SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy"

Transkrypt

1 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 6 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne 5 godzin studia niestacjonarne 9 godzin ćwiczenia : studia stacjonarne 5 godzin studia niestacjonarne 9 godzin Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy dr Bożena Sowa Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości, analizy ekonomiczno-finansowej oraz finansów publicznych. Cele przedmiotu oraz Celem przedmiotu jest przybliżenie problematyki zasad, metod efekty kształcenia i narzędzi rachunkowości w kontekście poszczególnych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i kontroli) na poziomie operacyjnym i strategicznym. Wiele miejsca poświęcono problematyce kosztów, które są jednym z podstawowych obszarów zainteresowania zarządzających, niezależnie od realizowanej strategii. Problematyka prowadzonych zajęć ma ułatwić studentom przede wszystkim zrozumienie istoty zadań rachunkowości zarządczej. Treści merytoryczne przedmiotu Liczba godzin Wykład.Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Istota rachunkowości zarządczej i jej rola w procesie kierowania przedsiębiorstwem. Koszty jako element procesu decyzyjnego. Koszty w systemie kryteriów wyboru decyzji. Koszty własne a kategorie pokrewne. Koszty a efektywność przedsiębiorstwa.. Klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania. Kryteria klasyfikacji kosztów. Klasyfikacja kosztów do wyceny zapasów i pomiaru zysku. Klasyfikacja kosztów do celów decyzyjnych. Klasyfikacja kosztów do celów kontroli. 4. Systemy rachunku kosztów. Istota i zadania rachunku kosztów. Klasyfikacja systemu rachunku kosztów. Rachunek kosztów pełnych. Rachunek kosztów zmiennych. 5. Wpływ systemu rachunku kosztów na wynik finansowy. 6. Ewidencja i rozliczanie kosztów. Ewidencja kosztów. Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Rozliczenia kosztów produkcji pomocniczej. 7. Kalkulacja kosztów. Kalkulacyjny rachunek kosztów. Kalkulacja podziałowa. Kalkulacja doliczeniowa. Szczególne metody kalkulacji. Studia stacj. Studia niestacj. -

2 8. Rachunkowość zarządcza w decyzjach krótkookresowych Wykorzystanie analizy progu rentowności w zarządzaniu bieżącym. Decyzje cenowe w przedsiębiorstwie. 9. Rachunkowość zarządcza w decyzjach długookresowych Istota i klasyfikacja ryzyka w rachunkowości zarządczej. Szacowanie zmiennych koniecznych do oceny efektywności decyzji długookresowych. Instrumenty oceny efektywności decyzji długookresowych. 0. Wykorzystywanie rachunkowości zarządczej na potrzeby controllingu. Ćwiczenia. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa- analiza różnic i podobieństw.. Pojęcie i klasyfikacja kosztów według poszczególnych kryteriów.. Koszty własne przedsiębiorstwa- analiza. 4.Koszty przedsiębiorstwa, a podejmowanie decyzji- analiza sytuacji. 5. Rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów pełnych. 6.Kalkulacyjny rachunek kosztów- rozwiązywanie zadań. 7. Kalkulacja podziałowa- rozwiązywanie zadań. 8.Kalkulacja doliczeniowa- rozwiązywanie zadań. 9.Szczególne formy kalkulacji rozwiązywanie zadań. Metody oceny ocena aktywności na ćwiczeniach, pisemne prace kontrolne. Spis zalecanej literatury: Podstawowa :. W. Gabrusewicz, A;. Kamela- Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 998,. T. Kiziukiewicz, Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 00,.A. Karnawska, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informatycznym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 006, 4.K. Sawicki, Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 000, 5. E. Nowak, R. Piechota, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 004. Uzupełniająca:. I. Sobańska, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C. H. Beck, Warszawa 006,. A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Nauczyciel Kierownik Zakładu

3 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość budżetowa Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 6 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne 5 godzin studia niestacjonarne 9 godzin ćwiczenia : studia stacjonarne 5 godzin studia niestacjonarne 9 godzin Język wykładowy Język polski Imię nazwisko dr Bożena Sowa wykładowcy Wymagania wstępne Znajomość podstawowych rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz finansów publicznych Cele przedmiotu oraz Celem wykładu jest przybliżenie specyfiki zasad księgowości efekty kształcenia ( ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej) w jednostkach sektora finansów publicznych. Treści merytoryczne przedmiotu Liczba godzin Wykład.Wybrane zagadnienia finansów publicznych. Organizacja rachunkowości budżetowej. Wycena majątku publicznego 4. Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych 5. Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont 6. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych 7. Specyfika rachunkowości gospodarstw pomocniczych 8. Rachunkowość placówek 9. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 0. Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Zamówienia publiczne - naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień. Ćwiczenia.Analiza podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych.. Zasady organizacji rachunkowości w jednostkach finansów publicznych.. Księgowanie operacji na wybranych kontach jednostek budżetowych ( analiza przykładów ). 4. Analiza korespondencji poszczególnych kont księgowych. 5. Księgowanie operacji w gospodarstwach pomocniczych. 6.Prawa i obowiązki audytora wewnętrznego. 7. Analiza przypisów ustawy o zamówieniach publicznych. 8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych- analiza Studia stacj. 5 Studia niestacj

4 przypadków. 5 9 Metody oceny Przedmiot kończy się zaliczeniem przedmiotu w formie ustnej i pisemnej. Spis zalecanej literatury: Podstawowa :. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych pod red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 006,. A. Zysnarska, Dokumentacja zasad ( poliyki ) rachunkowości w jednostkach budżetowych, w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych, ODiDK sp. z o.o., Gdańsk 006,.M. Augustyńska, Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych, ODiDK sp. z o.o. Gdańsk 006, 4. H. Gajoch, Rachunkowość budżetowa, C.H. Beck, Warszawa 006, 5. K. Winiarska, M. Kaczurak- Kozak, Rachunkowość budżetowa, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 007, 6.E. Hellych, Rachunkowość jednostek samorządowych, Difin, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa Ustawa z dnia 0 czerwca 005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 005 r., Nr 49, poz. 04 z późn. zm.) Uzupełniająca:. A. Borodo, Gospodarka budżetowa Państwa. Zagadnienia prawne, Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, Toruń 004,. K. Czubakowska, K. Winiarska, Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, ODiDK sp. z o.o., Gdańsk 000,.A. Eichler ( red. ) Sfera budżetowa w pytaniach i odpowiedziach, Grupa Wydawnicza INFOR sp. z o.o., Warszawa Finanse Komunalne miesięcznik regionalnych izb obrachunkowych 5. Buchalter- tygodnik księgowego 6. Rachunkowość budżetowa- poradnik księgowego jednostki sektora finansów publicznych Nauczyciel. Kierownik Zakładu

5 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Ekonomia rozwoju Typ przedmiotu Fakultatywny dowolnego wyboru Poziom przedmiotu Zaawansowany Rok studiów, semestr III rok,6 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Małgorzata Leszczyńska Wymagania wstępne Ogólna wiedza z zakresu życia społeczno gospodarczego i historii myśli ekonomicznej Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Zapoznanie studentów z procesami rozwoju gospodarczego na świecie w okresie od pierwszej rewolucji przemysłowej do współczesności z naświetleniem istoty procesu przemian i czynników kreujących te przemiany (w oparciu o doświadczenia krajów mało i wysoko rozwiniętych). Opis, analiza i wyjaśnienie teorii i modeli, którymi posługuje się ekonomia rozwoju (począwszy od szkoły klasycznej do teorii współczesnych). Wskazanie na istnienie zjawiska nierówności społeczno-gospodarczych oraz możliwości przezwyciężania barier rozwoju w krajach mniej rozwiniętych. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w praktyce (w szczególności: powiązanie teorii wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczno-ekonomicznego z realiami gospodarki światowej dzielącej kraje na mniej i bardziej rozwinięte). Wypracowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu Treści merytoryczne przedmiotu Liczba godzin Studia stacj. Studia niesta. Wykład. Ewolucja ekonomii rozwoju -. Pojęcie rozwoju gospodarczego. Definicje rozwoju i wzrostu gospodarczego. Rozwój a wzrost gospodarczy w historii myśli ekonomicznej. Rozwój i wzrost a postęp techniczny i poprawa jakości życia. Mierniki poziomu życia i rozwoju. Wzrost i rozwój w krajach rozwijających się.. Tendencje i źródła rozwoju gospodarczego w aspekcie historycznym. Zarys rozwoju działalności gospodarczej. Rozwój a proces wytwórczy i uprzemysłowienie w kapitalistycznej gospodarce. Duch przedsiębiorczości. Procesy koncentracji produkcji i kapitału. Czynniki tworzenia systemu gospodarki światowej. Trzeci Świat i przyczyny jego niedorozwoju.

6 4. Globalizacja i polaryzacja bogactwa w skali światowej. Szanse i zagrożenia dla krajów rozwijających wynikającego z procesu globalizacji. Rola firm transnarodowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w krajach rozwijających 5. się. Bezrobocie i kształtowanie się nowego typu stosunków społecznych. Ubóstwo a rozwój gospodarczy. 6. Interpretacja procesów i czynników rozwoju gospodarczego w historii myśli ekonomicznej. Teorie szkoły klasycznej. Teorie ludnościowe i maltuzjanizm dzisiaj spojrzenie krytyczne. Teoria Marksa. Szkoła historyczna. Model Schumpetera. Teorie stagnacji sekularnej. Model Rostowa. 7. Wybrane modele wzrostu i rozwoju gospodarczego. Rozwój gospodarczy według Druckera. Cykle gospodarcze i wahania koniunkturalne. Teorie długich cykli Kondratiewa. Model realnego cyklu koniunkturalnego. Model wzrostu endogenicznego. Podażowe czynniki wzrostu gospodarczego model Solowa, Mankiwa-Romera-Weila. Model z endogeniczną akumulacją wiedzy naukowo-technicznej. 8. Czynniki terytorialno-przyrodnicze a wzrost produktu w neoklasycznym paradygmacie ekonomii. Podejście Solowa- Schultza. Hipoteza konwergencji i jej krytyka. Ekonomia rozwoju z perspektywy neoklasycznej. Przewidywany rozwój ludności świata w regionach ludnościowych, ustabilizowanych i dynamicznych ludnościowo. 9. Terytorialno-przyrodnicze granice wzrostu i rozwoju gospodarczego. Granice wzrostu. Zasoby przyrody i nierówności dostępu. Deformacja przyrody- problem zanieczyszczenia środowiska i rozwoju zrównoważonego. Granice wzrostu a czynnik ludzki. 0. Rozwój gospodarczy w epoce cywilizacji informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy. Rola wiedzy i procesów innowacyjnych w rozwoju gospodarczym. Wiedza jako czynnik substytucyjny wobec tradycyjnych czynników produkcji. Wpływ postępu technicznego i innowacji na relacje między kapitałem a pracą. Zmiana roli pracy jako czynnika produkcji. Nakłady na edukację i naukę jako czynnik rozwoju gospodarczego.. Polityka rozwoju gospodarczego. Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu. Problemy strategii rozwoju w krajach rozwijających się (i doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych). Polityka strukturalna, przemysłowa, regionalna i funkcje polityki gospodarczej w ograniczaniu nierówności społeczno-ekonomicznych. Dualizm gospodarki światowej i ekonomii. Mnogość paradygmatów ekonomii. Wieloznaczność nowej ekonomii gospodarki rozwiniętej i ekonomii przetrwania. Nowa ekonomia rozwoju. 5-9 Ćwiczenia. Ewolucja ekonomii rozwoju -. Pojęcie rozwoju gospodarczego. Definicje rozwoju i wzrostu gospodarczego. Rozwój a wzrost gospodarczy w historii myśli ekonomicznej. Rozwój i wzrost a postęp techniczny i poprawa jakości życia. Mierniki poziomu życia i rozwoju.

7 Wzrost i rozwój w krajach rozwijających się.. Tendencje i źródła rozwoju gospodarczego w aspekcie historycznym. Zarys rozwoju działalności gospodarczej. Rozwój a proces wytwórczy i uprzemysłowienie w kapitalistycznej gospodarce. Duch przedsiębiorczości. Procesy koncentracji produkcji i kapitału. Czynniki tworzenia systemu gospodarki światowej. Trzeci Świat i przyczyny jego niedorozwoju. 4. Globalizacja i polaryzacja bogactwa w skali światowej. Szanse i zagrożenia dla krajów rozwijających wynikającego z procesu globalizacji. Rola firm transnarodowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w krajach rozwijających się. Bezrobocie i kształtowanie się nowego typu stosunków społecznych. Ubóstwo a rozwój gospodarczy. 5. Interpretacja procesów i czynników rozwoju gospodarczego w historii myśli ekonomicznej. Teorie szkoły klasycznej. Teorie ludnościowe i maltuzjanizm dzisiaj spojrzenie krytyczne. Teoria Marksa. Szkoła historyczna. Model Schumpetera. Teorie stagnacji sekularnej. Model Rostowa. 6. Cykle gospodarcze i wahania koniunkturalne. Teorie długich cykli Kondratiewa. Teorie cykli krótkich i średnich. Fazy cyklu. Przyczyny cykliczności rozwoju ujęcie egzo- i endogeniczne. Model realnego cyklu koniunkturalnego. Teorie cyklu politycznego. 7. Czynniki terytorialno-przyrodnicze a wzrost produktu w neoklasycznym paradygmacie ekonomii. Podejście Solowa- Schultza. Hipoteza konwergencji i jej krytyka. Ekonomia rozwoju z perspektywy neoklasycznej. Przewidywany rozwój ludności świata w regionach ludnościowych, ustabilizowanych i dynamicznych ludnościowo. 8. Terytorialno-przyrodnicze granice wzrostu i rozwoju gospodarczego. Granice wzrostu. Zasoby przyrody i nierówności dostępu. Deformacja przyrody- problem zanieczyszczenia środowiska i rozwoju zrównoważonego. Granice wzrostu a czynnik ludzki. 9. Rozwój gospodarczy w epoce cywilizacji informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy. Rola wiedzy i procesów innowacyjnych w rozwoju gospodarczym. Wiedza jako czynnik substytucyjny wobec tradycyjnych czynników produkcji. Wpływ postępu technicznego i innowacji na relacje między kapitałem a pracą. Zmiana roli pracy jako czynnika produkcji. Nakłady na edukację i naukę jako czynnik rozwoju gospodarczego. 0. Polityka rozwoju gospodarczego. Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu. Problemy strategii rozwoju w krajach rozwijających się (i doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych). Polityka strukturalna, przemysłowa, regionalna i funkcje polityki gospodarczej w ograniczaniu nierówności społeczno-ekonomicznych. Dualizm gospodarki światowej i ekonomii. Mnogość paradygmatów ekonomii. Wieloznaczność nowej ekonomii gospodarki rozwiniętej i ekonomii przetrwania. Nowa ekonomia rozwoju. 5 9

8 Metody oceny ćwiczenia podstawą ich zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny udział w dyskusji, napisanie i przedstawienie pracy zaliczeniowej na temat wskazany przez prowadzącego, jedna pisemna praca kontrolna (pytania testowe i problemowe)-min 5%pkt., wykłady - zaliczenie bez oceny Spis zalecanej literatury.r. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 00..G.B. Spychalski, Zarys historii myśli ekonomicznej, PWN, Łodż Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, pod red. S.M. Kota, A. Malawskiego i A. Węgrzeckiego, AE Kraków R. Piasecki, Ekonomia rozwoju, PWN, Warszawa R. Piasecki, Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, pod red. M. G. Woźniaka, Mitel, Rzeszów Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. Czynniki, bariery, perspektywy., UE, Kraków R. Bartkowiak, Granice wzrostu gospodarczego gospodarczego rozwój ekonomii. Wybrane zagadnienia ekonomii neoklasycznej i ekonomii rozwoju. Monografie i Opracowania SGH, nr 54, Warszawa Nauczyciel Kierownik Katedry

9 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Ekonomia globalna Typ przedmiotu Fakultatywny dowolnego wyboru Poziom przedmiotu średnio- zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 6 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Władysława Jastrzębska Wymagania wstępne Przedmiot realizowany na podbudowie makroekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem przedmiotu jest przedstawienie funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej z jej podstawowymi problemami oraz zjawiskami mającymi wpływ na kształtowanie się handlu światowego i innych formy i płaszczyzny powiązań gospodarczych. Treści merytoryczne przedmiotu Liczba godzin Studia stacj. Studia niestacj. Wykład. Płaszczyzny funkcjonowania ekonomii globalnej oraz jej podmioty. Proces globalizacji stosunków międzynarodowych. Procesy integracyjne i regionalizacja w gospodarce globalnej 4. Zadłużenie międzynarodowe i sposoby jego rozwiązania. 5. Uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarki globalnej. 6. Wiedza i technologia jako wyznaczniki powiązań globalnych. 7. Znaczenie korporacji międzynarodowych w ekonomii globalnej. 8. Kraje słabo rozwinięte w ekonomii globalnej. 9. Problemy demograficzne i żywnościowe współczesnego świata. 5 9 Ćwiczenia. Zróżnicowanie podmiotów w ekonomii globalnej. Formy powiązań rzeczowych w gospodarce globalnej. Zmiany instytucjonalne zachodzące na rynku globalnym 4. Bariery rozwoju gospodarki globalnej 5. Ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania ekonomii globalnej 6. Perspektywy funkcjonowania gospodarki globalnej 5 9 Metody oceny Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu końcowego, zaliczenie przedmiotu po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na połowę pytań testowych. Spis zalecanej literatury

10 Misala J. Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania. Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 005 Flejtarski St., Wahl P. T. Ekonomia globalna. Synteza. Wyd Difin, Warszawa 00. Nauczyciel.. Kierownik Katedry

11 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Nierówności społeczne w gospodarce rynkowej Typ przedmiotu Fakultatywny dowolnego wyboru Poziom przedmiotu średniozaawansowany Rok studiów, semestr III rok,6 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Małgorzata Leszczyńska Wymagania wstępne Ogólna wiedza z zakresu życia społeczno gospodarczego, mikro- i makroekonomii Cele przedmiotu oraz efekty Zapoznanie studentów z procesami rozwoju gospodarki rynkowej kształcenia i towarzyszącymi jej nierównościami społeczno-ekonomicznymi na świecie i w Polsce. Naświetlenie ich istoty i czynników kreujących Wskazanie na możliwości przezwyciężania nierówności społecznogospodarczych. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w praktyce. Wypracowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu Treści merytoryczne przedmiotu Liczba godzin Studia stacj. Studia niestacj. Wykład. Nierówności społeczne w teoriach ekonomicznych. Interdyscyplinarny wymiar problemu nierówności społecznych. Sposoby pomiaru nierówności (w szczególności dochodowych i majątkowych i w sferze konsumpcji) 4. Mechanizmy generujące nierówności społeczne w gospodarce rynkowej 5. Identyfikacja nierówności społecznych i ich źródeł w Polsce 5 4 i na świecie: Nierówności a czynniki społeczno-demograficzne Wykształcenie jako czynnik determinujący nierówności Dysproporcje w przekroju międzypaństwowym, regionalnym i w przekroju miasto-wieś Nierówności społeczne w sferze dochodów i konsumpcji Zróżnicowanie warunków życia i problem ubóstwa Nierówności na rynku pracy 6. Nierówności społeczne a zakres i formy interwencjonizmu państwa. Możliwości ograniczania nierówności społecznych 5 9

12 Ćwiczenia. Nierówności społeczne w teoriach ekonomicznych. Interdyscyplinarny wymiar problemu nierówności społecznych. Sposoby pomiaru nierówności (w szczególności dochodowych i majątkowych i w sferze konsumpcji) 4. Mechanizmy generujące nierówności społeczne w gospodarce rynkowej 5. Identyfikacja nierówności społecznych i ich źródeł w 5 4 Polsce i na świecie: Nierówności a czynniki społeczno-demograficzne Wykształcenie jako czynnik determinujący nierówności Dysproporcje w przekroju międzypaństwowym, regionalnym i w przekroju miasto-wieś Nierówności społeczne w sferze dochodów i konsumpcji Zróżnicowanie warunków życia i problem ubóstwa Nierówności na rynku pracy 6. Nierówności społeczne a zakres i formy interwencjonizmu państwa. Możliwości ograniczania nierówności społecznych 5 9 Metody oceny ćwiczenia podstawą ich zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny udział w dyskusji, napisanie i przedstawienie pracy zaliczeniowej na temat wskazany przez prowadzącego, jedna pisemna praca kontrolna (pytania testowe i problemowe) -min 5%pkt. wykłady - zaliczenie bez oceny (pytania testowe i problemowe)-min 5%pkt. Spis zalecanej literatury. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, pod red. M.G. Woźniaka, tomy -, KTE, UR, Mitel, Rzeszów ;. Kołodko S., Wędrujący świat, Prószyński i s-ka, Warszawa 008;. Sen A. Nierówności. Dalsze rozważania, Kraków 000; 4. Warunki życia ludności w Polsce, GUS, Warszawa ; 5. Dane statystyczne zamieszczone na stronach GUSu i Eurostatu; 6. Czasopisma: Ekonomista, Gospodarka Narodowa, Nowe Zycie Gospodarcze, Rzeczpospolita. Nauczyciel.. Kierownik Katedry

13 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Finanse przedsiębiorstwa Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS 5 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Jęyk polski Imię nazwisko dr Jan Rogowski wykładowcy Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień makroekonomicznych,, rachunkowości, finansów publicznych Cele przedmiotu oraz Zapoznanie słuchaczy z prawidłowościami i funkcjonowaniem efekty kształcenia mechanizmu finansowego przedsiębiorstwa.znajomość całości tych zjawisk i procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie jest niezbędne w sferze techniczno-organizacyjnych decyzji tak bieżących, jak i rozwojowych, podejmowanych przy użyciu odpowiednich sformalizowanych narzędzi. Treści merytoryczne przedmiotu Liczba godzin Wykład. Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa. Istota finansów przedsiębiorstw- tradycyjne i menedżerskie podejście do nauki finansów przedsiębiorstw- system finansowy przedsiębiorstw; związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami publicznymi i instytucjami finansowymi. Określenie istoty czasu i ryzyka w finansach przedsiębiorstw 4. Źródła finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej prezentacja źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa wg kryterium pochodzenia kapitału 5.Koszt kapitału w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw 6. Wykorzystanie dźwigni w finansach przedsiębiorstw 7. Długoterminowe decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw-; rzeczowy majątek trwały i jego amortyzacja 8. Krótkoterminowe decyzje finansowe przedsiębiorstw; kapitał obrotowy brutto i netto ; kapitał pracujący ; cykl gotówkowy ; strategie kształtowania kapitału pracującego 9. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa Ćwiczenia Studia stacj. 5 Studia niestacj. 9

14 .Formy prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach rynkowych; specyfika przedsiębiorstw. Formuły określania wartości pieniądza w czasie. System finansowy przedsiębiorstw 4. Przychody i koszty przedsiębiorstwa 5. Efektywność gospodarcza i finansowa przedsiębiorstwa; zysk i jego funkcje; podstawowe postacie wyniku finansowego w przedsiębiorstwie 6. Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa; zasilanie zewnętrzne i wewnętrzne 7. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania; kapitały własne; kapitały obce, formy ich pozyskania 8. Wykorzystanie progu rentowności w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych 9. Związek między impulsami polityki fiskalnej państwa (podatki) a wartością przepływów środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 0 8 Metody oceny Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu pisemnego (uwzględniający zagadnienia problemowe i sytuacyjne) Spis zalecanej literatury: Podstawowa :.Owsiak S. Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 00.Jarecka E., Finanse: przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego,ubezpieczeń, Difin, Warszawa 004. Praca zb. pod red.j. Ostaszewskiego, Finanse Difin, Warszawa Pietrzak B., Polanki Z., Wodniak B. System finansowy w Polsce, cz. i, PWN Warszawa Praca zb. pod red. L. Szyszko i J. Szczepańskiego, Finanse przedsiębiorstwa PWE Warszawa 00 Uzupełniająca.Kornik D. Kornik S. Podstawy finansów PWN Warszawa 004.Bień W. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Difin Warszawa 00.Szczepankowski Piotr J. Zarzadzanie finansami Przedsiębiorstwa Wyd. WSzPiZ im. L. Koźmińskiego Warszawa Nauczyciel. Kierownik Zakładu

15 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Negocjacje finansowe Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS 5 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Imię nazwisko dr Jan Rogowski wykładowcy Język wykładowy Język polski Wymagania wstępne Opanowane podstawowe zagadnienia ogólnoekonomiczne oraz z przedmiotów: rachunkowość i rynki finansowe Cele przedmiotu oraz Przekazanie studentom wiadomości na temat podstawowych wymiarów efekty kształcenia interpersonalnych decydujących o przebiegu i rezultacie negocjacji, oraz nabycie umiejętności oceny sytuacji negocjacyjnej poprzez stosowanie odpowiednich strategii i taktyk negocjacyjnych w zależności od celów, jakie zostały przyjęte w fazie przygotowania negocjacji, jak również rozwiązywania konfliktu interesów. Treści merytoryczne przedmiotu Liczba godzin Wykład. Pojęcie i istota negocjacji. Negocjacje jako zaspokajanie potrzeb stron. Przygotowanie strategii negocjacji podstawa ich wyboru. Taktyki negocjacyjne. Komunikacja w negocjacjach 4. Techniki negocjacji etapy rozmowy negocjacyjnej 5. Modele negocjacji zastosowanie teorii gier, asymetria informacji i koszty transakcji 6. Rodzaje negocjacji. Negocjacje finansowe 7. Procesy negocjacji finansowych jako przedmiot modelowania- ramowe modele typowych procesów negocjacji finansowych 8. Negocjacje z zagranicznymi partnerami Ćwiczenia. Podstawowe zagadnienia teorii negocjacji.. Umiejętności społeczne jako warunek skutecznych negocjacji. Negocjacje jako metoda przygotowania kontraktów 4. Kontrakty finansowe i ich determinanty- modele kontraktów finansowych 5. Ramowe modele typowych procesów negocjacji finansowych (uwarunkowania przedmiotowe i psychologiczne) 6. Specyfika negocjacji z instytucjami pośrednictwa finansowego Studia stacj Studia niestacj. 9

16 7. Metody stosowane w negocjacjach kredytowych, faza przednegocjacyjna i negocjacje właściwe. 8. Negocjacje kontraktów kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem ryzyko w kontraktach kredytowych. 9. Praktyczne przykłady negocjacji finansowych ( umowa kredytu, negocjacje w obrocie wekslowym, obligacji, w transakcjach ubezpieczeniowych) 0. Negocjacje w warunkach trudności finansowych( upadłość, likwidacja ). Kolokwium i zaliczenie tematyki ćwiczeń Metody oceny Egzamin pisemny: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawdzianu pisemnego oraz na podstawie aktywności studentów na zajęciach Spis zalecanej literatury: Podstawowa :. Robert A. Rządca, Paweł Wujec, Negocjacje, PWE Warszawa 00. Paul Steele, Jon Murphy, Richard Russill; Jak odnieść sukces w negocjacjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Chełpa S,; Negocjacje w biznesie. Kluczowe zagadnienia, ; Terra, Poznań-Wrocław Brdulak H i J; Negocjacje handlowe, PWE Warszawa Kamieński J.; Negocjowanie, Poltext Warszawa 00 Uzupełniająca :. Fisher R, Ury W. Patron B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 000. Kowalczyk E., Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 00. Ury W. Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, PWE, Warszawa 997. Nauczyciel. Kierownik Zakładu

17 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Marketing partnerski Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, semestr 5 Liczba punktów ECTS 5 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Wiesław Szopiński Wymagania wstępne Ogólna wiedza z zakresu makro- i mikroekonomii Cele przedmiotu oraz efekty Zapoznanie studentów z pojęciami związanymi z marketingiem partnerskim oraz kształcenia kształtowanie umiejętności powiązania zdobytych wiadomości z praktyką. Treści merytoryczne przedmiotu Wykład. Marketing partnerski nową koncepcją funkcjonowania firmy na rynku.. Rola i zadania marketingu partnerskiego.. Podstawowe elementy koncepcji marketingu partnerskiego na rynku przedsiębiorstw. 4. Komponenty marketingu partnerskiego. 5. Partnerstwo na rynku detalicznym i rynku przedsiębiorstw. 6. Wspólne tworzenie wartości. 7. Technologia informacyjna w marketingu partnerskim. 8. Komunikacja interaktywna i plasowanie. 9. Narzędzia technologii informacyjnej. 0. Łańcuch partnerstwa. Zarządzanie łańcuchem.. Partnerstwo na rynku usług jako instrument utrwalania i zwiększania wartości.. Tworzenie długookresowych więzi z klientem i ich skutki ekonomiczne. Ćwiczenia. Podstawowe elementy i zasady koncepcji marketingu partnerskiego.. Bariery wprowadzania marketingu partnerskiego.. Charakterystyka koncepcji marketingu partnerskiego na rynku przedsiębiorstw i możliwości jego wdrażania. 4. Proces planowania rozwoju marketingu partnerskiego (charakterystyka poszczególnych etapów). 5. Rola marketingu partnerskiego w relacjach z klientami. 6. Nowa rola specjalisty ds. marketingu. 7. Model tworzenia wartości dla klienta. 8. Kategorie klientów a wartość klientów w okresie ich aktywności nabywczej. 9. Planowanie rozwoju marketingu partnerskiego na przykładzie firm. 0. Zasoby niezbędne do prowadzenia marketingu partnerskiego (ludzie, procesy, technologia informacyjna, wiedza). Metody oceny Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: Liczba godzin Studia stacj Studia niestacj. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9 8

18 - aktywne uczestnictwo studentów w prowadzonej na ćwiczeniach dyskusji kierowanej, - aktywność w rozwiązywaniu problemów postawionych do realizacji w trakcie ćwiczeń, - pozytywna ocena z kolokwium sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału podanego w trakcie ćwiczeń oraz wskazanej literatury, - poprawne zrealizowanie wybranych przez prowadzącego ćwiczenia zagadnień do samodzielnego opracowania, Forma wykładowa kończy się zaliczeniem z wykładu oraz egzaminem. Spis zalecanej literatury. Światowiec J Więzi partnerskie na rynkach przedsiębiorstw. PWE, Warszawa. Fonfara K Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.. Gordon H.I. 00. Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa. 4. Furtak R. 00. Marketing partnerski na rynku usług. PWE, Warszawa... Nauczyciel. Kierownik Katedry

19 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Marketing w zarządzaniu firmą Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS 5 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Wiesław Szopiński Wymagania wstępne Ogólna wiedza z zakresu makro- i mikroekonomii Cele przedmiotu oraz efekty Zapoznanie studentów z pojęciami związanymi z wykorzystaniem marketingu kształcenia w procesie zarządzania firmą oraz kształtowanie umiejętności powiązania zdobytych wiadomości z praktyką. Treści merytoryczne przedmiotu Wykład. Marketingowa koncepcja zarządzania.. Marketing jako dziedzina wyspecjalizowanego zarządzania.. Strategiczny i operacyjny wymiar zarządzania marketingiem. 4. Strategiczny i operacyjny wymiar zarządzania marketingiem. 5. Proces i funkcje zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwach prowadzących względnie jednorodną działalność gospodarczą. 6. Przedmiotowy, podmiotowy i przestrzenny wymiar rynku. 7. Proces i funkcje zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwach prowadzących zróżnicowaną działalność gospodarczą. 8. Rola organizacji w planowaniu i realizacji celów marketingowych. 9. Miejsce marketingu w strukturze celów i działań przedsiębiorstwa. 0. Wykorzystanie wyników badań w zarządzaniu marketingiem.. Typowe orientacje organizacji służb marketingowych.. Funkcje i rodzaje kontroli marketingu.. System i proces kontroli marketingowej. 4. Operacyjna kontrola marketingu. 5. Strategiczna kontrola marketingu. Ćwiczenia. Formularz definicji firmy, deklaracja misji, analiza SWOT dla celów zarządzania marketingowego.. Cele marketingowe przedsiębiorstwa (cele perspektywiczne, krótkoterminowe, osobiste), cele finansowe krótko i długoterminowe.. Produkty i usługi firmy czynniki motywujące kupującego, formularz porównania produktów firmy z konkurencją. 4. Siatka produktów, nowe rozwiązania produktowe. Analiza rynków docelowych. 5. Segmentacja rynku podstawowe kryteria segmentacji rynku, grupy klientów obecnych i potencjalnych, cele marketingowe firmy w kontekście potrzeb klientów. Liczba godzin Studia stacj. Studia niestacj 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 9

20 6. Analiza konkurencji lista konkurentów, informacje o konkurencie, analiza porównawcza. 7. Wyznaczenie nowych strategii marketingowych względem konkurentów na podstawie wykresu konkurencji. 8. Ustalenie cen, lokalizacja oraz metody sprzedaży cele polityki cenowej firmy, analiza progu rentowności, ocena lokalizacji, metody sprzedaży. 9. Strategia produktu, dystrybucji, promocji i ceny. 0. Promocja cele promocji, promocyjne menu, audyt promocji. Budżet marketingowy i kontrola wykonania. 0 8 Metody oceny Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: - aktywne uczestnictwo studentów w prowadzonej na ćwiczeniach dyskusji kierowanej, - aktywność w rozwiązywaniu problemów postawionych do realizacji w trakcie ćwiczeń, - pozytywna ocena z kolokwium sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału podanego w trakcie ćwiczeń oraz wskazanej literatury, - poprawne zrealizowanie wybranych przez prowadzącego ćwiczenia zagadnień do samodzielnego opracowania, Forma wykładowa kończy się zaliczeniem z wykładu oraz egzaminem. Spis zalecanej literatury. Pomykalski A.: Zarządzanie i planowanie marketingowe. PWN, Warszawa 005. Knecht Z.: Zarządzanie i planowanie marketingowe. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 005. Ewa Frąckiewicz, Jan Karwowski, Marek Karwowski, Edyta Rudawska Zarządzanie marketingowe - Seria: Ekonomia i Zarządzanie. PWE, Warszawa Rosa G., Smalec A.: Zarządzanie i planowanie marketingowe. Wybrane problemy. Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 005. Nauczyciel Kierownik Katedry

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo