ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013"

Transkrypt

1 ORIENTACYJNA PROBLEMATYKA PRACY DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2012_2013 Uwaga: W każdej grupie zagadnień występuje możliwość indywidualnego ustalania tematów prac wg zainteresowań studentów Seminarium Prof. nadzw. dr hab. Jana Grzesiaka (st. stacj. i niestacj) Poznawanie ucznia a indywidualizacja w toku kształcenia i wychowania Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań uczniów oraz stopień ich zaspokajania w toku edukacji Radość ucznia w rodzinie i w szkole Poczucie wartości i radości w edukacji szkolnej domowej dziecka (ucznia) Oczekiwania rodziców wobec edukacji szkolnej w wybranym środowisku Pedagogika terapeutyczna w szkole i w domu rodzinnym. Diagnozowanie programy terapia (indywidualna grupowa) Organizacja i skuteczność nauczania wychowującego w reformowanej szkole Dobór i skuteczność metod dobrego wychowania (w domu i w szkole) Diagnozowanie ucznia z trudnościami w uczeniu się i wspomaganie jego rozwoju w rodzinie (w klasie) Skuteczność zajęć korekcyjno - wyrównawczych (kompensacyjnych) w świetle dobrej diagnostyki psychopedagogicznej Samokontrola, samoocena i autokorekta uczniów w toku uczenia się w ustalonym zakresie (np.w klasie I w zakresie pisania) Kontrola i ocenianie osiągnięć uczniów w nauce i zachowaniu Testy diagnostyczne i testy kontrolno-oceniające w praktyce szkolnej Edukacja domowa a tornister ucznia Edukacja dla bezpieczeństwa w nadziei na bezpieczeństwo Indywidualizacja w procesie kształcenia i wychowania a terapia (socjoterapia) Wdrażanie uczniów do samodzielnego działania - organizacja i wyniki pracy grupowej Komputer i internet w systemie oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych w szkole i w środowisku lokalnym Teatr w edukacji szkolnej i pozaszkolnej Środowisko lokalne a edukacja regionalna Formy prezentacji osiągnięć artystycznych dzieci i młodzieży szkolnej Edukacja szkolna dziecka a edukacja pozalekcyjna Edukacja szkolna dziecka a edukacja pozaszkolna Pedagogika czasu wolnego ucznia jako element kompetencji nauczyciela Harcerstwo i edukacja dziecka w szkole Sport i osiągnięcia edukacyjne dziecka w szkole Turystyka i krajoznawstwo w toku edukacji elementarnej dzieici Wycieczki w edukacji dzieci (a wycieczki rodzinne) Przygotowanie nauczyciela dzieci do zajęć a skuteczność jego oddziaływań pedagogicznych Nauczyciel jako doradca dziecka, rodzica opiekuna Nauczyciel wobec postępu pedagogicznego w edukacji początkowej Udział nauczyciela dzieci w toku studenckich praktyk pedagogicznych Współpraca wychowawcy klasowego z biblioteką, logopedą i pedagogiem szkolnym (wybrane aspekty i uzyskiwane rezultaty) Jednolity front dobrego wychowania a współpraca nauczycieli (między sobą) Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów napotykających na trudności w nauce Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów uzdolnionych Współpraca nauczyciela dzieici z ośrodkami (placówkami) kulturalno oświatowymi Kariera i awanse zawodowe nauczycieli a jakość edukacji dzieci

2 Czynniki warunkujące sukcesy (niepowodzenia) zawodowe nauczyciela - wychowawcy Ewaluacja i postęp pedagogiczny w praktyce funkcjonowania szkoły współczesnej Wdrażanie innowacji pedagogicznych w wybranej szkole Pedagogizacja rodziców jej przejawy i efekty Ruch nowatorski wśród nauczycieli (np. w gimnazjum) Pomiar jakości wychowania (kształcenia) w wybranej klasie -szkole Seminarium Dr Jadwigi Knotowicz (st. stacj.) Edukacja regionalna w pracy nauczyciela klas I-III Moja mała ojczyzna realizowana na zajęciach w pracy z 6-7 latkiem Wspieranie rozwoju dziecka nadpobudliwego psycho- ruchowo Gry i zabawy terapeutyczne w rozwoju dzieci Metody terapeutyczne stosowane w klasach I-III Postawa nauczyciela wobec rodziców dzieci z trudnościami w nauce Wsparcie terapeutyczne dzieci w cyklu edukacji zintegrowanej Kompetencje i zadania terapeutyczne nauczyciela dzieci w przezwyciężeniu trudności w edukacji dzieci Wykluczenie społeczne dzieci w obliczu niedostosowania i trudności wychowawczych Oddziaływanie terapeutyczne w odniesieniu do dzieci z rodzin patologicznych Seminarium Dr Józefa Nawrockiego (st. niestacj.) Zespół nadpobudliwości ruchowej u dziecka jako problem pedagogiczny. Analiza przypadku problemu Dziecko z zaburzeniami zachowania problem pedagogiczny. Analiza przypadku problemu Dziecko z zaburzeniami lękowymi jako problem pedagogiczny. Analiza przypadku problemu Jąkanie u dziecka problem pedagogiczny. Analiza przypadku problemu Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka jako problem pedagogiczny. Analiza przypadku problemu Specyficzne zaburzenia czytania jako problem pedagogiczny. Analiza przypadku problemu Specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych jako problem pedagogiczny. Analiza przypadku problemu Specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych jako problem pedagogiczny. Analiza przypadku problemu Autyzm wczesnodziecięcy jako problem pedagogiczny. Analiza przypadku problemu Dziecko z upośledzeniem umysłowym jako problem pedagogiczny. Analiza przypadku problemu Dziecko z uszkodzeniem słuchu jako problem pedagogiczny. Analiza przypadku problemu Dzieci uzdolnione i utalentowane jako problem pedagogiczny. Analiza przypadku problemu

3 Seminarium Dr Tomasza Olejniczaka (st. niestacj.) Formy spędzania czasu wolnego dzieci w młodszym wieku szkolnym (na przykładzie ) Zjawiska patologii społecznych na etapie edukacji elementarnej dzieci (na przykładzie ) Funkcjonowanie dziecka (jakiego) w warunkach klasy integracyjnej w (na przykładzie ) Programy telewizyjne w rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym (na przykładzie ) Przejawy agresji wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym programy terapeutyczne (na przykładzie.) Działalność wybranych organizacji w przestrzeni edukacji dzieci (na przykładzie ) Sukcesy (niepowodzenia) uczniów klasy (np. II) z rodzin patologicznych (na przykładzie ) Współpraca nauczyciela z rodzicami dzieci uzdolnionych (z trudnościami w nauce) Wychowawczy wymiar współdziałania nauczyciela z rodzicami dziecka ucznia klasy III w Kulturotwórcza rola szkoły założenia i rzeczywistość (na przykładzie ) Tradycje i obrzędowość w edukacji dzieci w klasie np. I w. Próba opracowania monografii wybranej placówki edukacyjnej. Seminarium Dr Marianny Styczyńskiej (st. stacj.) Nauczyciel przedszkola organizatorem przeżyć i doświadczeń dziecka na przykładzie wybranej grupy przedszkolnej (klasy). Wprowadzenie dziecka przedszkolnego w świat sztuki w wybranej grupie dzieci. Praca z dziećmi zdolnymi na przykładzie wybranej grupy przedszkolnej (klasy). Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych na przykładzie wybranej grupy przedszkolnej (klasy). Przedszkole jako środowisko kompensujące niedobory w opiece rodzinnej na przykładzie wybranej placówki. Pedagogizacja rodziców dzieci na przykładzie wybranej placówki. Skuteczność wspierania dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na przykładzie wybranej szkoły. Wspomaganie dzieci w rozwoju do sukcesu na przykładzie wybranej klasy. Wspieranie dziecka w kontakcie z domem rodzinnym na przykładzie wybranej grupy (klasy). Rozwijanie w przedszkolu (szkole) zainteresowań światem przyrody na przykładzie wybranej grupy (klasy) Poznawanie świata przez dziecko przedszkolne poprzez zabawy na przykładzie wybranej grupy. Wychowywanie dziecka przez pracę w przedszkolu na przykładzie wybranej grupy. Wykorzystanie koncepcji M. Montessori do realizacji wybranych treści programowych na przykładzie wybranej grupy. Wykorzystanie wybranych tendencji do realizacji treści programowych z wychowania zdrowotnego na przykładzie wybranej grupy. Przygotowywanie dziecka do podjęcia nauki w szkole na przykładzie wybranej grupy. Seminarium Prof. nadzw. dr hab. Mirosława Śmialka (st. stacj.) Nauczyciel (wychowawca) we współczesnej szkole (instytucji wychowania) - kształcenie, doskonalenie, osobowość, kompetencje, autorytet. Relacje nauczyciel (wychowawca) uczeń (wychowanek). Kierowanie procesem nauczania-uczenia się. Uwarunkowania trudności (niepowodzeń) wychowawczych i dydaktycznych. Trudności (niepowodzenia) wychowawcze dzieci i rola wychowawcy w ich przezwyciężaniu. Trudności (niepowodzenia) dydaktyczne dzieci i rola nauczyciela w ich przezwyciężaniu. Postrzeganie współczesnego nauczyciela (wychowawcy) dzieci w różnych środowiskach. Przywództwo (lider) w edukacji dzieci

4 Seminarium Dr Pawła Trzosa (st. stacj.) Sukcesy (trudności) uczniów w ich edukacji muzycznej wobec innych przestrzeni edukacyjnych ; Uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej dziecka; Diagnoza i wspomaganie rozwoju zdolności i preferencji muzycznych dzieci; Ewaluacja i promowanie osiągnięć muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym ( wczesnoszkolnym); Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; Zastosowanie wybranych elementów Teorii Uczenia się Muzyki E.E. Gordona w edukacji dzieci Nieformalne i amatorskie muzykowanie w edukacji dziecka: rola rodziców, szkoły, środowiska; Prezentacje i aktywność sceniczna dziecka. Rozwijanie kompetencji twórcy i odbiorcy; Optymalizacja pozalekcyjnej (pozaszkolnej) edukacji muzycznej dzieci; Wychowanie estetyczne a Edukacja muzyczna dziecka. Seminarium Prof. zw. dr hab. Mariana Walczaka (st. stacj.) Starość i cierpienie widziane oczami dzieci Wpływ postaw rodzicielskich na kształtowanie się osobowości dziecka do dwunastego roku życia Współdziałanie szkoły z policją na terenie miasta/gminy.. w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego dzieci Dzieci jako sprawcy przestępstw i wykroczeń popełnionych na terenie miasta/ gminy Relacje interpersonalne pomiędzy nauczycielami a uczniami klas początkowych Znaczenie rodziny dla rozwoju i wychowania dziecka w wieku przedszkolnym Środowisko szkolne jako źródło stresu w edukacji dzieci Międzypokoleniowy przekaz kultury we współczesnej edukacji dzieci w szkole, w rodzinie (wiejskiej, miejskiej) Teatr w edukacji dzieci Dzieci jako użytkownicy Internetu Losy życiowe absolwentów uczelni kształcących nauczycieli Arteterapia w oddziaływaniach wobec dzieci Rola pedagoga szkolnego w edukacji elementarnej Znaczenie pedagogiki Janusza Korczaka dla rozwoju praw dziecka Marzenia i aspiracje dzieci (w wybranej klasie) Stres w pracy nauczyciela dzieci i strategie jego pokonywania Poziom zachowań agresywnych i lękowych u dzieci Wpływ grupy rówieśniczej na zachowania patologiczne dzieci Dozór kuratora wobec sprawców przemocy domowej nad dziećmi Korzystanie z mediów a więzi rodzinne w edukacji dzieci Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich Elementy aksjologiczne w wybranych subkulturach w otoczeniu dzieci Świetlica szkolna w edukacji dzieci Oddziaływanie telewizji na funkcjonowanie dziecka w szkole i poza nią Rola zabawy w stymulacji rozwoju dziecka na przykładzie przedszkola w.. Rola sportu i turystyki w edukacji dzieci na terenie... Literatura dziecięca stymulująca rozwój mowy dziecka oraz jej zastosowanie w pracy z dziećmi przedszkolnymi

5 Rola dziadków w edukacji dzieci Percepcja kar i poziom poczucia winy u dzieci Terapeutyczno-wychowawcze walory muzyki w pedagogice dziecka Sytuacja dziecka w rodzinie ubogiej a stan opieki socjalnej na terenie Mechanizmy i przyczyny powstawania lęków u dzieci w wieku wczesnoszkolnym Muzykoterapia w korelacji zaburzeń psychoruchowych dzieci Postawy nauczycieli wobec nieśmiałości dzieci Wyzwania współczesnego harcerstwa w edukacji wczesnoszkolnej Diagnoza psychopedagogiczna zaburzeń zachowania w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych dzieci Ewolucje systemów edukacji początkowej dzieci w wybranych krajach Unii Europejskiej Seminarium Dr Sabiny Wieruszewskiej Duraj (st. stacj.) Ocena poziomu gotowości szkolnej w kontekście wybranych czynników pracy przedszkola. Osiągnięcia dziecka w kontekście doboru metod pracy edukacyjnej nauczyciela (przedszkola) Wykorzystanie Metody Dobrego Startu w kształtowaniu gotowości szkolnej Kształcenie słuchu fonematycznego dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy Wpływ nauczyciela na kształtowanie świadomości ekologicznej dziecka (ucznia) Kształtowanie odpowiedzialności w świadomości dzieci przedszkolnych Kłamstwo jako zjawisko pedagogiczne w edukacji dzieci w. Przeżycia i upodobania estetyczne dziecka przedszkolnego Wykorzystywanie literatury dziecięcej w rozwijaniu wrażliwości moralnej dziecka (ucznia) Nauczyciele przedszkoli w kierowaniu własnym rozwojem zawodowym Start szkolny wychowanków przedszkola na przykładzie Przedszkola Rozwijanie samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym Pozycja socjometryczna uczniów z niepowodzeniami szkolnymi Adaptacja dziecka 3 letniego do środowiska przedszkolnego Rola nauczyciela w rozwiązywaniu konfliktów u dzieci (uczniów) Rola nauczyciela w kształtowaniu świata wartości dziecka (ucznia) Wspieranie dziecka zdolnego w procesie wychowawczo-dydaktycznym Dobór kar i nagród w wychowaniu rodzinnym dziecka w wieku przedszkolnym Seminarium Prof. zw. dr hab. Kazimierza Żegnałka (st. stacj.) Edukacja wczesnoszkolna wdrażanie założeń, skuteczność, próby poprawy kształcenia zintegrowanego Problematyka pracy zawodowej nauczyciela dzieci ( jego osobowość, kompetencje, dokształcanie i doskonalenie itp.) Kształcenie dzieci ze specyficznymi uzdolnieniami ( utrudnieniami ) Rozpoznawanie i wspomaganie dzieci z trudnościami w nauce Czas wolny i jego wykorzystanie przez dzieci Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dzieci, Rozpoznawanie i zaspokajanie zainteresowań dzieci Wartości preferowane przez dzieci Problematyka wychowania dzieci w placówkach przedszkolnych Współpraca szkoły z rodzicami dzieci

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPO Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH Wskazania ogólne 1. Edukacja uczniów

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA

CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA Urszula Macioł-Kisiel 1 Podjęty w artykule problem jest głosem w dyskusji na temat świadomego i zorganizowanego czasu wolnego uczniów. Pomimo, że jest odmiennie rozumiany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika Załącznik do zarządzenia nr 1/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie pracy dyplomowej i regulaminu dyplomowego WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo