Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł"

Transkrypt

1 1 Sieć kanalizacyjna L=2 366,5 m (kod CPV ) 1.1 Roboty rozbiórkowe i pomocnicze (kod CPV ) 1 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm. Rozbiórka m = istniejącej sieci wzdłuż ul. Wiślanej Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm. Rozbiórka m = istniejącej sieci wzdłuż ul. Wiślanej Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm. Rozbiór- m 2.0 ka odcinka istniejącej sieci między st. S-13/16 i S-13/17 4 Zamulenie piaskiem likwidowanych kanałów na odcinku prowadzenia prac metodą bezwykopową. 5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o głębok. 3m. Demontaż istniejących studni na sieci wzdłuż ul. Wiślanej Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV. Wykopy pod tymczasowe szczelne zbiorniki bezodpływowe 4 szt. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o głębok. 3m. Tymczasowe szczelne zbiorniki bezodpływowe. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o głębok. 3m. Demontaż tymczasowych szczelnych zbiorników bezodpływowych.. m 3 8.5*3.14*(0.08^ 2+0.1^2)+44.0* 3.14*0.08^2 = stud. 10 m 3 5*6.0 = stud. 5 stud. 5 9 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m 3 5*6.0 = odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 10 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m 3 5*6.0 = kat. III-IV 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm. Podłączenie istniejących przyłączy kanalizacyjnych do projektowanego m 4.0 kanału wzdłuż ul. Wiślanej 12 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm. Podłączenie istniejącego przyłącza 13 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. Wywóz materiału z demontażu m 1.0 m

2 1.2 Kolektor S-13 - S-13/16 L=610,5m (kod CPV ) 14 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.1.2 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 80% kubatury robót. 15 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach m d.1.2 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 6 m. 20% kubatury robót. 16 Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi m o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV. Powiększenie wykopu d.1.2 pod komory robocze przewiertów mechanicznych szt. 2. (95% objętości robót) 17 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach m d.1.2 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. Powiększenie wykopu pod komory robocze przewiertów mechanicznych szt. 2. (5% objętości robót) 18 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 19 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. d.1.2 do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w m gruntach suchych kat.i-iv wraz z rozbiórką 20 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio d.1.2 bez opsypki do głębokości 4 m. Odc. 30m długości. Igłofiltry w rozstawie 1.5m. Krotność = 20 szt Pompowanie wody pompą przeponową o wydajności do 35 m3/h. m-g 20 d.1.2 Przyjęto 20 m-g pracy pompy na odcinek. Rozliczenie pracy pompy wg. dziennika pompowania w trakcie realizacji inwestycji. Krotność = Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m d d d.1.2 Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 80/ 120 rurami o śr mm w gruntach kat.iii-iv. Rury osłonowe poliestrowe DN700 Przeciski jednostopniowe o dług.do 40 m rurami o śr.nom mm w gruntach kat.iii-iv. Przewiert rurą przewodową poliestrową DN500 m = m = Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej d.1.2 mm w rurach ochronnych. Przeciąganie rur poliestrowych DN500 m = Zamknięcie rur ochronnych betonem. Manszety m 3 4 d d.1.2 Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o śr. 500 mm m ( ) = Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym stud. 1 d.1.2 wykopie o głębok. 3m. Komora zasuw z armaturą 29 Studnie kanalizacyjne systemowe poliestrowe o średnicy 1200 mm szt 17 d Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do d m3 - elementy betonowe. Obetonowanie studni poliestrowych m Krotność = Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 odc. -1 prób. 17 d.1.2 mm 32 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m d.1.2 odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 34 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m d.1.2 kat. III-IV 35 d.1.2 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 36 Zagospodarowanie pozostałego pasa robót - przywrócenie do stanu d.1.2 pierwotnego. Przyjęto do rekultywacji pas robót pod przyłącze o szerokości 3,0 m. m ( ) = m *3.0 =

3 1.3 Kolektor S-13/2 - S-13/2/2 L=139,5m (kod CPV ) 37 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.1.3 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 80% kubatury robót. 38 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach m d.1.3 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 20% kubatury robót. 39 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 40 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. d.1.3 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w m 2 2*(2.0+1)* ( * gruntach suchych kat.i-iv wraz z rozbiórką 41 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio d.1.3 bez opsypki do głębokości 4 m. Odc. 30m długości. Igłofiltry w rozstawie 1.5m. 0.2) = szt. 20 Krotność = 4 42 Pompowanie wody pompą przeponową o wydajności do 35 m3/h. m-g 20 d.1.3 Przyjęto 20 m-g pracy pompy na odcinek. Rozliczenie pracy pompy wg. dziennika pompowania w trakcie realizacji inwestycji. Krotność = 4 43 d d.1.3 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m = Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m = Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 1000 d.1.3 mm, z włazem żeliwnym - analogia szt 2 46 Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 425 mm, szt 5 d.1.3 z włazem żeliwnym - analogia 47 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 odc. -1 prób. 7 d.1.3 mm 48 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m d.1.3 odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 50 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m d.1.3 kat. III-IV 51 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi d.1.3 kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob- m ( ) = ku 52 Zagospodarowanie pozostałego pasa robót - przywrócenie do stanu d.1.3 pierwotnego. Przyjęto do rekultywacji pas robót pod przyłącze o szerokości 3,0 m m *3.0 =

4 1.4 Kolektor S-13/8 - S-13/8/3 L=202,0m (kod CPV ) 53 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.1.4 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 80% kubatury robót. 54 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach m d.1.4 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 20% kubatury robót. 55 Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi m o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV. Powiększenie wykopu d.1.4 pod komory robocze przewiertów mechanicznych szt. 2. (95% objętości robót) 56 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach m d.1.4 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. Powiększenie wykopu pod komory robocze przewiertów mechanicznych szt. 2. (5% objętości robót) 57 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 58 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. d.1.4 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w m gruntach suchych kat.i-iv wraz z rozbiórką 59 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio d.1.4 bez opsypki do głębokości 4 m. Odc. 30m długości. Igłofiltry w rozstawie 1.5m. Krotność = 6 szt Pompowanie wody pompą przeponową o wydajności do 35 m3/h. m-g 20 d.1.4 Przyjęto 20 m-g pracy pompy na odcinek. Rozliczenie pracy pompy wg. dziennika pompowania w trakcie realizacji inwestycji. Krotność = 6 61 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m d d.1.4 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m = Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/ d rurami o śr mm w gruntach kat.iii-iv. Rura oslonowa poliestrowa DN400 m Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej m 11.0 d.1.4 mm w rurach ochronnych. Rura PVC DN Zamknięcie rur ochronnych betonem. Manszety m 3 1 d Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 1000 d.1.4 mm, z włazem żeliwnym - analogia szt 3 67 Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 425 mm, szt 7 d.1.4 z włazem żeliwnym - analogia 68 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 odc. -1 prób. 10 d.1.4 mm 69 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m d.1.4 odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 71 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m d.1.4 kat. III-IV 72 d.1.4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku m ( ) =

5 1.5 Kolektor S-13/9 - S-13/9/3 L=164.5m (kod CPV ) 73 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.1.5 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 80% kubatury robót. 74 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach m d.1.5 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 20% kubatury robót. 75 Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi m o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV. Powiększenie wykopu d.1.5 pod komory robocze przewiertów mechanicznych szt. 2. (95% objętości robót) 76 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach m d.1.5 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. Powiększenie wykopu pod komory robocze przewiertów mechanicznych szt. 2. (5% objętości robót) 77 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 78 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. d.1.5 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w m gruntach suchych kat.i-iv wraz z rozbiórką 79 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio d.1.5 bez opsypki do głębokości 4 m. Odc. 30m długości. Igłofiltry w rozstawie 1.5m. Krotność = 5 szt Pompowanie wody pompą przeponową o wydajności do 35 m3/h. m-g 20 d.1.5 Przyjęto 20 m-g pracy pompy na odcinek. Rozliczenie pracy pompy wg. dziennika pompowania w trakcie realizacji inwestycji. Krotność = 5 81 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m d d.1.5 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m = Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/ d rurami o śr mm w gruntach kat.iii-iv. Rura oslonowa poliestrowa DN400 m Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej m 13.5 d.1.5 mm w rurach ochronnych. Rura PVC DN Zamknięcie rur ochronnych betonem. Manszety m 3 1 d Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 1000 d.1.5 mm, z włazem żeliwnym - analogia szt 3 87 Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 425 mm, szt 15 d.1.5 z włazem żeliwnym - analogia 88 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 odc. -1 prób. 18 d.1.5 mm 89 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m d.1.5 odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 91 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m d.1.5 kat. III-IV 92 d.1.5 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku m ( ) =

6 1.6 Kolektor S-13/11 - S-13/11/2 L=127.0m (kod CPV ) 93 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.1.6 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 80% kubatury robót. 94 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach m d.1.6 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 20% kubatury robót. 95 Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi m o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV. Powiększenie wykopu d.1.6 pod komory robocze przewiertów mechanicznych szt. 2. (95% objętości robót) 96 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach m d.1.6 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. Powiększenie wykopu pod komory robocze przewiertów mechanicznych szt. 2. (5% objętości robót) 97 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 98 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. d.1.6 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w m gruntach suchych kat.i-iv wraz z rozbiórką 99 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio d.1.6 bez opsypki do głębokości 4 m. Odc. 30m długości. Igłofiltry w rozstawie 1.5m. Krotność = 4 szt Pompowanie wody pompą przeponową o wydajności do 35 m3/h. m-g 20 d.1.6 Przyjęto 20 m-g pracy pompy na odcinek. Rozliczenie pracy pompy wg. dziennika pompowania w trakcie realizacji inwestycji. Krotność = Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m d Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m d d.1.6 Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/ 60 rurami o śr mm w gruntach kat.iii-iv. Rura oslonowa poliestrowa DN400 m Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej m 10.5 d.1.6 mm w rurach ochronnych. Rura PVC DN Zamknięcie rur ochronnych betonem. Manszety m 3 1 d Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 1000 d.1.6 mm, z włazem żeliwnym - analogia szt Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 425 mm, szt 7 d.1.6 z włazem żeliwnym - analogia 108 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 odc. -1 prób. 9 d.1.6 mm 109 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m d.1.6 odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 111 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m d.1.6 kat. III-IV 112 d.1.6 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku m ( ) =

7 1.7 Kolektor S-15 - S-15/6 L=317.0m (kod CPV ) 113 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.1.7 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 80% kubatury robót. 114 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach m d.1.7 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 20% kubatury robót. 115 Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi m o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV. Powiększenie wykopu d.1.7 pod komory robocze przewiertów mechanicznych szt. 2. (95% objętości robót) 116 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach m d.1.7 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. Powiększenie wykopu pod komory robocze przewiertów mechanicznych szt. 2. (5% objętości robót) 117 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 118 d.1.7 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.i-iv wraz z rozbiórką 119 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio d.1.7 bez opsypki do głębokości 4 m. Odc. 30m długości. Igłofiltry w rozstawie 1.5m. Krotność = d d.1.7 Pompowanie wody pompą przeponową o wydajności do 35 m3/h. Przyjęto 20 m-g pracy pompy na odcinek. Rozliczenie pracy pompy wg. dziennika pompowania w trakcie realizacji inwestycji. Krotność = 10 m 2 2*(2.0+1)* ( * 0.2) = szt. 20 m-g 20 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m = Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/ d rurami o śr mm w gruntach kat.iii-iv. Rura oslonowa poliestrowa DN400 m Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej m 12.5 d.1.7 mm w rurach ochronnych. Rura PVC DN Zamknięcie rur ochronnych betonem. Manszety m 3 1 d d.1.7 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m = Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 1000 d.1.7 mm, z włazem żeliwnym - analogia szt Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 425 mm, szt 8 d.1.7 z włazem żeliwnym - analogia 128 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 odc. -1 prób. 14 d.1.7 mm 129 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m d.1.7 odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 131 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m d.1.7 kat. III-IV 132 d.1.7 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 133 Zagospodarowanie pozostałego pasa robót - przywrócenie do stanu d.1.7 pierwotnego. Przyjęto do rekultywacji pas robót pod przyłącze o szerokości 3,0 m. m ( ) = m *3.0 =

8 1.8 Kolektor PP - S-20/20 L=595.0m (kod CPV ) 134 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.1.8 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 80% kubatury robót. 135 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach m d.1.8 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 20% kubatury robót. 136 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach m d.1.8 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 6 m. 20% kubatury robót. 137 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 138 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do m Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. d.1.8 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.i-iv wraz z rozbiórką 140 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. d.1.8 do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.i-iv wraz z rozbiórką 141 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio d.1.8 bez opsypki do głębokości 4 m. Odc. 30m długości. Igłofiltry w rozstawie 1.5m. Krotność = d d.1.8 Pompowanie wody pompą przeponową o wydajności do 35 m3/h. Przyjęto 20 m-g pracy pompy na odcinek. Rozliczenie pracy pompy wg. dziennika pompowania w trakcie realizacji inwestycji. Krotność = 19 m 2 2*(2.0+1)* ( * 0.2) = m 2 2*( )* ( *0.2) = szt. 20 m-g 20 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m = Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m d Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 1000 d.1.8 mm, z włazem żeliwnym - analogia szt Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 425 mm, szt 38 d.1.8 z włazem żeliwnym - analogia 147 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 odc. -1 prób. 51 d.1.8 mm 148 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m d.1.8 odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 150 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m d.1.8 kat. III-IV 151 d.1.8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku m ( ) =

9 1.9 Kolektor S-20 - S-20/6 L=211.0m (kod CPV ) 152 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.1.9 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 80% kubatury robót. 153 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach m d.1.9 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 20% kubatury robót. 154 Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi m o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV. Powiększenie wykopu d.1.9 pod komory robocze przewiertów mechanicznych szt. 2. (95% objętości robót) 155 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach m d.1.9 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. Powiększenie wykopu pod komory robocze przewiertów mechanicznych szt. 2. (5% objętości robót) 156 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 157 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. d.1.9 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w m gruntach suchych kat.i-iv wraz z rozbiórką 158 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio d.1.9 bez opsypki do głębokości 4 m. Odc. 30m długości. Igłofiltry w rozstawie 1.5m. Krotność = 7 szt Pompowanie wody pompą przeponową o wydajności do 35 m3/h. m-g 20 d.1.9 Przyjęto 20 m-g pracy pompy na odcinek. Rozliczenie pracy pompy wg. dziennika pompowania w trakcie realizacji inwestycji. Krotność = Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m d Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m d d.1.9 Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/ 60 rurami o śr mm w gruntach kat.iii-iv. Rura oslonowa poliestrowa DN400 m Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej m 9.0 d.1.9 mm w rurach ochronnych. Rura PVC DN Zamknięcie rur ochronnych betonem. Manszety m 3 1 d Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 1000 szt 4 d.1.9 mm, z włazem żeliwnym - analogia 166 Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 1000 d.1.9 mm, z włazem żeliwnym - studnia rozprężna szt Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 425 mm, szt 14 d.1.9 z włazem żeliwnym - analogia 168 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 odc. -1 prób. 19 d.1.9 mm 169 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m d.1.9 odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 171 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m d.1.9 kat. III-IV 172 d.1.9 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku m ( ) =

10 1.10 Pompownia PP (kod CPV ) 173 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m 3 0.8*3.0*3.0* m3 na odkład w gruncie kat.i-ii. (80% objętości robót ziemnych) 0 ( ) = Ręczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t i wyładowaniem na odkład kat.gr.i-ii. (20% objętości robót ziemnych) 175 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w 0 gruntach suchych kat.i-iv wraz z rozbiórką m 3 0.2*3.0*3.0* ( ) = m 2 4*3.0*( ) = Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m 2 3.0*3.0 = Kompletna przepompownia ścieków sanitarnych PP. Cena zawiera: wykonanie i dostawę kompletnej monolitycznej pompowni, rozruch pompowni i szkolenie. Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku kpl. 1 m m m =

11 1.11 Kanał ciśnieniowy L=6,5m (kod CPV ) 181 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m m3 na odkład w gruncie kat.i-ii. (80% objętości robót ziemnych) Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.i-ii z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. (20% objętości robót ziemnych) Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m m Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm m 6.5 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nominalnej do 100 mm Obsypka gruntem z wykopu - Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.i-ii Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku prob. 1 m m m m ( ) =

12 1.12 Przyłącze elektryczne do pompowni (kod CPV ) 191 Montaż rur osłonowych na słupie Arot BE fi 50 lub równoważne 2 m Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II (relacji słup- szafa sterownicza-przepompownia) Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - ( konstrukcja z odsadzką do mocownia ącza na słupie) Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupie, szafie, przepompowni do dolnego zacisku uziemiającego bednarka Fe/Zn 25/4 mm Malowanie kabli lub rur wraz z uchwytami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych malowanie bednarki przy wyjściu z gruntu lakierem asfaltowym Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.i-ii pręt pomiedziowany fi 16 l=1,6 m 10szt. Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm (w wykopie) DVK fi 110 mm (lub równoważne)-ochrona kabli sterowniczych Rury o śr.do 50 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton-pompownia- rura arot fi 50 -wejście do szafy sterowniczej wlz i kabli sterowniczych Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKYżo 5 x 10 mm2 lub równoważne(łącznie z zapasami) Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II (relacja słup-szafa-przepompownia) Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (w tym podłączenie) 5 x 10 mm2 bez końcówek Złacze pomiarowe- obudowa termoutwardzalna, II klasa ochronności., wyposażone wg. PB ( chrona od przepięć, z dodatkowymi drzwiczkami) Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 5 x 10 mm2 1 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1 m 3 6*0.7*0.4 = szt. 1 m 10 m 6 m 16 m 4 m 4 m 6.0 m 6.0 m 6 m 3 6.0*0.4*0.5 = szt. 2 szt. 1 odc. 1 pomiar 1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt

13 2 Przyłącza kanalizacyjne objęte inwestycją 115 szt. L=374,5 m (kod CPV ) 2.1 Przyłącza kanalizacyjne na kanale S-13 - S-13/16 1 szt., L=3.6m 208 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.2.1 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 80% kubatury robót 209 d d.2.1 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 20% kubatury robót Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do m m Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m d Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm m 3.6 d Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na szt 1 d.2.1 wcisk o śr. zewn. 160 mm. Zaślepka PVC śr. 160mm 214 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na d.2.1 odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 216 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste d.2.1 kat. III-IV 217 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi d.2.1 kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 218 Zagospodarowanie pozostałego pasa robót - przywrócenie do stanu d.2.1 pierwotnego. Przyjęto do rekultywacji pas robót pod przyłącze o szerokości 3,0 m. m * (3.6)*0.08^2* 3.14 = m m ( ) = m 2 3.6*3.0 =

14 2.2 Przyłącza kanalizacyjne na kanale S-13/2 - S-13/2/2 1 szt., L=4.0m 219 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.2.2 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 80% kubatury robót 220 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach d.2.2 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz- m nym głębokość do 3 m. 20% kubatury robót 221 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 222 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m d Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm m 4.0 d Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na d.2.2 wcisk o śr. zewn. 160 mm. Zaślepka PVC śr. 160mm szt Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 160 mm i średnicy 425 mm, szt 1 d.2.2 z włazem żeliwnym 226 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d d.2.2 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 228 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste d.2.2 kat. III-IV 229 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi d.2.2 kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 230 Zagospodarowanie pozostałego pasa robót - przywrócenie do stanu d.2.2 pierwotnego. Przyjęto do rekultywacji pas robót pod przyłącze o szerokości 3,0 m. m * (4.0)*0.08^2* 3.14-(1.28)* (0.425/2)^2* 3.14 = m m ( ) = m 2 4.0*3.0 =

15 2.3 Przyłącza kanalizacyjne na kanale S-13/8 - S-13/8/3 10 szt., L=40.0m 231 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.2.3 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 80% kubatury robót 232 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m d.2.3 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 50% kubatury robót w granicach działek 233 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach d.2.3 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 20% kubatury robót 234 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach d.2.3 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 50% kubatury robót w granicach działek m m Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 236 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m d Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm m 40.0 d Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na d.2.3 wcisk o śr. zewn. 160 mm. Zaślepka PVC śr. 160mm szt Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 160 mm i średnicy 425 mm, szt 7 d.2.3 z włazem żeliwnym 240 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d d.2.3 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 242 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste d.2.3 kat. III-IV 243 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi d.2.3 kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 244 Zagospodarowanie pozostałego pasa robót - przywrócenie do stanu d.2.3 pierwotnego. Przyjęto do rekultywacji pas robót pod przyłącze o szerokości 3,0 m. m * (40.0)*0.08^2* 3.14-( )*(0.425/2) ^2*3.14 = m m ( ) = m 2 (3.0*6+4.0)*3.0 =

16 2.4 Przyłącza kanalizacyjne na kanale S-13/9 - S-13/9/3 19 szt., L=59,9 m 245 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.2.4 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 80% kubatury robót 246 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m d.2.4 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 50% kubatury robót w granicach działek 247 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach d.2.4 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 20% kubatury robót 248 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach d.2.4 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 50% kubatury robót w granicach działek m m Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 250 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m d Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm m 59.9 d Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na d.2.4 wcisk o śr. zewn. 160 mm. Zaślepka PVC śr. 160mm szt Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 160 mm i średnicy 425 mm, szt 6 d.2.4 z włazem żeliwnym 254 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d d.2.4 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 256 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste d.2.4 kat. III-IV 257 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi d.2.4 kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 258 Zagospodarowanie pozostałego pasa robót - przywrócenie do stanu d.2.4 pierwotnego. Przyjęto do rekultywacji pas robót pod przyłącze o szerokości 3,0 m. m * (59.9)*0.08^2* 3.14-(( ))* (0.425/2)^2* 3.14 = m m ( ) = m 2 ( * 4.0)*3.0 =

17 2.5 Przyłącza kanalizacyjne na kanale S-13/11 - S-13/11/2 10 szt., L=25,4 m 259 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.2.5 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 80% kubatury robót 260 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m d.2.5 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 50% kubatury robót w granicach działek 261 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach d.2.5 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 20% kubatury robót 262 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach d.2.5 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 50% kubatury robót w granicach działek m m Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 264 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m d Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm m 25.4 d Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na d.2.5 wcisk o śr. zewn. 160 mm. Zaślepka PVC śr. 160mm szt Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 160 mm i średnicy 425 mm, szt 3 d.2.5 z włazem żeliwnym 268 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d d.2.5 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 270 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste d.2.5 kat. III-IV 271 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi d.2.5 kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 272 Zagospodarowanie pozostałego pasa robót - przywrócenie do stanu d.2.5 pierwotnego. Przyjęto do rekultywacji pas robót pod przyłącze o szerokości 3,0 m. m * (25.4)* 0.08^2*3.14- ((3*1.5))* (0.425/2)^2* 3.14 = m m ( ) = m 2 ( )* 3.0 =

18 2.6 Przyłącza kanalizacyjne na kanale S-15 - S-15/6 9 szt., L=47.6 m 273 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.2.6 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 80% kubatury robót 274 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m d.2.6 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 50% kubatury robót w granicach działek 275 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach d.2.6 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 20% kubatury robót 276 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach d.2.6 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 50% kubatury robót w granicach działek m m Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 278 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m d Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm m 47.6 d Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na d.2.6 wcisk o śr. zewn. 160 mm. Zaślepka PVC śr. 160mm szt Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 160 mm i średnicy 425 mm, szt 3 d.2.6 z włazem żeliwnym 282 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d d.2.6 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 284 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste d.2.6 kat. III-IV 285 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi d.2.6 kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 286 Zagospodarowanie pozostałego pasa robót - przywrócenie do stanu d.2.6 pierwotnego. Przyjęto do rekultywacji pas robót pod przyłącze o szerokości 3,0 m. m * (46.7)* 0.08^2*3.14- ((3*1.5))* (0.425/2)^2* 3.14 = m m ( ) = m 2 (3*3.2)*3.0 =

19 2.7 Przyłącza kanalizacyjne na kanale PP - S-20/20 45 szt., L=154,5 m 287 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.2.7 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 80% kubatury robót 288 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m d.2.7 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 50% kubatury robót w granicach działek 289 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach d.2.7 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 20% kubatury robót 290 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach d.2.7 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 50% kubatury robót w granicach działek m m Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 292 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m d d.2.7 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm m = Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm m d Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na d.2.7 wcisk o śr. zewn. 160 mm. Zaślepka PVC śr. 160mm szt Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 425 mm, szt 5 d.2.7 z włazem żeliwnym - analogia 297 Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 160 mm i średnicy 425 mm, szt 6 d.2.7 z włazem żeliwnym 298 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na d.2.7 odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 300 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste d.2.7 kat. III-IV 301 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi d.2.7 kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 302 Zagospodarowanie pozostałego pasa robót - przywrócenie do stanu d.2.7 pierwotnego. Przyjęto do rekultywacji pas robót pod przyłącze o szerokości 3,0 m. m * (101.0)*0.08^ 2*3.14-(53.5)* 0.1^2*3.14-(6* )* (0.425/2)^2* 3.14 = m m ( ) = m 2 ( )*3.0 =

20 2.8 Przyłącza kanalizacyjne na kanale S-20 - S-20/6 20 szt., L=39,5 m 303 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.2.8 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 80% kubatury robót 304 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m d.2.8 m3 na odkład w gruncie kat.iii. 50% kubatury robót w granicach działek 305 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach d.2.8 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 20% kubatury robót 306 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach d.2.8 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 50% kubatury robót w granicach działek m m Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 308 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m d Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm m = d Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm m = d Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na d.2.8 wcisk o śr. zewn. 160 mm. Zaślepka PVC śr. 160mm szt Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i średnicy 425 mm, szt 1 d.2.8 z włazem żeliwnym - analogia 313 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d d.2.8 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 315 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste d.2.8 kat. III-IV 316 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi d.2.8 kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 317 Zagospodarowanie pozostałego pasa robót - przywrócenie do stanu d.2.8 pierwotnego. Przyjęto do rekultywacji pas robót pod przyłącze o szerokości 3,0 m. m * (33.0)* 0.08^2*3.14- (6.5)*0.1^2* 3.14-(1.59)* (0.425/2)^2* 3.14 = m m ( ) = m 2 (4.0)*3.0 =

21 3 Sieć wodociągowa L=2 256,8 m (kod CPV ) 3.1 Wodociąg W1-Hp5 L=614.5 m 318 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.3.1 m3 na odkład w gruncie kat.iii 319 d d d.3.1 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do m m Podłoża z materiałów sypkich o grub. 20 cm m = Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, m d.3.1 PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm 323 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych d.3.1 PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm ącz /50 = Hydranty pożarowe podziemne o śr.80 mm kpl. 5 d Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 kpl. 2 d.3.1 mm 326 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 kpl. 16 d.3.1 mm 327 Trójnik kołnierzowy DN150/150 szt 1 d Trójnik kołnierzowy DN100/100 szt 5 d Trójnik kołnierzowy DN100/80 szt 4 d Redukcja kołnierzowa DN150/100 szt 1 d Redukcja kołnierzowa DN100/80 szt 1 d Tuleja kołnierzowa PE DN160 szt 2 d Tuleja kołnierzowa PE DN110 szt 25 d Bloki oporowe szt = d Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych prob. 5 d.3.1 ( PE ) o śr.nominalnej do 100 mm 336 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do odc.200m 2 d mm 337 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 odc.200m 3 d.3.1 mm 338 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na d.3.1 odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 340 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste d.3.1 kat. III-IV 341 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi d.3.1 kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku m * *0.055^2* 3.14 = m m ( ) =

22 342 Zagospodarowanie pozostałego pasa robót - przywrócenie do stanu d.3.1 pierwotnego. Przyjęto do rekultywacji pas robót pod przyłącze o szerokości 3,0 m. m *3.0 =

23 3.2 Wodociąg W5-Hp5/6 L=816.3 m 343 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m d.3.2 m3 na odkład w gruncie kat.iii 344 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach m d.3.2 suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m 345 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m d m wypraskami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do 346 Podłoża z materiałów sypkich o grub. 20 cm m d = Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, m d.3.2 PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm 348 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych d.3.2 PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm ącz /50 = Hydranty pożarowe podziemne o śr.80 mm kpl. 6 d Trójnik kołnierzowy DN100/80 szt 5 d Redukcja kołnierzowa DN100/80 szt 1 d Tuleja kołnierzowa PE DN110 szt 11 d Bloki oporowe szt *5 = d Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych prob. 6 d.3.2 ( PE ) o śr.nominalnej do 100 mm 355 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do odc.200m 4 d mm 356 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 odc.200m 4 d.3.2 mm 357 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m d d.3.2 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 359 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste d.3.2 kat. III-IV m * *0.055^2* 3.14 = m

PRZEDMIAR ROBÓT na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów w gm. Kozienice. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

PRZEDMIAR ROBÓT na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów w gm. Kozienice. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: BR PROJEKT Błażej Rogulski ul. Sosnowskiego /56, 0-78 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów w gm. Kozienice Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT P.H.U PROGRESS INSTALACJE SANITARNE WOLA ZAŁĘŻNA 1A; 26-300 OPOCZNO KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. J. Skrzetuskiego w Białymstoku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi oraz budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa BKprojekt Beata Kalinowska ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociągowej przy "Budowie ronda i chodnika w Olmontach wzdłuż ul. Jaworowej w drodze powiatowej nr 1493B"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6 Zakład Usług Komunalnych 70-40 Szczecin ul. Kaszubska 59/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej W9-W9.6 w ul. Szantowej w Świnoujściu ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul. Szantowa

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : GMINA CZERWONAK Obiekt : Budowa ul. Kolejowej w Miękowie na odcinku od końcaistniejącej nawierzchni z kostki do skrzyżowania z ul. Majową wraz z odcinkiem ul. Ogrodowej do skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: rurociąg o śr 315mm 603.00 1. 1. 1. KNNR 00-01-0502-0100 1. 1. 2. KNNR 00-01-0210-0400 1. 1. 3. KNNR 00-01-0307-0500 1. 1. 4. KNNR 00-01-0312-0200 1. 1. 5. KNNR 00-01-0214-0300

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s. c. Os. Słowackiego 22/9, Trzcianka

PRZEDMIAR. Zakład Usług Technicznych PROSBED s. c. Os. Słowackiego 22/9, Trzcianka Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s. c. Os. Słowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Sarcz ADRES INWESTYCJI : Sarcz - gmina Trzcianka

Bardziej szczegółowo

Nowa Deba centrum etap II cz Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Nowa Deba centrum etap II cz Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Grupa Miasto 1.1 Element Roboty ziemne 1.1.1 KNR-W 2-01 0113-03 1.1.2 KNR 2-01 0126-01 0126-02 1.1.3 KNRW 201/212/7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

Bardziej szczegółowo

SKAR CENTRUM Sp. z o. o Kielce, ul. Panoramiczna 5/19

SKAR CENTRUM Sp. z o. o Kielce, ul. Panoramiczna 5/19 SKAR CENTRUM Sp. z o. o. 25-503 Kielce, ul. Panoramiczna 5/19 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Równicki DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Równicki DATA OPRACOWANIA : "INSTALAND" Andrzej Białecki ul. Jana Cybisa 6 m 46 02-784 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO INFO-PROJEKT ul. Ofiar Oświęcimskich 63, 47-440 Górki Śląskie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa Obręb Ubiedrze, działki nr: 54/1, 286/2. Obręb Kłanino,

Bardziej szczegółowo

WOLA ZAŁĘŻNA 1A OPOCZNO KOSZTORYS ŚLEPY

WOLA ZAŁĘŻNA 1A OPOCZNO KOSZTORYS ŚLEPY P.H.U PROGRESS WOLA ZAŁĘŻNA 1A 26-300 OPOCZNO KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalbert Norbert Jankowski

PRZEDMIAR. Instalbert Norbert Jankowski Instalbert Norbert Jankowski NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownia ul. Kwiatowa ADRES INWESTYCJI : dz. 188/17, 192/34, 192/12, 192/19, 192/37, 194/2, 195/4, 196/15,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT- KANAIZACJA SANITARNA - SIEĆ ETAP III

PRZEDMIAR ROBÓT- KANAIZACJA SANITARNA - SIEĆ ETAP III USŁUGI INWESTYCYJNE i PROJEKTO- WE ELŻBIETA SZYMAŃSKA 09-400 PŁOCK UL.REMBIELIŃSKIEGO 1/78 PRZEDMIAR ROBÓT- KANAIZACJA SANITARNA - SIEĆ ETAP III Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000 Data utworzenia: 2009-07-15 Przyłącza wod.-kan. Zespołu Terenowych Urządzeń Sportowych Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Wodociąg - przyłącze Dział nr 1.1. roboty ziemne 1. KNR 2-01 0218-0200 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, 21-100 Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć wodociągowa. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Perlejewo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć wodociągowa. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Perlejewo Data opracowania: 2011-01-11 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Sieć wodociągowa Adres inwestycji: Perlejewo Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej Przedmiar robót 1. Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy 1.1.1. Roboty ziemne Strona 1 1.ST-KD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard, ul. Lutyków Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kanalizacja tłoczna 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kanalizacja tłoczna 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.1 1 Kanalizacja tłoczna 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.1 KNNR 1 0111-01 2 KNR AT-03 d.1.1 0101-02 3 KNNR 6 d.1.1 0802-04 4 KNR 4-04 d.1.1 1103-01 5 KNR 4-04 d.1.1 1103-04 6 KNR 4-04 d.1.1 1103-05 7 wycena

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, gmina Bliżyn ADRES INWESTYCJI: Gmina Bliżyn, miejscowość Gilów, INWESTOR: Gmina Bliżyn z siedziba 26-120 Bliżyn ul.

Bardziej szczegółowo

wg nakładów rzeczowych KNR

wg nakładów rzeczowych KNR Przedmiar robót - przyłącza wodociągu, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażu Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Ilość 1. I - Przekładka istniejącego wodociągu 1.1 Roboty ziemne CPV 451110-0

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa sanitarna 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4 - Roboty sanitarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Przedmiar robót SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Data: 2015-05-11 Budowa: WODOCIĄGOWEJ WE WSI Lokalizacja: Siołkowa nr 944, 1012, 1015, 1017, 1034/3, 1042, 1043, 1044, 1782, 1783, 1851, 1864, 1865,

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7a SPORZĄDZIŁ :... DATA OPRACOWANIA :... Poziom cen :

Załącznik 7a SPORZĄDZIŁ :... DATA OPRACOWANIA :... Poziom cen : Załącznik 7a K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45232400-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej APIS Al. Niepodległości 5, 6-90 Piła NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej ADRES INWESTYCJI : ul. Taszarowo, Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Biuro Seko Kosztorysowanie i Nadzory Halina Magiera 97-00 Tomaszów Maz. ul. Głowackiego 35/ 37 m PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót załącznik nr 6

Przedmiar robót załącznik nr 6 Przedmiar robót załącznik nr 6 Lp Normatyw Opis Suma Element: Kanalizacja burzowa. 0-0-08-0300 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.iv 30 30.00 0-0-0-0800

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ADRES INWESTYCJI : BANIE dz. 43 i 4 ul. Ogrodowa gm. Banie INWESTOR : Urząd Gminy Banie ADRES INWESTORA : ul. Skośna 6, 74-0 Banie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJEKT" Spółdzielnia Pracy Białystok ul. Lipowa 4

PRZEDMIAR. Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy Białystok ul. Lipowa 4 Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJEKT" Spółdzielnia Pracy 5-47 Białystok ul. Lipowa 4 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze wodociągowe ADRES INWESTYCJI : Siemiatycze Stacja ul. Drohiczyńska INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Długa kosztorys K Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Długa kosztorys K Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Długa kosztorys 12.2012 K Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3538) 1 Grupa ul. Długa 1.1.1 KNR-W 2-01 terenie równinnym 0,3 km 0,300 1.1.2 KNR 231/802/7 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 42P-11-U

Przedmiar robót 42P-11-U Przedmiar robót 42P-11-U Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zadanie II etap I - Wanaty. Pompownia P-20 z kanałem tłocznym Kod CPV 45231300-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10 Proenco Kielce, Warszawska 30/10 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV

P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV-45111200-0 - Roboty ziemne CPV-45231300-8 - Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzających ścieki - ST-25 NAZWA INWESTYCJI : Zbiornik na ścieki sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI DO GRANIC EWID. DZIAŁEK ADRES BUDOWY

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI DO GRANIC EWID. DZIAŁEK ADRES BUDOWY JEDNOSTKA PROJEKTOWA BIURO PROJEKTÓW USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 0 tel.(046) 86-4-0 tel. Kom. 600-033-443 mail. uphs@o.pl ; NIP 837-6-5-0 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedłużenia ul. Zawady w Białymstoku wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia r.

ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia r. ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia 08.05.2009r. KOSZTORYS OFERTOWY "Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Goździe" 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.karszówka. Podstawa Wartość/zł/ 5 L.p.

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr. Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T j.. Poszcz Raze 1.1 R o b o t y z i e n e A R N E J Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : I ETAP Sieć wodociągowa Zaberbecze, Jagodnica, Witulin Obiekt : Sieć wodociągowa Zaberbecze, Jagodnica, Witulin Adres : Zaberbecze,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z rurami osłonowymi dla kanalizacji teletechnicznej na terenie osiedla Nowe Polkowice w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa obręb ewidencyjny Biesiekierz działki nr: 2/44, 2/56,

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Kazimierz Jancewicz Identyfikator: KJ Data utworzenia: 2011-03-25 Sieć kanalizacji grawitacyjnej we wsi Kramkowo i sieć kanalizacji tłocznej relacji Oczyszczalnia ścieków w Wiźnie - Kramkowo Tabela przedmiaru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT AL-PROJEKT MGR INŻ. ADAM LACHOWSKI ŁOMIANKI DZIEKANÓW LEŚNY UL. POGODNA 36

PRZEDMIAR ROBÓT AL-PROJEKT MGR INŻ. ADAM LACHOWSKI ŁOMIANKI DZIEKANÓW LEŚNY UL. POGODNA 36 AL-PROJEKT MGR INŻ. ADAM LACHOWSKI 05-09 ŁOMIANKI DZIEKANÓW LEŚNY UL. POGODNA 6 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Opis robót. Jm Ilość Kosztorys Rozbudowa drogi gminnej nr R ul. Rędziny od km km w

Przedmiar robót. Opis robót. Jm Ilość Kosztorys Rozbudowa drogi gminnej nr R ul. Rędziny od km km w I strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys Rędziny od km 0+270-km 0+683 w miejscowości chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją 1 Rozdział KANALIZACJA DESZCZOWA 1.1 Element ROBOTY ZIEMNE 1.1.1 KNR 201/206/2

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granic działek w m.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granic działek w m. KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. SŁONIN Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granic działek w m. SŁONIN Inwestor :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-19, KNR 2-28, KNR 2-18 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBÓT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-19, KNR 2-28, KNR 2-18 Waluta: PLN Wnioskodawca, Inwestor: GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH PRZEBENDÓW 44 39-308 WADOWICE GÓRNE PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: BUDOWA ZSILANIA AWARYJNEGO WODOCIĄGU DLA GMINY WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg Poryte - Budziski. Data opracowania: Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg Poryte - Budziski. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Data opracowania: 2009-12-30 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Wodociąg Poryte - Budziski Adres inwestycji: Zamawiającyr: Poryte, Budziski gmina Stawiski Gmina Stawiski 18 520 Stawiski Plac Wolności 13/15

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Chopina Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/ Komorów PRZEDMIAR ROBÓT

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/ Komorów PRZEDMIAR ROBÓT ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 8/0 05-806 Komorów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Przedmiar robót Budowa drogi od al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Data: 2017-07-21 Budowa: Droga gminna wraz z rondem i wlotami Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

1 Wodociąg 0,000 W1 0,000 0,000

1 Wodociąg 0,000 W1 0,000 0,000 Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe Razem 1 2 3 4 5 6 1 Wodociąg 0,000 1.1 (P1 1.2 (P2 1.3 (P3 1.4 (P4 1.5 (P5 1.6 (P6 1.7 (P7 1.8 (P8 1.9 (P9 1.10 1.11 (P11 W1 0,000 0,000

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z rurami osłonowymi dla kanalizacji teletechnicznej na terenie osiedla Nowe Polkowice w

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg w miejscowościach Budy Czarnockie i Marianowo. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg w miejscowościach Budy Czarnockie i Marianowo. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Wodociąg w miejscowościach Budy Czarnockie i Marianowo Adres inwestycji: Zamawiający: Gmina Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Egz. 1/1. Przedmiar ORZEŁEK, KAMIEŃ KRAJEŃSKI. Gmina Kamień Krajeński. Plac Odrodzenia Kamień Krajeński

Egz. 1/1. Przedmiar ORZEŁEK, KAMIEŃ KRAJEŃSKI. Gmina Kamień Krajeński. Plac Odrodzenia Kamień Krajeński Pracownia Projektowa: B&B Ida Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68 tel O-52 3973730 fax. O-52 3973730 wew.24 burghn@02.pl NIp 555-100-24-34 Przedmiar BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ŚCIEKOWEJ I SIECI

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn.

PDF created with pdffactory Pro trial version   Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn. Przedmiar Data: 2007-11-07 Budowa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.l.rydygiera Kraków oś. Złotej Jesieni 1 Obiekt: Zewnętrzna Instalacja wodociągu II strefy ciśnień Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień HEKO Halina Karmolińska - Słotkowska ul Jugosłowiańska 1; 60-301 Poznań PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 5000000-7 Roboty budowlane 5111-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Przedmiar robót Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Obiekt Kod CPV Budowa 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kazimierz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiek Obiekt : Przepompownia ścieków PS1, PS2 i PS3

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 26 KOSZTORYS INWESTORSKI

ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 26 KOSZTORYS INWESTORSKI ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 6 KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR ROBÓT : PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ADRES INWESTYCJI : UL. PASTWISKA W STARACHOWICACH INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul.sportowa - Etap I ADRES INWESTYCJI : Braniewo ul.sportowa INWESTOR : Urząd Miasta Braniewa ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: SIECI ZEWNĘTRZNE - przyłącza, sieci

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO UMCS W LUBLINIE PL. M.C. SKŁODOWSKIEJ NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rur przykanalika kanalizacji sanitarnej w DS. "Babilon" ADRES INWESTYCJI : 0-06 Lublin ul. Idziego Radziszewskiego 7 INWESTOR : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : 30 listopad 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30 listopad Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : 30 listopad 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30 listopad Data zatwierdzenia Pracownia Projektowa R-PLAN 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 33D Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra. Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra. Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Pracownia Projektowa R-PLAN 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 33D Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kolejowa 17C Nidzica. Olsztyn, styczeń 2018 r. Opracowała:

PRZEDMIAR. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kolejowa 17C Nidzica. Olsztyn, styczeń 2018 r. Opracowała: PRZEDMIAR Nazwa inwestycji: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z ich przyłączami w granicach opracowania projektu na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3111 N Tadeusza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNNR 1N wg nakładów rzeczowych KNNR 1N

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNNR 1N wg nakładów rzeczowych KNNR 1N PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: Ośrodek Administracyjno Warsztatowy Adres budowy: Kazimierz Biurowiec, 62-530 Kazimierz Biskupi Obiekt: Przyłącze wodociągowe Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary

Bardziej szczegółowo