KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ K oncepcja Pracy Szkoł y

2 Koncepcja Pracy Szkoły MISJA SZKOŁY Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Przygotowanie uczniów do autonomii, samodzielnego funkcjonowania w życiu rodziny, szkoły, środowiska oraz pełnienia funkcji społecznej w oparciu o zdobyte w procesie dydaktyczno wychowawczym i rewalidacyjnym umiejętności, nawyki i wiadomości. WIZJA Zespół Szkół Specjalnych nr 11 jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające zindywidualizowaną pracę z uczniem aktywnymi metodami z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej zapewniając wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole. Daje uczniom i ich rodzicom czytelną ocenę osiągnięć i wysiłków pobudzając do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań poprzez terapię w małych grupach, wszechstronnie stymulującą rozwój i uwzględniającą indywidualne potrzeby dziecka. Zapewnia każdemu dziecku korzystne warunki rozwoju osobowości. Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jej działania. Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowawczym i rewalidacyjnym, oferuje szerokie wsparcie psychopedagogiczne. Rodzice czynnie angażują się w życie szkoły, wspomagając działania nauczycieli. Twórcza kadra nauczycielska, stale się dokształcająca i doskonaląca, kompetentna i dobrze przygotowana właściwie dostosowuje sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, Dolnego Śląska i Wrocławia. Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itd. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje. Priorytety szkoły: Szkoła wychowuje Ucznia, który: Jest aktywny: posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki wykazuje się samodzielnością Jest ciekawy świata: stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł lubi i chce się uczyć, wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna) Jest odpowiedzialny: umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje, umie rozwiązywać problemy, cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki, zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować, umie dokonać samooceny Jest otwarty: łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, umie współdziałać w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych, jest dobrym organizatorem Jest optymistą: Jest pogodny, Pozytywnie patrzy na świat; Wierzy w siebie; Umie odróżniać dobro od zła Jest prawy: cechuje go uczciwość i prawdomówność; zna normy dobrego zachowania się i 2 K oncepcja Pracy Szkoł y

3 według nich postępuje; zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować Jest tolerancyjny: rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym; jest wrażliwy na potrzeby innych Jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi zna swoją wartość; zna i respektuje prawa innych Poniższy plan rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 oparty jest na koncepcji pracy szkoły i wskazuje kierunki wprowadzanych zmian w organizacji i działalności placówki w latach , we wrześniu opracowuje się szczegółowy Roczny Plan Pracy Szkoły uwzględniający konkretne działania, termin realizacji i odpowiedzialnych za realizację zadań. W trakcie realizacji planu dopuszcza się możliwość dokonywania w nim poprawek niezbędnych w wyniku szybszego osiągnięcia celu bądź w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych. Zgodnie z przyjętą procedurą zaprojektowano plan rozwoju szkoły dla wyznaczonych przez radę pedagogiczną następujących strategicznych obszarów pracy szkoły i ich standardów: I. Organizacja i zarządzanie szkołą, II. Kompetencje i rozwój zawodowy nauczycieli; III. Baza i wyposażenie szkoły IV. Kształcenie V. Wychowanie 3 K oncepcja Pracy Szkoł y

4 STANDARDY I WSKAŹNIKI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY I. Organizacja i zarządzanie szkołą; Obszar: Zarządzanie strategiczne; Szkoła posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców cele i kierunki działania; Nauczyciele uczestniczą w procesie planowania, rozumieją i akceptują strategię działania szkoły; Nauczyciele, uczniowie i rodzice wiedzą, co szkoła lub placówka chce osiągnąć i jak będzie realizować swoje cele; Dyrektor angażuje nauczycieli, uczniów i rodziców do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły; Wskaźnik: Szkoła posiada jasno określone cele i kierunki działania ujęte w programie rozwoju oraz innych dokumentach szkolnych; Przyjęcie do realizacji Pięcioletniego Pracy szkoły wraz z koncepcją pracy szkoły; Przyjęcie do realizacji Rocznego Planu Pracy Szkoły Przyjęcie do realizacji Programów szkolnych; Program wychowawczy Program profilaktyczny Szkolny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii Przyjęcie do realizacji innych programów realizowanych przez nauczycieli; Podsumowanie planów realizowanych w szkole; Powyższe zadania, wynikające z realizowania Pięcioletniego Planu Pracy Szkoły, realizowane są od września każdego roku szkolnego. Obszar: Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości; Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy. Dyrektor organizuje wewnętrzną ewaluację pracy szkoły; Wskaźnik: W szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poziom zaspokojenia tych potrzeb i oczekiwań. Analizowane propozycji nauczycieli w sprawie zmian w Pięcioletnim Planie Pracy Szkoły Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów nt. oczekiwań dotyczących zajęć popołudniowych Uwzględnianie propozycji Rodziców dotyczących pracy szkoły Wskaźnik: Szkoła planuje, organizuje i przeprowadza ewaluację wewnętrzną; Przestrzeganie stosowania WSO w ocenianiu uczniów. 2009/ 2010 Zakres ewaluacji uzgadniany corocznie jest na konferencji wrześniowej; Wskaźnik: Uzyskane przez szkołę wyniki ewaluacji wewnętrznej oraz sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych są wykorzystywane do opracowania działań naprawczych: Analiza wniosków ewaluacji wewnętrznej Omawianie Raportów ewaluacji wewnętrznej Przeprowadzenie porównania wyników sprawdzianu i egzaminu na każdego roku 4 K oncepcja Pracy Szkoł y

5 przestrzeni lat Dokonanie analizy porównawczej wyników sprawdzianu i egzaminu Obszar: Promocja; Szkoła dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnia swoje osiągnięcia. Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną. Szkoła potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność. Nauczyciele, uczniowie i rodzice podejmują działania służące lokalnej społeczności; Wskaźnik: Oferta edukacyjna szkoły uwzględnia potrzeby kandydatów; Prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnych metod Metoda Montessori Metoda Weroniki Shernborne Metoda Dobrego Startu Prowadzenie zajęć terapeutycznych: Terapia Tomatisa Terapia Biofedback, Sensoryczno Motoryczna SI Dogoterapia Hipoterapia Utworzenie oddziału dla uczniów upośledzonych w stopniu 2009/2010 umiarkowanym gimnazjum Utworzenie oddziału dla uczniów upośledzonych w stopniu 2012/2013 umiarkowanym szkoła podstawowa (A.1) prowadzenie zajęć metodą dobrego startu (A.2) Pozyskanie funduszy na kontynuację zajęć Tomatisa 2011/ 2012 (A.2) Zorganizowanie Dnia Patrona Szkoły Wskaźnik: Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym; Inicjowanie i organizowanie przez szkołę konkursów, zawodów, imprez lokalnych i regionalnych; Pozyskiwanie sojuszników wspierających przedsięwzięcia szkoły. Podejmowanie działań integrujących rodziców, nauczycieli, uczniów i przyjaciół szkoły Język angielski dla Rodziców i uczniów 2009/ 2010 Organizowanie imprez integracyjnych dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły Współpraca z innymi szkołami Udział w konkursach organizowanych przez inne szkoły Zapraszanie uczniów szkół katowickich specjalnych do udziału w zajęciach sportowych Współpraca z Sekcją Olimpiady Specjalne Polska; Współpraca z Fundacją Nowy Świat; Współpraca z MOPS em, pracownikami socjalnymi, świetlicami środowiskowymi; Wskaźnik: Szkoła upowszechnia swoje osiągnięcia w środowisku Szkoła upowszechnia swoje osiągnięcia w środowisku: Prasa lokalna i fachowa Media 5 K oncepcja Pracy Szkoł y

6 Dni otwarte szkoły Powołanie czynności pozadydaktycznej koordynator imprez i osiągnięć szkoły odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji, nawiązywanie kontaktu z mediami; Nawiązanie współpracy z instytucjami poprzez ofertę Jasełek szkolnych w okresie przedświątecznym; Promowanie osiągnięć szkoły i dokumentów szkoły poprzez stronę internetową na zajęciach organizowanych w ramach godzin KN praca uczniów; Opracowanie i wydrukowanie folderów i jednolitych dyplomów za uczestnictwo w konkursach i dla Przyjaciół Szkoły, kalendarza szkolnego; Obszar: Kierowanie szkołą. Obieg informacji; Kierowanie i administrowanie szkołą, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie, zgodnie z oczekiwaniami uczniów, rodziców, pracowników i właściwych instytucji zewnętrznych; Wskaźnik: Dokumentacja szkolna prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oświatowego i uwzględnia realizację podstawowych praw ucznia, w tym szczególnie spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; Kontrola prawidłowości prowadzenia arkuszy ocen 2009 Kontrola prawidłowości prowadzenia przebiegu awansu zawodowego 2011 archiwizowanie teczek Kontrola dzienników lekcyjnych, zajęć rewalidacyjnych, dzienników KN Wskaźnik: Szkoła posiada sprawny i skuteczny system pozyskiwania i obiegu informacji Usprawnianie przebiegu informacji wewnątrz sieci szkolnej Dokumentowanie realizacji programu nauczania w rozkładach umieszczonych w szkolnej sieci II. Kompetencje i rozwój zawodowy nauczycieli; Obszar: Nauczyciele; Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Rozpoznawane są potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego związane z rozwojem szkoły i z indywidualnymi potrzebami nauczycieli. Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe jest przemyślane, zaplanowane, systematyczne i właściwie organizowane. Nauczyciele stosują nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy, a ich osiągnięcia są upowszechniane. Rozwój zawodowy jest uwzględniany w awansie zawodowym i w ocenach pracy nauczycieli. Wszystkim nauczycielom zostały stworzone równe szanse rozwoju zawodowego; Wskaźnik: Polityka kadrowa prowadzona przez dyrektora opiera się na planowaniu stanu zatrudnienia nauczycieli adekwatnie do zadań i potrzeb szkoły Nauczyciele zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami w połączeniu z możliwościami kadrowymi szkoły; Zatrudnienie nauczyciela przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa i 2011/2012 geografii; Zatrudnienie nauczyciela przedmiotu: chemia, fizyka; 2012/2013 Zatrudnienie nauczyciela przedmiotu: historia, WOS 2013/2014 Wskaźnik: W szkole stworzone są warunki do podejmowania inicjatyw pedagogicznych. 6 K oncepcja Pracy Szkoł y

7 Organizowanie przez nauczycieli konferencji metodycznych; Organizowanie lekcji otwartych dla rodziców i pracowników poradni psychologiczno pedagogicznych, socjalnych; Innowacje pedagogiczne 2011/2012 (A. 1) Zwiększenie lekcji otwartych na poziomie gimnazjum 2010/ 2014 Obszar: Rozwój zawodowy nauczycieli; Wskaźnik: Rozpoznawane są potrzeby Rady Pedagogicznej i poszczególnych nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego; Zapewnianie odpowiedniego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę; Nabycie kwalifikacji Studia podyplomowe Metoda Montessori 2009 Metoda Dobrego Startu 2010 Nabycie kwalifikacji Studia podyplomowe Wychowanie dla 2011 bezpieczeństwa Nabycie kwalifikacji do nauczania: chemia Nabycie kwalifikacji do nauczania: fizyka Nabycie kwalifikacji do nauczania: WOS Nabycie kwalifikacji do nauczania: geografia (A.2.) Szkolenia z zakresu pracy z uczniem autystycznym Wskaźnik: Istnieje system wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli. Konferencje samokształceniowe Zewnętrzne Szkolenia Rady Pedagogicznej Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem (A.1) Szkolenie zewnętrzne z zakresu ewaluacji zewnętrznej 2010/ 2011 (A.1) Monitoring doskonalenia nauczycieli (A.2) Gromadzenie we własnym zakresie publikacji na temat pracy z dzieckiem autystycznym III. Baza i wyposażenie szkoły. Obszar: Warunki działalności szkoły Szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie szkoły zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych i możliwość osiągania wysokiej jakości pracy; Szkoła zapewnia uczniom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym w szkole zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki. Wskaźnik: Pomieszczenia i wyposażenie dydaktyczne szkoły umożliwiają realizację zadań programowych; Tworzenie nowoczesnych warunków nauki poprzez zmodernizowanie pracowni komputerowej zakupienie komputerów; Wzbogacanie bazy dydaktycznej w nowe, niezbędne pomoce; 2010 Pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami oddziału III a uczniowie 2010 upośledzeni w stopniu umiarkowanym. Zakupienie podręczników do klas gimnazjalnych Zakupienie tablicy sucho ścieralnej do klasy I III 2011 Zakupienie projektora multimedialnego stworzenie pracowni 2011 multimedialnej Budowa skoczni do skoku w dal 2011 Zorganizowanie Izby Pamiątek Regionalnych K oncepcja Pracy Szkoł y

8 Wyposażenie i uruchomienie pracowni do nauki języka angielskiego 2012 Wyposażenie i uruchomienie pracowni do nauki chemii i fizyki 2013 Zakupienie tablic sucho ścieralnych do klas 2014 (A.2.) Organizacja klasy dla uczniów autystycznych 2011/ 2012 (A.2) Zakupienie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem 2011/ 2012 autystycznym (A.2.) Zakupienie tablicy sucho ścieralnej dla klas I II III 2011/ 2012 (A.2.) Zakupienie programów komputerowych do pracowni komputerowej 2011/ 2012 (A.2.) Zakupienie aparatu fotograficznego 2011/ 2012 Zadania realizowane będą pod warunkiem otrzymania środków finansowych, które z ewentualnie pozyskanymi środkami od sponsorów pozwolą na ich wykonanie; Wskaźnik: Szkoła spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, dba o estetykę, ład i czystość swoich pomieszczeń. Roczne przeglądy szkoły, próbne alarmy przeciwpożarowe próbna ewakuacja Wymian drzwi w świetlicy, Sali gimnastycznej, Sali nr Malowanie Sali nr Budowa drogi dojazdowej i chodnika dla pieszych 2009 Malowanie toalet 2009 Budowa drogi dojazdowej i chodnika dla pieszych 2009 Malowanie sal: komputerowa, sala nr 6, 9, 14, Wymiana drzwi: sala nr 12, 14, 15, 18, 19, sekretariat; 2010 Malowanie pomieszczeń: gabinet lekarski, sekretariat, gabinet dyrektora, 2010 pokój nauczycielski, sala konferencyjna; Bieżące poprawki malarskie korytarz Budowa drogi p. pożarowej 2010 Wymiana okien II piętro 2011 Odwilgocenie budynku remont świetlików 2011 Wymiana okien I piętro i korytarz 2012 Wymiana okien parter 2013 (A.2.) malowanie klasy dla uczniów autystycznych 2011/ 2012 (A.2.) pokrycie wykładziną pomieszczeń: klasa dla uczniów autystycznych 2011/ 2012 (sala 17), sala 14, gabinet psychologa i logopedy (A.2.) zakupienie odśnieżarki 2011/ 2012 Zadania remontów uzależnione są od zatwierdzonych przez ZOJO i Wydział Edukacji planów remontowych. IV. Kształcenie Obszar: Organizacja procesu kształcenia; Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizację zadań szkoły oraz zmierza do osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji treści programowych. Organizacja procesu kształcenia w szkole stwarza każdemu uczniowi szansę rozwoju; Wskaźnik: Szkolny plan nauczania odpowiada założeniom ramowego planu nauczania. Treści kształcenia są realizowane zgodnie z przyjętymi planami nauczania. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana ilościowo i jakościowo; Opracowanie arkusza monitoringu 2009 Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej 8 K oncepcja Pracy Szkoł y

9 Monitorowanie realizacji podstawy programowej Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów. Praca zespołów przedmiotowych Wdrażanie wniosków z planów naprawczych Zwiększenie ilości godzin zajęć dodatkowych o charakterze wyrównawczym poprzez realizowanie godzin wynikających z art. 42a KN (A.1) Ujednolicenie zakresu pracy zespołów przedmiotowych oraz sposób dokumentowania pracy; Wskaźnik: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany; Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany; Opracowanie: arkusza organizacyjnego szkoły Opracowanie wynikowych planów nauczania i rozkładów nauczania W programach nauczania uwzględnia się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej; Stosuje się odpowiednie metody pracy, środki dydaktyczne i sposoby realizacji W szkole działają Zespoły Przedmiotowe Zespół przedmiotowy język polski Zespół przedmiotowy biologia/ przyroda Zespół przedmiotowy matematyka (A.1) Analiza wymagań edukacyjnych na ocenę PSO zaplanowanie 2010/ 2011 realnych do przeprowadzenia ilości sprawdzianów i prac klasowych. Wskaźnik: Programy nauczania są dostosowane do potrzeb, możliwości i życiowych planów uczniów i są systematycznie analizowane i weryfikowane; Opracowywanie Indywidualnych Programów Terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym oddział gimnazjalny; szkoła podstawowa; Opracowywanie indywidualnych programów dla uczniów objętych zajęciami korekcyjno kompensacyjnymi Dokumentowanie przebiegu zajęć korekcyjno kompensacyjnych Segregatory z dokumentacją w pokoju nauczycielskim Dzienniki zajęć Opracowywanie bilansów zajęć korekcyjno kompensacyjnych Opracowywanie bilansów zajęć korekcyjno kompensacyjnych dwa razy w roku szkolnym Obszar: Przebieg procesu kształcenia; W procesie kształcenia jasno określono cele ukierunkowane na rozwój ucznia. Metody pracy z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne. Ocenianie jest przemyślanym procesem zmierzającym do poprawy efektów kształcenia. Szkoła tworzy środowisko wspierające uczenie się. Wskaźnik: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Zajęcia popołudniowe dla uczniów; Realizacja programów i projektów; Organizowanie konkursów przedmiotowych na terenie szkoły; (A.1) Nawiązanie współpracy z wychowawcą klasy III gimnazjum, psychologiem i pielęgniarką 9 K oncepcja Pracy Szkoł y

10 Wskaźnik: Nauczyciele podczas lekcji i innych zajęć stwarzają uczniom możliwość do nabywania umiejętności: planowania i organizowania własnej nauki, rozwiązywania problemów w sposób twórczy, poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, prezentacji własnych poglądów, współdziałania w zespole, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji. Prowadzenie zajęć metodami alternatywnymi Prowadzenie zajęć z zastosowaniem różnorodnych metod nauczania Wskaźnik: Szkoła organizuje zajęcia wspierające indywidualne potrzeby uczniów w wyrównywaniu wiedzy i kształceniu umiejętności. Opracowanie Harmonogramu zajęć wyrównywania braków edukacyjnych prowadzonych w ramach godzin KN z uwzględnieniem proporcjonalnego podziału godzin na szkołę podstawową i gimnazjum Wskaźnik: Szkoła organizuje zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów. Uwzględnianie w planowaniu zajęć popołudniowych potrzeb rodziców i uczniów Przeprowadzenie przez Samorząd Szkolny wywiadu wśród uczniów na temat preferowanych zajęć popołudniowych; Wskaźnik: Szkolny system oceniania wspiera umiejętność uczenia się poprzez ustalanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć oraz form i sposobów ich oceniania, ocenianie osiągniętego przez uczniów poziomu wiedzy i umiejętności zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami oceniania oraz ustalonymi przez siebie wymaganiami edukacyjnymi, bieżące informowanie uczniów i rodziców o osiągnięciach i niepowodzeniach edukacyjnych. Wyjaśnianie na pierwszej lekcji w roku szkolny Przedmiotowego Systemu Oceniania Umieszczenie zasad oceniania w każdym zeszycie przedmiotowym Systematyczne odnotowywanie w zeszytach przedmiotowych braków zadania i braków przyborów szkolnych Uaktualnienie PSO do planowanych sprawdzianów i prac klasowych Informowanie uczniów i Rodziców o sposobie poprawy oceny z przedmiotu (A.1) Wprowadzenie dzienniczków ucznia; (A.1) Umieszczenie zasad oceniania w każdym zeszycie przedmiotowym (A.1) Uaktualnienie PSO do planowanych sprawdzianów i prac klasowych (A.1) Dokonać analizy wymagań edukacyjnych na ocenę PSO 2010/ 2011 Obszar: Efekty kształcenia. Szkoła osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami, uzyskiwanymi w toku realizacji odpowiednio dobranych programów nauczania. Ocenianie jest przemyślanym procesem zmierzającym do poprawy efektów kształcenia.. Szkoła bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia. Wskaźnik: Osiągnięcia edukacyjne uczniów są systematycznie diagnozowane i oceniane. Diagnozowanie nowoprzyjętych uczniów Przeprowadzanie badania osiągnięć edukacyjnych uczniów klasy III szkoły podstawowej; Sporządzanie bilansów edukacyjnych dla uczniów uczestniczących w zajęciach korekcyjno kompensacyjnych 10 Koncepcja Pracy Szkoł y

11 Opracowywanie testu Ganzburga z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym (A.1) Sporządzanie bilansów zajęć korekcyjno kompensacyjnych dwa razy w roku szkolnym (A.1) Wypracowanie sposobów wspierania i motywowania uczniów 2010/ 2011 Gimnazjum w procesie uczenia się. Wskaźnik: Szkoła rozpoznaje możliwości edukacyjne uczniów. Przeprowadzanie testów kompetencji Geografia klasa III gimnazjum 2009/ 2010 Matematyka klasa III gimnazjum 2009/ 2010 Język polski klasa III gimnazjum 2011/ 2012 Historia klasa III gimnazjum 2012/2103 Przeprowadzanie próbnego sprawdzianu i egzaminu Przeprowadzanie próbnego sprawdzianu Przeprowadzanie próbnego egzaminu Opracowywanie działań naprawczych Opracowywanie działań naprawczych 06 każdego roku Przedstawienie Programów Naprawczych 09 każdego roku (A.1) W podsumowaniach testów kompetencji, próbnego sprawdzianu i egzaminu wskazywać również mocne strony uczniów (A.2) powołanie zespołu do opracowania jednego planu naprawczego opartego na wszystkich wnioskach: ze sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego, testów kompetencji (A.2.) opracowanie programu naprawczego do realizacji na zajęciach 2011/ 2012 dydaktycznych i zajęciach dydaktyczno wyrównawczych (A.2.) nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno wyrównawcze realizują założenia planu naprawczego (A.2.) opracowanie porównania wyników sprawdzianu i egzaminu 2011/ 2012 gimnazjalnego za lata (A.2.) opracowanie planu naprawczego do realizacji w roku szkolnym 2011/ / 2012 uwzględniającego podniesienie umiejętności uczniów w zakresach standardów egzaminacyjnych (A.2.) w organizowaniu zajęć dydaktycznych oraz zajęć dydaktyczno wyrównawczych należy stosować metody pracy podnoszące: umiejętności stosowania termonów, pojęć i procedur, umiejętności wyszukiwania i stosowania informacji (A.2.) opracowanie wyników egzaminu z języka angielskiego 2011/ 2012 Przedmioty, które zostaną objęte testem kompetencji mogą ulec zmianie i mogą zostać zaplanowane pod kątem aktualnych potrzeb dydaktycznych. Wskaźnik: W szkole dokonywana jest systematyczna analiza porównawcza wyników i udziału uczniów konkursach międzyszkolnych Analiza porównawcza udziału uczniów konkursach międzyszkolnych 2011 i 2014 Analiza porównawcza wyników uczniów konkursach międzyszkolnych 2011 i 2014 Wskaźnik: W szkole prowadzi się systematyczną analizę i ocenę metod nauczania. Obserwacja zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych; Prowadzenie hospitacji diagnozujących Prowadzenie monitoringu realizacji podstawy programowej 2 razy w roku V. Wychowanie 11 Koncepcja Pracy Szkoł y

12 Obszar: Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły; Szkoła realizuje program wychowawczy i program profilaktyki uwzględniający między innymi: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie, samorządność uczniowską, formy pomocy psychologiczno pedagogicznej. Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane. W procesie wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy nauczyciele, a działania wychowawcze szkoły są jednolite i spójne. Zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne sprzyjają respektowaniu przez uczniów uniwersalnych wartości. Wskaźnik: Program wychowawczy szkoły wspomaga rozwój ucznia w osiąganiu dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Oparcie pracy wychowawczej na aktywności sportowej i pozalekcyjnej uczniów Organizowanie szkolnych zawodów sportowych; Organizowanie imprez sportowych Stwarzanie uczniom okazji do osiągania sukcesów udział w międzyszkolnych i regionalnych zawodach sportowych; Wskaźnik: Program wychowania przyczynia się do rozwoju postaw moralnych, społecznych i emocjonalnych uczniów, a w szczególności: szacunku dla samego siebie i innych, samokrytycyzmu i samodoskonalenia, dbałości o własne zdrowie, wrażliwości społecznej i solidaryzm z innymi, sprawiedliwości, dialogu i otwartości dla drugiego człowieka, szacunku dla dóbr kultury i przyrody. Realizowanie programów sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw wychowawczych Bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka System dyscyplinarny Systematyczne apele poświęcone bezpieczeństwu w szkole i poza szkołą (A.1) Zapoznawanie uczniów ze Statutem szkoły co najmniej dwie godziny Wskaźnik: Uczniowie i Rodzice otrzymują wsparcie w przezwyciężaniu własnych uzależnień i unikaniu zagrożeń. Organizowanie szkoleń i prelekcji dla Rodziców Organizowanie prelekcji dla Uczniów (A.1) Systematyczne działania rozwijające świadomość uczniów w 2010/ 2011 zakresie rozróżniania dobra i zła. Wskaźnik: Szkoła posiada szkolny program profilaktyki wspomagający proces wychowawczy. Opracowanie i realizowanie szkolnego programu profilaktyki, Opracowanie i realizowanie Programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi i Narkomanii Realizowanie promocji zdrowia w szkole Obszar: Praca opiekuńcza szkoły Rozpoznane są potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. 12 Koncepcja Pracy Szkoł y

13 Szkoła zapewnia dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują, a także podejmuje systematyczne i skuteczne działania opiekuńcze. Wskaźnik: Nauczyciele wychowawcy rozpoznają potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. Współpraca z pracownikami socjalnymi i kuratorami Zebrania z rodzicami i indywidualne spotkania z rodzicami Zwiększenie ilości spotkań z rodzicami do dwóch w semestrze Przystąpienie do akcji Szkoła bez przemocy Pomoc dla uczniów Obiady dla uczniów Parafia św. Józefa Organizowanie Zielonej Szkoły (A.1) Zwiększenie ilości spotkań z rodzicami do dwóch w semestrze (A.2.) Przeprowadzić mierzenie poziomu agresji i przemocy w szkole, 2011/ 2012 dokonać analizy wyników (A.2.) Zintensyfikować działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 2011/ 2012 zachowań agresywnych wśród uczniów (A.2.) Redagować informator dla rodziców i prowadzić rozmowy (A.2.) Prowadzić systematyczne działania rozwijające świadomość 2011/ 2012 uczniów w zakresie rozróżniania dobra i zła (A.2.) Zwiększyć działania integracyjne wychowawców klas szczególnie 2011/ 2012 uwzględniając potrzeby uczniów nowoprzyjętych 1. Rada Pedagogiczna zatwierdziła Pięcioletni Plan Pracy Szkoły na lata 2009/2014, 14 września, Uchwałą nr 3/2009/ Aneks do Pięcioletniego Planu Pracy Szkoły (A.1) Rada Pedagogiczna zatwierdziła 14 września 2010 r. Uchwałą 1/ 2010/ Aneks do Pięcioletniego Planu Pracy Szkoły (A.2) Rada Pedagogiczna zatwierdziła 12 września 2011 r. Uchwałą 1/ 2011/ Koncepcja Pracy Szkoł y

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15 KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz Jeśli nie może-

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/ /20

KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/ /20 KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-2019/20 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy na lata szkolne 2015-2019 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9. im. ks. kard. St. Wyszyńskiego. w Lesznie

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9. im. ks. kard. St. Wyszyńskiego. w Lesznie KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lesznie Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kpr. Michała Okurzałego w Zajezierzu na lata szkolne 2016-2019 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE - OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW

KSZTAŁCENIE - OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW KSZTAŁCENIE - OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW Standard I. Programy nauczania. Programy nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych są tak wybrane lub skonstruowane, aby zapewnić kaŝdemu uczniowi osiąganie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019 Koncepcja pracy SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Choszcznie na lata 2015/2016 2018/2019 Choszczno 2015 r. 1 1. Założenia koncepcji. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem, który odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWICACH Koncepcja pracy szkoły podstawowej na lata 2010-2014 2014 Zawartość: Misja, Zarządzenia strategiczne, Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości, Promocja, Kadra pedagogiczna,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY Koncepcja pracy szkoły Strona 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie 2015-2020 Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572) ze zmianami,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 MISJA Ojczyzna, nauka, cnota A. Mickiewicz Misją Szkoły jest wychowanie wrażliwego, uczciwego i tolerancyjnego człowieka

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,,Mały Kopernik w Wałbrzychu

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,,Mały Kopernik w Wałbrzychu KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,,Mały Kopernik w Wałbrzychu NA LATA 2015-2020 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną.. sierpnia 2015r. 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1.

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 im. gen. Stefana Grota Roweckiego we Wrocławiu na lata szkolne 2009-2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn.

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata 2010 2013 Koncepcja Pracy Szkoły opiera się na Misji i Wizji Szkoły. Przygotowując Koncepcję Pracy Szkoły, dokonano diagnozy

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZEGORZEWIE W LATACH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZEGORZEWIE W LATACH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZEGORZEWIE W LATACH 2017 2020 Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. ( Paulo Coelho) 1 Poniższa

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY STANDARDY OCENY JAKOŚCI PRACY SZKÓŁ SPECJALNYCH /szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna dla uczniów z różnym stopniem upośledzenia umysłowego: upośledzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 1 Misja szkoły: Zadaniem szkoły jest, aby: Uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki. Rodzice darzyli nas

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA,

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA, Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Strona 1 z 5 KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA, PEDAGOGA Kryteria oceny pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, pedagoga

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 im. gen. Stefana Grota Roweckiego we Wrocławiu na lata szkolne 2014-2019 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy na rok szkolny 2014/2015

Koncepcja Pracy na rok szkolny 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz Jeśli nie może-pomóż" J. Korczak Koncepcja Pracy na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Czułczycach

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Czułczycach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Czułczycach PODSTAWY PRAWNE Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w latach 2012-2017 MISJA: Nasza szkoła : dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia promuje zdrowy styl życia w zgodzie ze środowiskiem jest

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania na wszystkich przedmiotach;

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSZPITALNYMI NR 9 IM. KMDRA STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO W SŁUPSKU na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA LATA 2011-2016 MISJA SZKOŁY NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM GDZIE: kreujemy sytuacje rozwijające wszystkie sfery osobowości ucznia, dążymy do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I WSKAŹNIKI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY. I. Koncepcja pracy szkoły

STANDARDY I WSKAŹNIKI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY. I. Koncepcja pracy szkoły STANDARDY I WSKAŹNIKI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY I. Koncepcja pracy szkoły Priorytet: Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY Zadania szczegółowe Formy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. nr 168, poz.1324) Podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Komisji Edukacji Narodowej w ZS w Zagórzanach na lata 2015/ /2021

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Komisji Edukacji Narodowej w ZS w Zagórzanach na lata 2015/ /2021 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Komisji Edukacji Narodowej w ZS w Zagórzanach na lata 2015/2016 2020/2021 Opracował zespół: mgr Katarzyna Ciapaj mgr Joanna Cieśla mgr Aneta Motyka MISJA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo