1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym celem wdrożenia narzędzia informatycznego jest umożliwienie diagnozy kompetencji, wskazujące optymalną ścieżkę kształcenia ustawicznego i jej rozwój. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a. Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie, dostawa i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON oraz jego integracja z działającymi już u Zamawiającego systemami informatycznymi, w tym z systemem elektronicznej obsługi studentów oraz systemem elektronicznego obiegu dokumentów. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie Analizy przedwdrożeniowej, której efektem będzie Projekt wdrożenia, - zainstalowanie i uruchomienie na serwerze Zamawiającego wybranego Systemu zgodnie z Projektem wdrożenia, - zainstalowanie i uruchomienie na serwerze Zamawiającego Systemu Zarządzania Bazą Danych skonfigurowaną pod potrzeby Systemu, - przeprowadzenie testów zgodności pracy Systemu z Projektem wdrożenia, - przeszkolenie użytkowników Systemu ze wszystkich zagadnień związanych z jego eksploatacją, - dostarczenie Dokumentacji Systemu, - dostarczenie niezbędnych licencji umożliwiających spełnienie wyszczególnionych w tabeli poniżej wymagań, - świadczenie usług serwisowych po zakończeniu wdrożenia Systemu. - przekazanie licencji umożliwiającej korzystanie z systemu. b. Zaoferowany System musi posiadać wszystkie parametry i spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego; niespełnianie któregokolwiek z wymagań spowoduje unieważnienie oferty. c. Oferta Wykonawcy musi zawierać: I. Opis Systemu, II. Potwierdzenie wszystkich spełnienia warunków przedstawionych w niniejszym zapytaniu ofertowym, III. Cenę dostawy i wdrożenia Systemu, IV. Warunki gwarancji, szkolenia, serwisu i aktualizacji w tym cenę miesięcznej umowy serwisowej po zakończeniu wdrożenia Systemu, V. Wymagane referencje Wykonawcy, potwierdzające wdrożenia; VI. Wykaz personelu; VII. Dokumenty rejestracyjne Wykonawcy: NIP, REGON, aktualny odpis z KRS. d. Zaoferowany System musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji. Do Systemu musi być załączona instrukcja obsługi w języku polskim; e. Zamawiający wymaga aby interfejs użytkownika Systemu był w języku polskim; a pola bazy danych powinny obsługiwać standard Unicode. f. Instalacja i uruchomienie systemu, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi oraz przeglądy i serwis w okresie gwarancyjnym, zapewni Wykonawca i koszty te winny być wliczone w cenę systemu; 1

2 g. Odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru dokona upoważniony pracownik Zamawiającego; h. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego. 2. Wymogi funkcjonalne wymagane do spełnienia przez System (F-A): 2.1. Ogólne cechy systemu i ankiet 1. System umożliwi przechowywanie wzorów opracowanych w systemach i wielokrotne ich wykorzystanie oraz porównywanie wyników ankiet dla wybranych typów ankiet. 2. System umożliwi wysłanie ankiety w formie spersonalizowanego linku do użytkownika. 3. Ankiety będą przypisane do grup (możliwość wybrania kilku grup): a. do wszystkich użytkowników, b. do absolwentów/studentów poszczególnych stopni studiów (I, II, III) i rodzajów studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) bądź ich kombinacji, c. Studentów wszystkich kierunków, wydziałów, specjalności, roczników bądź w kombinacji z b). 4. System umożliwi wysłanie ankiety w formie spersonalizowanego linku na indywidualne adresy użytkowników i adres grupy użytkowników zapisanych w systemie. Grupę tworzy się przy pomocy kryteriów dzięki którym możemy ją określać. 5. Mail będzie zawierał informacje o konieczności wypełnienia ankiety od momentu kliknięcia w link do momentu zakończenia sesji, po tym czasie ankieta będzie nieaktywna i system wyśle kolejny mail z aktywną ankietą. 6. Po otrzymaniu maila i kliknięciu w link użytkownik otrzymuje ankietę do wypełnienia. Na końcu przycisk wyślij po kliknięciu system sprawdza czy wszystkie pola zostały wypełnione jeśli tak informacja Dziękujemy za wypełnienie ankiety jeśli nie, użytkownik widzi ankietę z wyszczególnionymi pytaniami których nie wypełnił. Użytkownik ma możliwość niewyrażenia zgody na wypełnienie ankiety. Po wypełnieniu ankieta jest oznaczana w systemie zarządzania jako wypełniona. 7. System umożliwi analizę ankiet na podstawie uzyskanych danych: a) Tworzenie zestawień odpowiedzi w formie tabel i wykresów, b) Export danych do plik.csv, c) Tworzenie zestawień w formie pytań nadrzędnych i podrzędnych, d) Tworzenie powiązań na poziomie grupy i absolwenta, e) Tworzenie zestawień pytań otwartych, f) Tworzenie korelacji dla dwóch pytań jakościowych, g) Tworzenie korelacji dwóch cech rangowalnych typu B, h) Porównanie dwóch lub więcej frakcji cechy nierangowalne, i) Porównanie rozkładów odpowiedzi w przynajmniej trzech grupach. Cechy rangowalne typu B (pytania z wyborem wielokrotnym i skalą ocen). 8. Ankieta będzie umieszczana w profilu użytkownika i możliwa do podglądu przez pracownika (opcja). Pracownik biura określa czy ankieta ma być anonimowa czy nie, na etapie jej tworzenia. 9. Interfejs użytkownika umożliwi wypełnianie formularza ankiet przez użytkownika z wykorzystaniem przeglądarek: a. Microsoft Internet Explorer (wersja 8.x.i wyższe), b. Mozilla Firefox (wersja 10.x i wyższe), c. Opera Software (wersja 11.x i wyższe), d. Google Chrome. 10. System będzie zapisywać zmiany danych wprowadzanych przez użytkownika. 2

3 11. System umożliwi przeglądanie i zapisywanie bieżących ofert i aktualności bez konieczności logowania. 12. Każda z ofert będzie możliwa do pobrania w formacie PDF. 13. Na stronie zostanie umieszczona informacja o konieczności zainstalowania odpowiedniego programu do przeglądania plików PDF. 14. System rejestruje datę i adres IP oraz pierwsze wprowadzenie danych osobowych, z którego użytkownik zarejestrował się 15. System umożliwi gromadzenie innych danych o użytkownikach typu: absolwent i student zarejestrowanych w systemie za pomocą ankiet. 16. System umożliwi przygotowanie ankiet do danej grupy użytkowników (np. rocznik, wydział, specjalność, wszyscy). 17. System wykazywać będzie zgodność z obowiązującym standardem wizualizacji graficznej. 18. System umożliwia weryfikację adresatów ankiet do których wysłano ankiety oraz osób, które odesłały je wypełnione, które odmówiły wypełnienia (opcja) oraz które ich nie wypełniły w postaci listy przypisanej do konkretnej ankiety. System powinien informować, które osoby zastrzegły sobie nie branie udziału w ankietowaniach bądź przekazywaniu im jakichkolwiek informacji tą drogą z Uczelni. 19. System będzie wysyłał automatycznie spersonalizowane ankiety do zarejestrowanych użytkowników w określonych przez Zamawiającego okresach Użytkownicy i bezpieczeństwo danych 20. System musi obsługiwać następujące typy użytkowników: a. Kandydat b. Student c. Pracownik Zamawiającego d. Administrator Systemu 21. Wszelkie dane w systemie będą przechowywane zgodnie z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. Nr 100, poz 1024) - poziom bezpieczeństwa wysoki. 22. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane w systemie, w którym zastosowane będą środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz ich integralność zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do całej bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora. 23. Administrator oraz Pracownicy przetwarzają dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną Menu 24. Struktura drzewiasta, zarządzana, możliwość tworzenia kolejnych zagnieżdżeń, menu rozwijalne, możliwość dołączania do drzewa menu stron, modułów oraz linków Bannery 25. Automatyczna zmiana rozmiaru bannera (bannery większe są dostosowywane do określonych wielkości, bannery mniejsze są wyświetlane bez zmian zachowane zostaną proporcje względem szerokości). 26. Umiejscowienie bannerów zostanie ustalone wspólnie z pracownikami Zamawiającego, 27. Bannery zmieniają się podczas przeładowania witryny, na jedno miejsce na stronie może przypadać wiele bannerów. 3

4 28. Z poziomu panelu zarządzania można dodawać, usuwać, edytować, określać przekierowania po kliknięciu, określać ilość wyświetleń (procentowo) oraz datę rozpoczęcia i wyświetlania bannerów. 29. Bannery na danej pozycji wyświetlane będą losowo z uwzględnieniem ilości wyświetleń 2.5. Rejestracja 30. Podczas wdrożenia zostanie zaimplementowany w aplikacjach mechanizm uwierzytelniania użytkowników. Do weryfikacji osób rejestrujących się wykorzystane będą dodatkowe dane osobowe posiadane przez uczelnię, które nie są dostępne dla innych użytkowników (np. imię ojca/matki, rocznik). 31. Uczelnia powinna przygotować pliki CSV z ustalonymi danymi osób zgodnie z ich statusem w Uczelni, które zostaną zaimportowane do systemu (przez mechanizm importu weryfikacja przyrastająca z raportowaniem błędów i danych osób już umieszczonych w systemach) a na ich podstawie będzie odbywała się weryfikacja. Pliki będą aktualizowane w ustalonym podczas analizy wdrożeniowej reżimie. 32. Pobieranie danych do systemu będzie odbywało się automatycznie. Osoby, których dane są prawidłowe i kompletne zostaną zaimportowane. Osoby, których dane są w systemach zostaną wylistowane i nie zaimportowane ponownie. Systemy wykażą braki w danych wymaganych brak zaimportowania. 33. Raport -lista osób niezaimportowanych z listą błędów/braków. Systemy umożliwią ponowny import do wskazanej grupy uzupełnienie składu grupy. Systemy umożliwiają ręczne wpisanie danych z odpowiednim przyporządkowaniem Moduł dla Pracownika Zamawiającego 34. Użytkownik typu Pracownik Zamawiającego administruje treścią (informacjami) umieszczonymi na portalu. 35. Pracownik Zamawiającego tworzy drzewo schematu organizacyjnego Uczelni 36. Pracownik Zamawiającego tworzy listy kompetencji i umiejętności 37. Pracownik Zamawiającego jest rejestrowany w bazie przez Administratora systemu (Imię, Nazwisko, adres , Stanowisko, Telefon).+ rodzaj uprawnień (grupa uprawnień). 38. Pracownik Zamawiającego będzie miał możliwość edycji danych użytkowników 39. Pracownik Zamawiającego będzie miał możliwość edycji, zatwierdzania, usuwania ogłoszeń. 40. Pracownik Zamawiającego będzie nadawał prawa do przeglądania ogłoszeń użytkownikom typu student oraz możliwości dodawania logotypu. 41. Pracownik Zamawiającego będzie miał możliwość dodania użytkownika Student/ Absolwent. 42. Pracownik Zamawiającego będzie miał możliwość dodawania i usuwania wszystkich typów ogłoszeń 43. Pracownik Zamawiającego będzie miał możliwość wysyłania i do wszystkich zarejestrowanych użytkowników 44. Maile będą wysyłane na podane podczas rejestracji adresy wysyłanie do wybranej grupy adresatów, wysyłanie w wybranym precyzyjnie terminie, wysyłanie z załącznikami, dodawanie treści, dodawanie linków, śledzenie maili (czy obrazek zawarty w wiadomości został wyświetlony na komputerze adresata wiadomości raport z doręczeń i wyświetlenia wiadomości) Moduł Poczty wewnętrznej 45. System będzie umożliwiać wymianę informacji pomiędzy zarejestrowanymi w systemie użytkownikami uwzględniającymi kryterium zgód wyrażonych podczas pierwszej rejestracji w systemie. 46. System będzie powiadamiać o braku reakcji na powiadomienie po ustalonym czasie (raporty zbiorcze). 47. Jeśli w skrzynce odbiorczej użytkownika poczty wewnętrznej znajduje się nowa wiadomość, na adres e- mail podany podczas rejestracji jest wysyłana wiadomość z treścią informująca Masz nową wiadomość + link do strony www Zamawiającego 48. Wysyłanie wiadomości możliwe przez: 4

5 1. Administratora/Pracownika Zamawiającego do określonej grupy odbiorców, danego użytkownika /użytkowników (wyszukiwarka po imieniu i nazwisku, nr albumu), 2. Użytkowników 49. Użytkownik może odpowiadać na wiadomości wysłane przez Zamawiającego oraz pracowników Zamawiającego 50. Administrator: Możliwość importu pliku.txt,.csv z danymi studentów, absolwentów i wykładowców. Możliwość usuwania wiadomości z folderu elementy usunięte skrzynki pracowników Zamawiającego, Możliwość usuwania wiadomości z poszczególnych folderów poszczególnych użytkowników oraz grup użytkowników, Możliwość wysyłania wiadomości jako Administrator, Skrzynka taka jak w przypadku innych użytkowników, Funkcjonalność taka jak w przypadku skrzynki pracowników Zamawiającego, Przekierowanie wiadomości do innego pracownika Zamawiającego wiadomości do innego pracownika Zamawiającego, Podgląd wszystkich kont i spraw. Wyszukiwarka wiadomości po nazwie, od kogo, dacie Moduł obsługi zapisów na zajęcia i inne wydarzenia (włączany i wyłączany przez administratora) 51. System będzie pozwalał zalogowanym użytkownikom na zapisy na zajęcia i inne wydarzenia 52. Użytkownik będzie widział wszystkie zajęcia i inne wydarzenia w formie listy dostępnych z możliwością zapisania się wybraną/-e konsultację/-e w wybranym/-ymi terminem/-ami do wybranej osoby/-ób 53. Użytkownik będzie widział wszystkie zajęcia i inne wydarzenia w formie listy z możliwości zapisania się 54. Pracownik Zamawiającego ma możliwość określenia max. liczby uczestników zajęć co jest nadzorowane przez System z blokadą możliwości zapisu jeśli limit zostanie wyczerpany z możliwością wymuszenia zapisów po przekroczeniu zadanych wartości 55. Pracownik Zamawiającego ma możliwość określania daty obowiązywania zapisów i blokady możliwości zapisu on-line po przekroczeniu dopuszczalnego terminu z możliwością wymuszenia zapisów po przekroczeniu zadanych wartości 56. Użytkownik typu student / absolwent będzie posiadał również kalendarz z zaznaczonymi wszystkimi zajęciami i inne wydarzeniami (przeznaczonymi dla jego profilu). 57. Pracownik Zamawiającego może: Dodać nowe szkolenie i jego opis zajęcia i inne wydarzenia umieszczane/usuwane/zmieniane na www po zatwierdzeniu przez administratora,, Dodać nowe zajęcia i inne wydarzenia i jego opis zajęcia i inne wydarzenia umieszczane/usuwane/zmieniane na www po zatwierdzeniu przez administratora, Edytować, Określać maksymalną ilość uczestników, Sprawdzić listę uczestników, Usunąć uczestnika, Dodać uczestnika Moduł Konstruowania Ankiet i Statystyk 58. System będzie umożliwiał tworzenie ankiet dla użytkowników w celu zbierania określonych danych, ankiet ewaluacyjnych w ramach możliwości systemu i zgromadzonych danych w tym adresatów. 59. System będzie umożliwiać Pracownikowi Zamawiającego tworzenie pytań w ankiecie z możliwością typu odpowiedzi: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, 5

6 wielokrotnego wyboru z określoną ilością odpowiedzi, tekstowych (opisowych), pytań ze skalą ocen (skala ocen może walidowana / niewalidowana), pytań warunkowych, system będzie umożliwiać edycję odpowiedzi i zmianę kolejności wariantów odpowiedzi, system będzie umożliwiać dowolną zmianę kolejności pytań. 60. Pracownik Zamawiającego będzie miał możliwość dołączenia i stworzenia ankiety dla użytkowników poprzez panel zarządzania: nadawanie tytuły, nr. Identyfikacyjnego, tworzenie pytań, edycja, usuwanie, pytanie odpowiedź - pole tekstowe, pytanie odpowiedź pole checkbox + tekst - dodaj kolejne pole, pytanie odpowiedź pole radiobutton+ tekst dodaj kolejne pole, ustalanie kolejności pytań, dołączanie zdjęcia, wykresu lub pliku graficznego jednego lub kilku do pytania, zatwierdzanie ankiety, dołączanie ankiet do użytkowników typu Kandydat/Student (lista instytut, wydział, kierunek, rodzaj studiów, specjalność, rocznik), określanie czasu ważności ankiety (od-do) bądź zamknięcie ankiety przez administratora, określanie momentu automatycznej aktywacji ankiety od rejestracji w systemie (w okresach półrocznych - pół roku od rejestracji w serwisie, rok od rejestracji półtora itd.), lista wszystkich ankiet, lista ankiet wypełnionych, lista ankiet niewypełnionych, lista ankiet wypełnionych + informacja ile osób wypełniło + możliwość podglądu poszczególnych ankiet, ankiety są również widoczne przy profilach użytkowników, do których zostały przypisane, utworzenie bazy wzorców ankiet już raz opracowanych i możliwych do ponownego wykorzystania. określenie daty publikacji ankiety: cykliczne, z podaniem daty bądź dat. 61. System będzie umożliwiać eksportowania ankiety do formatu: PDF, HTML, ccsv z możliwością wyboru separatora. 62. System będzie umożliwiać Pracownikowi Zamawiającego tworzenie raportów i zestawień statystycznych oraz ich eksport do formatu CSV na podstawie określonych kryteriów (grup): tworzenie raportów (zamieszczenie tabel, wykresów, analiz statystycznych, obrazów, treści), zapis raportów do plików PDF i csv, tworzenie archiwum ankiet i ich wyników oraz ich powiązanie, wykorzystanie elementów archiwum do tworzenia raportów, tworzenie zestawień podstawowych (podsumowanie pytania w formie tabelarycznej i wykresu), tworzenie zestawień odpowiedzi w układzie nadrzędne/podrzędne, tworzenie zestawień pytań otwartych, tworzenie powiązań, tworzenie korelacji dla dwóch pytań jakościowych, 6

7 tworzenie korelacji dla dwóch cech rangowalnych, porównanie rozkładów odpowiedzi w przynajmniej trzech grupach, porównanie dwóch lub więcej frakcji. 63. System będzie umożliwiać analizę dokumentów papierowych: rozpoznawanie wybieranych opcji na podstawie skanowanych dokumentów papierowych (rozpoznawanie zaznaczonych opcji ankiety bez rozpoznawanie pisma), możliwość wprowadzania poprawek manualnie, tekst pisany wprowadzany manualnie. 64. System będzie informować pracownika Zamawiającego o niewypełnionych przez absolwentów ankietach (raporty) i dawać możliwość wysłania przypomnienia em. po okresie ważności ankiety System będzie sprawdzał, który użytkownik nie wypełnił ankiety i nastąpi automatycznie ponowne wysłanie maila z linkiem (3 przypomnienia), po 3 przypomnieniach i braku reakcji System poinformuje o tym fakcie pracownika Zamawiającego, system będzie posiadał wyszukiwarkę powiadomień z możliwością przeglądania poszczególnych instytutów, wydziałów, kierunków, rodzajów studiów, roczników i specjalności. 65. System umożliwia statystyczne opracowywanie ankiet przesłanych przez użytkowników poprzez zastosowanie rożnych filtrów Ankiety 66. Ankiety służące ocenie kompetencji będą częścią systemu ankiet, wykorzystywanych u Zamawiającego 67. Ankiety mogą wypełnić wyłącznie osoby zarejestrowane w systemie 68. Ankiety dotyczące badania kompetencji mogą wypełnić osoby nie będące studentami / absolwentami, mające status nadydata 69. Wybranie ankiety kompetencji pozwala na przeprowadzenie badania kompetencji i determinuje konfigurację takiej ankiety 70. Badanie kompetencji składa się wyłącznie z pytań zamkniętych (pytania z ograniczoną ilością odpowiedzi) 71. System umożliwia dodawanie do ankiety nieograniczonej ilości pytań zamkniętych, posiadających skończoną liczbę odpowiedzi do wyboru 72. Każde z pytań jest powiązane z jedną ze zdefiniowanych w systemie kompetencji 73. Kompetencje przypisujemy do danego pytania, za pomocą rozwijanej listy (select) 74. W jednej ankiecie wiele pytań może odnosić się do tej samej kompetencji 75. Każde z pytań może zawierać dowolną liczbę odpowiedzi do wyboru 76. Wybór odpowiedzi na każde z pytań ma charakter wyboru jednokrotnego 77. Do każdej z odpowiedzi administrator przypisuje wagę 78. Waga to ilość punktów, którą osoba wypełniająca ankietę otrzymuje za wybraną odpowiedź 79. Przyjmuje się, że ilość punktów przypisywanych do każdej odpowiedzi musi mieścić się w pewnym zakresie od X do Y, przy czym suma punktów w ramach jednego pytania i jego odpowiedzi nie może przekroczyć Y 80. Po wypełnieniu ankiety, wszystkie wagi są sumowane według kompetencji których dotyczyły 81. Lista prezentowanych do wyboru zajęć ma wyłącznie charakter opisowy 82. Końcowym efektem przeprowadzonej ankiety jest tekstowe podsumowanie posiadanych kompetencji (pobierane z konfiguracji kompetencji) oraz podpowiedź przedmiotów do wyboru, które pomogą w podniesie swoich umiejętności (zajęcia pobierane z konfiguracji zajęć) dla badanej kompetencji Kompetencje 83. Moduł kompetencji służy do definiowania kompetencjo dostępnych w systemie, które są między innymi przypisywane do pytań w ankiecie 84. Kompetencje mają charakter opisowy 7

8 85. Na pojedynczą kompetencję składa się: o Nazwa pole tekstowe o Opis pole tekstowe o Przedziały punktowe wraz z tekstem, opisującym dany przedział Na podstawie zdobytych dla danej kompetencji punktów w ankiecie, w jej podsumowaniu wyświetla się opis pochodzący ze zdobytej punktacji, która zawiera się w jednym z przedziałów Przedziały muszą być ciągłe, tzn. nie mogą występować między nimi luki np. dobrze: 1-10, 11-20, 21-50, >=51; źle: 1-10, Do każdego z przedziału przypisujemy zajęcia Na pojedynczy przedział może przypadać jedno lub wiele zajęć Zajęcia wyświetlane są w podsumowaniu ankiety pod opisem, wynikającym z przedziału liczbowego dla danej kompetencji 3. Mechanizm integracji (F-B): Proponujemy następujący mechanizm integracji z istniejącymi u Zamawiającego systemami informatycznymi Lp. Mechanizm integracji 1. Integracja poprzez bezpośrednią wymianę danych pomiędzy bazami przy użyciu procedur składowanych i perspektyw 2. Integracja przez webserwisy 3. Integracja przez okresową wymianę plików z danymi lub synchronizację replik 4. Wymagania dotyczące gwarancji (F-C) Lp. Wymagania dotyczące gwarancji* Zaznaczyć właściwe* 1. okres bezpłatnej gwarancji liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy lub 2. okres bezpłatnej gwarancji liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące *W zakresie F-C1----F-C2 należy wybrać jedną z dwóch odpowiedzi 5. Wymagania dotyczące serwisu (F-D) Wskazane jest spełnienie przez system wszystkich podanych poniżej wymagań, niespełnienie ich skutkuje odrzuceniem oferty. Wykazane jako spełnione przez Wykonawcę funkcjonalności stanowią element oferty i zostaną uwzględnione w umowie: Lp. Wymagania dotyczące serwisu 1. czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii maksymalnie 48 godzin 2. dostarczanie nowych wersji oprogramowania w okresie 24 miesięcy od zakończenia wdrożenia usunięcie usterki całkowicie uniemożliwiającej funkcjonowanie systemu w terminie nie dłuższym niż godziny (w dni robocze) Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji stanowiskowych oraz na System nieograniczonych 4. czasowo 6. Wymagania techniczne wobec zamawianego systemu (F-E) Wskazane jest spełnienie przez system wszystkich podanych poniżej warunków, niespełnienie ich skutkuje odrzuceniem oferty. Wykazane jako spełnione przez Wykonawcę funkcjonalności stanowią element oferty i zostaną uwzględnione w umowie: 8

9 Lp Wymagania techniczne wobec zamawianego systemu Na serwerze zostanie zainstalowany certyfikat ssl, a strona będzie działała po bezpiecznym protokole https. Instrukcja obsługi: W panelu administracyjnym na portalu będzie do ściągnięcia instrukcja. Oprócz tego zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu obsługi narzędzia. W systemie można zamieszczać również filmy z poziomu edytora tekstowego, który znajduje się między innymi w module aktualności lub akapity. System posiada tzw. workflow przeznaczony do obsługi z poziomu portalu www. uczelni zgłoszeń uczestników konferencji z adresacją zwrotną na wskazany adres . Formularz edytowalny dla administratora. Posiada też możliwość umieszczania przez administratora/redaktora naczelnego komunikatów o np. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych min znaków z możliwością podpięcia linku do strony np. z przytaczanymi przepisami. Wielkość pola wyświetlanego ograniczona do liczby wpisanych znaków. Brak zgody uniemożliwia wypełnienie i wysłanie zgłoszenia/formularza. System posiada moduł książki adresowej pozwalającej przyporządkować pracownika do struktury uczelni. Kliknięcie na pracownika uczelni powoduje przeniesienie do komórki organizacyjnej, do której jest w strukturze przyporządkowany. Moduł jest wyposażony w wyszukiwarkę po nazwisku i imieniu, komórce organizacyjnej oraz nr tel Struktura programowa rozwiązania a) System operacyjny Linux (sugerowany CentOS 6.2 lub nowszy). b) Serwer http Apache (wersja lub nowsza). c) Serwer baz danych mysql (wersja 5.2 lub nowsza) lub MariaDB w wersji 5.2 lub nowszej d) PHP 5.3 lub nowsza. Parametry php.ini: - memory_limit: = 128MB, - max_input_time = 60, - post_max_size = 20MB, - magic_quotes_gpc =off Moduły PHP: - GD, - json, - mbstring, - mcrypt, - xml, - xmlreader Technologie wykorzystane do stworzenia aplikacji: - język programowania PHP (5.x); - baza danych MySQL(5.x); - XHTML; - CSS; - JavaScript; - AJAX; - XML; - FLASH. 7. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu (D) 7.1. Posiadanie własnego DataCenter, umożliwiającego hostowanie systemu. Serwerownia musi spełniać wymogi GIODO Wykonanie z sukcesem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - przed tym terminem - przynajmniej dwóch systemów do 9

10 przeprowadzania elektronicznych ankiet internetowych na uczelni wyższej, w tym przynajmniej jeden na kwotę min. 200 tys. zł netto, wykonanie obu musi być potwierdzone referencjami Wykonanie z sukcesem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, przed tym terminem usługi hostowania systemów obsługujących co najmniej unikalnych wizyt dziennie, potwierdzone referencjami Posiadanie przynajmniej 5-letniego udokumentowanego doświadczenia przy współpracy z uczelniami wyższymi, doświadczenie musi być potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami wskazującymi m.in. na czas i zakres współpracy W ramach hostingu portalu wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa na następujących płaszczyznach - w zakresie fizycznym - poprzez zastosowanie: a) całodobowej fizycznej ochrony obiektu, b)e kontroli dostępu do pomieszczenia serwerowni Wykonawcy przy pomocy czytnika kart dostępu, c) monitorowanie wstępu do pomieszczeń Wykonawcy oraz całego budynku za pomocą systemu kamer przemysłowych, d) obrazu zarejestrowanego przez system kamer przemysłowych przez okres 36-ciu (trzydziestu sześciu) godzin, system monitoringu jest zarządzany przez administrację budynku, 8. Dysponowanie personelem - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (P) Dysponowanie personelem zdolnym do wykonania zamówienia, tj. zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę 3 (trzech) konsultantów wdrożeniowych przypisanych do tego projektu, z min. 3-letnim doświadczeniem wdrożeniowym, gwarantującym realizację wdrożenia systemu. Każda z ww. osób powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w min. 2 (dwóch) projektach informatycznych, dotyczących wdrożenia systemu obsługującego procesy ankietyzacji dla uczelni wyższej. 10

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/293/2013/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/293/2013/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/293/2013/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.03-00-007/12-00

POKL.02.03.03-00-007/12-00 Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 1

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 1 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 1 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Integracja 1. Aktualizacja danych nt. studentów i absolwentów z bazy dziekanatów z częstotliwością nie mniejszą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji Załącznik nr 1 Specyfikacja Do tworzenia Mapy Kompetencji 1. Cel projektu Celem projektu jest utworzenie Mapy kompetencji. Ma ona zawierać informacje o kompetencjach, celach kształcenia, umożliwiać ich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O.

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. WERSJA NR 2 Strona 1 z 7 Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Opis szczegółowy... 3 2.1 Strona główna.... 3 2.2 Podstrona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika System opracowany przez firmę Architektura Internetu z Łodzi Podstawowe oznaczenia i nazewnictwo w programie

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2016

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej euro Żnin, dnia 28 lutego 2011r. OR. 2722.7.2011 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na wdrożenie części informatycznej dla potrzeb obsługi systemu monitorowania poziomu

Bardziej szczegółowo

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza rejestracji podmiotu w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2016 Spis treści 1 WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika.

Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika. XXX XXX PROGRAMOWANIE W JAVA - PROJEKT KSIĄŻKA ADRESOWA Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika. 1. Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

1 Jak zbieramy dane? 1/5

1 Jak zbieramy dane? 1/5 POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy twojeankiety.pl (zwany dalej: Serwisem

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia KA-2/172/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia do zadań Wykonawcy należeć będzie: 1. Przygotowanie serwisu wg. Struktury i schematu przedstawionego w opisie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Generator wniosków o dofinansowanie. www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Generator wniosków o dofinansowanie. www.funduszeeuropejskie.gov.pl Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Generator wniosków o dofinansowanie www.rpo.dolnyslask.pl www.ipaw.walbrzych.eu www.funduszeeuropejskie.gov.pl Wałbrzych 25 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk

Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk 1. W celu prawidłowego korzystania z systemu e-krk niezbędne jest: a)połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa: - Internet Explorer 8.0+ lub

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wstęp System Zarządzania Danymi Osobowymi (dalej SZDO) składa się z: konsoli użytkownika posiadającej funkcjonalności niezbędne m. in. do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

- umożliwienie dodawania dokumentów do wniosku w dowolnym formacie z wykorzystaniem dodatkowej zakładki,

- umożliwienie dodawania dokumentów do wniosku w dowolnym formacie z wykorzystaniem dodatkowej zakładki, Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie leasingu, obsługującej proces udzielania poręczeń leasingu oraz generującej dokumentację związaną z udzieleniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Spis treści 1 Rejestracja... 2 2 Logowanie do systemu... 8 3 Informacje podstawowe cz. I... 11 4 Informacje podstawowe cz. II... 19 5 Kryteria minimalne...

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu... 3 3. Złożenie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego...

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Łódź 2014 Spis treści: I. Konto studenta/absolwenta... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Ankiety ewaluacyjne... 4 1.3. Generowanie i umieszczenie CV...

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)

Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) wersja 1.09 Luty 2016 r. - 1 - Spis treści 1 CELE SYSTEMU... 3 2 REJESTRACJA OPERATORA... 4 3 LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Pojęcia używane w aplikacji Statusy konkursu 1. Organizacja konkurs jest w trakcie organizacji, ustalania parametrów 2. Otwarty do konkursu można składać zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis wymagań, funkcjonalności i gwarancji: Platforma informacyjna Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i uruchomienie internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji

Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji Mgr Anna Sowada Szkoleniowiec Mgr inż. Magdalena Wójcik Kierownik Sekcji rejestrów i aplikacji www Mgr inż. Przemysław Pawlak Kierownik Sekcji kontraktowania świadczeń Zakres czynności do wykonania na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo