Możliwoś i zarządza ia gospodarką

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwoś i zarządza ia gospodarką"

Transkrypt

1 Możliwoś i zarządza ia gospodarką e ergety z ą w g i a h Seminarium Energetyka prosumencka w gminie Katowice, 29 listopada 2013 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS E ergia Sp. z o.o.

2 Plan prezentacji Audyt energetyczny żrzedsięwzięcia poprawy efektywno ci energetycznej - przykład Eksploatacja ukierunkowana na optymalizację zu ycia mediów śziałania organizacyjne Zebranie i opracowanie danych dla dużej liczby obiektów projekt przykładowy Instalacje przemysłowe wykorzystanie danych pomiarowych Analiza charakterystyki i wybór metody regulacji pompy Możliwo ci uzyskania oszczędno ci Monitoring on-line i sterowanie pracą obiektów Szkolenia i kształtowanie dobrych nawyków Śzęste problemy w zarządzaniu gospodarką energetyczną i możliwe działania Zasoby ludzkie i techniczne zadania, kompetencje, narzędzia informatyczne Procedury - system zarządzania energią ISO Przedsięwzięcia grupowe Oszacowanie uzyskanych oszczędno ci Metody obliczeń opisane w protokole IPMVP Międzynarodowy Protokół Pomiarów Eksploatacyjnych i Weryfikacji (International Performance Measurement and Verification Protocol)

3 Audyt energetyczny w gminie Gminy ponoszą koszty eksploatacji znacznej liczby obiektów komunalnych Ceny netto audytów energetycznych szczegółowych dla poszczególnych grup budynków* Budynki jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej zł Budynki wielorodzinne, biurowce i inne budynki użyteczno ci publicznej o niezbyt skomplikowanym kształcie bryły i kubaturze do m zł Szkoły, szpitale, duże budynki użyteczno ci publicznej o skomplikowanym kształcie bryły i obiekty o kubaturze powyżej m3 - od zł Budynki z grupy III z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie budynku - od zł * Dane na podstawie opracowania Zrzeszenia Audytorów Energetycznych Audyt 100 obiektów komunalnych to koszt od 250 do 400 tys. zł Metodę znaczącego obni enia kosztów audytu opracowali my przy okazji realizacji projektu Smart Grid żs w żolitechnice ląskiej Audyt 86 obiektów na czterech kampusach Analiza potencjału dla poprawy efektywno ci energetycznej i instalacji OZE Eksport danych w strukturze tablicy wielowymiarowej do arkusza Excel

4 Audyt e ergety z y o iektów Polite h iki Śląskiej Audyt wykonany w dwóch etapach Audyt wstępny dla wszystkich obiektów Zadanie to można powierzyć administratorom budynków lub osobom odpowiedzialnym za eksploatację instalacji. Dane zebrane w trakcie audytu mogą być wprowadzone do wcze niej przygotowanych arkuszy Excel, a następnie zaimportowane do systemu, który umożliwi przeprowadzenie zbiorczej analizy i wskazanie obiektów o największym potencjale poprawy efektywno ci Szczegółowy audyt efektywno ci energetycznej dla wybranych obiektów wykonany przez specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach Wykorzystanie systemu Audyt Energetyczny do opracowania danych Możliwo ć zdefiniowania parametrów dostosowanych do specyfiki projektu Wprowadzenie szablonu opisu obiektu Słowniki zapewniających segmentację i utrzymanie jako ci danych Analiza wielowymiarowa dane zagregowane i szczegółowe w różnych układach

5 Przykład a alizy w syste ie Audyt E ergety z y

6 Analiza danych obiektów w arkuszu Excel

7 Audyt i stala ji prze ysłowy h Wyniki badań ujawniają gorsze warto ci parametrów i wskaźników ekonomicznych Producent kolektorów przyznał się do niedotrzymania deklarowanej sprawno ci kolektorów Poprawa efektywno ci wymaga zwiększenia powierzchni kolektorów 3-5 razy i pojemno ci zasobników z 1,25 m3 do 4-6 m3 Źródło: Preze ta ja PK THERMA J. Niedokos, T. Berowski; III Se i ariu Zrów oważo y Rozwój G i y, Bielsko-Biała, wrzesień r. W audycie instalacji przemysłowych kluczową rolę odgrywają pomiary Wyznaczenie rzeczywistych charakterystyk technicznych dla urządzeń o długim okresie eksploatacji Okre lenie rzeczywistych parametrów eksploatacyjnych w przypadku nowych urządzeń, które nie są jeszcze użytkowane na masową skalę, jak OZE Interesujące może być oferta wykonania czasowego monitoringu jako usługi Wykorzystanie specjalistycznych urządzeń pomiarowych, ocena wyników pomiarów, wnioski i zalecenia odno nie dalszej eksploatacji

8 Działa ia i westy yj e - dobór metody regulacji pompy Dławie ie 355 m3/h; 155 m Upust 550 m3/h; 122 m Wydaj ość ez regula ji Wydaj ość pożąda a Zmienne obroty 355 m3/h; 122 m Źródło: żakiet dla Efektywno ci Energetycznej / żrojektowanie; M. Kasprzyk, ENERGŻżŻMIAR Sp. z o.o. referat Regulacja urządzeń pomocniczych ogólne zasady.

9 Możliwoś i poprawy efektyw oś i e ergety z ej zespołu po p Ższczędno ci zu ycia energii mogą sięgać 40% Poprawa działania systemu regulacji i sterowania -20% Wprowadzenie ulepszonych rozwiązań instalacji - 10% Lepszy dobór pomp do instalacji - 4% Poprawienie obsługi pomp i eksploatacji instalacji - 3% Instalowanie pomp o wyższych sprawno ciach - 3% Ższczędno ci przy obni eniu zu ycia energii o 10% i cenie energii 300 zł/mwh Dla obiektu zużywającego rocznie ok MWh energii zł Przy zużyciu na poziomie 2,5 tys MWh - 75 tys. zł Źródło: Publikacja stowarzyszenia Europump R. Barbarulo : Inicjatywy Europump i Amerykańskiego Instytutu Hydrauliki. XII FŻRUM U YTKŻWNIKÓW żżmż, Ustroń, 2006, Materiały konferencyjne dzięki uprzejmo ci AMEplus Sp. z o.o.

10 Przykład syste u sterowa ia rozwiąza ie AMEplus dla MPWiK w Lu i ie Śzynniki poprawy efektywno ci Zapewnienie poprawnego reżimu pracy instalacji Wczesne wykrywanie usterek śodatkowe mo liwo ci Monitoring zużycia energii Uwzględnienie zużycia energii w algorytmach sterowania Zakres wdro enia systemu dla Zakładu Uzdatniania Wody Studnie głębinowe Wizualizacja, harmonogram i sterowanie pracą pomp Filtr, dmuchawy, sprężarki oraz pompy płuczne Harmonogram płukań, historia płukań Odstojnik i dozownik chloru, zbiorniki wody uzdatnionej wizualizacja zbiorników wody uzdatnionej, pracy chloratorów i pomp II stopnia Alarmy, raporty, analizy Źródło: Doku e ta ja syste u udostęp io a przez AMEplus Sp. z o.o.

11 Orga iza ja i zarządza ie w gospodar e e ergety z ej Śzęste problemy w zarządzaniu gospodarką energetyczną Znaczne obciążenie pracą i brak możliwo ci zatrudnienia dodatkowych osób Ograniczenie obszaru działania i zakresu prac Decyzje podejmowane na podstawie fragmentarycznych danych Utrudnienia w przygotowaniu wniosków o finansowanie zewnętrzne Brak osób o odpowiednich kompetencjach w zakresie energii cieplnej i elektrycznej Problem z interpretacją pozyskiwanych danych Słabsza pozycja w negocjacjach z dostawcami mediów Brak wyodrębnionej komórki odpowiedzialnej za zarządzanie gospodarką energetyczną Rozwiązania organizacyjne Wciągnięcie do pracy osób spoza urzędu gminy Osoby odpowiedzialne za eksploatację zespołów obiektów, jak szkoły, obiekty sportowe, administratorzy budynków Wdrożenie odpowiednich systemów i narzędzi informatycznych Outsourcing usług gospodarki energetycznej Wdrożony informatyczny system ewidencji i monitoringu, optymalnie z dostępem internetowym Uzgodnienie katalogu usług i oczekiwanych efektów

12 Ko ep ja syste u dla zarządza ia gospodarką e ergety z ą Syste y zarządza ia ogól ego i koszta i e ergią Planowanie Controlling energetyczny Zarządza ie przedsięwzię ia i Wyspe jalizowa e oduły zada iowe Raportowanie Zarządza ie Majątkie Trwały i E ergią Ewide ja o iektów, urządzeń, przyłą zy, li z ików, ier ików, u ów, e ik Rejestra ja da y h z audytów efektyw oś i e ergety z ej I westy je ukieru kowa e a opty aliza ję zuży ia ediów e ergety z y h A alizy i ży ierskie Dobór parametrów OZE Monitoring i Sterowanie Bieżą e po iary zuży ia ediów Sterowa ie i regula ja ezpośred ia Syste sterowa ia adrzęd ego Wizualiza ja sta u urządzeń i aktual y h para etrów Opty aliza ja pra y urządzeń i zuży ia ediów System Analityczny Integracja danych pomiarowych, technicznych i ekonomicznych Wielowy iarowe a alizy zuży ia ediów Profilowa ie zuży ia e ergii O e a sta u te h i z ego urządzeń Wyli ze ie osz zęd oś i Na podstawie Pakietu dla Efektyw oś i E ergety z ej LGBS E ergia

13 Outsour i g usług gospodarki e ergety z ej Żutsourcing jest doskonałym rozwiązaniem dla urzędów i przedsiębiorstw, które nie zatrudniają odpowiedniej kadry własnych in ynierów Dla osiągnięcia pełnych korzy ci z uruchomienia informatycznych systemów monitoringu, sterowania i zarządzania zużyciem mediów, konieczna jest stała analiza i interpretacja danych udostępnianych w tych systemach Realizacja tego zadania wymaga okresowego zaangażowania specjalistów posiadających kompetencje z różnych dziedzin Uruchomienie usług outsourcingowych Etap 1: Przygotowanie Audyt, który pozwoli na poznanie struktury i specyfiki użytkowania poszczególnych mediów, a także gospodarowania nimi Podstawa dla przygotowa ia u owy a świad ze ie usług Wykorzystanie do opracowania odpowiednich procedur wspo agają y h opty aliza ję gospodarki energetycznej Etap 2: śziałania bieżące Stały nadzór nad zużyciem mediów Okresowe analizy zgromadzonych danych Audyty mocy zamówionych dla energii elektrycznej i ciepła Ocena stanu technicznego urządzeń

14 Syste zarządza ia e ergią ISO 5 Norma PN EN ISŻ 50001:2011 została zatwierdzona i opublikowana w listopadzie 2011 roku i zastąpiła normę żn EN 16001:2009 Żkre la wymagania dla systemu zarządzania energią, który pozwoli przedsiębiorstwu na systematyczne dą enie do ciągłej poprawy efektywno ci u ytkowania energii W oparciu o normę przedsiębiorstwo mo e opracować politykę energetyczną, która wyznaczy cele i plany działania, uwzględniając obowiązujące wymagania prawne Norma mo e funkcjonować niezale nie lub mo e być zintegrowana z innymi systemami zarządzania Korzy ci z wdro enia oraz certyfikacji systemu zarządzania energią: Poprawa efektywno ci energetycznej. Zmniejszenie kosztów energii (redukcja zużycia energii). Redukcja emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzenie wła ciwego nadzoru nad systemem zarządzania energią w organizacji. Zgodno ć z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywno cią energetyczną. Możliwo ć integracji z innymi systemami zarządzania. Źródło: Urząd Dozoru Te h i z ego

15 Przedsięwzię ia podej owa e w grupa h Zakup energii elektrycznej na wolnym rynku Lokalne sieci smart grid i wyspy nowej energii Internetowe Laboratorium ilab-epro Śląska Sieć Laboratoriów Specjalistycznych Energetyki Prosumenckiej Inicjatywa Politechniki ląskiej i Stowarzyszenia Klaster 3x20 Osiedla domów zero-energetycznych i plus-energetycznych Projekty europejskie Bornholm EcoGRID, Islandia, Corvo, El Hierro żreferencje dla działań grupowych w perspektywie finansowej Zintegrowane inwestycje terytorialne Zachęty do współpracy przemysłu, nauki i samorządów

16 Sza owa ie osz zęd oś i zgod ie z protokołe Źródło: Efficiency Valuation Organization, FEWE IPMVP, vol. 1 IPMVP

17 Informacje o LGBS Energia Sp. z o.o. LGBS Energia Spółka została utworzona w ramach projektu Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii, działanie 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Misją spółki jest dostarczanie rozwiązań informatycznych i usług wspierających działania na rzecz poprawy efektywno ci energetycznej i obniżenia kosztów energii. Realizujemy projekty dla sektora usług komunalnych i przemysłu. Nasze strony Serwis Gmina Energia IT żartnerstwa i współpraca Stowarzyszenie Klaster 3x20 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Śités Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii LGBS Polska ENERGOPOMIAR AMEplus Sp. z o.o. Energomoc-Wzorcownia Sp. z o.o.

18 Kieru ki działal oś i Projektowanie i produkcja oprogramowania Budowa Pakietu dla Efektywno ci Energetycznej Aplikacje na indywidualne zamówienie Integracja istniejących rozwiązań Rozwiązania pod klucz Monitoring zużycia mediów i usługi związane z prowadzeniem gospodarki energetycznej Modernizacja o wietlenia ulicznego Usługi informatyczne Budowanie koncepcji złożonych rozwiązań IT Wdrożenia systemów własnych i obcych Utrzymanie i rozwój systemów Doradztwo biznesowo-informatyczne 18

19 Pakiet dla Efektyw oś i E ergety z ej I for aty z y syste zarządza ia gospodarką e ergety z ą Audyt Energetyczny Zuży ie Mediów Budynki i Instalacje Monitoring Programy Zarządza ia E ergią Odbiorniki i Źródła E ergii Grafikowanie Inwestycje Ekoenergetyczne Zarządza ie Finansowe System Wspomagania Decyzji Analizy Zuży ia Mediów Symulator Szacowanie Osz zęd oś i Optymalizator Billing Rozliczenie Odbiorców Produkty Moduły gotowe Moduły zaplanowane na drugą połowę 4 r. Zuży ie Mediów

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy energii elektrycznej i efektywność energetyczna

Grupowe zakupy energii elektrycznej i efektywność energetyczna Grupowe zakupy energii elektrycznej i efektywność energetyczna doświadczenia miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU U KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca ca Komisji ds. Lokalnej Polityki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zbigniew PLUTECKI, Ewelina KRUPA Streszczenie: Jednym z ważniejszych narzędzi dla poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

Pakiet dla Efektywności Energetycznej

Pakiet dla Efektywności Energetycznej Pakiet dla Efektywności Energetycznej Przegląd systemu 2/28/2012 Aplikacje dla spółek energetycznych Audyt Energetyczny Zużycie Mediów Budynki i Instalacje Monitoring Billing Energia elektryczna Multimedia

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum ISO 14000 Wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw

Polskie Forum ISO 14000 Wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw Polskie Forum ISO 14000 Wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw Seminarium internetowe 7marca2011 r. Nowoczesne systemy zarządzania Tomasz Gasiński

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

JAK ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

JAK ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Wojewódzki Fundusz Ochr ony Śr odowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach JAK ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH www.fewe.pl AUTORZY

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw (24 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org.

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org. PROGRAM BEZPIECZNI DLA ŚRODOWISKA Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjęto działania zmierzające do stworzenia s i wprowadzenia w praktyce programu

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP)

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Autorzy: Jerzy Piszczek Sławomir Pasierb Łukasz Polakowski Szymon Liszka Katowice, październik 2009 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU 2 SZANOWNI PAŃSTWO, Celem deklaracji środowiskowej jest przekazanie opinii publicznej i wszystkim zainteresowanym stronom informacji

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo