1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym celem wdrożenia narzędzia informatycznego jest umożliwienie diagnozy kompetencji, wskazujące optymalną ścieżkę kształcenia ustawicznego i jej rozwój. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a. Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie, dostawa i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON oraz jego integracja z działającymi już u Zamawiającego systemami informatycznymi, w tym z systemem elektronicznej obsługi studentów oraz systemem elektronicznego obiegu dokumentów. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie Analizy przedwdrożeniowej, której efektem będzie Projekt wdrożenia, - zainstalowanie i uruchomienie na serwerze Zamawiającego wybranego Systemu zgodnie z Projektem wdrożenia, - zainstalowanie i uruchomienie na serwerze Zamawiającego Systemu Zarządzania Bazą Danych skonfigurowaną pod potrzeby Systemu, - przeprowadzenie testów zgodności pracy Systemu z Projektem wdrożenia, - przeszkolenie użytkowników Systemu ze wszystkich zagadnień związanych z jego eksploatacją, - dostarczenie Dokumentacji Systemu, - dostarczenie niezbędnych licencji umożliwiających spełnienie wyszczególnionych w tabeli poniżej wymagań, - świadczenie usług serwisowych po zakończeniu wdrożenia Systemu. - przekazanie licencji umożliwiającej korzystanie z systemu. b. Zaoferowany System musi posiadać wszystkie parametry i spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego; niespełnianie któregokolwiek z wymagań spowoduje unieważnienie oferty. c. Oferta Wykonawcy musi zawierać: I. Opis Systemu, II. Potwierdzenie wszystkich spełnienia warunków przedstawionych w niniejszym zapytaniu ofertowym, III. Cenę dostawy i wdrożenia Systemu, IV. Warunki gwarancji, szkolenia, serwisu i aktualizacji w tym cenę miesięcznej umowy serwisowej po zakończeniu wdrożenia Systemu, V. Wymagane referencje Wykonawcy, potwierdzające wdrożenia; VI. Wykaz personelu; VII. Dokumenty rejestracyjne Wykonawcy: NIP, REGON, aktualny odpis z KRS. d. Zaoferowany System musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji. Do Systemu musi być załączona instrukcja obsługi w języku polskim; e. Zamawiający wymaga aby interfejs użytkownika Systemu był w języku polskim; a pola bazy danych powinny obsługiwać standard Unicode. f. Instalacja i uruchomienie systemu, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi oraz przeglądy i serwis w okresie gwarancyjnym, zapewni Wykonawca i koszty te winny być wliczone w cenę systemu; 1

2 g. Odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru dokona upoważniony pracownik Zamawiającego; h. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego. 2. Wymogi funkcjonalne wymagane do spełnienia przez System (F-A): 2.1. Ogólne cechy systemu i ankiet 1. System umożliwi przechowywanie wzorów opracowanych w systemach i wielokrotne ich wykorzystanie oraz porównywanie wyników ankiet dla wybranych typów ankiet. 2. System umożliwi wysłanie ankiety w formie spersonalizowanego linku do użytkownika. 3. Ankiety będą przypisane do grup (możliwość wybrania kilku grup): a. do wszystkich użytkowników, b. do absolwentów/studentów poszczególnych stopni studiów (I, II, III) i rodzajów studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) bądź ich kombinacji, c. Studentów wszystkich kierunków, wydziałów, specjalności, roczników bądź w kombinacji z b). 4. System umożliwi wysłanie ankiety w formie spersonalizowanego linku na indywidualne adresy użytkowników i adres grupy użytkowników zapisanych w systemie. Grupę tworzy się przy pomocy kryteriów dzięki którym możemy ją określać. 5. Mail będzie zawierał informacje o konieczności wypełnienia ankiety od momentu kliknięcia w link do momentu zakończenia sesji, po tym czasie ankieta będzie nieaktywna i system wyśle kolejny mail z aktywną ankietą. 6. Po otrzymaniu maila i kliknięciu w link użytkownik otrzymuje ankietę do wypełnienia. Na końcu przycisk wyślij po kliknięciu system sprawdza czy wszystkie pola zostały wypełnione jeśli tak informacja Dziękujemy za wypełnienie ankiety jeśli nie, użytkownik widzi ankietę z wyszczególnionymi pytaniami których nie wypełnił. Użytkownik ma możliwość niewyrażenia zgody na wypełnienie ankiety. Po wypełnieniu ankieta jest oznaczana w systemie zarządzania jako wypełniona. 7. System umożliwi analizę ankiet na podstawie uzyskanych danych: a) Tworzenie zestawień odpowiedzi w formie tabel i wykresów, b) Export danych do plik.csv, c) Tworzenie zestawień w formie pytań nadrzędnych i podrzędnych, d) Tworzenie powiązań na poziomie grupy i absolwenta, e) Tworzenie zestawień pytań otwartych, f) Tworzenie korelacji dla dwóch pytań jakościowych, g) Tworzenie korelacji dwóch cech rangowalnych typu B, h) Porównanie dwóch lub więcej frakcji cechy nierangowalne, i) Porównanie rozkładów odpowiedzi w przynajmniej trzech grupach. Cechy rangowalne typu B (pytania z wyborem wielokrotnym i skalą ocen). 8. Ankieta będzie umieszczana w profilu użytkownika i możliwa do podglądu przez pracownika (opcja). Pracownik biura określa czy ankieta ma być anonimowa czy nie, na etapie jej tworzenia. 9. Interfejs użytkownika umożliwi wypełnianie formularza ankiet przez użytkownika z wykorzystaniem przeglądarek: a. Microsoft Internet Explorer (wersja 8.x.i wyższe), b. Mozilla Firefox (wersja 10.x i wyższe), c. Opera Software (wersja 11.x i wyższe), d. Google Chrome. 10. System będzie zapisywać zmiany danych wprowadzanych przez użytkownika. 2

3 11. System umożliwi przeglądanie i zapisywanie bieżących ofert i aktualności bez konieczności logowania. 12. Każda z ofert będzie możliwa do pobrania w formacie PDF. 13. Na stronie zostanie umieszczona informacja o konieczności zainstalowania odpowiedniego programu do przeglądania plików PDF. 14. System rejestruje datę i adres IP oraz pierwsze wprowadzenie danych osobowych, z którego użytkownik zarejestrował się 15. System umożliwi gromadzenie innych danych o użytkownikach typu: absolwent i student zarejestrowanych w systemie za pomocą ankiet. 16. System umożliwi przygotowanie ankiet do danej grupy użytkowników (np. rocznik, wydział, specjalność, wszyscy). 17. System wykazywać będzie zgodność z obowiązującym standardem wizualizacji graficznej. 18. System umożliwia weryfikację adresatów ankiet do których wysłano ankiety oraz osób, które odesłały je wypełnione, które odmówiły wypełnienia (opcja) oraz które ich nie wypełniły w postaci listy przypisanej do konkretnej ankiety. System powinien informować, które osoby zastrzegły sobie nie branie udziału w ankietowaniach bądź przekazywaniu im jakichkolwiek informacji tą drogą z Uczelni. 19. System będzie wysyłał automatycznie spersonalizowane ankiety do zarejestrowanych użytkowników w określonych przez Zamawiającego okresach Użytkownicy i bezpieczeństwo danych 20. System musi obsługiwać następujące typy użytkowników: a. Kandydat b. Student c. Pracownik Zamawiającego d. Administrator Systemu 21. Wszelkie dane w systemie będą przechowywane zgodnie z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. Nr 100, poz 1024) - poziom bezpieczeństwa wysoki. 22. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane w systemie, w którym zastosowane będą środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz ich integralność zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do całej bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora. 23. Administrator oraz Pracownicy przetwarzają dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną Menu 24. Struktura drzewiasta, zarządzana, możliwość tworzenia kolejnych zagnieżdżeń, menu rozwijalne, możliwość dołączania do drzewa menu stron, modułów oraz linków Bannery 25. Automatyczna zmiana rozmiaru bannera (bannery większe są dostosowywane do określonych wielkości, bannery mniejsze są wyświetlane bez zmian zachowane zostaną proporcje względem szerokości). 26. Umiejscowienie bannerów zostanie ustalone wspólnie z pracownikami Zamawiającego, 27. Bannery zmieniają się podczas przeładowania witryny, na jedno miejsce na stronie może przypadać wiele bannerów. 3

4 28. Z poziomu panelu zarządzania można dodawać, usuwać, edytować, określać przekierowania po kliknięciu, określać ilość wyświetleń (procentowo) oraz datę rozpoczęcia i wyświetlania bannerów. 29. Bannery na danej pozycji wyświetlane będą losowo z uwzględnieniem ilości wyświetleń 2.5. Rejestracja 30. Podczas wdrożenia zostanie zaimplementowany w aplikacjach mechanizm uwierzytelniania użytkowników. Do weryfikacji osób rejestrujących się wykorzystane będą dodatkowe dane osobowe posiadane przez uczelnię, które nie są dostępne dla innych użytkowników (np. imię ojca/matki, rocznik). 31. Uczelnia powinna przygotować pliki CSV z ustalonymi danymi osób zgodnie z ich statusem w Uczelni, które zostaną zaimportowane do systemu (przez mechanizm importu weryfikacja przyrastająca z raportowaniem błędów i danych osób już umieszczonych w systemach) a na ich podstawie będzie odbywała się weryfikacja. Pliki będą aktualizowane w ustalonym podczas analizy wdrożeniowej reżimie. 32. Pobieranie danych do systemu będzie odbywało się automatycznie. Osoby, których dane są prawidłowe i kompletne zostaną zaimportowane. Osoby, których dane są w systemach zostaną wylistowane i nie zaimportowane ponownie. Systemy wykażą braki w danych wymaganych brak zaimportowania. 33. Raport -lista osób niezaimportowanych z listą błędów/braków. Systemy umożliwią ponowny import do wskazanej grupy uzupełnienie składu grupy. Systemy umożliwiają ręczne wpisanie danych z odpowiednim przyporządkowaniem Moduł dla Pracownika Zamawiającego 34. Użytkownik typu Pracownik Zamawiającego administruje treścią (informacjami) umieszczonymi na portalu. 35. Pracownik Zamawiającego tworzy drzewo schematu organizacyjnego Uczelni 36. Pracownik Zamawiającego tworzy listy kompetencji i umiejętności 37. Pracownik Zamawiającego jest rejestrowany w bazie przez Administratora systemu (Imię, Nazwisko, adres , Stanowisko, Telefon).+ rodzaj uprawnień (grupa uprawnień). 38. Pracownik Zamawiającego będzie miał możliwość edycji danych użytkowników 39. Pracownik Zamawiającego będzie miał możliwość edycji, zatwierdzania, usuwania ogłoszeń. 40. Pracownik Zamawiającego będzie nadawał prawa do przeglądania ogłoszeń użytkownikom typu student oraz możliwości dodawania logotypu. 41. Pracownik Zamawiającego będzie miał możliwość dodania użytkownika Student/ Absolwent. 42. Pracownik Zamawiającego będzie miał możliwość dodawania i usuwania wszystkich typów ogłoszeń 43. Pracownik Zamawiającego będzie miał możliwość wysyłania i do wszystkich zarejestrowanych użytkowników 44. Maile będą wysyłane na podane podczas rejestracji adresy wysyłanie do wybranej grupy adresatów, wysyłanie w wybranym precyzyjnie terminie, wysyłanie z załącznikami, dodawanie treści, dodawanie linków, śledzenie maili (czy obrazek zawarty w wiadomości został wyświetlony na komputerze adresata wiadomości raport z doręczeń i wyświetlenia wiadomości) Moduł Poczty wewnętrznej 45. System będzie umożliwiać wymianę informacji pomiędzy zarejestrowanymi w systemie użytkownikami uwzględniającymi kryterium zgód wyrażonych podczas pierwszej rejestracji w systemie. 46. System będzie powiadamiać o braku reakcji na powiadomienie po ustalonym czasie (raporty zbiorcze). 47. Jeśli w skrzynce odbiorczej użytkownika poczty wewnętrznej znajduje się nowa wiadomość, na adres e- mail podany podczas rejestracji jest wysyłana wiadomość z treścią informująca Masz nową wiadomość + link do strony www Zamawiającego 48. Wysyłanie wiadomości możliwe przez: 4

5 1. Administratora/Pracownika Zamawiającego do określonej grupy odbiorców, danego użytkownika /użytkowników (wyszukiwarka po imieniu i nazwisku, nr albumu), 2. Użytkowników 49. Użytkownik może odpowiadać na wiadomości wysłane przez Zamawiającego oraz pracowników Zamawiającego 50. Administrator: Możliwość importu pliku.txt,.csv z danymi studentów, absolwentów i wykładowców. Możliwość usuwania wiadomości z folderu elementy usunięte skrzynki pracowników Zamawiającego, Możliwość usuwania wiadomości z poszczególnych folderów poszczególnych użytkowników oraz grup użytkowników, Możliwość wysyłania wiadomości jako Administrator, Skrzynka taka jak w przypadku innych użytkowników, Funkcjonalność taka jak w przypadku skrzynki pracowników Zamawiającego, Przekierowanie wiadomości do innego pracownika Zamawiającego wiadomości do innego pracownika Zamawiającego, Podgląd wszystkich kont i spraw. Wyszukiwarka wiadomości po nazwie, od kogo, dacie Moduł obsługi zapisów na zajęcia i inne wydarzenia (włączany i wyłączany przez administratora) 51. System będzie pozwalał zalogowanym użytkownikom na zapisy na zajęcia i inne wydarzenia 52. Użytkownik będzie widział wszystkie zajęcia i inne wydarzenia w formie listy dostępnych z możliwością zapisania się wybraną/-e konsultację/-e w wybranym/-ymi terminem/-ami do wybranej osoby/-ób 53. Użytkownik będzie widział wszystkie zajęcia i inne wydarzenia w formie listy z możliwości zapisania się 54. Pracownik Zamawiającego ma możliwość określenia max. liczby uczestników zajęć co jest nadzorowane przez System z blokadą możliwości zapisu jeśli limit zostanie wyczerpany z możliwością wymuszenia zapisów po przekroczeniu zadanych wartości 55. Pracownik Zamawiającego ma możliwość określania daty obowiązywania zapisów i blokady możliwości zapisu on-line po przekroczeniu dopuszczalnego terminu z możliwością wymuszenia zapisów po przekroczeniu zadanych wartości 56. Użytkownik typu student / absolwent będzie posiadał również kalendarz z zaznaczonymi wszystkimi zajęciami i inne wydarzeniami (przeznaczonymi dla jego profilu). 57. Pracownik Zamawiającego może: Dodać nowe szkolenie i jego opis zajęcia i inne wydarzenia umieszczane/usuwane/zmieniane na www po zatwierdzeniu przez administratora,, Dodać nowe zajęcia i inne wydarzenia i jego opis zajęcia i inne wydarzenia umieszczane/usuwane/zmieniane na www po zatwierdzeniu przez administratora, Edytować, Określać maksymalną ilość uczestników, Sprawdzić listę uczestników, Usunąć uczestnika, Dodać uczestnika Moduł Konstruowania Ankiet i Statystyk 58. System będzie umożliwiał tworzenie ankiet dla użytkowników w celu zbierania określonych danych, ankiet ewaluacyjnych w ramach możliwości systemu i zgromadzonych danych w tym adresatów. 59. System będzie umożliwiać Pracownikowi Zamawiającego tworzenie pytań w ankiecie z możliwością typu odpowiedzi: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, 5

6 wielokrotnego wyboru z określoną ilością odpowiedzi, tekstowych (opisowych), pytań ze skalą ocen (skala ocen może walidowana / niewalidowana), pytań warunkowych, system będzie umożliwiać edycję odpowiedzi i zmianę kolejności wariantów odpowiedzi, system będzie umożliwiać dowolną zmianę kolejności pytań. 60. Pracownik Zamawiającego będzie miał możliwość dołączenia i stworzenia ankiety dla użytkowników poprzez panel zarządzania: nadawanie tytuły, nr. Identyfikacyjnego, tworzenie pytań, edycja, usuwanie, pytanie odpowiedź - pole tekstowe, pytanie odpowiedź pole checkbox + tekst - dodaj kolejne pole, pytanie odpowiedź pole radiobutton+ tekst dodaj kolejne pole, ustalanie kolejności pytań, dołączanie zdjęcia, wykresu lub pliku graficznego jednego lub kilku do pytania, zatwierdzanie ankiety, dołączanie ankiet do użytkowników typu Kandydat/Student (lista instytut, wydział, kierunek, rodzaj studiów, specjalność, rocznik), określanie czasu ważności ankiety (od-do) bądź zamknięcie ankiety przez administratora, określanie momentu automatycznej aktywacji ankiety od rejestracji w systemie (w okresach półrocznych - pół roku od rejestracji w serwisie, rok od rejestracji półtora itd.), lista wszystkich ankiet, lista ankiet wypełnionych, lista ankiet niewypełnionych, lista ankiet wypełnionych + informacja ile osób wypełniło + możliwość podglądu poszczególnych ankiet, ankiety są również widoczne przy profilach użytkowników, do których zostały przypisane, utworzenie bazy wzorców ankiet już raz opracowanych i możliwych do ponownego wykorzystania. określenie daty publikacji ankiety: cykliczne, z podaniem daty bądź dat. 61. System będzie umożliwiać eksportowania ankiety do formatu: PDF, HTML, ccsv z możliwością wyboru separatora. 62. System będzie umożliwiać Pracownikowi Zamawiającego tworzenie raportów i zestawień statystycznych oraz ich eksport do formatu CSV na podstawie określonych kryteriów (grup): tworzenie raportów (zamieszczenie tabel, wykresów, analiz statystycznych, obrazów, treści), zapis raportów do plików PDF i csv, tworzenie archiwum ankiet i ich wyników oraz ich powiązanie, wykorzystanie elementów archiwum do tworzenia raportów, tworzenie zestawień podstawowych (podsumowanie pytania w formie tabelarycznej i wykresu), tworzenie zestawień odpowiedzi w układzie nadrzędne/podrzędne, tworzenie zestawień pytań otwartych, tworzenie powiązań, tworzenie korelacji dla dwóch pytań jakościowych, 6

7 tworzenie korelacji dla dwóch cech rangowalnych, porównanie rozkładów odpowiedzi w przynajmniej trzech grupach, porównanie dwóch lub więcej frakcji. 63. System będzie umożliwiać analizę dokumentów papierowych: rozpoznawanie wybieranych opcji na podstawie skanowanych dokumentów papierowych (rozpoznawanie zaznaczonych opcji ankiety bez rozpoznawanie pisma), możliwość wprowadzania poprawek manualnie, tekst pisany wprowadzany manualnie. 64. System będzie informować pracownika Zamawiającego o niewypełnionych przez absolwentów ankietach (raporty) i dawać możliwość wysłania przypomnienia em. po okresie ważności ankiety System będzie sprawdzał, który użytkownik nie wypełnił ankiety i nastąpi automatycznie ponowne wysłanie maila z linkiem (3 przypomnienia), po 3 przypomnieniach i braku reakcji System poinformuje o tym fakcie pracownika Zamawiającego, system będzie posiadał wyszukiwarkę powiadomień z możliwością przeglądania poszczególnych instytutów, wydziałów, kierunków, rodzajów studiów, roczników i specjalności. 65. System umożliwia statystyczne opracowywanie ankiet przesłanych przez użytkowników poprzez zastosowanie rożnych filtrów Ankiety 66. Ankiety służące ocenie kompetencji będą częścią systemu ankiet, wykorzystywanych u Zamawiającego 67. Ankiety mogą wypełnić wyłącznie osoby zarejestrowane w systemie 68. Ankiety dotyczące badania kompetencji mogą wypełnić osoby nie będące studentami / absolwentami, mające status nadydata 69. Wybranie ankiety kompetencji pozwala na przeprowadzenie badania kompetencji i determinuje konfigurację takiej ankiety 70. Badanie kompetencji składa się wyłącznie z pytań zamkniętych (pytania z ograniczoną ilością odpowiedzi) 71. System umożliwia dodawanie do ankiety nieograniczonej ilości pytań zamkniętych, posiadających skończoną liczbę odpowiedzi do wyboru 72. Każde z pytań jest powiązane z jedną ze zdefiniowanych w systemie kompetencji 73. Kompetencje przypisujemy do danego pytania, za pomocą rozwijanej listy (select) 74. W jednej ankiecie wiele pytań może odnosić się do tej samej kompetencji 75. Każde z pytań może zawierać dowolną liczbę odpowiedzi do wyboru 76. Wybór odpowiedzi na każde z pytań ma charakter wyboru jednokrotnego 77. Do każdej z odpowiedzi administrator przypisuje wagę 78. Waga to ilość punktów, którą osoba wypełniająca ankietę otrzymuje za wybraną odpowiedź 79. Przyjmuje się, że ilość punktów przypisywanych do każdej odpowiedzi musi mieścić się w pewnym zakresie od X do Y, przy czym suma punktów w ramach jednego pytania i jego odpowiedzi nie może przekroczyć Y 80. Po wypełnieniu ankiety, wszystkie wagi są sumowane według kompetencji których dotyczyły 81. Lista prezentowanych do wyboru zajęć ma wyłącznie charakter opisowy 82. Końcowym efektem przeprowadzonej ankiety jest tekstowe podsumowanie posiadanych kompetencji (pobierane z konfiguracji kompetencji) oraz podpowiedź przedmiotów do wyboru, które pomogą w podniesie swoich umiejętności (zajęcia pobierane z konfiguracji zajęć) dla badanej kompetencji Kompetencje 83. Moduł kompetencji służy do definiowania kompetencjo dostępnych w systemie, które są między innymi przypisywane do pytań w ankiecie 84. Kompetencje mają charakter opisowy 7

8 85. Na pojedynczą kompetencję składa się: o Nazwa pole tekstowe o Opis pole tekstowe o Przedziały punktowe wraz z tekstem, opisującym dany przedział Na podstawie zdobytych dla danej kompetencji punktów w ankiecie, w jej podsumowaniu wyświetla się opis pochodzący ze zdobytej punktacji, która zawiera się w jednym z przedziałów Przedziały muszą być ciągłe, tzn. nie mogą występować między nimi luki np. dobrze: 1-10, 11-20, 21-50, >=51; źle: 1-10, Do każdego z przedziału przypisujemy zajęcia Na pojedynczy przedział może przypadać jedno lub wiele zajęć Zajęcia wyświetlane są w podsumowaniu ankiety pod opisem, wynikającym z przedziału liczbowego dla danej kompetencji 3. Mechanizm integracji (F-B): Proponujemy następujący mechanizm integracji z istniejącymi u Zamawiającego systemami informatycznymi Lp. Mechanizm integracji 1. Integracja poprzez bezpośrednią wymianę danych pomiędzy bazami przy użyciu procedur składowanych i perspektyw 2. Integracja przez webserwisy 3. Integracja przez okresową wymianę plików z danymi lub synchronizację replik 4. Wymagania dotyczące gwarancji (F-C) Lp. Wymagania dotyczące gwarancji* Zaznaczyć właściwe* 1. okres bezpłatnej gwarancji liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy lub 2. okres bezpłatnej gwarancji liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące *W zakresie F-C1----F-C2 należy wybrać jedną z dwóch odpowiedzi 5. Wymagania dotyczące serwisu (F-D) Wskazane jest spełnienie przez system wszystkich podanych poniżej wymagań, niespełnienie ich skutkuje odrzuceniem oferty. Wykazane jako spełnione przez Wykonawcę funkcjonalności stanowią element oferty i zostaną uwzględnione w umowie: Lp. Wymagania dotyczące serwisu 1. czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii maksymalnie 48 godzin 2. dostarczanie nowych wersji oprogramowania w okresie 24 miesięcy od zakończenia wdrożenia usunięcie usterki całkowicie uniemożliwiającej funkcjonowanie systemu w terminie nie dłuższym niż godziny (w dni robocze) Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji stanowiskowych oraz na System nieograniczonych 4. czasowo 6. Wymagania techniczne wobec zamawianego systemu (F-E) Wskazane jest spełnienie przez system wszystkich podanych poniżej warunków, niespełnienie ich skutkuje odrzuceniem oferty. Wykazane jako spełnione przez Wykonawcę funkcjonalności stanowią element oferty i zostaną uwzględnione w umowie: 8

9 Lp Wymagania techniczne wobec zamawianego systemu Na serwerze zostanie zainstalowany certyfikat ssl, a strona będzie działała po bezpiecznym protokole https. Instrukcja obsługi: W panelu administracyjnym na portalu będzie do ściągnięcia instrukcja. Oprócz tego zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu obsługi narzędzia. W systemie można zamieszczać również filmy z poziomu edytora tekstowego, który znajduje się między innymi w module aktualności lub akapity. System posiada tzw. workflow przeznaczony do obsługi z poziomu portalu www. uczelni zgłoszeń uczestników konferencji z adresacją zwrotną na wskazany adres . Formularz edytowalny dla administratora. Posiada też możliwość umieszczania przez administratora/redaktora naczelnego komunikatów o np. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych min znaków z możliwością podpięcia linku do strony np. z przytaczanymi przepisami. Wielkość pola wyświetlanego ograniczona do liczby wpisanych znaków. Brak zgody uniemożliwia wypełnienie i wysłanie zgłoszenia/formularza. System posiada moduł książki adresowej pozwalającej przyporządkować pracownika do struktury uczelni. Kliknięcie na pracownika uczelni powoduje przeniesienie do komórki organizacyjnej, do której jest w strukturze przyporządkowany. Moduł jest wyposażony w wyszukiwarkę po nazwisku i imieniu, komórce organizacyjnej oraz nr tel Struktura programowa rozwiązania a) System operacyjny Linux (sugerowany CentOS 6.2 lub nowszy). b) Serwer http Apache (wersja lub nowsza). c) Serwer baz danych mysql (wersja 5.2 lub nowsza) lub MariaDB w wersji 5.2 lub nowszej d) PHP 5.3 lub nowsza. Parametry php.ini: - memory_limit: = 128MB, - max_input_time = 60, - post_max_size = 20MB, - magic_quotes_gpc =off Moduły PHP: - GD, - json, - mbstring, - mcrypt, - xml, - xmlreader Technologie wykorzystane do stworzenia aplikacji: - język programowania PHP (5.x); - baza danych MySQL(5.x); - XHTML; - CSS; - JavaScript; - AJAX; - XML; - FLASH. 7. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu (D) 7.1. Posiadanie własnego DataCenter, umożliwiającego hostowanie systemu. Serwerownia musi spełniać wymogi GIODO Wykonanie z sukcesem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - przed tym terminem - przynajmniej dwóch systemów do 9

10 przeprowadzania elektronicznych ankiet internetowych na uczelni wyższej, w tym przynajmniej jeden na kwotę min. 200 tys. zł netto, wykonanie obu musi być potwierdzone referencjami Wykonanie z sukcesem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, przed tym terminem usługi hostowania systemów obsługujących co najmniej unikalnych wizyt dziennie, potwierdzone referencjami Posiadanie przynajmniej 5-letniego udokumentowanego doświadczenia przy współpracy z uczelniami wyższymi, doświadczenie musi być potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami wskazującymi m.in. na czas i zakres współpracy W ramach hostingu portalu wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa na następujących płaszczyznach - w zakresie fizycznym - poprzez zastosowanie: a) całodobowej fizycznej ochrony obiektu, b)e kontroli dostępu do pomieszczenia serwerowni Wykonawcy przy pomocy czytnika kart dostępu, c) monitorowanie wstępu do pomieszczeń Wykonawcy oraz całego budynku za pomocą systemu kamer przemysłowych, d) obrazu zarejestrowanego przez system kamer przemysłowych przez okres 36-ciu (trzydziestu sześciu) godzin, system monitoringu jest zarządzany przez administrację budynku, 8. Dysponowanie personelem - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (P) Dysponowanie personelem zdolnym do wykonania zamówienia, tj. zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę 3 (trzech) konsultantów wdrożeniowych przypisanych do tego projektu, z min. 3-letnim doświadczeniem wdrożeniowym, gwarantującym realizację wdrożenia systemu. Każda z ww. osób powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w min. 2 (dwóch) projektach informatycznych, dotyczących wdrożenia systemu obsługującego procesy ankietyzacji dla uczelni wyższej. 10

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 40/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo