U M O W A. (projekt) Zawarta w dniu. pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A. (projekt) Zawarta w dniu. pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/047/2008 U M O W A (projekt) Zawarta w dniu. pomiędzy: Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w: Kraków, ul. Warszawska 24, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Kanclerza Lucjana Tabakę Z kontrasygnatą finansową Kwestora Małgorzaty Kurowskiej a:... (nazwa podmiotu będącego wykonawcą) z siedzibą w:... zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:... (imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli) wpisaną do... 1 Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym przez Zamawiającego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz 1655) Przedmiotem niniejszej umowy jest: Utrzymanie w czystości terenów przyległych do obiektów Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyskiego 2, ul. Podchorążych 1 i ul. Warszawskiej 24, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych warunków Zamówienia zawierającą opis przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy z dnia.., stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1 w okresie 36 miesięcy. 3. Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiającego za realizację niniejszej umowy są: a) w zakresie zadania częściowego nr 1, tel. b) w zakresie zadania częściowego nr 2., tel... c) w zakresie zadania częściowego nr 3., tel Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację zamówienia jest.., tel. 3 Zadanie częściowe nr 1 Utrzymanie w czystości terenów przyległych do Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyskiego 2. Zakres prac ogrodniczo porządkowych na terenie przyległym do Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 2 I. PRACE OGRODNICZE NA POWIERZCHNI 0,406 ha. 1. prace pielęgnacyjne terenów zielonych: pielenie rabat kwiatowych, okopywanie, 2. przycinanie krzewów i żywopłotów, 3. likwidacja dzikich przejść odnawianie zniszczonych fragmentów trawników poprzez przekopanie wygrabienie i zasiew trawy ( nasiona traw dostarczane będą przez administrację Domu Asystenta), 4. obcinanie brzegów trawników zarastających krawężniki, 5. koszenie i odchwaszczanie trawników, 6. przycinanie żywopłotów i krzewów, 7. grabienie liści, 8. wywożenie skoszonej trawy i liści na wysypisko zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza wypalania traw i spalania zebranych śmieci,

2 9. czyszczenie chodników, 10. nasadzanie kwiatów, bylin, drzewek dostarczanych przez administrację Domu Asystenta. II. PRACE PORZĄDKOWE NA OBSZARZE 0,406 ha 1. codzienne zamiatanie chodników, dróg, placów oraz parkingów, 2. codzienne opróżnianie wolnostojących koszy ze śmieci, 3. utrzymanie czystości w śmietniku ( załadunek do kontenerów) oraz czyszczenie i dezynfekcja ciągów zsypowych, 4. czyszczenie krawężników, 5. w okresie zimowym usuwanie śniegu z ciągów komunikacyjnych i parkingów, usuwanie oblodzeń, 6. posypywanie piaskiem dróg, chodników, alejek, ( piasek będzie dostarczany przez administrację Domu Asystenta), 7. usuwanie śniegu z dachów przewiązek i odbijanie sopli, 8. oczyszczanie kratek ściekowych i ich otoczenia z liści, śmieci i śniegu, 9. bieżąca konserwacja wyposażenia terenu tj. wymiana uszkodzonych desek w ławkach parkowych, wymiana uszkodzonych desek w obudowie piaskownicy itp., 10. malowanie ławek, koszy wolnostojących, krawężników i znaków na jezdni tzw kopert (farby będą dostarczane przez administrację Domu Asystenta ), 11. utrzymywanie w czystości tablic orientacyjnych, kloszy oświetleniowych, 12. zgłaszanie braku oświetlenia tablic i terenu, 13. inne dodatkowe, drobne prace zlecone przez Zleceniodawcę. III. Wykonawca do realizacji zamówienia zapewnia narzędzia i urządzenia, wymienione w wykazie załączonym do oferty i zgodne z wymogami Zamawiającego. Sprzęt winien być utrzymywany w stałej sprawności technicznej, a w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia /udostępnienia pracownikom sprzętu zastępczego. IV. Wykonawca zobowiązany jest do segregacji zebranych śmieci. V.W okresie nasilania prac ogrodniczych (wiosna-lato) i w okresie zimowym Wykonawca winien zabezpieczyć taką ilość pracowników, aby nie dopuścić do zaniedbania terenów. VI. Wykonawca ponosi koszty mandatów w zakresie prowadzonej działalności. wystawionych przez służby porządkowe 4 Zadanie częściowe nr 2 Utrzymanie w czystości terenów przyległych do obiektów Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Zakres prac ogrodniczo porządkowych na terenie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. I. PRACE OGRODNICZE NA POWIERZCHNI 2ha 1. trawniki: a. bieżące utrzymanie czystości na trawnikach, odchwaszczanie b. grabienie (rozrzucanie kretowisk, usuwanie suchych gałęzi i liści łącznie z wywozem), c. odnawianie zniszczonych fragmentów trawników, poprzez przekopywanie i wygrabianie płaszczyzny pod siew, sianie trawy oraz nawozów, d. obcinanie brzegów trawników zarastających krawężniki, e. koszenie trawników,grabienie w kopczyki i wywożenie skoszonej trawy na wysypisko zgodnie z obowiązującymi przepisami.zamawiający nie dopuszcza wypalania traw i spalania zebranych śmieci, 2. krzewy: a. przesadzanie pojedynczych egzemplarzy b. przycinanie gałęzi i odchwaszczanie, c. formowanie żywopłotów oraz ich pielenie, d. pielęgnacja róż. 3. kwietniki: a. pielenie kwietników i gazonów, b. obsadzanie roślinami i pielęgnacja (podlewanie), 4. uzupełnianie materiału roślinnego (drzewa, krzewy i byliny - dostarczane przez Zamawiającego ).

3 5. konserwacja małej architektury ogrodowej. 6. przesadzanie roślin doniczkowych dotyczy: Rektoratu i Dziekanatów. W okresie spiętrzenia prac ogrodniczych, niezbędne jest zwiększenie liczby pracowników do obsługi zadania. II. PRACE PORZĄDKOWE NA OBSZARZE 4 ha 1. codzienne zamiatanie ciągów komunikacyjnych tj. chodników, dróg, alejek, parkingów, oraz chodników przyległych do posesji przy ul. Szlak, Warszawskiej, Al. Juliusza Słowackiego. Sprzątanie przy użyciu dmuchawy możliwe jest do godz.8: codzienne opróżnianie koszy ze śmieci i zwożenie ich do śmietnika ( kontenera). W czasie trwania roku akademickiego praca łącznie z sobotami i niedzielami w układzie dyżurów. 3. utrzymanie czystości w śmietniku ( załadunek do kontenerów ) z uwzględnieniem segregacji śmieci. 4. czyszczenie krawężników. 5. systematyczne utrzymanie czystości wnęk okiennych przy budynkach. 6. w okresie zimy ciągłe odgarnianie i usuwanie śniegu z ciągów komunikacyjnych dróg, parkingów i alejek, oraz chodników przyległych do posesji (Warszawska, Szlak, al. Juliusza Słowackiego). W przypadku intensywnych opadów atmosferycznych usuwane łącznie z wywozem poza teren PK. 7. usuwanie oblodzeń z chodników, schodów i podjazdów. 8. posypywanie piaskiem dróg, chodników, alejek, schodów i podjazdów, 9. oczyszczanie kratek ściekowych i ich otoczenia z liści, śmieci i śniegu i lodu 10. usuwanie śniegu z dachów, odbijanie sopli z niskich budynków. 11. bieżąca konserwacja wyposażenia terenu tj. malowanie ławek, koszy na śmieci, krawężników itp. 12. inne dodatkowe prace na rzecz Administracji Uczelnianej i Instytutów tj.; przenoszenie materiałów biurowych i wyposażenia z magazynu: przenoszenie pojedynczych mebli (transport wewnętrzny), obsługa likwidacji sprzętu. 13. w przypadku intensywnych opadów śniegu, Wykonawca będzie odśnieżał ciągi komunikacyjne Uczelni codziennie we wczesnych godzinach rannych (nie tylko w dni robocze). III. Wykonawca do realizacji zamówienia zapewnia narzędzia i urządzenia, wymienione w wykazie załączonym do oferty i zgodne z wymogami Zamawiającego. Sprzęt winien być utrzymywany w stałej sprawności technicznej, a w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia /udostępnienia pracownikom sprzętu zastępczego. IV. Wykonawca zobowiązany jest do segregacji zebranych śmieci. V. Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale co najmniej 4 pracowników. VI. Wykonawca ponosi koszty mandatów wystawionych przez służby porządkowe w zakresie świadczonej usługi, IV. Wykonawca zobowiązany jest do segregacji zebranych śmieci. V. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz pomieszczenia magazynowe lub wynajmie odpłatnie pomieszczenia od Zamawiającego. VI. W okresie nasilania prac ogrodniczych (wiosna-lato) i w okresie zimowym Wykonawca winien zabezpieczyć taką ilość pracowników, aby nie dopuścić do zaniedbania terenów. VII. Wykonawca zapewnia swoim pracownikom jednolitą odzież ochronną. VIII. Sadzonki, nasiona, piasek itp. dostarczane będą przez Zamawiającego. 5 Zadanie częściowe nr 3 Utrzymanie w czystości terenów przyległych do obiektów Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1. Zakres prac ogrodniczo porządkowych na terenie Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 I. PRACE OGRODNICZE NA POWIERZCHNI 1ha (park zabytkowy) 1. bieżące utrzymanie czystości na trawnikach, odchwaszczanie. 2. grabienie, rozrzucanie kretowisk, usuwanie suchych gałęzi, koszenie trawy

4 łącznie z wywozem na wysypisko zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza wypalania traw i spalania zebranych śmieci, 3. odnawianie zniszczonych fragmentów trawników, poprzez przekopywanie i wygrabianie płaszczyzny pod siew oraz sianie trawy, 4. obcinanie brzegów trawników zarastających krawężniki, 5. przycinanie krzewów 6. pielęgnacja kwietników, gazonów, obsadzanie roślinami i systematyczne podlewanie, 7. uzupełnianie materiału roślinnego (drzewa, krzewy, byliny) 8. konserwacja małej architektury ogrodowej. 9. przesadzanie roślin doniczkowych w Dziekanatach. II. PRACE PORZĄDKOWE NA OBSZARZE 1,16 ha 1. codzienne zamiatanie ciągów komunikacyjnych tj. dróg, chodników, placów, parkingów, boiska sportowego oraz chodników zewnętrznych przyległych do posesji. 2. codzienne opróżnianie koszy ze śmieci i zwożenie ich do śmietnika ( kontenera). W czasie trwania roku akademickiego praca łącznie z sobotami w układzie dyżurów. 3. utrzymanie czystości w śmietniku (załadunek do kontenerów) z uwzględnieniem segregacji. 4. czyszczenie krawężników. 5. w okresie zimy ciągłe odgarnianie i usuwanie śniegu z ciągów komunikacyjnych dróg, pojazdu, boiska sportowego i parkingu usytuowanego z tyłu budynku oraz chodników przyległych do posesji, 6. W przypadku intensywnych opadów atmosferycznych usuwane łącznie z wywozem poza teren PK, 7. usuwanie oblodzeń z chodników, schodów i podjazdów. 8. posypywanie piaskiem dróg, chodników, alejek, schodów i podjazdów. 9. oczyszczanie kratek ściekowych i ich otoczenia z liści, śmieci i śniegu i lodu, 10. usuwanie śniegu z dachów, odbijanie sopli z niskich budynków. 11. bieżąca konserwacja wyposażenia terenu tj. malowanie ławek, koszy na śmieci, krawężników itp. 12. inne dodatkowe prace zlecone jednorazowo przez Zleceniodawcę w ramach prac objętych umową. 13. w przypadku intensywnych opadów śniegu, należy odśnieżyć ciągi komunikacyjne Uczelni codziennie nie tylko w dni robocze (we wczesnych godzinach rannych). III. Wykonawca do realizacji zamówienia zapewnia narzędzia i urządzenia, wymienione w wykazie załączonym do oferty i zgodne z wymogami Zamawiającego. Sprzęt winien być utrzymywany w stałej sprawności technicznej, a w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia /udostępnienia pracownikom sprzętu zastępczego. IV. Wykonawca zobowiązany jest do segregacji zebranych śmieci. V. Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale co najmniej 2 pracowników. VI. Wykonawca ponosi koszty mandatów wystawionych przez służby porządkowe w zakresie świadczonej usługi. VII.Wykonawca we własnym zakresie zapewnia pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz pomieszczenia magazynowe lub wynajmie odpłatnie pomieszczenia od Zamawiającego. VIII. W okresie nasilania prac ogrodniczych (wiosna-lato) i w okresie zimowym Wykonawca winien zabezpieczyć taką ilość pracowników, aby nie dopuścić do zaniedbania terenów. Ix. Wykonawca zapewnia swoim pracownikom jednolitą odzież ochronną. Sadzonki, nasiona, piasek itp. dostarczane będą przez Zamawiającego Cena miesięczna za realizację prac objętych zamówieniem wynosi. zł brutto (słownie:.). 2. Wartość przedmiotu umowy dla zadania częściowego nr. wynosi. zł brutto (słownie:.). 3. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi zł brutto (słownie:.). 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy na podstawie miesięcznych faktur VAT, wystawionych dla każdej jednostki organizacyjnej oddzielnie (zadania częściowe), przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

5 5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury i jej zapłaty przez Zamawiającego jest podpisane przez Kierownika jednostki organizacyjnej potwierdzenie odbioru wykonanych prac. 6. Kwota wystawianej faktury wymaga akceptacji Kierownika danej jednostki organizacyjnej. 7. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w 6 może być waloryzowane w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych w Monitorze Polskim w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, raz w roku, przy czym nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy trwania umowy. 2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w 6 może ulegać zmniejszeniu w okresach miesięcznych, o kary pieniężne nałożone przez władze administracyjne PK oraz służby porządkowe, z powodu zaniedbań Wykonawcy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie... w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy dla każdego zadania częściowego osobno, tj.: a) dla zadania częściowego nr 1 w wysokości... zł brutto, b) dla zadania częściowego nr 2 w wysokości... zł brutto. c) dla zadania częściowego nr 3 w wysokości... zł brutto. 2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie dokonany na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę ubezpieczenia. 10 Zamawiający ze swej strony będzie prowadził zeszyt usterkowy, dotyczący wykonywanych prac oraz ewentualnych uwag pracowników PK. 11 Wykonawca z tytułu wykonywanych prac zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów Uchwały Rady Miasta Krakowa, zaleceń służb porządkowych i Nadzoru Budowlanego oraz innych organów państwowych i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność. 12 Wykonawca przeszkoli osoby realizujące przedmiot umowy w zakresie przepisów BHP i p. poż. obowiązujących przy wykonywaniu prac, określonych w umowie i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność. 13 Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy: 1. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy. 2. W przypadku zaniedbań Wykonawcy w wykonywaniu bieżących obowiązków, Zamawiający sporządzi notatkę służbową, będącą podstawą naliczenia kary umownej w wysokości 10% miesięcznej wartości brutto zamówienia dla danego zadania częściowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie. 3. Informacja na temat stwierdzonych zaniedbań zostanie ujęta w protokole odbioru prac. 4. Za opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne odsetki ustawowe.

6 14 1. W przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia umowy, lub wykonuje usługi nienależycie, Zamawiający wzywa go do usunięcia naruszeń i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, przyjmując za początek wypowiedzenia pierwszy dzień najbliższego okresu obrachunkowego. Wypowiedzenie umowy musi być złożone na piśmie. 15 Umowa zostaje zawarta na czas określony, od do.. roku Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany są dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli wyniknęły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub są korzystne dla Zamawiającego. 17 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 18 Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 19 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Zamawiający Wykonawca

UMOWA na oczyszczanie i pielęgnację terenów Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku

UMOWA na oczyszczanie i pielęgnację terenów Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku UMOWA na oczyszczanie i pielęgnację terenów Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku Dnia.. roku w Szczecinku pomiędzy: Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową Przyjezierze w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości i zieleni niskiej na terenie II części parku miejskiego w Nysie w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3A do specyfikacji (wzór)

Załącznik nr 3A do specyfikacji (wzór) Załącznik nr 3A do specyfikacji (wzór) UMOWA nr.../2013 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA TERENU W SEZONIE JESIENNO- ZIMOWYM zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1

Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1 Oznaczenie sprawy: ORiN 272.1.2011 Załącznik nr 1 Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y WYKONAWCA ZAMAWIAJACY Pieczęć Wykonawcy Odpowiadając na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /ZE/2010

U M O W A NR /ZE/2010 U M O W A NR /ZE/2010 zawarta w Warszawie dniu.2010r. pomiędzy: Projekt umowy Załącznik Nr7/2 do SIWZ Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą: 01-808 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr

Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. -PROJEKT- UMOWA nr Nr sprawy: DAM-282-27/12 Formularz ofertowy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Załącznik nr 6 do SIWZ -PROJEKT- UMOWA nr Zawarta w dniu... 2012r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR../2012

(WZÓR) UMOWA NR../2012 (WZÓR) UMOWA NR../2012 zawarta w dniu... w Kołobrzegu pomiędzy Kołobrzeskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3 wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Lp zadanie zakres Krotność Ilość Jednostka Cena jednostkowa netto (zł) 1 1. koszenie trawników 2 64000 1 m 2 Utrzymanie terenów zieleni

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./projekt/ zwanym dalej Wykonawcą" została zawarta umowa następującej treści:

UMOWA Nr./projekt/ zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: UMOWA Nr./projekt/ Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w Zamościu w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Grodzkich w Zamościu, ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu w Białej Podlaskiej pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu w Białej Podlaskiej pomiędzy: Załącznik nr 4 Nr sprawy: ZP.271.3.14.2016.IMO2 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie porządku i czystości na ulicach miasta Biała

Bardziej szczegółowo

U M OWA Nr 1. na usługi utrzymania należytego stanu sanitarnoporządkowego

U M OWA Nr 1. na usługi utrzymania należytego stanu sanitarnoporządkowego U M OWA Nr 1 Załącznik nr... do S.I.W.Z. na usługi utrzymania należytego stanu sanitarnoporządkowego nieruchomości zawarta w dniu... w Łodzi pomiędzy Miastem Łódź reprezentowanym przez Administrację Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

zwaną w dalszej części Spółdzielnią a...

zwaną w dalszej części Spółdzielnią a... UMOWA NR zawarta w dniu. r. pomiędzy Tarnowską Spółdzielnią Mieszkaniową w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000064335, reprezentowaną przez 1.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 ( wzór umowy )

ZAŁĄCZNIK nr 6 ( wzór umowy ) ZAŁĄCZNIK nr 6 ( wzór umowy ) U M O W A Nr / 08 W dniu...w Łodzi, pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Łodzi, z siedzibą przy ul. Kilińskiego 152, reprezentowaną przez : 1)... Prokuratora Okręgowego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Umowa nr. Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą".

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą. WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu 2013 roku w Kożuchowie, pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie, przy ul. Moniuszki 7 NIP 925-00-03-346 REGON 970397667 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR ZP/. / Zawarta w Brzegu w dniu... r. pomiędzy Gminą Brzeg, w imieniu której działa Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, NIP: 747-17-84-720,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. WZÓR UMOWY Umowa Nr

Załącznik nr 4 do SIWZ. WZÓR UMOWY Umowa Nr Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą.

zwaną dalej Wykonawcą. Załącznik Nr10-III do SIWZ (projekt umowy) U M O W A NR /ZE/2013 zawarta w Warszawie dniu.. 2013r. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez: PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym a.... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez. została zawarta umowa o następującej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr../0/2014 WZÓR

U M O W A Nr../0/2014 WZÓR Załącznik nr 7 U M O W A Nr../0/2014 WZÓR na wykonywanie usług w zakresie koszenia trawy na terenach nieruchomości będących własnością Miasta Słupsk i nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych

Bardziej szczegółowo

3 UMOWA NR.. /NS/2017

3 UMOWA NR.. /NS/2017 Załącznik nr 3 UMOWA NR.. /NS/2017 zawarta w dniu r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o., przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGĘ (Projekt ) Zawarta w dniu...pomiędzy:

UMOWA NA USŁUGĘ (Projekt ) Zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/013/2009 UMOWA NA USŁUGĘ (Projekt ) Zawarta w dniu...pomiędzy: Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni.

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI I LASÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE KROTOSZYNA W 009 R. Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. 1. Zbieranie papierów i nieczystości rob/godz. 500. Opróżnianie koszy wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

KA-2/105/2009 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... pomiędzy:

KA-2/105/2009 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... pomiędzy: KA-2/105/2009 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... pomiędzy: Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 zwaną w dalszej części niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Sieradz, dnia 17 grudnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na obsługę kotłowni węglowo-koksowej, strzeżenie obiektów, konserwacje urządzeń, pielęgnację zieleni, odśnieżanie dróg, chodników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH Zał. 7 WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH zawarta w Bobolicach w dniu... pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Bobolice, ul. Polanowska 12, 76 020 Bobolice

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (wzór) a.. zwaną w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowaną przez:... o następującej treści:

UMOWA Nr.. (wzór) a.. zwaną w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowaną przez:... o następującej treści: UMOWA Nr.. (wzór) Zawarta w Bielsku Białej w dniu.2012r. pomiędzy Gminą Bielsko Biała, zwaną w dalszej części umowy zamawiającym reprezentowaną przez:... a.. zwaną w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr /2012 Zawarta w dniu..2012 roku w Murowie pomiędzy Gminą Murów z siedzibą 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Puławskiego zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Umowa nr.../gk/11

Załącznik nr 1. Umowa nr.../gk/11 Umowa nr.../gk/11 Załącznik nr 1 zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin NIP 946-25-75-811, REGON 431019514 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin z siedzibą w Lublinie, ul. Plac Króla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DZP /2017

Umowa nr DZP /2017 WZÓR Umowa nr DZP-362-21/2017 W dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zleceniodawca, posiadającym NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ

UMOWA NR DZ Załącznik nr 5 Znak: DZ.272.5.2015.ACoc UMOWA NR DZ.273..2015 zawarta w dniu... 2015 roku w Sulęcinie, pomiędzy Starostą Sulęcińskim Patrykiem Lewickim, z siedzibą w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Bardziej szczegółowo

Poniżej załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprawiony.

Poniżej załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprawiony. Zgodnie z art. 87.2.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - poprawiono pomyłkę w 11.1 Umowy z 5% ceny umownej na 10% w celu ujednolicenia z ust. 14 pkt 2 SIWZ. Poniżej załącznik

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... r. w Gdyni, pomiędzy

UMOWA NR... Zawarta w dniu... r. w Gdyni, pomiędzy UMOWA NR... Zawarta w dniu... r. w Gdyni, pomiędzy Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, (81-382), NIP 586-002-28-60, REGON 000598486, reprezentowaną przez:. - Wiceprezydenta

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 Załącznik nr 10 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki:, posiadającym NIP: 125-133-22-95, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: Załącznik Nr 2 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa. z siedzibą. wpisanym do ewidencji / Działającą w oparciu o wpis do KRS reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. Umowa. z siedzibą. wpisanym do ewidencji / Działającą w oparciu o wpis do KRS reprezentowanym przez: WZÓR UMOWY Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym do rejestru instytucji

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : 175/ZP/2013

Numer sprawy : 175/ZP/2013 PROJEKT Umowy Usługi na Zamówienie Publiczne nr.../u/zp/2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu z siedzibą: 58-320 Walim ul. Długa 8, reprezentowanym przez: 1. Annę Neuberg - Kierownika Ośrodka 2. Beatę Przydatek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

dalej zwanego Wykonawcą, zawarto umowę na sprzątanie i utrzymanie ulic, chodników, dróg gminnych i przystanków autobusowych.

dalej zwanego Wykonawcą, zawarto umowę na sprzątanie i utrzymanie ulic, chodników, dróg gminnych i przystanków autobusowych. Umowa zawarta dnia 2018 r. pomiędzy Gminą Słubice, NIP 598-00-05-172 reprezentowaną przez Tomasza Ciszewicza - Burmistrza Słubic przy kontrasygnacie Rafała Dydaka - Skarbnika Gminy zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3. PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 3. PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy: Morskim Robotniczym Klubem Sportowym Gdańsk, 80-557 Gdańsk, ul. Załogowa 1 NIP: 583-000- 12-67 który reprezentuje:... - zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, o treści następującej:

zwaną dalej Wykonawcą, o treści następującej: UMOWA NR 2222/./2011 zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w dniu.01.2011 r. w Urzędzie Gminy w Obrytem pomiędzy: Urzędem Gminy w Obrytem Obryte,

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../TT/2016

U M O W A N R.../TT/2016 Załącznik nr B do SIWZ P R O J E K T U M O W A N R.../TT/2016 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr BU.III.272..2011

UMOWA Nr BU.III.272..2011 UMOWA Nr BU.III.272..2011 zawarta dnia.. pomiędzy: 1. Gminą Turawa z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Wójta Gminy Turawa Waldemara

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

WFOŚ-230-A.I./(24/2016)/2016 Załącznik nr 7. Umowa zawarta w dniu 2016r. pomiędzy,

WFOŚ-230-A.I./(24/2016)/2016 Załącznik nr 7. Umowa zawarta w dniu 2016r. pomiędzy, WFOŚ-230-A.I./(24/2016)/2016 Załącznik nr 7 Umowa zawarta w dniu 2016r. pomiędzy, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8, NIP: 583-20-94-563,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór Umowy. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi polegające na utrzymaniu zieleni na terenach będących własnością Skarbu Państwa oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do specyfikacji UMOWA nr.../2015 (wzór) O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA TERENU W SEZONIE JESIENNO- ZIMOWYM.

Załącznik 3 do specyfikacji UMOWA nr.../2015 (wzór) O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA TERENU W SEZONIE JESIENNO- ZIMOWYM. Załącznik 3 do specyfikacji UMOWA nr.../2015 (wzór) O ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA TERENU W SEZONIE JESIENNO- ZIMOWYM zawarta w dniu. r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. utrzymaniu zieleni na terenach będących własnością Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Rzeszów 2. 1) 2) 3) 3.

Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. utrzymaniu zieleni na terenach będących własnością Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Rzeszów 2. 1) 2) 3) 3. Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi polegające na utrzymaniu zieleni na terenach będących własnością Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Rzeszów, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Załącznik Nr7/1 do SIWZ

Projekt umowy Załącznik Nr7/1 do SIWZ U M O W A NR /ZE/2011 zawarta w Warszawie w dniu.2011r. pomiędzy: Projekt umowy Załącznik Nr7/1 do SIWZ Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

W dniu..w Urzędzie Miejskim w Wiśle Pl. B. Hoffa 3 pomiędzy stronami: Gminą Wisła reprezentowaną przez.

W dniu..w Urzędzie Miejskim w Wiśle Pl. B. Hoffa 3 pomiędzy stronami: Gminą Wisła reprezentowaną przez. P r o j e k t UMOWA NR do zamówienia publicznego RGŚ.GPN. W dniu..w Urzędzie Miejskim w Wiśle Pl. B. Hoffa 3 pomiędzy stronami: Gminą Wisła reprezentowaną przez. z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wiśle,

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY

Dodatek nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dodatek nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu...2007 roku w Radzyniu Podlaskim, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne OP-2310/.../2007 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Utrzymanie czystości na terenach miejskich, w przejściu podziemnym oraz płatnych miejscach parkingowych na terenie miasta Koszalina.

Bardziej szczegółowo

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr CZĘŚĆ:.. Zawarta w Trzcinicy dnia... roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, z siedzibą: 38-207 Trzcinica 79

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V UMOWA Nr FE/ /IZ/10/U/13 - WZÓR

ROZDZIAŁ V UMOWA Nr FE/ /IZ/10/U/13 - WZÓR ROZDZIAŁ V UMOWA Nr FE/ /IZ/10/U/13 - WZÓR zawarta w dniu.. 2013 r. w Bielsku-Białej, pomiędzy Gminą Bielsko-Biała Miejskim Zarządem Dróg w Bielsku-Białej, zwaną dalej Zamawiającym adres : 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA Nr. Zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Nr Zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-901 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr TBS/U/./2017

UMOWA Nr TBS/U/./2017 UMOWA Nr TBS/U/./2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mińskiej 52/54, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa:

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: zawarta w dniu.. r. w Pruszkowie pomiędzy: U M O W A n r /./ Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: a Krzysztof

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo