Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną"

Transkrypt

1 Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

2 Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy finansowej na lata

3 Saldo transferów finansowych pomiędzy Polską a UE w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2014 r. (w mln EUR) Od 2004 do 2013 Styczeńkwiecień 2014 Razem Transfery z UE Wpłaty i zwroty do budżetu UE Saldo W Transferach z UE - środki finansowe na Politykę Spójności to 60,7 mld Eur, a na Wspólną Politykę Rolną 32,1 mld Eur.

4 Transfery środków z budżetu UE związane ze wsparciem rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2014 r. (w mld euro, ceny bieżące) , , , Rolnictwo i rozwój wsi Płatności bezpośrednie Rozwój wsi 1,4 Interwencje rynkowe 0,1 Pozostałe transfery WPR ¹

5 Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne oraz środki z UE w latach (w mln zł) Źródło: MRIRW 5

6 Realizacja płatności bezpośrednich w mld zł ,29 10,94 Finansowanie wpólnotowe Finansowanie krajowe 10,86 8,70 7,84 11,33 12, ,72 3,56 5,32 3,26 4,31 3,88 3,27 2,37 1,53 0

7 Udział poszczególnych płatności w całkowitym wsparciu bezpośrednim kierowanym do rolników w 2013 r. 6,9% 2,4% 4,6% 3,1% 2,1% 80,9% JPO UPO - inne rośliny UPO - płatności zwierzęce UPO - płatności cukrowe wsparcie specjalne pozostałe

8 Łączne wsparcie dla polskiego rolnictwa w latach WYSZCZEGÓLNIENIE [mld zł] Płatności bezpośrednie [ ] (JPO+UPO) 104,8 PROW SPO-Rolnictwo ,5 SPO-RYBY PROW ,6 PO RYBY ,59 Wspólnotowa Organizacja Rynków 6,3 Razem wsparcie ,79 Źródło: Obliczenia własne SAEPR na podstawie danych ARiMR, MRiRW

9 Poprawa konkurencyjności wyniki handlu rolno-spożywczego (mld Eur) Eksport Import Saldo

10 Jakość produktów rolnych oraz promocja polskiej żywności Uczestnictwo rolników w systemach jakości podnosi jakość wytwarzanej żywności oraz daje konsumentom ważne narzędzie informacji o właściwościach produktu i jego pochodzeniu W ciągu 10 lat od akcesji Komisja Europejska zarejestrowała 36 polskich produktów, co daje Polsce 1. miejsce wśród państw, które przystąpiły do UE w 2004 r. oraz 8 miejsce wśród wszystkich 27 państw członkowskich. Polska żywność zdobywa nowe rynki dzięki współpracy producentów rolnych i przetwórców, ale jednocześnie w konsolidacji tych grup przedsiębiorców tkwią największe rezerwy, jeśli chodzi o dalszy rozwój handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi. Od 2004 r. Polska na promocję swoich produktów żywnościowych pozyskała z UE ok. 37 mln euro. Najwięcej środków przeznaczono na promocję produktów mięsnych, mleka i produktów mleczarskich, a także owoców, warzyw i ich przetworów.

11 Wzrost dochodów rolników i mieszkańców wsi Wskaźnik zmian w realnych dochodach z działalności rolnej wskazuje, że od 2003 r. dochody na jednego zatrudnionego (w tym właścicieli gospodarstw, pracujących bez wynagrodzenia) kształtowały się w trendzie wzrostowym i w 2013 r. były o 184% wyższe niż dziesięć lat wcześniej. Natomiast dochody rolników z UE-15 w opisywanym okresie nie uległy tak dużym zmianom i w stosunku do 2003 r. były wyższe tylko o 12% Polska UE-27 UE-16 strefa euro

12 Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej Wsparcie z budżetu unijnego przyczyniło się do poprawy stanu infrastruktury technicznej na wsi. Według danych GUS w latach liczba osób na obszarach wiejskich korzystających z sieci wodociągowej wzrosła z 71,3% ogółu ludności do 74,7%, z sieci kanalizacyjnej z 17,3% do 23,5%, zaś gazowej z 17,8% do 20,6%, tj. o 2,8 p.p. W latach liczba zbiorczych oczyszczalni ścieków na wsi wzrosła z do 2 643, tj. o 9,4%, a indywidualnych z do , tj. o 34,8%. Ponad 60% ludności wiejskiej korzysta już z Internetu, a tzw. wykluczenie cyfrowe na wsi przestaje być istotnym problemem i barierą rozwoju (w 2005 r. aż 70% osób w wieku w ogóle nie korzystały z Internetu). Od 2003 r. notowany jest systematyczny wzrost liczby placówek przedszkolnych na wsi, jednakże wzrost ten nie jest na tyle znaczący, aby zmniejszać istniejące dysproporcje. Poprawia się dostęp do placówek opieki zdrowotnej i usług medycznych, w 2003 r. było ich na obszarach wiejskich 3053, natomiast w 2009 r. już Rośnie liczba instytucji kultury (domy kultury, kluby, świetlice) ich liczba na terenach wiejskich w okresie wzrosła z 2195 do 2375.

13 Wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Obserwuje się istotny wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających na obszarach wiejskich w Polsce. W 2004 r. na obszarach wiejskich w systemie REGON było zarejestrowanych 829 tys. podmiotów, a w 2013 r. liczba ta wzrosła do tys., tj. o 30,4%. Turystyka wiejska stała się jedną z najbardziej rozpowszechnionych form turystyki alternatywnej. W ostatnim dziesięcioleciu wg danych szacunkowych (GUS i Instytut turystyki) liczba gospodarstw agroturystycznych wzrosła z ok (2002 r.) do (2011 r.). Inną ciekawą formą pogodzenia funkcji wypoczynkowych z nauką jest rozwój sieci zagród edukacyjnych będących w kręgu zainteresowań Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich. Według dostępnych danych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych tego typu obiektów jest już 132.

14 Środki finansowe dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce na lata

15 Budżet unijny główne składowe 1. A) Konkurencyjność na rzecz rozwoju i zatrudnienia B) Spójność ekonomiczna, społeczna i terytorialna 2. Zasoby naturalne: rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, środowisko i rybactwo 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 4. UE na arenie międzynarodowej 5. Koszty administracyjne 6. Inne

16 Budżet unijny porównanie dwóch perspektyw

17 Budżet na WPR w perspektywach finansowych mld Eur II filar I filar w sumie mniej o ok. 10% 95.6 II filar I filar !! Budżet ogólny na WPR został zmniejszony o ok. 44 mld euro (tj. o ok. 10% w porównaniu do obecnego okresu programowania), w tym na płatności bezpośrednie o ok. 30 mld euro natomiast na rozwój obszarów wiejskich o ok. 14 mld euro (po przeliczeniu na ceny bieżące)

18 Płatności bezpośrednie

19 Rozwój obszarów wiejskich

20 Rozstrzygnięcia finansowe: płatności bezpośrednie 23,73 mld euro budżet łączny 23,50 mld euro budżet UE (z przesunięciem 25% środków z II filara) 0,23 mld euro dofinansowanie krajowe

21 Rozstrzygnięcia finansowe: PROW ,5 mld euro środki łączne 8,6 mld euro środki unijne 4,9 mld euro środki krajowe

22 Dodatkowe środki finansowe w ramach polityki spójności na obszarach wiejskich 1,2 mld euro infrastruktura wodno - kanalizacyjna 0,5 mld euro gospodarka wodna 1,5 mld euro rozwój przedsiębiorczości 2,0 mld euro rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna na wsi

23 Wnioski z analizy projektów RPO Alokacja na obszary wiejskie (mln euro) Udział alokacji na OW w RPO 49,80% 47,72% 44,10% RAZEM POLSKA: Alokacja na obszary wiejskie 7247,69 mln euro Udział 23,2% 50% 45% 40% ,20% 31,00% 31,60% 32,00% 35% ,01% 337,76 614, ,96 280,79 26,80% 12,45% 10,60% 280,61 770,45 221,32 450,52 931,87 383,10 19,20% 15,10% 358,21 524,61 23,70% 323,60 553,30 11,00%11,00% 269,30 176,00 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% DOLNOŚLĄSKIE KUJAW- POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMI- MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACH-POMORSKIE

24 Fundusze na rolnictwo i rozwój wsi w Polsce w latach ,2 42,4 (mld EUR) ,8 23,7 17,4 18,7 PS PROW 5 0 Płatności bezpośrednie Rozwój obszarów wiejskich Łącznie PS - polityka spójności PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

25 Przyszłość płatności bezpośrednich Od 2015 r. rolnicy będą mieli dostęp do: Płatności obowiązkowe (wszystkie państwa): Jednolita płatność obszarowa Płatności za zazielenienie* (30%) Płatność dla młodych rolników (do 2%) (+) Płatności dobrowolne (państwa mogą wybrać): Płatności powiązane z produkcją (do 13% +2%) Płatności dodatkowe (do 30%) System płatności dla małych gospodarstw Przejściowe wsparcie krajowe Zasada wzajemnej zgodności (uproszczenie i usprawnienie) * Płatność za praktyki rolne o korzystnym wpływie na klimat i środowisko

26 Aktywny rolnik Wykluczenie z systemu tych właścicieli ziemi dla których prowadzenie działalności rolniczej nie jest głównym celem (lotniska, wodociągi, tereny sportowe, przedsiębiorstwa kolejowe i obrotu nieruchomościami); Proponuje się, aby kwotę płatności bezpośrednich skutkującą automatycznym uznaniem rolnika za aktywnego zawodowo ustalić na maksymalnym poziomie, tj EUR. Szacuje się, że blisko 91% rolników dysponujących łącznie 7,1 mln ha, tj. ok. 51% powierzchni użytków rolnych zostanie automatycznie uznanych za aktywnych.

27 Płatności bezpośrednie- szacowane stawki

28 Finansowanie PROW zmniejszone finansowanie unijne; zapowiedziane przesunięcie na I filar 25%; 30 % na działania związane z ochroną środowiska; zobowiązania z okresu ; zapewnienie finansowania działań na obszarach wiejskich w ramach PS; wg projektu Umowy Partnerstwa obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe jako OSI; propozycja przekazania do PS pewnych obszarów interwencji, m.in. wod-kan, OZE, internet, pozarolnicze szkolenia

29 Projekt PROW PROW realizować będzie wszystkie priorytety UE określone w projekcie rozporządzenia EFRROW tj.: 1. Transfer wiedzy 2. Konkurencyjność sektora rolnego 3. Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem 4. Środowisko 5. Efektywne wykorzystanie zasobów 6. Rozwój lokalny Cele przekrojowe: innowacje, środowisko, klimat

30 Struktura budżetu PROW wg priorytetów

31 Dziękuję za uwagę.

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich

Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport podsumowujący

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport podsumowujący Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym KSOW-26-12/ZP-MS/2012 Raport podsumowujący Zamawiający Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Warszawa, 26 listopada 2010 r. dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl

Wstęp. Warszawa, 26 listopada 2010 r. dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl Warszawa, 26 listopada 2010 r. Ekspertyza Ocena skuteczności i efektywności wspierania rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego oraz wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 1. TYTUŁ... 7 2. PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE... 7 2.1. ZASIĘG PLANU... 7 2.2. REGIONY ZALICZONE DO CELU 1 I CELU 2... 7 3. PLANOWANIE NA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X

Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X Prace nad kształtem WPR po roku 2013 STR. VIII Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X Tabelaryczne dane o realizacji PROW na lata 2007-2013 STR. XI Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza)

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza) ISSN1896-6322 MazowieckieBiuroPlanowaniaPrzestrzennegoiRozwojuRegionalnego Mazowsze AnalizyiStudia 1 Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 (synteza) 1/2006 Środki wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo