Bank Spółdzielczy w Zgierzu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Zgierzu"

Transkrypt

1 Zgierz, dnia 16 stycznia 2015 roku Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 r. Bank Spółdzielczy w Zgierzu wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych dotyczące m. in funkcjonowania kart debetowych. Główne zmiany to wprowadzenie zapisów w następującym zakresie: 1) usługi cashback dla kart VISA; 2) wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku; 3) wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobu potwierdzania transakcji internetowych, polegającego na podaniu przez Posiadacza rachunku/użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa pod nazwą Verified by Visa; otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia; 4) dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku BPS SA lub bezpośrednio w placówce Banku oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl). Powyższe zmiany nie wpływają na zakres praw i obowiązków Posiadaczy rachunków wynikających z podpisanych z Bankiem umów. Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy: 1) wejść na stronę internetową portalu kartowego 2) podać numer PESEL; 3) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym. Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności: - aktywować zabezpieczenie 3D Secure, - zmieniać kod PIN, - zastrzegać kartę. O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco. W załączeniu przesyłamy wprowadzane zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych. Dodatkowo informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 r. zmianie ulegnie także "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe". Zakres wprowadzanych zmian: dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.

2 Pełna treść zmienionych regulacji dostępna jest na stronie internetowej oraz w placówkach Banku. W przypadku pytań związanych z wprowadzanymi zmianami prosimy o kontakt z pracownikami we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Zgierzu. Zarząd Banku Spółdzielczego w Zgierzu Posiadacz rachunku ma prawo, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia Umowy, skutkuje wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Nie złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzenia Umowy oznaczać będzie akceptację zmian wprowadzonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych oraz w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe.

3 Informacja o zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych (obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 r.) 1) zmiana 2., który otrzymuje brzmienie: Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) autoryzacja wyrażenie przez Klienta lub osoby przez niego upoważnione do dysponowania środkami na rachunku bankowym, zgody na wykonanie transakcji płatniczej; 2) Bank - Bank Spółdzielczy w Zgierzu, jednostka organizacyjna, komórka organizacyjna Banku prowadząca rachunek bankowy; 3) Bank beneficjenta/odbiorcy - bank, który dokonuje rozliczenia przekazu z beneficjentem/odbiorcą; 4) Bank pośredniczący - bank, z którego usług korzysta bank zleceniodawcy kierując przekaz do banku beneficjenta; 5) Bank zleceniodawcy - bank krajowy lub zagraniczny, który przyjmuje od zleceniodawcy dyspozycję wykonania transakcji płatniczej; 6) bankomat - urządzenie umożliwiające Użytkownikowi karty wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy użyciu karty; 7) Beneficjent/Odbiorca - klient banku będący zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; 8) blokada karty (zastrzeżenie karty) - unieważnienie karty przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem; 9) CVV2/CVC2 trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty, używany do autoryzacji transakcji podczas dokonywania płatności bez fizycznego użycia karty, w szczególności do dokonywania transakcji na odległość, np. poprzez Internet, pocztę telefon; 10) czasowa blokada karty czynność dokonywana przez Bank lub na wniosek Użytkownika karty polegająca na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych; 11) Data waluty- moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek rozliczeniowy; 12) data waluty spot - standardowy termin rozliczenia transakcji przypadający na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia, pod warunkiem, iż zostało ono złożone zgodnie z obowiązującym w Banku terminarzem rozliczeń; 13) duplikat karty kolejny egzemplarz karty z takim samym numerem i datą ważności, jak w karcie dotychczas użytkowanej; 14) Dzień roboczy - dzień, w którym bank zleceniodawcy lub bank beneficjenta prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej; 15) Hasło 3D Secure przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Klienta/Użytkownika karty numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło służące do identyfikacji Kienta/Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure; 16) IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego - standard numeracji kont bankowych utworzony przez Europejski Komitet Standardów IBAN składa się z dwuliterowego ISO kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne), i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku; 17) Karta debetowa/karta międzynarodowa karta debetowa VISA/MasterCard wydawana przez Bank; 18) Karta Wzorów Podpisów (KWP) - dokument wskazujący osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem bankowym, sposób podpisywania dyspozycji, wzór podpisu oraz wzór pieczątki firmowej, który będzie obowiązywać na wszystkich dokumentach składanych w Banku przez Klienta; 19) Klient podmiot, który zawarł z Bankiem Umowę; 20) Kod identyfikacyjny - kod PIN (Personal Identification Number) stanowiący poufny numer lub inne oznaczenie, które łącznie z danymi zawartymi na karcie stanowią unikatowy identyfikator służący do elektronicznej identyfikacji Klienta/Użytkownika karty, przypisany do danej Karty i znany tylko Klientowi/Użytkownikowi karty lub czterocyfrowy kod umożliwiający dostęp do usługi SMS, TELEBANK, lub alfanumeryczny ciąg o długości od 4 do 8 znaków z uwzględnieniem dużych i małych liter lub cyfr zabezpieczający dostęp do klucza w Systemie Net-Bank, 21) Kod Swift/ BIC kod - (ang.: Swift code/ BIC code) przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi systemu S.W.I.F.T, skrót literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory ; 22) koszty BEN - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa beneficjent; 23) koszty OUR - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca; 24) koszty SHA - opcja kosztowa, wg której opłaty banku pośredniczącego i banku beneficjenta pokrywa beneficjent, a banku zleceniodawcy - zleceniodawca; 25) kraj Rzeczpospolita Polska; 26) Kurs walutowy - kurs wymiany, ogłaszany przez Bank, stosowany do przeliczania walut, dostępny w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku. Kurs walutowy może ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego. Zmiany wartości kursu walutowego nie wymagają uprzedniego zawiadomienia Klienta; 27) limit transakcyjny kwota, do wysokości której Użytkownik karty może dokonywać transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych w ciągu jednego dnia. Wysokość limitu ustalona jest osobno dla każdej z wymienionych transakcji. 28) nierezydent - podmiot w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą; 29) NRB - Numer Rachunku Bankowego - polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych będący unikatowym identyfikatorem; 30) Odbiorca - wierzyciel, który składa zlecenie Polecenia zapłaty na podstawie zgody udzielonej przez Klienta lub odbiera środki pieniężne stanowiące przedmiot transakcji płatniczej; 31) Odwołanie polecenia zapłaty - dyspozycja Klienta wstrzymująca obciążenie rachunku wskazanym, przyszłym poleceniem zapłaty, składana w Banku przed terminem realizacji;

4 32) okres umowny okres kalendarzowy wyrażony w dniach lub miesiącach, na który został otwarty rachunek lokaty terminowej; 33) organizacja płatnicza - międzynarodowa organizacja zajmująca się rozliczaniem transakcji dokonywanych przy użyciu kart wydanych w ramach danej organizacji; informacja o organizacjach płatniczych, w ramach których Bank wydaje karty, dostępna jest na stronie internetowej Banku; 34) Organizacje non-profit organizacje, dla których liczy się społeczny charakter prowadzonej działalności, tj. fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, kluby: społeczne, kultury, sportowe i rekreacyjne, ochotnicze straże pożarne, instytucje dobroczynne, komitety społeczne; 35) Pakiet - zestaw produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach jednej miesięcznej opłaty; 36) pełnomocnik osoba fizyczna posiadająca pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Klienta; 37) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta); 38) Polecenie zapłaty - usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku Klienta na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której Klient udzielił Odbiorcy; 39) portal kartowy system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Klientowi/Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej; 40) Przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz) transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA; 41) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: a) waluta transakcji EUR; b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; c) koszty SHA ; d) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; e) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 42) Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: a) waluta transakcji EUR; b) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; c) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; d) koszty SHA ; 43) przepisy dewizowe - ustawa Prawo dewizowe wraz z przepisami wykonawczymi opublikowanymi na jej podstawie oraz analogiczne przepisy prawa obowiązujące w krajach członkowskich UE; 44) rachunek bankowy rachunek bieżący, rachunek pomocniczy, rachunek lokaty terminowej, rachunek lokacyjny; 45) rachunek bieżący - rachunek rozliczeniowy, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych oraz wykonywania przez Klienta transakcji płatniczych; 46) rachunek lokacyjny rachunek przeznaczony do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych, niesłużący do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych; 47) rachunek lokaty terminowej - rachunek przeznaczony do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych w złotych, w określonym przez Klienta czasie i na określonych warunkach; 48) rachunek pomocniczy - rachunek rozliczeniowy, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych na określony cel oraz wykonywania przez Klienta transakcji płatniczych; 49) Regulamin niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych; 50) rezydent - podmiot w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju; 51) SEPA (Single Euro Payments Area) - jednolity obszar płatności w EUR; koncepcja, która spełnia rolę zintegrowanego rynku usług płatniczych; 52) strona internetowa Banku strona na której dostępne są m. in. aktualne wersje Regulaminu, Tabeli oprocentowania, Taryfy opłat oraz Tabeli kursowej; 53) System Net-Bank system umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Klienta oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej; 54) środki dostępu do Systemu Net-Bank identyfikator Użytkownika i hasło dostarczane w postaci wydruku, umożliwiające uwierzytelnianie Użytkownika oraz klucz będący nośnikiem podpisu elektronicznego lub opcjonalnie kody jednorazowe służące do autoryzacji zleceń płatniczych i innych dyspozycji w Systemie Net-Bank; 55) Tabela kursowa - tabela, w której publikowane są ustalone przez Bank kursy kupna/sprzedaży waluty krajowej (PLN) w stosunku do walut obcych, mające zastosowanie w obrocie dewizowym w Banku. Zmiany Tabeli wchodzą w życie począwszy od godziny wskazanej w jej treści; 56) Tabela oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania produktów bankowych dla Klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Zgierzu dostępna na stronie internetowej Banku i w placówkach Banku; 57) Taryfa opłat obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dostępna na stronie internetowej Banku i placówkach Banku; 58) terminal POS (Point of Sale) elektroniczny terminal służący do przeprowadzania transakcji przy użyciu karty wydanej przez bank i wydrukowania rachunku transakcji w tym do uzyskania przez Użytkownika karty akceptacji transakcji wydanej przez bank i wydrukowania rachunku transakcji; 59) transakcja płatnicza zainicjowana przez Zleceniodawcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, w tym:

5 a) transakcja bezgotówkowa (stykowa) - płatność za nabywane towary i usługi przy fizycznym użyciu karty w placówce handlowo-usługowej, jak również transakcja na odległość dokonywana bez fizycznego użycia karty, w szczególności zrealizowana za pośrednictwem Internetu, telefonu lub poczty; b) transakcja gotówkowa wypłata gotówki w ramach usługi cash back, w bankomatach, bankach lub w innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej umieszczonym na karcie; c) transakcja internetowa transakcja bezgotówkowa dokonana na odległość bez fizycznego użycia karty w Internecie; 60) Umowa - umowa rachunku bankowego lub o Pakiet zawarta z Klientem; 61) usługa cash back usługa na terminalu POS polegająca na wypłacie gotówki z kasy sklepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi; usługa ta jest dostępna tylko na terenie Polski; 62) Użytkownik Systemu Net-Bank Klient lub osoba działająca w imieniu Klienta i wskazany przez Klienta pełnomocnik, który otrzymuje dostęp do rachunków bankowych Klienta za pomocą Systemu Net-Bank; 63) Użytkownik karty osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Klienta do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz transakcji płatniczej kartą, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty, i która złożyła podpis na rewersie karty; 64) waluta obca - waluta nie będąca w kraju prawnym środkiem płatniczym; 65) waluta wymienialna - waluta obca określana jako wymienialna przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 66) wniosek - wniosek o wydanie karty; 67) wolne (dostępne) środki saldo rachunku powiększone o przyznany limit kredytowy; 68) zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa pod nazwą Verified by Visa; MasterCard pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia; 69) zadłużenie wymagalne wierzytelności Banku niespłacone przez Klienta w terminach określonych w Regulaminie; 70) zgoda - zgoda Klienta na obciążenie jego rachunku bankowego w umownych terminach, stanowiąca podstawę dla Odbiorcy do wystawiania poleceń zapłaty z tytułu określonych zobowiązań; 71) Zlecenie płatnicze oświadczenie Klienta zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, złożone w ustalonej z Bankiem formie; 72) Zleceniodawca podmiot zlecający dokonanie transakcji płatniczej. 2) w 24 dodanie nowych ust. 3-5, które otrzymują brzmienie: 3. W przypadku przekroczenia wolnych środków (powstania niedozwolonego salda debetowego), Klient zobowiązuje się spłacić niezwłocznie kwotę zadłużenia wraz z należnymi Bankowi odsetkami, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania zadłużenia dokonując wpłaty na rachunek. 4. Od kwoty zadłużenia, o której mowa w ust. 3 Bank nalicza odsetki w wysokości 4 - krotności stopy kredytu lombardowego NBP od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego dzień spłaty. 5. Brak spłaty zadłużenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 upoważnia Bank do dokonania czasowej blokady karty oraz potrącenia zadłużenia wraz z należnymi odsetkami ze środków na rachunkach Klienta prowadzonych w Banku.; 3) 27 otrzymuje brzmienie: Bank odpowiada za wykonanie dyspozycji składanych przez Klienta lub jego pełnomocnika zgodnie z ich treścią. ; 4) 28 otrzymuje brzmienie: W razie nieprawidłowego wykonania dyspozycji Bank ponosi odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności według ogólnych zasad określonych przepisami Kodeksu cywilnego. ; 5) w 36. ust. 5 otrzymuje brzmienie: W przypadku Przekazów od równowartości powyżej ,00 PLN, ustalonej według obowiązującego w dniu realizacji kursu średniego NBP (ogłoszonego w dniu poprzedzającym), istnieje możliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu kupna/sprzedaży waluty, pod warunkiem wpływu przekazu do Banku najpóźniej w dniu wskazanym jako dzień realizacji do godziny 15:00 (standardowy i przyspieszony tryb realizacji) lub do godziny 11:30 (pilny tryb realizacji). ; 6) w 38. dodanie nowego ust. 19, który otrzymuje brzmienie: Jeżeli transakcja płatnicza nie wiąże się z przeliczaniem waluty, Zleceniodawca ii Beneficjent ponoszą opłaty określone w umowie zawartej przez każdego z nich ze swoim dostawcą. Jedyną dopuszczalną opcją kosztową jest opcja SHA. ; 7) zmiana Rozdziału 11. Karty, który otrzymuje brzmienie: Rozdział 11. Karty Oddział 1. Postanowienia ogólne 55. Regulamin określa zasady wydawania, używania oraz zasady rozliczania transakcji płatniczych dokonywanych przy użyciu kart wydawanych przez Bank.

6 Karta jest własnością Banku. 2. Karta debetowa jest wydawana do rachunków bankowych zgodnie z aktualną ofertą Banku, dostępną w Taryfie opłat, placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 3. Karta debetowa umożliwia dostęp do środków na rachunkach bankowych poprzez dokonywanie transakcji płatniczych. 4. Karta debetowa wydawana jest Klientowi lub osobie fizycznej upoważnionej przez Klienta do dokonywania operacji kartą debetową w imieniu i na rzecz Klienta, z wyłączeniem osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych. 5. Do jednego rachunku może być wydana dowolna liczba kart, przy czym jednemu Klientowi / Użytkownikowi karty wydawany jest jeden typ karty Oddział 2. Wydawanie karty Warunkiem wydania nowej karty jest posiadanie rachunku rozliczeniowego w Banku. 2. Karta debetowa wydawana jest na wniosek Klienta złożony osobiście w placówce Banku prowadzącej rachunek i podpisany w obecności pracownika Banku zgodnie z KWP. Na wniosku o kartę dla Użytkownika karty podpis składa również przyszły Użytkownik karty w przypadku, gdy nie jest on Klientem, stanowiący wzór podpisu obowiązujący w Banku Najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia papierowego wniosku Użytkownik karty, któremu Bank postanowił wydać kartę, powinien otrzymać kod PIN, przesyłany pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny. Otrzymanie kodu PIN upoważnia Użytkownika karty do odbioru karty w placówce Banku. 2. W przypadku nieotrzymania koperty zawierającej kod PIN w terminie o którym mowa w ust. 1 lub stwierdzenia uszkodzeń koperty zawierającej kod PIN umożliwiających odczytanie tego numeru przez inne osoby lub gdy kod PIN jest nieczytelny, Użytkownik karty powinien niezwłocznie powiadomić placówkę Banku prowadzącą rachunek bankowy, która wystąpi o wygenerowanie nowego kodu PIN do karty. 3. Użytkownik karty odbiera kartę osobiście, podpisując ją w obecności pracownika Banku. Podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu złożonym we wniosku. Podpis złożony na karcie jest wzorem dla wszystkich punktów handlowo-usługowych akceptujących karty, umożliwiającym dokonanie transakcji przy użyciu karty. 4. W przypadku złożenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku lub różni się od wzoru podpisu zawartego we wniosku, procedura wydania karty zostanie powtórzona, a jej kosztami związanymi z wydaniem duplikatu karty obciążony zostanie Klient zgodnie z Taryfą opłat. 5. Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Kartę można aktywować wybierając jedną z poniższych metod: 1) dokonanie transakcji lub innej operacji w bankomacie z użyciem poprawnego kodu PIN; 2) za pośrednictwem telefonu, dzwoniąc pod numer ; 3) za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. 6. Okres ważności karty wynosi 36 miesięcy, podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego na karcie miesiąca. 7. Wznowioną kartę Bank przesyła pod ostatni adres wskazany jako adres do korespondencji Klienta / Użytkownika karty lub Klient / Użytkownik karty odbiera ją osobiście w placówce Banku. 8. Po wznowieniu karty numer karty i kod PIN nie ulega zmianie. 9. Po odebraniu wznowionej karty Klient / Użytkownik karty jest zobowiązany do: 1) podpisania karty zgodnie z wzorem podpisu złożonym w Banku; 2) zniszczenia karty poprzednio używanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego i mikroprocesora. 10. Wznowiona karta jest nieaktywna. W celu aktywowania karty wznowionej należy wybrać jedną z metod opisanych w ust W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty Klient może zwrócić się do Banku z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. Warunkiem wydania duplikatu przez Bank jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia karty. 2. Klient / Użytkownik karty może odebrać duplikat karty w Banku najwcześniej po 14 dniach od dnia, w którym złożony został przez Klienta stosowny wniosek. 3. Zmiana danych personalnych Klienta / Użytkownika karty lub nazwy Klienta zawartych na karcie wymaga wydania duplikatu karty lub nowej karty, z zastrzeżeniem ust. 1, zdanie Poinformowanie Banku przez Klienta o zmianach określonych w ust. 3, na co najmniej 45 dni kalendarzowych przed końcem okresu ważności karty, powoduje, że karta wznowiona będzie zawierała nowe dane. W takim przypadku nie jest konieczne składanie wniosku o duplikat lub nową kartę Rezygnacja z użytkowania karty w okresie jej ważności możliwa jest w sytuacji, gdy Klient: 1) wypowie Umowę zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi lub 2) zgłosi ten fakt w placówce Banku prowadzącej rachunek i zwróci kartę do placówki Banku lub zniszczy kartę w sposób uniemożliwiający jej dalsze użytkowanie, w przypadku, gdy na podstawie Umowy została wydana większa liczba kart, a rezygnacja nie dotyczy wszystkich kart. W przypadku nie zgłoszenia do Banku rezygnacji z karty, ewentualne opłaty za kartę będą naliczane zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat. 2. W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, Użytkownik karty nie będący Klientem powinien poinformować o tym fakcie Klienta, który następnie powinien poinformować placówkę Banku zgodnie z

7 ust. 1 pkt Niezłożenie przez Klienta rezygnacji z używania karty wydanej dla siebie lub dla Użytkownika karty w terminie 45 dni kalendarzowych przed upływem okresu ważności karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres. Oddział 3. Użytkowanie karty Karty może używać: 1) Klient; 2) Użytkownik karty - uprawniony do korzystania ze środków na rachunku Klienta jedynie przy użyciu karty wydanej na jego imię i nazwisko. 2. Wniosek o wydanie karty, wznowienie i odblokowanie karty, składany jest przez Klienta o ile Umowa nie stanowi inaczej. Składanie reklamacji związanych z użytkowaniem karty oraz informacji o zmianie danych osobowych Klienta i Użytkownika karty zastrzeżone jest dla Klienta. 3. Klient / Użytkownik karty z chwilą otrzymania karty, zobowiązany jest do: 1) przechowywania karty i ochrony kodu PIN z zachowaniem należytej staranności, w sposób zabezpieczający przed ich utratą oraz nieprzechowywania karty razem z kodem PIN, ani w żadnej innej formie umożliwiającej skorzystanie z kodu PIN osobom nieupoważnionym; 2) nieudostępnianie karty i kodu PIN osobom trzecim; 3) używania numeru CVV2/CVC2 w sposób zabezpieczający przed jego przejęciem i poznaniem przez osoby nieuprawnione; 4) korzystania z karty zgodnie z niniejszym Regulaminem Do każdej nowej karty generowany jest kod PIN. 2. Kod PIN jest znany wyłącznie Klientowi / Użytkownikowi karty. 3. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN przy dokonywaniu transakcji płatniczej przez Klienta / Użytkownika karty spowoduje odmowę transakcji i czasowe zablokowanie karty. Kartę można odblokować tego samego dnia dzwoniąc pod numer lub następnego dnia dokonując transakcji z użyciem poprawnego kodu PIN Karty debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi Klientowi / Użytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji: 1) płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta; 2) wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta; 3) wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich oznaczonym logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta; 4) płatności dokonywanych na odległość, bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet, pocztę, telefon; 5) awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą, w trybie określonym w 68 ust Karta umożliwia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wypłatę gotówki w ramach usługi cash back u akceptantów świadczących taką usługę. 3. Karta umożliwia sprawdzenie salda dostępnych środków na rachunku oraz zmianę kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę Klient/Użytkownik karty debetowej może dokonywać transakcji przy użyciu karty do wysokości wolnych środków na rachunku, w ramach limitu, jeżeli taki został przez strony lub przez Klienta wskazany, w ramach dziennych maksymalnych limitów transakcyjnych, ustalonych przez Bank i określonych w Umowie. 2. Klient może zdefiniować dla każdej karty własne dzienne limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych określonych przez Bank w Umowie i może je w każdej chwili zmieniać poprzez złożenie odrębnej dyspozycji w Banku, jak również wyzerować wybrane limity transakcyjne, jeśli nie będzie korzystał z danego typu transakcji lub ze względów bezpieczeństwa. 3. Za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku posługiwania się kartą debetową wydaną: 1) Klientowi odpowiada on sam; 2) osobie fizycznej upoważnionej przez Klienta odpowiada Klient. 4. Karty debetowej nie wolno używać niezgodnie z prawem, w szczególności do realizacji płatności za zabronione towary i usługi Wszystkie transakcje wypłaty gotówki (w bankomacie lub poprzez usługę cash back) są autoryzowane w sposób określony w ust. 2 pkt Wszelkie dyspozycje wykonania transakcji z użyciem karty będą autoryzowane przez Klienta / Użytkownika karty poprzez: 1) złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji u niektórych akceptantów oraz w niektórych oddziałach lub placówkach banków; 2) wprowadzenie kodu PIN u akceptantów, w bankomatach oraz oddziałach banków; 3) podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 w przypadku transakcji na odległość, np. poprzez Internet, pocztę, telefon oraz dodatkowo Hasła 3D Secure w sytuacji udostępniania przez akceptanta zabezpieczenia 3D Secure.

8 3. Hasło 3D Secure generowane jest indywidualnie dla każdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Klient / Użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia za pośrednictwem telefonu, dzwoniąc pod numer bądź w placówce Banku. W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowane następnego dnia. 4. Urządzenia, na które Klient / Użytkownik karty będzie otrzymywał Hasła 3D Secure powinny być zabezpieczone hasłem dostępu znanym tylko Klientowi / Użytkownikowi karty. 5. Podczas realizacji transakcji przy użyciu karty może zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta / Użytkownika karty. Nieokazanie dokumentu może być powodem odmowy realizacji transakcji. 6. Przy pobieraniu gotówki z bankomatu należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie urządzenia. 7. W ramach usługi cash back można jednorazowo wypłacić do określonego przez organizacje płatnicze limitu (300 zł w przypadku kart VISA i kart MasterCard). Kwota limitu w usłudze cash back ustalana jest przez organizacje płatnicze i może ulec zmianie. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej nie jest możliwa sama wypłata gotówki Utrata prawa użytkowania karty następuje w przypadku: 1) upływu terminu ważności karty; 2) zniszczenia lub uszkodzenia karty; 3) śmierci Klienta / Użytkownika karty; 4) blokady karty; 5) czasowej blokady karty; 6) wymiany karty na nową; 7) rozwiązania Umowy przez jedną ze stron. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, karty muszą zostać zwrócone do Banku lub zniszczone w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w ust. 1 pkt 3 i Utrata prawa użytkowania karty nie zwalnia Klienta z obowiązku uregulowania wszelkich należności z tytułu transakcji dokonanych przy jej użyciu również przez Użytkownika karty oraz opłat i prowizji związanych z używaniem karty Karta zablokowana, nie może być ponownie użyta. 2. Bank ma prawo do blokady karty: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, wymienionych w ust. 3-5; 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej. 3. Bank może zablokować kartę w przypadku naruszenia przez Klienta / Użytkownika karty zasad określonych w Regulaminie lub w Umowie. 4. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Klienta lub Użytkownika karty w związku z używaniem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 5. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie w związku z użyciem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 6. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy użyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw tego rodzaju. 7. Bank informuje telefonicznie Klienta przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 8. Karta może być czasowo zablokowana przez Bank bądź na wniosek Klienta / Użytkownika karty. 9. Czasowa blokada karty przez Bank jest dokonywana w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia karty, celowego wprowadzenia w błąd Banku przez Klienta poprzez podawanie nieprawdziwych informacji we wniosku o wydanie karty lub w innych dokumentach związanych z obsługą karty oraz zgłoszenia reklamacji i trwa do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub reklamacyjnego. 10. W przypadku gdy wniosek o czasową blokadę karty składany jest przez Klienta / Użytkownika karty powinien on pamiętać o odblokowaniu karty poprzez złożenie pisemnej dyspozycji osobiście w placówce Banku, w wyznaczonym w ust. 11 terminie. 11. Jeżeli w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku przez Użytkownika karty o czasowe zablokowanie karty, Użytkownik karty nie zgłosi żądania odblokowania karty, karta automatycznie przechodzi w stan blokady stałej czyli zastrzeżenie karty W miejsce karty utraconej i zablokowanej Bank na wniosek Klienta wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN. 2. Karta, która wcześniej została zastrzeżona, nie może być ponownie użyta. 3. W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, po zgłoszeniu tego faktu pod numerem telefonu podanym w Umowie i na rewersie karty, Klient / Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym banku uczestniczącym w systemie, w którym wydana była karta. 4. Fakt utraty karty w wyniku wykroczenia lub posługiwania się nią przez osobę nieuprawnioną Klient lub Użytkownik karty powinien zgłosić na Policję.

9 Oddział 4. Rozliczanie transakcji płatniczych Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej MasterCard w innej walucie niż waluta rachunku, przeliczane są na EUR według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji, a następnie są przeliczane na walutę rachunku po kursie sprzedaży pieniądza obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia transakcji. Obciążenie karty jest dokonywane w walucie rachunku. Aktualne podstawowe kursy walut obowiązujące w Banku, wraz z podaniem daty i godziny, od której obowiązują, dostępne są w placówce Banku. 2. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej Visa w innej walucie niż waluta rachunku, przeliczane są na walutę rachunku według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji i powiększone są o prowizję Banku za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat, a następnie informacja o tej kwocie przekazywana jest do Banku w celu rozliczenia. Kursy, po których transakcje przeliczane są przez Visa na walutę rachunku bankowego, dostępne są na stronie internetowej organizacji Visa Europe. 3. Transakcje dokonywane kartą rozliczane są na rachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przez Bank z organizacji płatniczej informacji o rozliczeniu danej transakcji. 4. Klient zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a także stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy opłat. 5. W przypadku dokonania transakcji powodujących przekroczenie limitu wolnych środków na rachunku, Bank stosuje odpowiednio przepisy zawarte w Umowie rachunku. 6. Kwota każdej zrealizowanej transakcji płatniczej pomniejsza wartość wolnych środków na rachunku. 7. Bank nie udziela akceptacji w przypadku próby dokonania transakcji płatniczej: 1) której kwota przekracza wartość wolnych środków lub wartość dziennego limitu transakcyjnego; 2) przy użyciu karty zastrzeżonej lub czasowo zablokowanej; 3) kartą, której kod PIN jest zablokowany; 4) kartą, do której utracono prawo użytkowania. 8. Rachunek obciążany jest kwotami wszystkich zrealizowanych transakcji płatniczych, a także należnych Bankowi opłat i prowizji związanych z posiadaniem i użytkowaniem kart wydanych do tego rachunku. 9. Informacje o transakcjach płatniczych oraz opłatach są zamieszczane na wyciągu z rachunku przekazywanym przez Bank, zgodnie z postanowieniami określonymi w Umowie. 70. Za czynności związane z wydawaniem i obsługą karty Bank pobiera opłaty prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji. 71. Klient zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a także stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy opłat i prowizji. Oddział 5. Reklamacje Klient ma prawo zgłaszać reklamacje związane z zaksięgowaniem na rachunku transakcji dokonanych przy użyciu karty. 2. Reklamacje winny być sporządzane w formie pisemnej i przekazywane do placówki Banku niezwłocznie. W miarę możliwości do reklamacji winny być dołączone kopie dowodów dokonania transakcji. 3. Bank zobowiązany jest przyjąć reklamację i w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji poinformować Klienta o wyniku jej rozpatrzenia lub o przekazaniu reklamacji do organizacji rozliczających transakcje VISA/MasterCard. 4. W przypadku reklamacji wymagającej zwrócenia się do instytucji zewnętrznej/współpracującej, Bank dopuszcza możliwość warunkowego uznania rachunku, do którego została wydana karta, kwotą reklamowanej transakcji do czasu zakończenia procesu reklamacyjnego. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji nie powinien być dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Bank dokumentów, o których mowa w ust Jeśli reklamacja, o której mowa w ust. 4 zostanie uznana za niezasadną, Bank obciąży Klienta kwotą reklamowanej transakcji wraz z ewentualną prowizją dotyczącą reklamowanej transakcji. 6. W przypadku reklamowania transakcji dokonanych kartą skradzioną, wskazane jest złożenie przez Klienta lub Użytkownika karty doniesienia o popełnieniu przestępstwa na Policję oraz załączenie do reklamacji oświadczenia o okolicznościach kradzieży karty i dokumentu z Policji. Oddział 6. Ochrona karty Stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty Klient / Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jednej z podanych niżej sposobów: 1) telefonicznie dzwoniąc pod numer ; 2) osobiście w placówce Banku; 3) za pośrednictwem portalu kartowego; 4) za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem W celu zarejestrowania zgłoszenia o którym mowa w ust. 1, Klient / Użytkownik karty powinien podać przyjmującemu zgłoszenie wszystkie niezbędne dane pozwalające na identyfikację karty. 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty.

10 4. Po zastrzeżeniu karty nie ma możliwości dalszego korzystania z karty. 5. Po zarejestrowaniu zgłoszenia o którym mowa w ust. 1, na pisemny wniosek Klienta, Bank wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN. Oddział 7. Odpowiedzialność Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność wobec Banku za transakcje dokonane przy użyciu wszystkich kart wydanych do jego rachunku bieżącego lub pomocniczego oraz za transakcje wykonane w systemie bankowości elektronicznej. 2. Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje płatnicze dokonane przy użyciu karty lub wykonane w systemie bankowości elektronicznej od momentu zgłoszenia, o których mowa w Bank nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nienależytego lub nieprawidłowego wykonania transakcji internetowych, do których doszło na skutek nie zapewnienia przez akceptantów zabezpieczenia 3D Secure. ; 8) dotychczasowe paragrafy otrzymują numery 75-97; 9) w 76. ust. 1 otrzymuje brzmienie: Bank ma prawo zablokować dostęp poszczególnych Użytkowników do kanałów bankowości elektronicznej w przypadku: 1) naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie lub Umowie; 2) celowego wprowadzenia w błąd Banku przez Klienta przy zawieraniu Umowy; 3) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika lub osobę trzecią w związku z używaniem kanałów bankowości elektronicznych. ; 10) w 77. ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: wykonywanie transakcji płatniczych; ; 11) w 78. ust. 3 otrzymuje brzmienie: Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, za uprzednim powiadomieniem Klienta oraz Użytkowników, przerw w funkcjonowaniu Systemu Net-Bank niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem. Bank zobowiązuje się opublikować powiadomienie na stronie internetowej Banku oraz na stronie logowania do Systemu Net-Bank, co najmniej dzień przed planowaną przerwą ; 12) w 79. ust. 2 otrzymuje brzmienie: Umowę i wniosek o dostęp do Systemu Net-Bank określający zakres uprawnień Użytkowników i opcjonalnie limity zleceń płatniczych podpisuje Klient. Klient może w każdym czasie zmienić wysokość limitów określonych we wniosku, jak również wyzerować limity ze względów bezpieczeństwa poprzez złożenie odrębnej dyspozycji w Banku. ; dodanie nowego ust. 4, który otrzymuje brzmienie: Niezłożenie przez Klienta wniosku lub dyspozycji, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie po zaistnieniu zmiany powoduje, że Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dalsze korzystanie z Systemu Net-Bank przez Użytkowników ; dotychczasowe ustępy 4-5, otrzymują kolejne numery, czyli ) w 90. ust. 3 otrzymuje brzmienie: Katalog usług dla poszczególnych pakietów określa Taryfa opłat. ; 14) w 91. ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: zwrotu nie wykorzystanych blankietów czekowych oraz kart debetowych i kluczy do Systemu Net-Bank ; ust. 2 otrzymuje brzmienie: Jeżeli Klient nie zadysponował środkami pozostającymi na jego rachunku bankowym, w terminie określonym w ust. 1, Bank przeksięgowuje te środki na rachunek nieoprocentowany..

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Obowiązujący od dnia 1 lipca 2015r. z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 6 ust. 24-26, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. 1 Zakres normowania Regulaminu Regulamin określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu Obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo