoły; Wskaźnik: W szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poziom zaspokojenia tych potrzeb i oczekiwań. Analizowane propozycji nauczycieli w sprawie zmian w Pięcioletnim Planie Pracy Szkoły Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów nt. oczekiwań dotyczących zajęć popołudniowych Uwzględnianie propozycji Rodziców dotyczących pracy szkoły Wskaźnik: Szkoła planuje, organizuje i przeprowadza ewaluację wewnętrzną; Przestrzeganie stosowania WSO w ocenianiu uczniów. 2009/ 2010 Zakres ewaluacji uzgadniany corocznie jest na konferencji wrześniowej; Wskaźnik: Uzyskane przez szkołę wyniki ewaluacji wewnętrznej oraz sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych są wykorzystywane do opracowania działań naprawczych: Analiza wniosków ewaluacji wewnętrznej Omawianie Raportów ewaluacji wewnętrznej Przeprowadzenie porównania wyników sprawdzianu i egzaminu na każdego roku 4 K oncepcja Pracy Szkoł y

5 przestrzeni lat Dokonanie analizy porównawczej wyników sprawdzianu i egzaminu Obszar: Promocja; Szkoła dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnia swoje osiągnięcia. Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną. Szkoła potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność. Nauczyciele, uczniowie i rodzice podejmują działania służące lokalnej społeczności; Wskaźnik: Oferta edukacyjna szkoły uwzględnia potrzeby kandydatów; Prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnych metod Metoda Montessori Metoda Weroniki Shernborne Metoda Dobrego Startu Prowadzenie zajęć terapeutycznych: Terapia Tomatisa Terapia Biofedback, Sensoryczno Motoryczna SI Dogoterapia Hipoterapia Utworzenie oddziału dla uczniów upośledzonych w stopniu 2009/2010 umiarkowanym gimnazjum Utworzenie oddziału dla uczniów upośledzonych w stopniu 2012/2013 umiarkowanym szkoła podstawowa (A.1) prowadzenie zajęć metodą dobrego startu (A.2) Pozyskanie funduszy na kontynuację zajęć Tomatisa 2011/ 2012 (A.2) Zorganizowanie Dnia Patrona Szkoły Wskaźnik: Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym; Inicjowanie i organizowanie przez szkołę konkursów, zawodów, imprez lokalnych i regionalnych; Pozyskiwanie sojuszników wspierających przedsięwzięcia szkoły. Podejmowanie działań integrujących rodziców, nauczycieli, uczniów i przyjaciół szkoły Język angielski dla Rodziców i uczniów 2009/ 2010 Organizowanie imprez integracyjnych dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły Współpraca z innymi szkołami Udział w konkursach organizowanych przez inne szkoły Zapraszanie uczniów szkół katowickich specjalnych do udziału w zajęciach sportowych Współpraca z Sekcją Olimpiady Specjalne Polska; Współpraca z Fundacją Nowy Świat; Współpraca z MOPS em, pracownikami socjalnymi, świetlicami środowiskowymi; Wskaźnik: Szkoła upowszechnia swoje osiągnięcia w środowisku Szkoła upowszechnia swoje osiągnięcia w środowisku: Prasa lokalna i fachowa Media 5 K oncepcja Pracy Szkoł y

6 Dni otwarte szkoły Powołanie czynności pozadydaktycznej koordynator imprez i osiągnięć szkoły odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji, nawiązywanie kontaktu z mediami; Nawiązanie współpracy z instytucjami poprzez ofertę Jasełek szkolnych w okresie przedświątecznym; Promowanie osiągnięć szkoły i dokumentów szkoły poprzez stronę internetową na zajęciach organizowanych w ramach godzin KN praca uczniów; Opracowanie i wydrukowanie folderów i jednolitych dyplomów za uczestnictwo w konkursach i dla Przyjaciół Szkoły, kalendarza szkolnego; Obszar: Kierowanie szkołą. Obieg informacji; Kierowanie i administrowanie szkołą, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie, zgodnie z oczekiwaniami uczniów, rodziców, pracowników i właściwych instytucji zewnętrznych; Wskaźnik: Dokumentacja szkolna prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oświatowego i uwzględnia realizację podstawowych praw ucznia, w tym szczególnie spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; Kontrola prawidłowości prowadzenia arkuszy ocen 2009 Kontrola prawidłowości prowadzenia przebiegu awansu zawodowego 2011 archiwizowanie teczek Kontrola dzienników lekcyjnych, zajęć rewalidacyjnych, dzienników KN Wskaźnik: Szkoła posiada sprawny i skuteczny system pozyskiwania i obiegu informacji Usprawnianie przebiegu informacji wewnątrz sieci szkolnej Dokumentowanie realizacji programu nauczania w rozkładach umieszczonych w szkolnej sieci II. Kompetencje i rozwój zawodowy nauczycieli; Obszar: Nauczyciele; Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Rozpoznawane są potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego związane z rozwojem szkoły i z indywidualnymi potrzebami nauczycieli. Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe jest przemyślane, zaplanowane, systematyczne i właściwie organizowane. Nauczyciele stosują nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy, a ich osiągnięcia są upowszechniane. Rozwój zawodowy jest uwzględniany w awansie zawodowym i w ocenach pracy nauczycieli. Wszystkim nauczycielom zostały stworzone równe szanse rozwoju zawodowego; Wskaźnik: Polityka kadrowa prowadzona przez dyrektora opiera się na planowaniu stanu zatrudnienia nauczycieli adekwatnie do zadań i potrzeb szkoły Nauczyciele zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami w połączeniu z możliwościami kadrowymi szkoły; Zatrudnienie nauczyciela przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa i 2011/2012 geografii; Zatrudnienie nauczyciela przedmiotu: chemia, fizyka; 2012/2013 Zatrudnienie nauczyciela przedmiotu: historia, WOS 2013/2014 Wskaźnik: W szkole stworzone są warunki do podejmowania inicjatyw pedagogicznych. 6 K oncepcja Pracy Szkoł y

7 Organizowanie przez nauczycieli konferencji metodycznych; Organizowanie lekcji otwartych dla rodziców i pracowników poradni psychologiczno pedagogicznych, socjalnych; Innowacje pedagogiczne 2011/2012 (A. 1) Zwiększenie lekcji otwartych na poziomie gimnazjum 2010/ 2014 Obszar: Rozwój zawodowy nauczycieli; Wskaźnik: Rozpoznawane są potrzeby Rady Pedagogicznej i poszczególnych nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego; Zapewnianie odpowiedniego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę; Nabycie kwalifikacji Studia podyplomowe Metoda Montessori 2009 Metoda Dobrego Startu 2010 Nabycie kwalifikacji Studia podyplomowe Wychowanie dla 2011 bezpieczeństwa Nabycie kwalifikacji do nauczania: chemia Nabycie kwalifikacji do nauczania: fizyka Nabycie kwalifikacji do nauczania: WOS Nabycie kwalifikacji do nauczania: geografia (A.2.) Szkolenia z zakresu pracy z uczniem autystycznym Wskaźnik: Istnieje system wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli. Konferencje samokształceniowe Zewnętrzne Szkolenia Rady Pedagogicznej Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem (A.1) Szkolenie zewnętrzne z zakresu ewaluacji zewnętrznej 2010/ 2011 (A.1) Monitoring doskonalenia nauczycieli (A.2) Gromadzenie we własnym zakresie publikacji na temat pracy z dzieckiem autystycznym III. Baza i wyposażenie szkoły. Obszar: Warunki działalności szkoły Szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie szkoły zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych i możliwość osiągania wysokiej jakości pracy; Szkoła zapewnia uczniom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym w szkole zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki. Wskaźnik: Pomieszczenia i wyposażenie dydaktyczne szkoły umożliwiają realizację zadań programowych; Tworzenie nowoczesnych warunków nauki poprzez zmodernizowanie pracowni komputerowej zakupienie komputerów; Wzbogacanie bazy dydaktycznej w nowe, niezbędne pomoce; 2010 Pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami oddziału III a uczniowie 2010 upośledzeni w stopniu umiarkowanym. Zakupienie podręczników do klas gimnazjalnych Zakupienie tablicy sucho ścieralnej do klasy I III 2011 Zakupienie projektora multimedialnego stworzenie pracowni 2011 multimedialnej Budowa skoczni do skoku w dal 2011 Zorganizowanie Izby Pamiątek Regionalnych K oncepcja Pracy Szkoł y

8 Wyposażenie i uruchomienie pracowni do nauki języka angielskiego 2012 Wyposażenie i uruchomienie pracowni do nauki chemii i fizyki 2013 Zakupienie tablic sucho ścieralnych do klas 2014 (A.2.) Organizacja klasy dla uczniów autystycznych 2011/ 2012 (A.2) Zakupienie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem 2011/ 2012 autystycznym (A.2.) Zakupienie tablicy sucho ścieralnej dla klas I II III 2011/ 2012 (A.2.) Zakupienie programów komputerowych do pracowni komputerowej 2011/ 2012 (A.2.) Zakupienie aparatu fotograficznego 2011/ 2012 Zadania realizowane będą pod warunkiem otrzymania środków finansowych, które z ewentualnie pozyskanymi środkami od sponsorów pozwolą na ich wykonanie; Wskaźnik: Szkoła spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, dba o estetykę, ład i czystość swoich pomieszczeń. Roczne przeglądy szkoły, próbne alarmy przeciwpożarowe próbna ewakuacja Wymian drzwi w świetlicy, Sali gimnastycznej, Sali nr Malowanie Sali nr Budowa drogi dojazdowej i chodnika dla pieszych 2009 Malowanie toalet 2009 Budowa drogi dojazdowej i chodnika dla pieszych 2009 Malowanie sal: komputerowa, sala nr 6, 9, 14, Wymiana drzwi: sala nr 12, 14, 15, 18, 19, sekretariat; 2010 Malowanie pomieszczeń: gabinet lekarski, sekretariat, gabinet dyrektora, 2010 pokój nauczycielski, sala konferencyjna; Bieżące poprawki malarskie korytarz Budowa drogi p. pożarowej 2010 Wymiana okien II piętro 2011 Odwilgocenie budynku remont świetlików 2011 Wymiana okien I piętro i korytarz 2012 Wymiana okien parter 2013 (A.2.) malowanie klasy dla uczniów autystycznych 2011/ 2012 (A.2.) pokrycie wykładziną pomieszczeń: klasa dla uczniów autystycznych 2011/ 2012 (sala 17), sala 14, gabinet psychologa i logopedy (A.2.) zakupienie odśnieżarki 2011/ 2012 Zadania remontów uzależnione są od zatwierdzonych przez ZOJO i Wydział Edukacji planów remontowych. IV. Kształcenie Obszar: Organizacja procesu kształcenia; Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizację zadań szkoły oraz zmierza do osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji treści programowych. Organizacja procesu kształcenia w szkole stwarza każdemu uczniowi szansę rozwoju; Wskaźnik: Szkolny plan nauczania odpowiada założeniom ramowego planu nauczania. Treści kształcenia są realizowane zgodnie z przyjętymi planami nauczania. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana ilościowo i jakościowo; Opracowanie arkusza monitoringu 2009 Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej 8 K oncepcja Pracy Szkoł y

9 Monitorowanie realizacji podstawy programowej Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów. Praca zespołów przedmiotowych Wdrażanie wniosków z planów naprawczych Zwiększenie ilości godzin zajęć dodatkowych o charakterze wyrównawczym poprzez realizowanie godzin wynikających z art. 42a KN (A.1) Ujednolicenie zakresu pracy zespołów przedmiotowych oraz sposób dokumentowania pracy; Wskaźnik: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany; Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany; Opracowanie: arkusza organizacyjnego szkoły Opracowanie wynikowych planów nauczania i rozkładów nauczania W programach nauczania uwzględnia się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej; Stosuje się odpowiednie metody pracy, środki dydaktyczne i sposoby realizacji W szkole działają Zespoły Przedmiotowe Zespół przedmiotowy język polski Zespół przedmiotowy biologia/ przyroda Zespół przedmiotowy matematyka (A.1) Analiza wymagań edukacyjnych na ocenę PSO zaplanowanie 2010/ 2011 realnych do przeprowadzenia ilości sprawdzianów i prac klasowych. Wskaźnik: Programy nauczania są dostosowane do potrzeb, możliwości i życiowych planów uczniów i są systematycznie analizowane i weryfikowane; Opracowywanie Indywidualnych Programów Terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym oddział gimnazjalny; szkoła podstawowa; Opracowywanie indywidualnych programów dla uczniów objętych zajęciami korekcyjno kompensacyjnymi Dokumentowanie przebiegu zajęć korekcyjno kompensacyjnych Segregatory z dokumentacją w pokoju nauczycielskim Dzienniki zajęć Opracowywanie bilansów zajęć korekcyjno kompensacyjnych Opracowywanie bilansów zajęć korekcyjno kompensacyjnych dwa razy w roku szkolnym Obszar: Przebieg procesu kształcenia; W procesie kształcenia jasno określono cele ukierunkowane na rozwój ucznia. Metody pracy z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne. Ocenianie jest przemyślanym procesem zmierzającym do poprawy efektów kształcenia. Szkoła tworzy środowisko wspierające uczenie się. Wskaźnik: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Zajęcia popołudniowe dla uczniów; Realizacja programów i projektów; Organizowanie konkursów przedmiotowych na terenie szkoły; (A.1) Nawiązanie współpracy z wychowawcą klasy III gimnazjum, psychologiem i pielęgniarką 9 K oncepcja Pracy Szkoł y

10 Wskaźnik: Nauczyciele podczas lekcji i innych zajęć stwarzają uczniom możliwość do nabywania umiejętności: planowania i organizowania własnej nauki, rozwiązywania problemów w sposób twórczy, poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, prezentacji własnych poglądów, współdziałania w zespole, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji. Prowadzenie zajęć metodami alternatywnymi Prowadzenie zajęć z zastosowaniem różnorodnych metod nauczania Wskaźnik: Szkoła organizuje zajęcia wspierające indywidualne potrzeby uczniów w wyrównywaniu wiedzy i kształceniu umiejętności. Opracowanie Harmonogramu zajęć wyrównywania braków edukacyjnych prowadzonych w ramach godzin KN z uwzględnieniem proporcjonalnego podziału godzin na szkołę podstawową i gimnazjum Wskaźnik: Szkoła organizuje zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów. Uwzględnianie w planowaniu zajęć popołudniowych potrzeb rodziców i uczniów Przeprowadzenie przez Samorząd Szkolny wywiadu wśród uczniów na temat preferowanych zajęć popołudniowych; Wskaźnik: Szkolny system oceniania wspiera umiejętność uczenia się poprzez ustalanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć oraz form i sposobów ich oceniania, ocenianie osiągniętego przez uczniów poziomu wiedzy i umiejętności zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami oceniania oraz ustalonymi przez siebie wymaganiami edukacyjnymi, bieżące informowanie uczniów i rodziców o osiągnięciach i niepowodzeniach edukacyjnych. Wyjaśnianie na pierwszej lekcji w roku szkolny Przedmiotowego Systemu Oceniania Umieszczenie zasad oceniania w każdym zeszycie przedmiotowym Systematyczne odnotowywanie w zeszytach przedmiotowych braków zadania i braków przyborów szkolnych Uaktualnienie PSO do planowanych sprawdzianów i prac klasowych Informowanie uczniów i Rodziców o sposobie poprawy oceny z przedmiotu (A.1) Wprowadzenie dzienniczków ucznia; (A.1) Umieszczenie zasad oceniania w każdym zeszycie przedmiotowym (A.1) Uaktualnienie PSO do planowanych sprawdzianów i prac klasowych (A.1) Dokonać analizy wymagań edukacyjnych na ocenę PSO 2010/ 2011 Obszar: Efekty kształcenia. Szkoła osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami, uzyskiwanymi w toku realizacji odpowiednio dobranych programów nauczania. Ocenianie jest przemyślanym procesem zmierzającym do poprawy efektów kształcenia.. Szkoła bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia. Wskaźnik: Osiągnięcia edukacyjne uczniów są systematycznie diagnozowane i oceniane. Diagnozowanie nowoprzyjętych uczniów Przeprowadzanie badania osiągnięć edukacyjnych uczniów klasy III szkoły podstawowej; Sporządzanie bilansów edukacyjnych dla uczniów uczestniczących w zajęciach korekcyjno kompensacyjnych 10 Koncepcja Pracy Szkoł y

11 Opracowywanie testu Ganzburga z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym (A.1) Sporządzanie bilansów zajęć korekcyjno kompensacyjnych dwa razy w roku szkolnym (A.1) Wypracowanie sposobów wspierania i motywowania uczniów 2010/ 2011 Gimnazjum w procesie uczenia się. Wskaźnik: Szkoła rozpoznaje możliwości edukacyjne uczniów. Przeprowadzanie testów kompetencji Geografia klasa III gimnazjum 2009/ 2010 Matematyka klasa III gimnazjum 2009/ 2010 Język polski klasa III gimnazjum 2011/ 2012 Historia klasa III gimnazjum 2012/2103 Przeprowadzanie próbnego sprawdzianu i egzaminu Przeprowadzanie próbnego sprawdzianu Przeprowadzanie próbnego egzaminu Opracowywanie działań naprawczych Opracowywanie działań naprawczych 06 każdego roku Przedstawienie Programów Naprawczych 09 każdego roku (A.1) W podsumowaniach testów kompetencji, próbnego sprawdzianu i egzaminu wskazywać również mocne strony uczniów (A.2) powołanie zespołu do opracowania jednego planu naprawczego opartego na wszystkich wnioskach: ze sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego, testów kompetencji (A.2.) opracowanie programu naprawczego do realizacji na zajęciach 2011/ 2012 dydaktycznych i zajęciach dydaktyczno wyrównawczych (A.2.) nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno wyrównawcze realizują założenia planu naprawczego (A.2.) opracowanie porównania wyników sprawdzianu i egzaminu 2011/ 2012 gimnazjalnego za lata (A.2.) opracowanie planu naprawczego do realizacji w roku szkolnym 2011/ / 2012 uwzględniającego podniesienie umiejętności uczniów w zakresach standardów egzaminacyjnych (A.2.) w organizowaniu zajęć dydaktycznych oraz zajęć dydaktyczno wyrównawczych należy stosować metody pracy podnoszące: umiejętności stosowania termonów, pojęć i procedur, umiejętności wyszukiwania i stosowania informacji (A.2.) opracowanie wyników egzaminu z języka angielskiego 2011/ 2012 Przedmioty, które zostaną objęte testem kompetencji mogą ulec zmianie i mogą zostać zaplanowane pod kątem aktualnych potrzeb dydaktycznych. Wskaźnik: W szkole dokonywana jest systematyczna analiza porównawcza wyników i udziału uczniów konkursach międzyszkolnych Analiza porównawcza udziału uczniów konkursach międzyszkolnych 2011 i 2014 Analiza porównawcza wyników uczniów konkursach międzyszkolnych 2011 i 2014 Wskaźnik: W szkole prowadzi się systematyczną analizę i ocenę metod nauczania. Obserwacja zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych; Prowadzenie hospitacji diagnozujących Prowadzenie monitoringu realizacji podstawy programowej 2 razy w roku V. Wychowanie 11 Koncepcja Pracy Szkoł y

12 Obszar: Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły; Szkoła realizuje program wychowawczy i program profilaktyki uwzględniający między innymi: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie, samorządność uczniowską, formy pomocy psychologiczno pedagogicznej. Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane. W procesie wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy nauczyciele, a działania wychowawcze szkoły są jednolite i spójne. Zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne sprzyjają respektowaniu przez uczniów uniwersalnych wartości. Wskaźnik: Program wychowawczy szkoły wspomaga rozwój ucznia w osiąganiu dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Oparcie pracy wychowawczej na aktywności sportowej i pozalekcyjnej uczniów Organizowanie szkolnych zawodów sportowych; Organizowanie imprez sportowych Stwarzanie uczniom okazji do osiągania sukcesów udział w międzyszkolnych i regionalnych zawodach sportowych; Wskaźnik: Program wychowania przyczynia się do rozwoju postaw moralnych, społecznych i emocjonalnych uczniów, a w szczególności: szacunku dla samego siebie i innych, samokrytycyzmu i samodoskonalenia, dbałości o własne zdrowie, wrażliwości społecznej i solidaryzm z innymi, sprawiedliwości, dialogu i otwartości dla drugiego człowieka, szacunku dla dóbr kultury i przyrody. Realizowanie programów sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw wychowawczych Bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka System dyscyplinarny Systematyczne apele poświęcone bezpieczeństwu w szkole i poza szkołą (A.1) Zapoznawanie uczniów ze Statutem szkoły co najmniej dwie godziny Wskaźnik: Uczniowie i Rodzice otrzymują wsparcie w przezwyciężaniu własnych uzależnień i unikaniu zagrożeń. Organizowanie szkoleń i prelekcji dla Rodziców Organizowanie prelekcji dla Uczniów (A.1) Systematyczne działania rozwijające świadomość uczniów w 2010/ 2011 zakresie rozróżniania dobra i zła. Wskaźnik: Szkoła posiada szkolny program profilaktyki wspomagający proces wychowawczy. Opracowanie i realizowanie szkolnego programu profilaktyki, Opracowanie i realizowanie Programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi i Narkomanii Realizowanie promocji zdrowia w szkole Obszar: Praca opiekuńcza szkoły Rozpoznane są potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. 12 Koncepcja Pracy Szkoł y

13 Szkoła zapewnia dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują, a także podejmuje systematyczne i skuteczne działania opiekuńcze. Wskaźnik: Nauczyciele wychowawcy rozpoznają potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. Współpraca z pracownikami socjalnymi i kuratorami Zebrania z rodzicami i indywidualne spotkania z rodzicami Zwiększenie ilości spotkań z rodzicami do dwóch w semestrze Przystąpienie do akcji Szkoła bez przemocy Pomoc dla uczniów Obiady dla uczniów Parafia św. Józefa Organizowanie Zielonej Szkoły (A.1) Zwiększenie ilości spotkań z rodzicami do dwóch w semestrze (A.2.) Przeprowadzić mierzenie poziomu agresji i przemocy w szkole, 2011/ 2012 dokonać analizy wyników (A.2.) Zintensyfikować działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 2011/ 2012 zachowań agresywnych wśród uczniów (A.2.) Redagować informator dla rodziców i prowadzić rozmowy (A.2.) Prowadzić systematyczne działania rozwijające świadomość 2011/ 2012 uczniów w zakresie rozróżniania dobra i zła (A.2.) Zwiększyć działania integracyjne wychowawców klas szczególnie 2011/ 2012 uwzględniając potrzeby uczniów nowoprzyjętych 1. Rada Pedagogiczna zatwierdziła Pięcioletni Plan Pracy Szkoły na lata 2009/2014, 14 września, Uchwałą nr 3/2009/ Aneks do Pięcioletniego Planu Pracy Szkoły (A.1) Rada Pedagogiczna zatwierdziła 14 września 2010 r. Uchwałą 1/ 2010/ Aneks do Pięcioletniego Planu Pracy Szkoły (A.2) Rada Pedagogiczna zatwierdziła 12 września 2011 r. Uchwałą 1/ 2011/ Koncepcja Pracy Szkoł y

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo