SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. 2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty, zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. 3. KaŜdy Wykonawca złoŝy tylko jedną ofertę. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 8. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. 9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, Warszawa działając na podstawie Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) zaprasza do złoŝenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro na: I. Przedmiot zamówienia. MODERNIZACJA SYSTEMU FIREWALL 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie, konfiguracja i wdroŝenie licencji oprogramowania typu zapora ogniowa następujących elementów licencji: a. CPAP-SG Check Point Power (2 szt.) b. CPAP-SM504 - Check Point Smart-1 5 Management Appliance c. CPSB-MNTR - Check Point Monitoring Blade d. CPSB-UDIR Check Point User Directory blade wraz z przeszkoleniem (5 pracowników w ciągu 1 dnia - 8 godz.) oraz wymaganą gwarancją wraz z asystą techniczną (140 rbg) w okresie 12 miesięcy na warunkach określonych w Rozdziale 2.SIWZ. 2. Szczegółowe wymagania dla przedmiotu zamówienia określa Rozdział 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz Rozdział 3 SIWZ Istotne postanowienia umowy. 3. Zamówienie jest oznaczone kodem CPV: Termin realizacji zamówienia: do r. 5. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia to siedziba Zamawiającego w Warszawie, ul. Rakowiecka 4 6. Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania równowaŝnego, poniewaŝ produkty CheckPoint są wykorzystywane w sposób zaawansowany w infrastrukturze sieciowej wspomagającej Państwową SłuŜbę Geologiczną i Państwową SłuŜbę Hydrogeologiczną a realizacja zamówienia ma poprawić funkcjonowanie i rozbudowę istniejącej struktury. 1

2 II. Opis sposobu przygotowania ofert. SIWZ Modernizacja systemu FIREWALL 99/09 1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami części IV Instrukcji. 2. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 3. Strony oferty winny być ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron. 4. Formularz oferty naleŝy wpiąć jako pierwszą stronę oferty. 5. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej specyfikacji. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, obowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. 7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 8. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki winny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 9. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie: pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy. 10. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 11. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, strony ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. 12. Ofertę naleŝy umieścić w opakowaniu uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania przed terminem otwarcia ofert. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy. 13. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego, oraz posiadającym następujące oznaczenia: Oferta na: Modernizacja systemy FIREWALL Warszawa, ul. Rakowiecka 4, Kancelaria Główna Bud. A; Nr pokoju 15 Nie otwierać przed r. godz. 12: Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. III. Wymagania dotyczące wadium 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 6 200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych). 2. Wadium musi być wniesione najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach (w zaleŝności od wyboru Wykonawcy): w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku PKO S.A. nr konta:

3 uznaniu przez Zamawiającego, Ŝe wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.). złoŝonych w kasie Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Rakowiecka 4 w Warszawie, budynek A pok. Nr 12A, w dni robocze, w godz. 10:00 do 14:00. Dokumenty, stanowiące potwierdzenie wniesienie wadium Wykonawca powinien dołączyć do oferty. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 6. ZłoŜone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium w kasie PIG-PIB lub przekaŝe dyspozycję do banku zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykonawcy składający ofertę muszą spełniać opisane w tej części wymagania. 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia: 2.1. Posiada doświadczenie potwierdzone wykonaniem co najmniej dwóch prac zbliŝonych rodzajem do przedmiotu zamówienia, w ostatnich trzech latach (a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), z podaniem przedmiotu prac, daty i odbiorcy oraz załączą dokument lub dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione powyŝej dostawy zostały wykonane naleŝycie. 3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły (spełnia-nie spełnia), na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty, wymaganych przez Zamawiającego zapisami rozdziału 1 pkt IV SIWZ, a takŝe w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonane na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. 3

4 V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, złoŝone na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych dostaw potwierdzających spełnienie warunku zawartego w pkt IV 2. 1 niniejszej Instrukcji wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe wymienione dostawy zostały wykonane naleŝycie. Wykonawcy składający ofertę wspólnie załączają do oferty następujące dokumenty: 4. Dokument wymieniony w punkcie 2 składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie. 5. Dokumenty wymienione w punktach 1 i 3 składają Wykonawcy wspólnie. 6. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. VI. Termin realizacji zamówienia. Zamówienie naleŝy zrealizować do r. VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: Cena oferty brutto 100 % Oferty oceniane będą w następujący sposób: cena oferty najtańszej x 100 = liczba punktów cena badanej oferty Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru uzyskała największą ilość punktów. Przyznane punkty będą zaokrąglane do drugiego miejsca po przecinku. VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Wykonawca określi ceny jednostkowe i cenę łączną brutto przedmiotu zamówienia w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). 2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres waŝności umowy i nie będą podlegały zmianom. 4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki, moŝliwe do poprawienia zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W ofercie naleŝy podać wartości brutto, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z rozp. Ministra Finansów z dn r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212 poz. 1337). 6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 4

5 IX. Termin związania ofertą. Okres związania wykonawców złoŝoną ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert tj. w dniu r., a kończy się r. włącznie. X. Składanie i otwarcie ofert. 1. Oferty naleŝy składać w siedzibie zamawiającego w kancelarii w bud. A, pok Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 12:00 Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 3. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego w bud. A, pok. nr 220. XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia będą przekazywane Wykonawcom i Zamawiającemu faksem lub pocztą elektroniczną. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp Zamawiający moŝe przesłać faxem, ale dokumenty Wykonawcy są zobowiązani złoŝyć w formie pisemnej. 2. Numer faksu Zamawiającego: , adres poczty elektronicznej: 3. Wykonawca potwierdzi (faksem lub pocztą elektroniczną) otrzymanie korespondencji. 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Joanna Chełmińska tel./fax 022/ ; w godzinach w dni robocze 5. Zamawiający informuje, iŝ ujawnienie niezastrzeŝonej treści ofert dokonywane będzie według poniŝszych zasad: Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty (ofert), Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złoŝonego w ofercie (ofertach) zastrzeŝenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, Po przeprowadzeniu powyŝszych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia oferty(ofert), o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym (dopuszcza się w formie fax u) zawiadomieniu. XII. Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Rozdziale 3 niniejszej specyfikacji. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. XIII. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, obowiązani są przed zawarciem umowy do złoŝenia dokumentu regulującego zasady współpracy podmiotów. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, umowa konsorcjalna powinna określać: cel gospodarczy, oznaczenie czasu trwania współpracy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, osobę wyznaczoną do reprezentowania, zakaz zmian umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym. 2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie podpisania umowy. Umowa będzie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 5

6 XIV. Protesty i odwołania. Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Załączniki : Formularz oferty (zał. 1) Formularz cenowy ( zał. 2) Oświadczenie Wykonawcy ( zał. 3) Doświadczenie wykonawcy (zał. 4) Potencjał kadrowy (zał. 5) Zobowiązanie do współpracy (zał. 6) Warszawa, r. Zatwierdził: Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego Ds. Państwowej SłuŜby Geologicznej prof. dr hab. Marek Graniczny 6

7 Załącznik nr 1 - Formularz oferty Pieczęć Wykonawcy OFERTA My, niŝej podpisani,... Działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy)... Adres siedziby... Adres do korespondencji... tel..., fax.., . Osoba do kontaktu W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: MODERNIZACJA FIREWALL składamy niniejszą ofertę 7 SYSTEMU 1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego wraz z załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów Ŝadnych zastrzeŝeń. 2. Oferujemy realizację zamówienia dla punktów 1-4 poniŝszej tabeli, zgodnie z opisanymi wyŝej dokumentami za cenę: Lp. Przedmiot zamówienia Wartość Cena Stawka ogółem /netto/ VAT /brutto/ [PLN] [%] [PLN] a b c d e = c + d 1 Dostawa elementów licencji: 1a CPAP-SG Check Point Power (2 szt.) 1b CPAP-SM504- Check Point Smart-1 5 Management Appliance 1c CPSB-MNTR - Check Point Monitoring Blade 1d CPSB-UDIR Check Point User Directory blade 2 Prace informatyczne: 2a Zainstalowanie, konfiguracja i wdroŝenie licencji oprogramowania typu zapora ogniowa 2b Wykonanie kopii bezpieczeństwa obecnej konfiguracji systemu Firewall. 2c Wykonanie migracji danych wraz z analizą zestawu reguł filtracji firewalla, konfiguracji VPN-ów oraz i innych parametrów konfiguracji CheckPoint Cluster XL. 3 Szkolenie dla 5 pracowników Zamawiającego. (szkolenie 8 godzin = 1 dzień roboczy) 4 Asysta techniczna w wymiarze (140 rbg) w okresie 12 miesięcy RAZEM: 3. Oświadczamy, Ŝe powyŝsza cena obejmuje wszystkie nakłady (koszty) związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz, Ŝe została wyliczona zgodnie z wymogami SIWZ. 4. Udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w okresie 12 miesięcy

8 5. Zamówienie zrealizujemy do r. SIWZ Modernizacja systemu FIREWALL 99/09 6. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. od dnia r. do dnia r., włącznie. 7. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Zamówienie wykonamy samodzielnie*/ Część zamówienia (określić zakres)... zamierzamy powierzyć podwykonawcom* Załącznikami do niniejszego formularza są: , dnia podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy niepotrzebne skreślić 8

9 ZAŁĄCZNIK 2 DO INSTRUKCJI- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZE N I E W Y K O N A W C Y o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 223, poz.1655 wraz ze zmianami z dnia 4 września 2008, Dz. U. nr 171 poz. 1058) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: MODERNIZACJA SYSTEMU FIREWALL oświadczamy, Ŝe: oświadczamy, Ŝe: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 2a dysponujemy potencjałem technicznym* i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego* i osób zdolnych do wykonania zamówienia*. 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ustawy **...., dnia podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy * niepotrzebne skreślić ** W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie oświadczenie musi podpisać kaŝdy z wykonawców składających ofertę wspólnie. 9

10 ZAŁĄCZNIK 3 DO INSTRUKCJI- DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY Pieczęć Wykonawcy D OŚWIADCZE N I E Z A W O D O W E Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: MODERNIZACJA SYSTEMU FIREWALL oświadczamy, Ŝe w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy następujące prace spełniające warunki zawarte w pkt. IV 2.1. Instrukcji. Lp. Nazwa i adres Zamawiającego Opis zamówienia, zakres Wartość Termin realizacji W załączeniu dokumenty potwierdzające, Ŝe wyŝej wyszczególnione dostawy zostały wykonane naleŝycie. Dokumenty te muszą potwierdzać dane zawarte na niniejszym formularzu...., dnia podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy 10

11 I. Przedmiot zamówienia: SIWZ Modernizacja systemu FIREWALL 99/09 ROZDZIAŁ 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA SYSTEMU FIREWALL 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie, konfiguracja i wdroŝenia licencji oprogramowania typu zapora ogniowa następujących elementów licencji: a. CPAP-SG Check Point Power (2 szt.) b. CPAP-SM504 - Check Point Smart-1 5 Management Appliance c. CPSB-MNTR - Check Point Monitoring Blade d. CPSB-UDIR Check Point User Directory blade wraz z przeszkoleniem (5 pracowników w ciągu 1 dnia - 8 godz.) oraz wymaganą gwarancją wraz z asystą techniczną (140 rbg) w okresie 12 miesięcy na warunkach określonych w Rozdziale 2.SIWZ. 2. Zamówienie jest oznaczone kodem CPV: Termin realizacji zamówienia do r. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia to siedziba Zamawiającego w Warszawie, ul. Rakowiecka 4 5. Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania równowaŝnego, poniewaŝ produkty CheckPoint są wykorzystywane w sposób zaawansowany w infrastrukturze sieciowej wspomagającej Państwową SłuŜbę Geologiczną i Państwową SłuŜbę Hydrogeologiczną a realizacja zamówienia ma poprawić funkcjonowanie i rozbudowę istniejącej struktury. II. Informacje ogólne Zamawiający informuje, Ŝe aktualnie posiada następujące licencje oprogramowania firmy Check Point: CPVP-VCT-U-NG, CPMP-CXLS-U, CPMP-CXLS-U Licencje te w ramach postępowania przetargowego zostaną unowocześnienie na wymienione poniŝej produkty firmy Check Point: - CPAP-SG5075- Check Point Power (2 szt.) - CPAP-SM504 - Check Point Smart-1 5 Management Appliance - CPSB-MNTR - Check Point Monitoring Blade - CPSB-UDIR Check Point User Directory blade Wykonawca zobowiązany jest: - przeprowadzić instalację, konfigurację i wdroŝenie dostarczonego rozwiązania, - przeprowadzić szkolenia dla pięciu pracowników Zamawiającego z konfiguracji, zarządzania i administrowania oferowanym rozwiązaniem zakończone wystawieniem imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia, - Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z migracją wykona kopie bezpieczeństwa obecnej konfiguracji systemu firewall - zapewnić pomoc techniczną na okres 1 roku od dnia podpisania umowy. III. Instalacja, konfiguracja i wdroŝenie dostarczonego oprogramowania Zamawiający wymaga, by Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji i wdroŝenia dostarczonego oprogramowania w terminie do r. Zamawiający wymaga, by Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z migracją wykonał kopie bezpieczeństwa obecnej konfiguracji systemu firewall. Konfiguracja powinna zostać wykonana zgodnie z posiadaną dokumentacją bezpieczeństwa Zamawiającego, która zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy. 11

12 Wykonawca w ramach prac związanych z migracją dokona analizy zestawu reguł filtracji firewalla, konfiguracji VPN-ów oraz i innych parametrów konfiguracji CheckPoint Cluster XL. Przed przystąpieniem do fizycznej instalacji dostarczonego systemu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki przeprowadzonej analizy. Zamawiający na podstawie przedstawionych wyników analizy moŝe dokonać zmian w konfiguracji dostarczonego i instalowanego oprogramowania. Zamawiający dopuszcza moŝliwość przeprowadzania części prac instalacyjnych i konfiguracyjnych w środowiskach laboratoryjnych Wykonawcy. Instalacja i konfiguracja dostarczonego systemu odbywać się będzie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, tak aby zapewnić największą dostępność oferowanych przez Instytut usług (od godz w piątek do godz w sobotę ). Przerwa w dostępie do usług (w tym do Internetu) nie moŝe być dłuŝsza niŝ 2 godziny. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia instalacji i konfiguracji Zamawiający dokona niezbędnych testów w celu sprawdzenia poprawności wykonanej usługi. Stwierdzenie poprawności wykonania prac będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru prac i wystawienia faktury VAT. Po odbiorze prac Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenia dla pięciu pracowników zamawiającego w terminie satysfakcjonującym obie strony i nie później niŝ do r. IV. Zapewnienie pomocy technicznej Zamawiający wymaga, by Wykonawca zapewnił asystę (pomoc) techniczną w okresie 12 miesięcy od daty odebrania usługi instalacji i konfiguracji dostarczonego oprogramowania. W ramach pomocy technicznej Wykonawca zapewni dostęp do wykwalifikowanej kadry w obsłudze i konfiguracji dostarczonych urządzeń w wymiarze 140 godzin roboczych. W ramach pomocy technicznej Wykonawca zapewni Zamawiającemu: konsultacje, serwis. Konsultacje w ramach pomocy technicznej odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu. Serwis w ramach pomocy technicznej ma zapewnić usuwanie wszelkich awarii, usterek, wad i błędów w działaniu dostarczonego oprogramowania. Przez uŝyte powyŝej określenia: awaria, usterka, wady i błędy rozumie się: 1. awaria błąd całkowicie uniemoŝliwiający eksploatację oprogramowania, a nie pozwalający na znalezienie takiego sposobu uŝywania, aby obejść przyczyny błędu. 2. usterka błąd tak jak powyŝej, w przypadku którego istnieje jednak taki sposób uŝywania oprogramowania, Ŝe moŝliwe jest obejście przyczyn błędu w sposób wskazany przez Wykonawcę, 3. wady i błędy w oprogramowaniu wszystkie błędy, które nie zostały zaklasyfikowane jako awaria lub usterka, które zakłócają normalną pracę oprogramowania. Wszystkie przypadki nieprawidłowego działania oprogramowania Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie w dni robocze w godzinach (zwanymi dalej godzinami roboczymi), faksem lub pocztą elektroniczną. W tym celu Wykonawca wyznaczy osoby do przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenie zawiera wszelkie znane Zamawiającemu informacje konieczne do podjęcia działań zmierzających do zdiagnozowania faktycznej przyczyny występowania nieprawidłowości oraz docelowo do usunięcia błędu oprogramowania. Wykonawca zapewni uzyskanie pierwszej reakcji maksymalnie w ciągu 2 godzin od zgłoszenia, a rozpoczęcie bezpośredniej diagnostyki produktu odbywać się w przypadku: 1. awarii w trakcie 2 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego. Usługa dostępna przez 5 dni w tygodniu, 12 godzin na dobę; 2. usterek, wad i błędów w trakcie 4 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego. Usługa dostępna przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin na dobę. Zamawiający zapewni usuwanie błędów w przypadku: 1. awarii w terminie 24 godzin od daty ich zgłoszenia na piśmie; 12

13 2. usterek w terminie 48 godzin od daty ich zgłoszenia na piśmie; 3. wad i błędów w terminie 72 godzin od daty ich zgłoszenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. Wykonawca dokona naprawy serwisowej w godzinach roboczych. Jednak w sytuacji, w której zidentyfikowano usterkę lub występuje błąd w oprogramowaniu innej kategorii, a ze względu na konieczne przetwarzanie danych, uwarunkowania czasowe lub inne waŝne czynniki dla Zamawiającego staje się on awarią, oraz jeŝeli zostanie to uzgodnione i uznane przez obie strony za konieczne, Wykonawca na wniosek Zamawiającego moŝe przystąpić do świadczenia serwisu poza godzinami roboczymi. Wykonawca dołoŝy wszelkich starań i uruchomi moŝliwe środki, aby maksymalnie skrócić czas naprawy i uzyskać wymierny efekt jakościowy naprawy. Czas naprawy uznaje się za dotrzymany, jeŝeli przed jego upływem wada w działaniu oprogramowania została usunięta. V. Uwagi końcowe W trakcie wykonywania Zamówienia Strony mogą mieć dostęp do informacji wzajemnie poufnych. Strony zobowiązują się wobec siebie do przekazywania informacji poufnych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia i wyraźnego pouczenia drugiej Strony o poufności materiałów oraz do zabezpieczenia otrzymywanych jako poufne informacji przed rozpowszechnianiem lub przekazaniem osobom trzecim. Wszelkie informacje chronione przestają podlegać powyŝszym postanowieniom wyłącznie w następujących sytuacjach: 1. jeŝeli informacja została ujawniona publicznie przez drugą Stronę, chyba, Ŝe określony został ściśle krąg jej odbiorców; 2. jeŝeli informacja została ujawniona publicznie przez osobę trzecią do tego uprawnioną; 3. jeŝeli ujawnienia informacji Ŝąda sąd lub organ ścigania w toku prowadzonych czynności, albo inny organ lub instytucja uprawniona do tego przez przepisy prawa; 4. jeŝeli właściciel informacji chronionej wyrazi na to uprzednio zgodę pisemną; 5. jeŝeli informacja została ujawniona w wyniku wykonywania obowiązków nałoŝonych przepisami prawa; Postanowienia dotyczące poufności obowiązują w trakcie wykonywania Usług świadczonych w ramach Zamówienia, jak i w ciągu 5 lat po ich wykonaniu. 13

14 ROZDZIAŁ 3. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Państwowym Instytutem Geologicznym Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , w imieniu którego działają: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a firmą... z siedzibą w..., ul.... NIP... wpisaną do rejestru... pod numerem... prowadzonym przez..., reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego EZ/99/09 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.), została zawarta umowa o treści następującej: 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest dostawa, zainstalowanie, konfiguracja i wdroŝenie licencji oprogramowania typu zapora ogniowa następujących elementów licencji: a. CPAP-SG Check Point Power (2 szt.) b. CPAP-SM504 - Check Point Smart-1 5 Management Appliance c. CPSB-MNTR - Check Point Monitoring Blade d. CPSB-UDIR Check Point User Directory blade określonych w ofercie Wykonawcy z dnia..., której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wraz z przeszkoleniem (5 pracowników w ciągu 1 dnia - 8 godz.) oraz wymaganą gwarancją wraz z asystą techniczną (140 rbg) w okresie 12 miesięcy na warunkach określonych w Rozdziale 2.SIWZ (załączniku nr 2 do umowy). 2. Wartość przedmiotu umowy 1. Całkowitą wartość brutto przedmiotu umowy ustala się na kwotę... (słownie:...pln), zgodnie z pkt. 2 Oferty Wykonawcy (załącznik nr 1). 2. Podana cena zawiera podatek VAT, oraz koszty transportu do siedziby Zamawiającego. 3. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest podatnikiem VAT i posiada NIP Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem VAT i posiada NIP Terminy realizacji umowy Przedmiot umowy naleŝy zrealizować do r. z zastrzeŝeniem iŝ gwarancji wraz z asystą techniczną świadczona będzie w okresie 12 m-cy od daty podpisania Protokołu odbioru przedmiotu umowy. 5. Warunki płatności 1. Zapłata za przedmiot umowy dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy w...nr rachunku..., na podstawie faktury VAT, 14

15 przedłoŝonej po zrealizowaniu przedmiotu umowy wraz z kopią protokołów odbioru w terminie do 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu faktury. 2. Płatność uwaŝa się za zrealizowaną w dniu wypływu środków pienięŝnych z konta Zamawiającego. 6. Gwarancja 1. Wykonawca udziela Gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeŝeń, o którym mowa w 7 ust.1 na warunkach określonych w Rozdziale 2 SIWZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy,. 2. Gwarancja, o której mowa powyŝej musi być zgodna z gwarancją udzielaną przez producenta oprogramowania i obejmować gwarancje prawidłowego działania nośników oprogramowania oraz działania elementów sprzętowych oprogramowania (kluczy sprzętowych). 7. Odbiory 1. Z czynności odbioru przedmiotu umowy (udzielenie licencji, instalacja, przeprowadzenie szkolenia) Strony sporządzą Protokół odbioru z udziałem przedstawicieli obu Stron. 2. Do podpisywania protokołów odbioru upowaŝnione są: ze strony Zamawiającego: 1).. 2).. ze strony Wykonawcy: 1)... 2) 3. Bez podpisów wszystkich w/w osób czynność odbioru jest bezskuteczna. 4. Protokół odbioru bez zastrzeŝeń stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 5. Wykonawca nie moŝe zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy przez Wykonawcę jest następstwem niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązań przez jego kooperanta/podwykonawcę. 8. Odstąpienie od umowy i kary umowne 1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku kiedy Wykonawca opóźni się z realizacją przedmiotu umowy o ponad czternaście dni w stosunku do terminu określonego w 3 umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy. 2. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości umowy, za kaŝdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niŝ 10% wartości umowy. 3. Zamawiający moŝe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŝszającego kary umowne. 4. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za kaŝdy dzień zwłoki. 9. Postanowienia końcowe 1. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian w zapisach umowy w związku z niezawinionymi przez wykonawcę ani osoby, którymi się posługiwał przy wykonaniu przedmiotu umowy okolicznościami, których nie moŝna było przewidzieć w dniu jej zawarcia, z wyłączeniem zmian przedmiotu zamówienia, np. w przypadku wprowadzenia zmian polepszających parametry techniczne zamawianego oprogramowania bez zmiany ceny. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 15

16 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Niniejsza umowa wchodzi w Ŝycie w dniu jej podpisania przez strony. 6. Niniejsza umowa została zawarta w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Z A Z A M A W I A JĄCEGO: Z A W Y K O N A W CĘ: _ 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów: Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy Informacje

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo