SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów: Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. 2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty, zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek. 3. KaŜdy wykonawca złoŝy tylko jedną ofertę. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z zachowaniem podziału na części. 6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 8. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozdział 1 Instrukcja dla wykonawców Państwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa działając na podstawie Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) zaprasza do złoŝenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro na: Dostawa oprogramowania (licencji) dla Państwowego Instytutu Geologicznego w czterech częściach I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: dla części I, II i III dostawa programów komputerowych (licencji), dla części IV dostawa programu komputerowego wraz z jego wdroŝeniem zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział 2 niniejszej SIWZ), szkoleniem dla 16 osób w ciągu 2 dni, oraz gwarancją (supportem) na 12 miesięcy. 1. Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery części, z których kaŝde moŝe być przedmiotem oferty częściowej (wykonawca moŝe złoŝyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie części). 2. Dla części I - Dostawa programów komputerowych (licencji) wg listy poniŝej: Lp Nazwa oprogramowania Wersja Ilość 1 Adobe Acrobat Prof. new 12 2 Adobe Acrobat Stand. new 4 3 Adobe Photoshop CE new 10 4 Adobe Ilustrator CS new 3 5 Adobe Creative Suite Premium Bundle Win PL new 1 6 Adobe Creative Suite Standard new 5 7 Adobe Creative Suite Standard upg new 1 8 AutoCad new 3 9 AutoCad Map 3D (sieciowa) new 1 10 AutoCad Civil 3D new 1 1

2 11 Corel Draw new Irfan View new 6 13 Paint Shop Pro new Enterprice Architect new 2 15 PC Mark Prof. new 1 16 SiSoft Sandra Pro. Business new 1 17 OziExplorer CE new 1 18 PDF Creator stanowisk new 1 19 upg.gp mapa 2008 new 5 20 Słownik Cambridge (sieciowa) new 1 21 Słownik ang.-pol.pol.-ang. 3 stanow. new 1 22 Macromedia Sudio Dreamweaver new 1 23 Macromedia Sudio Flash new 1 24 Vmware Workstation for Win Chilkat Bundles new 1 26 PL/SQL Developer Dla części II - Dostawa programu komputerowego(licencji): Lp Nazwa oprogramowania Wersja Ilość 1 MapInfo Prof. new 5 4. Dla części III - Dostawa programów komputerowych (licencji) wg listy poniŝej: Lp Nazwa oprogramowania Wersja Ilość 1 Surfer new 14 2 Strater new 2 3 Global Mapper new 20 4 Didger new 1 5 Fugawi new 7 6 SteroStat (dawniej Stereonet) new 19 7 Tectonics new 17 8 Geo Trans new 1 9 Rockworks+LogPlot new 3 10 GISLink new 1 5. Dla części IV - Dostawa programu komputerowego: Lp Nazwa oprogramowania Wersja Ilość 1 AuditPro Moduł Monitorowanie komputerów 1 3 Moduł Zarządzanie zasobami 1 4 Moduł Kody kreskowe 1 wraz z instalacją, importem danych, wprowadzeniem licencji do bazy oraz szkoleniem dla 16 osób w ciągu 2 dni. 6. Zamówienie jest oznaczone kodem CPV: (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne). 7. Termin realizacji zamówienia: dla części I, II i III: 30 dni od dnia podpisania umowy dla części IV: 10 dni od dnia podpisania umowy instalacja 2

3 30 dni od dnia zainstalowania import danych i wprowadzenie licencji do bazy 10 dni od zakończenia importu danych i wprowadzenia licencji do bazy - szkolenie pracowników 8. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia dla kaŝdej części to siedziba Zamawiającego w Warszawie, ul. Rakowiecka 4 9. Szczegółowe wymagania dla przedmiotu zamówienia określa Rozdział 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz Rozdział 3 SIWZ Istotne postanowienia umowy II. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. 2. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami części V. Instrukcji 3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 4. Strony oferty winny być ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron. 5. Formularz oferty naleŝy wpiąć jako pierwszą stronę oferty. 6. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej specyfikacji. 7. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, obowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. 8. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 9. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki winny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 10. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie: pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy. 11. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 12. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, strony ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. 13. Ofertę naleŝy umieścić w opakowaniu uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania przed terminem otwarcia ofert. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy. 14. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego, oraz posiadającym następujące oznaczenia: Oferta na: Dostawę oprogramowania dla PIG w czterech częściach Nie otwierać przed r. godz. 12:45 Miejsce złoŝenia ofert: Warszawa, ul. Rakowiecka 4, Bud. A; Nr pokoju

4 15. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. III. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykonawcy składający ofertę muszą spełniać opisane w tej części wymagania. 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia: 2.1. Posiada doświadczenie potwierdzone wykonaniem w ostatnich 3-ch latach (a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) następujących zamówień: a) dla części I: co najmniej 3 dostawy o podobnym zakresie i wartości co najmniej 70% ceny oferty w części I, z podaniem, przedmiotu usługi, daty i odbiorcy oraz załączą dokument lub dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione powyŝej realizacje zostały wykonane naleŝycie. b) dla części II: co najmniej 3 dostawy o podobnym zakresie i wartości co najmniej 70% ceny oferty w części II, z podaniem, przedmiotu usługi, daty i odbiorcy oraz załączą dokument lub dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione powyŝej realizacje zostały wykonane naleŝycie c) dla części III: co najmniej 3 dostawy o podobnym zakresie i wartości co najmniej 70% ceny oferty w części III, z podaniem, przedmiotu usługi, daty i odbiorcy oraz załączą dokument lub dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione powyŝej realizacje zostały wykonane naleŝycie d) dla części IV: co najmniej 3 dostawy z wdroŝeniem o podobnym zakresie i wartości co najmniej 70% ceny oferty w części IV, z podaniem, przedmiotu usługi, daty i odbiorcy oraz załączą dokument lub dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione powyŝej realizacje zostały wykonane naleŝycie 3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły (spełnia-nie spełnia), na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty, wymaganych przez Zamawiającego zapisami rozdziału 1 pkt IV SIWZ, a takŝe w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonane na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 4

5 1. Oświadczenie wykonawcy, Ŝe posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, złoŝone na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Specyfikacji. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunku zawartego w pkt IV 2. 1 niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe wymienione usługi zostały wykonane naleŝycie. Wykonawcy składający ofertę wspólnie załączają do oferty następujące dokumenty: 4. Dokument wymieniony w punkcie 2 składa kaŝdy z wykonawców składających ofertę wspólnie. 5. Dokumenty wymienione w punktach 1 i 3 składają wykonawcy wspólnie. 6. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. VI. Termin realizacji zamówienia. 1. Dla części I, II i III: Przedmiot zamówienia naleŝy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 2. Dla części IV: Dostawa przedmiotu zamówienia, wykonanie instalacji, zaimportowanie danych, szkolenie pracowników - w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy, w tym 10 dni od dnia podpisania umowy instalacja 30 dni od dnia zainstalowania import danych i wprowadzenie licencji do bazy 10 dni od zakończenia importu danych i wprowadzenia licencji do bazy - szkolenie pracowników VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części zamówienia osobno, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: Razem cena za usługę brutto 100 % Oferty oceniane będą w następujący sposób: cena oferty najtańszej cena badanej oferty x 100 x 100 % = liczba punktów Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru uzyskała największą ilość punktów. Przyznane punkty będą skracane do drugiego miejsca po przecinku. VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Wykonawca określi ceny jednostkowe i cenę łączną brutto przedmiotu zamówienia w danej części w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). 2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 3. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres waŝności umowy i nie będą podlegały zmianom. 5

6 4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki, moŝliwe do poprawienia zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W ofercie naleŝy podać cenę jednostkową netto, wysokość VAT i wartość brutto, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z rozp. Ministra Finansów z dn r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz.798). 6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. IX. Termin związania ofertą. Okres związania wykonawców złoŝoną ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert tj. w dniu 01 grudnia 2008 r., a kończy się 30 grudnia 2008 r. włącznie. X. Składanie i otwarcie ofert. 1. Oferty naleŝy składać w siedzibie zamawiającego w bud. A, pok Termin składania ofert upływa dnia 01 grudnia 2008 r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 3. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz.12:45 w siedzibie zamawiającego w bud. A, pok. nr 220. XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Oświadczenia i dokumenty będą przekazywane wykonawcom i zamawiającemu faksem lub pocztą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzone pocztą. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający moŝe poprosić telefonicznie o wyjaśnienia lub uzupełnienie dokumentów ale odpowiedź musi być udzielona pisemnie. 2. Numer faksu zamawiającego: , adres poczty elektronicznej: 3. Zamawiający prosi o potwierdzenie (faksem lub pocztą elektroniczną) otrzymania korespondencji. 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Joanna Muras tel./fax 022/ ; w godzinach w dni robocze 5. Zamawiający informuje, iŝ ujawnienie niezastrzeŝonej treści ofert dokonywane będzie wg poniŝszych zasad: Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty (ofert), Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złoŝonego w ofercie (ofertach) zastrzeŝenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być wykonawcy udostępnione, Po przeprowadzeniu powyŝszych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia oferty(ofert), o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym (dopuszcza się w formie fax u) zawiadomieniu. XII. Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Rozdziale 2 niniejszej specyfikacji. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 6

7 XIII. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, obowiązani są przed zawarciem umowy do: - złoŝenia dokumentu regulującego zasady współpracy podmiotów. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, umowa konsorcjalna powinna określać: cel gospodarczy, oznaczenie czasu trwania współpracy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, osobę wyznaczoną do reprezentowania, zakaz zmian umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym. XIV. Protesty i odwołania. Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Załączniki : Formularz oferty (zał. 1) Oświadczenie Wykonawcy (zał. 2) Doświadczenie Wykonawcy (zał. 3) Warszawa, r. podpis Zamawiającego: DYREKTOR Państwowego Instytutu Geologicznego Doc. dr hab. Jerzy Nawrocki. 7

8 Pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 do Instrukcji - Formularz oferty OFERTA My, niŝej podpisani,... Działając w imieniu i na rzecz... Adres siedziby... Adres do korespondencji... tel..., fax.., . Osoba do kontaktu W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę oprogramowania dla Państwowego Instytutu Geologicznego w czterech częściach składamy niniejszą ofertę na część Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego wraz z załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów Ŝadnych zastrzeŝeń. 2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisanymi wyŝej dokumentami za:* Część I: L.p. Przedmiot zamówienia/nazwa oprogramowania Wersja Ilość Cena /netto/ za 1 szt. [PLN] Stawka VAT [%] Wartość ogółem /brutto/ [PLN] a b c d e f g= (d x e) x f 1 Adobe Acrobat Prof. new 12 2 Adobe Acrobat Stand. new 4 3 Adobe Photoshop CE new 10 4 Adobe Ilustrator CS new 3 Adobe Creative Suite Premium Bundle 5 Win PL new 1 6 Adobe Creative Suite Standard new 5 7 Adobe Creative Suite Standard upg new 1 8 AutoCad new 3 9 AutoCad Map 3D (sieciowa) new 1 10 AutoCad Civil 3D new 1 11 Corel Draw new Irfan View new 6 13 Paint Shop Pro new Enterprice Architect new 2 15 PC Mark Prof. new 1 16 SiSoft Sandra Pro. Business new 1 17 OziExplorer CE new 1 18 PDF Creator stanowisk new 1 19 upg.gp mapa 2008 new 5 20 Słownik Cambridge (sieciowa) new 1 21 Słownik ang.-pol.pol.-ang. 3 stanow. new 1 22 Macromedia Sudio Dreamweaver new 1 23 Macromedia Sudio Flash new 1 24 Vmware Workstation for Win Chilkat Bundles new 1 26 PL/SQL Developer RAZEM: 8

9 Część I: brutto...zł (słownie:...) w tym podatek VAT obliczony wg stawki.%. Część II: L.p. Przedmiot zamówienia/nazwa oprogramowania Wersja Ilość Cena /netto/ za 1 szt. Stawka VAT [%] Wartość ogółem /brutto/ [PLN] [PLN] a b c d e f g= (d x e) x f 1 MapInfo Prof. new 5 Część II: brutto...zł (słownie:...) w tym podatek VAT obliczony wg stawki.%. Część III: L.p. Przedmiot zamówienia/nazwa oprogramowania Wersja Ilość Cena /netto/ za 1 szt. [PLN] Stawka VAT [%] Wartość ogółem /brutto/ [PLN] a b c d e f g= (d x e) x f 1 Surfer new 14 2 Strater new 2 3 Global Mapper new 20 4 Didger new 1 5 Fugawi new 7 6 SteroStat (dawniej Stereonet) new 19 7 Tectonics new 17 8 Geo Trans new 1 9 Rockworks+LogPlot new 3 10 GISLink new 1 RAZEM: Część III: brutto...zł (słownie:...) w tym podatek VAT obliczony wg stawki.%. Część IV: L.p. Przedmiot zamówienia/nazwa oprogramowania Wersja Ilość Cena /netto/ za 1 szt. Stawka VAT [%] Wartość ogółem /brutto/ [PLN] [PLN] a b c d e f g= (d x e) x f 1 AuditPro lub równowaŝny wraz z gwarancją (supportem) na 12 miesięcy Moduł Monitorowanie komputerów 1 3 Moduł Zarządzanie zasobami 1 4 Moduł Kody kreskowe 1 WdroŜenie programu AuditPro lub równowaŝnego zgodnie z Opisem 5 przedmiotu zamówienia Rozdział 2 niniejszej SIWZ 6 Szkolenie dla 16 osób w ciągu 2 dni (2 x 8 h) RAZEM: Część IV: brutto...zł (słownie:...) w tym podatek VAT obliczony wg stawki.%. 3. Oświadczamy, Ŝe powyŝsza cena obejmuje wszystkie nakłady (koszty) związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz, Ŝe została wyliczona zgodnie z wymogami SIWZ i jest zgodna z załączonym Formularzem cenowym. 9

10 4. Gwarantujemy dostawę oprogramowania w części I, II, III, IV* w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. od dnia.. r. do dnia. r., włącznie. 6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 7. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/ Część zamówienia (określić zakres)... zamierzamy powierzyć podwykonawcom* Załącznikami do niniejszego formularza są: , dnia podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy * niepotrzebne skreślić 10

11 Pieczęć wykonawcy SIWZ Dostawa oprogramowania dla PIG (484/08, 487/08) Załącznik 2 do Instrukcji- Oświadczenie Wykonawcy OŚWIADCZENIE z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Dostawę oprogramowania dla Państwowego Instytutu Geologicznego w części I, II, III, IV* oświadczamy, Ŝe: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ustawy...., dnia podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy * niepotrzebne skreślić 11

12 Załącznik 3 do Instrukcji- Doświadczenie Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę oprogramowania dla Państwowego Instytutu Geologicznego w części I, II, III, IV* oświadczamy, Ŝe w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy następujące dostawy spełniające warunki zawarte w pkt. IV 2.1. Instrukcji. Nazwa i adres Opis zamówienia, zakres Wartość Termin realizacji zamawiającego W załączeniu dokumenty potwierdzające, Ŝe wyŝej wyszczególnione dostawy zostały wykonane naleŝycie. Dokumenty te muszą potwierdzać dane zawarte na niniejszym formularzu...., dnia podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy * niepotrzebne skreślić 12

13 A. Część I, II i III Wymagania dotyczące części I, II i III Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania określonego w częściach I-III, zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania. 2. Oprogramowanie, wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, winno być dostarczone zgodnie z oznaczeniem: PL wymagana polska wersja językowa, EN wymagana angielska wersja językowa. W przypadku braku oznaczenia, dopuszczalne jest dostarczenie polskiej lub angielskiej wersji językowej. Preferowana jest polska wersja językowa. 3. Dostarczone oprogramowanie winno być w wersji pod system operacyjny Windows. 4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu w postaci oprogramowania na nośnikach CD lub DVD w formie instalacyjnej wraz z dokumentacją producenta. B. Część IV Wymagania dotyczące części IV 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdroŝeniem programu AuditPro lub równowaŝnego oraz trzech dodatkowych modułów do przeprowadzania audytu komputerowego: Moduł Monitorowanie komputerów: Moduł Zarządzanie zasobami Moduł Kody kreskowe 1.2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania określonego w pkt. 1.1, zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla szesnastu osób z obsługi oprogramowania, z uwzględnieniem listy lokalizacji wskazanej w pkt (poniŝej) Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z wdroŝeniem i szkoleniem pracowników - w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy, z kolejno następującymi po sobie terminami: w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy dostawa i instalacja w ciągu 30 dni od dnia zainstalowania import danych i wprowadzenie licencji do bazy w ciągu 10 dni od dnia zakończenia importu danych i wprowadzenia licencji do bazy - szkolenie pracowników 1.5. Wykonawca udzieli gwarancji (supportu) dla przedmiotu zamówienia przez 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Warunki wdroŝenia W ramach wdroŝenia Wykonawca: 2.1. Zainstaluje na wskazanym przez Zamawiającego serwerze oprogramowanie bazowe do audytu wraz z instalacją bazy danych Oracle Zainstaluje agentów oprogramowania po kilka lub kilkanaście komputerów dla kaŝdej z niŝej wymienionych lokalizacji Zobowiązuje się do dokonania importu danych o sprzęcie z dotychczasowej bazy do bazy oprogramowania audytującego Zobowiązuje się do wprowadzenia posiadanych licencji do bazy programu audytującego. 13

14 2.5. Zobowiązuje się do wykonania aktualizacji w programie do audytu wszystkich wzorców licencji występujących u Zamawiającego Lista lokalizacji zamawiającego lokalizacja Warszawa, ul. Rakowiecka 4 Wrocław, al. Jaworowa 19 Gdańsk, ul. Kościerska 5 Sosnowiec, ul. Królowej Jadwigi 1 Kraków, ul. Skrzatów 1 Szczecin, ul. Wieniawskiego 20 Kielce, ul. Zgoda 21 Poznań, ul. Wenedów 4 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9 ilość PC 720 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. 80 szt. 30 szt. 45 szt. 5 szt. 5 szt. 3. Program do audytu powinien spełniać następujące cechy: 3.1. Program musi być w wersji polskiej, powinien posiadać polski interfejs i pomoc do programu Help w języku polskim 3.2. Program musi współpracować z bazą danych Oracle 3.3. Architektura i technologia 3 warstwowa, komponenty, wejście do bazy danych ODBC/OLEDB, DCOM, WMI 3.4. Program musi współpracować z Active Directory powinien rozpoznać i integrować się ze strukturą drzewa AD 3.5. W zakresie interfejsu uŝytkownika program powinien mieć standardowy Windows MDI, kontekstowy WinHelp, wyszukiwanie tekstu w pozycjach, zachowywanie zawartości okien do wyboru, Drag & Drop 3.6. W zakresie zbierania danych i audytu musi obsługiwać Windows 95/NT/2000/XP/Vista/CE oraz niektóre wersje Linux 3.7. W zakresie rozpoznawania sprzętu program powinien wykrywać rodzaj procesora, karty graficznej, HDD wraz z pojemnością i numerem seryjnym dysku, karty sieciowej wraz z adresem MAC oraz ilość i rodzaj pamięci RAM wraz z ilością banków pamięci zajętych/wolnych Rozpoznawanie oprogramowania produkty, pakiety, platformy, numerów wersji 3.9. MoŜliwość monitorowania sprzętu, oprogramowania, uŝywanych aplikacji i drukarek Powiadomienia drogą poczty elektronicznej o próbie otwarcia zabronionego oprogramowania, przeciąŝenia procesora, określonej zajętości dysku twardego W zakresie ewidencji zasobów program musi mieć moŝliwość wstawiania dowolnych zasobów wraz z dowolnymi atrybutami opisującymi Ewidencja komputerów, sprzętu, uŝytkowników, instalacji, deinstalacji, profili software, list specyfikacyjnych, protokołów instalacji, dokumentów, nośników instalacyjnych, lista adresów, faktur, generowanie kodów kreskowych W zakresie Ewidencjonowania licencji program musi umoŝliwiać przydzielanie licencji na komputer, na uŝytkownika, na serwer, musi umoŝliwiać przypisywanie faktur dotyczących licencji, dostawców licencji, wersji językowych, OEM, upgrade, downgrade oprogramowania, powinien teŝ mieć opcje przypisania licencji dostępowych CAL Program powinien mieć moŝliwość integracji z programem Microsoft s Systems Management Server (MS SMS) poprzez współpracę z agentem MS SMS W przypadku zaoferowania oprogramowania równowaŝnego do AuditPro Zamawiający wymaga dostarczenia takiego oprogramowania do testów, które pozwolą stwierdzić czy oprogramowanie spełnia wszystkie powyŝsze cechy. 14

15 Rozdział 3 Istotne postanowienia umowy UMOWA nr zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Państwowym Instytutem Geologicznym z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , w imieniu którego działają: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a firmą... z siedzibą w..., ul.... NIP... wpisaną do rejestru... pod numerem... prowadzonym przez..., reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.), została zawarta umowa o treści następującej: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa programów komputerowych (licencji) określonych rzeczowo, ilościowo i finansowo w ofercie Wykonawcy z dnia..., której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Warunki dostawy dotyczy części I, II, III: 2.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania określonego w częściach I-III, zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania Oprogramowanie, wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, winno być dostarczone zgodnie z oznaczeniem: PL wymagana polska wersja językowa, EN wymagana angielska wersja językowa. W przypadku braku oznaczenia, dopuszczalne jest dostarczenie polskiej lub angielskiej wersji językowej. Preferowana jest polska wersja językowa Dostarczone oprogramowanie winno być w wersji pod system operacyjny Windows Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu w postaci oprogramowania na nośnikach CD lub DVD w formie instalacyjnej wraz z dokumentacją producenta. 2. Przedmiot oraz warunki dostawy dotyczy części IV: 3.1.a Przedmiotem dostawy dla części IV jest dostawa wraz z wdroŝeniem programu AuditPro/*lub równowaŝnego, w tym modułów: Monitorowanie komputerów, Zarządzania zasobami i Kody kreskowe wraz z importem danych oraz ze szkoleniem Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania, zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania z uwzględnieniem listy likalizacji wskazanej w pkt (poniŝej) Dostawa licencji oprogramowania zawiera: 1) oryginalne nośniki umoŝliwiające dokonanie instalacji oprogramowania 2) dokument licencyjny potwierdzający udzielenie licencji Zamawiającemu 3) kody licencji lub plik autoryzacyjny 4) dokumentację do dostarczonego oprogramowania w formie elektronicznej i papierowej po jednej sztuce kaŝdej wersji Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla szesnastu (16) osób z obsługi oprogramowania w ciągu 2 dni (2 x 8 h) W ramach przedmiotu umowy dotyczącej cz.iv i wdroŝenia Wykonawca: Zainstaluje na wskazanym przez Zamawiającego serwerze oprogramowanie bazowe do audytu wraz z instalacją bazy danych Oracle. 15

16 Zainstaluje agentów oprogramowania po kilka lub kilkanaście komputerów dla kaŝdej z niŝej wymienionych lokalizacji Zobowiązuje się do dokonania importu danych o sprzęcie z dotychczasowej bazy do bazy oprogramowania audytującego Zobowiązuje się do wprowadzenia posiadanych licencji do bazy programu audytującego Zobowiązuje się do wykonania aktualizacji w programie do audytu wszystkich wzorców licencji występujących u Zamawiającego Lista lokalizacji zamawiającego lokalizacja Warszawa, ul. Rakowiecka 4 Wrocław, al. Jaworowa 19 Gdańsk, ul. Kościerska 5 Sosnowiec, ul. Królowej Jadwigi 1 Kraków, ul. Skrzatów 1 Szczecin, ul. Wieniawskiego 20 Kielce, ul. Zgoda 21 Poznań, ul. Wenedów 4 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9 ilość PC 720 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. 80 szt. 30 szt. 45 szt. 5 szt. 5 szt. 2. Wartość przedmiotu umowy 1. Całkowity koszt brutto przedmiotu umowy ustala się na kwotę... (słownie:...pln), zgodnie z Ofertą Wykonawcy, której kopia jest załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy). 2. Podana cena zawiera podatek VAT, oraz koszty transportu do siedziby Zamawiającego. 3. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem VAT i posiada NIP Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem VAT i posiada NIP Terminy realizacji umowy 1. Dla części I, II i III: Przedmiot umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi udzielenie licencji naleŝy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Rakowiecka 4 2. Dla części IV: Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z wdroŝeniem i szkoleniem pracowników - w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy, z kolejno następującymi po sobie terminami: w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy dostawa i instalacja oprogramowania w ciągu 30 dni od dnia zainstalowania import danych i wprowadzenie licencji do bazy w ciągu 10 dni od dnia zakończenia importu danych i wprowadzenia licencji do bazy - szkolenie pracowników 3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy kaŝdorazowo siedziba Zamawiającego w Warszawie, ul. Rakowiecka 4 5. Warunki płatności 1. Zapłata za przedmiot umowy dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy w...nr rachunku..., na podstawie faktury VAT, przedłoŝonej po zrealizowaniu przedmiotu umowy wraz z kopią protokołów odbioru w terminie do 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu faktury. 2. Płatność uwaŝa się za zrealizowaną w dniu wypływu środków pienięŝnych z konta Zamawiającego. 5. Odbiory 1. Przedmiotem odbioru będą: w przypadku części I, II, III dostarczone oprogramowanie wraz z licencjami 16

17 w przypadku części IV dostarczone oprogramowanie wraz z licencją oraz wdroŝeniem i szkoleniem pracowników: 2. Z czynności odbioru przedmiotów umowy Strony sporządzą Protokoły odbioru prac z udziałem przedstawicieli obu Stron. 3. Do podpisywania protokołów odbioru upowaŝnione są: -ze strony Zamawiającego: 1).. 2).. -ze strony Wykonawcy: 1)... 2) 4. Bez podpisów wszystkich w/w osób czynność odbioru jest bezskuteczna. 5. Protokoły odbioru prac bez zastrzeŝeń stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 6. Warunki płatności 1. Zapłata za przedmiot umowy dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy w...nr rachunku..., na podstawie faktury VAT, przedłoŝonej po zrealizowaniu przedmiotu umowy wraz z kopią protokołów odbioru w terminie do 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu faktury. 2. Płatność uwaŝa się za zrealizowaną w dniu wypływu środków pienięŝnych z konta Zamawiającego. 6. Odstąpienie od umowy i kary umowne 1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku kiedy Wykonawca opóźni się z realizacją przedmiotu umowy o ponad czternaście dni w stosunku do terminu określonego w 3 umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy. 2. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości dostawy wykonanej ze zwłoką, za kaŝdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niŝ 10% wartości umowy. 3. Zamawiający moŝe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŝszającego kary umowne. 4. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za kaŝdy dzień zwłoki. 7 Postanowienia końcowe 1. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian w związku z okolicznościami, których nie moŝna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Niniejsza umowa wchodzi w Ŝycie w dniu jej podpisania przez strony. 6. Niniejsza umowa została zawarta w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Za Zamawiającego : Za Wykonawcę:

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Wykaz dokumentów: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien zapoznać

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

SIWZ [EZ/36/10] ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

SIWZ [EZ/36/10] ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW S PECYFIKACJA I STOTNYCH W ARUNKÓW Z AMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 3: W YKAZ DOKUMENTÓW: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA.... (pełna nazwa wykonawcy)

OFERTA CENOWA.... (pełna nazwa wykonawcy) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWY GRYSÓW BAZALTOWYCH Zatwierdzam: Wieluń, dnia...-11-2006r. Listopad 2006r. SPIS TREŚCI: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (str. 2-7) 2. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. Nysa, 05.10.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek 1. Zamawiający. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. Nysa, 15.03.2012

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:... ...

OFERTA. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:... ... Załącznik Nr 2 NAZWA WYKONAWCY/ÓW ADRES.. REGON NIP... Tel/faks... OFERTA Do............ /zamawiający/ Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:..... zamieszczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

... Wykonawca (pieczęć firmowa) Do:... O F E R T A

... Wykonawca (pieczęć firmowa) Do:... O F E R T A Załącznik nr 1... Wykonawca (pieczęć firmowa) Do:......... O F E R T A W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : PRZYJMOWANIE DO SCHRONISKA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GM. NADARZYN 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ ZAPYTANIE OFERTOWE L.dz.: LAB/ 03 /09 Nazwa Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk zaprasza do złoŝenia oferty na system

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ ZDP.2020/AZ/20/14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kłodzko, dnia 18.03.2014 r. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko. 1. Rodzaj zamówienia: Prace

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, Ŝe przeprowadza postępowanie zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawę bonów podarunkowych dla pracowników Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni

Zakup i dostawę bonów podarunkowych dla pracowników Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa i adres wykonawcy... NIP... REGON.. Nr konta bankowego... Tel... Fax... e-mail... Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. M.Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej euro

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej euro Dotyczy sprawy: Projekt Mała szkoła na miarę XXI wieku Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na zapewnienie cateringu w trakcie turnieju finałowego Brojce Enter The Game w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego

Bardziej szczegółowo

GMI N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

GMI N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na dostawy tuszy do urządzeń wielofunkcyjnych dla świetlic w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Wykonawców wraz z Załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy

Instrukcja dla Wykonawców wraz z Załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z Załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro Numer sprawy: AG-Z.2150-49/6/2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na projekt i druk plakatów w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nazwa i adres Wykonawcy. Telefon/Fax. Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce OFERTA

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nazwa i adres Wykonawcy. Telefon/Fax. Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ.... Nazwa i adres Wykonawcy. Telefon/Fax Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzyce OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ; Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 48 71 72-21-738 fax 48 71 72-21-740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie ul. Czorsztyńska szczecin

Zapytanie ofertowe. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie ul. Czorsztyńska szczecin Zapytanie ofertowe Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie w 2014r. Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na materiały budowlane potrzebne do wybudowania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy: AZ.2150-35/2/TOM II/2012 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Zapytanie ofertowe Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie w 2015r. Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł.

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł. Załącznik nr 3.2 Wzór umowy nr zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. a) cena jednostkowa netto. zł/tonę sprzedanego i dostarczonego kruszywa

OFERTA. a) cena jednostkowa netto. zł/tonę sprzedanego i dostarczonego kruszywa Załącznik nr 1 do SIWZ.. Nazwa i adres Wykonawcy Telefon/Fax Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzyce OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Zakup

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego FORMULARZ OFERTOWY

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:......... Adres*:... REGON*:... NIP*:... FAX*, na który zamawiający będzie przesyłać korespondencję:... *- w przypadku oferty wspólnej naleŝy

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. Nysa, 25.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:...... tel.*...... REGON*:..... NIP*:.... Fax.* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/80/14

Kłodzko, dnia r. ZDP.2020/AZ/80/14 ZDP.2020/AZ/80/14 Kłodzko, dnia 12.12.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyraŝonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. GMINA LINIEWO. Liniewo r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. GMINA LINIEWO. Liniewo r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. GMINA LINIEWO Liniewo 23-07-2007r. CZĘŚĆ I Zamawiający Gmina Liniewo zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, śołędowo 86-031 Osielsko NIP: 953-00-00-171 Tel. (052) 328-26-00 fax. (052) 328-26-01 2.Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. Nysa, 06.07.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy : AZ.2150-35/1 /2013 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

... FORMULARZ OFERTY. Nr tel. :. Nr faksu : W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

... FORMULARZ OFERTY. Nr tel. :. Nr faksu : W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Załącznik Nr 1 do SIWZ. ( pieczęć Wykonawcy) ( ) FORMULARZ OFERTY Ja/My, niżej podpisany/i... działając w imieniu i na rzecz:. ( Nazwa i adres wykonawcy/ów).... NIP... REGON.... Nr tel. :. Nr faksu :.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 000 euro. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Dostawa kostki brukowej betonowej OFERTA

Dostawa kostki brukowej betonowej OFERTA Załącznik Nr 1 OFERTA NAZWA WYKONAWCY ADRES REGON NIP... Do............ /zamawiający/ Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:...... zamieszczonym w BZP Nr ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, Plac Teatralny 3. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj. 1 z 5 2009-10-27 17:09 Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I: Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Część II: Robocza stacja graficzna MAC z drukarką i oprogramowaniem -

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadanie pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzesiny

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadanie pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzesiny ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadanie pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzesiny I. WPROWADZENIE W związku z realizacją zadania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne. Nysa, 11.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 44/2013 na: dostawę 4 sztuk podręcznika Wzory i tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.89.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo