DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, Kraków, KRS , NIP (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej Spółki). Regulamin - niniejszy dokument. Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący usługę: hostingu stron www pod indywidualnym adresem w systemie teleinformatycznym INTERIA.PL kont zakładanych na żądanie Użytkownika za pośrednictwem funkcjonalności Konta, zarządzaną za pośrednictwem Serwisu. Serwis - strony dostępne pod adresem za pomocą, których Użytkownik może zalogować się do Konta. Umowa - umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach Regulaminu. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, w których imieniu działa umocowany przedstawiciel, którzy zaakceptowali Regulamin. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konto, Konto Użytkownika - konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) i hasłem służące do zarządzania Usługą. Spam - wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości, treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania (definicja spamu: ). I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana: a. uzyskuje status Użytkownika, b. zawiera Umowę. 2. Chwilą zawarcia Umowy na świadczenie opcji płatnej, jest moment potwierdzenia dokonania wpłaty opłaty abonamentowej przez Użytkownika (data sprzedaży). 3. Regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont w ramach oferty odpłatnych usług hostingowych, w serwisie o nazwie STREFA.PL, oferowanych przez portal INTERIA.PL, a także zakres odpowiedzialności z tytułu ich udostępniania. 4. Dostawcą Usługi jest INTERIA.PL. 5. Korzystanie z Usługi może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika przy korzystaniu z Usługi. 6. Parametry, rodzaj, charakterystyka oferowanych usług hostingowych o nazwie STREFA.PL oraz sposób ich zamawiania, dostępne są na stronie: 7. Z chwilą zakończenia rejestracji INTERIA.PL zakłada użytkownikowi Konto służące do zarządzania Usługą w tym konto admin za pośrednictwem, którego odbywa się korespondencja systemowa. 8. Usługa skierowana jest do podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych.

2 II. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY 1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia. 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie za wypowiedzeniem przesłanym do Biura Obsługi Klienta faxem, o ile tożsamość osoby sygnującej wysłane oświadczenie woli nie budzi wątpliwości, w innym przypadku INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości. 3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązana Umowy w przypadku zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie Usługi. Usunięcie tych danych przez INTERIA.PL, na wniosek Użytkownika, równoważne jest z usunięciem Konta tego Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. 4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: a. Użytkownik dopuści się działań określonych w rozdziale IX Regulaminu, b. nazwa strony www pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu, c. Użytkownik wykorzystuje Usługę w sposób sprzeczny z Regulaminem, d. Użytkownik podejmie próbę wykorzystywania Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych), a także działania na szkodę INTERIA.PL, e. przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta. 5. Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie powoduje zwrotu wniesionych przez Użytkownika opłat. 6. INTERIA.PL uzyskując wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, związanej z nimi działalności a zwłaszcza o wysyłaniu przez Użytkownika niezamówionych informacji handlowych niezwłocznie wypowie Umowę na Świadczenie Usługi na warunkach ust.4 lit. a powyżej. 7. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w przypadku złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian) za wypowiedzeniem przesłanym do Biura Obsługi Klienta. III. REJESTRACJA 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. 2. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że: a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, b. dokona wniesienia opłaty abonamentowej za wybraną usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie, c. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane. 4. Osoba dokonująca rejestracji przyjmuje do wiadomości, że jej dane teleadresowe zawarte w formularzu będą przetwarzane do celów świadczenia wybranej Usługi w serwisie STREFA.PL. 5. Użytkownik będący osobą fizyczną w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez INTERIA.PL wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje zezwolenie udzielone INTERIA.PL na wykorzystywanie powyższych danych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. z poz.

3 zm. (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji handlowej od INTERIA.PL na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). W takim przypadku, INTERIA.PL będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczeniem Usługi a także zgodnie z dyspozycją wyrażonej przez Użytkownika zgody. 6. Użytkownik będący osobą prawną działającą za pośrednictwem upoważnionej osoby fizycznej wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od INTERIA.PL na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). 7. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału INTERIA.PL. 8. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, udostępnionych w profilu wraz z możliwością ich bieżącej aktualizacji bądź zmiany. 9. Konta są zakładane automatycznie, na okres próbny wynoszący 14 dni, który to naliczany jest od momentu dokonania prawidłowej rejestracji w serwisie STREFA.PL. IV. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE 1. Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika w szczególności z powodów określonych w rozdziale II ust.4 oraz rozdziału IX Regulaminu, przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament nie będzie powodować zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej. 2. Uiszczenie opłaty abonamentowej uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na który przez niego został wykupiony abonament. 3. Opłata abonamentowa nie uwzględnia kosztów związanych np. z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z kont oraz zakupu domen, zaprojektowania serwisu WWW Użytkownika, czy też konfiguracji oprogramowania. 4. W okresie próbnym (14 dni) transfer dla wszystkich Kont jest ograniczony do 30 MB. 5. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo: a. do usunięcia Konta przed upływem 14 dniowego okresu próbnego, o ile Konto to zostało stworzone po raz kolejny po jego usunięciu wynikającym z braku dokonania opłaty abonamentowej i jest identyczne jak Konto, które z powodu braku dokonania opłaty abonamentowej zostało usunięte. b. do rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usługi bez możliwości zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty abonamentowej w przypadkach: i. umieszczania na koncie treści o zawartości erotycznej, treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (m.in. zawierających nielegalne oprogramowanie), normami społecznymi i obyczajowymi, ii. prób wykorzystywania Konta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w szczególności łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych), a także działania na szkodę INTERIA.PL, iii. iv. V. PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEŃ przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta, świadome lub nieświadome powodowanie niestabilności systemu usług hostingowych za pomocą mechanizmów informatycznych udostępnionych w ramach usługi. 1. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego uregulowania opłaty abonamentowej za zamówioną Usługę, najpóźniej do 14 dni po upłynięciu okresu próbnego. Warunkiem

4 kontynuowania usługi po okresie próbnym jest potwierdzenie dokonania wpłaty za usługę na konto INTERIA.PL w ramach systemu płatności. 2. Jeżeli przez okres próbny 14 dni INTERIA.PL nie uzyska potwierdzenia wpłaty, Konto jest automatycznie blokowane na okres kolejnych 14 dni. Jeśli w tym czasie INTERIA.PL uzyska potwierdzenie wpłaty następuje odblokowanie dostępu do usługi. Po upływie 28 dni od momentu rejestracji, w przypadku braku potwierdzenia wpłaty, następuje bezpowrotne usunięcie nieopłaconego Konta. 3. Płatności za usługi w Serwisie mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez INTERIA.PL lub operatora płatności PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji. 4. Dane Użytkownika w ramach procedury płatności są automatycznie przekazywane do operatora PayU S.A. (za uprzednią zgodą Użytkownika). 5. Użytkownik po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu operatora płatności PayU S.A., jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: a. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej na stronę internetową Partnera operatora płatności PayU S.A. będącego centrum autoryzacyjnorozliczeniowym, b. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego na stronę internetową partnera operatora płatności PayU S.A. będącego bankiem, c. a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego na stronę internetową operatora płatności PayU S.A. 6. W celu dokonania płatności Użytkownik winien podjąć działania określone w Serwisie zgodnie z instrukcjami systemowymi. 7. Wpłaty na rzecz INTERIA.PL dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ). 8. Po stwierdzeniu dokonania wpłaty za Usługę, okres jej świadczenia przez INTERIA.PL jest zależny od wniesionej przez Użytkownika opłaty abonamentowej. Abonament obejmuje okres od momentu rejestracji do momentu upływu okresu wykupionego abonamentu. 9. INTERIA.PL zobowiązuje się do wystawienia i wysłania paragonu pocztą elektroniczną za zamówione Usługę, lub na żądanie określone w formularzu generowania płatności fakturę VAT w ciągu 7 dni licząc od daty wpływu środków na rachunek INTERIA.PL w oparciu o dane określone w zakładce konta admin. 10. Na 30 dni oraz 7 dni przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament, Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną informację o nadchodzącym terminie wygaśnięcia ważności Usługi. Jeżeli do ostatniego dnia okresu, na który został wykupiony abonament wpływ pełnej kwoty nie zostanie zarejestrowany na rachunku INTERIA.PL, Konto zostanie zablokowane na 14 dni. W momencie otrzymania potwierdzenia wpłaty nastąpi natychmiastowe odblokowanie konta i przedłużenie świadczenia na okres wynikający z wartości opłaconej opłaty abonamentowej. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia wpłaty, Konto zostanie usunięte, a umowa na świadczenie usług przez INTERIA.PL ulega rozwiązaniu. 11. W okresie trwania abonamentu możliwa jest zmiana posiadanego pakietu taryfowego, tj.: a. przy przejściu z pakietu niższego na wyższy - Użytkownik pokrywa różnicę wynikającą z zakupu droższego pakietu z uwzględnieniem niewykorzystanego okresu z tytułu świadczenia pierwotnie zakupionej usługi, b. przy przejściu z pakietu wyższego na niższy - podejmując taką decyzję przed upłynięciem trwania abonamentu Użytkownikowi nie jest zwracana część opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres świadczenia pierwotnie zakupionej usługi, 12. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, operatorów domen, itp.

5 VI. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INTERIA.PL 1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do: a. okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach serwisu STREFA.PL, b. wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz informacji o bieżących ofertach INTERIA.PL, c. aktualizacji mechanizmów systemu antyspamowego w oparciu o zmianę statusu wiadomości (oznaczenie jako spam lub nie spam) d. weryfikacji wiadomości o charakterze massmailingu kolejkowanych do wysyłki, wstrzymania wysyłki i wezwania Użytkownika do złożenia wyjaśnień, w przypadku uprzedniego otrzymania zewnętrznego wiarygodnego zgłoszenia w trybie art.14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną o uznaniu takiej wiadomości przez odbiorcę za Spam, e. zablokowania części lub całości funkcjonalności Usługi dla Użytkownika, w przypadku gdy sposób korzystania przez Użytkownika z takiej funkcjonalności powoduje destabilizację infrastruktury teleinformatycznej INTERIA.PL. 2. INTERIA.PL zobowiązuje się do ciągłego i nieprzerwanego świadczenia usługi, za którą Użytkownik wniósł opłatę abonamentową, o ile nie doszło do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub złamania zasad Regulaminu. 3. Za brak ciągłości dostarczania usług, zawiniony przez INTERIA.PL, trwający ponad 48 godzin, INTERIA.PL zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego pakietu hostingowego o 1 miesiąc na koszt INTERIA.PL. 4. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za: a. sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody, b. treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, c. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, d. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na kontach Użytkowników, e. przerwy w funkcjonowaniu kont, zaistniałe z przyczyn niezależnych od INTERIA.PL, f. utratę danych spowodowanych działaniem czynników trzecich (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od INTERIA.PL. g. jakiekolwiek szkody Użytkowników spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych, 5. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika Usługi problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Konta, INTERIA.PL na wyraźne życzenie może dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów. 6. INTERIA.PL wskazuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach interfejsu www skrzynek pocztowych występuje: a. przycisk o roboczej nazwie "Spam" w katalogu wiadomości otrzymanych b. przycisk o roboczej nazwie "Nie spam" w katalogu wiadomości niechcianych c. katalog o roboczej nazwie "Spam" we wszystkich istniejących Skrzynkach Pocztowych 7. Funkcjonalność przycisku o roboczej nazwie "Spam" polega na automatycznym przeniesieniu oznaczonych wiadomości do odpowiednich folderów, "Spam" - w przypadku użycia przycisku "Spam", oraz folderu wiadomości otrzymanych - w przypadku użycia przycisku "Nie spam", a także na zapisaniu kopii przenoszonych wiadomości w katalogu dostępnym dla oprogramowania antyspamowego INTERIA.PL. 8. INTERIA.PL zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

6 VII. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 1. W okresie świadczenia usługi Użytkownik może dowolnie gospodarować przydzieloną pojemnością Konta. Jedynym wprowadzonym ograniczeniem jest minimalna wielkość konta , która wynosi 10 MB. 2. W trakcie trwania okresu próbnego 14 dni nie są dostępne następujące opcje: a. baza danych b. php/cgi, c. limit transferu zgodny z parametrami (jest on ograniczony do 30 MB), które mogą zostać odblokowane na żądanie Użytkownika. 3. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego działania usługi, a także ochrony danych znajdujących się w infrastrukturze INTERIA.PL. 4. Użytkownik zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w celu ograniczenia ryzyka otrzymywania niechcianej poczty w szczególności wdrażając ogólnie przyjęte standardy w publikacji adresów w sieci Internet. 5. Użytkownik wyraża zgodę na dostęp oprogramowania antyspamowego do treści wiadomości w ramach skrzynek pocztowych oznaczonych uprzednio przez Użytkownika jako "Spam" w infrastrukturze INTERIA.PL. 6. Konta Użytkowników nie będą wykorzystywane przez INTERIA.PL do celów komercyjnych, a w szczególności do przesyłania treści reklamowych na zlecenie podmiotów trzecich, przy czym INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji systemowych w szczególności choć nie wyłącznie na temat aktualnych promocji i nowości w Serwisie. 7. W przypadku utraty hasła oraz innych okoliczności powodujących niemożność korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązuje się zastosować do procedur weryfikacyjnych Biura Obsługi Klienta. VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres podany w rozdziale XI ust. 6 i określać: a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL, b. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy, c. zarzuty Użytkownika, d. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika, e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia. 2. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 21 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. 3. Reklamacje Użytkowników dotyczące sposobów przeprowadzenia płatności za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. należy zgłaszać w formie pisemnej przesłanej faxem na numer: +48 (61) lub listem na adres Spółki PayU S.A.: ul. Grunwaldzka 182, Poznań. 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. 5. Zgłoszone reklamacje Spółka PayU S.A. rozpatruje w terminie 40 dni od dnia ich zgłoszenia.

7 IX. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA 1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który w sposób w sposób rażący lub uporczywy: a. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu, b. narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste, c. wykonuje działania określone w ust. 2 poniżej, d. działa na szkodę INTERIA.PL, e. przechowuje na Koncie niebezpieczne pliki np. wirusy, trojany, 2. INTERIA.PL oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania w szczególności mające na celu: a. odczytanie haseł innych użytkowników, b. przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta, c. rozsyłanie z Konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAMu będą uznawane za rażące naruszenie Regulaminu. 3. INTERIA.PL oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu przez Użytkownika w wyniku otrzymania "wiarygodnej informacji", INTERIA.PL może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z Konta i o Koncie, bez prawa wglądu do korespondencji Użytkownika. 4. Przez wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika i przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności rozumie się zwłaszcza, ale nie wyłącznie: a. zawiadomienie o otrzymaniu nie zamówionej informacji handlowej w formie pisemnej lub faxu, jeśli INTERIA.PL otrzyma co najmniej trzy zawiadomienia o otrzymaniu tej samej informacji handlowej od różnych użytkowników, b. zawiadomienie przesłane w formie pisemnej, pocztą (adres: Os. Teatralne 9a, Kraków), z czytelnym podpisem zgłaszającego oraz wydrukiem nagłówka i treści wiadomości. Zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej nagłówek i treść informacji handlowej oraz dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego, w szczególności imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej). INTERIA.PL zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień. 5. INTERIA.PL oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w szczególności w przypadku otrzymania zgłoszenia na warunkach ust.4 powyżej, Konto Użytkownika będzie blokowane na okres 48 godzin, w tym czasie INTERIA.PL podejmie działania w celu weryfikacji stanu faktycznego z prawem żądania od Użytkownika przedstawienia określonych dokumentów bądź oświadczeń. 6. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez INTERIA.PL uznane za niepożądane, INTERIA.PL zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. 7. Zablokowanie Użytkownika na warunkach niniejszego rozdziału jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym w związku z korzystaniem z Usługi niezgodnie z Regulaminem bez prawa zwrotu kwoty niewykorzystanego abonamentu z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. 8. Zastrzeżenie określone w ust.7 powyżej co do prawa zwrotu kwoty niewykorzystanego abonamentu nie ma zastosowania wobec Użytkowników - Konsumentów.

8 X. POUFNOŚĆ 1. Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa. 2. INTERIA.PL może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez INTERIA.PL, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od INTERIA.PL lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo. 3. Administratorem Danych osobowych Użytkowników Usługi jest INTERIA.PL. 4. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są w związku ze zgłoszonym żądaniem na warunkach art.23 ust.1 pkt.2 Ustawy o ochronie danych osobowych. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla świadczenia Usługi. 6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, oraz prawo do: a. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na warunkach prawa polskiego. 2. INTERIA.PL dołoży należytej staranności aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia i/lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi nie gorzej niż INTERIA.PL. 3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. 4. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości lub w momencie logowania się o zmianie Regulaminu. 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Kodeksu Cywilnego. 6. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu STREFA.PL, prosimy kierować na adres lub też zgłaszać listownie na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9A, Kraków z dopiskiem "STREFA.PL". 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2014 roku.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin świadczenia usług hostingowych Premium hosting, SEO Premium, serwery VPS Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług hostingowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo