SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów: Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. 2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty, zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek. 3. KaŜdy wykonawca złoŝy tylko jedną ofertę. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z zachowaniem podziału na części. 6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 8. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozdział 1 Instrukcja dla wykonawców Państwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa działając na podstawie Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) zaprasza do złoŝenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro na: Dostawa oprogramowania (licencji) dla Państwowego Instytutu Geologicznego w czterech częściach I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: dla części I, II i III dostawa programów komputerowych (licencji), dla części IV dostawa programu komputerowego wraz z jego wdroŝeniem zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział 2 niniejszej SIWZ), szkoleniem dla 16 osób w ciągu 2 dni, oraz gwarancją (supportem) na 12 miesięcy. 1. Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery części, z których kaŝde moŝe być przedmiotem oferty częściowej (wykonawca moŝe złoŝyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie części). 2. Dla części I - Dostawa programów komputerowych (licencji) wg listy poniŝej: Lp Nazwa oprogramowania Wersja Ilość 1 Adobe Acrobat Prof. new 12 2 Adobe Acrobat Stand. new 4 3 Adobe Photoshop CE new 10 4 Adobe Ilustrator CS new 3 5 Adobe Creative Suite Premium Bundle Win PL new 1 6 Adobe Creative Suite Standard new 5 7 Adobe Creative Suite Standard upg new 1 8 AutoCad new 3 9 AutoCad Map 3D (sieciowa) new 1 10 AutoCad Civil 3D new 1 1

2 11 Corel Draw new Irfan View new 6 13 Paint Shop Pro new Enterprice Architect new 2 15 PC Mark Prof. new 1 16 SiSoft Sandra Pro. Business new 1 17 OziExplorer CE new 1 18 PDF Creator stanowisk new 1 19 upg.gp mapa 2008 new 5 20 Słownik Cambridge (sieciowa) new 1 21 Słownik ang.-pol.pol.-ang. 3 stanow. new 1 22 Macromedia Sudio Dreamweaver new 1 23 Macromedia Sudio Flash new 1 24 Vmware Workstation for Win Chilkat Bundles new 1 26 PL/SQL Developer Dla części II - Dostawa programu komputerowego(licencji): Lp Nazwa oprogramowania Wersja Ilość 1 MapInfo Prof. new 5 4. Dla części III - Dostawa programów komputerowych (licencji) wg listy poniŝej: Lp Nazwa oprogramowania Wersja Ilość 1 Surfer new 14 2 Strater new 2 3 Global Mapper new 20 4 Didger new 1 5 Fugawi new 7 6 SteroStat (dawniej Stereonet) new 19 7 Tectonics new 17 8 Geo Trans new 1 9 Rockworks+LogPlot new 3 10 GISLink new 1 5. Dla części IV - Dostawa programu komputerowego: Lp Nazwa oprogramowania Wersja Ilość 1 AuditPro Moduł Monitorowanie komputerów 1 3 Moduł Zarządzanie zasobami 1 4 Moduł Kody kreskowe 1 wraz z instalacją, importem danych, wprowadzeniem licencji do bazy oraz szkoleniem dla 16 osób w ciągu 2 dni. 6. Zamówienie jest oznaczone kodem CPV: (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne). 7. Termin realizacji zamówienia: dla części I, II i III: 30 dni od dnia podpisania umowy dla części IV: 10 dni od dnia podpisania umowy instalacja 2

3 30 dni od dnia zainstalowania import danych i wprowadzenie licencji do bazy 10 dni od zakończenia importu danych i wprowadzenia licencji do bazy - szkolenie pracowników 8. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia dla kaŝdej części to siedziba Zamawiającego w Warszawie, ul. Rakowiecka 4 9. Szczegółowe wymagania dla przedmiotu zamówienia określa Rozdział 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz Rozdział 3 SIWZ Istotne postanowienia umowy II. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. 2. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami części V. Instrukcji 3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 4. Strony oferty winny być ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron. 5. Formularz oferty naleŝy wpiąć jako pierwszą stronę oferty. 6. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej specyfikacji. 7. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, obowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. 8. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 9. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki winny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 10. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie: pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy. 11. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 12. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, strony ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. 13. Ofertę naleŝy umieścić w opakowaniu uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania przed terminem otwarcia ofert. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy. 14. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego, oraz posiadającym następujące oznaczenia: Oferta na: Dostawę oprogramowania dla PIG w czterech częściach Nie otwierać przed r. godz. 12:45 Miejsce złoŝenia ofert: Warszawa, ul. Rakowiecka 4, Bud. A; Nr pokoju

4 15. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. III. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykonawcy składający ofertę muszą spełniać opisane w tej części wymagania. 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia: 2.1. Posiada doświadczenie potwierdzone wykonaniem w ostatnich 3-ch latach (a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) następujących zamówień: a) dla części I: co najmniej 3 dostawy o podobnym zakresie i wartości co najmniej 70% ceny oferty w części I, z podaniem, przedmiotu usługi, daty i odbiorcy oraz załączą dokument lub dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione powyŝej realizacje zostały wykonane naleŝycie. b) dla części II: co najmniej 3 dostawy o podobnym zakresie i wartości co najmniej 70% ceny oferty w części II, z podaniem, przedmiotu usługi, daty i odbiorcy oraz załączą dokument lub dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione powyŝej realizacje zostały wykonane naleŝycie c) dla części III: co najmniej 3 dostawy o podobnym zakresie i wartości co najmniej 70% ceny oferty w części III, z podaniem, przedmiotu usługi, daty i odbiorcy oraz załączą dokument lub dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione powyŝej realizacje zostały wykonane naleŝycie d) dla części IV: co najmniej 3 dostawy z wdroŝeniem o podobnym zakresie i wartości co najmniej 70% ceny oferty w części IV, z podaniem, przedmiotu usługi, daty i odbiorcy oraz załączą dokument lub dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione powyŝej realizacje zostały wykonane naleŝycie 3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły (spełnia-nie spełnia), na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty, wymaganych przez Zamawiającego zapisami rozdziału 1 pkt IV SIWZ, a takŝe w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonane na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 4

5 1. Oświadczenie wykonawcy, Ŝe posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, złoŝone na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Specyfikacji. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunku zawartego w pkt IV 2. 1 niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe wymienione usługi zostały wykonane naleŝycie. Wykonawcy składający ofertę wspólnie załączają do oferty następujące dokumenty: 4. Dokument wymieniony w punkcie 2 składa kaŝdy z wykonawców składających ofertę wspólnie. 5. Dokumenty wymienione w punktach 1 i 3 składają wykonawcy wspólnie. 6. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. VI. Termin realizacji zamówienia. 1. Dla części I, II i III: Przedmiot zamówienia naleŝy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 2. Dla części IV: Dostawa przedmiotu zamówienia, wykonanie instalacji, zaimportowanie danych, szkolenie pracowników - w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy, w tym 10 dni od dnia podpisania umowy instalacja 30 dni od dnia zainstalowania import danych i wprowadzenie licencji do bazy 10 dni od zakończenia importu danych i wprowadzenia licencji do bazy - szkolenie pracowników VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części zamówienia osobno, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: Razem cena za usługę brutto 100 % Oferty oceniane będą w następujący sposób: cena oferty najtańszej cena badanej oferty x 100 x 100 % = liczba punktów Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru uzyskała największą ilość punktów. Przyznane punkty będą skracane do drugiego miejsca po przecinku. VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Wykonawca określi ceny jednostkowe i cenę łączną brutto przedmiotu zamówienia w danej części w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). 2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 3. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres waŝności umowy i nie będą podlegały zmianom. 5

6 4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki, moŝliwe do poprawienia zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W ofercie naleŝy podać cenę jednostkową netto, wysokość VAT i wartość brutto, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z rozp. Ministra Finansów z dn r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz.798). 6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. IX. Termin związania ofertą. Okres związania wykonawców złoŝoną ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert tj. w dniu 01 grudnia 2008 r., a kończy się 30 grudnia 2008 r. włącznie. X. Składanie i otwarcie ofert. 1. Oferty naleŝy składać w siedzibie zamawiającego w bud. A, pok Termin składania ofert upływa dnia 01 grudnia 2008 r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 3. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz.12:45 w siedzibie zamawiającego w bud. A, pok. nr 220. XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Oświadczenia i dokumenty będą przekazywane wykonawcom i zamawiającemu faksem lub pocztą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzone pocztą. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający moŝe poprosić telefonicznie o wyjaśnienia lub uzupełnienie dokumentów ale odpowiedź musi być udzielona pisemnie. 2. Numer faksu zamawiającego: , adres poczty elektronicznej: 3. Zamawiający prosi o potwierdzenie (faksem lub pocztą elektroniczną) otrzymania korespondencji. 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Joanna Muras tel./fax 022/ ; w godzinach w dni robocze 5. Zamawiający informuje, iŝ ujawnienie niezastrzeŝonej treści ofert dokonywane będzie wg poniŝszych zasad: Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty (ofert), Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złoŝonego w ofercie (ofertach) zastrzeŝenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być wykonawcy udostępnione, Po przeprowadzeniu powyŝszych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia oferty(ofert), o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym (dopuszcza się w formie fax u) zawiadomieniu. XII. Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Rozdziale 2 niniejszej specyfikacji. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 6

7 XIII. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, obowiązani są przed zawarciem umowy do: - złoŝenia dokumentu regulującego zasady współpracy podmiotów. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, umowa konsorcjalna powinna określać: cel gospodarczy, oznaczenie czasu trwania współpracy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, osobę wyznaczoną do reprezentowania, zakaz zmian umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym. XIV. Protesty i odwołania. Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Załączniki : Formularz oferty (zał. 1) Oświadczenie Wykonawcy (zał. 2) Doświadczenie Wykonawcy (zał. 3) Warszawa, r. podpis Zamawiającego: DYREKTOR Państwowego Instytutu Geologicznego Doc. dr hab. Jerzy Nawrocki. 7

8 Pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 do Instrukcji - Formularz oferty OFERTA My, niŝej podpisani,... Działając w imieniu i na rzecz... Adres siedziby... Adres do korespondencji... tel..., fax.., . Osoba do kontaktu W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę oprogramowania dla Państwowego Instytutu Geologicznego w czterech częściach składamy niniejszą ofertę na część Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego wraz z załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów Ŝadnych zastrzeŝeń. 2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisanymi wyŝej dokumentami za:* Część I: L.p. Przedmiot zamówienia/nazwa oprogramowania Wersja Ilość Cena /netto/ za 1 szt. [PLN] Stawka VAT [%] Wartość ogółem /brutto/ [PLN] a b c d e f g= (d x e) x f 1 Adobe Acrobat Prof. new 12 2 Adobe Acrobat Stand. new 4 3 Adobe Photoshop CE new 10 4 Adobe Ilustrator CS new 3 Adobe Creative Suite Premium Bundle 5 Win PL new 1 6 Adobe Creative Suite Standard new 5 7 Adobe Creative Suite Standard upg new 1 8 AutoCad new 3 9 AutoCad Map 3D (sieciowa) new 1 10 AutoCad Civil 3D new 1 11 Corel Draw new Irfan View new 6 13 Paint Shop Pro new Enterprice Architect new 2 15 PC Mark Prof. new 1 16 SiSoft Sandra Pro. Business new 1 17 OziExplorer CE new 1 18 PDF Creator stanowisk new 1 19 upg.gp mapa 2008 new 5 20 Słownik Cambridge (sieciowa) new 1 21 Słownik ang.-pol.pol.-ang. 3 stanow. new 1 22 Macromedia Sudio Dreamweaver new 1 23 Macromedia Sudio Flash new 1 24 Vmware Workstation for Win Chilkat Bundles new 1 26 PL/SQL Developer RAZEM: 8

9 Część I: brutto...zł (słownie:...) w tym podatek VAT obliczony wg stawki.%. Część II: L.p. Przedmiot zamówienia/nazwa oprogramowania Wersja Ilość Cena /netto/ za 1 szt. Stawka VAT [%] Wartość ogółem /brutto/ [PLN] [PLN] a b c d e f g= (d x e) x f 1 MapInfo Prof. new 5 Część II: brutto...zł (słownie:...) w tym podatek VAT obliczony wg stawki.%. Część III: L.p. Przedmiot zamówienia/nazwa oprogramowania Wersja Ilość Cena /netto/ za 1 szt. [PLN] Stawka VAT [%] Wartość ogółem /brutto/ [PLN] a b c d e f g= (d x e) x f 1 Surfer new 14 2 Strater new 2 3 Global Mapper new 20 4 Didger new 1 5 Fugawi new 7 6 SteroStat (dawniej Stereonet) new 19 7 Tectonics new 17 8 Geo Trans new 1 9 Rockworks+LogPlot new 3 10 GISLink new 1 RAZEM: Część III: brutto...zł (słownie:...) w tym podatek VAT obliczony wg stawki.%. Część IV: L.p. Przedmiot zamówienia/nazwa oprogramowania Wersja Ilość Cena /netto/ za 1 szt. Stawka VAT [%] Wartość ogółem /brutto/ [PLN] [PLN] a b c d e f g= (d x e) x f 1 AuditPro lub równowaŝny wraz z gwarancją (supportem) na 12 miesięcy Moduł Monitorowanie komputerów 1 3 Moduł Zarządzanie zasobami 1 4 Moduł Kody kreskowe 1 WdroŜenie programu AuditPro lub równowaŝnego zgodnie z Opisem 5 przedmiotu zamówienia Rozdział 2 niniejszej SIWZ 6 Szkolenie dla 16 osób w ciągu 2 dni (2 x 8 h) RAZEM: Część IV: brutto...zł (słownie:...) w tym podatek VAT obliczony wg stawki.%. 3. Oświadczamy, Ŝe powyŝsza cena obejmuje wszystkie nakłady (koszty) związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz, Ŝe została wyliczona zgodnie z wymogami SIWZ i jest zgodna z załączonym Formularzem cenowym. 9

10 4. Gwarantujemy dostawę oprogramowania w części I, II, III, IV* w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. od dnia.. r. do dnia. r., włącznie. 6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 7. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/ Część zamówienia (określić zakres)... zamierzamy powierzyć podwykonawcom* Załącznikami do niniejszego formularza są: , dnia podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy * niepotrzebne skreślić 10

11 Pieczęć wykonawcy SIWZ Dostawa oprogramowania dla PIG (484/08, 487/08) Załącznik 2 do Instrukcji- Oświadczenie Wykonawcy OŚWIADCZENIE z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Dostawę oprogramowania dla Państwowego Instytutu Geologicznego w części I, II, III, IV* oświadczamy, Ŝe: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ustawy...., dnia podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy * niepotrzebne skreślić 11

12 Załącznik 3 do Instrukcji- Doświadczenie Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę oprogramowania dla Państwowego Instytutu Geologicznego w części I, II, III, IV* oświadczamy, Ŝe w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy następujące dostawy spełniające warunki zawarte w pkt. IV 2.1. Instrukcji. Nazwa i adres Opis zamówienia, zakres Wartość Termin realizacji zamawiającego W załączeniu dokumenty potwierdzające, Ŝe wyŝej wyszczególnione dostawy zostały wykonane naleŝycie. Dokumenty te muszą potwierdzać dane zawarte na niniejszym formularzu...., dnia podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy * niepotrzebne skreślić 12

13 A. Część I, II i III Wymagania dotyczące części I, II i III Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania określonego w częściach I-III, zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania. 2. Oprogramowanie, wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, winno być dostarczone zgodnie z oznaczeniem: PL wymagana polska wersja językowa, EN wymagana angielska wersja językowa. W przypadku braku oznaczenia, dopuszczalne jest dostarczenie polskiej lub angielskiej wersji językowej. Preferowana jest polska wersja językowa. 3. Dostarczone oprogramowanie winno być w wersji pod system operacyjny Windows. 4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu w postaci oprogramowania na nośnikach CD lub DVD w formie instalacyjnej wraz z dokumentacją producenta. B. Część IV Wymagania dotyczące części IV 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdroŝeniem programu AuditPro lub równowaŝnego oraz trzech dodatkowych modułów do przeprowadzania audytu komputerowego: Moduł Monitorowanie komputerów: Moduł Zarządzanie zasobami Moduł Kody kreskowe 1.2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania określonego w pkt. 1.1, zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla szesnastu osób z obsługi oprogramowania, z uwzględnieniem listy lokalizacji wskazanej w pkt (poniŝej) Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z wdroŝeniem i szkoleniem pracowników - w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy, z kolejno następującymi po sobie terminami: w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy dostawa i instalacja w ciągu 30 dni od dnia zainstalowania import danych i wprowadzenie licencji do bazy w ciągu 10 dni od dnia zakończenia importu danych i wprowadzenia licencji do bazy - szkolenie pracowników 1.5. Wykonawca udzieli gwarancji (supportu) dla przedmiotu zamówienia przez 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Warunki wdroŝenia W ramach wdroŝenia Wykonawca: 2.1. Zainstaluje na wskazanym przez Zamawiającego serwerze oprogramowanie bazowe do audytu wraz z instalacją bazy danych Oracle Zainstaluje agentów oprogramowania po kilka lub kilkanaście komputerów dla kaŝdej z niŝej wymienionych lokalizacji Zobowiązuje się do dokonania importu danych o sprzęcie z dotychczasowej bazy do bazy oprogramowania audytującego Zobowiązuje się do wprowadzenia posiadanych licencji do bazy programu audytującego. 13

14 2.5. Zobowiązuje się do wykonania aktualizacji w programie do audytu wszystkich wzorców licencji występujących u Zamawiającego Lista lokalizacji zamawiającego lokalizacja Warszawa, ul. Rakowiecka 4 Wrocław, al. Jaworowa 19 Gdańsk, ul. Kościerska 5 Sosnowiec, ul. Królowej Jadwigi 1 Kraków, ul. Skrzatów 1 Szczecin, ul. Wieniawskiego 20 Kielce, ul. Zgoda 21 Poznań, ul. Wenedów 4 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9 ilość PC 720 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. 80 szt. 30 szt. 45 szt. 5 szt. 5 szt. 3. Program do audytu powinien spełniać następujące cechy: 3.1. Program musi być w wersji polskiej, powinien posiadać polski interfejs i pomoc do programu Help w języku polskim 3.2. Program musi współpracować z bazą danych Oracle 3.3. Architektura i technologia 3 warstwowa, komponenty, wejście do bazy danych ODBC/OLEDB, DCOM, WMI 3.4. Program musi współpracować z Active Directory powinien rozpoznać i integrować się ze strukturą drzewa AD 3.5. W zakresie interfejsu uŝytkownika program powinien mieć standardowy Windows MDI, kontekstowy WinHelp, wyszukiwanie tekstu w pozycjach, zachowywanie zawartości okien do wyboru, Drag & Drop 3.6. W zakresie zbierania danych i audytu musi obsługiwać Windows 95/NT/2000/XP/Vista/CE oraz niektóre wersje Linux 3.7. W zakresie rozpoznawania sprzętu program powinien wykrywać rodzaj procesora, karty graficznej, HDD wraz z pojemnością i numerem seryjnym dysku, karty sieciowej wraz z adresem MAC oraz ilość i rodzaj pamięci RAM wraz z ilością banków pamięci zajętych/wolnych Rozpoznawanie oprogramowania produkty, pakiety, platformy, numerów wersji 3.9. MoŜliwość monitorowania sprzętu, oprogramowania, uŝywanych aplikacji i drukarek Powiadomienia drogą poczty elektronicznej o próbie otwarcia zabronionego oprogramowania, przeciąŝenia procesora, określonej zajętości dysku twardego W zakresie ewidencji zasobów program musi mieć moŝliwość wstawiania dowolnych zasobów wraz z dowolnymi atrybutami opisującymi Ewidencja komputerów, sprzętu, uŝytkowników, instalacji, deinstalacji, profili software, list specyfikacyjnych, protokołów instalacji, dokumentów, nośników instalacyjnych, lista adresów, faktur, generowanie kodów kreskowych W zakresie Ewidencjonowania licencji program musi umoŝliwiać przydzielanie licencji na komputer, na uŝytkownika, na serwer, musi umoŝliwiać przypisywanie faktur dotyczących licencji, dostawców licencji, wersji językowych, OEM, upgrade, downgrade oprogramowania, powinien teŝ mieć opcje przypisania licencji dostępowych CAL Program powinien mieć moŝliwość integracji z programem Microsoft s Systems Management Server (MS SMS) poprzez współpracę z agentem MS SMS W przypadku zaoferowania oprogramowania równowaŝnego do AuditPro Zamawiający wymaga dostarczenia takiego oprogramowania do testów, które pozwolą stwierdzić czy oprogramowanie spełnia wszystkie powyŝsze cechy. 14

15 Rozdział 3 Istotne postanowienia umowy UMOWA nr zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Państwowym Instytutem Geologicznym z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , w imieniu którego działają: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a firmą... z siedzibą w..., ul.... NIP... wpisaną do rejestru... pod numerem... prowadzonym przez..., reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.), została zawarta umowa o treści następującej: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa programów komputerowych (licencji) określonych rzeczowo, ilościowo i finansowo w ofercie Wykonawcy z dnia..., której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Warunki dostawy dotyczy części I, II, III: 2.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania określonego w częściach I-III, zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania Oprogramowanie, wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, winno być dostarczone zgodnie z oznaczeniem: PL wymagana polska wersja językowa, EN wymagana angielska wersja językowa. W przypadku braku oznaczenia, dopuszczalne jest dostarczenie polskiej lub angielskiej wersji językowej. Preferowana jest polska wersja językowa Dostarczone oprogramowanie winno być w wersji pod system operacyjny Windows Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu w postaci oprogramowania na nośnikach CD lub DVD w formie instalacyjnej wraz z dokumentacją producenta. 2. Przedmiot oraz warunki dostawy dotyczy części IV: 3.1.a Przedmiotem dostawy dla części IV jest dostawa wraz z wdroŝeniem programu AuditPro/*lub równowaŝnego, w tym modułów: Monitorowanie komputerów, Zarządzania zasobami i Kody kreskowe wraz z importem danych oraz ze szkoleniem Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania, zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania z uwzględnieniem listy likalizacji wskazanej w pkt (poniŝej) Dostawa licencji oprogramowania zawiera: 1) oryginalne nośniki umoŝliwiające dokonanie instalacji oprogramowania 2) dokument licencyjny potwierdzający udzielenie licencji Zamawiającemu 3) kody licencji lub plik autoryzacyjny 4) dokumentację do dostarczonego oprogramowania w formie elektronicznej i papierowej po jednej sztuce kaŝdej wersji Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla szesnastu (16) osób z obsługi oprogramowania w ciągu 2 dni (2 x 8 h) W ramach przedmiotu umowy dotyczącej cz.iv i wdroŝenia Wykonawca: Zainstaluje na wskazanym przez Zamawiającego serwerze oprogramowanie bazowe do audytu wraz z instalacją bazy danych Oracle. 15

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Z A M A W I A JĄ C Y : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany 01-882 Warszawa, ul. śeromskiego 29 OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA W LICYTACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo