HISTORIA FIRMY. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIA FIRMY. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o."

Transkrypt

1

2 Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. HISTORIA FIRMY Historia rozwoju Energopomiaru, od firmy świadczącej głównie prace pomiarowe do nowoczesnej spółki podejmującej się specjalistycznych prac doradczych, nierozerwalnie wiąże się z rozwojem i przekształceniami krajowej energetyki. Z dniem 1 sierpnia 1950 r. na bazie Centralnego Laboratorium Energetyki w strukturze Zakładów Budowy Elektrowni Energobudowa powołano Zakład Badań i Pomiarów Energopomiar. W 1952 r. Minister Energetyki nadał Energopomiarowi status i uprawnienia samodzielnego przedsiębiorstwa państwowego. Przedmiotem działalności były pomiary cieplne i elektryczne w elektrowniach oraz zakładach sieciowych, prowadzenie laboratorium cieplnego, elektrycznego i chemicznego oraz wdrażanie postępu technicznego w energetyce. W 1991 r. Energopomiar został przekształcony z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

3 tradycja i nowoczesność MISJA Doskonaląc procesy energetyczne i przemysłowe zapewniamy bezpieczeństwo, komfort i czystość środowiska naturalnego FIRMA DZISIAJ Od 1991 r. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółką kieruje dwuosobowy Zarząd w składzie: Adam Smolik - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Beata Gibek - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy. Udziałowcami w firmie są największe polskie elektrownie, Południowy Koncern Energetyczny SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Skarb Państwa oraz osoby fizyczne. Spółka prowadzi działalność poprzez następujące jednostki organizacyjne: Zakład Techniki Cieplnej Zakład Ochrony Środowiska Zakład Chemii i Diagnostyki Centralne Laboratorium Biuro Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego Biuro Systemów Zarządzania i Ocen

4 Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. PROFIL DZIAŁALNOŚCI Energopomiar świadczy usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dotyczące procesów, układów i urządzeń energetycznych, cieplno mechanicznych, chemii energetycznej i ochrony środowiska. Działalność firmy obejmuje również analizy chemiczne i fizykochemiczne, szkolenia i konsultacje w zakresie systemów zarządzania, oceny jakości i certyfikację wyrobów stosowanych w energetyce, a także doradztwo w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi oraz usługi Inżyniera Kontraktu. Ofertę usług dostosowujemy do zmian na rynku po to, aby wciąż zasługiwać na miano partnera polskiej energetyki. Energopomiar podejmuje się realizacji nowych prac doradczych i badawczych, takich które są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby rynku. Obok pomiarów i badań dużą rolę odgrywa doradztwo w rozwiązywaniu problemów związanych z eksploatacją, efektywnością energetyczną, spełnianiem limitów emisyjnych, budową nowych mocy wytwórczych. Co nas wyróżnia: doświadczona i wykwalifikowana kadra inżynierska nowoczesna aparatura pomiarowo badawcza i mobilne laboratoria akredytacje i uprawnienia gwarantujące najwyższą jakość usług KLIENCI Energopomiar realizował prace we wszystkich polskich elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych oraz w większości elektrociepłowni przemysłowych. Spółka obsługuje również klientów z różnych branż sektora przemysłu, ciepłownictwa i gospodarki komunalnej. Referencje firmy obejmują prace realizowane za granicą: w Czechach, Słowacji, Niemczech, Węgrzech, Słowenii, Serbii, Bułgarii, Grecji, Turcji, Białorusi, Algierii, Egipcie, Indiach, Iraku, Iranie, Libii, Maroku, Pakistanie, na Litwie.

5 partner energetyki ZESPÓŁ PROFESJONALISTÓW Energopomiar szczyci się wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską w wielu specjalnościach. Wiedza, doświadczenie i doskonała znajomość obiektów polskiej energetyki to nasza przewaga konkurencyjna. Obecnie firma zatrudnia 270 pracowników. Nasi specjaliści zgłosili do Urzędu Patentowego wiele rozwiązań, które uzyskały ochronę prawną w postaci patentu lub wzoru użytkowego. Pracownicy Energopomiaru uczestniczą w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do spraw: jakości wody badania chemiczne - substancje nieorganiczne urządzeń cieplno - mechanicznych w energetyce pomp i turbin wodnych badań nieniszczących przekaźników elektrycznych i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej KONFERENCJE I PUBLIKACJE Od lat Energopomiar ma swój udział w szerzeniu wiedzy technicznej, aktywnie uczestnicząc w seminariach i konferencjach oraz organizując własne. W 2009 r. po raz czwarty odbyło się Forum Dyskusyjne Doświadczenia eksploatacyjne instalacji odsiarczania spalin, a po raz siódmy konferencja pn. Diagnostyka i chemia dla energetyki. Co roku Energopomiar i PKE SA Elektrownia Łaziska organizują konferencję poświęconą systemom zarządzania w energetyce. W ostatnich latach firma była też gospodarzem dwóch konferencji: Kogeneracja wysokosprawna, energia zielona, emisja CO 2 wymogi, metodyka i kontrola eksploatacji w ujęciu praktycznym oraz Gospodarka paliwowa oraz techniczna kontrola eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni. Konferencje i fora dyskusyjne Energopomiaru pozwalają na wymianę doświadczeń, twórczą dyskusję specjalistów z danej branży oraz integrację środowiska. Już w połowie lat 50. Energopomiar wydawał własny kwartalnik AEP - Z archiwum Energopomiaru, który zawierał artykuły przedstawiające doświadczenia i problemy techniczne związane z wykonywanymi pracami. W 1961 r. zamiast wspomnianego kwartalnika rozpoczęto publikację Biuletynu Naukowo - Technicznego Energopomiaru jako dodatku do Energetyki. Obecnie Biuletyn wydawany jest 5-6 razy w roku jako integralna część tego miesięcznika. Nasi pracownicy publikują artykuły w wielu czasopismach branżowych.

6 Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ efektywność energetyczna, kogeneracja wysokosprawna, rozliczenia emisji CO 2, gospodarka paliwowa doradztwo, opinie, ekspertyzy studia benchmarkingu i audyty energetyczne pomiary i badania, koncepcje i oceny spalania lub współspalania biomasy, paliw alternatywnych i odpadów wnioski koncesyjne, dokumentacje uwierzytelniające i opinie dla URE o poprawności sposobu produkcji energii odnawialnej badania i regulacje w celu optymalizacji procesu spalania pod względem sprawności i emisji zanieczyszczeń turbozespoły, kotły, urządzenia pomocnicze, chłodnie, układy chłodzenia badania, pomiary gwarancyjne i eksploatacyjne, diagnostyka układy kontrolno - pomiarowe, automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń - modernizacje, uruchomienia, odbiory, badania i oceny techniczne wdrażanie systemów techniczno - ekonomicznej kontroli eksploatacji elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni z wykorzystaniem bilansów i metodyki TKE wzorcowanie aparatury i doradztwo w zakresie prowadzenia nadzoru metrologicznego ZAKŁAD CHEMII I DIAGNOSTYKI urządzenia gospodarki wodno ściekowej, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody badania, doradztwo techniczne, koncepcje, nadzór i serwis technologiczny badania technologiczne wody i ścieków chemiczne czyszczenie i dmuchanie parą urządzeń i instalacji energetycznych trawienie kotłów kontrola obiegów wodno-parowych bloków energetycznych i ciepłowniczych badania szybkości korozji i technologie antykorozyjne badania i pomiary metaloznawcze systemy pomiarów fizykochemicznych - projektowanie, produkcja elementów układów pomiarowych, doradztwo techniczne, kompletacje dostaw, montaż, nadzory, uruchomienie i serwis

7 z ekspertem łatwiej ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA pomiary emisji zanieczyszczeń i pomiary równoległe systemów ciągłego pomiaru emisji zgodnych z PN-ISO pomiary emisji zanieczyszczeń składników gazowych (SO 2, NO x, NH 3, N 2 O, HF, HCl, TOC, CO, CO 2, O 2 ) i zanieczyszczeń pyłowych badania i ekspertyzy na potrzeby sprawozdań do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń urządzenia ochrony powietrza, instalacje odsiarczania i odazotowania spalin pomiary gwarancyjne i eksploatacyjne, doradztwo, analizy ekologiczne i ekonomiczne budowy i modernizacji instalacji, koncepcje pomiary hałasu środowiskowego - od urządzeń i na stanowiskach pracy doradztwo przy pozyskiwaniu dotacji z funduszy unijnych koncepcje, studia wykonalności, raporty i oceny oddziaływania na środowisko, wnioski o dofinansowanie, monitoring formalno-prawny projektów inwestycyjnych pozwolenia zintegrowane - opracowanie i aktualizacja programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami monitoring środowiska w rejonie obiektów przemysłowych i składowisk odpadów - badania stanu i jakości środowiska w rejonie składowisk ekspertyzy i doradztwo w zakresie możliwości zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS) i innych odpadów badanie stężenia pierwiastków naturalnie promieniotwórczych K-40, Ra-226, Th-228 CENTRALNE LABORATORIUM analizy chemiczne i fizykochemiczne paliw, biopaliw, popiołów, wody, ścieków, osadów różnego pochodzenia, osadów na powierzchniach rur analizy odpadów i biomasy wyznaczanie wskaźników utleniania i emisji CO 2 badania zawartości rtęci w paliwach, wodach i ciałach stałych analizy olejów turbinowych, hydraulicznych i przekładniowych pomiary na stanowiskach pracy

8 Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. BIURO DORADZTWA I NADZORU INWESTYCYJNEGO doradztwo inwestycyjne i techniczne w zakresie instalacji i urządzeń ochrony powietrza, bloków i urządzeń energetycznych oraz urządzeń gospodarki wodno ściekowej doradztwo techniczne oraz formalno - prawne przy organizacji przetargów na wybór wykonawców instalacji energetycznych i przemysłowych, w tym opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Inżynier Kontraktu monitoring finansowy inwestycji analizy ekonomicznej opłacalności inwestycji doradztwo przy rozliczaniu i przekazywaniu na majątek realizowanych inwestycji - kwalifikacja nakładów inwestycyjnych na środki trwałe zgodnie z KŚT BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN systemy zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO/IEC doradztwo, szkolenia, audity ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (wg PN-N-18002, RISK SCORE) pomoc przy wdrażaniu systemu zarządzania społeczną odpowiedzialnością (wg normy SA 8000) zarządzanie ryzykiem zgodnie z zasadami COSO II certyfikacja przydatności wyrobów do instalowania w energetyce certyfikacja zgodności wyrobów z dokumentami normatywnymi (akredytacja PCA nr AC 143) szkolenia i doradztwo przy wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania w laboratoriach akredytowanych według ISO/IEC 17025

9 jakość i doświadczenie SYSTEM ZARZĄDZANIA I AKREDYTACJE Energopomiar posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO Wdrożyliśmy też system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oparty o wymagania normy PN-N Ponadto firma rozpoczęła wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO Energopomiar posiada dwie akredytacje PCA laboratoriów badawczych według PN-EN ISO 17025: nr AB w dziedzinie: chemia, właściwości fizyko-chemiczne, nr AB w dziedzinie: środowisko ogólne, radiacja (akredytacją objęte są pomiary emisji i hałasu oraz badania promieniotwórczości naturalnej). Firma jest również akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby (nr AC 143) według PN-EN Do akredytacji według normy PN-EN ISO/IEC przygotowuje się Dział Monitoringu Środowiska. Planowana jest również akredytacja Laboratorium Metrologicznego w zakresie wzorcowania.

10 Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. UPOWAŻNIENIA Energopomiar został upoważniony przez: Ministerstwo Przemysłu i Handlu do wydawania opinii o jakości typu urządzeń przeznaczonych do stosowania w krajowej energetyce Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego do prowadzenia badań w zakresie metaloznawstwa i korozji uznanie II stopnia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach do wykonywania pomiarów warunków na stanowiskach pracy Prezydenta Miasta Gliwice do prowadzenia działalności szkoleniowej jako niepubliczna placówka oświatowa NAGRODY Energopomiar jest laureatem konkursu JAKOŚĆ ROKU 2008, organizowanego przez redakcję Biznes Raportu wspólnie z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji SA. Tytuł został przyznany Energopomiarowi za usługi pomiarowe, badawcze i doradcze. Opracowana w Dziale Trawienia i Oczyszczania Energopomiaru technika cichego dmuchania kotłów została wyróżniona w konkursie INNOWACJA ROKU 2008, realizowanym pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Centrum Innowacji FIRE oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji OPI. Energopomiar trzykrotnie uzyskał tytuł GAZELI BIZNESU - nagrodę przyznawaną przez dziennik Puls Biznesu dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Energopomiar wspiera organizacje działające na rzecz społeczności lokalnej oraz stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność społeczną o charakterze ogólnopolskim. Na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby dzieci zwłaszcza tych z domów dziecka oraz chorych, potrzebujących środków na leczenie i rehabilitację. Firma bierze udział w akcjach charytatywnych, polegających na organizacji wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, Wigilii i Dnia Dziecka oraz przygotowaniu wyprawek szkolnych.

11 Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. ul. gen. J. Sowińskiego Gliwice tel. (032) centrala tel. (032) sekretariat Zarządu fax (032) ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ tel. (032) fax (032) ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA tel. (032) fax (032) ZAKŁAD CHEMII I DIAGNOSTYKI tel. (032) fax (032) CENTRALNE LABORATORIUM tel. (032) fax (032) BIURO DORADZTWA I NADZORU INWESTYCYJNEGO tel. (032) fax (032) BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN tel. (032) fax (032) data wydania: sierpień 2009

12 Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. ul. gen. J. Sowińskiego 3, Gliwice tel. (032) , , fax (032)

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Dobre praktyki wspierania rozwoju pracowników w firmach Publikacja powstała

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI CERTYFIKATY W TURYSTYCE dr inż. Jaonna Chabiera

EUROPEJSKI SYSTEM AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI CERTYFIKATY W TURYSTYCE dr inż. Jaonna Chabiera EUROPEJSKI SYSTEM AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI CERTYFIKATY W TURYSTYCE dr inż. Jaonna Chabiera Wstęp Akredytacja i certyfikacja dotyczy szeroko rozumianej jakości działań i ma szczególne znaczenie w potwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011

INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011 INFORMACJE O FIRMACH NOMINOWANYCH DO NAGRODY GOSPODARCZEJ STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZA ROK 2011 ul. Janosika 8, 71-424 Szczecin tel. 91 44 96 090 NIP 851-29-42-637 biuro@som.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Konkluzje BAT ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania BAT-AEPL

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - wdrażanie białych certyfikatów Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń 2011

Kalendarium wydarzeń 2011 Kalendarium wydarzeń 2011 Styczeń ENEA S.A. uruchamia nowy edukacyjny serwis internetowy, promujący ekologiczne postawy www.wkontakcieznatura.pl. Wiceprezes Zarządu ENEA Operator ds. infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo