Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata (Koncepcja pracy przedszkola)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)"

Transkrypt

1 P. P /11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata (Koncepcja pracy przedszkola)

2 Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324). Koncepcja pracy przedszkola podstawowe zagadnienia: Koncepcja została opracowana przez zespół składzie: Dyrektor: Renata Lenart Nauczyciele: Iwona Bułakowska Dorota Nowakowska Paulina Pawliszyn Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana przez nauczycieli. W wyniku samooceny określono wnioski, na podstawie których opracowano specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań. Nasze przedszkole jest (krótka charakterystyka): Informacje ogólne Nazwa placówki brzmi: Przedszkole Publiczne ul. Dworcowa Bytom Odrzański tel Rok założenia Przedszkole w Bytomiu Odrzańskim istnieje ponad 60 lat, zostało zorganizowane w 1946 roku. Od roku 1946 siedziba przedszkola zmieniła sie trzykrotnie. Od roku 1991 przedszkole mieści się w zaadoptowanym budynku po żłobku przy ulicy Dworcowej 19. Nadzór pedagogiczny sprawuje: Kuratorium Oświaty ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp. Oddział zamiejscowy w Zielonej Górze Organ prowadzący przedszkole: Gmina Bytom Odrzański ul. Rynek 1 Inne organy przedszkola: Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców

3 Przedszkole jest jedną placówką publiczną wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański. Specyfiką przedszkola jest (opis celów wynikających z podstawy programowej): 1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, 2) Wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały sie w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić sie i uczyć, kulturalnie zwracać sie do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy, 3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek, 4) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi młodszymi. 5) Troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną, żeby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych, 6) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, 7) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne i sztuki plastyczne, 8) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej, 9) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole. Specyfika przedszkola jest (opis oferty edukacyjnej): Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do W tym czasie odbywają sie zajęcia z zakresu podstawy programowej realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie określonych w statucie przedszkola od 7.30 do Przedszkole świadczy dla dzieci dodatkowe, nieodpłatne zajęcia, które odbywają sie za zgodą rodziców typu: - religia, gimnastyka korekcyjna,

4 oraz zajęcia świadczone w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej typu: zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia korekcyjno -kompensacyjne, diagnoza i terapia logopedyczna. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody pracy, tworzone są edukacyjne sytuacje, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. Przedszkole stwarza warunki do indywidualizacji pracy z dziećmi w zależności od ich potrzeb i możliwości, czemu służą zajęcia dodatkowe wymienione niżej. W ramach rozszerzonych świadczeń przedszkolnych, przedszkole realizuje następujące zajęcia: zabawy ruchowo-rytmiczne, gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych, okolicznościowych, przedszkolnych i środowiskowych, zajęcia relaksacyjne m.in. typu muzykoterapia i bajkoterapia, zajęcia nauki języka obcego, zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, nauczanie metodą Marii Montessori i elementami metody Weroniki Sherborne. Są to odpłatne świadczenia opiekuńczo -wychowawcze i dydaktyczne realizowane ponad podstawę programową. Przedszkole prowadzi za odpłatnością żywienie dzieci. Do przedszkola uczęszczają dzieci z miasta i 11 wiosek z terenu gminy. Dowóz dzieci z terenów wiejskich realizujących roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne odbywa się autobusem szkolnym. Przedszkole jest placówką ogólnodostępną. W zależności od liczby dzieci niepełnosprawnych przedszkole może prowadzić grupę integracyjną, a fachową opiekę w grupie zapewnia wykwalifikowana kadra. Liczba grup jest zmienna w zależności od potrzeb środowiska a związana z liczbą dzieci. Przedszkole do realizacji zadań programowych posiada 6 pomieszczeń dydaktyczno-wychowawczych, salę gimnastyczną o wymiarach 32 m, gabinet logopedyczny i terapeutyczny, pomieszczenie na sprzęt sportowy, dobrze wyposażoną biblioteczkę przedszkolną. Wszystkie sale wyposażone są w liczne pomoce dydaktyczne EFS. Jedna sala wzbogacona jest o materiały do pracy z dziećmi metodą Marii Montessori. Obecna kadra przedszkola:

5 -siedem nauczycielek posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, -dwie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, -jedna nauczycielka ukończyła studium nauczycielskie. W dalszym ciągu kadra przygotowywana jest do pracy w takim kierunku jakim będzie rozwijać się przedszkole. Liczba pracowników administracyjno-obsługowych to 8 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin,1 osoba na ½ etatu. Nauczycielki prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczno -opiekuńczą. Troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworząc warunki wspomagające rozwój dziecka i przygotowują do życia w społeczeństwie. Cała kadra dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Korzystając z ofert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz innych ośrodków, uczestniczą w kursach, warsztatach, szkoleniach, co dokumentowane jest zaświadczeniami. Staż pracy nauczycieli wynosi od 3 do 27 lat. Pracownik administracji, intendent zajmuje się planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w wyżywienie, środki czystości, pomoce itp. Personel pomocniczy, kucharki między innymi dbają o przygotowanie i wydawanie posiłków, robotnik wykonuje prace porządkowe i naprawcze, pomoc nauczyciela bierze udział w opiece nad dziećmi najmłodszymi przebywającymi na terenie placówki. Dyrektor kieruje pracą całego zespołu pracowników a ponadto sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli. Kryteria sukcesu (co przedszkole chce osiągnąć, priorytety): Warunkiem realizacji programu edukacji przedszkolnej oprócz wykwalifikowanego nauczyciela jest sala przedszkolna dobrze wyposażona w różnego rodzaju kąciki zainteresowań ( lalek, książek, techniczny, sklepowy, samochodowy, pomoce dydaktyczne itp.). Przedszkole pomaga zaspokoić potrzeby dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych zabaw i zajęć rozwijających, indywidualizowanie pracy z dziećmi, organizacji zabaw tematycznych uczących współpracy w grupie, posługiwanie sie przykładami z literatury dziecięcej oraz prowadzenie działań opiekuńczych zapewniających bezpieczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu. Dla rozwoju psychoruchowego dziecka ważne jest zróżnicowanie przez przedszkole pełnienia funkcji dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej. Dlatego istotnym elementem dotyczącym realizacji programu jest prawidłowa organizacja czasu pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z zaleceniami ministerialnymi.

6 Wprowadzenie indywidualizacji pracy z dziećmi w zależności od ich potrzeb i możliwości pozwala zarówno na rozwijanie uzdolnień dzieci poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach i konkursach oraz pracę z dzieckiem zdolnym oraz z dziećmi mającymi specyficzne trudności. Aby osiągnąć cele główne, planujemy w latach kontynuować działania dotychczasowe przedszkola i wzbogacać o nowe przedsięwzięcia przynoszące zamierzone efekty oraz dokonać zmian w organizacji pracy i ukierunkowując ją na następujące priorytety: 1. Przedszkole przyczynia sie do rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganiozowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń, na rozwój zgodnie z jego indywidualnym programem (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji itp.) oraz wyzwalaniem postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcenia otaczającej rzeczywistości. 2. Przedszkole jest instytucją aktywizującą społeczność lokalną do wspólnych działań. 3. Przedszkole zapewnia dzieciom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym na terenie przedszkola bezpieczeństwo. 4. Dyrektor przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny, efektywnie zarządza jakością przedszkola. Planowane działania na okres najbliższych 5 lat Cele główne (wynikające z podstawy programowej, z oferty edukacyjnej, z priorytetów przedszkola): Dokąd zmierzamy? - strategia- nasza wizja Przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka aby umożliwić mu sukces w dalszej edukacji Nasza misja "Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju, jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu a poprzez rozbudzanie jego ciekawości naturalnej, potrzeby poznania otaczającego świata" PRIORYTET 1. Przedszkole przyczynia sie do rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganiozowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się

7 do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń, na rozwój zgodnie z jego indywidualnym programem (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji itp.) oraz wyzwalaniem postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcenia otaczającej rzeczywistości. PIERWSZY PRIORYTET REALIZOWANY BĘDZIE POPRZEZ DZIAŁANIA: Metody pracy (opis wiodących metod pracy): Przedszkole jako kryterium przyjęto różne formy aktywności dziecięcej, a stosując się do postulatu integracji treściowej podstawy programowej wskazane jest aby w toku jednego dnia pobytu dzieci w przedszkolu miały one szanse podejmowania różnorodnych form działalności. Natomiast uznanie aktywności dziecięcej za cechę i jednocześnie stymulator rozwoju pociąga za sobą konieczność stosowania głównie metod czynnych czyli (samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością, stawiania zadań i ćwiczeń) oraz popularnych metod aktywizujących (np. dramy) dlatego przyjęłyśmy taki kierunek pracy z dziećmi na kolejne lata. System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych (opis): Przedszkole posiada opracowane i wdrożone procedury dotyczące systemu motywacji do nabywania zachowań pożądanych tzw. "Polityka żetonowa" inaczej ekonomia żetonowa jako program terapeutyczny, którego celem jest wytwarzanie zachowań niezbędnych do funkcjonowania w rolach społecznych, dostarczających wzmocnień społecznych. Stworzenie takiego programu wymaga: selekcji zachowań dziecka w określonych jako pożądane, ustalenie środków wymiany, określenia doboru właściwych wzmocnień. Za pożądane zachowania obserwowane przez nauczyciela, dziecko otrzymuje żetony. Żetony zostają wymienione na wartościowe dla dziecka nagrody. Jako przedszkole staramy się doprowadzić do tego, aby dziecko znajdowało przyjemność w spełnianiu wymagań stawianych przez nauczyciela. W ten sposób wytwarzamy pożądane nawyki obcowania z dorosłymi i rówieśnikami. Do ich powstania niezbędna jest konsekwencja w stawianiu dziecku wymagań i w spełnianiu własnych przyrzeczeń. W ramach systemu dzieci zapoznawane są z celami, które są związane z nabywaniem właściwych nawyków, umiejętności i postaw oraz ze zbiorem norm i zasad obowiązujących w przedszkolu tzw. Kodeksem dobrego zachowania. Polityka żetonowa prowadzona jest we wszystkich grupach wiekowych, rodzice we wrześniu poznają zasady jej funkcjonowania, rada rodziców wspiera przedszkole w nabywaniu nagród dla dzieci jako efektu finalnego całego przedsięwzięcia. Powyżej wymieniony system będzie kontynuacją na kolejne lata.

8 System diagnozowania osiągnięć dzieci (opis): Przedszkole posiada opracowany i wdrożony system diagnozowania rozwoju dzieci. Dzieci w ciągu roku podlegają trzykrotnej obserwacji pedagogicznej oraz dwukrotnej diagnozie gotowości szkolnej, diagnoza dotyczy dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Po wstępnej obserwacji i diagnozie pedagogicznej nauczyciele wszystkich grup wiekowych przeprowadzają rozmowy indywidualne z rodzicami dotyczące przeprowadzonych obserwacji i diagnoz. Już na tym etapie podejmowane są wspólne ustalenia co do dalszej pracy z dzieckiem np. ( ustalenie kierunków współpracy z domem rodzinnym, indywidualizowanie pracy z dzieckiem w ramach pięciopodziału czasu pracy, kierowanie dzieci do specjalistów, sugestia lub konieczność przeprowadzenia badań w poradni psychologiczno- pedagogicznej, konsultacje i inne). Nauczycielki dwa razy w roku szkolnym zdają pisemne sprawozdania na temat pracy z dziećmi dotyczące ( obserwacji, codziennej pracy z dzieckiem, porażki, sukcesy itp). Dodatkowo w marcu na posiedzeniu rady pedagogicznej wspólnie omawiamy efektywność pracy z dziećmi i proponujemy dodatkowe zajęcia i liczbę godzin dla dzieci aby można je uwzględnić w arkuszu organizacji pracy przedszkola na kolejny rok szkolny. Do 30 kwietnia rodzice dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne otrzymują od nauczycieli informacje o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (na piśmie). Powyżej wymieniony system będzie kontynuacją na kolejne lata z możliwością modyfikacji. System obserwowania osiągnięć nauczycieli (opis): System obserwowania osiągnięć nauczycieli wiąże się z planową realizacją nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola oraz realizacją rocznego planu pracy. Wszystkie działania zawierają: temat, cel i harmonogram realizacji i są zgodne z rocznym planem nadzoru pedagogicznego i rocznym planem pracy przedszkola. Stałym przedmiotem obserwacji osiągnięć nauczycieli są: stan przygotowania sali do rozpoczęcia roku szkolnego, w związku ze zmianami pór roku, uroczystości przedszkolne, umiejętności dzieci prezentowane podczas obserwacji planowanych, stałych uroczystości przedszkolnych, planowanie miesięczne projektów edukacyjnych oraz ich realizacja, realizacja podstawy programowej i jej monitorowanie, systematyczna obserwacja i diagnozowanie osiągnięć dzieci, sukcesy dzieci osiągane w przedszkolu np. konkursy, ocena realizacji zadań dodatkowych powierzonych nauczycielom przez dyrektora przedszkola i inne zadania statutowe.

9 System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci (opis): Po przeprowadzonych obserwacjach i diagnozie nauczyciele organizują indywidualne spotkania z rodzicami i na piśmie informują o postępach dziecka, omawiają wyniki obserwacji i diagnozy. Ustalany jest kierunek i zakres udzielanej pomocy dziecku przy współpracy z domem rodzinnym. Ogólne informacje dotyczące grupy są przekazywane na zebraniach grupowych. Bieżące informacje dotyczące osiągnięć grupy są zamieszczane na tablicach grupowych i ogólnej tablicy przedszkola. Inne formy informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci to stwarzanie możliwości obserwowania dziecka podczas: zajęć otwartych, uroczystości przedszkolnych typu pasowanie na ucznia klasy "0", prezentacja przedstawień teatralnych z okazji podsumowania tematyk cyklicznych, pór roku, spotkania jasełkowe, dzień babci i dziadka, dzień mamy i taty, zakończenie roku szkolnego, informowanie o udziale dzieci i ich osiągnięciach w konkursach np. "Bezpieczna zerówka" organiz. przez Komendę Powiatową Policji w Nowej Soli, "Honorowe krwiodawstwo" organiz. przez PCK w Nowej Soli, udział dzieci w organizowanych akcjach społecznych, charytatywnych np. "Góra grosza" organiz. przez towarzystwo Nasz Dom pod patronatem MEN, ogólnopolska akcja "Sprzątanie świata", zakręcona akcja dla Filipa mieszkańca Bytomia Odrzańskiego, wychowanka naszego przedszkola. Przy realizacji powyższego elementu priorytetu jesteśmy otwarci na propozycje rodziców. Zasady współpracy nauczycieli (opis): Nauczyciele współpracują w zespołach zadaniowych w ramach prac Rady Pedagogicznej i WDN oraz w grupach zadaniowych w ramach przydzielonych zadań dydaktycznych, wychowawczych i innych statutowych. Zespoły ich składy powoływane są zarządzeniem dyrektora przedszkola. W przedszkolu działają zespoły zadaniowe d/s: integracji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, WSZJ, ewaluacji, planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Powyższe zespoły służą rozwijaniu systemu doskonalenia wewnątrzprzedszkolnego. W dalszym ciągu będziemy rozwijać zaangażowanie nauczycieli dyplomowanych i mianowanych do wspierania nauczycieli stażystów i kontraktowych w zdobywaniu wyższych szczebli awansu zawodowego.zasady współpracy nauczycieli mają niemal stały charakter działania, jeśli zajdzie potrzeba np. związana z wejściem w życie nowego rozporządzenia jesteśmy gotowe na wprowadzenie zmian i nowości w ramach działalności nowo powołanych zespołów.

10 Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka (opis): Rodzice z każdej grupy wiekowej oddziałowej i na pierwszym zebraniu dokonują wyboru trójki wraz z nauczycielem ustalają plan pracy wychowawczej na bieżący rok szkolny. Współpraca z rodzicami opiera sie na planie działań zawartych również w planie pracy dydaktyczno - wychowawczej na każdy rok szkolny a realizowana jest w rytmie kalendarza. Rodzice współpracują z nauczycielami w zakresie organizacji uroczystości przedszkolnych a prężnie działające trójki oddziałowe wspierają działalność nauczycieli w grupie. Przewodniczący trójek oddziałowych reprezentują potrzeby grupy na posiedzeniach rady rodziców. Rada Pedagogiczna wspólnie z Radą Rodziców cyklicznie od 2006r. przygotowują "Rodzinny festyn " dla dzieci z terenu gminy. Współpraca z rodzicami Cel główny: określenie wspólnych oczekiwań, gromadzenie doświadczeń w kontaktach, stały przyjazny dialog. Termin realizacji Lp. Zadania Spodziewane efekty 1. Zebrania plenarne wrzesień Rodzice otrzymują niezbędną wiedzę dotyczącą pracy przedszkola 2. Zebrania grupowe co najmniej 2 razy w roku Podnoszenie wiedzy i kultury pedagogicznej w celu ujednolicenia kierunku wychowania i kształcenia dzieci w domu i przedszkolu, - stały przyjazny dialog 3. Spotkania indywidualne 4. Spotkania w ramach działalności Rady Rodziców 5. Zorganizowanie Festynu Rodzinnego 6. Uroczystości przedszkolne październiklistopad według harmonogramu spotkań corocznie w maju według kalendarza zawartego w rocznym planie pracy W ramach systemu informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci Pozyskanie rodziców do współdziałania z przedszkolem, pomoc przedszkola w zakresie realizacji zadań Rady Rodziców Pozyskanie rodziców do współdziałania z przedszkolem, pomoc przedszkola w zakresie realizacji zadań Rady Rodziców Pozyskanie rodziców do współdziałania z przedszkolem

11 PRIORYTET 2. Przedszkole jest instytucją aktywizującą społeczność lokalną do wspólnych działań DRUGI PRIORYTET REALIZOWANY BĘDZIE POPRZEZ DZIAŁANIA: Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym (opis): Stowarzyszeniem Na rzecz Osób Niepełnosprawnych " Przystań": -coroczny udział grupy integracyjnej lub przedszkolnej w "Olimpiadzie osób niepełnosprawnych",-działalność nauczycielki z przedszkola na rzecz stowarzyszenia. -MGOK: - przygotowywanie uroczystości przedszkolnych, -coroczny udział grup przedszkolnych w prezentacjach w ramach BAT, - udostępnianie sceny dla potrzeb prób przeprowadzonych z przedszkolakami z okazji mikołajek, - - zapewnie oprawy muzycznej na rynku z okazji mikołajek przez MGOK. ZS w Bytomiu Odrzańskim: -przy organizacji akcji charytatywnych współudział przedszkola polegający na przygotowaniu przedstawień teatralnych, nauczyciele przygotowują fanty, - z nauczycielami z nauczania początkowego - wspólne konkursy, przedszkolaki wykonują prace konkursowe otrzymując w zamian nagrody, -z wolontariuszami z gimnazjum -pomoc w codziennych czynnościach przedszkola, pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu festynu rodzinnego i mikołajek na bytomskim rynku ( imprezy o charakterze lokalnym). Współpraca z biblioteką systematyczne odwiedzanie biblioteki przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie w celu wypożyczania książek dla dzieci - udział starszych grup przedszkolnych w spotkaniach z pisarzami dla dzieci, -w okresie ferii uczęszczanie dzieci z przedszkola na codzienne czytanie literatury dziecięcej przez dzieci szkolne, KEiR przy przygotowywaniu uroczystości ( wystąpienia teatralne, taneczne, muzyczne) dla emerytów: spotkania opłatkowe, spotkania jubileuszowe, dzień babci i dziadka, i inne. Dzieci otrzymują podziękowania w postaci słodkich poczęstunków. URZĄD MIASTA- przy organizowaniu spotkania z Mikołajem w dniu 6 grudnia oraz inne okolicznościowe, dzieci otrzymują paczki. OPS- współpraca w ramach udzielania pomocy rodzinie, dożywianie dzieci.

12 OSP- udział strażaków w festynie rodzinnym polegający na przygotowaniu konkursów wiedzy i rysunkowych wraz z nagrodami, wiosenne pikniki dla dzieci na terenie OSP, szkolenie kadry w zakresie obsługi działania gaśnic itp. PRIORYTET 3.Przedszkole zapewnia dzieciom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym na terenie przedszkola bezpieczeństwo. TRZECI PRIORYTET REALIZOWANY BĘDZIE POPRZEZ DZIAŁANIA: Rozwój infrastruktury placówki Każde dziecko ponad połowę dziennego czasu spędza w przedszkolu. Dlatego na jego samopoczucie oraz zaangażowanie wpływa wygląd otoczenia, w jakim przebywa. O wiele przyjemniej pracować w czystych, jasnych, przestronnych i nowoczesnych salach zajęć oraz pozostałych pomieszczeniach przedszkola. Chcemy mieć pewność, że nasze miejsce pracy jest przytulne, bezpieczne i dobrze wyposażone w sprzęt i urządzenia posiadające certyfikaty. Jako dyrektor przedszkola zadbam o to, aby nasze przedszkole te oczekiwania spełniało. Planowanie do budżetu przedszkola Lp. Cele priorytetowe Działania priorytetowe Termin realizacji Spodziewane efekty 1 Remont dachu polepszanie warunków bytowych dzieci i pracowników 2 Remont sali grupy III 3 Remont sali grupy V 4 Kontynuacja prac nad modernizacją placu zabaw 5 Remont kuchni i zaplecza kuchennego 6 Remont sali grupy VI -wymiana podłogi, -ścian wewnętrznych - tapetowanie -wymiana ścian wewnętrznych - tapetowanie -wzbogacenie placu przedszkolnego o nowy sprzęt terenowy działanie zgodnie z systemem HACCP -wymiana podłogi, -ścian wewnętrznych /2013 zwiększenie bezpieczeństwa poprawa standardu przedszkola 2011 polepszanie warunków bytowych dzieci i pracowników, stworzenie lepszego nastroju i atmosfery 2011 polepszanie warunków bytowych dzieci i pracowników, stworzenie lepszego nastroju i atmosfery 2011 polepszanie warunków bytowych dzieci i pracowników, stworzenie lepszego nastroju i atmosfery, zwiększenie bezpieczeństwa 2012 polepszenie warunków BHP 2014 polepszanie warunków bytowych dzieci i

13 7 Remont składnicy akt tapetowanie pracowników, stworzenie lepszego nastroju i atmosfery -wymiana ścian wewnętrznych 2014 poprawa standardu przedszkola 8 Wymiana stolarki okiennej 9 Doposażenie sal zajęć o nowe meble i pomoce dydaktyczne -w starej części budynku 2011/2015 poprawa standardu przedszkola polepszenie warunków BHP brakujące meble (krzesełka) i pomoce dydaktyczne np. interaktywne 2011/2015 sprzyjanie rozwojowi fizycznemu i intelektualnemu dzieci PRIORYTET 4. Dyrektor przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny, efektywnie zarządza jakością CZWARTY PRIORYTET BĘDZIE REALIZOWANY POPRZEZ: Ocena pracy nauczyciela Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora przedszkola dostarcza nauczycielom informacji zwrotnej na temat jakości i efektywności pracy własnej i całego przedszkola. Uzyskana informacja na temat jakości pracy przedszkola służy formułowaniu wniosków, planowaniu działań mających na celu podnoszenie skuteczności działań grupy i przedszkola tym samym wspomaga rozwój dzieci oraz rozwój zawodowy nauczycieli. Ważnym wyzwaniem dla dyrektora jest ciągły monitoring pracy nauczyciela a w konsekwencji dokonanie oceny pracy. Wykaz nauczycieli przewidzianych do oceny zawarty został w tabeli. Lp. Imię i nazwisko Termin realizacji 1 Beata Perlak Ewa Stawicka Aneta Czapla Iwona Bułakowska Marzena Jarosz 2012

14 6 Dorota Nowakowska Paulina Pawliszyn Halinka Masztaler Joanna Krakowiak 2012 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe (WDN, ZDN) Na wyniki wychowania i kształcenia mają między innymi wpływ czynniki pedagogiczne - m.in. związane jakością pracy nauczyciela np. poprzez zmiany świadomości nauczycieli chcących sprostać nowym zadaniom, doskonaląc warsztat pracy. Podniesienie jakości pracy związane jest z systematycznym dokształcaniem i doskonaleniem swoich umiejętności poprzez samokształcenie i udział w różnorodnych szkoleniach, warsztatach, kursach, kursach kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych i magisterskich.. Bardzo ważne w pracy nauczyciela są kwalifikacje i przygotowanie metodyczno-merytoryczne, zaangażowanie i wiedza psychologiczno-pedagogiczna. Ważnym zadaniem jest podtrzymywanie istniejącej aktywności nauczycieli oraz stwarzanie sprzyjającego klimatu twórczego działania. Propozycje przedstawicieli rady pedagogicznej na kolejne lata pracy: Lp. Priorytetowa problematyka spotkania Uczelnia Termin realizacji 1 Adaptacja małego dziecka do warunków przedszkolnych Rozwój emocjonalny małego dziecka z podkreśleniem dojrzałości emocjonalnej dziecka 5- letniego Liczba osób Forma Uczelnia Czas Termin dokształcania trwania ukończenia Jedna osoba Studia licencjackie PWSZ w Głogowie 3 lata 2012 Dwie osoby Studia magisterskie WSH -Leszno 2 lata 2014

15 Wewnętrzna ewaluacji przedszkola Ewaluacja, w kierowanym przez mnie przedszkolu, polegać będzie na planowaniu i systematycznym zbieraniu informacji zgodnie z metodologią badań na temat przebiegu, warunkach i skuteczności działań przedszkola. Celem ewaluacji będzie uzyskanie informacji i obiektywne przedstawienie wniosków radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz na tablicy ogłoszeń dla wszystkich rodziców, klientów przedszkola w celu utrzymania modyfikacji podlegających badaniu działań przedszkola oraz podejmowanie nowych działań wpływających na dalszy rozwój placówki. Planowane badania w wybranych obszarach Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie B Termin realizacji 1.1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności W przedszkolu diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wdrożone wnioski przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci bądź 1.2. Dzieci są aktywne Dzieci są wdrażane do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju Respektowane są normy społeczne Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. W przedszkolu analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb Obszar II: Procesy zachodzące w przedszkolu Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie B Termin realizacji 2.1. Przedszkole ma koncepcję pracy Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 2.3. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Oferta zająć prowadzonych w przedszkolu jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci. Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci przebiegające w przedszkolu są monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są wykorzystywane w planowaniu tych procesów 2.4. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych W przedszkolu dostosowuje się do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, uwzględniając indywidualizację procesu wspomagania rozwoju edukacji dzieci. 2012/ / / / /2013 Obszar III: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie B Termin realizacji 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 3.2. Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola 3.3. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego W działaniach przedszkola są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska. Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dzieci. 2013/2014 Dzieci, które uczęszczały do przedszkola, dobrze sobie radzą w szkole. 2013/2014 Przedszkole promuje w środowisku wartość wychowania przedszkolnego. Przedszkole jest pozytywnie w postrzegane w środowisku Rodzice są partnerami przedszkola Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach. 2013/ /2014

16 Obszar IV: Zarządzanie przedszkolem Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie B Termin realizacji 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Ewaluacja wewnętrzną jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola i są wykorzystywane do rozwoju przedszkola. Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzania oferty zajęć Podsumowanie: treść poszczególnych zagadnień koncepcji ulega zmianie wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa. Wszystkie istotne zmiany mające wpływ na realizację koncepcji wprowadza zespół d/s WSZJ w postaci aneksu. Zespół d/s WSZJ po zakończeniu roku szkolnego przeprowadza monitoring z realizacji założeń koncepcji pracy, sporządza pisemne sprawozdania i informuje radę pedagogiczną o jej wynikach na półrocznej radzie analityczno-oceniającej w kolejnym roku szkolnym.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego PODSTAWA PRAWNA: nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu Na podstawie: Aneks nr 1/2016 Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej W Golubiu-Dobrzyniu USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Nadzór pedagogiczny sprawowany jest na podstawie planu nadzoru pedagogicznego opracowanego na rok szkolny 2016/2017 i zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. Podstawa prawna: (Dz.U. Nr 168, poz. 1324), tatut Przedszkola Publicznego w Rudnie z Oddziałem w Poniszowicach. NASZE PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM PRAWNYM W OPARCIU, O KTÓRY DZIAŁA PRZEDSZKOLE NR 9 JEST STATUT. PONADTO W PLACÓWCE REALIZOWANA JEST KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

- lepsze poznanie przez nauczyciela i rodziców poszczególnych uczniów zarówno w środowisku przedszkolnym jak i domowym ;

- lepsze poznanie przez nauczyciela i rodziców poszczególnych uczniów zarówno w środowisku przedszkolnym jak i domowym ; Wstęp: Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana ścisłym, wzajemnym współdziałaniem. Nadrzędnym celem realizacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

2012/2017 KONCEPCJA PRACY

2012/2017 KONCEPCJA PRACY 2012/2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR178 KWIATY POLSKIE OS. ORŁA BIAŁEGO 72, POZNAŃ 1 MISJA PRZEDSZKOLA Przygotowanie dziecka, do radzenia sobie w sytuacjach: nowych, trudnych. Przedszkole pełni w równym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA 2015-2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny)

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY /2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) Opracowano w oparciu o : 1. Koncepcję pracy przedszkola. 2. Programów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota. w Markach

Statut Oddziału Przedszkolnego. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota. w Markach Statut Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota w Markach Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO WE WŁODAWIE NA LATA 2015-2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO WE WŁODAWIE NA LATA 2015-2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO WE WŁODAWIE NA LATA 2015-2018 Motto: Dziecko ma uczyć się bawiąc i bawić się ucząc zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka, która dominuje w wychowaniu przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 1 1. Łagodny start dziecka w przedszkolu 2.Nowoczesne formy i metody pracy 3.Dbamy o bezpieczeństwo dzieci 4.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój 12.Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną MOTTO 5.Naszą

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach Załącznik nr 6 Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach 1. Przedszkole w Zespole Szkół w Kołczygłowach jest jednostką feryjną. 2. Do Przedszkola uczęszczają dzieci pięcioletnie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki. w Zakrzewie. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki. w Zakrzewie. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie Misja przedszkola Każde dziecka jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r.

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r. Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r. Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r.

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r. Uchwała Nr 1/2013 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia 30.08. 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018

KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018 KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018 Opracowano na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z 2006r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa o systemie oświaty, ustawa MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017 Miejskie Przedszkole nr 2 w Żaganiu KONCEPCJA PRACY MEJSKEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANU NA LATA 2012-2017 STRATEGA ROZWOJU PLACÓWK 1. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy placówki.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH na lata 2014-2018 Podstawa prawna: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 Plan rozwoju przedszkola za lata 2015 do 2020 Przedszkole Publiczne w Osiu Wizja Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Szydłowo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU PODSTAWA PRAWNA: *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji Uwagi o realizacji Prezentacja organizacji i warunków pracy przedszkola, koncepcji pedagogicznej, oferty edukacyjnej podczas zebrania z ogółem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 RAPORT Z EWALUACJI - Zebranie informacji czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie Koncepcja pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Cele: 1. Prezentacja umiejętności dziecięcych w bliŝszym i dalszym środowisku. 2. Promowanie placówki w mediach i środowisku.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz....) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Opracował Zespół d/s promocji w składzie: mgr Aneta Licznerska mgr Ewa Rosińska mgr Dorota Włodkowska Włocławek, 2012r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Wawryszuk Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego Miejsce

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO. K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a

S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO. K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a Załącznik do Uchwały nr 1/2010 Zarządu Katowickiej Fundacji Pomocy Dzieciom Kalekim

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2012 2017

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2012 2017 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2012 2017 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.09.168.1324);

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin ` Załącznik do uchwały Nr XII /67/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 sierpnia 2015 roku REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Adaś i Ola idą do przedszkola w gminie Leoncin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Punkt Przedszkolny,,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Kształcenie Zarządzanie i organizacja Wychowanie i opieka 1 2 3 1.1 Obserwacja i diagnoza pedagogiczna 2.1 Podnoszenie jakości pracy 3.1 Kształtowanie postaw Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR2 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR2 NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR2 NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zapoznano Radę Pedagogiczną w dniu 15 września 2017r. Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Ewaluację przeprowadził zespół powołany przez dyrektora przedszkola w składzie:

Bardziej szczegółowo

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym2013/2014

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym2013/2014 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013/2014 z dnia 13.09.2013r. Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Skierniewicach w sprawie ustalenia planu nadzoru pedagogicznego a przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

Przedszkole 50 w Warszawie PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH ROK SZKOLNY 2013/2014

Przedszkole 50 w Warszawie PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 Przedszkole 50 w Warszawie PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 PIORYTETY PRACY 1 Systematyczna poprawa warunków lokalowych przedszkola, dążenie do poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W PTASZKOWEJ

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W PTASZKOWEJ KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W PTASZKOWEJ PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie: Rozporządzenia MENz dnia 7 października 2009r. W sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy z rodzicami Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy z rodzicami Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2016 z dnia 30.08.2016r. ~ 1 ~ Cel ogólny: Wdrażanie rodziców do

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na szkolny 2016/ Działania zawarte w planie pracy wynikają z Koncepcji Pracy Przedszkola oraz wniosków do dalszej pracy wynikających z analizy pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. RAMOWY ROZKŁAD DNIA Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. 7 00 8 45 8 45 9 30 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach łączonych).

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zadania priorytetowe: 1. Edukacja ekologiczna. 2. Integracja społeczna dzieci

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią. Dziecko

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Cel ewaluacji: 1. Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i rozwoju dzieci w przedszkolu mają charakter

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014-2016 opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego Przedszkole

Bardziej szczegółowo