SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy"

Transkrypt

1 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 6 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne 5 godzin studia niestacjonarne 9 godzin ćwiczenia : studia stacjonarne 5 godzin studia niestacjonarne 9 godzin Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy dr Bożena Sowa Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości, analizy ekonomiczno-finansowej oraz finansów publicznych. Cele przedmiotu oraz Celem przedmiotu jest przybliżenie problematyki zasad, metod efekty kształcenia i narzędzi rachunkowości w kontekście poszczególnych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i kontroli) na poziomie operacyjnym i strategicznym. Wiele miejsca poświęcono problematyce kosztów, które są jednym z podstawowych obszarów zainteresowania zarządzających, niezależnie od realizowanej strategii. Problematyka prowadzonych zajęć ma ułatwić studentom przede wszystkim zrozumienie istoty zadań rachunkowości zarządczej. Treści merytoryczne przedmiotu Liczba godzin Wykład.Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Istota rachunkowości zarządczej i jej rola w procesie kierowania przedsiębiorstwem. Koszty jako element procesu decyzyjnego. Koszty w systemie kryteriów wyboru decyzji. Koszty własne a kategorie pokrewne. Koszty a efektywność przedsiębiorstwa.. Klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania. Kryteria klasyfikacji kosztów. Klasyfikacja kosztów do wyceny zapasów i pomiaru zysku. Klasyfikacja kosztów do celów decyzyjnych. Klasyfikacja kosztów do celów kontroli. 4. Systemy rachunku kosztów. Istota i zadania rachunku kosztów. Klasyfikacja systemu rachunku kosztów. Rachunek kosztów pełnych. Rachunek kosztów zmiennych. 5. Wpływ systemu rachunku kosztów na wynik finansowy. 6. Ewidencja i rozliczanie kosztów. Ewidencja kosztów. Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Rozliczenia kosztów produkcji pomocniczej. 7. Kalkulacja kosztów. Kalkulacyjny rachunek kosztów. Kalkulacja podziałowa. Kalkulacja doliczeniowa. Szczególne metody kalkulacji. Studia stacj. Studia niestacj. -

2 8. Rachunkowość zarządcza w decyzjach krótkookresowych Wykorzystanie analizy progu rentowności w zarządzaniu bieżącym. Decyzje cenowe w przedsiębiorstwie. 9. Rachunkowość zarządcza w decyzjach długookresowych Istota i klasyfikacja ryzyka w rachunkowości zarządczej. Szacowanie zmiennych koniecznych do oceny efektywności decyzji długookresowych. Instrumenty oceny efektywności decyzji długookresowych. 0. Wykorzystywanie rachunkowości zarządczej na potrzeby controllingu. Ćwiczenia. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa- analiza różnic i podobieństw.. Pojęcie i klasyfikacja kosztów według poszczególnych kryteriów.. Koszty własne przedsiębiorstwa- analiza. 4.Koszty przedsiębiorstwa, a podejmowanie decyzji- analiza sytuacji. 5. Rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów pełnych. 6.Kalkulacyjny rachunek kosztów- rozwiązywanie zadań. 7. Kalkulacja podziałowa- rozwiązywanie zadań. 8.Kalkulacja doliczeniowa- rozwiązywanie zadań. 9.Szczególne formy kalkulacji rozwiązywanie zadań. Metody oceny ocena aktywności na ćwiczeniach, pisemne prace kontrolne. Spis zalecanej literatury: Podstawowa :. W. Gabrusewicz, A;. Kamela- Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 998,. T. Kiziukiewicz, Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 00,.A. Karnawska, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informatycznym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 006, 4.K. Sawicki, Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 000, 5. E. Nowak, R. Piechota, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 004. Uzupełniająca:. I. Sobańska, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C. H. Beck, Warszawa 006,. A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Nauczyciel Kierownik Zakładu

3 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość budżetowa Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 6 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne 5 godzin studia niestacjonarne 9 godzin ćwiczenia : studia stacjonarne 5 godzin studia niestacjonarne 9 godzin Język wykładowy Język polski Imię nazwisko dr Bożena Sowa wykładowcy Wymagania wstępne Znajomość podstawowych rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz finansów publicznych Cele przedmiotu oraz Celem wykładu jest przybliżenie specyfiki zasad księgowości efekty kształcenia ( ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej) w jednostkach sektora finansów publicznych. Treści merytoryczne przedmiotu Liczba godzin Wykład.Wybrane zagadnienia finansów publicznych. Organizacja rachunkowości budżetowej. Wycena majątku publicznego 4. Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych 5. Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont 6. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych 7. Specyfika rachunkowości gospodarstw pomocniczych 8. Rachunkowość placówek 9. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 0. Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Zamówienia publiczne - naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień. Ćwiczenia.Analiza podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych.. Zasady organizacji rachunkowości w jednostkach finansów publicznych.. Księgowanie operacji na wybranych kontach jednostek budżetowych ( analiza przykładów ). 4. Analiza korespondencji poszczególnych kont księgowych. 5. Księgowanie operacji w gospodarstwach pomocniczych. 6.Prawa i obowiązki audytora wewnętrznego. 7. Analiza przypisów ustawy o zamówieniach publicznych. 8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych- analiza Studia stacj. 5 Studia niestacj

4 przypadków. 5 9 Metody oceny Przedmiot kończy się zaliczeniem przedmiotu w formie ustnej i pisemnej. Spis zalecanej literatury: Podstawowa :. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych pod red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 006,. A. Zysnarska, Dokumentacja zasad ( poliyki ) rachunkowości w jednostkach budżetowych, w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych, ODiDK sp. z o.o., Gdańsk 006,.M. Augustyńska, Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych, ODiDK sp. z o.o. Gdańsk 006, 4. H. Gajoch, Rachunkowość budżetowa, C.H. Beck, Warszawa 006, 5. K. Winiarska, M. Kaczurak- Kozak, Rachunkowość budżetowa, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 007, 6.E. Hellych, Rachunkowość jednostek samorządowych, Difin, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa Ustawa z dnia 0 czerwca 005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 005 r., Nr 49, poz. 04 z późn. zm.) Uzupełniająca:. A. Borodo, Gospodarka budżetowa Państwa. Zagadnienia prawne, Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, Toruń 004,. K. Czubakowska, K. Winiarska, Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, ODiDK sp. z o.o., Gdańsk 000,.A. Eichler ( red. ) Sfera budżetowa w pytaniach i odpowiedziach, Grupa Wydawnicza INFOR sp. z o.o., Warszawa Finanse Komunalne miesięcznik regionalnych izb obrachunkowych 5. Buchalter- tygodnik księgowego 6. Rachunkowość budżetowa- poradnik księgowego jednostki sektora finansów publicznych Nauczyciel. Kierownik Zakładu

5 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Ekonomia rozwoju Typ przedmiotu Fakultatywny dowolnego wyboru Poziom przedmiotu Zaawansowany Rok studiów, semestr III rok,6 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Małgorzata Leszczyńska Wymagania wstępne Ogólna wiedza z zakresu życia społeczno gospodarczego i historii myśli ekonomicznej Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Zapoznanie studentów z procesami rozwoju gospodarczego na świecie w okresie od pierwszej rewolucji przemysłowej do współczesności z naświetleniem istoty procesu przemian i czynników kreujących te przemiany (w oparciu o doświadczenia krajów mało i wysoko rozwiniętych). Opis, analiza i wyjaśnienie teorii i modeli, którymi posługuje się ekonomia rozwoju (począwszy od szkoły klasycznej do teorii współczesnych). Wskazanie na istnienie zjawiska nierówności społeczno-gospodarczych oraz możliwości przezwyciężania barier rozwoju w krajach mniej rozwiniętych. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w praktyce (w szczególności: powiązanie teorii wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczno-ekonomicznego z realiami gospodarki światowej dzielącej kraje na mniej i bardziej rozwinięte). Wypracowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu Treści merytoryczne przedmiotu Liczba godzin Studia stacj. Studia niesta. Wykład. Ewolucja ekonomii rozwoju -. Pojęcie rozwoju gospodarczego. Definicje rozwoju i wzrostu gospodarczego. Rozwój a wzrost gospodarczy w historii myśli ekonomicznej. Rozwój i wzrost a postęp techniczny i poprawa jakości życia. Mierniki poziomu życia i rozwoju. Wzrost i rozwój w krajach rozwijających się.. Tendencje i źródła rozwoju gospodarczego w aspekcie historycznym. Zarys rozwoju działalności gospodarczej. Rozwój a proces wytwórczy i uprzemysłowienie w kapitalistycznej gospodarce. Duch przedsiębiorczości. Procesy koncentracji produkcji i kapitału. Czynniki tworzenia systemu gospodarki światowej. Trzeci Świat i przyczyny jego niedorozwoju.

6 4. Globalizacja i polaryzacja bogactwa w skali światowej. Szanse i zagrożenia dla krajów rozwijających wynikającego z procesu globalizacji. Rola firm transnarodowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w krajach rozwijających 5. się. Bezrobocie i kształtowanie się nowego typu stosunków społecznych. Ubóstwo a rozwój gospodarczy. 6. Interpretacja procesów i czynników rozwoju gospodarczego w historii myśli ekonomicznej. Teorie szkoły klasycznej. Teorie ludnościowe i maltuzjanizm dzisiaj spojrzenie krytyczne. Teoria Marksa. Szkoła historyczna. Model Schumpetera. Teorie stagnacji sekularnej. Model Rostowa. 7. Wybrane modele wzrostu i rozwoju gospodarczego. Rozwój gospodarczy według Druckera. Cykle gospodarcze i wahania koniunkturalne. Teorie długich cykli Kondratiewa. Model realnego cyklu koniunkturalnego. Model wzrostu endogenicznego. Podażowe czynniki wzrostu gospodarczego model Solowa, Mankiwa-Romera-Weila. Model z endogeniczną akumulacją wiedzy naukowo-technicznej. 8. Czynniki terytorialno-przyrodnicze a wzrost produktu w neoklasycznym paradygmacie ekonomii. Podejście Solowa- Schultza. Hipoteza konwergencji i jej krytyka. Ekonomia rozwoju z perspektywy neoklasycznej. Przewidywany rozwój ludności świata w regionach ludnościowych, ustabilizowanych i dynamicznych ludnościowo. 9. Terytorialno-przyrodnicze granice wzrostu i rozwoju gospodarczego. Granice wzrostu. Zasoby przyrody i nierówności dostępu. Deformacja przyrody- problem zanieczyszczenia środowiska i rozwoju zrównoważonego. Granice wzrostu a czynnik ludzki. 0. Rozwój gospodarczy w epoce cywilizacji informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy. Rola wiedzy i procesów innowacyjnych w rozwoju gospodarczym. Wiedza jako czynnik substytucyjny wobec tradycyjnych czynników produkcji. Wpływ postępu technicznego i innowacji na relacje między kapitałem a pracą. Zmiana roli pracy jako czynnika produkcji. Nakłady na edukację i naukę jako czynnik rozwoju gospodarczego.. Polityka rozwoju gospodarczego. Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu. Problemy strategii rozwoju w krajach rozwijających się (i doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych). Polityka strukturalna, przemysłowa, regionalna i funkcje polityki gospodarczej w ograniczaniu nierówności społeczno-ekonomicznych. Dualizm gospodarki światowej i ekonomii. Mnogość paradygmatów ekonomii. Wieloznaczność nowej ekonomii gospodarki rozwiniętej i ekonomii przetrwania. Nowa ekonomia rozwoju. 5-9 Ćwiczenia. Ewolucja ekonomii rozwoju -. Pojęcie rozwoju gospodarczego. Definicje rozwoju i wzrostu gospodarczego. Rozwój a wzrost gospodarczy w historii myśli ekonomicznej. Rozwój i wzrost a postęp techniczny i poprawa jakości życia. Mierniki poziomu życia i rozwoju.

7 Wzrost i rozwój w krajach rozwijających się.. Tendencje i źródła rozwoju gospodarczego w aspekcie historycznym. Zarys rozwoju działalności gospodarczej. Rozwój a proces wytwórczy i uprzemysłowienie w kapitalistycznej gospodarce. Duch przedsiębiorczości. Procesy koncentracji produkcji i kapitału. Czynniki tworzenia systemu gospodarki światowej. Trzeci Świat i przyczyny jego niedorozwoju. 4. Globalizacja i polaryzacja bogactwa w skali światowej. Szanse i zagrożenia dla krajów rozwijających wynikającego z procesu globalizacji. Rola firm transnarodowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w krajach rozwijających się. Bezrobocie i kształtowanie się nowego typu stosunków społecznych. Ubóstwo a rozwój gospodarczy. 5. Interpretacja procesów i czynników rozwoju gospodarczego w historii myśli ekonomicznej. Teorie szkoły klasycznej. Teorie ludnościowe i maltuzjanizm dzisiaj spojrzenie krytyczne. Teoria Marksa. Szkoła historyczna. Model Schumpetera. Teorie stagnacji sekularnej. Model Rostowa. 6. Cykle gospodarcze i wahania koniunkturalne. Teorie długich cykli Kondratiewa. Teorie cykli krótkich i średnich. Fazy cyklu. Przyczyny cykliczności rozwoju ujęcie egzo- i endogeniczne. Model realnego cyklu koniunkturalnego. Teorie cyklu politycznego. 7. Czynniki terytorialno-przyrodnicze a wzrost produktu w neoklasycznym paradygmacie ekonomii. Podejście Solowa- Schultza. Hipoteza konwergencji i jej krytyka. Ekonomia rozwoju z perspektywy neoklasycznej. Przewidywany rozwój ludności świata w regionach ludnościowych, ustabilizowanych i dynamicznych ludnościowo. 8. Terytorialno-przyrodnicze granice wzrostu i rozwoju gospodarczego. Granice wzrostu. Zasoby przyrody i nierówności dostępu. Deformacja przyrody- problem zanieczyszczenia środowiska i rozwoju zrównoważonego. Granice wzrostu a czynnik ludzki. 9. Rozwój gospodarczy w epoce cywilizacji informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy. Rola wiedzy i procesów innowacyjnych w rozwoju gospodarczym. Wiedza jako czynnik substytucyjny wobec tradycyjnych czynników produkcji. Wpływ postępu technicznego i innowacji na relacje między kapitałem a pracą. Zmiana roli pracy jako czynnika produkcji. Nakłady na edukację i naukę jako czynnik rozwoju gospodarczego. 0. Polityka rozwoju gospodarczego. Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu. Problemy strategii rozwoju w krajach rozwijających się (i doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych). Polityka strukturalna, przemysłowa, regionalna i funkcje polityki gospodarczej w ograniczaniu nierówności społeczno-ekonomicznych. Dualizm gospodarki światowej i ekonomii. Mnogość paradygmatów ekonomii. Wieloznaczność nowej ekonomii gospodarki rozwiniętej i ekonomii przetrwania. Nowa ekonomia rozwoju. 5 9

8 Metody oceny ćwiczenia podstawą ich zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny udział w dyskusji, napisanie i przedstawienie pracy zaliczeniowej na temat wskazany przez prowadzącego, jedna pisemna praca kontrolna (pytania testowe i problemowe)-min 5%pkt., wykłady - zaliczenie bez oceny Spis zalecanej literatury.r. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 00..G.B. Spychalski, Zarys historii myśli ekonomicznej, PWN, Łodż Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, pod red. S.M. Kota, A. Malawskiego i A. Węgrzeckiego, AE Kraków R. Piasecki, Ekonomia rozwoju, PWN, Warszawa R. Piasecki, Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, pod red. M. G. Woźniaka, Mitel, Rzeszów Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. Czynniki, bariery, perspektywy., UE, Kraków R. Bartkowiak, Granice wzrostu gospodarczego gospodarczego rozwój ekonomii. Wybrane zagadnienia ekonomii neoklasycznej i ekonomii rozwoju. Monografie i Opracowania SGH, nr 54, Warszawa Nauczyciel Kierownik Katedry

9 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Ekonomia globalna Typ przedmiotu Fakultatywny dowolnego wyboru Poziom przedmiotu średnio- zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 6 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Władysława Jastrzębska Wymagania wstępne Przedmiot realizowany na podbudowie makroekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem przedmiotu jest przedstawienie funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej z jej podstawowymi problemami oraz zjawiskami mającymi wpływ na kształtowanie się handlu światowego i innych formy i płaszczyzny powiązań gospodarczych. Treści merytoryczne przedmiotu Liczba godzin Studia stacj. Studia niestacj. Wykład. Płaszczyzny funkcjonowania ekonomii globalnej oraz jej podmioty. Proces globalizacji stosunków międzynarodowych. Procesy integracyjne i regionalizacja w gospodarce globalnej 4. Zadłużenie międzynarodowe i sposoby jego rozwiązania. 5. Uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarki globalnej. 6. Wiedza i technologia jako wyznaczniki powiązań globalnych. 7. Znaczenie korporacji międzynarodowych w ekonomii globalnej. 8. Kraje słabo rozwinięte w ekonomii globalnej. 9. Problemy demograficzne i żywnościowe współczesnego świata. 5 9 Ćwiczenia. Zróżnicowanie podmiotów w ekonomii globalnej. Formy powiązań rzeczowych w gospodarce globalnej. Zmiany instytucjonalne zachodzące na rynku globalnym 4. Bariery rozwoju gospodarki globalnej 5. Ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania ekonomii globalnej 6. Perspektywy funkcjonowania gospodarki globalnej 5 9 Metody oceny Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu końcowego, zaliczenie przedmiotu po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na połowę pytań testowych. Spis zalecanej literatury

10 Misala J. Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania. Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 005 Flejtarski St., Wahl P. T. Ekonomia globalna. Synteza. Wyd Difin, Warszawa 00. Nauczyciel.. Kierownik Katedry

11 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Nierówności społeczne w gospodarce rynkowej Typ przedmiotu Fakultatywny dowolnego wyboru Poziom przedmiotu średniozaawansowany Rok studiów, semestr III rok,6 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Małgorzata Leszczyńska Wymagania wstępne Ogólna wiedza z zakresu życia społeczno gospodarczego, mikro- i makroekonomii Cele przedmiotu oraz efekty Zapoznanie studentów z procesami rozwoju gospodarki rynkowej kształcenia i towarzyszącymi jej nierównościami społeczno-ekonomicznymi na świecie i w Polsce. Naświetlenie ich istoty i czynników kreujących Wskazanie na możliwości przezwyciężania nierówności społecznogospodarczych. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w praktyce. Wypracowanie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu Treści merytoryczne przedmiotu Liczba godzin Studia stacj. Studia niestacj. Wykład. Nierówności społeczne w teoriach ekonomicznych. Interdyscyplinarny wymiar problemu nierówności społecznych. Sposoby pomiaru nierówności (w szczególności dochodowych i majątkowych i w sferze konsumpcji) 4. Mechanizmy generujące nierówności społeczne w gospodarce rynkowej 5. Identyfikacja nierówności społecznych i ich źródeł w Polsce 5 4 i na świecie: Nierówności a czynniki społeczno-demograficzne Wykształcenie jako czynnik determinujący nierówności Dysproporcje w przekroju międzypaństwowym, regionalnym i w przekroju miasto-wieś Nierówności społeczne w sferze dochodów i konsumpcji Zróżnicowanie warunków życia i problem ubóstwa Nierówności na rynku pracy 6. Nierówności społeczne a zakres i formy interwencjonizmu państwa. Możliwości ograniczania nierówności społecznych 5 9

12 Ćwiczenia. Nierówności społeczne w teoriach ekonomicznych. Interdyscyplinarny wymiar problemu nierówności społecznych. Sposoby pomiaru nierówności (w szczególności dochodowych i majątkowych i w sferze konsumpcji) 4. Mechanizmy generujące nierówności społeczne w gospodarce rynkowej 5. Identyfikacja nierówności społecznych i ich źródeł w 5 4 Polsce i na świecie: Nierówności a czynniki społeczno-demograficzne Wykształcenie jako czynnik determinujący nierówności Dysproporcje w przekroju międzypaństwowym, regionalnym i w przekroju miasto-wieś Nierówności społeczne w sferze dochodów i konsumpcji Zróżnicowanie warunków życia i problem ubóstwa Nierówności na rynku pracy 6. Nierówności społeczne a zakres i formy interwencjonizmu państwa. Możliwości ograniczania nierówności społecznych 5 9 Metody oceny ćwiczenia podstawą ich zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny udział w dyskusji, napisanie i przedstawienie pracy zaliczeniowej na temat wskazany przez prowadzącego, jedna pisemna praca kontrolna (pytania testowe i problemowe) -min 5%pkt. wykłady - zaliczenie bez oceny (pytania testowe i problemowe)-min 5%pkt. Spis zalecanej literatury. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, pod red. M.G. Woźniaka, tomy -, KTE, UR, Mitel, Rzeszów ;. Kołodko S., Wędrujący świat, Prószyński i s-ka, Warszawa 008;. Sen A. Nierówności. Dalsze rozważania, Kraków 000; 4. Warunki życia ludności w Polsce, GUS, Warszawa ; 5. Dane statystyczne zamieszczone na stronach GUSu i Eurostatu; 6. Czasopisma: Ekonomista, Gospodarka Narodowa, Nowe Zycie Gospodarcze, Rzeczpospolita. Nauczyciel.. Kierownik Katedry

13 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Finanse przedsiębiorstwa Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS 5 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Jęyk polski Imię nazwisko dr Jan Rogowski wykładowcy Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień makroekonomicznych,, rachunkowości, finansów publicznych Cele przedmiotu oraz Zapoznanie słuchaczy z prawidłowościami i funkcjonowaniem efekty kształcenia mechanizmu finansowego przedsiębiorstwa.znajomość całości tych zjawisk i procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie jest niezbędne w sferze techniczno-organizacyjnych decyzji tak bieżących, jak i rozwojowych, podejmowanych przy użyciu odpowiednich sformalizowanych narzędzi. Treści merytoryczne przedmiotu Liczba godzin Wykład. Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa. Istota finansów przedsiębiorstw- tradycyjne i menedżerskie podejście do nauki finansów przedsiębiorstw- system finansowy przedsiębiorstw; związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami publicznymi i instytucjami finansowymi. Określenie istoty czasu i ryzyka w finansach przedsiębiorstw 4. Źródła finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej prezentacja źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa wg kryterium pochodzenia kapitału 5.Koszt kapitału w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw 6. Wykorzystanie dźwigni w finansach przedsiębiorstw 7. Długoterminowe decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw-; rzeczowy majątek trwały i jego amortyzacja 8. Krótkoterminowe decyzje finansowe przedsiębiorstw; kapitał obrotowy brutto i netto ; kapitał pracujący ; cykl gotówkowy ; strategie kształtowania kapitału pracującego 9. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa Ćwiczenia Studia stacj. 5 Studia niestacj. 9

14 .Formy prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach rynkowych; specyfika przedsiębiorstw. Formuły określania wartości pieniądza w czasie. System finansowy przedsiębiorstw 4. Przychody i koszty przedsiębiorstwa 5. Efektywność gospodarcza i finansowa przedsiębiorstwa; zysk i jego funkcje; podstawowe postacie wyniku finansowego w przedsiębiorstwie 6. Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa; zasilanie zewnętrzne i wewnętrzne 7. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania; kapitały własne; kapitały obce, formy ich pozyskania 8. Wykorzystanie progu rentowności w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych 9. Związek między impulsami polityki fiskalnej państwa (podatki) a wartością przepływów środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 0 8 Metody oceny Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu pisemnego (uwzględniający zagadnienia problemowe i sytuacyjne) Spis zalecanej literatury: Podstawowa :.Owsiak S. Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 00.Jarecka E., Finanse: przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego,ubezpieczeń, Difin, Warszawa 004. Praca zb. pod red.j. Ostaszewskiego, Finanse Difin, Warszawa Pietrzak B., Polanki Z., Wodniak B. System finansowy w Polsce, cz. i, PWN Warszawa Praca zb. pod red. L. Szyszko i J. Szczepańskiego, Finanse przedsiębiorstwa PWE Warszawa 00 Uzupełniająca.Kornik D. Kornik S. Podstawy finansów PWN Warszawa 004.Bień W. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Difin Warszawa 00.Szczepankowski Piotr J. Zarzadzanie finansami Przedsiębiorstwa Wyd. WSzPiZ im. L. Koźmińskiego Warszawa Nauczyciel. Kierownik Zakładu

15 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Negocjacje finansowe Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS 5 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Imię nazwisko dr Jan Rogowski wykładowcy Język wykładowy Język polski Wymagania wstępne Opanowane podstawowe zagadnienia ogólnoekonomiczne oraz z przedmiotów: rachunkowość i rynki finansowe Cele przedmiotu oraz Przekazanie studentom wiadomości na temat podstawowych wymiarów efekty kształcenia interpersonalnych decydujących o przebiegu i rezultacie negocjacji, oraz nabycie umiejętności oceny sytuacji negocjacyjnej poprzez stosowanie odpowiednich strategii i taktyk negocjacyjnych w zależności od celów, jakie zostały przyjęte w fazie przygotowania negocjacji, jak również rozwiązywania konfliktu interesów. Treści merytoryczne przedmiotu Liczba godzin Wykład. Pojęcie i istota negocjacji. Negocjacje jako zaspokajanie potrzeb stron. Przygotowanie strategii negocjacji podstawa ich wyboru. Taktyki negocjacyjne. Komunikacja w negocjacjach 4. Techniki negocjacji etapy rozmowy negocjacyjnej 5. Modele negocjacji zastosowanie teorii gier, asymetria informacji i koszty transakcji 6. Rodzaje negocjacji. Negocjacje finansowe 7. Procesy negocjacji finansowych jako przedmiot modelowania- ramowe modele typowych procesów negocjacji finansowych 8. Negocjacje z zagranicznymi partnerami Ćwiczenia. Podstawowe zagadnienia teorii negocjacji.. Umiejętności społeczne jako warunek skutecznych negocjacji. Negocjacje jako metoda przygotowania kontraktów 4. Kontrakty finansowe i ich determinanty- modele kontraktów finansowych 5. Ramowe modele typowych procesów negocjacji finansowych (uwarunkowania przedmiotowe i psychologiczne) 6. Specyfika negocjacji z instytucjami pośrednictwa finansowego Studia stacj Studia niestacj. 9

16 7. Metody stosowane w negocjacjach kredytowych, faza przednegocjacyjna i negocjacje właściwe. 8. Negocjacje kontraktów kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem ryzyko w kontraktach kredytowych. 9. Praktyczne przykłady negocjacji finansowych ( umowa kredytu, negocjacje w obrocie wekslowym, obligacji, w transakcjach ubezpieczeniowych) 0. Negocjacje w warunkach trudności finansowych( upadłość, likwidacja ). Kolokwium i zaliczenie tematyki ćwiczeń Metody oceny Egzamin pisemny: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawdzianu pisemnego oraz na podstawie aktywności studentów na zajęciach Spis zalecanej literatury: Podstawowa :. Robert A. Rządca, Paweł Wujec, Negocjacje, PWE Warszawa 00. Paul Steele, Jon Murphy, Richard Russill; Jak odnieść sukces w negocjacjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Chełpa S,; Negocjacje w biznesie. Kluczowe zagadnienia, ; Terra, Poznań-Wrocław Brdulak H i J; Negocjacje handlowe, PWE Warszawa Kamieński J.; Negocjowanie, Poltext Warszawa 00 Uzupełniająca :. Fisher R, Ury W. Patron B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 000. Kowalczyk E., Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 00. Ury W. Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, PWE, Warszawa 997. Nauczyciel. Kierownik Zakładu

17 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Marketing partnerski Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, semestr 5 Liczba punktów ECTS 5 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Wiesław Szopiński Wymagania wstępne Ogólna wiedza z zakresu makro- i mikroekonomii Cele przedmiotu oraz efekty Zapoznanie studentów z pojęciami związanymi z marketingiem partnerskim oraz kształcenia kształtowanie umiejętności powiązania zdobytych wiadomości z praktyką. Treści merytoryczne przedmiotu Wykład. Marketing partnerski nową koncepcją funkcjonowania firmy na rynku.. Rola i zadania marketingu partnerskiego.. Podstawowe elementy koncepcji marketingu partnerskiego na rynku przedsiębiorstw. 4. Komponenty marketingu partnerskiego. 5. Partnerstwo na rynku detalicznym i rynku przedsiębiorstw. 6. Wspólne tworzenie wartości. 7. Technologia informacyjna w marketingu partnerskim. 8. Komunikacja interaktywna i plasowanie. 9. Narzędzia technologii informacyjnej. 0. Łańcuch partnerstwa. Zarządzanie łańcuchem.. Partnerstwo na rynku usług jako instrument utrwalania i zwiększania wartości.. Tworzenie długookresowych więzi z klientem i ich skutki ekonomiczne. Ćwiczenia. Podstawowe elementy i zasady koncepcji marketingu partnerskiego.. Bariery wprowadzania marketingu partnerskiego.. Charakterystyka koncepcji marketingu partnerskiego na rynku przedsiębiorstw i możliwości jego wdrażania. 4. Proces planowania rozwoju marketingu partnerskiego (charakterystyka poszczególnych etapów). 5. Rola marketingu partnerskiego w relacjach z klientami. 6. Nowa rola specjalisty ds. marketingu. 7. Model tworzenia wartości dla klienta. 8. Kategorie klientów a wartość klientów w okresie ich aktywności nabywczej. 9. Planowanie rozwoju marketingu partnerskiego na przykładzie firm. 0. Zasoby niezbędne do prowadzenia marketingu partnerskiego (ludzie, procesy, technologia informacyjna, wiedza). Metody oceny Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: Liczba godzin Studia stacj Studia niestacj. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9 8

18 - aktywne uczestnictwo studentów w prowadzonej na ćwiczeniach dyskusji kierowanej, - aktywność w rozwiązywaniu problemów postawionych do realizacji w trakcie ćwiczeń, - pozytywna ocena z kolokwium sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału podanego w trakcie ćwiczeń oraz wskazanej literatury, - poprawne zrealizowanie wybranych przez prowadzącego ćwiczenia zagadnień do samodzielnego opracowania, Forma wykładowa kończy się zaliczeniem z wykładu oraz egzaminem. Spis zalecanej literatury. Światowiec J Więzi partnerskie na rynkach przedsiębiorstw. PWE, Warszawa. Fonfara K Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.. Gordon H.I. 00. Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa. 4. Furtak R. 00. Marketing partnerski na rynku usług. PWE, Warszawa... Nauczyciel. Kierownik Katedry

19 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Marketing w zarządzaniu firmą Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, 5 semestr Liczba punktów ECTS 5 Metody nauczania wykład: studia stacjonarne: 5 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 0 godzin studia niestacjonarne: 8 godzin Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Wiesław Szopiński Wymagania wstępne Ogólna wiedza z zakresu makro- i mikroekonomii Cele przedmiotu oraz efekty Zapoznanie studentów z pojęciami związanymi z wykorzystaniem marketingu kształcenia w procesie zarządzania firmą oraz kształtowanie umiejętności powiązania zdobytych wiadomości z praktyką. Treści merytoryczne przedmiotu Wykład. Marketingowa koncepcja zarządzania.. Marketing jako dziedzina wyspecjalizowanego zarządzania.. Strategiczny i operacyjny wymiar zarządzania marketingiem. 4. Strategiczny i operacyjny wymiar zarządzania marketingiem. 5. Proces i funkcje zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwach prowadzących względnie jednorodną działalność gospodarczą. 6. Przedmiotowy, podmiotowy i przestrzenny wymiar rynku. 7. Proces i funkcje zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwach prowadzących zróżnicowaną działalność gospodarczą. 8. Rola organizacji w planowaniu i realizacji celów marketingowych. 9. Miejsce marketingu w strukturze celów i działań przedsiębiorstwa. 0. Wykorzystanie wyników badań w zarządzaniu marketingiem.. Typowe orientacje organizacji służb marketingowych.. Funkcje i rodzaje kontroli marketingu.. System i proces kontroli marketingowej. 4. Operacyjna kontrola marketingu. 5. Strategiczna kontrola marketingu. Ćwiczenia. Formularz definicji firmy, deklaracja misji, analiza SWOT dla celów zarządzania marketingowego.. Cele marketingowe przedsiębiorstwa (cele perspektywiczne, krótkoterminowe, osobiste), cele finansowe krótko i długoterminowe.. Produkty i usługi firmy czynniki motywujące kupującego, formularz porównania produktów firmy z konkurencją. 4. Siatka produktów, nowe rozwiązania produktowe. Analiza rynków docelowych. 5. Segmentacja rynku podstawowe kryteria segmentacji rynku, grupy klientów obecnych i potencjalnych, cele marketingowe firmy w kontekście potrzeb klientów. Liczba godzin Studia stacj. Studia niestacj 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 9

20 6. Analiza konkurencji lista konkurentów, informacje o konkurencie, analiza porównawcza. 7. Wyznaczenie nowych strategii marketingowych względem konkurentów na podstawie wykresu konkurencji. 8. Ustalenie cen, lokalizacja oraz metody sprzedaży cele polityki cenowej firmy, analiza progu rentowności, ocena lokalizacji, metody sprzedaży. 9. Strategia produktu, dystrybucji, promocji i ceny. 0. Promocja cele promocji, promocyjne menu, audyt promocji. Budżet marketingowy i kontrola wykonania. 0 8 Metody oceny Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: - aktywne uczestnictwo studentów w prowadzonej na ćwiczeniach dyskusji kierowanej, - aktywność w rozwiązywaniu problemów postawionych do realizacji w trakcie ćwiczeń, - pozytywna ocena z kolokwium sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału podanego w trakcie ćwiczeń oraz wskazanej literatury, - poprawne zrealizowanie wybranych przez prowadzącego ćwiczenia zagadnień do samodzielnego opracowania, Forma wykładowa kończy się zaliczeniem z wykładu oraz egzaminem. Spis zalecanej literatury. Pomykalski A.: Zarządzanie i planowanie marketingowe. PWN, Warszawa 005. Knecht Z.: Zarządzanie i planowanie marketingowe. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 005. Ewa Frąckiewicz, Jan Karwowski, Marek Karwowski, Edyta Rudawska Zarządzanie marketingowe - Seria: Ekonomia i Zarządzanie. PWE, Warszawa Rosa G., Smalec A.: Zarządzanie i planowanie marketingowe. Wybrane problemy. Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 005. Nauczyciel Kierownik Katedry

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Ekonomia rozwoju 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Makroekonomii i Stosunków przedmiot Międzynarodowych 3.Kod przedmiotu E/I/EP/C 1.2a 4.Studia Kierunek studiów/specjalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu EM/PIUS/RBU w języku polskim Rachunkowość budżetowa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Budgetary accounting USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-1-502-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Zarządzanie finansami

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Obowiazkowy specj. Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Drugi/ czwarty Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia dzienne Miasto: Szczecin Rok studiów: III Grupy: 324 Prowadzący wykłady: dr Anna Buczkowska Uniwersytet Szczeciń ski Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 21.02.2006

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe Opis sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów

Rachunkowość zarządcza SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe Opis sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Punkty ECTS 2 Łączna liczba godzin: 50, w tym: - wykłady 10 godz. -ćwiczenia 15 godz. -samokształcenie 25 godz. Typ przedmiotu: do wyboru Wymiar godzinowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Sierpińska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, mgr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, mgr SYLLABUS na rok akademicki 011/01 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma prowadzenia zajęć. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów

KARTA PRZEDMIOTU. Forma prowadzenia zajęć. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: FINANSE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia 5. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-FPr-W-S14_pNadGen0MTMH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZAKŁAD ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA EUROPEJCZYK Kod Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia niestacjonarne pierwszego stopnia Prowadzący wykłady: prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Liczba godzin: 12 Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 4.03.2007 Istota,

Bardziej szczegółowo

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA WYDANIE II ZMIENIONE POLSKIE WYDAWNICTWO WARSZAWA 2000 EKONOMICZNE Spis treści Wstęp 11 Wprowadzenie 1 Istota rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości.

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. A. Finanse przedsiębiorstw (30 godz.) 1. Ogólna charakterystyka finansów przedsiębiorstwa - 1 godz. 1.1. Pojęcie finansów 1.2. Podmioty finansów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Liczba godzin

SYLLABUS. Liczba godzin SYLLABUS Kierunek Ekonomia EP, EIG, GRiL I stopień Nazwa przedmiotu Ekonomia integracji europejskiej Typ przedmiotu Obowiązkowy-kierunkowy Poziom przedmiotu Średnio - zaawansowany Rok studiów, semestr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Zaawansowana rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, dr SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu

Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu Podstawy finansów przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy finansów przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoP-PFP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji Stacjonarny / niestacjonarny II

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S do katalogu

S Y L A B U S do katalogu S Y L A B U S do katalogu 1. Przedmiot: Rachunkowość zarządcza 2. Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty: rachunkowość, 3. Forma: Wydział Nauk Ekonomicznych studia niestacjonarne Forma Liczba godzin Rok

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Tryb: studia dzienne Rok studiów: IV Grupy: 424 i 425 1. 6.10.2005 Istota rachunkowości zarządczej. Klasyfikacja kosztów 2. 13.10.2005 Metody podziału kosztów na stałe

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WX-AdP-PE-W-14_pNadGen6MJ6B Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja Profil

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 8 1. Nazwa przedmiotu: FINANSE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości - opis przedmiotu

Podstawy rachunkowości - opis przedmiotu Podstawy rachunkowości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy rachunkowości Kod przedmiotu 04.3-WX-AdP-PR-K-14_pNadGen4QYC5 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Grażyna Rytelewska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Makroekonomia Przedmiot w języku angielskim: Macroeconomics Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-601-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 106 Liczba punktów ECTS

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy ekonomii finansów i prawa w biznesie Rok akademicki: 2015/2016 Kod: IEL-1-308-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Procesy naprawcze i rozwojowe w ch Corrective and developmental processes in enterprises Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP.G4.D4K.06 Management and Production

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Sierpińska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 881013 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej 18 Październik - 5 Lipiec Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III/5 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Ekonomiczny. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Ekonomiczny. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Ekonomiczny Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA / BUDGETARY

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo