Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. określa: 1) warunki otwierania, prowadzenia i zamykania przez Bank Rachunków, 2) zasady wykonywania Transakcji Płatniczych za pośrednictwem Rachunków, 3) zasady wydawania Kart Debetowych. 2. Regulamin składa się z czterech rozdziałów: 1) Rozdział I określa Postanowienia Ogólne znajdujące zastosowanie do Rachunków oraz Kart Debetowych, 2) Rozdział II zawiera regulacje w zakresie otwierania i prowadzenia przez Bank Rachunków, 3) Rozdział III zawiera regulacje w zakresie Kart Debetowych, 4) Rozdział IV zawiera pozostałe postanowienia. 2 Terminy zdefiniowane 1. Wszelkie terminy zdefiniowane i pisane wielką literą mają takie znaczenie, jakie im nadano w niniejszym Regulaminie, o ile w Umowie Ramowej lub innych dokumentach składających się na Dokumentację Umowy lub w Powiadomieniu nie zostało im wyraźnie nadane znaczenie odmienne. 2. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają: 1) Adres do Doręczeń oznacza zgłoszony Bankowi przez Posiadacza adres siedziby lub, o ile został wskazany przez Posiadacza, inny adres korespondencyjny, 2) Autoryzacja procedury przewidziane w niniejszym Regulaminie, których celem jest potwierdzenie przyjęcia przez Bank Dyspozycji danej Transakcji Płatniczej w ramach danej Usługi Płatniczej przez Posiadacza, 3) Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, adres poczty elektronicznej: pozostająca pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Warszawy 1, prowadząca działalność gospodarczą w Oddziałach, których wykaz dostępny jest na Stronie Internetowej Banku oraz w Oddziałach, 4) Blokada Karty Debetowej czasowe zablokowanie możliwości korzystania przez Posiadacza z Karty Debetowej, 5) Certyfikat Rezydencji Podatkowej zaświadczenie o miejscu zamieszkania (siedzibie) Posiadacza dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania (siedziby) Posiadacza, uprawniające Bank do zastosowania obniżonych stawek zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z krajami miejsca zamieszkania (siedziby) Posiadacza, 6) CVV2 trzycyfrowy kod znajdujący się na rewersie Karty Debetowej, służący do potwierdzania Transakcji Płatniczych wykonywanych przy użyciu Karty Debetowej przez internet oraz telefon, 7) Data Realizacji dzień, w którym nastąpiło obciążenie Rachunku w wyniku realizacji Transakcji Płatniczej, 8) Data Zawarcia podana w Umowie Ramowej data kalendarzowa, w której doszło do skutecznego zawarcia Umowy Ramowej przez obie jej strony, 9) Dokumentacja Umowy oznacza: a) wszystkie dokumenty wymienione w 17 ust. 1 Regulaminu, b) wszelkie dokumenty sporządzone i podpisane przez obie strony po zawarciu Umowy Ramowej na podstawie lub w wykonaniu Umowy Ramowej w zakresie Umowy Ramowej i zgodnie z tą Umową Ramową, 10) Dostępne Środki Saldo Rachunku powiększone o kwotę niewykorzystanego limitu kredytowego pomniejszone o sumę środków zablokowanych na Rachunku w celu rozliczenia Transakcji Płatniczych dotyczących tych środków (w tym wymagalnych należności Banku powstających w związku ze złożeniem Dyspozycji wykonania Transakcji Płatniczej) lub środków zablokowanych z innego powodu, 11) Dysponent oznacza osobę lub osoby umocowane przez Posiadacza do reprezentacji Posiadacza względem Banku w zakresie określonym w 9 Regulaminu, ujawnione na Karcie Wzorów Podpisów, 12) Dyspozycja oświadczenie Posiadacza lub osoby upoważnionej przez Posiadacza złożone w celu zlecenia i potwierdzenia wykonania Transakcji Płatniczej w ramach określonej Usługi Płatniczej wyrażone w sposób i w formie przewidzianej dla danej Usługi Płatniczej, zgodnie z Umową Ramową i Regulaminem, 13) Dzień Roboczy każdy dzień, oprócz sobót, dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych dni, w których Bank nie prowadzi działalności, 14) EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskę) oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię, 15) Godzina graniczna godzina określająca koniec Dnia Roboczego, dla danego typu Transakcji Płatniczej, określona w Tabeli Prowizji i Opłat, 16) IBAN Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego używany w rozliczeniach transgranicznych; IBAN stanowi NRB poprzedzony dwuliterowym symbolem kraju PL, 17) Instrument Płatniczy Karta Debetowa lub Kanały Dostępu, 18) Kanały Dostępu oznaczają inne niż przewidziane w niniejszym Regulaminie sposoby korzystania z Rachunków bądź dostępu do Powiadomień, ewentualnie sposobu ich składania (w szczególności Usługi Bankowości Elektronicznej), udostępniane Posiadaczowi na podstawie odrębnych umów, 19) Karta Debetowa karta wydawana przez Bank, na wniosek Posiadacza, do określonych w Dokumentacji Umowy rodzajów Rachunków umożliwiająca dokonywanie Transakcji Płatniczych do wysokości Dostępnych Środków na Rachunku, do którego Karta Debetowa została wydana, 20) Karta Wzorów Podpisów oznacza dokument ewidencjonujący wzory podpisów Posiadacza, Przedstawicieli Posiadacza lub Dysponentów oraz Pełnomocników z zastrzeżeniem 9 ust. 8, kombinację ich podpisów oraz odcisk stempla firmowego Posiadacza, o ile został złożony, 21) Kod BIC kod identyfikujący Bank w przelewach transgranicznych, 22) Kod PIN indywidualny, poufny numer identyfikacyjny przypisany do Karty Debetowej, który wraz z danymi zawartymi na Karcie Debetowej służy do elektronicznej identyfikacji Posiadacza lub Użytkownika w celu Autoryzacji i wykonania Transakcji Płatniczej, 23) NRB 26-cyfrowy format numeru Rachunku zgodny z uregulowaniami dotyczącymi sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach zawartymi w Zarządzeniu nr 5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach, 24) Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej. W przypadku Transakcji Płatniczych kierowanych na Rachunek, Posiadacz występuje w charakterze Odbiorcy, 25) Oddziały jednostki organizacyjne Banku, w których Bank wykonuje swoją działalność, których wykaz dostępny jest na Stronie Internetowej Banku oraz w Oddziałach, 26) Oddział Prowadzący oznacza Oddział wskazany w Umowie Ramowej, w ramach działalności którego zawarta została Umowy; Oddział Prowadzący może zostać zmieniony na wniosek lub za zgodą Posiadacza, co nie stanowi zmiany żadnej z Umów, 27) Opłaty opłaty i prowizje pobierane przez Bank w związku z poszczególnymi czynnościami Banku związanymi z prowadzeniem Rachunków oraz świadczeniem Usług Płatniczych, określone szczegółowo w Dokumentacji Umowy, a także koszty i wydatki, które Posiadacz zobowiązany jest Bankowi zwrócić zgodnie z Wymaganiami Prawnymi, 28) Organizacja Płatnicza VISA Europe - organizacja, we współpracy z którą Bank wydaje Karty Debetowe ze znakiem VISA, 29) Pełnomocnik osoba lub osoby umocowane przez Posiadacza w sposób określony w 9 ust. 6-7 w zakresie wynikającym z treści pełnomocnictwa, który z uwagi na zakres umocowania nie podlega wpisowi do Karty Wzorów Podpisów, 30) Posiadacz osoba prawna lub osoba albo osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wymienione w Umowie Ramowej, na zlecenie której albo na zlecenie których Bank otwiera i prowadzi Rachunek oraz wydaje Kartę Debetową, o ile zgodnie z Wymaganiami Prawnymi jednostki takie mogą zawrzeć z Bankiem Umowę Ramową; Jeśli z kontekstu Regulaminu nie wynika inaczej lub wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, wszelkie obowiązki Posiadacza dotyczą także współposiadaczy Rachunku (o ile tacy występują), 31) Potwierdzenie Otwarcia Rachunku składane przez Bank oświadczenie (Powiadomienie) o otwarciu Rachunku na podstawie Umowy Ramowej i wniosku Posiadacza o otwarcie Rachunku, 32) Powiadomienia oświadczenia woli lub wiedzy (wszelkie oświadczenia, wezwania, powiadomienia i zawiadomienia stron składane na podstawie którejkolwiek z Umów lub w związku z wykonaniem którejkolwiek z Umów) składane przez jedną stronę drugiej stronie zgodnie z Dokumentacją Umowną, 33) Przedstawiciel Posiadacza oznacza osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji Posiadacza, zgodnie z obowiązującymi Wymaganiami Prawnymi, 34) Rachunek każdego rodzaju rachunek bankowy, w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Bankowe, prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza i udostępniany Posiadaczowi na podstawie Umowy Ramowej, pełniący funkcję rachunku płatniczego zgodnie z Ustawą UUP, na którym utrzymywane są środki pieniężne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową Posiadacza, 35) Regulamin niniejszy Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A., 36) Saldo różnica pomiędzy sumą środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku i Transakcji Płatniczych powiększających stan środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku, a sumą Transakcji Płatniczych i Opłat zmniejszających stan środków pieniężnych na Rachunku, 37) SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro, system rozliczeń w walucie EUR, który obejmuje swoim zasięgiem obszar EOG i Szwajcarię, 38) Siła Wyższa nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne wobec strony Umowy Ramowej, znajdujące się poza kontrolą strony, którego nie mogła ona przewidzieć i uniknąć oraz któremu nie mogła zapobiec i przeciwdziałać przy pomocy dostępnych środków, a które ma wpływ na możliwość wykonywania przez stronę postanowień Umowy Ramowej, Zdarzenie określane mianem Siły Wyższej to przykładowo: strajk, wojna, działania terrorystyczne, upadek statku powietrznego, zamieszki, działanie sił natury, pożar, czy powódź, 39) Strona Internetowa Banku publicznie dostępna strona internetowa (WWW) o adresie 40) Tabela Kursów Tabela Kursów Kupna i Sprzedaży waluty polskiej w stosunku do walut obcych udostępniana w Oddziałach oraz na Stronie Internetowej Banku, 41) Tabela Oprocentowania i Limitów tabela określająca, w szczególności, aktualną wysokość oprocentowania Rachunków, terminy umowne obowiązywania Rachunków danego rodzaju, okresy kapitalizacji, minimalne kwoty wymagane dla naliczania odsetek obowiązujących w Banku stóp procentowych, minimalną kwotę wymaganą dla otwarcia Rachunku danego rodzaju oraz inne limity związane z korzystaniem z Rachunków, 42) Tabela Prowizji i Opłat Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców 1/7

2 lub będący załącznikiem do Umowy Ramowej Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla Przedsiębiorców określające Godziny Graniczne i wysokość Opłat pobieranych przez Bank z tytułu czynności wykonywanych w związku z prowadzeniem Rachunków oraz świadczeniem Usług Płatniczych a także z wydawaniem i obsługą Kart Debetowych, 43) Transakcja Płatnicza wykonana przez Bank, na podstawie Dyspozycji Posiadacza lub Odbiorcy, transakcja zmieniająca Saldo Rachunku, za wyjątkiem Opłat oraz naliczonych odsetek, w szczególności: a) Polecenie Przelewu (Przelew) Transakcja Płatnicza inicjowana przez Posiadacza, polegająca na obciążeniu Rachunku kwotą wskazaną w Dyspozycji oraz uznaniu tą kwotą rachunku Odbiorcy wskazanego w tej Dyspozycji. Polecenie Przelewu może być realizowane jako zlecenie stałe, w którym Posiadacz określił termin i częstotliwość realizacji, b) Polecenie Wypłaty Dyspozycja rozliczenia w obrocie dewizowym, c) Polecenie Wypłaty EOG Polecenie Wypłaty kierowane do krajów EOG w walucie jednego z tych krajów, w którym koszty i prowizje są podzielone pomiędzy zleceniodawcę i odbiorcę Transakcji Płatniczej (opcja kosztów SHA), d) Przelew Europejski Polecenie Wypłaty EOG realizowane w walucie EUR, kierowane do banków uczestników systemu SEPA, e) Polecenie Zapłaty Transakcja Płatnicza wykonywana za pośrednictwem Rachunku inicjowana przez Odbiorcę Polecenia Zapłaty na podstawie zgody Posiadacza polegająca na obciążeniu Rachunku Posiadacza wskazaną w Poleceniu Zapłaty kwotą i uznaniu tą kwotą wskazanego rachunku Odbiorcy Polecenia Zapłaty. Polecenie Zapłaty realizowane jest zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie UUP, f) Wypłata gotówkowa Transakcja Płatnicza polegająca na obciążeniu Rachunku kwotą wypłaty gotówkowej, dokonywana w Oddziałach, g) Wpłata gotówkowa Transakcja Płatnicza polegająca na uznaniu Rachunku kwotą wpłaty gotówkowej, dokonywana w Oddziałach, h) Transakcja Kartą Transakcja Płatnicza wykonana przy użyciu Karty Debetowej, obciążająca Rachunek, do którego została wydana, 44) Umowa o Kartę Debetową umowa o Kartę Debetową pomiędzy Bankiem a Posiadaczem, w wykonaniu której Bank zobowiązuje się do wydania, na wniosek Posiadacza, Karty Debetowej oraz do rozliczania Transakcji Kartą w ciężar Rachunku, do którego Karta Debetowa została wydana, a Posiadacz zobowiązuje się do zapłaty kwot dokonanych i rozliczonych Transakcji Kartą; Umowa o Kartę Debetową może zostać zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem, który zawarł wcześniej z Bankiem Umowę Ramową, 45) Umowa Ramowa Umowa o prowadzenie rachunków oraz wydawanie Kart Debetowych dla przedsiębiorców przez Deutsche Bank Polska S.A. lub Umowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. zawierana między Bankiem, a Posiadaczem, określająca warunki i zasady otwierania i prowadzenia przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunków, oraz wydawania Instrumentów Płatniczych w postaci Kart Debetowych. W ramach Umowy Ramowej zawierana jest Umowa o Kartę Debetową, 46) Umowy Umowa Ramowa i Umowa o Kartę Debetową, 47) Unikatowy Identyfikator NRB lub IBAN, służący do identyfikacji Rachunku lub Odbiorcy Transakcji Płatniczej, 48) Usługa Płatnicza każdego rodzaju czynność Banku polegająca na wykonaniu Transakcji Płatniczych na podstawie złożonych przez Posiadacza Dyspozycji, wydawaniu Instrumentów Płatniczych oraz wykonywaniu Transakcji Płatniczych przy użyciu Instrumentów Płatniczych, 49) Usługi Bankowości Elektronicznej ustalone na podstawie odrębnej Umowy zasady i procedury umożliwiające Posiadaczowi dostęp do Rachunku oraz składanie Dyspozycji za pośrednictwem Kanałów Bankowości Elektronicznej, 50) Ustawa EIP ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385), 51) Ustawa Prawo Bankowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. nr 72 poz. 665 z późn. zm.), 52) Ustawa UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199 poz. 1175), 53) Użytkownik osoba fizyczna, występująca w charakterze Pełnomocnika do Rachunku, którą Posiadacz upoważnił do składania w imieniu i na rzecz Posiadacza, zgodnie z Dokumentacją Umowy, Dyspozycji Transakcji Kartą, 54) Wymagania Prawne oznaczają: (1) obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa (w tym rozporządzenia Rady Unii Europejskiej dotyczące Embarga), (2) standardy rynkowe stosowane powszechnie w profesjonalnym obrocie gospodarczym, którego uczestnikiem jest Posiadacz (o ile uczestniczy on w tym obrocie), (3) wskazanie powszechnie uznanej w Rzeczypospolitej Polskiej praktyki bankowej, (4) postanowienia orzeczeń sądowych, prokuratorskich, komorniczych lub administracyjnych, a także (5) regulacje i środki ograniczające o charakterze prawnym i wewnętrznym stosowane przez inne krajowe lub międzynarodowe instytucje, związki lub stowarzyszenia finansowe, z którymi Bank współpracuje w ramach swojej działalności, 55) Zastrzeżenie Karty Debetowej trwałe i nieodwracalne uniemożliwienie dokonywania Transakcji Płatniczych przy użyciu Karty Debetowej. Zastrzeżenie może być dokonane na wniosek Posiadacza lub samodzielnie przez Bank w sytuacjach określonych w Regulaminie. Rozdział II Postanowienia w zakresie otwierania i prowadzenia Rachunków 3 Postanowienia wstępne 1. Umowa Ramowa może być zawarta z wszelkimi osobami oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej z wyjątkiem konsumentów (osób fizycznych, dla których Rachunki miałyby być prowadzone bez związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową), na zasadach i w sposób określony w Dokumentacji Umowy. 2. Bank ma prawo odmowy zawarcia Umowy Ramowej i otwarcia rachunku o ile nie może wykonać obowiązków przewidzianych obowiązującymi Wymaganiami Prawnymi. Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty i jakakolwiek z osób wymienionych w punkcie poprzedzającym nie może żądać zawarcia Umowy Ramowej. 3. Zawarcie Umowy Ramowej wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej z podpisami wszystkich jej stron, a w szczególności wyłączone jest zawarcie Umowy Ramowej w trybie ofertowym, poprzez wymianę dokumentów bądź w inny sposób (to jest po zakończeniu ewentualnych negocjacji wymagane jest zawarcie formalnej Umowy Ramowej). 4 Udostępnienie Rachunku 1. Udostępnienie przez Bank Rachunku następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków (1) zawarciu Umowy Ramowej, (2) złożeniu przez Posiadacza dyspozycji otwarcia Rachunku, (3) zarejestrowaniu Rachunku w systemie Banku i nadaniu numeru NRB, (4) złożeniu przez Posiadacza Karty Wzorów Podpisów, obejmującej dany Rachunek, (5) wydaniu przez Bank Potwierdzenia Otwarcia Rachunku, (6) powiadomieniu przez Bank o otwarciu Rachunku w przypadku otwierania Rachunku na odległość a także innych przesłanek, jeżeli są przewidziane Dokumentacją Umowy lub Wymaganiami Prawnymi. 2. Bank stosuje środki bezpieczeństwa finansowego obejmujące m.in. gromadzenie danych oraz sprawdzające czynności prawne i faktyczne realizowane przez Bank lub zlecone przez Bank osobom trzecim celem wypełnienia zobowiązań wynikających z Wymagań Prawnych, w szczególności dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także zgodności działalności Posiadacza, Przedstawicieli Posiadacza, Pełnomocników, Dysponentów oraz beneficjentów rozliczeń dokonywanych za pośrednictwem Rachunków z Wymaganiami Prawnymi. Ze względu na wynik czynności sprawdzających, ale także bez podania przyczyny, Bank ma prawo odstąpić od Umowy Ramowej w terminie 14 (czternastu) dni od Daty Zawarcia Umowy Ramowej ze skutkiem od tej Daty Zawarcia. 3. Lokaty terminowe otwierane są jedynie w przypadku otwarcia przez Posiadacza Rachunku będącego rachunkiem rozliczeniowym (bieżącym lub pomocniczym). Środki pieniężne, z których zakładane będą lokaty muszą pochodzić z takiego rachunku. 5 Zasady dysponowania Rachunkiem i realizacji Transakcji Płatniczych za pośrednictwem Rachunku 1. Uznania Rachunku następują poprzez realizację następujących Transakcji Płatniczych: 1) Wpłat gotówkowych, 2) Poleceń Przelewu, 3) Poleceń Wypłaty, 4) Poleceń Zapłaty. 2. Uznanie Rachunku następuje w Dniu Roboczym, w którym Bank otrzymał środki z tytułu danej Transakcji Płatniczej. 3. Uznania Rachunku dokonywane są w walucie Rachunku. 4. Uznania Rachunku prowadzonego w walucie innej, niż waluta Transakcji Płatniczej, zostaną przewalutowane na walutę Rachunku po kursie kupna waluty Transakcji Płatniczej obowiązującym w Banku w chwili dokonania przewalutowania za wyjątkiem Transakcji Kartą. 5. Uznania Rachunku kwotą Transakcji Płatniczej, z wyjątkiem Transakcji Kartą, realizowane są wyłącznie w oparciu o wskazany w Dyspozycji Unikatowy Identyfikator. Bank nie jest zobowiązany weryfikować zgodności podanej w Dyspozycji nazwy Odbiorcy z rzeczywistą nazwą Odbiorcy i posługuje się wyłącznie Unikatowym Identyfikatorem w celu identyfikacji Odbiorcy, co stanowi zachowanie wystarczającej staranności przez Bank. Bank nie odpowiada za następstwa ewentualnego nieprawidłowego określenia tych danych w Dyspozycji. 6. Obciążenia Rachunku następują poprzez realizację: 1) Wypłat gotówkowych, 2) Poleceń Przelewu, 3) Transakcji Kartą, 4) Wypłaty na podstawie czeku, zgodnie z 6 poniżej, 5) Innych form obciążenia Rachunku znajdujących się w ofercie i zaakceptowanych przez Bank. 7. Wypłata gotówkowa może być dokonana przez Dysponentów działających zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów lub Pełnomocników umocowanych na odpowiednim formularzu Banku, podpisanym zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów. Bank uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości Dysponenta lub Pełnomocnika, w każdy sposób jaki uzna za stosowny. 8. Obciążenia Rachunku prowadzonego w walucie innej, niż waluta Transakcji Płatniczej, zostaną przewalutowane na walutę Transakcji Płatniczej po kursie sprzedaży waluty obowiązującym w Banku w chwili dokonania przewalutowania. 9. Dyspozycja Polecenia Przelewu musi zawierać NRB lub IBAN Rachunku, który będzie obciążony w wyniku realizacji Transakcji Płatniczej, NRB rachunku Odbiorcy dla Przelewów krajowych lub Kod BIC i IBAN rachunku Odbiorcy dla Przelewów transgranicznych oraz imię i nazwisko lub nazwę oraz adres odbiorcy Przelewu a także walutę Transakcji Płatniczej i datę jej realizacji. 10. Wypłata gotówkowa z Rachunku w wysokości przekraczającej kwotę maksymalnej wypłaty gotówkowej określonej przez Bank wymaga wcześniejszego zgłoszenia w jednostce Banku dokonującej wypłaty. Kwota Wypłaty gotówkowej podlegająca wcześniejszemu zgłoszeniu, jak i termin zgłoszenia zamiaru dokonania takiej Wypłaty gotówkowej, określane są w decyzji Banku i podawane do wiadomości Posiadaczy na zasadach określonych w 12 ust. 11 poniżej. W przypadku złożenia Dyspozycji Wypłaty Gotówkowej z Rachunku w wysokości przekraczającej kwotę maksymalnej Wypłaty gotówkowej określonej przez Bank bez wcześniejszego zgłoszenia w Oddziale, w którym ma zostać dokonana Wypłata gotówkowa, Bank może odmówić jej realizacji w części przekraczającej kwotę maksymalnej Wypłaty gotówkowej. W przypadku zgłoszenia Wypłaty gotówkowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz niepodjęciu środków pieniężnych w zadeklarowanym dniu, ewentualna późniejsza Wypłata gotówkowa przekraczającą kwotę graniczną wymaga ponownego zgłoszenia. W przypadku niepodjęciu środków pieniężnych w zadeklarowanym w zgłoszeniu Wypłaty gotówkowej dniu, Bank może zostać naliczona Opłata. 2/7

3 11. Każda Dyspozycja złożona przez Posiadacza lub w jego imieniu, staje sie nieodwołalna od momentu jej Autoryzacji. Dyspozycja z przyszłą Datą Realizacji staje się nieodwołalna z początkiem Dnia Roboczego przypadającego na Datę Realizacji. 12. Bank weryfikuje zgodność podpisów złożonych na Dyspozycji wyłącznie z Kartą Wzorów Podpisów, z zastrzeżeniem postanowień 9 Regulaminu. 13. Dyspozycja może być dostarczona do Banku przez posłańca (osobę trzecią). Dyspozycja lub dyspozycje składane przez osobę trzecią muszą być dostarczone w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, oraz autoryzowanej podpisami osoby upoważnionej lub podpisami osoby upoważnionej i pieczęcią firmową, wewnątrz której znajduje się lista przelewów z wyszczególnieniem kwot pojedynczych transakcji płatniczych wraz z ich podsumowaniem. Dyspozycja nie może być dostarczona technicznymi środkami porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem Kanałów Dostępu przewidzianych odrębnymi umowami pomiędzy Bankiem a Posiadaczem. W takim przypadku Bank weryfikuje zgodność podpisu złożonego na dokumencie Dyspozycji wyłącznie z Kartą Wzorów Podpisów. W przypadku dostarczenia dyspozycji przez posłańca Bank ma prawo do dokonania identyfikacji i spisania danych posłańca niezbędnych do wykonania obowiązków przewidzianych Wymaganiami Prawnymi. 14. Bank ma prawo odmówić przyjęcia lub realizacji Dyspozycji nieczytelnej, niezgodnej z Dokumentacją Umowy oraz Wymaganiami Prawnymi, zawierającej nieprawdziwe dane albo takiej, której realizacja naruszyłaby Wymagania Prawne bądź ustalenia dokonane w oparciu o postanowienia 4 ust. 2, jak również w przypadku: 1) negatywnej identyfikacji Posiadacza lub osób działających w jego imieniu, 2) braku środków na Rachunku Posiadacza na jej realizację oraz na pokrycie należnych Bankowi Opłat, 3) niekompletności Dyspozycji lub niezgodności podpisu złożonego na dokumencie Dyspozycji z Wzorem Podpisu, 4) braku danych i informacji niezbędnych do jej realizacji lub podania przez Posiadacza błędnych danych. 15. Dyspozycje są realizowane w kolejności przyjęcia i przetwarzania przez system operacyjny Banku, która może się różnić od kolejności ich złożenia przez Posiadacza i przyjęcia przez Bank. 16. Bank może żądać od Posiadacza dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, o ile realizacja Transakcji Płatniczej na podstawie złożonej Dyspozycji jest bez tego utrudniona lub niemożliwa albo jest to przewidziane Wymaganiami Prawnymi. Bank może odmówić przyjęcia Dyspozycji Posiadacza w przypadku nie przedstawienia wyjaśnień lub dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 17. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania nieczytelnych, niezgodnych z Wymaganiami Prawnymi lub nieprawdziwych danych w Dyspozycji. 18. Od chwili zawarcia Umowy Ramowej Bank uprawniony jest do dokonywania bez odrębnej dyspozycji Posiadacza odpowiedniej korekty Salda Rachunku w przypadku dokonania nieprawidłowego zapisu księgowego na Rachunku (w tym również wynikającego z pomyłki Banku lub innych banków), włączając w to zaksięgowanie kwoty takiej korekty w Debet Niedozwolony. 6 Wypłaty na podstawie czeków 1. Posiadacz może dokonywać wypłat z Rachunku przy użyciu czeków. 2. Bank realizuje czeki gotówkowe, które (1) zostały wystawione na blankietach czekowych wydanych przez Bank, (2) są prawidłowo wypełnione, (3) nie zostały zastrzeżone przez Posiadacza, (4) podpis wystawcy i stempel firmowy są zgodne z Kartą Wzorów Podpisów, (5) zostały przedstawione do zapłaty nie później niż 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od daty wystawienia w przypadku czeków krajowych oraz w przypadku czeków zagranicznych w terminach wynikających z Wymagań Prawnych, (6) mają pokrycie w Saldzie Rachunku. Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji czeku, który nie spełnia warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 3. Posiadacz może zastrzec utracone blankiety czekowe (zarówno wypełnione jak i niewypełnione) w każdym Oddziale. 4. Bank przyjmuje na siebie odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywiste szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków lub blankietów czekowych od chwili przyjęcia pisemnego zastrzeżenia od Posiadacza złożonego w Oddziale. 7 Spowodowanie Debetu Niedozwolonego 1. Jeżeli w wyniku jakiejkolwiek Transakcji Płatniczej lub innej operacji rozliczeniowej dojdzie do zaksięgowania w ciężar Rachunku kwoty przekraczającej Dostępne Środki na Rachunku to kwota ta stanowi debet niedozwolony ( Debet Niedozwolony ) 2. Debet Niedozwolony winien być spłacony przez Posiadacza w tym samym Dniu Roboczym, bez względu na to, czy Posiadacz został o nim powiadomiony. Od kwoty Debetu Niedozwolonego Bank pobiera odsetki w wysokości karnej stopy procentowej, za każdy dzień, w którym Debet Niedozwolony się utrzymuje na zakończenie dnia. 3. Odsetki, o których mowa w ust. 2 powyżej, od Debetu Niedozwolonego naliczane są od dnia powstania Debetu Niedozwolonego do dnia poprzedzającego datę jego całkowitej lub częściowej spłaty. 4. Dla potrzeb naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, zaś jako podstawę do obliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni trwania Debetu Niedozwolonego. 5. Bank ma prawo obciążenia innego Rachunku Posiadacza w ciężar środków na Rachunku w celu pokrycia zadłużenia Posiadacza wynikającego z Debetu Niedozwolonego bez konieczności uzyskania jego zgody. 6. Spłata zobowiązania względem Banku z tytułu Debetu Niedozwolonego przeznaczona będzie w następującej kolejności: (1) koszty sądowe i egzekucyjne, (2) odsetki ustawowe o ile są wymagane na podstawie Wymagań Prawnych, (3) Opłaty, (4) odsetki, o których mowa w ust. 2 powyżej, (5) kapitał wymagalny z tytułu Debetu Niedozwolonego. 8 Karta Wzorów Podpisów 1. Zamieszczenie danych oraz wzoru podpisu Dysponenta na Karcie Wzorów Podpisów o ile jej treść tego wyraźnie nie ogranicza stanowi, po jego zatwierdzeniu umocowanie (udzielenie pełnomocnictwa) dla Dysponenta do samodzielnego lub łącznego reprezentowania Posiadacza względem Banku w związku z Umową Ramową lub wybranym Rachunkiem, w pełnym zakresie, to jest do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych imieniem Posiadacza (w tym także dokonywanych na rzecz Dysponenta, czynności, których drugą stroną jest Dysponent oraz czynności polegających na odbieraniu korespondencji bankowej, składaniu skarg i uzyskiwaniu odpowiedzi na nie, indosowaniu czeków do inkasa oraz wypowiadaniu Umowy Ramowej lub zakładaniu i likwidowaniu pojedynczych Rachunków). 2. Przedstawiciel Posiadacza może w każdym czasie odwołać pełnomocnictwo umocowanie Dysponenta, o którym mowa w ust. 1. Zakres umocowania Dysponenta nie obejmuje odwoływania w imieniu Posiadacza pełnomocnictw udzielonych innym Dysponentom oraz zawierania z Bankiem w imieniu Posiadacza innych umów, odrębnych od Umowy Ramowej i zawieranych poza jej zakresem, w szczególności nie obejmuje umocowania do zawarcia Umowy o Kartę Debetową. Dysponenci nie mogą przenosić przysługujących im uprawnień, a także udzielać dalszych pełnomocnictw tak w pełnym jak i ograniczonym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej. 3. Posiadanie pełnomocnictwa, o którym mowa w 9 ust.6 poniżej nie zwalnia z obowiązku wypełnienia Karty Wzorów Podpisów, o ile pełnomocnictwo to jest w swym zakresie identyczne z zakresem umocowania opisanego w ust. 1.wynikającego z Karty Wzorów Podpisów. 4. Karta Wzorów Podpisów musi zostać zatwierdzona przez Posiadacza, Przedstawiciela Posiadacza upoważnionego do reprezentacji Posiadacza na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli Posiadacz jest ujawniony w takim rejestrze, lub na podstawie postanowień Wymagań Prawnych w przypadku innych podmiotów bądź przez Pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z postanowieniami 9, o ile treść pełnomocnictwa to przewiduje. 5. Karta Wzorów Podpisów winna być złożona w Oddziale Prowadzącym. Złożenie nowej Karty Wzorów Podpisów do Rachunku jest jednoznaczne z uchyleniem poprzedniej. 6. Usunięcie danego Przedstawiciela Posiadacza z Karty Wzorów Podpisów dokonane będzie na podstawie uchwały odpowiednich organów/wspólników lub uczestników Posiadacza o odwołaniu takiego Przedstawiciela Posiadacza, oświadczenia takiego Przedstawiciela Posiadacza o rezygnacji z tej funkcji lub na podstawie innego dokumentu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu Przedstawiciela Posiadacza bądź odwołanie lub rezygnację Przedstawiciela Posiadacza zgodnie z Wymaganiami Prawnymi. 7. Bank i poszczególne Oddziały, z wyjątkiem Oddziału w którym złożona została dyspozycja zmiany Karty Wzorów Podpisów, związany jest treścią Karty Wzorów Podpisów, włączając w to jej zmiany, od dnia następnego po dniu jej przyjęcia przez Bank, przy czym Oddział w którym złożona została dyspozycja zmiany Karty Wzorów Podpisów od chwili jej przyjęcia, bez względu na to, czy Posiadacz, Przedstawiciel Posiadacza lub Dysponent został o tym powiadomiony. 9 Pełnomocnictwo 1. W stosunkach z Bankiem Posiadacz może działać przez Pełnomocników ustanowionych wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Pełnomocnictwo winno być udzielone na formularzu bankowym i złożone w Oddziale Banku. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, pełnomocnictwo takie, o ile treść pełnomocnictwa nie stanowi wyraźnie inaczej, umocowuje wskazanego tam Pełnomocnika do samodzielnego reprezentowania Posiadacza względem Banku w związku z Umową Ramową, w zakresie prowadzenia Rachunków lub innym wybranym zakresem Umowy Ramowej, to jest w szczególności: do dokonywania czynności prawnych i faktycznych w imieniu Posiadacza (w tym także dokonywanych na rzecz Posiadacza, czynności, których drugą stroną jest Pełnomocnik, względnie reprezentuje również drugą stronę czynności prawnej) oraz czynności polegających na odbieraniu Powiadomień w tym wyciągów z Rachunku, składaniu skarg i uczestniczeniu w postępowaniu wywołanym skargą, otwieraniu i wypowiadaniu pojedynczych Rachunków prowadzonych na podstawie Umowy Ramowej. 3. O ile treść pełnomocnictwa nie stanowi wyraźnie inaczej, pełnomocnictwo nie upoważnia do wypowiedzenia Umowy Ramowej, odwoływania pełnomocnictw udzielonych innym Pełnomocnikom, zawarcia w imieniu Posiadacza Umowy Kartę Debetową, występowania z wnioskiem o wydanie Karty Debetowej, jak również do zawarcia umowy o udostępnienie Kanałów Dostępu. 4. Bank nie akceptuje pełnomocnictw łącznych. 5. Pełnomocnicy nie mogą przenosić przysługujących im uprawnień, a także udzielać dalszych (substytucyjnych) pełnomocnictw tak w pełnym, jak i ograniczonym zakresie. 6. Bank akceptuje Pełnomocnictwo, którego autentyczność (fakt jego udzielenia przez Posiadacza) została poświadczona przez pracownika Banku oraz może zaakceptować pełnomocnictwo, którego autentyczność została potwierdzona przez inny bank, jak również może zaakceptować pełnomocnictwo udzielone: 1) w kraju, o ile podpis Posiadacza złożony na pełnomocnictwie został poświadczony przez notariusza albo 2) za granicą, o ile podpis Posiadacza złożony na pełnomocnictwie został poświadczony: a) przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej (względnie jego odpowiednika przewidzianego Wymaganiami Prawnymi dotyczącymi prawa dyplomatycznego i konsularnego) działającego w ramach jego uprawnień notarialnych, b) przez notariusza kraju, którego notariat należy do Unii Notariatu Łacińskiego i w takim przypadku opatrzone pieczęcią apostille przewidzianą postanowieniami Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. 7. Do jednorazowej czynności, pozostającej w granicach Czynności Zwykłego Zarządu, Bank może zaakceptować pełnomocnictwo udzielone w kraju, o ile podpis Posiadacza został poświadczony przez kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej, kapitana statku lub okrętu, dowódcę jednostki wojskowej, dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego, wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (a w każdym z tych przypadków jeżeli autentyczność podpisu i stanowisko poświadczającego sygnatariusza nie budzą wątpliwości). 8. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 6 powyżej, nie zwalnia z obowiązku złożenia wzoru podpisu Pełnomocnika na Karcie Wzorów Podpisów, z wyjątkiem pełnomocnictwa do jednorazowej czynności oraz pełnomocnictwa wyłącznie do odbioru 3/7

4 Powiadomień i wyciągów z Rachunku oraz innej korespondencji pozostawianej, zgodnie z wnioskiem Posiadacza, do odbioru w Oddziale Prowadzącym. 9. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne względem Banku od następnego Dnia Roboczego po dniu złożeniu dokumentów stwierdzających ten fakt w Oddziale Banku, w formie pisemnej. 10. W przypadku uzyskania przez Bank wiarygodnych informacji wskazujących na odwołanie przez Posiadacza pełnomocnictwa w innej formie, niż opisana powyżej, Bank może zablokować możliwość dysponowania Rachunkiem lub Rachunkami przez Pełnomocnika albo zablokować Rachunek lub Rachunki w obu przypadkach do czasu wyjaśnienia wątpliwości. 11. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania złożonych przez Posiadacza i Pełnomocnika odmiennych Dyspozycji. 10 Blokada środków na Rachunku 1. Posiadacz Rachunku może ustanowić blokadę środków w ramach aktualnego Salda lub zablokować środki wpływające na Rachunek z tytułu Transakcji Płatniczych kierowanych na Rachunek do określonej przez siebie kwoty, z tym że: 1) zlecenie blokady środków na Rachunku może zostać złożone wyłącznie na obowiązującym w Banku formularzu dotyczącym blokady środków na Rachunku zlecenia blokady złożone na jakichkolwiek innych formularzach (w tym pochodzących od innych banków) mogą zostać przyjęte po uprzednich zaakceptowaniu takiego formularza przez Bank, 2) Bank nie przyjmuje zlecenia blokady środków na Rachunku, jeśli Bank ma prawo do samodzielnego pobierania środków z Rachunku (tj. bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Posiadacza) w celu spłaty udzielonego przez Bank kredytu, 3) zlecenie blokady środków na Rachunku na rzecz osoby trzeciej może być złożone na ściśle określony w zleceniu blokady termin zlecenie blokady bezterminowej wymaga uprzedniej zgody Banku, 4) Bank ma prawo do ustanowienia blokady środków na Rachunku bez zlecenia blokady środków złożonego przez Posiadacza we wszystkich przypadkach, gdy przewiduje to Dokumentacja Umowy lub Wymagania Prawne. 2. Blokada środków na Rachunku obniża wysokość Dostępnych Środków na Rachunku. 3. Oprocentowanie Rachunku, na którym ustanowiona jest blokada środków, naliczane jest od Salda zgodnie z warunkami obowiązującymi dla Rachunku. 11 Oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku oraz Opłaty 1. Od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku naliczane są odsetki (włączając przypadki zerowej stopy procentowej) na rzecz Posiadacza według stałej albo zmiennej stopy procentowej. Stopa obowiązująca w dniu otwarcia Rachunku określona jest w Potwierdzeniu Otwarcia Rachunku. 2. Rodzaje Rachunków, aktualna wysokość oprocentowania, terminy umowne rachunków lokat terminowych, okresy kapitalizacji, minimalne kwoty wymagane dla naliczania odsetek obowiązujących w Banku stóp procentowych, minimalna kwota wymagana dla otwarcia Rachunku określone są w Tabeli Oprocentowania i Limitów. 3. O ile Potwierdzenie Otwarcia Rachunku lub Tabela Oprocentowania i Limitów nie przewidują wyraźnie inaczej, stopa procentowa określona jest w skali roku/per annum/p.a.). 4. Odsetki od zgromadzonych na Rachunku środków naliczane są od Dnia Roboczego, w którym nastąpiło uznanie Rachunku, do dnia poprzedzającego datę obciążenia Rachunku kwotą tych środków (włącznie z tym dniem), z zastrzeżeniem przypadków zerowej stopy procentowej przewidzianych w Dokumentacji Umowy. 5. Dla potrzeb naliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, zaś jako podstawę do obliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni przechowywania środków na Rachunku. 6. Jeżeli Rachunek, na którym zdeponowana jest lokata terminowa (środki pieniężne przechowywane przez czas oznaczony) jest oprocentowany według stałej stopy procentowej, to obowiązuje ona do upływu umówionego terminu. W przypadku odnowienia takiej lokaty ma zastosowanie stała stopa procentowa obowiązująca w dniu jej odnowienia na podstawie decyzji Banku. 7. W przypadku Rachunków oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, Bank ma prawo do zmiany takiej stopy w czasie trwania umówionego okresu przechowywania środków pieniężnych, w przypadku, gdy nastąpi: (1) zmiana stóp procentowych kredytów udzielanych bankom przez Narodowy Bank Polski, (2) zmiana poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski lub wysokości ich ewentualnego oprocentowania, (3) zmiana stawek oprocentowania lokat na rynku międzybankowym, (4) zmiana wysokości obowiązkowych opłat wnoszonych przez banki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, (5) zmiana rentowności instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego (w tym np. bonów skarbowych i obligacji Skarbu Państwa) lub (6) nastąpi zmiana wskaźnika inflacji. 8. Bank może dokonywać zmian w Tabeli Prowizji i Opłat w zakresie wysokości jak również tytułów, z których pobiera Opłaty, w okresie obowiązywania Umowy Ramowej na podstawie dokonanej przez siebie oceny czynników ekonomicznych mających wpływ na wysokość Opłat, a taka zmiana Tabeli Prowizji i Opłat nie stanowi zmiany Umowy Ramowej. O dokonanych zmianach stawek Opłat Bank poinformuje Posiadacza w sposób określony w 12 ust. 11 Regulaminu. 9. Wszelkie wierzytelności z tytułu Opłat oraz inne wierzytelności Banku wobec Posiadacza Bank pobiera ze środków pieniężnych zgromadzonych na każdym Rachunku Posiadacza. W przypadku braku środków na Rachunku, Bank może zaksięgować kwotę takich należności w ciężar Rachunku z utworzeniem Debetu Niedozwolonego. 12 Wyciągi z Rachunku i doręczenia 1. Bank informuje Posiadacza o wysokości Salda Rachunku i dokonanych na nim operacjach sporządzając wyciągi z Rachunku. Za okresy miesięczne Bank zapewnia Posiadaczowi bezpłatne doręczanie wyciągu z Rachunku, w sposób ustalony w Dokumentacji Umowy. Za doręczanie na zlecenie Posiadacza wyciągów w inny sposób lub za krótsze okresy może być naliczona Opłata. 2. Posiadacz jest zobowiązany do bieżącej kontroli uzyskiwanych od Banku informacji o Saldzie Rachunku i obrotach na Rachunku, a także do kontroli informacji uzyskiwanych przez Posiadacza w drodze korzystania przez Przedstawicieli Posiadacza lub Dysponentów z Kanałów Dostępu. 3. Posiadacz jest zobowiązany zgłosić Bankowi każdą niezgodność salda Rachunku w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania informacji. 4. Ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa korespondencji bankowej, Bank ma prawo zaprzestać sporządzania i wysyłania wyciągów lub innych Powiadomień o charakterze stałym kierowanych na Adres do Doręczeń w przypadku zwrotu przez doręczycieli przesyłki z adnotacją o braku możliwości doręczenia korespondencji lub zwrotu 2 (dwóch) kolejnych przesyłek bez podania powodu zwrotu takiej przesyłki. 5. Doręczanie Powiadomień dla Posiadacza następuje (1) do rąk własnych Posiadacza, Przedstawiciela Posiadacza, Pełnomocnika lub Dysponenta (2) listem zwykłym, listem poleconym lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na Adres do Doręczeń albo (3) przesyłką kurierską ze skutkiem uznania korespondencji za doręczoną z upływem 5 (pięciu) dni od daty jej nadania. 6. Bank może doręczać korespondencję za pomocą wszelkich innych środków bezpośredniego lub pośredniego porozumiewania się na odległość ( Alternatywna Forma Powiadomień ), jeżeli Posiadacz wyrazi na to zgodę w formie pisemnej, określając Alternatywną Formę Powiadomień i zakres jej stosowania. Do odwołania lub zmian tej dyspozycji stosuje się odpowiednio treść ust. 8. poniżej. 7. Wskazanie Alternatywnej Formy Powiadomień nie wyłącza skuteczności doręczeń dokonywanych na Adres do Doręczeń. Skuteczne doręczenie za pomocą Alternatywnej Formy Powiadomień nie wymaga równoległego doręczenia Powiadomień na Adres do Doręczeń. Wskazanie kilku Alternatywnych Form Powiadomień powoduje, że skuteczne jest doręczenie dokonane z użyciem którejkolwiek z nich. 8. Posiadacz będzie każdorazowo powiadamiać Bank osobiście, w Oddziale Prowadzącym lub za pośrednictwem wyraźnie wskazanych przez Bank Kanałów Dostępów o ile Posiadacz zawarł umowę o korzystanie z Kanałów Dostępu o zmianie swojego Adresu do Doręczeń lub Alternatywnej Formy Powiadomień, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej przez Bank pod dotychczas znany Adres do Doręczeń za skutecznie doręczoną. 9. Posiadacz może zastrzec odbiór wyciągów z Rachunku w Oddziale Prowadzącym, co nie wyklucza możliwości przesyłania innych Powiadomień na Adres do Doręczeń. W przypadku nieodebrania w Oddziale wyciągów z Rachunku przez okres 3 (trzech) miesięcy Bank może przesłać je na Adres do Doręczeń lub je zniszczyć. W przypadku przesłania nieodebranych wyciągów stosuje się odpowiednio ust. 4 powyżej. 10. Raz w roku Bank przesyła Posiadaczowi, listem zwykłym lub w inny dopuszczalny na gruncie Wymagań Prawnych sposób, potwierdzenie Salda Rachunku. 11. Powiadomienia pochodzące od Banku mogą być przekazywane Posiadaczowi poprzez wywieszenie informacji w Oddziałach oraz za pośrednictwem udostępnionych Posiadaczowi na podstawie odrębnych umów Kanałów Dostępu i Strony Internetowej Banku. 12. Jeżeli jakakolwiek operacja na Rachunku miałaby być uznana za potrącenie, wówczas zapis takiej operacji przedstawiony na wyciągu z Rachunku uważa się za oświadczenie o potrąceniu. 13 Odpowiedzialność Banku 1. Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe wykonywanie Transakcji Płatniczych. Z tytułu naprawienia szkody wynikłej z nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania Transakcji Płatniczych, Bank zapłaci Posiadaczowi zryczałtowane odszkodowanie w każdym wypadku nieprzekraczające wysokości jednokrotności odsetek w wysokości karnej stopy procentowej obowiązującej w Banku należnych od kwoty Transakcji Płatniczej za każdy dzień zwłoki w żadnym wypadku nie przekraczające kwoty zł. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia Dyspozycji Posiadacza lub wykonania Transakcji Płatniczej na skutek niezachowania warunków wskazanych w Dokumentacji Umowy oraz Wymaganiach Prawnych. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane okolicznościami niezależnymi od Banku, a w szczególności za: (1) wady transmisji danych, (2) działania siły wyższej obejmującej np. strajki, katastrofy naturalne, rozruchy, działania wojenne, ataki terrorystyczne, (3) decyzje i działania organów rządowych i samorządowych, którym nie można przeciwstawić się środkami cywilnoprawnymi, (4) opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania i łączy telekomunikacyjnych oraz opóźnień i zakłóceń wynikłych z działania przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, poczty lub dostawców energii, oraz (5) wszelkie zdarzenia będące poza kontrolą i wpływem Banku z uwzględnieniem kosztów i możliwości takiej ewentualnej kontroli. Niezależnie od powyższego Bank nie jest zobowiązany do przeciwdziałania sile wyższej w zakresie w jakim koszt takich czynności byłby nieproporcjonalnie większy w stosunku do szkody powstałej w wyniku zdarzeń, o których mowa w punkcie poprzedzającym. Rozdział III Umowa o Kartę Debetową 14 Postanowienia wstępne 1. Na podstawie Umowy o Kartę Debetową Bank zobowiązuje się na wniosek Posiadacza do wydania Posiadaczowi lub wskazanemu przez Posiadacza Użytkownikowi, Karty Debetowej do Rachunku oraz do rozliczania Transakcji Płatniczych dokonanych przez Posiadacza przy użyciu Karty Debetowej, w ciężar Rachunku do którego Karta Debetowa została wydana. 2. Posiadacz zobowiązuje się do zapłaty kwot Transakcji Płatniczych dokonanych przez Posiadacza lub Użytkownika przy użyciu Karty Debetowej wraz z należnymi Bankowi Opłatami lub do spłaty swoich zobowiązań na rachunek wskazany przez Bank. 3. Posiadacz zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich Opłat z tytułu wydania i korzystania z Karty Debetowej, przewidzianych w Tabeli Prowizji i Opłat. 4. Postanowienia Umowy o Kartę Debetową dotyczące Posiadacza, w szczególności określające prawa i obowiązki Posiadacza wynikające z Umowy o Kartę Debetową 4/7

5 oraz zasady korzystania z Karty Debetowej, o ile z kontekstu postanowienia wyraźnie nie wynika inaczej lub nie zostało wyraźnie inaczej zaznaczone, dotyczą także Użytkownika. 5. Posiadacz nie może mieć wydanej więcej, niż jednej aktywnej Karty Debetowej do wskazanego Rachunku. 6. Karta Debetowa jest dostarczana na wniosek Posiadacza przesyłką pocztową (listem zwykłym): 1) w przypadku Karty Debetowej wydanej dla Posiadacza na Adres do Doręczeń Posiadacza, 2) w przypadku Karty Debetowej wydanej dla Użytkownika na adres korespondencyjny Użytkownika, z zastrzeżeniem trybu określonego w ust. 10 poniżej. 7. Otrzymana Karta Debetowa jest nieaktywna. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty Debetowej Posiadacz powinien ją aktywować i nadać Kod PIN zgodnie z instrukcją otrzymaną wraz z Kartą Debetową. 8. Do aktywacji Karty Debetowej oraz nadania kodu PIN uprawniony jest jedynie Posiadacz, którego dane znajdują się na Karcie Debetowej. 9. Posiadacz jest zobowiązany do złożenia podpisu na Karcie Debetowej niezwłocznie po jej otrzymaniu. 10. Na zlecenie Posiadacza lub Użytkownika Bank może wydać Kartę Debetową w trybie ekspresowym doręczając Kartę Debetową przesyłką kurierską, na zasadach określonych w ust. 6 lit. 1) i 2), pobierając za to dodatkową Opłatę określoną w Tabeli Prowizji i Opłat. 15 Zasady wydawania i korzystania z Kart Debetowych 1. Karta Debetowa wydawana jest na wniosek złożony przez Posiadacza na podstawie zawartej z Bankiem Umowy o Kartę Debetową. 2. Kartą Debetową może posługiwać się wyłącznie Posiadacz, dla którego Karta Debetowa została wydana oraz którego imię i nazwisko widnieje na Karcie Debetowej. Posiadacz odpowiada za wszystkie skutki korzystania z Karty Debetowej przez Użytkownika. Posiadacz jest zobowiązany do zapoznania Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu. 3. Posiadacz może posługiwać się Kartą Debetową od chwili jej aktywacji do chwili upływu terminu ważności Karty Debetowej podanego na awersie Karty Debetowej. Karta Debetowa traci ważność w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego wskazanego na awersie Karty Debetowej. 4. Przed upływem terminu ważności Karty Debetowej Bank automatycznie wydaje w jej miejsce nową Kartę Debetową (wznowienie): 1) o ile Posiadacz nie złoży rezygnacji ze wznowienia Karty Debetowej, najpóźniej 60 dni przez upływem terminu ważności Karty Debetowej, 2) pod warunkiem, że poprzednia Karta Debetowa została aktywowana przed terminem określonym w ust. 4 pkt 1) oraz nie jest zastrzeżona ani zablokowana. 5. Wznowiona Karta Debetowa wydawana jest z ostatnio przypisanym do niej Kodem PIN. 6. Karta Debetowa może być wykorzystywana do dokonywania Transakcji Kartą, w szczególności: 1) w punktach handlowo-usługowych i kasach banków oznaczonych znakiem właściwej Organizacji Płatniczej, 2) w bankomatach oznaczonych znakiem właściwej Organizacji Płatniczej, 3) w oddziałach banków oznaczonych znakiem właściwej Organizacji Płatniczej, 4) za pośrednictwem telefonu i internetu. 7. Dokonywanie Transakcji Płatniczych za pomocą Karty Debetowej nie może przekroczyć żadnego z następujących ograniczeń: 1) limitu dziennego kwotowego dla operacji bezgotówkowych, 2) limitu dziennego ilościowego dla operacji bezgotówkowych, 3) limitu dziennego kwotowego dla wypłat gotówkowych, 4) limitu dziennego ilościowego dla wypłat gotówkowych, 5) kwoty wolnych środków na Rachunku. 8. Limity, o których mowa w ust. 7, określa Umowa o Kartę Debetową, przy czym Bank może na wniosek Posiadacza dokonać zmiany wysokości tych limitów. 9. Zmiana limitów wymienionych w ust. 7 na wniosek Posiadacza jest realizowana przez Bank najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po dacie złożeniu wniosku. Zmiana limitów może wiązać się z pobraniem Opłat określonych w Tabeli Prowizji i Opłat. 10. Niewykorzystana część limitu kwotowego lub ilościowego w danym dniu nie powoduje powiększenia takiego limitu w dniu następnym. 11. Informacja o aktualnej wysokości limitów wymienionych w ust. 7 jest dostępna w Oddziałach lub w wybranych Kanałach Dostępu o ile Posiadacz zawarł umowę o ich udostępnienie. 12. Obciążenie Rachunku kwotą Transakcji Kartą następuje z datą jej dokonania. 13. Obciążenie Rachunku kwotą Opłaty, zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat, z tytułu dokonanej Transakcji Kartą następuje z datą zaksięgowania takiej Opłaty na Rachunku. 14. Podczas Autoryzacji Transakcji Kartą Bank blokuje kwotę Transakcji Kartą na Rachunku do momentu jej faktycznego rozliczenia i zaksięgowania w ciężar Salda Rachunku. W przypadku Transakcji Kartą dokonywanej w walucie innej niż PLN, kwota zablokowana w wyniku takiej Autoryzacji może różnić się od kwoty obciążenia Rachunku na skutek przeliczeń kwoty Transakcji Kartą, dokonywanych przez Organizacje Płatnicze, na podstawie kursów walut innych na potrzeby Autoryzacji oraz innych dla celów rozliczenia Transakcji Kartą. Powstała w ten sposób różnica pomiędzy kwotą zablokowaną w wyniku Autoryzacji a kwotą rozliczenia Transakcji Kartą może być przyczyną przekroczenia Dostępnych Środków. 15. Kwota środków zablokowanych tytułem autoryzowanych, nierozliczonych Transakcji Kartą pomniejsza Dostępne Środki na Rachunku. 16. Transakcje Kartą księgowane są na Rachunku najpóźniej w drugim Dniu Roboczym następującym po dniu otrzymania przez Bank rozliczenia Transakcji Kartą dokonanego przez Organizację Płatniczą. Księgowanie Transakcji Kartą na Rachunku zwalnia blokadę, o której mowa w ust Transakcje Kartą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozliczane są w walucie polskiej złoty polski (PLN). Dla Transakcji Kartą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej walutą rozliczeniową Karty Debetowej jest euro (EUR). Transakcje Kartą dokonane w walutach innych, niż waluta rozliczeniowa Karty Debetowej, są przeliczane na walutę rozliczeniową Karty Debetowej po kursie z dnia rozliczenia Transakcji Kartą przez właściwą Organizację Płatniczą, a następnie przeliczane są przez Bank na PLN po kursie sprzedaży dewiz dla EUR, obowiązującym w Banku nie później niż dwa dni robocze przed dniem rozliczenia Transakcji Kartą. Rozliczenie Transakcji Kartą następuje nie później niż dwa dni robocze przed zaksięgowaniem Transakcji Kartą na Rachunku. Informacje o kursie sprzedaży dewiz dla EUR, obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia Transakcji Kartą, jest dostępny na Stronie Internetowej Banku, w Oddziałach oraz w wybranych Kanałach Dostępu, o ile Posiadacz zawarł umowę o ich udostępnienie, a także są prezentowane na wyciągu w opisie Transakcji Kartą. 18. Wszystkie Transakcje Kartą są prezentowane na wyciągu do Rachunku, do którego została wydana Karta Debetowa. Zasady dostarczania wyciągów z Rachunku określone w 12 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 19. Posiadacz zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić niezgodności w zestawieniu Transakcji Kartą, prezentowanych na wyciągu do Rachunku, na zasadach określonych w 12 ust Zgłoszenie powinno być złożone na przygotowanym przez Bank formularzu, dostępnym w Oddziałach Banku oraz na Stronie Internetowej Banku. Do zgłoszenia należy dołączyć właściwe potwierdzenie Autoryzacji Transakcji Kartą. 20. Posiadacz jest obowiązany do: 1) przechowywania Karty Debetowej i ochrony Kodu PIN, z zachowaniem należytej staranności, 2) nieprzechowywania Karty Debetowej razem z Kodem PIN, 3) nieudostępniania Karty Debetowej i Kodu PIN, numeru Karty Debetowej lub numeru CVV2 osobom trzecim. 21. Posiadacz zobowiązany jest zwrócić Kartę Debetową do Banku lub zniszczyć ją w sposób uniemożliwiający dalsze korzystanie w przypadku: 1) rozwiązania Umowy o Kartę Debetową, 2) odstąpienia przez Posiadacza od Umowy o Kartę Debetową, 3) upływu terminu ważności Karty Debetowej, 4) zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej Posiadaczowi prawidłowe korzystanie z Karty Debetowej i powodującej konieczność wymiany Karty Debetowej na nową, 5) Zastrzeżenia Karty Debetowej, 6) odwołania pełnomocnictwa ogólnego dla Użytkownika, 7) ujawnienia Kodu PIN osobie trzeciej. 22. Wprowadzenie Kodu PIN do urządzeń technicznych umożliwiających Autoryzację Transakcji Kartą powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający poznanie Kodu PIN przez osoby trzecie. 23. Trzykrotne użycie błędnego Kodu PIN może zablokować możliwość dokonywania Transakcji Kartą w tym dniu. 24. Zatrzymanie Karty Debetowej może nastąpić w szczególności w przypadku: 1) awarii bankomatu, 2) użycia Karty Debetowej uszkodzonej mechanicznie, 3) użycia Karty Debetowej zastrzeżonej lub zablokowanej, 4) utraty prawa korzystania z Karty Debetowej, 5) upływu terminu ważności Karty Debetowej, 6) nieprawidłowej obsługi bankomatu przez Posiadacza, 7) niezgodności podpisu na Karcie Debetowej z podpisem na dokumencie Autoryzacji Transakcji Płatniczej, 8) posługiwania się Kartą Debetową przez osobę nieuprawnioną, 9) po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego Kodu PIN. 25. W przypadku zatrzymania Karty Debetowej w bankomacie, bądź przez punkt handlowo- -usługowy, Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Banku o tym fakcie w celu Zastrzeżenia Karty Debetowej. 26. Posiadacz ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Bankowi Zastrzeżenie Karty Debetowej w przypadku: 1) utraty lub zniszczenia Karty Debetowej, 2) podejrzenia, że osoba trzecia weszła w posiadanie numeru Karty Debetowej, 3) odwołania pełnomocnictwa ogólnego dla Użytkownika. 27. Zgłoszenia Zastrzeżenia Karty Debetowej należy dokonać: 1) osobiście w Oddziale Banku lub 2) telefonicznie pod numerem podanym na: a) Karcie Debetowej, b) na Stronie Internetowej Banku lub w materiałach informacyjnych dotyczących Karty Debetowej. 28. Bank może dokonać Blokady lub Zastrzeżenia Karty Debetowej w przypadku: 1) spowodowania przez Posiadacza Debetu Niedozwolonego, 2) zamknięcia Rachunku, do którego została wydana Karta Debetowa, 3) wyłączenia lub ograniczenia prawa Posiadacza do dysponowania Rachunkiem, a w szczególności: zajęcia egzekucyjnego, postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, umownego zablokowania na zabezpieczenie lub zastawienia Rachunku, 4) odwołania pełnomocnictwa ogólnego dla Użytkownika, 5) podejrzenia kradzieży Karty Debetowej lub pozyskania danych z Karty Debetowej przez osobę nieuprawnioną, 6) uzasadnionego podejrzenia wobec Posiadacza, iż Karta Debetowa wykorzystywana jest przez Posiadacza do celów niezgodnych z prawem, 7) braku aktywacji Karty Debetowej w terminie 3 miesięcy od daty jej wydania, 8) zwrotu Karty Debetowej do Banku, 9) zmiany typu Karty Debetowej lub wymiany na nową Kartę Debetową tego samego typu, 10) śmierci lub likwidacji Posiadacza, 11) wykonywania obowiązków nałożonych na Bank Wymaganiami Prawnymi. 29. Nowa Karta Debetowa może być wydana w przypadku: 1) zgubienia lub kradzieży Karty Debetowej, 2) zniszczenia lub uszkodzenia Karty Debetowej, 3) Zastrzeżenia Karty Debetowej przez Bank z powodu uzasadnionego podejrzenia dokonania Transakcji Kartą przez osobę nieuprawnioną, 4) zmiany danych identyfikacyjnych umieszczonych na Karcie Debetowej. 5/7

6 30. Nowa Karta Debetowa wydawana jest na wniosek Posiadacza. Z tytułu wydania nowej Karty Debetowej w przypadkach określonych w ust. 29, Bank pobiera Opłatę zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat. Opłata pobierana jest automatycznie i księgowana w ciężar Rachunku, do którego wydana zostaje Karta Debetowa. 16 Odpowiedzialność za Transakcje Kartą 1. Posiadacza obciążają Transakcje Kartą dokonane: 1) przez osoby, którym Posiadacz udostępnił Kartę Debetową lub ujawnił Kod PIN, 2) przez osoby, którym Posiadacz udostępnił informacje o działaniu Karty Debetowej, których ujawnienie może spowodować brak skuteczności mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo dokonywanych Transakcji Kartą. 2. Potwierdzeniem zlecenia Transakcji Kartą jest wprowadzenie do urządzenia Kodu PIN lub podpisanie rachunku obciążeniowego przez Posiadacza/Użytkownika, a w przypadku Transakcji Kartą zawieranych na odległość podanie numeru Karty, daty ważności Karty i/lub numeru CVV2. 3. Posiadacza obciążają Transakcje Kartą dokonane przez internet lub telefon, mimo że Karta Debetowa została wykorzystana bez fizycznego jej przedstawienia akceptantowi przy Autoryzacji Transakcji Płatniczej. W przypadku zamówień lub zleceń składanych przez internet, telefonicznie i/lub korespondencyjnie, potwierdzeniem dokonania Transakcji Kartą jest podanie akceptantowi numeru oraz daty ważności Karty lub numeru CVV2. 4. Posiadacza obciążają Transakcje Kartą dokonane po zgłoszeniu, o którym mowa w 15 ust. 27, jeżeli doszło do nich z winy umyślnej Posiadacza. 5. Transakcje Kartą dokonane przez osobę trzecią przy użyciu utraconej przez Posiadacza Karty Debetowej do czasu zgłoszenia przez Posiadacza utraty Karty Debetowej i Zastrzeżenia Karty Debetowej obciążają Posiadacza maksymalnie do łącznej kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR. Ograniczenie to nie dotyczy Transakcji Kartą, do których doszło z winy Posiadacza, a w szczególności, gdy nie dopełnił on obowiązków określonych w Dokumentacji Umowy. 6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za: 1) pozostawienie przez Posiadacza Karty Debetowej w bankomacie lub w punkcie handlowo-usługowym, 2) niepodjęcie przez Posiadacza środków pieniężnych wypłacanych z bankomatu, 3) odmowę autoryzacji lub akceptacji Karty Debetowej z przyczyn niezależnych od Banku, 4) zatrzymanie Karty Debetowej z przyczyn, o których mowa w 15 ust Posiadacz traci możliwość korzystania z Karty Debetowej w przypadku: 1) rozwiązania Umowy Ramowej, 2) odstąpienia od Umowy Ramowej w części dotyczącej Umowy o Kartę Debetową, 3) zastrzeżenia Karty Debetowej, 4) zniszczenia Karty Debetowej, 5) w czasie trwania Blokady Karty Debetowej. Rozdział IV Pozostałe postanowienia 5. W przypadku Posiadacza, stanowiącego położony w Polsce oddział osoby prawnej z siedzibą dla celów podatkowych w innym niż Polska kraju (nierezydenta), do niepobierania przez Bank od wypłacanych odsetek 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych konieczne jest dostarczenie Bankowi przez Posiadacza oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1d-1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Certyfikatu Rezydencji Podatkowej tej osoby prawnej. Przepis ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 19 Zmiany Dokumentacji Umowy 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy Ramowej, oraz pozostałej Dokumentacji Umowy sporządzanej wspólnie przez Bank i Posiadacza, jak również wyłączenie lub zmiana tej klauzuli wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisów obu stron, chyba że Wymagania Prawne albo postanowienia Dokumentacji Umowy przewidują obowiązek zachowania kwalifikowanej formy prawnej; nie dotyczy to jednak zmian Umowy Ramowej na podstawie składanych przez Bank Powiadomień oraz nie uchybia to postanowieniom ust. 2 poniżej. 2. Tolerowanie przez jedną ze stron przypadków nieprzestrzegania postanowień przewidzianych Dokumentacją Umowy przez drugą stronę nie będzie interpretowane jako zwolnienie jej (drugiej strony) z obowiązku przestrzegania tych postanowień. Zwolnienie z obowiązku przestrzegania Dokumentacji Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej dla oświadczenia strony zwalniającej. Uchylenie lub zmiana niniejszej klauzuli wymaga dla swojej ważności zachowania minimalnej formy prawnej przewidzianej dla zmiany Dokumentacji Umowy, o której mowa w ust.1 powyżej. 3. Bank ma prawo do uchylenia, zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu (włączając wydanie nowych regulaminów), Tabeli Prowizji i Opłat, Tabeli Oprocentowania i Limitów. Zmiana taka jest skuteczna w stosunku do osób, które zawarły Umowy wcześniej (klauzula modyfikacyjna). 4. Mając na uwadze powyższe, Powiadomienia Banku o zdarzeniach określonych w ust. 3 powyżej dokonane będą w sposób wskazany w 12 ust. 5-12, w szczególności Bank jest uprawniony do powiadomienia Posiadacza o tych zdarzeniach poprzez wywieszenie informacji w Oddziałach oraz za pośrednictwem udostępnionych Posiadaczowi Kanałów Dostępu i Strony Internetowej Banku. Jeżeli Posiadacz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania takiego Powiadomienia lub dnia, w którym z łatwością mógł się o nim dowiedzieć, nie dokona wypowiedzenia Umów, to uznaje się, że zmiany zostały wprowadzone począwszy od dnia, w którym Posiadacz otrzymał odpowiednie Powiadomienie lub dnia, w którym z łatwością mógł się o nim dowiedzieć. 5. Jeżeli Posiadacz w terminie wypowiedzenia oświadczy na piśmie, że nie zgadza się na wprowadzenie zmian, to takie oświadczenie będzie równoznaczne z wypowiedzeniem przez Posiadacza każdej z Umów. 6. Zmiana jakichkolwiek danych Banku ujawnionych w odpowiednim rejestrze publicznym nie stanowi zmiany Dokumentacji Umowy i jest skuteczna względem Posiadacza z chwilą jej zarejestrowania (chyba, że zmiana jest skuteczna przed dokonaniem wpisu do takiego rejestru), bez konieczności kierowania przez Bank do Posiadacza dodatkowego Powiadomienia. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do Posiadacza, z tym że Posiadacz jest zobowiązany powiadomić o tym Bank w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zarejestrowania zmiany w odpowiednim rejestrze publicznym. 17 Pierwszeństwo dokumentów 1. Dokumenty tworzące Dokumentację Umowy należy traktować jako wzajemnie objaśniające i uzupełniające się. W przypadku ujawnienia rozbieżności (sprzeczności) pomiędzy jakimikolwiek dokumentami składającymi się na Dokumentację Umowy pierwszeństwo będą miały dokumenty wymienione niżej w następującym porządku: 1) Indywidualne Warunki Rachunku (o ile zostały ustalone), 2) Indywidualne Warunki Umowy Ramowej (o ile zostały ustalone), 3) Potwierdzenie Otwarcia Rachunku, 4) Umowa Ramowa, 5) Umowa o Kartę Debetową, 6) Regulamin, 7) Tabela Prowizji i Opłat, 8) Tabela Oprocentowania i Limitów, 9) wszystkie inne dokumenty składające się na Dokumentację Umowy. 18 Dodatkowe zobowiązania Stron 1. Posiadacz zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bank o zmianie siedziby, rezydencji podatkowej lub dewizowej oraz wszelkich innych danych zawartych w Dokumentacji Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Posiadacz ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty Kart Debetowych i blankietów czekowych. 2. Bank może zwrócić się w dowolnym momencie do Posiadacza z prośbą o dostarczenie odpowiednich dokumentów (w uzasadnionym zakresie) w celu stwierdzenia lub ponownego potwierdzenia, że osoby działające w imieniu Posiadacza są uprawnione do jego reprezentacji, oraz że Posiadacz podpisując Umowy działał, a następnie wykonując uprawnienia z nich wynikające działa, we własnym imieniu i na własny rachunek. Posiadacz niezwłocznie dostarczy takie dokumenty Bankowi. 3. Bank może zwrócić się w dowolnym momencie do Posiadacza z prośbą o dostarczenie odpowiednich dokumentów lub informacji w celu realizacji Wymagań Prawnych. Posiadacz niezwłocznie dostarczy Bankowi takie dokumenty lub informacje. 4. Bank obowiązany jest do prowadzenia Rachunku oraz przeprowadzania operacji z nim związanych zgodnie z Dokumentacją Umowy, z zachowaniem standardów staranności wymaganej od podmiotów uczestniczących w profesjonalnym obrocie bankowym. W przypadku, gdy Posiadacz składa w Banku Certyfikat Rezydencji Podatkowej, w treści którego zagraniczna administracja podatkowa potwierdza rezydencję podatkową Posiadacza, certyfikat taki jest ważny przez 12 miesięcy od daty jego wydania, o ile w jego treści nie został poświadczony konkretny okres czasu. W celu zastosowania przez Bank obniżonych stawek podatku od odsetek na podstawie zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Posiadacz zobowiązany jest do przedłożenia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii Certyfikatu Rezydencji Podatkowej. 20 Reklamacje i spory 1. Posiadacz zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania Dyspozycji na podstawie Informacji otrzymywanych z Banku. Posiadaczowi przysługuje prawo złożenia reklamacji co do zrealizowanych przez Bank Transakcji Płatniczych. 2. Wszelkie reklamacje Posiadacza dotyczące usług świadczonych przez Bank na podstawie Umów mogą być składane: 1) w Oddziale Banku, 2) telefonicznie pod numerem infolinii wskazanym na Stronie Internetowej, 3) elektronicznie poprzez formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie w zakładce Kontakt, 4) pisemnie na adres: Deutsche Bank Polska S.A.: Zespół Obsługi Reklamacji, ul. Lubicz 23, Kraków. 3. Bank niezwłocznie przystępuje do rozpatrzenia reklamacji i w terminie 30 dni licząc od daty przyjęcia reklamacji, informuje Posiadacza o jej wyniku, chyba że rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych dokumentów lub informacji od podmiotów trzecich w szczególności od organizacji zajmującej się rozliczaniem Transakcji Kartą, wówczas Bank poinformuje o wydłużeniu tego terminu. Ostateczny termin nie będzie jednak dłuższy niż 90 dni, od dnia otrzymania reklamacji przez Bank. 4. W przypadkach konieczności rozpatrzenia reklamacji przez organizację zajmującą się rozliczaniem Transakcji Kartą Bank informuje Posiadacza o wyniku reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi od organizacji zajmującej się rozliczaniem Transakcji Kartą lub innego podmiotu. 5. W szczególnych przypadkach dopuszcza sie możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, wówczas Bank poinformuje o wydłużeniu tego terminu. Ostateczny termin nie będzie jednak dłuższy, niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Bank. 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Bank uznaje właściwą kwotą Rachunek niezwłocznie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego. 7. W celu udokumentowania reklamacji Posiadacz powinien udostępnić Bankowi potwierdzenia dokonania Transakcji Kartą lub dołączyć kopię innych dokumentów potwierdzających jej zasadność. 8. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest Transakcja Kartą dokonana przy użyciu utraconej Karty Debetowej oraz w innych uzasadnionych przypadkach, Posiadacz zobowiązany jest do doręczenia Bankowi: 1) zaświadczenia z policji lub prokuratury o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, 2) dokładnego opisu okoliczności, które towarzyszyły utracie Karty Debetowej (data, miejsce, opis zdarzenia) oraz innych informacji potrzebnych do ustalenia zakresu odpowiedzialności Banku i Posiadacza. 9. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Posiadacza, numer Umowy lub Rachunku, rodzaj reklamowanej usługi, szczegółowy opis podstaw reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Posiadacza. 6/7

7 10. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Debetowej niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego druku reklamacyjnego dostępnego w Oddziale oraz na Stronie Internetowej Banku. 11. O wyniku postępowania reklamacyjnego Bank powiadomi w formie pisemnej lub w inny sposób, uzgodniony z Posiadaczem. 12. Organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego. 21 Postanowienia końcowe 1. Językiem obowiązującym w relacjach pomiędzy Posiadaczem a Bankiem jest język polski. 2. W wykonaniu Umów nie będą stosowane przepisy Działu II Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz przepisy wskazane w art. 33 tej ustawy, z wyjątkiem przepisów, których zastosowanie wynika bezpośrednio z kontekstu postanowień zawartych w Umowie Ramowej lub innej Dokumentacji Umowy. 3. Bank uprawniony jest wypowiedzieć każdą z Umów z 30- (trzydziesto-) dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, w szczególności, gdy: 1) występuje zanik korzystania przez Posiadacza z jakiegokolwiek Rachunku utrzymujący się przez okres 3 (trzech) miesięcy; za korzystanie nie uważa się pobierania z Rachunku Opłat i innych wymagalnych należności Banku, 2) Dostępne środki na Rachunku spadną poniżej kwoty wymaganej dla otwarcia tego rodzaju Rachunku, 3) Posiadacz nie wykonuje swoich zobowiązań względem Banku wynikających z innych źródeł niż dana Umowa, 4) Posiadacz dysponuje Rachunkiem niezgodnie z jego przeznaczeniem, 5) wszczęta zostanie likwidacja przedsiębiorstwa Posiadacza lub ogłoszona zostanie jego upadłość, 6) Rachunek zostanie zajęty przez organ egzekucyjny (sądowy, skarbowy lub administracyjny) przez okres dłuższy niż 7 (siedem) dni, 7) opóźnienie w spłacie Debetu Niedozwolonego przekroczy 14 (czternaście) dni, 8) Rachunek lub Karta Debetowa, którego dotyczy wypowiedzenie zostaje wycofany z oferty Banku, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej, 9) prowadzenie Rachunku naraża Bank na podwyższone ryzyko kredytowe, operacyjne, prawne lub reputacyjne, 10) nastąpi śmierć Posiadacza, będącego osobą fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, 11) nastąpi pełna albo częściowa utrata zdolności do czynności prawnej przez Posiadacza będącego osobą fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 4. Bank uprawniony jest wypowiedzieć każdą z Umów bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku, gdy operacje Posiadacza rodzą uzasadnione podejrzenia o próbę wyłudzenia środków z Banku oraz kiedy naruszają w inny sposób Wymagania Prawne, w szczególności poprzez podanie przez Posiadacza nieprawdziwych informacji przy zawieraniu Umowy Ramowej lub w trakcie jej obowiązywania. 5. W przypadkach opisanych w punkcie poprzedzającym, Bank nie ponosi odpowiedzialności (zarówno kontraktowej, jak i deliktowej) wobec Posiadacza i osób trzecich za szkodę poniesioną na skutek wypowiedzenia którejkolwiek z Umów z powołaniem na przyczyny gdyby usprawiedliwione wypowiedzenie ostatecznie okazało się bezpodstawne. 6. Posiadacz uprawniony jest do wypowiedzenia każdej z Umów z 30- (trzydziesto-) dniowym okresem wypowiedzenia. Bank może przychylić się do wniosku Posiadacza o rozwiązanie danej Umowy w krótszym terminie. 7. Od chwili upływu okresu wypowiedzenia Posiadacz nie może korzystać z Rachunków oraz Kart Debetowych. Jednakże Posiadacz jest zobowiązany dokonać niezbędnych wpłat na dotychczasowy NRB lub IBAN na poczet zaległych zobowiązań związanych z prowadzeniem Rachunków i obsługą Kart Debetowych jak również innych zobowiązań dotyczących produktów bankowych rozliczanych przy pomocy Rachunków, które staną się wymagalne po upływie okresu wypowiedzenia. 8. W przypadku wypowiedzenia Umowy Ramowej przez Posiadacza zobowiązany jest on wskazać rachunek bankowy, na który mają zostać przekazane środki znajdujące się na Rachunku. W przypadku niewskazania przez Posiadacza rachunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, od środków pieniężnych niewypłaconych nie będą naliczane odsetki od momentu upływu okresu wypowiedzenia. 9. Przed przekazaniem środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Posiadacza Bank jest uprawniony do pobrania wszelkich kwot, które są należne Bankowi od Posiadacza. Postanowienia 11 ust. 9 stosuje się odpowiednio. 10. Przed końcem upływu wypowiedzenia Posiadacz zobowiązany jest wydać Bankowi wszystkie niewykorzystane blankiety czekowe oraz Karty Debetowe pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z ich użycia przez kogokolwiek, w tym za szkody poniesione przez Bank i osoby trzecie. Bank może wypowiedzieć zarówno Umowę Ramową, jak i prowadzenie pojedynczego Rachunku. Wypowiedzenie Umowy Ramowej obejmuje wypowiedzenie wszystkich Rachunków prowadzonych w ramach tej umowy (w tym Rachunków lokat terminowych bez względu na terminy umowne, na które je zawarto). 11. W przypadku wycofania danego Rachunku z oferty Banku Bank może przenieść środki tam zgromadzone na inny Rachunek, którego warunki prowadzania są w rozsądnej ocenie Banku najbardziej zbliżone do warunków Rachunku wycofanego. 12. Skuteczne wypowiedzenie Umowy Ramowej skutkuje jednoczesnym wypowiedzeniem Umowy o Karte Debetową oraz wszelkich umów dotyczących umożliwienia Posiadaczowi korzystania z Kanałów Dostępu. Jeżeli warunki innych umów zawartych z Bankiem przewidują dłuższe terminy wypowiedzenia niż Umowa Ramowa, stosuje się postanowienia tamtych umów. 13. Wszelkie wierzytelności Posiadacza z jakiegokolwiek tytułu względem Banku wynikające z którejkolwiek z Umów, względnie związane z jej przedmiotem, jej zawarciem, wykonaniem, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem, podlegają przelewowi (cesji) na rzecz jakichkolwiek osób trzecich wyłącznie po uprzedniej zgodzie Banku wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Potrącenie przez Posiadacza wierzytelności wobec Banku nabytych wobec osób trzecich z wierzytelności Banku wobec Posiadacza wynikającymi z którejkolwiek z Umów jest wyłączone. 14. Posiadacz przyjmuje do wiadomości, iż dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu realizacji Umów mogą zostać udostępnione instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków oraz Deutsche Bank AG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (Taunusanlage 12, D Frankfurt nad Menem) oraz podmiotom krajowym lub zagranicznym z nim powiązanym w rozumieniu obowiązujących Wymagań Prawnych. Dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu realizacji Umowy Ramowej mogą zostać również udostępnione biurom informacji gospodarczej, wówczas gdy spełnione są warunki takiego udostępnienia określone w Wymaganiach Prawnych. 15. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Dokumentacji Umowy okażą się nieważne lub nieskuteczne, ich nieważność lub nieskuteczność nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Dokumentacji Umowy, jak również na ważność i skuteczność zobowiązań stron związanych z Umową Ramową. W takich okolicznościach Strony podejmą odpowiednie działania, aby Dokumentacja Umowy pozostała w mocy i podejmą w dobrej wierze negocjacje celem sformułowania nowych postanowień, które będą mogły zastąpić te, które zostały uznane za nieważne lub nieskuteczne, nadając im możliwie najbardziej zbliżone brzmienie. 16. Wszystkie pieniężne i niepieniężne roszczenia (włączając w to spory dotyczące ważności i skuteczności Umów) wynikające z Umów lub pozostające w związku z Umowami mogą być dochodzone przed sądami powszechnymi w Rzeczypospolitej Polskiej i podlegać będą przepisom prawa obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Zamieszczenie w Umowie zapisu na sąd polubowny (czy uzgodnienie innego alternatywnego sposobu rozstrzygania sporów) wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami obydwu stron oraz uprzedniej pisemnej zgody zarządu Banku. 17. Wszelkie spory, o których mowa w ust. 16 powyżej, o ile przepisy Wymagań Prawnych nie przewidują innej wyłącznej właściwości miejscowej będą rozstrzygane z zachowaniem następujących zasad co do właściwości miejscowej i rzeczowej: 1) Spory związane z Umową Ramową oraz Umową O Kartę Debetową z zastrzeżeniem punktu b. poniżej będą rozpoznawane przez właściwy miejscowo sąd rejonowy albo okręgowy położony w mieście będącym siedzibą sądu apelacyjnego, w którego okręgu znajduje się Oddział Prowadzący na dzień wystąpienia z powództwem, 2) Sprawy o wartości przedmiotu sporu przekraczającej zł (słownie: trzy miliony złotych i 00/100) będą jednak zawsze rozstrzygane według właściwości miejscowej sądów powszechnych dla siedziby rejestrowej Banku. 18. Niniejszy Regulamin, wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2015 roku i wiąże strony dotychczasowych Umów, o ile nie wypowiedzą tych umów w najbliższym terminie wypowiedzenia (art. 384(1) kodeksu cywilnego) licząc od daty doręczenia Regulaminu Posiadaczowi. 19. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Umów o Prowadzenie Rachunków oraz Umów o Kartę Debetową, także zawartych przed jego wprowadzeniem. 7/7

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo