Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata (Koncepcja pracy przedszkola)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)"

Transkrypt

1 P. P /11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata (Koncepcja pracy przedszkola)

2 Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324). Koncepcja pracy przedszkola podstawowe zagadnienia: Koncepcja została opracowana przez zespół składzie: Dyrektor: Renata Lenart Nauczyciele: Iwona Bułakowska Dorota Nowakowska Paulina Pawliszyn Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana przez nauczycieli. W wyniku samooceny określono wnioski, na podstawie których opracowano specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań. Nasze przedszkole jest (krótka charakterystyka): Informacje ogólne Nazwa placówki brzmi: Przedszkole Publiczne ul. Dworcowa Bytom Odrzański tel Rok założenia Przedszkole w Bytomiu Odrzańskim istnieje ponad 60 lat, zostało zorganizowane w 1946 roku. Od roku 1946 siedziba przedszkola zmieniła sie trzykrotnie. Od roku 1991 przedszkole mieści się w zaadoptowanym budynku po żłobku przy ulicy Dworcowej 19. Nadzór pedagogiczny sprawuje: Kuratorium Oświaty ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp. Oddział zamiejscowy w Zielonej Górze Organ prowadzący przedszkole: Gmina Bytom Odrzański ul. Rynek 1 Inne organy przedszkola: Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców

3 Przedszkole jest jedną placówką publiczną wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański. Specyfiką przedszkola jest (opis celów wynikających z podstawy programowej): 1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, 2) Wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały sie w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić sie i uczyć, kulturalnie zwracać sie do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy, 3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek, 4) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi młodszymi. 5) Troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną, żeby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych, 6) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, 7) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne i sztuki plastyczne, 8) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej, 9) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole. Specyfika przedszkola jest (opis oferty edukacyjnej): Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do W tym czasie odbywają sie zajęcia z zakresu podstawy programowej realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie określonych w statucie przedszkola od 7.30 do Przedszkole świadczy dla dzieci dodatkowe, nieodpłatne zajęcia, które odbywają sie za zgodą rodziców typu: - religia, gimnastyka korekcyjna,

4 oraz zajęcia świadczone w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej typu: zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia korekcyjno -kompensacyjne, diagnoza i terapia logopedyczna. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody pracy, tworzone są edukacyjne sytuacje, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. Przedszkole stwarza warunki do indywidualizacji pracy z dziećmi w zależności od ich potrzeb i możliwości, czemu służą zajęcia dodatkowe wymienione niżej. W ramach rozszerzonych świadczeń przedszkolnych, przedszkole realizuje następujące zajęcia: zabawy ruchowo-rytmiczne, gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych, okolicznościowych, przedszkolnych i środowiskowych, zajęcia relaksacyjne m.in. typu muzykoterapia i bajkoterapia, zajęcia nauki języka obcego, zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, nauczanie metodą Marii Montessori i elementami metody Weroniki Sherborne. Są to odpłatne świadczenia opiekuńczo -wychowawcze i dydaktyczne realizowane ponad podstawę programową. Przedszkole prowadzi za odpłatnością żywienie dzieci. Do przedszkola uczęszczają dzieci z miasta i 11 wiosek z terenu gminy. Dowóz dzieci z terenów wiejskich realizujących roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne odbywa się autobusem szkolnym. Przedszkole jest placówką ogólnodostępną. W zależności od liczby dzieci niepełnosprawnych przedszkole może prowadzić grupę integracyjną, a fachową opiekę w grupie zapewnia wykwalifikowana kadra. Liczba grup jest zmienna w zależności od potrzeb środowiska a związana z liczbą dzieci. Przedszkole do realizacji zadań programowych posiada 6 pomieszczeń dydaktyczno-wychowawczych, salę gimnastyczną o wymiarach 32 m, gabinet logopedyczny i terapeutyczny, pomieszczenie na sprzęt sportowy, dobrze wyposażoną biblioteczkę przedszkolną. Wszystkie sale wyposażone są w liczne pomoce dydaktyczne EFS. Jedna sala wzbogacona jest o materiały do pracy z dziećmi metodą Marii Montessori. Obecna kadra przedszkola:

5 -siedem nauczycielek posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, -dwie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, -jedna nauczycielka ukończyła studium nauczycielskie. W dalszym ciągu kadra przygotowywana jest do pracy w takim kierunku jakim będzie rozwijać się przedszkole. Liczba pracowników administracyjno-obsługowych to 8 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin,1 osoba na ½ etatu. Nauczycielki prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczno -opiekuńczą. Troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworząc warunki wspomagające rozwój dziecka i przygotowują do życia w społeczeństwie. Cała kadra dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Korzystając z ofert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz innych ośrodków, uczestniczą w kursach, warsztatach, szkoleniach, co dokumentowane jest zaświadczeniami. Staż pracy nauczycieli wynosi od 3 do 27 lat. Pracownik administracji, intendent zajmuje się planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w wyżywienie, środki czystości, pomoce itp. Personel pomocniczy, kucharki między innymi dbają o przygotowanie i wydawanie posiłków, robotnik wykonuje prace porządkowe i naprawcze, pomoc nauczyciela bierze udział w opiece nad dziećmi najmłodszymi przebywającymi na terenie placówki. Dyrektor kieruje pracą całego zespołu pracowników a ponadto sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli. Kryteria sukcesu (co przedszkole chce osiągnąć, priorytety): Warunkiem realizacji programu edukacji przedszkolnej oprócz wykwalifikowanego nauczyciela jest sala przedszkolna dobrze wyposażona w różnego rodzaju kąciki zainteresowań ( lalek, książek, techniczny, sklepowy, samochodowy, pomoce dydaktyczne itp.). Przedszkole pomaga zaspokoić potrzeby dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych zabaw i zajęć rozwijających, indywidualizowanie pracy z dziećmi, organizacji zabaw tematycznych uczących współpracy w grupie, posługiwanie sie przykładami z literatury dziecięcej oraz prowadzenie działań opiekuńczych zapewniających bezpieczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu. Dla rozwoju psychoruchowego dziecka ważne jest zróżnicowanie przez przedszkole pełnienia funkcji dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej. Dlatego istotnym elementem dotyczącym realizacji programu jest prawidłowa organizacja czasu pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z zaleceniami ministerialnymi.

6 Wprowadzenie indywidualizacji pracy z dziećmi w zależności od ich potrzeb i możliwości pozwala zarówno na rozwijanie uzdolnień dzieci poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach i konkursach oraz pracę z dzieckiem zdolnym oraz z dziećmi mającymi specyficzne trudności. Aby osiągnąć cele główne, planujemy w latach kontynuować działania dotychczasowe przedszkola i wzbogacać o nowe przedsięwzięcia przynoszące zamierzone efekty oraz dokonać zmian w organizacji pracy i ukierunkowując ją na następujące priorytety: 1. Przedszkole przyczynia sie do rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganiozowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń, na rozwój zgodnie z jego indywidualnym programem (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji itp.) oraz wyzwalaniem postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcenia otaczającej rzeczywistości. 2. Przedszkole jest instytucją aktywizującą społeczność lokalną do wspólnych działań. 3. Przedszkole zapewnia dzieciom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym na terenie przedszkola bezpieczeństwo. 4. Dyrektor przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny, efektywnie zarządza jakością przedszkola. Planowane działania na okres najbliższych 5 lat Cele główne (wynikające z podstawy programowej, z oferty edukacyjnej, z priorytetów przedszkola): Dokąd zmierzamy? - strategia- nasza wizja Przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka aby umożliwić mu sukces w dalszej edukacji Nasza misja "Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju, jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu a poprzez rozbudzanie jego ciekawości naturalnej, potrzeby poznania otaczającego świata" PRIORYTET 1. Przedszkole przyczynia sie do rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganiozowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się

7 do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń, na rozwój zgodnie z jego indywidualnym programem (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji itp.) oraz wyzwalaniem postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcenia otaczającej rzeczywistości. PIERWSZY PRIORYTET REALIZOWANY BĘDZIE POPRZEZ DZIAŁANIA: Metody pracy (opis wiodących metod pracy): Przedszkole jako kryterium przyjęto różne formy aktywności dziecięcej, a stosując się do postulatu integracji treściowej podstawy programowej wskazane jest aby w toku jednego dnia pobytu dzieci w przedszkolu miały one szanse podejmowania różnorodnych form działalności. Natomiast uznanie aktywności dziecięcej za cechę i jednocześnie stymulator rozwoju pociąga za sobą konieczność stosowania głównie metod czynnych czyli (samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością, stawiania zadań i ćwiczeń) oraz popularnych metod aktywizujących (np. dramy) dlatego przyjęłyśmy taki kierunek pracy z dziećmi na kolejne lata. System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych (opis): Przedszkole posiada opracowane i wdrożone procedury dotyczące systemu motywacji do nabywania zachowań pożądanych tzw. "Polityka żetonowa" inaczej ekonomia żetonowa jako program terapeutyczny, którego celem jest wytwarzanie zachowań niezbędnych do funkcjonowania w rolach społecznych, dostarczających wzmocnień społecznych. Stworzenie takiego programu wymaga: selekcji zachowań dziecka w określonych jako pożądane, ustalenie środków wymiany, określenia doboru właściwych wzmocnień. Za pożądane zachowania obserwowane przez nauczyciela, dziecko otrzymuje żetony. Żetony zostają wymienione na wartościowe dla dziecka nagrody. Jako przedszkole staramy się doprowadzić do tego, aby dziecko znajdowało przyjemność w spełnianiu wymagań stawianych przez nauczyciela. W ten sposób wytwarzamy pożądane nawyki obcowania z dorosłymi i rówieśnikami. Do ich powstania niezbędna jest konsekwencja w stawianiu dziecku wymagań i w spełnianiu własnych przyrzeczeń. W ramach systemu dzieci zapoznawane są z celami, które są związane z nabywaniem właściwych nawyków, umiejętności i postaw oraz ze zbiorem norm i zasad obowiązujących w przedszkolu tzw. Kodeksem dobrego zachowania. Polityka żetonowa prowadzona jest we wszystkich grupach wiekowych, rodzice we wrześniu poznają zasady jej funkcjonowania, rada rodziców wspiera przedszkole w nabywaniu nagród dla dzieci jako efektu finalnego całego przedsięwzięcia. Powyżej wymieniony system będzie kontynuacją na kolejne lata.

8 System diagnozowania osiągnięć dzieci (opis): Przedszkole posiada opracowany i wdrożony system diagnozowania rozwoju dzieci. Dzieci w ciągu roku podlegają trzykrotnej obserwacji pedagogicznej oraz dwukrotnej diagnozie gotowości szkolnej, diagnoza dotyczy dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Po wstępnej obserwacji i diagnozie pedagogicznej nauczyciele wszystkich grup wiekowych przeprowadzają rozmowy indywidualne z rodzicami dotyczące przeprowadzonych obserwacji i diagnoz. Już na tym etapie podejmowane są wspólne ustalenia co do dalszej pracy z dzieckiem np. ( ustalenie kierunków współpracy z domem rodzinnym, indywidualizowanie pracy z dzieckiem w ramach pięciopodziału czasu pracy, kierowanie dzieci do specjalistów, sugestia lub konieczność przeprowadzenia badań w poradni psychologiczno- pedagogicznej, konsultacje i inne). Nauczycielki dwa razy w roku szkolnym zdają pisemne sprawozdania na temat pracy z dziećmi dotyczące ( obserwacji, codziennej pracy z dzieckiem, porażki, sukcesy itp). Dodatkowo w marcu na posiedzeniu rady pedagogicznej wspólnie omawiamy efektywność pracy z dziećmi i proponujemy dodatkowe zajęcia i liczbę godzin dla dzieci aby można je uwzględnić w arkuszu organizacji pracy przedszkola na kolejny rok szkolny. Do 30 kwietnia rodzice dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne otrzymują od nauczycieli informacje o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (na piśmie). Powyżej wymieniony system będzie kontynuacją na kolejne lata z możliwością modyfikacji. System obserwowania osiągnięć nauczycieli (opis): System obserwowania osiągnięć nauczycieli wiąże się z planową realizacją nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola oraz realizacją rocznego planu pracy. Wszystkie działania zawierają: temat, cel i harmonogram realizacji i są zgodne z rocznym planem nadzoru pedagogicznego i rocznym planem pracy przedszkola. Stałym przedmiotem obserwacji osiągnięć nauczycieli są: stan przygotowania sali do rozpoczęcia roku szkolnego, w związku ze zmianami pór roku, uroczystości przedszkolne, umiejętności dzieci prezentowane podczas obserwacji planowanych, stałych uroczystości przedszkolnych, planowanie miesięczne projektów edukacyjnych oraz ich realizacja, realizacja podstawy programowej i jej monitorowanie, systematyczna obserwacja i diagnozowanie osiągnięć dzieci, sukcesy dzieci osiągane w przedszkolu np. konkursy, ocena realizacji zadań dodatkowych powierzonych nauczycielom przez dyrektora przedszkola i inne zadania statutowe.

9 System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci (opis): Po przeprowadzonych obserwacjach i diagnozie nauczyciele organizują indywidualne spotkania z rodzicami i na piśmie informują o postępach dziecka, omawiają wyniki obserwacji i diagnozy. Ustalany jest kierunek i zakres udzielanej pomocy dziecku przy współpracy z domem rodzinnym. Ogólne informacje dotyczące grupy są przekazywane na zebraniach grupowych. Bieżące informacje dotyczące osiągnięć grupy są zamieszczane na tablicach grupowych i ogólnej tablicy przedszkola. Inne formy informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci to stwarzanie możliwości obserwowania dziecka podczas: zajęć otwartych, uroczystości przedszkolnych typu pasowanie na ucznia klasy "0", prezentacja przedstawień teatralnych z okazji podsumowania tematyk cyklicznych, pór roku, spotkania jasełkowe, dzień babci i dziadka, dzień mamy i taty, zakończenie roku szkolnego, informowanie o udziale dzieci i ich osiągnięciach w konkursach np. "Bezpieczna zerówka" organiz. przez Komendę Powiatową Policji w Nowej Soli, "Honorowe krwiodawstwo" organiz. przez PCK w Nowej Soli, udział dzieci w organizowanych akcjach społecznych, charytatywnych np. "Góra grosza" organiz. przez towarzystwo Nasz Dom pod patronatem MEN, ogólnopolska akcja "Sprzątanie świata", zakręcona akcja dla Filipa mieszkańca Bytomia Odrzańskiego, wychowanka naszego przedszkola. Przy realizacji powyższego elementu priorytetu jesteśmy otwarci na propozycje rodziców. Zasady współpracy nauczycieli (opis): Nauczyciele współpracują w zespołach zadaniowych w ramach prac Rady Pedagogicznej i WDN oraz w grupach zadaniowych w ramach przydzielonych zadań dydaktycznych, wychowawczych i innych statutowych. Zespoły ich składy powoływane są zarządzeniem dyrektora przedszkola. W przedszkolu działają zespoły zadaniowe d/s: integracji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, WSZJ, ewaluacji, planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Powyższe zespoły służą rozwijaniu systemu doskonalenia wewnątrzprzedszkolnego. W dalszym ciągu będziemy rozwijać zaangażowanie nauczycieli dyplomowanych i mianowanych do wspierania nauczycieli stażystów i kontraktowych w zdobywaniu wyższych szczebli awansu zawodowego.zasady współpracy nauczycieli mają niemal stały charakter działania, jeśli zajdzie potrzeba np. związana z wejściem w życie nowego rozporządzenia jesteśmy gotowe na wprowadzenie zmian i nowości w ramach działalności nowo powołanych zespołów.

10 Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka (opis): Rodzice z każdej grupy wiekowej oddziałowej i na pierwszym zebraniu dokonują wyboru trójki wraz z nauczycielem ustalają plan pracy wychowawczej na bieżący rok szkolny. Współpraca z rodzicami opiera sie na planie działań zawartych również w planie pracy dydaktyczno - wychowawczej na każdy rok szkolny a realizowana jest w rytmie kalendarza. Rodzice współpracują z nauczycielami w zakresie organizacji uroczystości przedszkolnych a prężnie działające trójki oddziałowe wspierają działalność nauczycieli w grupie. Przewodniczący trójek oddziałowych reprezentują potrzeby grupy na posiedzeniach rady rodziców. Rada Pedagogiczna wspólnie z Radą Rodziców cyklicznie od 2006r. przygotowują "Rodzinny festyn " dla dzieci z terenu gminy. Współpraca z rodzicami Cel główny: określenie wspólnych oczekiwań, gromadzenie doświadczeń w kontaktach, stały przyjazny dialog. Termin realizacji Lp. Zadania Spodziewane efekty 1. Zebrania plenarne wrzesień Rodzice otrzymują niezbędną wiedzę dotyczącą pracy przedszkola 2. Zebrania grupowe co najmniej 2 razy w roku Podnoszenie wiedzy i kultury pedagogicznej w celu ujednolicenia kierunku wychowania i kształcenia dzieci w domu i przedszkolu, - stały przyjazny dialog 3. Spotkania indywidualne 4. Spotkania w ramach działalności Rady Rodziców 5. Zorganizowanie Festynu Rodzinnego 6. Uroczystości przedszkolne październiklistopad według harmonogramu spotkań corocznie w maju według kalendarza zawartego w rocznym planie pracy W ramach systemu informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci Pozyskanie rodziców do współdziałania z przedszkolem, pomoc przedszkola w zakresie realizacji zadań Rady Rodziców Pozyskanie rodziców do współdziałania z przedszkolem, pomoc przedszkola w zakresie realizacji zadań Rady Rodziców Pozyskanie rodziców do współdziałania z przedszkolem

11 PRIORYTET 2. Przedszkole jest instytucją aktywizującą społeczność lokalną do wspólnych działań DRUGI PRIORYTET REALIZOWANY BĘDZIE POPRZEZ DZIAŁANIA: Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym (opis): Stowarzyszeniem Na rzecz Osób Niepełnosprawnych " Przystań": -coroczny udział grupy integracyjnej lub przedszkolnej w "Olimpiadzie osób niepełnosprawnych",-działalność nauczycielki z przedszkola na rzecz stowarzyszenia. -MGOK: - przygotowywanie uroczystości przedszkolnych, -coroczny udział grup przedszkolnych w prezentacjach w ramach BAT, - udostępnianie sceny dla potrzeb prób przeprowadzonych z przedszkolakami z okazji mikołajek, - - zapewnie oprawy muzycznej na rynku z okazji mikołajek przez MGOK. ZS w Bytomiu Odrzańskim: -przy organizacji akcji charytatywnych współudział przedszkola polegający na przygotowaniu przedstawień teatralnych, nauczyciele przygotowują fanty, - z nauczycielami z nauczania początkowego - wspólne konkursy, przedszkolaki wykonują prace konkursowe otrzymując w zamian nagrody, -z wolontariuszami z gimnazjum -pomoc w codziennych czynnościach przedszkola, pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu festynu rodzinnego i mikołajek na bytomskim rynku ( imprezy o charakterze lokalnym). Współpraca z biblioteką systematyczne odwiedzanie biblioteki przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie w celu wypożyczania książek dla dzieci - udział starszych grup przedszkolnych w spotkaniach z pisarzami dla dzieci, -w okresie ferii uczęszczanie dzieci z przedszkola na codzienne czytanie literatury dziecięcej przez dzieci szkolne, KEiR przy przygotowywaniu uroczystości ( wystąpienia teatralne, taneczne, muzyczne) dla emerytów: spotkania opłatkowe, spotkania jubileuszowe, dzień babci i dziadka, i inne. Dzieci otrzymują podziękowania w postaci słodkich poczęstunków. URZĄD MIASTA- przy organizowaniu spotkania z Mikołajem w dniu 6 grudnia oraz inne okolicznościowe, dzieci otrzymują paczki. OPS- współpraca w ramach udzielania pomocy rodzinie, dożywianie dzieci.

12 OSP- udział strażaków w festynie rodzinnym polegający na przygotowaniu konkursów wiedzy i rysunkowych wraz z nagrodami, wiosenne pikniki dla dzieci na terenie OSP, szkolenie kadry w zakresie obsługi działania gaśnic itp. PRIORYTET 3.Przedszkole zapewnia dzieciom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym na terenie przedszkola bezpieczeństwo. TRZECI PRIORYTET REALIZOWANY BĘDZIE POPRZEZ DZIAŁANIA: Rozwój infrastruktury placówki Każde dziecko ponad połowę dziennego czasu spędza w przedszkolu. Dlatego na jego samopoczucie oraz zaangażowanie wpływa wygląd otoczenia, w jakim przebywa. O wiele przyjemniej pracować w czystych, jasnych, przestronnych i nowoczesnych salach zajęć oraz pozostałych pomieszczeniach przedszkola. Chcemy mieć pewność, że nasze miejsce pracy jest przytulne, bezpieczne i dobrze wyposażone w sprzęt i urządzenia posiadające certyfikaty. Jako dyrektor przedszkola zadbam o to, aby nasze przedszkole te oczekiwania spełniało. Planowanie do budżetu przedszkola Lp. Cele priorytetowe Działania priorytetowe Termin realizacji Spodziewane efekty 1 Remont dachu polepszanie warunków bytowych dzieci i pracowników 2 Remont sali grupy III 3 Remont sali grupy V 4 Kontynuacja prac nad modernizacją placu zabaw 5 Remont kuchni i zaplecza kuchennego 6 Remont sali grupy VI -wymiana podłogi, -ścian wewnętrznych - tapetowanie -wymiana ścian wewnętrznych - tapetowanie -wzbogacenie placu przedszkolnego o nowy sprzęt terenowy działanie zgodnie z systemem HACCP -wymiana podłogi, -ścian wewnętrznych /2013 zwiększenie bezpieczeństwa poprawa standardu przedszkola 2011 polepszanie warunków bytowych dzieci i pracowników, stworzenie lepszego nastroju i atmosfery 2011 polepszanie warunków bytowych dzieci i pracowników, stworzenie lepszego nastroju i atmosfery 2011 polepszanie warunków bytowych dzieci i pracowników, stworzenie lepszego nastroju i atmosfery, zwiększenie bezpieczeństwa 2012 polepszenie warunków BHP 2014 polepszanie warunków bytowych dzieci i

13 7 Remont składnicy akt tapetowanie pracowników, stworzenie lepszego nastroju i atmosfery -wymiana ścian wewnętrznych 2014 poprawa standardu przedszkola 8 Wymiana stolarki okiennej 9 Doposażenie sal zajęć o nowe meble i pomoce dydaktyczne -w starej części budynku 2011/2015 poprawa standardu przedszkola polepszenie warunków BHP brakujące meble (krzesełka) i pomoce dydaktyczne np. interaktywne 2011/2015 sprzyjanie rozwojowi fizycznemu i intelektualnemu dzieci PRIORYTET 4. Dyrektor przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny, efektywnie zarządza jakością CZWARTY PRIORYTET BĘDZIE REALIZOWANY POPRZEZ: Ocena pracy nauczyciela Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora przedszkola dostarcza nauczycielom informacji zwrotnej na temat jakości i efektywności pracy własnej i całego przedszkola. Uzyskana informacja na temat jakości pracy przedszkola służy formułowaniu wniosków, planowaniu działań mających na celu podnoszenie skuteczności działań grupy i przedszkola tym samym wspomaga rozwój dzieci oraz rozwój zawodowy nauczycieli. Ważnym wyzwaniem dla dyrektora jest ciągły monitoring pracy nauczyciela a w konsekwencji dokonanie oceny pracy. Wykaz nauczycieli przewidzianych do oceny zawarty został w tabeli. Lp. Imię i nazwisko Termin realizacji 1 Beata Perlak Ewa Stawicka Aneta Czapla Iwona Bułakowska Marzena Jarosz 2012

14 6 Dorota Nowakowska Paulina Pawliszyn Halinka Masztaler Joanna Krakowiak 2012 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe (WDN, ZDN) Na wyniki wychowania i kształcenia mają między innymi wpływ czynniki pedagogiczne - m.in. związane jakością pracy nauczyciela np. poprzez zmiany świadomości nauczycieli chcących sprostać nowym zadaniom, doskonaląc warsztat pracy. Podniesienie jakości pracy związane jest z systematycznym dokształcaniem i doskonaleniem swoich umiejętności poprzez samokształcenie i udział w różnorodnych szkoleniach, warsztatach, kursach, kursach kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych i magisterskich.. Bardzo ważne w pracy nauczyciela są kwalifikacje i przygotowanie metodyczno-merytoryczne, zaangażowanie i wiedza psychologiczno-pedagogiczna. Ważnym zadaniem jest podtrzymywanie istniejącej aktywności nauczycieli oraz stwarzanie sprzyjającego klimatu twórczego działania. Propozycje przedstawicieli rady pedagogicznej na kolejne lata pracy: Lp. Priorytetowa problematyka spotkania Uczelnia Termin realizacji 1 Adaptacja małego dziecka do warunków przedszkolnych Rozwój emocjonalny małego dziecka z podkreśleniem dojrzałości emocjonalnej dziecka 5- letniego Liczba osób Forma Uczelnia Czas Termin dokształcania trwania ukończenia Jedna osoba Studia licencjackie PWSZ w Głogowie 3 lata 2012 Dwie osoby Studia magisterskie WSH -Leszno 2 lata 2014

15 Wewnętrzna ewaluacji przedszkola Ewaluacja, w kierowanym przez mnie przedszkolu, polegać będzie na planowaniu i systematycznym zbieraniu informacji zgodnie z metodologią badań na temat przebiegu, warunkach i skuteczności działań przedszkola. Celem ewaluacji będzie uzyskanie informacji i obiektywne przedstawienie wniosków radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz na tablicy ogłoszeń dla wszystkich rodziców, klientów przedszkola w celu utrzymania modyfikacji podlegających badaniu działań przedszkola oraz podejmowanie nowych działań wpływających na dalszy rozwój placówki. Planowane badania w wybranych obszarach Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie B Termin realizacji 1.1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności W przedszkolu diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wdrożone wnioski przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci bądź 1.2. Dzieci są aktywne Dzieci są wdrażane do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju Respektowane są normy społeczne Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. W przedszkolu analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb Obszar II: Procesy zachodzące w przedszkolu Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie B Termin realizacji 2.1. Przedszkole ma koncepcję pracy Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 2.3. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Oferta zająć prowadzonych w przedszkolu jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci. Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci przebiegające w przedszkolu są monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są wykorzystywane w planowaniu tych procesów 2.4. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych W przedszkolu dostosowuje się do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, uwzględniając indywidualizację procesu wspomagania rozwoju edukacji dzieci. 2012/ / / / /2013 Obszar III: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie B Termin realizacji 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 3.2. Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola 3.3. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego W działaniach przedszkola są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska. Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dzieci. 2013/2014 Dzieci, które uczęszczały do przedszkola, dobrze sobie radzą w szkole. 2013/2014 Przedszkole promuje w środowisku wartość wychowania przedszkolnego. Przedszkole jest pozytywnie w postrzegane w środowisku Rodzice są partnerami przedszkola Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach. 2013/ /2014

16 Obszar IV: Zarządzanie przedszkolem Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie B Termin realizacji 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Ewaluacja wewnętrzną jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola i są wykorzystywane do rozwoju przedszkola. Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzania oferty zajęć Podsumowanie: treść poszczególnych zagadnień koncepcji ulega zmianie wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa. Wszystkie istotne zmiany mające wpływ na realizację koncepcji wprowadza zespół d/s WSZJ w postaci aneksu. Zespół d/s WSZJ po zakończeniu roku szkolnego przeprowadza monitoring z realizacji założeń koncepcji pracy, sporządza pisemne sprawozdania i informuje radę pedagogiczną o jej wynikach na półrocznej radzie analityczno-oceniającej w kolejnym roku szkolnym.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo