Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury"

Transkrypt

1 2 257 Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury 5 trybów pracy, wybór menu za pomocą rolki nastaw REV16 Pomieszczeniowy regulator temperatury z własnym zasilaniem Prosty i intuicyjny wybór menu za pomocą rolki nastaw Adaptacyjny dwustawny regulator zapewniający regulację PID (patent) Wybór trybu pracy: tryb automatyczny z maksymalnie trzema okresami ogrzewania, utrzymywanie temperatury komfortu, utrzymywanie temperatury ekonomicznej, zabezpieczenie przed zamarzaniem z jednym trybem dobowym i jednym okresem ogrzewania W trybie automatycznym dla każdego okresu ogrzewania można ustawić jedną wartość zadaną temperatury Zastosowanie Regulator przeznaczony jest do regulacji temperatury w pomieszczeniu w: Apartamentach, domkach jednorodzinnych lub letniskowych Biurach, pojedynczych pokojach, salach narad lub pomieszczeniach handlowych Do sterowania następujących urządzeń: Zawory elektromagnetyczne nagrzewnic wodnych Zawory elektromagnetyczne palników gazowych Palniki nadmuchowe gazowe lub olejowe Pompy obiegowe w układach ogrzewania, zawory strefowe Elektryczne urządzenia grzewcze lub wentylatory elektrycznych nagrzewnic akumulacyjnych Siłowniki elektrotermiczne CE1N2257pl Siemens Building echnologies HVAC Products

2 Funkcje Zamawianie Regulacja PID z adaptacyjnym lub nastawialnym cyklem przełączania Sterowanie 2-stawne ryb automatyczny z programem przełączania dla dni roboczych i weekendu z maksymalnie 3 okresami ogrzewania na dzień Jedna wartość zadana temperatury dla każdego okresu ogrzewania ryb dobowy z jednym okresem ogrzewania Zdalne sterowanie Przycisk forsowania Kalibracja czujnika i funkcja kasowania (reset) Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem Ograniczenie minimum wartości zadanej ryb wakacyjny Okresowe uruchamianie pompy Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym REV16 Opis Przy zamawianiu należy podać oznaczenie typu. Regulator dostarczany jest w komplecie z bateriami. Wyświetlacz i elementy do obsługi Elementy do obsługi Wybór trybu pracy Przycisk cieplej Przycisk chłodniej Przycisk forsowania Rolka nastaw do wybierania menu i podmenu oraz dokonywania nastaw. Zatwierdzanie przez przyciśnięcie Opuszczenie bieżącego poziomu menu i powrót na poziom ostatnio aktywny (wyświetlane nastawy zostają zaakceptowane) 2/12 Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV16 CE1N2257pl

3 Wskazania Aktualny czas C emperatura w pomieszczeniu Wymiana baterii (symbol ten ukazuje się na ok. 3 miesiące przed wyczerpaniem baterii) Aktywne sterowanie zdalne Aktywny tryb wakacyjny Wybór trybu pracy (w danej chwili aktywny jest tylko jeden tryb pracy) ryb automatyczny ryb komfortu ryb ekonomiczny Zabezpieczenie przed zamarzaniem lub przekroczeniem temperatury ryb dobowy (24-godzinny) z jednym okresem ogrzewania lub chłodzenia (okres ogrzewania lub chłodzenia generowany jest automatycznie na podstawie bieżącego programu dobowego) Chwilowa zmiana bieżącej wartości zadanej temperatury (zmiana ta obowiązuje tylko do chwili osiągnięcia następnego punktu przełączenia) C Po jednokrotnym przyciśnięciu przycisku + lub na wyświetlaczu pokaże się ustawiona wcześniej wartość zadana temperatury. Można ją zmieniać ze skokiem co 0,2 C (maks. ±4 C). Przycisk forsowania Za pomocą tego przycisku w trybach pracy i można przełączyć temperaturę komfortu na temperaturę ekonomiczną i na odwrót. Zmiana ta obowiązuje do chwili osiągnięcia następnego punktu przełączenia lub zmiany trybu pracy. Nastawy użytkownika wybierane z menu: dostępne są 4 główne pozycje menu Aktualny czas i dzień Menu główne Podmenu Nastawy h Aktualny czas Bieżący dzień tygodnia emperatura Menu główne Podmenu Nastawy fabryczne Wartość zadana trybu komfortu 19 C Wartość zadana trybu ekonomicznego 16 C Wartość zadana zabezpieczenia przed zamarzaniem Wartość zadana trybu ekonomicznego dla zdalnego sterowania 5 C 10 C Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV16 CE1N2257pl 3/12

4 Program przełączania Menu główne Podmenu Nastawy Wybór dnia tygodnia, dnia roboczego, weekendu lub tygodnia Wybór liczby okresów ogrzewania (maks. 3) Wybór czasu rozpoczęcia i zakończenia okresu ogrzewania / chłodzenia C Wybór wartości zadanej temperatury okresu ogrzewania / chłodzenia Nieobecność Menu główne Podmenu Wprowadzenie wakacji lub okresu nieobecności (liczba dni z nastawą trybu ekonomicznego, maks. 99 dni) Wartość zadana temperatury podczas nieobecności: nastawa fabryczna 12 C Nastawy instalatora wybierane z menu Pozycja menu CAL Nastawy Kalibracja czujnika Ograniczenie wartości zadanej Sterowanie 2-stawne Regulacja PID, tryb adaptacyjny Regulacja PID z cyklem przełączania 6 lub 12 minut / Okresowe uruchamianie pompy Wył / Zał Wartości zadane temperatury Funkcja ochrony Dobowy tryb pracy W automatycznych trybach pracy, wartości zadane temperatury można ustawić indywidualnie dla każdego okresu komfortu i dla trybów utrzymania temperatury. Wartość zadana temperatury ekonomicznej jest taka sama dla trybu automatycznego i trybów utrzymania temperatury. W trybie zabezpieczenia przed zamarzaniem, temperatura w pomieszczeniu jest ciągle monitorowana. Jeżeli spadnie poniżej wartości zadanej, to włączane jest ogrzewanie celem utrzymania ustawionej wartości zadanej temperatury zabezpieczenia przed zamarzaniem. Regulator generuje dobowy tryb pracy na podstawie bieżącego programu dobowego. Automatycznie wybierany jest czas włączenia pierwszego okresu ogrzewania i czas wyłączenia ostatniego okresu ogrzewania w celu wyznaczenia i wyświetlenia całego okresu ogrzewania. Wartością zadaną temperatury komfortu jest zapamiętana standar- 4/12 Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV16 CE1N2257pl

5 dowa wartość zadana dla trybu utrzymania temperatury komfortu. Wyznaczony w ten sposób dobowy tryb pracy utrzymywany jest do chwili wybrania innego trybu pracy Przykład C Z h Dobowy tryb pracy generowany automatycznie Bieżący dobowy program przełączania Program przełączania W trybach utrzymania temperatury program przełączania nie będzie stosowany. W tygodniowym programie przełączania możliwe jest zaprogramowanie dni roboczych (1-5) lub weekendu (6-7). Przy programowaniu okresu ogrzewania dostępne są 3 różne programy. Można wybrać 1, 2 lub 3 okresy ogrzewania. Dla każdego okresu ogrzewania wprowadza się czas rozpoczęcia, czas zakończenia i wartość zadaną komfortu. W przerwach pomiędzy okresami ogrzewania utrzymywana jest zawsze wartość zadana temperatury ekonomicznej, którą można ustawić w menu temperatury. Przykład z 2 okresami ogrzewania na dzień C szy okres ogrzewania 2-gi okres ogrzewania 2261Z h Funkcja wakacyjna Sterowanie zdalne Funkcja wakacyjna wybierana jest w menu użytkownika. Ustawia się początek okresu wakacji (dzień wyjazdu / / dzień tygodnia), czas trwania i wartość zadaną ( ) podczas nieobecności. Umożliwia to utrzymanie wymaganej temperatury w czasie do 99 dni. Codziennie o północy licznik dni zmniejsza się o 1. Jeśli okres wakacji zakończy się i licznik osiągnie wartość 00, to regulator wznawia realizację ostatnio wybranego trybu pracy. Przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia sterowania zdalnego, regulator może zostać przełączony na utrzymywanie niezależnie ustawianej temperatury ekonomicznej. Przełączanie odbywa się za pośrednictwem bezpotencjałowego styku podłączonego do zacisków 1 i 2. Na wyświetlaczu pokazuje się wówczas symbol. Po rozwarciu styku regulator wznawia ostatnio realizowany tryb pracy. Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV16 CE1N2257pl 5/12

6 Praca według nastaw w regulatorze 1 Utrzymywana temperatura ekonomiczna dla sterowania zdalnego Z Z06 Urządzenia do zdalnego sterowania Odpowiednie urządzenia do sterowania zdalnego to: modem telefoniczny, ręczny przełącznik, przełącznik okienny, czujnik obecności, centrala, itp. Nastawy fabryczne Czasy przełączania emperatury w C ryb pracy Auto Blok / dni tygodnia 1-5 Po-Pt 6-7 So-Nd 1-szy okres ogrzewania gi okres ogrzewania 3-ci okres ogrzewania 1-szy okres ogrzew gi okres ogrzew. 3-ci okres ogrzew Po-Nd 1-7 Po-Nd 1-7 Po-Nd Nieobecność 12 Nastawy fabryczne dla poziomu instalatora Ograniczenie wartości zadanej Regulacja PID, tryb adaptacyjny Okresowe uruchomienie pompy: Wył Poziom instalatora Dostęp Kalibracja czujnika CAL W celu wejścia na poziom instalatora, należy przekręcić rolkę nastaw w dół i w górę trzymając wciśnięte przyciski cieplej i zimniej. Jeżeli wyświetlana na wyświetlaczu temperatura nie odpowiada rzeczywistej temperaturze w pomieszczeniu, to można przeprowadzić kalibrację czujnika (funkcja ta dostępna jest na poziomie instalatora). Wyświetlana temperatura może być dopasowana do rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu zmieniając ją skokowo co 0,2 C o wartość maks. ±2 C. 6/12 Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV16 CE1N2257pl

7 Ograniczenie wartości zadanej Regulacja ryb adaptacyjny Wyjątki Ograniczenie minimalnej wartości zadanej do temperatury 16 C zapobiega niepożądanemu przenikaniu ciepła do sąsiednich pomieszczeń w budynkach z kilkoma strefami ogrzewania. REV16 jest 2-stawnym regulatorem umożliwiającym regulację typu PID. Regulacja temperatury w pomieszczeniu odbywa się przez cykliczne przełączanie urządzenia wykonawczego. Regulator wytwarza sygnał sterujący (pozycjonujący) zależny od odchyłki rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu (mierzonej wbudowanym w regulator czujnikiem) od wartości zadanej. Sposób reakcji układu na odchyłkę zależy od wybranego algorytmu regulacji: Regulator dostarczany jest z uaktywnionym trybem adaptacyjnym, umożliwiającym automatyczną adaptację regulatora do obiektu regulacji (rodzaj konstrukcji budynku, typ grzejników, wielkość pomieszczeń, itp.). Po upływie czasu, w którym odbyła się adaptacja, regulator dokonuje optymalizacji swoich parametrów i wykorzystuje je w dalszej pracy. W wyjątkowych przypadkach, kiedy w trybie adaptacyjnym nie uzyskano zadowalających rezultatów, można wybrać tryb PID 12, PID 6 lub 2-Pt: ryb PID 12 ryb PID 6 ryb 2-Pt Cykl przełączania 12 minut dla normalnych lub wolnych obiektów regulacji (ciężkie budynki, duże przestrzenie, żeliwne grzejniki, palniki olejowe) Cykl przełączania 6 minut dla szybkich obiektów regulacji (lekkie budynki, małe przestrzenie, grzejniki płytowe lub konwektorowe, palniki gazowe) Czysta regulacja 2-stawna z histerezą przełączania 0,5 C (±0,25 C) do bardzo trudnych obiektów regulacji ze znacznymi zmianami temperatury zewnętrznej Funkcja kasowania (reset) Kasowanie nastaw użytkownika: Przyciśnij przycisk w otworze z tyłu regulatora przez co najmniej 1 sekundę: spowoduje to przywrócenie wartości fabrycznych nastaw użytkownika (nastawy instalatora nie ulegają zmianie). Zegar zostaje ustawiony na godzinę 12:00. Podczas operacji resetowania wszystkie pola wyświetlacza zapalają się, co umożliwia sprawdzenie wyświetlacza. Kasowanie wszystkich nastaw użytkownika oraz nastaw instalatora: Przyciśnij przycisk w otworze z tyłu regulatora oraz przyciski cieplej i chłodniej przez co najmniej 1 sekundę. Po zresetowaniu przywrócone zostaną wszystkie nastawy fabryczne (patrz Nastawy fabryczne ). Budowa mechaniczna Wymiana baterii Regulator Podstawa Na około 3 miesiące przed wyczerpaniem baterii na wyświetlaczu ukazuje się symbol, pomimo to regulator w dalszym ciągu realizuje wszystkie swoje funkcje. Podczas wymiany baterii dane podtrzymywane są przez maksymalnie 1 minutę. REV16 posiada obudowę z tworzywa sztucznego z dużym wyświetlaczem i łatwo dostępnymi elementami nastawczymi do obsługi. Regulator zdejmuje się z podstawy przez wysunięcie do góry. Możliwa jest wówczas wymiana dwóch baterii 1,5 V typu AA w komorze baterii znajdującej się z tyłu regulatora. Podstawa może być mocowana na dostępnych w handlu puszkach przyłączeniowych lub bezpośrednio na ścianie. W podstawie znajduje się jedynie złącze elektryczne łączące regulator z urządzeniami peryferyjnymi. Wszystkie układy elektroniczne (wraz z Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV16 CE1N2257pl 7/12

8 przekaźnikiem z bezpotencjałowym stykiem normalnie otwartym) znajdują się w regulatorze. Wskazówki Projektowanie Pomieszczeniowy regulator temperatury powinien być zamontowany w głównym pomieszczeniu mieszkalnym. Miejsce montażu należy wybrać tak, aby pomiar temperatury był możliwie jak najdokładniejszy, bez wpływu promieniowania słonecznego czy źródeł ciepła lub chłodu Wysokość montażu około 1,5 m nad podłogą Regulator może być mocowany na dostępnych w handlu puszkach przyłączeniowych lub bezpośrednio na ścianie Nad regulatorem należy pozostawić odpowiednio dużą przestrzeń, aby dało się go zdjąć z podstawy i potem założyć min. 10 cm 2261Z03 Montaż i instalacja Uruchomienie Podczas instalacji najpierw należy zamocować podstawę, potem podłączyć przewody elektryczne. Regulator zakłada się na podstawę wsuwając od góry Szczegółowe informacje podane są w instrukcji montażu i instalacji dostarczonej z regulatorem Przy wykonywaniu połączeń elektrycznych należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa i norm Styk sterowania zdalnego 1 / 2 musi być okablowany oddzielnym, ekranowanym przewodem Należy usunąć pasek izolacyjny baterii, zabezpiecza on regulator przed niepożądanym uruchomieniem podczas transportu lub przechowywania Parametry regulacyjne można zmienić na poziomie instalatora Jeśli w pomieszczeniu odniesienia znajdują się termostatyczne zawory grzejnikowe, należy je ustawić w pozycji pełnego otwarcia Jeśli wyświetlana wartość temperatury nie jest zgodna z rzeczywistą wartością zmierzoną, czujnik temperatury powinien zostać skalibrowany (patrz Kalibracja czujnika ) 8/12 Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV16 CE1N2257pl

9 Dane techniczne Dane ogólne Normy i standardy Napięcie zasilania Baterie (alkaliczne AA) rwałość baterii Podtrzymywanie danych bez baterii Obciążalność styków przekaźnika Napięcie Prąd 3 V DC 2 x 1,5 V ok. 2 lata przez maks. 1 min V AC 6 (2,5) A Klasa bezpieczeństwa II wg EN Element pomiarowy Zakres pomiarowy Stała czasowa Zakres nastaw wartości zadanych emperatura komfortu emperatura ekonomiczna emperatura zabezpieczenia przed zamarzaniem Rozdzielczość nastaw i wyświetlacza Wartości zadane Czasy przełączania Pomiar wartości rzeczywistej Wskazanie wartości rzeczywistej Wskazanie czasu bieżącego Zgodność CE Zgodność elektromagnetyczna Dyrektywa dot. niskich napięć NC 10 kω ±1 % przy 25 C 0 50 C maks. 10 min 5 29 C 5 29 C C (nastawa fabryczna 5 C) 0,2 C 10 min 0,1 C 0,2 C 1 min 89/336/EEC 73/23/EEC Standardy produktu Warunki środowiskowe Waga Kolor Wymiary C-ick Elektryczne urządzenia automatycznego sterowania do użytku domowego i podobnych zastosowań Zgodność elektromagnetyczna Odporność na zakłócenia Emisja zakłóceń Praca Warunki klimatyczne Dopuszcz. temperatura otoczenia Wilgotność Przechowywanie i transport Warunki klimatyczne emperatura otoczenia Wilgotność Warunki mechaniczne Z opakowaniem Obudowa Podstawa Obudowa N474 EN IEC/EN IEC/EN klasa 3K3 wg IEC C < 85 % r.h. klasa 2K3 wg IEC C < 93 % r.h. klasa 2M2 wg IEC ,33 kg biały, RAL9003 szary, RAL x 104,5 x 30 mm Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV16 CE1N2257pl 9/12

10 Schemat połączeń L 2257A02 DC 3 V 1 2 L L1 AC V S1 N Y1 M1 N L Faza, V AC L1 Styk N.O., V AC / 6(2,5) A M1 Pompa obiegowa N Neutralny Pomieszczeniowy regulator temperatury REV16 S1 Urządzenie zdalnego sterowania (beznapięciowe) 1 Sygnał zdalne sterowanie 2 Sygnał zdalne sterowanie Y1 Urządzenie wykonawcze Przykłady zastosowania F1 F2 2261S03 Y2 M1 Nagrzewnica wodna F2 F1 Y2 M1 2261S01 Palnik gazowy 10/12 Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV16 CE1N2257pl

11 Y4 M Y3 M 2261S02 Zawór strefowy Y1 M1 2261S04 Pompa obiegowa z regulacją wstępną ręcznym zaworem mieszającym F1 F2 M1 Y1 Y2 Y3 Y4 ermostat ograniczający ermostat bezpieczeństwa Pompa obiegowa Pomieszczeniowy regulator temperatury REV16 Zawór 3-drogowy sterowany ręcznie Zawór elektromagnetyczny Zawór 3-drogowy z napędem Zawór 2-drogowy z napędem Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV16 CE1N2257pl 11/12

12 Wymiary M Ø Wymiary w mm 12/ Siemens Building echnologies Siemens Building echnologies Pomieszczeniowy regulator temperatury REV16 CE1N2257pl

Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury

Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury 2 264 Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury REV23 5 trybów pracy, funkcje ogrzewanie / chłodzenie, wybór menu za pomocą rolki nastaw Pomieszczeniowy regulator temperatury z własnym zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Trójstawny pomieszczeniowy regulator temperatury

Trójstawny pomieszczeniowy regulator temperatury 2 267 rójstawny pomieszczeniowy regulator temperatury 5 trybów pracy, wybór menu za pomocą rolki nastaw REV33 Pomieszczeniowy regulator temperatury z własnym zasilaniem Prosty i intuicyjny wybór menu za

Bardziej szczegółowo

Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury REV23M

Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury REV23M 2 266 Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury REV23M Sterowanie kotłem przez interfejs Openherm Plus Pomieszczeniowy regulator temperatury z własnym zasilaniem Prosty i intuicyjny wybór menu

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 031 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji ogrzewania RDD10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Automatyczne przełączanie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD

Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD 3 036 Pomieszczeniowy regulator temperatury z LCD z programem tygodniowym i zewnętrznym czujnikiem temperatury (opcja) do instalacji ogrzewania RDE20.1 Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 035 Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym do instalacji ogrzewania RDE10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Program

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 069 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDH10 Do instalacji grzewczych lub chłodniczych Duży wyświetlacz LCD Zasilanie bateryjne: 2 baterie alkaliczne typu AA, 1,5 V Zastosowanie Regulator RDH10 stosowany

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 071 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDJ10 Programowalny (program dobowy), do instalacji grzewczych ryby pracy: Automatyczny, Komfort, Energooszczędny i Ochrona przed zamarzaniem Duży wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 203 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym (dni tygodnia / weekend), do instalacji grzewczych REV17.. Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym Prosta obsługa,

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 002 RAA20 RAA200 Termostaty pomieszczeniowe do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA20.. Regulacja 2-stawna Napięcie przełączane 24 250 V AC Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury Ze sterowaniem poprzez ekran dotykowy

Pomieszczeniowy regulator temperatury Ze sterowaniem poprzez ekran dotykowy 2 212 Pomieszczeniowy regulator temperatury Ze sterowaniem poprzez ekran dotykowy REV200 Regulator temperatury z własnym zasilaniem Łatwy odczyt danych na wyświetlaczu, prosta obsługa przez ekran dotykowy

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 205 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym, do instalacji grzewczych lub chłodniczych REV24.. Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym Prosta obsługa, duży

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 211 Pomieszczeniowy regulator temperatury z obsługą poprzez ekran dotykowy (ouch Screen) REV100 Regulator z własnym zasilaniem na baterie Prosta, przejrzysta obsługa funkcji przez ekran dotykowy Adaptacyjny

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 012 RAB20 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB20.1 RAB20 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 017 Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych.1 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełączaniem do ogrzewania lub chłodzenia Regulacja 2-stawna Ręczny przełącznik prędkości

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 023 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC30 Wyjścia dla 2-stawnych siłowników zaworów Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pomieszczeniowy

Bezprzewodowy pomieszczeniowy 3 072 Bezprzewodowy pomieszczeniowy regulator temperatury Programowalny (program dobowy), do instalacji grzewczych RDJ10RF/SE ryby pracy: Automatyczny, Komfort, Energooszczędny i Ochrona przed zamarzaniem

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 201 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem dobowym, do instalacji grzewczych REV13.. Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym Prosta obsługa, duży i czytelny wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 208 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym, do instalacji grzewczych REV34.. Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym Prosta obsługa, duży i czytelny wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 042 RCU20 Pomieszczeniowy regulator temperatury do instalacji ogrzewania i chłodzenia RCU20 Regulacja ciągła PI Wyjście 3-stawne dla ogrzewania lub chłodzenia Tryby pracy: normalny, energooszczędny i

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 048 RCU15 Pomieszczeniowy regulator temperatury do instalacji ogrzewania i chłodzenia RCU15 Do wyboru regulacja 2-stawna lub ciągła PI Wyjścia sterujące 2-stawne lub PWM dla ogrzewania i chłodzenia Regulacja

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 016 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB21.1 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 021 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC10 Wyjście dla 2-stawnego siłownika zaworu Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 022 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych z nagrzewnicą elektryczną RCC20 Wyjścia dla 2-stawnego siłownika zaworu i nagrzewnicy elektrycznej Wyjścia dla

Bardziej szczegółowo

Higrostaty pomieszczeniowe

Higrostaty pomieszczeniowe 1 518 Higrostaty pomieszczeniowe do wilgotności względnej QFA1 Higrostaty z mikroprzełącznikiem ze stykiem przełączającym Element pomiarowy wilgotności w postaci paska wykonanego ze stabilizowanego tworzywa

Bardziej szczegółowo

Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury

Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury 2 261 Adaptacyjny pomieszczeniowy regulator temperatury 5 trybów pracy, wybór menu za pomocą rolki nastaw REV12 Pomieszczeniowy regulator temperatury z własnym zasilaniem Prosty i intuicyjny wybór menu

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 053 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDF30 do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) z zaworem rewersyjnym Wyjścia dla 2-stawnych

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 026 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC60.1 Regulacja ciągła PI Wyjście dla 3-stawnego siłownika zaworu Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Automatyczne

Bardziej szczegółowo

RCU50... Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji CAV i VAV. Siemens Building Technologies HVAC Products RCU50 RCU50.1 RCU50.

RCU50... Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji CAV i VAV. Siemens Building Technologies HVAC Products RCU50 RCU50.1 RCU50. 3 045 RCU50 RCU50.1 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji CAV i VAV RCU50... Regulacja ciągła PI yjście 0...10 V DC dla ogrzewania lub chłodzenia Automatyczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 749 1749P01 QAA20..1 Symaro Pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA20..1.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury z 2 wyjściami 0... DC RLA162 Pomieszczeniowy regulator temperatury stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta konstrukcja.

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC RLA162 Regulator temperatury w pomieszczeniu stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 2 206 REV24RF.. Pomieszczeniowy regulator temperatury RCR10/868 REV24RF../SE z programem tygodniowym, do instalacji grzewczych lub chłodniczych, zestaw bezprzewodowy: regulator (z wbudowanym nadajnikiem

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Pomieszczeniowy czujnik temperatury 2 701 Synco 900 Pomieszczeniowy czujnik temperatury QAA910 Bezprzewodowy czujnik do pomiaru temperatury w pomieszczeniu Łączność radiowa oparta na standardzie KNX (868 MHz, dwukierunkowa) Zasilanie bateryjne

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany jest do utrzymania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia różnic ciśnienia (regulacja powietrza

Bardziej szczegółowo

Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW

Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW 1 212 Termostat podwójny Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW RAZ-TW... 2-stawny termostat regulacyjny oraz termostat ograniczenia temperatury,

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem

Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem s 1 423 Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem czasowym, niezależne sterowanie c.w.u. do instalacji ogrzewania RDE100.1 DHW Regulacja temperatury w pomieszczeniu Regulacja 2-stawna, wyjście

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 336 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC oraz przełącznik trybu pracy RLA162.1 Regulator temperatury w pomieszczeniu stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Kanałowe czujniki temperatury

Kanałowe czujniki temperatury 1 762 1761P03 1762P01 Kołnierz montażowy AQM63.0 QAM21... Symaro Kanałowe czujniki temperatury Aktywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 067 RDF310.2, RDF310.21 RDF410.21 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do montażu w puszkach przyłączeniowych do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 721 1721P010 1721P020 QAA24 QAA25 QAA27 Pomieszczeniowe czujniki temperatury z zadajnikiem wartości zadanej lub bez QAA24...27 Zastosowanie Pomieszczeniowe czujniki temperatury stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Termostat ograniczający

Termostat ograniczający 1 202 Termostat ograniczający Elektromechaniczny TW zgodnie z DIN EN 14597 RAK-TW.1..H RAK-TW.1..H.. 2-stawny ogranicznik temperatury, posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym Obciążalność

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Zadajnik pomieszczeniowy

Zadajnik pomieszczeniowy 2 703 Synco living Zadajnik pomieszczeniowy QAW910 Bezprzewodowy zadajnik pomieszczeniowy Łączność radiowa oparta na standardzie KNX (868 MHz, dwukierunkowa) Obsługa funkcji ogrzewania pomieszczenia z

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 508 Siłowniki elektryczne do zaworów z kątem obrotu 90 SQK34.00 SQK84.00 SQK34.00 napięcie zasilania 230 V AC SQK84.00 napięcie zasilania 24 V AC Sygnał sterujący 3-stawny Nominalny kąt obrotu 90 Nominalny

Bardziej szczegółowo

Przylgowe czujniki temperatury

Przylgowe czujniki temperatury 1 801 1801P01 Przylgowe czujniki temperatury QAD2 Przylgowe czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach Zakres zastosowania -30 +125/130 C / 5 95 % r.h. bez kondensacji (nie mogą być stosowane w

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, pomieszczeniowy regulator temperatury z programem czasowym

Bezprzewodowy, pomieszczeniowy regulator temperatury z programem czasowym 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezprzewodowy, pomieszczeniowy regulator temperatury z programem czasowym Do instalacji ogrzewania RDE100.1RFS Regulacja temperatury w pomieszczeniu Regulacja 2-stawna, wyjście

Bardziej szczegółowo

Termostat P. Termostaty Elektroniczny termostat pokojowy z zegarem sterującym do siłowników elektrotermicznych

Termostat P. Termostaty Elektroniczny termostat pokojowy z zegarem sterującym do siłowników elektrotermicznych Termostat P Termostaty Elektroniczny termostat pokojowy z zegarem sterującym do siłowników elektrotermicznych IMI HEIMEIER / Termostaty i siłowniki / Termostat P Termostat P Elektroniczny termostat pokojowy

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy temperatury

Regulator różnicy temperatury 3 337 Synco 100 Regulator różnicy temperatury R27 Regulator różnicy temperatury do sekwencyjnego sterowania zasobnikami i kotłami. Zwarta konstrukcja. Wyjście sterujące 2-położeniowe 24...230 V AC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Przylgowe czujniki temperatury

Przylgowe czujniki temperatury 1 801 1801P01 Przylgowe czujniki temperatury QAD2 Przylgowe czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach Zakres zastosowania -30 +125/130 C / 5 95 % r.h. bez kondensacji (nie mogą być stosowane w

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowy regulator temperatury

Zanurzeniowy regulator temperatury 3 333 Synco 100 Zanurzeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC RLE162 Regulator zanurzeniowy do regulacji temperatury po stronie wody w małych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY KARTA KATALOGOWA Regulator CM707 jest przeznaczony do czasowej regulacji w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Może być stosowany jako zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 057 RDF110 RDF110/IR RDF110.2 RDF110.2/IR Pomieszczeniowe regulatory temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) RDF110

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany do regulacji i utrzymywania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia zmian ciśnienia (regulacja

Bardziej szczegółowo

Kanałowy regulator temperatury

Kanałowy regulator temperatury 3 332 Synco 100 Kanałowy regulator temperatury z 2 wyjściami 0...10 V DC RL162 Kanałowy regulator temperatury do regulacji temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego w instalacjach wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowy regulator temperatury

Zanurzeniowy regulator temperatury 3 334 Synco 100 Zanurzeniowy regulator temperatury z wyjściem 3-położeniowym RE132 Zanurzeniowy regulator temperatury do instalacji grzewczych. Zwarta konstrukcja. Sterowanie 3-położeniowe. oże być stosowany

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów

Siłowniki elektryczne do zaworów 4 895 SSC81, SSC61... Siłowniki elektryczne do zaworów SSC81 SSC61... o skoku nominalnym 5,5 mm SSC81 SSC61 SSC61 napięcie zasilania 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny napięcie zasilania 24 V AC sygnał

Bardziej szczegółowo

Termostat bezpieczeństwa Elektromechaniczny STB zgodnie z DIN 3440

Termostat bezpieczeństwa Elektromechaniczny STB zgodnie z DIN 3440 1 189 Termostat bezpieczeństwa Elektromechaniczny STB zgodnie z DIN 3440 RAK-ST... Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym Obciążalność styki 11-12:

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne OEM Siłowniki elektryczne do zaworów VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... Napięcie zasilania 230 V AC, 3-stawny sygnał sterujący Siła pozycjonowania 300 N Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do przepustnic powietrza

Siłowniki do przepustnic powietrza 4 621 OpenAir TM Siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, 24 V AC / 230 V AC GEB...1 Siłowniki z silnikiem elektrycznym ze sterowaniem 3-stawnym lub ciągłym. Moment obrotowy 15 Nm, samocentrujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 891 SSB... bez przełącznika pomocniczego SSB...1 z przełącznikiem pomocniczym Siłowniki elektryczne do zaworów VVP45..., VXP45..., VMP45... (maks. D25, k VS = 6,3 m 3 /h) SSB31... SSB31... napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do zaworów grzejnikowych

Siłowniki do zaworów grzejnikowych Siłowniki do zaworów grzejnikowych o skoku nominalnym 2,5 mm 4 893 SSA31... SSA81... 80130 80117 SSA... bez przełącznika pomocniczego SSA...1 z przełącznikiem pomocniczym Siłowniki elektromechaniczne do

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M OPIS BHT-1000-M jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń w systemach SMART-CONTROL lub innych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF

REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF KARTA KATALOGOWA WŁAŚCIWOŚCI Regulator CM67 Z nie wymaga połączeń elektrycznych pomiędzy termostatem pomieszczeniowym a głowicami sterującymi lub kotłem Niezawodna komunikacja

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 ze sprężyną powrotną / bez sterowania ręcznego SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2 SQS85.00, SQS85.03 bez sprężyny powrotnej / ze sterowaniem ręcznym Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym

Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym 3 058 RDF210, RDF210.2, RDF210/IR, RDF210.2/IR Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej 1 514 QFM81.21 QFM81.2 Higrostaty kanałowe do wilgotności względnej QFM81... Dwustawne higrostaty z mikroprzełącznikiem Czujniki pomiarowym wilgotności kompensowany od wpływu temperatury Stabilizowany

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 608 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, GAP19 Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 ACVATIX Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47.., VXP47.., VMP47.. napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Termostat regulacyjny / RAZ-ST... Termostat bezpieczeństwa Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i STB zgodnie z DIN 3440

Termostat regulacyjny / RAZ-ST... Termostat bezpieczeństwa Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i STB zgodnie z DIN 3440 1 192 Termostat podwójny Termostat regulacyjny / RAZ-ST... Termostat bezpieczeństwa Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i zgodnie z DIN 3440 Termostat regulacyjny oraz termostat bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 506 Siłowniki elektryczne do zaworów i klap z kątem obrotu 90 napięcie zasilania 230 V AC napięcie zasilania 230 V AC napięcie zasilania 24 V AC Sygnał sterujący 3-stawny Nominalny kąt obrotu 90 Przełącznik

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Poradnik montażu i użytkowania TYBOX. Termostat programowalny. TYBOX Wersja z bateriami TYBOX Wersja z zasilaniem 230V TYBOX

Poradnik montażu i użytkowania TYBOX. Termostat programowalny. TYBOX Wersja z bateriami TYBOX Wersja z zasilaniem 230V TYBOX Poradnik montażu i użytkowania TYBOX Termostat programowalny 6050382 6050383 TYBOX 710 - Wersja z bateriami TYBOX 711 - Wersja z zasilaniem 230V TYBOX - 2 - Ostrzeżenia Przed przystąpieniem do montażu

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 895 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP45..., VXP45..., VMP45... SSC31 SSC61... SSC31 napięcie zasilania 230 V AC sygnał sterujący 3-stawny napięcie zasilania 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny SSC61

Bardziej szczegółowo

Czujniki kanałowe. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. do pomiaru wilgotności względnej (wysoka dokładność) i temperatury

Czujniki kanałowe. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. do pomiaru wilgotności względnej (wysoka dokładność) i temperatury 1 882 1882P01 Symaro Czujniki kanałowe do pomiaru wilgotności względnej (wysoka dokładność) i temperatury QFM31 Napięcie zasilania 24 V AC / 13,5...3 DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC / 4 20 ma wilgotności

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo