Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. określa: 1) warunki otwierania, prowadzenia i zamykania przez Bank Rachunków, 2) zasady wykonywania Transakcji Płatniczych za pośrednictwem Rachunków, 3) zasady wydawania Kart Debetowych. 2. Regulamin składa się z czterech rozdziałów: 1) Rozdział I określa Postanowienia Ogólne znajdujące zastosowanie do Rachunków oraz Kart Debetowych, 2) Rozdział II zawiera regulacje w zakresie otwierania i prowadzenia przez Bank Rachunków, 3) Rozdział III zawiera regulacje w zakresie Kart Debetowych, 4) Rozdział IV zawiera pozostałe postanowienia. 2 Terminy zdefiniowane 1. Wszelkie terminy zdefiniowane i pisane wielką literą mają takie znaczenie, jakie im nadano w niniejszym Regulaminie, o ile w Umowie Ramowej lub innych dokumentach składających się na Dokumentację Umowy lub w Powiadomieniu nie zostało im wyraźnie nadane znaczenie odmienne. 2. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają: 1) Adres do Doręczeń oznacza zgłoszony Bankowi przez Posiadacza adres siedziby lub, o ile został wskazany przez Posiadacza, inny adres korespondencyjny, 2) Autoryzacja procedury przewidziane w niniejszym Regulaminie, których celem jest potwierdzenie przyjęcia przez Bank Dyspozycji danej Transakcji Płatniczej w ramach danej Usługi Płatniczej przez Posiadacza, 3) Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, adres poczty elektronicznej: pozostająca pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Warszawy 1, prowadząca działalność gospodarczą w Oddziałach, których wykaz dostępny jest na Stronie Internetowej Banku oraz w Oddziałach, 4) Blokada Karty Debetowej czasowe zablokowanie możliwości korzystania przez Posiadacza z Karty Debetowej, 5) Certyfikat Rezydencji Podatkowej zaświadczenie o miejscu zamieszkania (siedzibie) Posiadacza dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania (siedziby) Posiadacza, uprawniające Bank do zastosowania obniżonych stawek zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z krajami miejsca zamieszkania (siedziby) Posiadacza, 6) CVV2 trzycyfrowy kod znajdujący się na rewersie Karty Debetowej, służący do potwierdzania Transakcji Płatniczych wykonywanych przy użyciu Karty Debetowej przez internet oraz telefon, 7) Data Realizacji dzień, w którym nastąpiło obciążenie Rachunku w wyniku realizacji Transakcji Płatniczej, 8) Data Zawarcia podana w Umowie Ramowej data kalendarzowa, w której doszło do skutecznego zawarcia Umowy Ramowej przez obie jej strony, 9) Dokumentacja Umowy oznacza: a) wszystkie dokumenty wymienione w 17 ust. 1 Regulaminu, b) wszelkie dokumenty sporządzone i podpisane przez obie strony po zawarciu Umowy Ramowej na podstawie lub w wykonaniu Umowy Ramowej w zakresie Umowy Ramowej i zgodnie z tą Umową Ramową, 10) Dostępne Środki Saldo Rachunku powiększone o kwotę niewykorzystanego limitu kredytowego pomniejszone o sumę środków zablokowanych na Rachunku w celu rozliczenia Transakcji Płatniczych dotyczących tych środków (w tym wymagalnych należności Banku powstających w związku ze złożeniem Dyspozycji wykonania Transakcji Płatniczej) lub środków zablokowanych z innego powodu, 11) Dysponent oznacza osobę lub osoby umocowane przez Posiadacza do reprezentacji Posiadacza względem Banku w zakresie określonym w 9 Regulaminu, ujawnione na Karcie Wzorów Podpisów, 12) Dyspozycja oświadczenie Posiadacza lub osoby upoważnionej przez Posiadacza złożone w celu zlecenia i potwierdzenia wykonania Transakcji Płatniczej w ramach określonej Usługi Płatniczej wyrażone w sposób i w formie przewidzianej dla danej Usługi Płatniczej, zgodnie z Umową Ramową i Regulaminem, 13) Dzień Roboczy każdy dzień, oprócz sobót, dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych dni, w których Bank nie prowadzi działalności, 14) EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskę) oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię, 15) Godzina graniczna godzina określająca koniec Dnia Roboczego, dla danego typu Transakcji Płatniczej, określona w Tabeli Prowizji i Opłat, 16) IBAN Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego używany w rozliczeniach transgranicznych; IBAN stanowi NRB poprzedzony dwuliterowym symbolem kraju PL, 17) Instrument Płatniczy Karta Debetowa lub Kanały Dostępu, 18) Kanały Dostępu oznaczają inne niż przewidziane w niniejszym Regulaminie sposoby korzystania z Rachunków bądź dostępu do Powiadomień, ewentualnie sposobu ich składania (w szczególności Usługi Bankowości Elektronicznej), udostępniane Posiadaczowi na podstawie odrębnych umów, 19) Karta Debetowa karta wydawana przez Bank, na wniosek Posiadacza, do określonych w Dokumentacji Umowy rodzajów Rachunków umożliwiająca dokonywanie Transakcji Płatniczych do wysokości Dostępnych Środków na Rachunku, do którego Karta Debetowa została wydana, 20) Karta Wzorów Podpisów oznacza dokument ewidencjonujący wzory podpisów Posiadacza, Przedstawicieli Posiadacza lub Dysponentów oraz Pełnomocników z zastrzeżeniem 9 ust. 8, kombinację ich podpisów oraz odcisk stempla firmowego Posiadacza, o ile został złożony, 21) Kod BIC kod identyfikujący Bank w przelewach transgranicznych, 22) Kod PIN indywidualny, poufny numer identyfikacyjny przypisany do Karty Debetowej, który wraz z danymi zawartymi na Karcie Debetowej służy do elektronicznej identyfikacji Posiadacza lub Użytkownika w celu Autoryzacji i wykonania Transakcji Płatniczej, 23) NRB 26-cyfrowy format numeru Rachunku zgodny z uregulowaniami dotyczącymi sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach zawartymi w Zarządzeniu nr 5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach, 24) Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej. W przypadku Transakcji Płatniczych kierowanych na Rachunek, Posiadacz występuje w charakterze Odbiorcy, 25) Oddziały jednostki organizacyjne Banku, w których Bank wykonuje swoją działalność, których wykaz dostępny jest na Stronie Internetowej Banku oraz w Oddziałach, 26) Oddział Prowadzący oznacza Oddział wskazany w Umowie Ramowej, w ramach działalności którego zawarta została Umowy; Oddział Prowadzący może zostać zmieniony na wniosek lub za zgodą Posiadacza, co nie stanowi zmiany żadnej z Umów, 27) Opłaty opłaty i prowizje pobierane przez Bank w związku z poszczególnymi czynnościami Banku związanymi z prowadzeniem Rachunków oraz świadczeniem Usług Płatniczych, określone szczegółowo w Dokumentacji Umowy, a także koszty i wydatki, które Posiadacz zobowiązany jest Bankowi zwrócić zgodnie z Wymaganiami Prawnymi, 28) Organizacja Płatnicza VISA Europe - organizacja, we współpracy z którą Bank wydaje Karty Debetowe ze znakiem VISA, 29) Pełnomocnik osoba lub osoby umocowane przez Posiadacza w sposób określony w 9 ust. 6-7 w zakresie wynikającym z treści pełnomocnictwa, który z uwagi na zakres umocowania nie podlega wpisowi do Karty Wzorów Podpisów, 30) Posiadacz osoba prawna lub osoba albo osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wymienione w Umowie Ramowej, na zlecenie której albo na zlecenie których Bank otwiera i prowadzi Rachunek oraz wydaje Kartę Debetową, o ile zgodnie z Wymaganiami Prawnymi jednostki takie mogą zawrzeć z Bankiem Umowę Ramową; Jeśli z kontekstu Regulaminu nie wynika inaczej lub wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, wszelkie obowiązki Posiadacza dotyczą także współposiadaczy Rachunku (o ile tacy występują), 31) Potwierdzenie Otwarcia Rachunku składane przez Bank oświadczenie (Powiadomienie) o otwarciu Rachunku na podstawie Umowy Ramowej i wniosku Posiadacza o otwarcie Rachunku, 32) Powiadomienia oświadczenia woli lub wiedzy (wszelkie oświadczenia, wezwania, powiadomienia i zawiadomienia stron składane na podstawie którejkolwiek z Umów lub w związku z wykonaniem którejkolwiek z Umów) składane przez jedną stronę drugiej stronie zgodnie z Dokumentacją Umowną, 33) Przedstawiciel Posiadacza oznacza osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji Posiadacza, zgodnie z obowiązującymi Wymaganiami Prawnymi, 34) Rachunek każdego rodzaju rachunek bankowy, w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Bankowe, prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza i udostępniany Posiadaczowi na podstawie Umowy Ramowej, pełniący funkcję rachunku płatniczego zgodnie z Ustawą UUP, na którym utrzymywane są środki pieniężne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową Posiadacza, 35) Regulamin niniejszy Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A., 36) Saldo różnica pomiędzy sumą środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku i Transakcji Płatniczych powiększających stan środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku, a sumą Transakcji Płatniczych i Opłat zmniejszających stan środków pieniężnych na Rachunku, 37) SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro, system rozliczeń w walucie EUR, który obejmuje swoim zasięgiem obszar EOG i Szwajcarię, 38) Siła Wyższa nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne wobec strony Umowy Ramowej, znajdujące się poza kontrolą strony, którego nie mogła ona przewidzieć i uniknąć oraz któremu nie mogła zapobiec i przeciwdziałać przy pomocy dostępnych środków, a które ma wpływ na możliwość wykonywania przez stronę postanowień Umowy Ramowej, Zdarzenie określane mianem Siły Wyższej to przykładowo: strajk, wojna, działania terrorystyczne, upadek statku powietrznego, zamieszki, działanie sił natury, pożar, czy powódź, 39) Strona Internetowa Banku publicznie dostępna strona internetowa (WWW) o adresie 40) Tabela Kursów Tabela Kursów Kupna i Sprzedaży waluty polskiej w stosunku do walut obcych udostępniana w Oddziałach oraz na Stronie Internetowej Banku, 41) Tabela Oprocentowania i Limitów tabela określająca, w szczególności, aktualną wysokość oprocentowania Rachunków, terminy umowne obowiązywania Rachunków danego rodzaju, okresy kapitalizacji, minimalne kwoty wymagane dla naliczania odsetek obowiązujących w Banku stóp procentowych, minimalną kwotę wymaganą dla otwarcia Rachunku danego rodzaju oraz inne limity związane z korzystaniem z Rachunków, 42) Tabela Prowizji i Opłat Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców 1/7

2 lub będący załącznikiem do Umowy Ramowej Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla Przedsiębiorców określające Godziny Graniczne i wysokość Opłat pobieranych przez Bank z tytułu czynności wykonywanych w związku z prowadzeniem Rachunków oraz świadczeniem Usług Płatniczych a także z wydawaniem i obsługą Kart Debetowych, 43) Transakcja Płatnicza wykonana przez Bank, na podstawie Dyspozycji Posiadacza lub Odbiorcy, transakcja zmieniająca Saldo Rachunku, za wyjątkiem Opłat oraz naliczonych odsetek, w szczególności: a) Polecenie Przelewu (Przelew) Transakcja Płatnicza inicjowana przez Posiadacza, polegająca na obciążeniu Rachunku kwotą wskazaną w Dyspozycji oraz uznaniu tą kwotą rachunku Odbiorcy wskazanego w tej Dyspozycji. Polecenie Przelewu może być realizowane jako zlecenie stałe, w którym Posiadacz określił termin i częstotliwość realizacji, b) Polecenie Wypłaty Dyspozycja rozliczenia w obrocie dewizowym, c) Polecenie Wypłaty EOG Polecenie Wypłaty kierowane do krajów EOG w walucie jednego z tych krajów, w którym koszty i prowizje są podzielone pomiędzy zleceniodawcę i odbiorcę Transakcji Płatniczej (opcja kosztów SHA), d) Przelew Europejski Polecenie Wypłaty EOG realizowane w walucie EUR, kierowane do banków uczestników systemu SEPA, e) Polecenie Zapłaty Transakcja Płatnicza wykonywana za pośrednictwem Rachunku inicjowana przez Odbiorcę Polecenia Zapłaty na podstawie zgody Posiadacza polegająca na obciążeniu Rachunku Posiadacza wskazaną w Poleceniu Zapłaty kwotą i uznaniu tą kwotą wskazanego rachunku Odbiorcy Polecenia Zapłaty. Polecenie Zapłaty realizowane jest zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie UUP, f) Wypłata gotówkowa Transakcja Płatnicza polegająca na obciążeniu Rachunku kwotą wypłaty gotówkowej, dokonywana w Oddziałach, g) Wpłata gotówkowa Transakcja Płatnicza polegająca na uznaniu Rachunku kwotą wpłaty gotówkowej, dokonywana w Oddziałach, h) Transakcja Kartą Transakcja Płatnicza wykonana przy użyciu Karty Debetowej, obciążająca Rachunek, do którego została wydana, 44) Umowa o Kartę Debetową umowa o Kartę Debetową pomiędzy Bankiem a Posiadaczem, w wykonaniu której Bank zobowiązuje się do wydania, na wniosek Posiadacza, Karty Debetowej oraz do rozliczania Transakcji Kartą w ciężar Rachunku, do którego Karta Debetowa została wydana, a Posiadacz zobowiązuje się do zapłaty kwot dokonanych i rozliczonych Transakcji Kartą; Umowa o Kartę Debetową może zostać zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem, który zawarł wcześniej z Bankiem Umowę Ramową, 45) Umowa Ramowa Umowa o prowadzenie rachunków oraz wydawanie Kart Debetowych dla przedsiębiorców przez Deutsche Bank Polska S.A. lub Umowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. zawierana między Bankiem, a Posiadaczem, określająca warunki i zasady otwierania i prowadzenia przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunków, oraz wydawania Instrumentów Płatniczych w postaci Kart Debetowych. W ramach Umowy Ramowej zawierana jest Umowa o Kartę Debetową, 46) Umowy Umowa Ramowa i Umowa o Kartę Debetową, 47) Unikatowy Identyfikator NRB lub IBAN, służący do identyfikacji Rachunku lub Odbiorcy Transakcji Płatniczej, 48) Usługa Płatnicza każdego rodzaju czynność Banku polegająca na wykonaniu Transakcji Płatniczych na podstawie złożonych przez Posiadacza Dyspozycji, wydawaniu Instrumentów Płatniczych oraz wykonywaniu Transakcji Płatniczych przy użyciu Instrumentów Płatniczych, 49) Usługi Bankowości Elektronicznej ustalone na podstawie odrębnej Umowy zasady i procedury umożliwiające Posiadaczowi dostęp do Rachunku oraz składanie Dyspozycji za pośrednictwem Kanałów Bankowości Elektronicznej, 50) Ustawa EIP ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385), 51) Ustawa Prawo Bankowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. nr 72 poz. 665 z późn. zm.), 52) Ustawa UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199 poz. 1175), 53) Użytkownik osoba fizyczna, występująca w charakterze Pełnomocnika do Rachunku, którą Posiadacz upoważnił do składania w imieniu i na rzecz Posiadacza, zgodnie z Dokumentacją Umowy, Dyspozycji Transakcji Kartą, 54) Wymagania Prawne oznaczają: (1) obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa (w tym rozporządzenia Rady Unii Europejskiej dotyczące Embarga), (2) standardy rynkowe stosowane powszechnie w profesjonalnym obrocie gospodarczym, którego uczestnikiem jest Posiadacz (o ile uczestniczy on w tym obrocie), (3) wskazanie powszechnie uznanej w Rzeczypospolitej Polskiej praktyki bankowej, (4) postanowienia orzeczeń sądowych, prokuratorskich, komorniczych lub administracyjnych, a także (5) regulacje i środki ograniczające o charakterze prawnym i wewnętrznym stosowane przez inne krajowe lub międzynarodowe instytucje, związki lub stowarzyszenia finansowe, z którymi Bank współpracuje w ramach swojej działalności, 55) Zastrzeżenie Karty Debetowej trwałe i nieodwracalne uniemożliwienie dokonywania Transakcji Płatniczych przy użyciu Karty Debetowej. Zastrzeżenie może być dokonane na wniosek Posiadacza lub samodzielnie przez Bank w sytuacjach określonych w Regulaminie. Rozdział II Postanowienia w zakresie otwierania i prowadzenia Rachunków 3 Postanowienia wstępne 1. Umowa Ramowa może być zawarta z wszelkimi osobami oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej z wyjątkiem konsumentów (osób fizycznych, dla których Rachunki miałyby być prowadzone bez związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową), na zasadach i w sposób określony w Dokumentacji Umowy. 2. Bank ma prawo odmowy zawarcia Umowy Ramowej i otwarcia rachunku o ile nie może wykonać obowiązków przewidzianych obowiązującymi Wymaganiami Prawnymi. Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty i jakakolwiek z osób wymienionych w punkcie poprzedzającym nie może żądać zawarcia Umowy Ramowej. 3. Zawarcie Umowy Ramowej wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej z podpisami wszystkich jej stron, a w szczególności wyłączone jest zawarcie Umowy Ramowej w trybie ofertowym, poprzez wymianę dokumentów bądź w inny sposób (to jest po zakończeniu ewentualnych negocjacji wymagane jest zawarcie formalnej Umowy Ramowej). 4 Udostępnienie Rachunku 1. Udostępnienie przez Bank Rachunku następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków (1) zawarciu Umowy Ramowej, (2) złożeniu przez Posiadacza dyspozycji otwarcia Rachunku, (3) zarejestrowaniu Rachunku w systemie Banku i nadaniu numeru NRB, (4) złożeniu przez Posiadacza Karty Wzorów Podpisów, obejmującej dany Rachunek, (5) wydaniu przez Bank Potwierdzenia Otwarcia Rachunku, (6) powiadomieniu przez Bank o otwarciu Rachunku w przypadku otwierania Rachunku na odległość a także innych przesłanek, jeżeli są przewidziane Dokumentacją Umowy lub Wymaganiami Prawnymi. 2. Bank stosuje środki bezpieczeństwa finansowego obejmujące m.in. gromadzenie danych oraz sprawdzające czynności prawne i faktyczne realizowane przez Bank lub zlecone przez Bank osobom trzecim celem wypełnienia zobowiązań wynikających z Wymagań Prawnych, w szczególności dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także zgodności działalności Posiadacza, Przedstawicieli Posiadacza, Pełnomocników, Dysponentów oraz beneficjentów rozliczeń dokonywanych za pośrednictwem Rachunków z Wymaganiami Prawnymi. Ze względu na wynik czynności sprawdzających, ale także bez podania przyczyny, Bank ma prawo odstąpić od Umowy Ramowej w terminie 14 (czternastu) dni od Daty Zawarcia Umowy Ramowej ze skutkiem od tej Daty Zawarcia. 3. Lokaty terminowe otwierane są jedynie w przypadku otwarcia przez Posiadacza Rachunku będącego rachunkiem rozliczeniowym (bieżącym lub pomocniczym). Środki pieniężne, z których zakładane będą lokaty muszą pochodzić z takiego rachunku. 5 Zasady dysponowania Rachunkiem i realizacji Transakcji Płatniczych za pośrednictwem Rachunku 1. Uznania Rachunku następują poprzez realizację następujących Transakcji Płatniczych: 1) Wpłat gotówkowych, 2) Poleceń Przelewu, 3) Poleceń Wypłaty, 4) Poleceń Zapłaty. 2. Uznanie Rachunku następuje w Dniu Roboczym, w którym Bank otrzymał środki z tytułu danej Transakcji Płatniczej. 3. Uznania Rachunku dokonywane są w walucie Rachunku. 4. Uznania Rachunku prowadzonego w walucie innej, niż waluta Transakcji Płatniczej, zostaną przewalutowane na walutę Rachunku po kursie kupna waluty Transakcji Płatniczej obowiązującym w Banku w chwili dokonania przewalutowania za wyjątkiem Transakcji Kartą. 5. Uznania Rachunku kwotą Transakcji Płatniczej, z wyjątkiem Transakcji Kartą, realizowane są wyłącznie w oparciu o wskazany w Dyspozycji Unikatowy Identyfikator. Bank nie jest zobowiązany weryfikować zgodności podanej w Dyspozycji nazwy Odbiorcy z rzeczywistą nazwą Odbiorcy i posługuje się wyłącznie Unikatowym Identyfikatorem w celu identyfikacji Odbiorcy, co stanowi zachowanie wystarczającej staranności przez Bank. Bank nie odpowiada za następstwa ewentualnego nieprawidłowego określenia tych danych w Dyspozycji. 6. Obciążenia Rachunku następują poprzez realizację: 1) Wypłat gotówkowych, 2) Poleceń Przelewu, 3) Transakcji Kartą, 4) Wypłaty na podstawie czeku, zgodnie z 6 poniżej, 5) Innych form obciążenia Rachunku znajdujących się w ofercie i zaakceptowanych przez Bank. 7. Wypłata gotówkowa może być dokonana przez Dysponentów działających zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów lub Pełnomocników umocowanych na odpowiednim formularzu Banku, podpisanym zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów. Bank uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości Dysponenta lub Pełnomocnika, w każdy sposób jaki uzna za stosowny. 8. Obciążenia Rachunku prowadzonego w walucie innej, niż waluta Transakcji Płatniczej, zostaną przewalutowane na walutę Transakcji Płatniczej po kursie sprzedaży waluty obowiązującym w Banku w chwili dokonania przewalutowania. 9. Dyspozycja Polecenia Przelewu musi zawierać NRB lub IBAN Rachunku, który będzie obciążony w wyniku realizacji Transakcji Płatniczej, NRB rachunku Odbiorcy dla Przelewów krajowych lub Kod BIC i IBAN rachunku Odbiorcy dla Przelewów transgranicznych oraz imię i nazwisko lub nazwę oraz adres odbiorcy Przelewu a także walutę Transakcji Płatniczej i datę jej realizacji. 10. Wypłata gotówkowa z Rachunku w wysokości przekraczającej kwotę maksymalnej wypłaty gotówkowej określonej przez Bank wymaga wcześniejszego zgłoszenia w jednostce Banku dokonującej wypłaty. Kwota Wypłaty gotówkowej podlegająca wcześniejszemu zgłoszeniu, jak i termin zgłoszenia zamiaru dokonania takiej Wypłaty gotówkowej, określane są w decyzji Banku i podawane do wiadomości Posiadaczy na zasadach określonych w 12 ust. 11 poniżej. W przypadku złożenia Dyspozycji Wypłaty Gotówkowej z Rachunku w wysokości przekraczającej kwotę maksymalnej Wypłaty gotówkowej określonej przez Bank bez wcześniejszego zgłoszenia w Oddziale, w którym ma zostać dokonana Wypłata gotówkowa, Bank może odmówić jej realizacji w części przekraczającej kwotę maksymalnej Wypłaty gotówkowej. W przypadku zgłoszenia Wypłaty gotówkowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz niepodjęciu środków pieniężnych w zadeklarowanym dniu, ewentualna późniejsza Wypłata gotówkowa przekraczającą kwotę graniczną wymaga ponownego zgłoszenia. W przypadku niepodjęciu środków pieniężnych w zadeklarowanym w zgłoszeniu Wypłaty gotówkowej dniu, Bank może zostać naliczona Opłata. 2/7

3 11. Każda Dyspozycja złożona przez Posiadacza lub w jego imieniu, staje sie nieodwołalna od momentu jej Autoryzacji. Dyspozycja z przyszłą Datą Realizacji staje się nieodwołalna z początkiem Dnia Roboczego przypadającego na Datę Realizacji. 12. Bank weryfikuje zgodność podpisów złożonych na Dyspozycji wyłącznie z Kartą Wzorów Podpisów, z zastrzeżeniem postanowień 9 Regulaminu. 13. Dyspozycja może być dostarczona do Banku przez posłańca (osobę trzecią). Dyspozycja lub dyspozycje składane przez osobę trzecią muszą być dostarczone w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, oraz autoryzowanej podpisami osoby upoważnionej lub podpisami osoby upoważnionej i pieczęcią firmową, wewnątrz której znajduje się lista przelewów z wyszczególnieniem kwot pojedynczych transakcji płatniczych wraz z ich podsumowaniem. Dyspozycja nie może być dostarczona technicznymi środkami porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem Kanałów Dostępu przewidzianych odrębnymi umowami pomiędzy Bankiem a Posiadaczem. W takim przypadku Bank weryfikuje zgodność podpisu złożonego na dokumencie Dyspozycji wyłącznie z Kartą Wzorów Podpisów. W przypadku dostarczenia dyspozycji przez posłańca Bank ma prawo do dokonania identyfikacji i spisania danych posłańca niezbędnych do wykonania obowiązków przewidzianych Wymaganiami Prawnymi. 14. Bank ma prawo odmówić przyjęcia lub realizacji Dyspozycji nieczytelnej, niezgodnej z Dokumentacją Umowy oraz Wymaganiami Prawnymi, zawierającej nieprawdziwe dane albo takiej, której realizacja naruszyłaby Wymagania Prawne bądź ustalenia dokonane w oparciu o postanowienia 4 ust. 2, jak również w przypadku: 1) negatywnej identyfikacji Posiadacza lub osób działających w jego imieniu, 2) braku środków na Rachunku Posiadacza na jej realizację oraz na pokrycie należnych Bankowi Opłat, 3) niekompletności Dyspozycji lub niezgodności podpisu złożonego na dokumencie Dyspozycji z Wzorem Podpisu, 4) braku danych i informacji niezbędnych do jej realizacji lub podania przez Posiadacza błędnych danych. 15. Dyspozycje są realizowane w kolejności przyjęcia i przetwarzania przez system operacyjny Banku, która może się różnić od kolejności ich złożenia przez Posiadacza i przyjęcia przez Bank. 16. Bank może żądać od Posiadacza dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, o ile realizacja Transakcji Płatniczej na podstawie złożonej Dyspozycji jest bez tego utrudniona lub niemożliwa albo jest to przewidziane Wymaganiami Prawnymi. Bank może odmówić przyjęcia Dyspozycji Posiadacza w przypadku nie przedstawienia wyjaśnień lub dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 17. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania nieczytelnych, niezgodnych z Wymaganiami Prawnymi lub nieprawdziwych danych w Dyspozycji. 18. Od chwili zawarcia Umowy Ramowej Bank uprawniony jest do dokonywania bez odrębnej dyspozycji Posiadacza odpowiedniej korekty Salda Rachunku w przypadku dokonania nieprawidłowego zapisu księgowego na Rachunku (w tym również wynikającego z pomyłki Banku lub innych banków), włączając w to zaksięgowanie kwoty takiej korekty w Debet Niedozwolony. 6 Wypłaty na podstawie czeków 1. Posiadacz może dokonywać wypłat z Rachunku przy użyciu czeków. 2. Bank realizuje czeki gotówkowe, które (1) zostały wystawione na blankietach czekowych wydanych przez Bank, (2) są prawidłowo wypełnione, (3) nie zostały zastrzeżone przez Posiadacza, (4) podpis wystawcy i stempel firmowy są zgodne z Kartą Wzorów Podpisów, (5) zostały przedstawione do zapłaty nie później niż 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od daty wystawienia w przypadku czeków krajowych oraz w przypadku czeków zagranicznych w terminach wynikających z Wymagań Prawnych, (6) mają pokrycie w Saldzie Rachunku. Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji czeku, który nie spełnia warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 3. Posiadacz może zastrzec utracone blankiety czekowe (zarówno wypełnione jak i niewypełnione) w każdym Oddziale. 4. Bank przyjmuje na siebie odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywiste szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków lub blankietów czekowych od chwili przyjęcia pisemnego zastrzeżenia od Posiadacza złożonego w Oddziale. 7 Spowodowanie Debetu Niedozwolonego 1. Jeżeli w wyniku jakiejkolwiek Transakcji Płatniczej lub innej operacji rozliczeniowej dojdzie do zaksięgowania w ciężar Rachunku kwoty przekraczającej Dostępne Środki na Rachunku to kwota ta stanowi debet niedozwolony ( Debet Niedozwolony ) 2. Debet Niedozwolony winien być spłacony przez Posiadacza w tym samym Dniu Roboczym, bez względu na to, czy Posiadacz został o nim powiadomiony. Od kwoty Debetu Niedozwolonego Bank pobiera odsetki w wysokości karnej stopy procentowej, za każdy dzień, w którym Debet Niedozwolony się utrzymuje na zakończenie dnia. 3. Odsetki, o których mowa w ust. 2 powyżej, od Debetu Niedozwolonego naliczane są od dnia powstania Debetu Niedozwolonego do dnia poprzedzającego datę jego całkowitej lub częściowej spłaty. 4. Dla potrzeb naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, zaś jako podstawę do obliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni trwania Debetu Niedozwolonego. 5. Bank ma prawo obciążenia innego Rachunku Posiadacza w ciężar środków na Rachunku w celu pokrycia zadłużenia Posiadacza wynikającego z Debetu Niedozwolonego bez konieczności uzyskania jego zgody. 6. Spłata zobowiązania względem Banku z tytułu Debetu Niedozwolonego przeznaczona będzie w następującej kolejności: (1) koszty sądowe i egzekucyjne, (2) odsetki ustawowe o ile są wymagane na podstawie Wymagań Prawnych, (3) Opłaty, (4) odsetki, o których mowa w ust. 2 powyżej, (5) kapitał wymagalny z tytułu Debetu Niedozwolonego. 8 Karta Wzorów Podpisów 1. Zamieszczenie danych oraz wzoru podpisu Dysponenta na Karcie Wzorów Podpisów o ile jej treść tego wyraźnie nie ogranicza stanowi, po jego zatwierdzeniu umocowanie (udzielenie pełnomocnictwa) dla Dysponenta do samodzielnego lub łącznego reprezentowania Posiadacza względem Banku w związku z Umową Ramową lub wybranym Rachunkiem, w pełnym zakresie, to jest do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych imieniem Posiadacza (w tym także dokonywanych na rzecz Dysponenta, czynności, których drugą stroną jest Dysponent oraz czynności polegających na odbieraniu korespondencji bankowej, składaniu skarg i uzyskiwaniu odpowiedzi na nie, indosowaniu czeków do inkasa oraz wypowiadaniu Umowy Ramowej lub zakładaniu i likwidowaniu pojedynczych Rachunków). 2. Przedstawiciel Posiadacza może w każdym czasie odwołać pełnomocnictwo umocowanie Dysponenta, o którym mowa w ust. 1. Zakres umocowania Dysponenta nie obejmuje odwoływania w imieniu Posiadacza pełnomocnictw udzielonych innym Dysponentom oraz zawierania z Bankiem w imieniu Posiadacza innych umów, odrębnych od Umowy Ramowej i zawieranych poza jej zakresem, w szczególności nie obejmuje umocowania do zawarcia Umowy o Kartę Debetową. Dysponenci nie mogą przenosić przysługujących im uprawnień, a także udzielać dalszych pełnomocnictw tak w pełnym jak i ograniczonym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej. 3. Posiadanie pełnomocnictwa, o którym mowa w 9 ust.6 poniżej nie zwalnia z obowiązku wypełnienia Karty Wzorów Podpisów, o ile pełnomocnictwo to jest w swym zakresie identyczne z zakresem umocowania opisanego w ust. 1.wynikającego z Karty Wzorów Podpisów. 4. Karta Wzorów Podpisów musi zostać zatwierdzona przez Posiadacza, Przedstawiciela Posiadacza upoważnionego do reprezentacji Posiadacza na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli Posiadacz jest ujawniony w takim rejestrze, lub na podstawie postanowień Wymagań Prawnych w przypadku innych podmiotów bądź przez Pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z postanowieniami 9, o ile treść pełnomocnictwa to przewiduje. 5. Karta Wzorów Podpisów winna być złożona w Oddziale Prowadzącym. Złożenie nowej Karty Wzorów Podpisów do Rachunku jest jednoznaczne z uchyleniem poprzedniej. 6. Usunięcie danego Przedstawiciela Posiadacza z Karty Wzorów Podpisów dokonane będzie na podstawie uchwały odpowiednich organów/wspólników lub uczestników Posiadacza o odwołaniu takiego Przedstawiciela Posiadacza, oświadczenia takiego Przedstawiciela Posiadacza o rezygnacji z tej funkcji lub na podstawie innego dokumentu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu Przedstawiciela Posiadacza bądź odwołanie lub rezygnację Przedstawiciela Posiadacza zgodnie z Wymaganiami Prawnymi. 7. Bank i poszczególne Oddziały, z wyjątkiem Oddziału w którym złożona została dyspozycja zmiany Karty Wzorów Podpisów, związany jest treścią Karty Wzorów Podpisów, włączając w to jej zmiany, od dnia następnego po dniu jej przyjęcia przez Bank, przy czym Oddział w którym złożona została dyspozycja zmiany Karty Wzorów Podpisów od chwili jej przyjęcia, bez względu na to, czy Posiadacz, Przedstawiciel Posiadacza lub Dysponent został o tym powiadomiony. 9 Pełnomocnictwo 1. W stosunkach z Bankiem Posiadacz może działać przez Pełnomocników ustanowionych wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Pełnomocnictwo winno być udzielone na formularzu bankowym i złożone w Oddziale Banku. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, pełnomocnictwo takie, o ile treść pełnomocnictwa nie stanowi wyraźnie inaczej, umocowuje wskazanego tam Pełnomocnika do samodzielnego reprezentowania Posiadacza względem Banku w związku z Umową Ramową, w zakresie prowadzenia Rachunków lub innym wybranym zakresem Umowy Ramowej, to jest w szczególności: do dokonywania czynności prawnych i faktycznych w imieniu Posiadacza (w tym także dokonywanych na rzecz Posiadacza, czynności, których drugą stroną jest Pełnomocnik, względnie reprezentuje również drugą stronę czynności prawnej) oraz czynności polegających na odbieraniu Powiadomień w tym wyciągów z Rachunku, składaniu skarg i uczestniczeniu w postępowaniu wywołanym skargą, otwieraniu i wypowiadaniu pojedynczych Rachunków prowadzonych na podstawie Umowy Ramowej. 3. O ile treść pełnomocnictwa nie stanowi wyraźnie inaczej, pełnomocnictwo nie upoważnia do wypowiedzenia Umowy Ramowej, odwoływania pełnomocnictw udzielonych innym Pełnomocnikom, zawarcia w imieniu Posiadacza Umowy Kartę Debetową, występowania z wnioskiem o wydanie Karty Debetowej, jak również do zawarcia umowy o udostępnienie Kanałów Dostępu. 4. Bank nie akceptuje pełnomocnictw łącznych. 5. Pełnomocnicy nie mogą przenosić przysługujących im uprawnień, a także udzielać dalszych (substytucyjnych) pełnomocnictw tak w pełnym, jak i ograniczonym zakresie. 6. Bank akceptuje Pełnomocnictwo, którego autentyczność (fakt jego udzielenia przez Posiadacza) została poświadczona przez pracownika Banku oraz może zaakceptować pełnomocnictwo, którego autentyczność została potwierdzona przez inny bank, jak również może zaakceptować pełnomocnictwo udzielone: 1) w kraju, o ile podpis Posiadacza złożony na pełnomocnictwie został poświadczony przez notariusza albo 2) za granicą, o ile podpis Posiadacza złożony na pełnomocnictwie został poświadczony: a) przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej (względnie jego odpowiednika przewidzianego Wymaganiami Prawnymi dotyczącymi prawa dyplomatycznego i konsularnego) działającego w ramach jego uprawnień notarialnych, b) przez notariusza kraju, którego notariat należy do Unii Notariatu Łacińskiego i w takim przypadku opatrzone pieczęcią apostille przewidzianą postanowieniami Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. 7. Do jednorazowej czynności, pozostającej w granicach Czynności Zwykłego Zarządu, Bank może zaakceptować pełnomocnictwo udzielone w kraju, o ile podpis Posiadacza został poświadczony przez kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej, kapitana statku lub okrętu, dowódcę jednostki wojskowej, dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego, wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (a w każdym z tych przypadków jeżeli autentyczność podpisu i stanowisko poświadczającego sygnatariusza nie budzą wątpliwości). 8. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 6 powyżej, nie zwalnia z obowiązku złożenia wzoru podpisu Pełnomocnika na Karcie Wzorów Podpisów, z wyjątkiem pełnomocnictwa do jednorazowej czynności oraz pełnomocnictwa wyłącznie do odbioru 3/7

4 Powiadomień i wyciągów z Rachunku oraz innej korespondencji pozostawianej, zgodnie z wnioskiem Posiadacza, do odbioru w Oddziale Prowadzącym. 9. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne względem Banku od następnego Dnia Roboczego po dniu złożeniu dokumentów stwierdzających ten fakt w Oddziale Banku, w formie pisemnej. 10. W przypadku uzyskania przez Bank wiarygodnych informacji wskazujących na odwołanie przez Posiadacza pełnomocnictwa w innej formie, niż opisana powyżej, Bank może zablokować możliwość dysponowania Rachunkiem lub Rachunkami przez Pełnomocnika albo zablokować Rachunek lub Rachunki w obu przypadkach do czasu wyjaśnienia wątpliwości. 11. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania złożonych przez Posiadacza i Pełnomocnika odmiennych Dyspozycji. 10 Blokada środków na Rachunku 1. Posiadacz Rachunku może ustanowić blokadę środków w ramach aktualnego Salda lub zablokować środki wpływające na Rachunek z tytułu Transakcji Płatniczych kierowanych na Rachunek do określonej przez siebie kwoty, z tym że: 1) zlecenie blokady środków na Rachunku może zostać złożone wyłącznie na obowiązującym w Banku formularzu dotyczącym blokady środków na Rachunku zlecenia blokady złożone na jakichkolwiek innych formularzach (w tym pochodzących od innych banków) mogą zostać przyjęte po uprzednich zaakceptowaniu takiego formularza przez Bank, 2) Bank nie przyjmuje zlecenia blokady środków na Rachunku, jeśli Bank ma prawo do samodzielnego pobierania środków z Rachunku (tj. bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Posiadacza) w celu spłaty udzielonego przez Bank kredytu, 3) zlecenie blokady środków na Rachunku na rzecz osoby trzeciej może być złożone na ściśle określony w zleceniu blokady termin zlecenie blokady bezterminowej wymaga uprzedniej zgody Banku, 4) Bank ma prawo do ustanowienia blokady środków na Rachunku bez zlecenia blokady środków złożonego przez Posiadacza we wszystkich przypadkach, gdy przewiduje to Dokumentacja Umowy lub Wymagania Prawne. 2. Blokada środków na Rachunku obniża wysokość Dostępnych Środków na Rachunku. 3. Oprocentowanie Rachunku, na którym ustanowiona jest blokada środków, naliczane jest od Salda zgodnie z warunkami obowiązującymi dla Rachunku. 11 Oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku oraz Opłaty 1. Od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku naliczane są odsetki (włączając przypadki zerowej stopy procentowej) na rzecz Posiadacza według stałej albo zmiennej stopy procentowej. Stopa obowiązująca w dniu otwarcia Rachunku określona jest w Potwierdzeniu Otwarcia Rachunku. 2. Rodzaje Rachunków, aktualna wysokość oprocentowania, terminy umowne rachunków lokat terminowych, okresy kapitalizacji, minimalne kwoty wymagane dla naliczania odsetek obowiązujących w Banku stóp procentowych, minimalna kwota wymagana dla otwarcia Rachunku określone są w Tabeli Oprocentowania i Limitów. 3. O ile Potwierdzenie Otwarcia Rachunku lub Tabela Oprocentowania i Limitów nie przewidują wyraźnie inaczej, stopa procentowa określona jest w skali roku/per annum/p.a.). 4. Odsetki od zgromadzonych na Rachunku środków naliczane są od Dnia Roboczego, w którym nastąpiło uznanie Rachunku, do dnia poprzedzającego datę obciążenia Rachunku kwotą tych środków (włącznie z tym dniem), z zastrzeżeniem przypadków zerowej stopy procentowej przewidzianych w Dokumentacji Umowy. 5. Dla potrzeb naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, zaś jako podstawę do obliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni przechowywania środków na Rachunku. 6. Jeżeli Rachunek, na którym zdeponowana jest lokata terminowa (środki pieniężne przechowywane przez czas oznaczony) jest oprocentowany według stałej stopy procentowej, to obowiązuje ona do upływu umówionego terminu. W przypadku odnowienia takiej lokaty ma zastosowanie stała stopa procentowa obowiązująca w dniu jej odnowienia na podstawie decyzji Banku. 7. W przypadku Rachunków oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, Bank ma prawo do zmiany takiej stopy w czasie trwania umówionego okresu przechowywania środków pieniężnych, w przypadku, gdy nastąpi: (1) zmiana stóp procentowych kredytów udzielanych bankom przez Narodowy Bank Polski, (2) zmiana poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski lub wysokości ich ewentualnego oprocentowania, (3) zmiana stawek oprocentowania lokat na rynku międzybankowym, (4) zmiana wysokości obowiązkowych opłat wnoszonych przez banki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, (5) zmiana rentowności instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego (w tym np. bonów skarbowych i obligacji Skarbu Państwa) lub (6) nastąpi zmiana wskaźnika inflacji. 8. Bank może dokonywać zmian w Tabeli Prowizji i Opłat w zakresie wysokości jak również tytułów, z których pobiera Opłaty, w okresie obowiązywania Umowy Ramowej na podstawie dokonanej przez siebie oceny czynników ekonomicznych mających wpływ na wysokość Opłat, a taka zmiana Tabeli Prowizji i Opłat nie stanowi zmiany Umowy Ramowej. O dokonanych zmianach stawek Opłat Bank poinformuje Posiadacza w sposób określony w 12 ust. 11 Regulaminu. 9. Wszelkie wierzytelności z tytułu Opłat oraz inne wierzytelności Banku wobec Posiadacza Bank pobiera ze środków pieniężnych zgromadzonych na każdym Rachunku Posiadacza. W przypadku braku środków na Rachunku, Bank może zaksięgować kwotę takich należności w ciężar Rachunku z utworzeniem Debetu Niedozwolonego. 12 Wyciągi z Rachunku i doręczenia 1. Bank informuje Posiadacza o wysokości Salda Rachunku i dokonanych na nim operacjach sporządzając wyciągi z Rachunku. Za okresy miesięczne Bank zapewnia Posiadaczowi bezpłatne doręczanie wyciągu z Rachunku, w sposób ustalony w Dokumentacji Umowy. Za doręczanie na zlecenie Posiadacza wyciągów w inny sposób lub za krótsze okresy może być naliczona Opłata. 2. Posiadacz jest zobowiązany do bieżącej kontroli uzyskiwanych od Banku informacji o Saldzie Rachunku i obrotach na Rachunku, a także do kontroli informacji uzyskiwanych przez Posiadacza w drodze korzystania przez Przedstawicieli Posiadacza lub Dysponentów z Kanałów Dostępu. 3. Posiadacz jest zobowiązany zgłosić Bankowi każdą niezgodność salda Rachunku w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania informacji. 4. Ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa korespondencji bankowej, Bank ma prawo zaprzestać sporządzania i wysyłania wyciągów lub innych Powiadomień o charakterze stałym kierowanych na Adres do Doręczeń w przypadku zwrotu przez doręczycieli przesyłki z adnotacją o braku możliwości doręczenia korespondencji lub zwrotu 2 (dwóch) kolejnych przesyłek bez podania powodu zwrotu takiej przesyłki. 5. Doręczanie Powiadomień dla Posiadacza następuje (1) do rąk własnych Posiadacza, Przedstawiciela Posiadacza, Pełnomocnika lub Dysponenta (2) listem zwykłym, listem poleconym lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na Adres do Doręczeń albo (3) przesyłką kurierską ze skutkiem uznania korespondencji za doręczoną z upływem 5 (pięciu) dni od daty jej nadania. 6. Bank może doręczać korespondencję za pomocą wszelkich innych środków bezpośredniego lub pośredniego porozumiewania się na odległość ( Alternatywna Forma Powiadomień ), jeżeli Posiadacz wyrazi na to zgodę w formie pisemnej, określając Alternatywną Formę Powiadomień i zakres jej stosowania. Do odwołania lub zmian tej dyspozycji stosuje się odpowiednio treść ust. 8. poniżej. 7. Wskazanie Alternatywnej Formy Powiadomień nie wyłącza skuteczności doręczeń dokonywanych na Adres do Doręczeń. Skuteczne doręczenie za pomocą Alternatywnej Formy Powiadomień nie wymaga równoległego doręczenia Powiadomień na Adres do Doręczeń. Wskazanie kilku Alternatywnych Form Powiadomień powoduje, że skuteczne jest doręczenie dokonane z użyciem którejkolwiek z nich. 8. Posiadacz będzie każdorazowo powiadamiać Bank osobiście, w Oddziale Prowadzącym lub za pośrednictwem wyraźnie wskazanych przez Bank Kanałów Dostępów o ile Posiadacz zawarł umowę o korzystanie z Kanałów Dostępu o zmianie swojego Adresu do Doręczeń lub Alternatywnej Formy Powiadomień, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej przez Bank pod dotychczas znany Adres do Doręczeń za skutecznie doręczoną. 9. Posiadacz może zastrzec odbiór wyciągów z Rachunku w Oddziale Prowadzącym, co nie wyklucza możliwości przesyłania innych Powiadomień na Adres do Doręczeń. W przypadku nieodebrania w Oddziale wyciągów z Rachunku przez okres 3 (trzech) miesięcy Bank może przesłać je na Adres do Doręczeń lub je zniszczyć. W przypadku przesłania nieodebranych wyciągów stosuje się odpowiednio ust. 4 powyżej. 10. Raz w roku Bank przesyła Posiadaczowi, listem zwykłym lub w inny dopuszczalny na gruncie Wymagań Prawnych sposób, potwierdzenie Salda Rachunku. 11. Powiadomienia pochodzące od Banku mogą być przekazywane Posiadaczowi poprzez wywieszenie informacji w Oddziałach oraz za pośrednictwem udostępnionych Posiadaczowi na podstawie odrębnych umów Kanałów Dostępu i Strony Internetowej Banku. 12. Jeżeli jakakolwiek operacja na Rachunku miałaby być uznana za potrącenie, wówczas zapis takiej operacji przedstawiony na wyciągu z Rachunku uważa się za oświadczenie o potrąceniu. 13 Odpowiedzialność Banku 1. Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe wykonywanie Transakcji Płatniczych. Z tytułu naprawienia szkody wynikłej z nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania Transakcji Płatniczych, Bank zapłaci Posiadaczowi zryczałtowane odszkodowanie w każdym wypadku nieprzekraczające wysokości jednokrotności odsetek w wysokości karnej stopy procentowej obowiązującej w Banku należnych od kwoty Transakcji Płatniczej za każdy dzień zwłoki w żadnym wypadku nie przekraczające kwoty zł. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia Dyspozycji Posiadacza lub wykonania Transakcji Płatniczej na skutek niezachowania warunków wskazanych w Dokumentacji Umowy oraz Wymaganiach Prawnych. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane okolicznościami niezależnymi od Banku, a w szczególności za: (1) wady transmisji danych, (2) działania siły wyższej obejmującej np. strajki, katastrofy naturalne, rozruchy, działania wojenne, ataki terrorystyczne, (3) decyzje i działania organów rządowych i samorządowych, którym nie można przeciwstawić się środkami cywilnoprawnymi, (4) opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania i łączy telekomunikacyjnych oraz opóźnień i zakłóceń wynikłych z działania przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, poczty lub dostawców energii, oraz (5) wszelkie zdarzenia będące poza kontrolą i wpływem Banku z uwzględnieniem kosztów i możliwości takiej ewentualnej kontroli. Niezależnie od powyższego Bank nie jest zobowiązany do przeciwdziałania sile wyższej w zakresie w jakim koszt takich czynności byłby nieproporcjonalnie większy w stosunku do szkody powstałej w wyniku zdarzeń, o których mowa w punkcie poprzedzającym. Rozdział III Umowa o Kartę Debetową 14 Postanowienia wstępne 1. Na podstawie Umowy o Kartę Debetową Bank zobowiązuje się na wniosek Posiadacza do wydania Posiadaczowi lub wskazanemu przez Posiadacza Użytkownikowi, Karty Debetowej do Rachunku oraz do rozliczania Transakcji Płatniczych dokonanych przez Posiadacza przy użyciu Karty Debetowej, w ciężar Rachunku do którego Karta Debetowa została wydana. 2. Posiadacz zobowiązuje się do zapłaty kwot Transakcji Płatniczych dokonanych przez Posiadacza lub Użytkownika przy użyciu Karty Debetowej wraz z należnymi Bankowi Opłatami lub do spłaty swoich zobowiązań na rachunek wskazany przez Bank. 3. Posiadacz zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich Opłat z tytułu wydania i korzystania z Karty Debetowej, przewidzianych w Tabeli Prowizji i Opłat. 4. Postanowienia Umowy o Kartę Debetową dotyczące Posiadacza, w szczególności określające prawa i obowiązki Posiadacza wynikające z Umowy o Kartę Debetową 4/7

5 oraz zasady korzystania z Karty Debetowej, o ile z kontekstu postanowienia wyraźnie nie wynika inaczej lub nie zostało wyraźnie inaczej zaznaczone, dotyczą także Użytkownika. 5. Posiadacz nie może mieć wydanej więcej, niż jednej aktywnej Karty Debetowej do wskazanego Rachunku. 6. Karta Debetowa jest dostarczana na wniosek Posiadacza przesyłką pocztową (listem zwykłym): 1) w przypadku Karty Debetowej wydanej dla Posiadacza na Adres do Doręczeń Posiadacza, 2) w przypadku Karty Debetowej wydanej dla Użytkownika na adres korespondencyjny Użytkownika, z zastrzeżeniem trybu określonego w ust. 10 poniżej. 7. Otrzymana Karta Debetowa jest nieaktywna. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty Debetowej Posiadacz powinien ją aktywować i nadać Kod PIN zgodnie z instrukcją otrzymaną wraz z Kartą Debetową. 8. Do aktywacji Karty Debetowej oraz nadania kodu PIN uprawniony jest jedynie Posiadacz, którego dane znajdują się na Karcie Debetowej. 9. Posiadacz jest zobowiązany do złożenia podpisu na Karcie Debetowej niezwłocznie po jej otrzymaniu. 10. Na zlecenie Posiadacza lub Użytkownika Bank może wydać Kartę Debetową w trybie ekspresowym doręczając Kartę Debetową przesyłką kurierską, na zasadach określonych w ust. 6 lit. 1) i 2), pobierając za to dodatkową Opłatę określoną w Tabeli Prowizji i Opłat. 15 Zasady wydawania i korzystania z Kart Debetowych 1. Karta Debetowa wydawana jest na wniosek złożony przez Posiadacza na podstawie zawartej z Bankiem Umowy o Kartę Debetową. 2. Kartą Debetową może posługiwać się wyłącznie Posiadacz, dla którego Karta Debetowa została wydana oraz którego imię i nazwisko widnieje na Karcie Debetowej. Posiadacz odpowiada za wszystkie skutki korzystania z Karty Debetowej przez Użytkownika. Posiadacz jest zobowiązany do zapoznania Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu. 3. Posiadacz może posługiwać się Kartą Debetową od chwili jej aktywacji do chwili upływu terminu ważności Karty Debetowej podanego na awersie Karty Debetowej. Karta Debetowa traci ważność w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego wskazanego na awersie Karty Debetowej. 4. Przed upływem terminu ważności Karty Debetowej Bank automatycznie wydaje w jej miejsce nową Kartę Debetową (wznowienie): 1) o ile Posiadacz nie złoży rezygnacji ze wznowienia Karty Debetowej, najpóźniej 60 dni przez upływem terminu ważności Karty Debetowej, 2) pod warunkiem, że poprzednia Karta Debetowa została aktywowana przed terminem określonym w ust. 4 pkt 1) oraz nie jest zastrzeżona ani zablokowana. 5. Wznowiona Karta Debetowa wydawana jest z ostatnio przypisanym do niej Kodem PIN. 6. Karta Debetowa może być wykorzystywana do dokonywania Transakcji Kartą, w szczególności: 1) w punktach handlowo-usługowych i kasach banków oznaczonych znakiem właściwej Organizacji Płatniczej, 2) w bankomatach oznaczonych znakiem właściwej Organizacji Płatniczej, 3) w oddziałach banków oznaczonych znakiem właściwej Organizacji Płatniczej, 4) za pośrednictwem telefonu i internetu. 7. Dokonywanie Transakcji Płatniczych za pomocą Karty Debetowej nie może przekroczyć żadnego z następujących ograniczeń: 1) limitu dziennego kwotowego dla operacji bezgotówkowych, 2) limitu dziennego ilościowego dla operacji bezgotówkowych, 3) limitu dziennego kwotowego dla wypłat gotówkowych, 4) limitu dziennego ilościowego dla wypłat gotówkowych, 5) kwoty wolnych środków na Rachunku. 8. Limity, o których mowa w ust. 7, określa Umowa o Kartę Debetową, przy czym Bank może na wniosek Posiadacza dokonać zmiany wysokości tych limitów. 9. Zmiana limitów wymienionych w ust. 7 na wniosek Posiadacza jest realizowana przez Bank najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po dacie złożeniu wniosku. Zmiana limitów może wiązać się z pobraniem Opłat określonych w Tabeli Prowizji i Opłat. 10. Niewykorzystana część limitu kwotowego lub ilościowego w danym dniu nie powoduje powiększenia takiego limitu w dniu następnym. 11. Informacja o aktualnej wysokości limitów wymienionych w ust. 7 jest dostępna w Oddziałach lub w wybranych Kanałach Dostępu o ile Posiadacz zawarł umowę o ich udostępnienie. 12. Obciążenie Rachunku kwotą Transakcji Kartą następuje z datą jej dokonania. 13. Obciążenie Rachunku kwotą Opłaty, zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat, z tytułu dokonanej Transakcji Kartą następuje z datą zaksięgowania takiej Opłaty na Rachunku. 14. Podczas Autoryzacji Transakcji Kartą Bank blokuje kwotę Transakcji Kartą na Rachunku do momentu jej faktycznego rozliczenia i zaksięgowania w ciężar Salda Rachunku. W przypadku Transakcji Kartą dokonywanej w walucie innej niż PLN, kwota zablokowana w wyniku takiej Autoryzacji może różnić się od kwoty obciążenia Rachunku na skutek przeliczeń kwoty Transakcji Kartą, dokonywanych przez Organizacje Płatnicze, na podstawie kursów walut innych na potrzeby Autoryzacji oraz innych dla celów rozliczenia Transakcji Kartą. Powstała w ten sposób różnica pomiędzy kwotą zablokowaną w wyniku Autoryzacji a kwotą rozliczenia Transakcji Kartą może być przyczyną przekroczenia Dostępnych Środków. 15. Kwota środków zablokowanych tytułem autoryzowanych, nierozliczonych Transakcji Kartą pomniejsza Dostępne Środki na Rachunku. 16. Transakcje Kartą księgowane są na Rachunku najpóźniej w drugim Dniu Roboczym następującym po dniu otrzymania przez Bank rozliczenia Transakcji Kartą dokonanego przez Organizację Płatniczą. Księgowanie Transakcji Kartą na Rachunku zwalnia blokadę, o której mowa w ust Transakcje Kartą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozliczane są w walucie polskiej złoty polski (PLN). Dla Transakcji Kartą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej walutą rozliczeniową Karty Debetowej jest euro (EUR). Transakcje Kartą dokonane w walutach innych, niż waluta rozliczeniowa Karty Debetowej, są przeliczane na walutę rozliczeniową Karty Debetowej po kursie z dnia rozliczenia Transakcji Kartą przez właściwą Organizację Płatniczą, a następnie przeliczane są przez Bank na PLN po kursie sprzedaży dewiz dla EUR, obowiązującym w Banku nie później niż dwa dni robocze przed dniem rozliczenia Transakcji Kartą. Rozliczenie Transakcji Kartą następuje nie później niż dwa dni robocze przed zaksięgowaniem Transakcji Kartą na Rachunku. Informacje o kursie sprzedaży dewiz dla EUR, obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia Transakcji Kartą, jest dostępny na Stronie Internetowej Banku, w Oddziałach oraz w wybranych Kanałach Dostępu, o ile Posiadacz zawarł umowę o ich udostępnienie, a także są prezentowane na wyciągu w opisie Transakcji Kartą. 18. Wszystkie Transakcje Kartą są prezentowane na wyciągu do Rachunku, do którego została wydana Karta Debetowa. Zasady dostarczania wyciągów z Rachunku określone w 12 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 19. Posiadacz zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić niezgodności w zestawieniu Transakcji Kartą, prezentowanych na wyciągu do Rachunku, na zasadach określonych w 12 ust Zgłoszenie powinno być złożone na przygotowanym przez Bank formularzu, dostępnym w Oddziałach Banku oraz na Stronie Internetowej Banku. Do zgłoszenia należy dołączyć właściwe potwierdzenie Autoryzacji Transakcji Kartą. 20. Posiadacz jest obowiązany do: 1) przechowywania Karty Debetowej i ochrony Kodu PIN, z zachowaniem należytej staranności, 2) nieprzechowywania Karty Debetowej razem z Kodem PIN, 3) nieudostępniania Karty Debetowej i Kodu PIN, numeru Karty Debetowej lub numeru CVV2 osobom trzecim. 21. Posiadacz zobowiązany jest zwrócić Kartę Debetową do Banku lub zniszczyć ją w sposób uniemożliwiający dalsze korzystanie w przypadku: 1) rozwiązania Umowy o Kartę Debetową, 2) odstąpienia przez Posiadacza od Umowy o Kartę Debetową, 3) upływu terminu ważności Karty Debetowej, 4) zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej Posiadaczowi prawidłowe korzystanie z Karty Debetowej i powodującej konieczność wymiany Karty Debetowej na nową, 5) Zastrzeżenia Karty Debetowej, 6) odwołania pełnomocnictwa ogólnego dla Użytkownika, 7) ujawnienia Kodu PIN osobie trzeciej. 22. Wprowadzenie Kodu PIN do urządzeń technicznych umożliwiających Autoryzację Transakcji Kartą powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający poznanie Kodu PIN przez osoby trzecie. 23. Trzykrotne użycie błędnego Kodu PIN może zablokować możliwość dokonywania Transakcji Kartą w tym dniu. 24. Zatrzymanie Karty Debetowej może nastąpić w szczególności w przypadku: 1) awarii bankomatu, 2) użycia Karty Debetowej uszkodzonej mechanicznie, 3) użycia Karty Debetowej zastrzeżonej lub zablokowanej, 4) utraty prawa korzystania z Karty Debetowej, 5) upływu terminu ważności Karty Debetowej, 6) nieprawidłowej obsługi bankomatu przez Posiadacza, 7) niezgodności podpisu na Karcie Debetowej z podpisem na dokumencie Autoryzacji Transakcji Płatniczej, 8) posługiwania się Kartą Debetową przez osobę nieuprawnioną, 9) po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego Kodu PIN. 25. W przypadku zatrzymania Karty Debetowej w bankomacie, bądź przez punkt handlowo- -usługowy, Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Banku o tym fakcie w celu Zastrzeżenia Karty Debetowej. 26. Posiadacz ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Bankowi Zastrzeżenie Karty Debetowej w przypadku: 1) utraty lub zniszczenia Karty Debetowej, 2) podejrzenia, że osoba trzecia weszła w posiadanie numeru Karty Debetowej, 3) odwołania pełnomocnictwa ogólnego dla Użytkownika. 27. Zgłoszenia Zastrzeżenia Karty Debetowej należy dokonać: 1) osobiście w Oddziale Banku lub 2) telefonicznie pod numerem podanym na: a) Karcie Debetowej, b) na Stronie Internetowej Banku lub w materiałach informacyjnych dotyczących Karty Debetowej. 28. Bank może dokonać Blokady lub Zastrzeżenia Karty Debetowej w przypadku: 1) spowodowania przez Posiadacza Debetu Niedozwolonego, 2) zamknięcia Rachunku, do którego została wydana Karta Debetowa, 3) wyłączenia lub ograniczenia prawa Posiadacza do dysponowania Rachunkiem, a w szczególności: zajęcia egzekucyjnego, postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, umownego zablokowania na zabezpieczenie lub zastawienia Rachunku, 4) odwołania pełnomocnictwa ogólnego dla Użytkownika, 5) podejrzenia kradzieży Karty Debetowej lub pozyskania danych z Karty Debetowej przez osobę nieuprawnioną, 6) uzasadnionego podejrzenia wobec Posiadacza, iż Karta Debetowa wykorzystywana jest przez Posiadacza do celów niezgodnych z prawem, 7) braku aktywacji Karty Debetowej w terminie 3 miesięcy od daty jej wydania, 8) zwrotu Karty Debetowej do Banku, 9) zmiany typu Karty Debetowej lub wymiany na nową Kartę Debetową tego samego typu, 10) śmierci lub likwidacji Posiadacza, 11) wykonywania obowiązków nałożonych na Bank Wymaganiami Prawnymi. 29. Nowa Karta Debetowa może być wydana w przypadku: 1) zgubienia lub kradzieży Karty Debetowej, 2) zniszczenia lub uszkodzenia Karty Debetowej, 3) Zastrzeżenia Karty Debetowej przez Bank z powodu uzasadnionego podejrzenia dokonania Transakcji Kartą przez osobę nieuprawnioną, 4) zmiany danych identyfikacyjnych umieszczonych na Karcie Debetowej. 5/7

6 30. Nowa Karta Debetowa wydawana jest na wniosek Posiadacza. Z tytułu wydania nowej Karty Debetowej w przypadkach określonych w ust. 29, Bank pobiera Opłatę zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat. Opłata pobierana jest automatycznie i księgowana w ciężar Rachunku, do którego wydana zostaje Karta Debetowa. 16 Odpowiedzialność za Transakcje Kartą 1. Posiadacza obciążają Transakcje Kartą dokonane: 1) przez osoby, którym Posiadacz udostępnił Kartę Debetową lub ujawnił Kod PIN, 2) przez osoby, którym Posiadacz udostępnił informacje o działaniu Karty Debetowej, których ujawnienie może spowodować brak skuteczności mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo dokonywanych Transakcji Kartą. 2. Potwierdzeniem zlecenia Transakcji Kartą jest wprowadzenie do urządzenia Kodu PIN lub podpisanie rachunku obciążeniowego przez Posiadacza/Użytkownika, a w przypadku Transakcji Kartą zawieranych na odległość podanie numeru Karty, daty ważności Karty i/lub numeru CVV2. 3. Posiadacza obciążają Transakcje Kartą dokonane przez internet lub telefon, mimo że Karta Debetowa została wykorzystana bez fizycznego jej przedstawienia akceptantowi przy Autoryzacji Transakcji Płatniczej. W przypadku zamówień lub zleceń składanych przez internet, telefonicznie i/lub korespondencyjnie, potwierdzeniem dokonania Transakcji Kartą jest podanie akceptantowi numeru oraz daty ważności Karty lub numeru CVV2. 4. Posiadacza obciążają Transakcje Kartą dokonane po zgłoszeniu, o którym mowa w 15 ust. 27, jeżeli doszło do nich z winy umyślnej Posiadacza. 5. Transakcje Kartą dokonane przez osobę trzecią przy użyciu utraconej przez Posiadacza Karty Debetowej do czasu zgłoszenia przez Posiadacza utraty Karty Debetowej i Zastrzeżenia Karty Debetowej obciążają Posiadacza maksymalnie do łącznej kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR. Ograniczenie to nie dotyczy Transakcji Kartą, do których doszło z winy Posiadacza, a w szczególności, gdy nie dopełnił on obowiązków określonych w Dokumentacji Umowy. 6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za: 1) pozostawienie przez Posiadacza Karty Debetowej w bankomacie lub w punkcie handlowo-usługowym, 2) niepodjęcie przez Posiadacza środków pieniężnych wypłacanych z bankomatu, 3) odmowę autoryzacji lub akceptacji Karty Debetowej z przyczyn niezależnych od Banku, 4) zatrzymanie Karty Debetowej z przyczyn, o których mowa w 15 ust Posiadacz traci możliwość korzystania z Karty Debetowej w przypadku: 1) rozwiązania Umowy Ramowej, 2) odstąpienia od Umowy Ramowej w części dotyczącej Umowy o Kartę Debetową, 3) zastrzeżenia Karty Debetowej, 4) zniszczenia Karty Debetowej, 5) w czasie trwania Blokady Karty Debetowej. Rozdział IV Pozostałe postanowienia 5. W przypadku Posiadacza, stanowiącego położony w Polsce oddział osoby prawnej z siedzibą dla celów podatkowych w innym niż Polska kraju (nierezydenta), do niepobierania przez Bank od wypłacanych odsetek 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych konieczne jest dostarczenie Bankowi przez Posiadacza oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1d-1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Certyfikatu Rezydencji Podatkowej tej osoby prawnej. Przepis ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 19 Zmiany Dokumentacji Umowy 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy Ramowej, oraz pozostałej Dokumentacji Umowy sporządzanej wspólnie przez Bank i Posiadacza, jak również wyłączenie lub zmiana tej klauzuli wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisów obu stron, chyba że Wymagania Prawne albo postanowienia Dokumentacji Umowy przewidują obowiązek zachowania kwalifikowanej formy prawnej; nie dotyczy to jednak zmian Umowy Ramowej na podstawie składanych przez Bank Powiadomień oraz nie uchybia to postanowieniom ust. 2 poniżej. 2. Tolerowanie przez jedną ze stron przypadków nieprzestrzegania postanowień przewidzianych Dokumentacją Umowy przez drugą stronę nie będzie interpretowane jako zwolnienie jej (drugiej strony) z obowiązku przestrzegania tych postanowień. Zwolnienie z obowiązku przestrzegania Dokumentacji Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej dla oświadczenia strony zwalniającej. Uchylenie lub zmiana niniejszej klauzuli wymaga dla swojej ważności zachowania minimalnej formy prawnej przewidzianej dla zmiany Dokumentacji Umowy, o której mowa w ust.1 powyżej. 3. Bank ma prawo do uchylenia, zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu (włączając wydanie nowych regulaminów), Tabeli Prowizji i Opłat, Tabeli Oprocentowania i Limitów. Zmiana taka jest skuteczna w stosunku do osób, które zawarły Umowy wcześniej (klauzula modyfikacyjna). 4. Mając na uwadze powyższe, Powiadomienia Banku o zdarzeniach określonych w ust. 3 powyżej dokonane będą w sposób wskazany w 12 ust. 5-12, w szczególności Bank jest uprawniony do powiadomienia Posiadacza o tych zdarzeniach poprzez wywieszenie informacji w Oddziałach oraz za pośrednictwem udostępnionych Posiadaczowi Kanałów Dostępu i Strony Internetowej Banku. Jeżeli Posiadacz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania takiego Powiadomienia lub dnia, w którym z łatwością mógł się o nim dowiedzieć, nie dokona wypowiedzenia Umów, to uznaje się, że zmiany zostały wprowadzone począwszy od dnia, w którym Posiadacz otrzymał odpowiednie Powiadomienie lub dnia, w którym z łatwością mógł się o nim dowiedzieć. 5. Jeżeli Posiadacz w terminie wypowiedzenia oświadczy na piśmie, że nie zgadza się na wprowadzenie zmian, to takie oświadczenie będzie równoznaczne z wypowiedzeniem przez Posiadacza każdej z Umów. 6. Zmiana jakichkolwiek danych Banku ujawnionych w odpowiednim rejestrze publicznym nie stanowi zmiany Dokumentacji Umowy i jest skuteczna względem Posiadacza z chwilą jej zarejestrowania (chyba, że zmiana jest skuteczna przed dokonaniem wpisu do takiego rejestru), bez konieczności kierowania przez Bank do Posiadacza dodatkowego Powiadomienia. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do Posiadacza, z tym że Posiadacz jest zobowiązany powiadomić o tym Bank w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zarejestrowania zmiany w odpowiednim rejestrze publicznym. 17 Pierwszeństwo dokumentów 1. Dokumenty tworzące Dokumentację Umowy należy traktować jako wzajemnie objaśniające i uzupełniające się. W przypadku ujawnienia rozbieżności (sprzeczności) pomiędzy jakimikolwiek dokumentami składającymi się na Dokumentację Umowy pierwszeństwo będą miały dokumenty wymienione niżej w następującym porządku: 1) Indywidualne Warunki Rachunku (o ile zostały ustalone), 2) Indywidualne Warunki Umowy Ramowej (o ile zostały ustalone), 3) Potwierdzenie Otwarcia Rachunku, 4) Umowa Ramowa, 5) Umowa o Kartę Debetową, 6) Regulamin, 7) Tabela Prowizji i Opłat, 8) Tabela Oprocentowania i Limitów, 9) wszystkie inne dokumenty składające się na Dokumentację Umowy. 18 Dodatkowe zobowiązania Stron 1. Posiadacz zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bank o zmianie siedziby, rezydencji podatkowej lub dewizowej oraz wszelkich innych danych zawartych w Dokumentacji Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Posiadacz ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty Kart Debetowych i blankietów czekowych. 2. Bank może zwrócić się w dowolnym momencie do Posiadacza z prośbą o dostarczenie odpowiednich dokumentów (w uzasadnionym zakresie) w celu stwierdzenia lub ponownego potwierdzenia, że osoby działające w imieniu Posiadacza są uprawnione do jego reprezentacji, oraz że Posiadacz podpisując Umowy działał, a następnie wykonując uprawnienia z nich wynikające działa, we własnym imieniu i na własny rachunek. Posiadacz niezwłocznie dostarczy takie dokumenty Bankowi. 3. Bank może zwrócić się w dowolnym momencie do Posiadacza z prośbą o dostarczenie odpowiednich dokumentów lub informacji w celu realizacji Wymagań Prawnych. Posiadacz niezwłocznie dostarczy Bankowi takie dokumenty lub informacje. 4. Bank obowiązany jest do prowadzenia Rachunku oraz przeprowadzania operacji z nim związanych zgodnie z Dokumentacją Umowy, z zachowaniem standardów staranności wymaganej od podmiotów uczestniczących w profesjonalnym obrocie bankowym. W przypadku, gdy Posiadacz składa w Banku Certyfikat Rezydencji Podatkowej, w treści którego zagraniczna administracja podatkowa potwierdza rezydencję podatkową Posiadacza, certyfikat taki jest ważny przez 12 miesięcy od daty jego wydania, o ile w jego treści nie został poświadczony konkretny okres czasu. W celu zastosowania przez Bank obniżonych stawek podatku od odsetek na podstawie zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Posiadacz zobowiązany jest do przedłożenia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii Certyfikatu Rezydencji Podatkowej. 20 Reklamacje i spory 1. Posiadacz zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania Dyspozycji na podstawie Informacji otrzymywanych z Banku. Posiadaczowi przysługuje prawo złożenia reklamacji co do zrealizowanych przez Bank Transakcji Płatniczych. 2. Wszelkie reklamacje Posiadacza dotyczące usług świadczonych przez Bank na podstawie Umów mogą być składane: 1) w Oddziale Banku, 2) telefonicznie pod numerem infolinii wskazanym na Stronie Internetowej, 3) elektronicznie poprzez formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie w zakładce Kontakt, 4) pisemnie na adres: Deutsche Bank Polska S.A.: Zespół Obsługi Reklamacji, ul. Lubicz 23, Kraków. 3. Bank niezwłocznie przystępuje do rozpatrzenia reklamacji i w terminie 30 dni licząc od daty przyjęcia reklamacji, informuje Posiadacza o jej wyniku, chyba że rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych dokumentów lub informacji od podmiotów trzecich w szczególności od organizacji zajmującej się rozliczaniem Transakcji Kartą, wówczas Bank poinformuje o wydłużeniu tego terminu. Ostateczny termin nie będzie jednak dłuższy niż 90 dni, od dnia otrzymania reklamacji przez Bank. 4. W przypadkach konieczności rozpatrzenia reklamacji przez organizację zajmującą się rozliczaniem Transakcji Kartą Bank informuje Posiadacza o wyniku reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi od organizacji zajmującej się rozliczaniem Transakcji Kartą lub innego podmiotu. 5. W szczególnych przypadkach dopuszcza sie możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, wówczas Bank poinformuje o wydłużeniu tego terminu. Ostateczny termin nie będzie jednak dłuższy, niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Bank. 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Bank uznaje właściwą kwotą Rachunek niezwłocznie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego. 7. W celu udokumentowania reklamacji Posiadacz powinien udostępnić Bankowi potwierdzenia dokonania Transakcji Kartą lub dołączyć kopię innych dokumentów potwierdzających jej zasadność. 8. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest Transakcja Kartą dokonana przy użyciu utraconej Karty Debetowej oraz w innych uzasadnionych przypadkach, Posiadacz zobowiązany jest do doręczenia Bankowi: 1) zaświadczenia z policji lub prokuratury o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, 2) dokładnego opisu okoliczności, które towarzyszyły utracie Karty Debetowej (data, miejsce, opis zdarzenia) oraz innych informacji potrzebnych do ustalenia zakresu odpowiedzialności Banku i Posiadacza. 9. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Posiadacza, numer Umowy lub Rachunku, rodzaj reklamowanej usługi, szczegółowy opis podstaw reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Posiadacza. 6/7

7 10. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Debetowej niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego druku reklamacyjnego dostępnego w Oddziale oraz na Stronie Internetowej Banku. 11. O wyniku postępowania reklamacyjnego Bank powiadomi w formie pisemnej lub w inny sposób, uzgodniony z Posiadaczem. 12. Organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego. 21 Postanowienia końcowe 1. Językiem obowiązującym w relacjach pomiędzy Posiadaczem a Bankiem jest język polski. 2. W wykonaniu Umów nie będą stosowane przepisy Działu II Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz przepisy wskazane w art. 33 tej ustawy, z wyjątkiem przepisów, których zastosowanie wynika bezpośrednio z kontekstu postanowień zawartych w Umowie Ramowej lub innej Dokumentacji Umowy. 3. Bank uprawniony jest wypowiedzieć każdą z Umów z 30- (trzydziesto-) dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, w szczególności, gdy: 1) występuje zanik korzystania przez Posiadacza z jakiegokolwiek Rachunku utrzymujący się przez okres 3 (trzech) miesięcy; za korzystanie nie uważa się pobierania z Rachunku Opłat i innych wymagalnych należności Banku, 2) Dostępne środki na Rachunku spadną poniżej kwoty wymaganej dla otwarcia tego rodzaju Rachunku, 3) Posiadacz nie wykonuje swoich zobowiązań względem Banku wynikających z innych źródeł niż dana Umowa, 4) Posiadacz dysponuje Rachunkiem niezgodnie z jego przeznaczeniem, 5) wszczęta zostanie likwidacja przedsiębiorstwa Posiadacza lub ogłoszona zostanie jego upadłość, 6) Rachunek zostanie zajęty przez organ egzekucyjny (sądowy, skarbowy lub administracyjny) przez okres dłuższy niż 7 (siedem) dni, 7) opóźnienie w spłacie Debetu Niedozwolonego przekroczy 14 (czternaście) dni, 8) Rachunek lub Karta Debetowa, którego dotyczy wypowiedzenie zostaje wycofany z oferty Banku, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej, 9) prowadzenie Rachunku naraża Bank na podwyższone ryzyko kredytowe, operacyjne, prawne lub reputacyjne, 10) nastąpi śmierć Posiadacza, będącego osobą fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, 11) nastąpi pełna albo częściowa utrata zdolności do czynności prawnej przez Posiadacza będącego osobą fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 4. Bank uprawniony jest wypowiedzieć każdą z Umów bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku, gdy operacje Posiadacza rodzą uzasadnione podejrzenia o próbę wyłudzenia środków z Banku oraz kiedy naruszają w inny sposób Wymagania Prawne, w szczególności poprzez podanie przez Posiadacza nieprawdziwych informacji przy zawieraniu Umowy Ramowej lub w trakcie jej obowiązywania. 5. W przypadkach opisanych w punkcie poprzedzającym, Bank nie ponosi odpowiedzialności (zarówno kontraktowej, jak i deliktowej) wobec Posiadacza i osób trzecich za szkodę poniesioną na skutek wypowiedzenia którejkolwiek z Umów z powołaniem na przyczyny gdyby usprawiedliwione wypowiedzenie ostatecznie okazało się bezpodstawne. 6. Posiadacz uprawniony jest do wypowiedzenia każdej z Umów z 30- (trzydziesto-) dniowym okresem wypowiedzenia. Bank może przychylić się do wniosku Posiadacza o rozwiązanie danej Umowy w krótszym terminie. 7. Od chwili upływu okresu wypowiedzenia Posiadacz nie może korzystać z Rachunków oraz Kart Debetowych. Jednakże Posiadacz jest zobowiązany dokonać niezbędnych wpłat na dotychczasowy NRB lub IBAN na poczet zaległych zobowiązań związanych z prowadzeniem Rachunków i obsługą Kart Debetowych jak również innych zobowiązań dotyczących produktów bankowych rozliczanych przy pomocy Rachunków, które staną się wymagalne po upływie okresu wypowiedzenia. 8. W przypadku wypowiedzenia Umowy Ramowej przez Posiadacza zobowiązany jest on wskazać rachunek bankowy, na który mają zostać przekazane środki znajdujące się na Rachunku. W przypadku niewskazania przez Posiadacza rachunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, od środków pieniężnych niewypłaconych nie będą naliczane odsetki od momentu upływu okresu wypowiedzenia. 9. Przed przekazaniem środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Posiadacza Bank jest uprawniony do pobrania wszelkich kwot, które są należne Bankowi od Posiadacza. Postanowienia 11 ust. 9 stosuje się odpowiednio. 10. Przed końcem upływu wypowiedzenia Posiadacz zobowiązany jest wydać Bankowi wszystkie niewykorzystane blankiety czekowe oraz Karty Debetowe pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z ich użycia przez kogokolwiek, w tym za szkody poniesione przez Bank i osoby trzecie. Bank może wypowiedzieć zarówno Umowę Ramową, jak i prowadzenie pojedynczego Rachunku. Wypowiedzenie Umowy Ramowej obejmuje wypowiedzenie wszystkich Rachunków prowadzonych w ramach tej umowy (w tym Rachunków lokat terminowych bez względu na terminy umowne, na które je zawarto). 11. W przypadku wycofania danego Rachunku z oferty Banku Bank może przenieść środki tam zgromadzone na inny Rachunek, którego warunki prowadzania są w rozsądnej ocenie Banku najbardziej zbliżone do warunków Rachunku wycofanego. 12. Skuteczne wypowiedzenie Umowy Ramowej skutkuje jednoczesnym wypowiedzeniem Umowy o Karte Debetową oraz wszelkich umów dotyczących umożliwienia Posiadaczowi korzystania z Kanałów Dostępu. Jeżeli warunki innych umów zawartych z Bankiem przewidują dłuższe terminy wypowiedzenia niż Umowa Ramowa, stosuje się postanowienia tamtych umów. 13. Wszelkie wierzytelności Posiadacza z jakiegokolwiek tytułu względem Banku wynikające z którejkolwiek z Umów, względnie związane z jej przedmiotem, jej zawarciem, wykonaniem, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem, podlegają przelewowi (cesji) na rzecz jakichkolwiek osób trzecich wyłącznie po uprzedniej zgodzie Banku wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Potrącenie przez Posiadacza wierzytelności wobec Banku nabytych wobec osób trzecich z wierzytelności Banku wobec Posiadacza wynikającymi z którejkolwiek z Umów jest wyłączone. 14. Posiadacz przyjmuje do wiadomości, iż dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu realizacji Umów mogą zostać udostępnione instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków oraz Deutsche Bank AG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (Taunusanlage 12, D Frankfurt nad Menem) oraz podmiotom krajowym lub zagranicznym z nim powiązanym w rozumieniu obowiązujących Wymagań Prawnych. Dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu realizacji Umowy Ramowej mogą zostać również udostępnione biurom informacji gospodarczej, wówczas gdy spełnione są warunki takiego udostępnienia określone w Wymaganiach Prawnych. 15. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Dokumentacji Umowy okażą się nieważne lub nieskuteczne, ich nieważność lub nieskuteczność nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Dokumentacji Umowy, jak również na ważność i skuteczność zobowiązań stron związanych z Umową Ramową. W takich okolicznościach Strony podejmą odpowiednie działania, aby Dokumentacja Umowy pozostała w mocy i podejmą w dobrej wierze negocjacje celem sformułowania nowych postanowień, które będą mogły zastąpić te, które zostały uznane za nieważne lub nieskuteczne, nadając im możliwie najbardziej zbliżone brzmienie. 16. Wszystkie pieniężne i niepieniężne roszczenia (włączając w to spory dotyczące ważności i skuteczności Umów) wynikające z Umów lub pozostające w związku z Umowami mogą być dochodzone przed sądami powszechnymi w Rzeczypospolitej Polskiej i podlegać będą przepisom prawa obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Zamieszczenie w Umowie zapisu na sąd polubowny (czy uzgodnienie innego alternatywnego sposobu rozstrzygania sporów) wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami obydwu stron oraz uprzedniej pisemnej zgody zarządu Banku. 17. Wszelkie spory, o których mowa w ust. 16 powyżej, o ile przepisy Wymagań Prawnych nie przewidują innej wyłącznej właściwości miejscowej będą rozstrzygane z zachowaniem następujących zasad co do właściwości miejscowej i rzeczowej: 1) Spory związane z Umową Ramową oraz Umową O Kartę Debetową z zastrzeżeniem punktu b. poniżej będą rozpoznawane przez właściwy miejscowo sąd rejonowy albo okręgowy położony w mieście będącym siedzibą sądu apelacyjnego, w którego okręgu znajduje się Oddział Prowadzący na dzień wystąpienia z powództwem, 2) Sprawy o wartości przedmiotu sporu przekraczającej zł (słownie: trzy miliony złotych i 00/100) będą jednak zawsze rozstrzygane według właściwości miejscowej sądów powszechnych dla siedziby rejestrowej Banku. 18. Niniejszy Regulamin, wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2015 roku i wiąże strony dotychczasowych Umów, o ile nie wypowiedzą tych umów w najbliższym terminie wypowiedzenia (art. 384(1) kodeksu cywilnego) licząc od daty doręczenia Regulaminu Posiadaczowi. 19. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Umów o Prowadzenie Rachunków oraz Umów o Kartę Debetową, także zawartych przed jego wprowadzeniem. 7/7

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. WZ/2012/10/13, ver.2.o wer. 3.O Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami:

Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami: Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami: Ogólne Warunki Umów o Usługi Bankowości Elektronicznej w Deutsche

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych Warszawa, 25 marca 2015 r. Spis treści: Rozdział I Przepisy ogólne...3 Rozdział II Ogólne zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.:

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 - dotychczasowe brzmienie: 1. Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria Załącznik nr. 1 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 stycznia 2016 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Płatniczych w MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce

Warunki Świadczenia Usług Płatniczych w MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce Warunki Świadczenia Usług Płatniczych w MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce 1. Użyte w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług Płatniczych (dalej jako Warunki ) określenia mają znaczenie zgodne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KONSUMENTÓW PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KONSUMENTÓW PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KONSUMENTÓW PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo