ZESTAW SZPITALNY PRZY Ó KOWY HOSPITAL WARD INSTALLATION UNIT OB4156 FAMOR S.A. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES EDITION 02/04

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAW SZPITALNY PRZY Ó KOWY HOSPITAL WARD INSTALLATION UNIT OB4156 FAMOR S.A. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES EDITION 02/04"

Transkrypt

1 EDITION 02/04 ZESTAW SZPITALNY PRZY Ó KOWY HOSPITAL WARD INSTALLATION OB PRZEZNACZENIE Zestaw Szpitalny Przy³ó kowy OB4156 przeznaczony jest do instalowania w salach chorych. Zestaw OB4156 zapewnia: ogólne oœwietlenie sali œwiat³em odbitym (2x36W) miejscowe oœwietlenie ³ó ka (1x18W) oœwietlenie nocne (1x7W) pod³¹czenie aparatury elektromedycznej - 3 gniazda el. ³¹cznoœæ przywo³awcz¹ z pielêgniark¹ pod³¹czenie telefonu korzystanie z punktów poboru gazów medycznych - tlen, pró nia, sprê one powietrze pod³¹czenie przewodu ekwipotencjalizacji Inne wyposa enie - na yczenie. Zestaw powinien byæ ustytuowany nad ³ó kiem chorego, zgodnie ze szkicem sytuacyjnym. DESIGNATION The Hospital Ward Installation Unit OB4156 is purposed for installing in hospital wards. The OB4156 ensures: general illumination of ward with reflected light (2x36W) local / reading light (1x18W) night light (1x7W) supply for medical appliances (3 power sockets) communication with a nurse telephone connection medical gas outlets - oxygen, vacuum, compressed air potential equalization Other equipment - on request. The unit should be installed over the bed according to the mounting drawing. NORMY I PRZEPISY PN-EN PN-EN Certyfikat PZH, Dyrektywa 93/45/EWG Dyrektywa 93/42/EWG, klasa II A FAMOR S.A. STANDARDS AND RULES EN EN Directive 73/42/EWG Directive 93/42/EWG, class II A UL. KASZUBSKA BYDGOSZCZ POLAND tel / fax /

2 OB4156 BUDOWA / CONSTRUCTION Rysunek gabarytowy zestawu jednosegmentowego / Dimensioned drawing of one-bed unit Przekrój poprzeczny / Cross section Szkic sytuacyjny / Mounting drawing Mocowanie do œciany / Wall mounting Widok przy³¹cza zasilaj¹cego od strony œciany View of supplying terminal from the wall side

3 Zestaw przy³ó kowy mo e byæ wykonany jako jedno, dwu lub trzysegmentowy, s³u ¹c odpowiednio jednemu, dwom lub trzem chorym. Korpus zestawu (3) jest monolitem, wykonanym z profilu aluminiowego. Z przyczyn transportowych korpus zestawu trzysegmentowego (d³. 4800mm) jest dostarczany w dwóch czêœciach ( mm) wraz z odpowiednimi elementami ³¹cz¹cymi. W ka dym segmencie nale y umieœciæ dwie œwietlówki 36W (4) os³oniête kloszem pryzmatycznym (1). S³u ¹ one do oœwietlenia ogólnego sali chorych. Œwietlówki ze wszystkich segmentów po³¹czone s¹ równolegle. Nale y przewidzieæ dla nich wy³¹cznik œcienny. Oœwietlenie miejscowe zapewnia œwietlówka 18W (5) os³oniêta kloszem pryzmatycznym (7). Oœwietlenie miejscowe mo e byæ umieszczone po lewej b¹dÿ po prawej stronie, zamiennie z pozosta³ymi elementami wyposa enia tj. punktami poboru gazów (12), gniazdami elektrycznymi i gniazdem telefonicznym (15). Œwietlówka kompaktowa 7W (6) s³u y jako oœwietlenie nocne. Korpus posiada wewnêtrzne kana³y doprowadzenia przewodów silnopr¹dowych (8), s³abopr¹dowych (9) oraz rurek instalacji gazowej (11). P³yta monta owa (2), wraz z zamontowanym na niej wyposa eniem elektrycznym, mo e byæ wyjêta z korpusu w ca³oœci, po roz³¹czeniu z³¹cza wielostykowego. W pobli u gniazda telefonicznego zamocowane jest gniazdo ekwipotencjalizacji (16) zgodne z DIN Ka dy segment wyposa ony jest w manipulator (10). S³u y on do w³¹czania/wy³¹czania oœwietlenia miejscowego i nocnego, a tak e umo liwia przywo³anie pielêgniarki.przy³¹cze elektrycznych i gazowych sieci zasilaj¹cych (14) znajduje siê na lewym b¹dÿ na prawym koñcu zestawu. Instalacje wewnêtrzne (gazowe, elektryczne, przyzywowe) zasilaj¹ce kolejne segmenty wykonane s¹ fabrycznie.do mocowania i pozycjonowania zestawu s³u ¹ ³¹cza tulejowe (13). Szczegó³owe informacje dotycz¹ce monta u zestawu podaje Dokumentacja Techniczno-Ruchowa. Zestaw jest malowany (standardowo) farb¹ proszkow¹ na kolor bia³y-kremowy RAL9001. Inne kolory, zgodnie z yczeniem zamawiaj¹cego. It is possible making the unit as one-bed, two-bed or three-bed set. The body (3) is made in one piece. It ensures good stiffness and lower mass. Because of transport troubles the three-bed unit (lenght of 4800mm) is delivered in two parts ( mm) with appropriate elements for joining. In each segment there are two fluorescent lamps 36W (4) covered with a prismatic diffuser (1). They serve for general illumination of a hospital ward. The fluorescent lamps from all the segments are connected in a parallel way. A wall-switch should be foreseen to turn general illumination on. Local illumination is achieved by one fluorescent lamp 18W (5) covered with a prismatic diffuser (7). The local light may be placed from the left or right side interchangeably to other elements such as medical gas outlets (12), power sockets and telephone socket (15). A compact fluorescent lamp 7W (6) serves as a night light. The body of the unit has internal ducts leading power mains (8) and low voltage (9) conductors as well as installation pipes (11). It is possible to remove the mounting plate (2) together with the electric equipment fixed on it. To do that it is necessary uncoupling the multi-pin connector. Near the telephone jack there is a connecting point for potential equalization (16) in accordance with DIN Each segment is equipped with a manipulator (10). It serves for the local and night lights ON / OFF as well as for calling the nurse. Entry of electric and gas supply (14) from the left or right rear side. Internal installations supplying next segments are made by the producer of the unit. For mounting and positioning there are sleeve joints (13). For detailed information see Technical Documentation. The unit is painted (standard) with white-cream powder coating, RAL Other colours on request. DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA IP20 cosφ = 0, Napiêcie znamionowe 230V 50Hz Rated voltage Napiêcie manipulatora (sterownicze) 24V 50Hz Manipulator (control) voltage Klasa oœwietlenia ogólnego V Illumination class Źród³o œwiat³a: - oœwietlenia ogólnego (œwietlówki) - oœwietlenia miejscowego - oœwietlenia nocnego (œwietl. kompakt.) 2x36W / G13 1x18W /G13 5-7W / G23 Light source of: - general illumination (fluorescent tubes) - reading light (fluorescent tube) - night light (compact lamp) Natê enie oœwietlenia miejscowego min 250 lx Reading light illuminance Poziom zak³óceñ radioelektrycznych O Interference level Masa (1 segmentu) 17kg Mass (1-bed unit) Wymagane zasilanie / instalacje: - gniazd energetycznych 230V 50Hz - oœwietlenia ogólnego 230V 50Hz - poprzez wy³¹cznik œcienny - oœwietlenia miejscowego i nocnego 230V 50Hz - obwodów sterowniczych 24V 50Hz - telefoniczna - 1 linia Required supply / installation: - power sockets 230V 50Hz - general illumination 230V 50Hz - by wall switch - reading and night lights 230V 50Hz - control circuits 24V 50Hz - phone - 1 line Typowe konfiguracje zestawów / Typical unit configuration

4 OB4156 Schemat elektryczny / Electric diagram 8 10 do nastêpnego segmentu / to the next segment S 18W 7W Oœwietlenie ogólne General illumination S 36W S 36W Oœw. nocne Night illum. Oœw. miejscowe Reading light Oœw. nocne Night illum. Oœwietlenie miejscowe Reading light do nastêpnego segmentu / to the next segment Przywo³anie Calling Sygnal. przywo³ania Calling signal Manipulator PE EQUALIZ. POWER SOCKET SOCKET PHONE 230V~, 10A, 2L+PE GNIAZDO TELEFON EKWIPOT. 1-linia X GNIAZDA ELEKTR. 230V~, 10A, 2P+Z k = 0,6 j 2m 2,5 Obwody przywo³awcze Calling circuit X , ,5 * M6 Obwód oœw. miejsc. i nocnego Local and night illumination circuit 230V~ ( VA)* Obwód gniazda elektrycznego Power socket circuit 230V~, 10A Obwód gniazd elektrycznych Power sockets circuit 230V~, 2x10A Obwód oœwietl. ogólnego General illumination circuit 230V~ ( VA)** * wyłącznik ścienny wall switch Linia telefoniczna Telephone connection Zasilanie pomocnicze Auxiliary supply 24V~ ( VA)** ** pobór mocy dla zestawu segmentowego ** power consumption for segment unit Ekwipotencjalizacja / Equalization Przyk³ad uk³adu sygnalizacji przywo³awczej Example of nurse call system SALA CHORYCH HOSPITAL WARD do nastêpnego segmentu to the next segment Instalacja prefabrykowana / prefabricated installation do nastêpnego segmentu to the next segment Instalacja prefabrykowana / prefabricated installation LAMPKA ZBIORCZA COMMON SIGNAL LIGHT BUCZEK BUZZER GNIAZDO KLUCZYKA KEY SOCKET LAMPKA NAD DRZWIAMI SIGNAL LIGHT OUTSIDE KASOWNIK CONTROL MECHANISM DO NUMERATORA W POKOJU PIELĘGNIAREK TO ANNUNCIATOR IN NURSES ROOM LINIA ZASILAJACA 24V AC/DC SUPPLYING LINE 24V AC/DC

5 CHARAKTERYSTYKI ŒWIETLNE / LIGHTING CHARACTERISTICS Wykresy rozsy³u œwiat³a / Light distribution diagrams cd/klm oœwietlenie ogólne general illumination oœwietlenie miejscowe reading light Przyk³adowe rozk³ady natê enia oœwietlenia / Example of illumination distributions oœwietlenie ogólne / general illumination Rozk³ad natê enia oœwietlenia ogólnego dla nastêpuj¹cych warunków: - wysokoœæ pomieszczenia 3m - strumieñ Ÿród³a œwiat³a 3350 lm - p³aszczyzna pomiarów na wysokoœci h=0,85m nad pod³og¹ - œciany i sufit - bia³e, farba klejowa General illumination distribution was made under following conditions: - accommodation height - 3m - flux of light source lm - measurement area on height h=0,85m over the floor - walls,ceiling - white, glue colour w³¹czone oœwietlenie ogólne i miejscowe general and local illumination switch-on

6 OB4156 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA / ORDER SPECIFICATION Zestawy bez systemu gazów medycznych / Units without medical gas system Przyk³ad zamówienia / Order example: OB /1AC3a/1/S/RAL zestaw szpitalny przy³ó kowy typu OB4156, trzysegmentowy, zasilanie z lewej strony, oswietlenie miejscowe z prawej strony, zestaw przystosowany do monta u pkt. poboru, punkty poboru gazów w segmentach A i C, trzy gazy medyczne, punkty poboru f-my AGA GAZ, przystosowany do systemu przywo³awczego ENSTO, wyposa enie dodatkowe wg opisu, malowanie RAL OB4156 three-bed unit, supply from the left, reading light from the right, adaptation to gas outlets mounting, medical gas outlets in A and C segment, 3 medical gases, AGA GAZ medical gas outlets, adaptation to ENSTO calling system, additional equipment acc. to client description, painting RAL9016. UWAGI 1. Powy szy sposób dotyczy zamawiania i specyfikacji zestawów przez klientów. Na podstawie tego oznaczenia producent nada wyró nik fabryczny, obowi¹zuj¹cy w umowie i dokumentach dostawy. 2. Dostawa bez rur œwietlówkowych 36W i 18W. Do sal chorych zaleca siê stosowaæ œwietlówki barwy ciep³obia³ej, np: PHILIPS:TL-D 18W/840 NG i TL-D 36W/840 NG, OSRAM: L18/ PLUS ECO i L36/ PLUS ECO. 3. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dostarczana na yczenie. 4. Na yczenie dostarczamy zestawy o indywidualnej d³ugoœci, z innym wyposa eniem i rozmieszczeniem wyposa enia. NOTES 1. Method a.m. concerning client order specification on the base of it producer gives the factory marking, binding in contract and delivery documents. 2. Fluorescent tubes 36W and 18W not included. Warm-white tubes are recommended, e.g.: PHILIPS:TL-D 18W/840 NG and TL-D 36W/840 NG, OSRAM: L18/ PLUS ECO and L36/ PLUS ECO. 3. Technical Documentation - on request 4. On request it is possible to supply the units with a special length and different apparatus layout.

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 0.10 --- Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej mgr in. ANDRZEJ PAWLAK Centralny Instytut Ochrony Pracy dr in. KRZYSZTOF ZAREMBA Politechnika Bia³ostocka Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej œwietlenie miejscowe

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 NDR-EA2104 / NDR-EA2208 / NDR-EA2416 User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE...

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.3

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-2502

CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-2502 CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD50 INFORMATOR TECHNICZNY www.laskomex.com.pl Cyfrowy system domofonowy CD50 Cechy domofonu Domofon pozwala na pod³¹czenie do 55 unifonów lub monitorów. System CD50 mo e obs³u

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-EA3108 NDR-EA3216 NDR-EA4208 NDR-EA4416

User s manual NDR-EA3108 NDR-EA3216 NDR-EA4208 NDR-EA4416 User s manual NDR-EA3108 NDR-EA3216 NDR-EA4208 NDR-EA4416 COMMENTS AND WARNINGS NDR-EA3108 / NDR-EA3216 / NDR-EA4208 / NDR-EA4416 User s manual ver. 1.0 EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

Kanały wejściowe... 16 3-przewodowy RTD wymaga 2 wejść Pobór mocy...1,6 W Napięcie zasilania... 24 V DC

Kanały wejściowe... 16 3-przewodowy RTD wymaga 2 wejść Pobór mocy...1,6 W Napięcie zasilania... 24 V DC [Automation Server Family] Rodzina Serwera Automatyki [Automation Server Family] SmartStruxure solution compatible Kompatybilność z rozwiązaniem SmartStruxure SmartStruxure solution compatible 1 1 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

SKROPLONY GAZ ZIEMNY LNG K R I O WYST POWANIE

SKROPLONY GAZ ZIEMNY LNG K R I O WYST POWANIE ODOLANÓW K R I O PGNiG SA w Warszawie Oddzia Zak ad Odazotowania Gazu KRIO w Odolanowie ul. Krotoszyƒska, 63-430 Odolanów, POLAND tel. (+48 62) 736 44 41, fax (+48 62) 736 59 89 www.krio-odolanow.pl, e-mail:handlowy@krio-odolanow.pl

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH Koji MORITA National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 16-1 Onogawa, Tsukuba, Ibaraki 305-8569, Japan Tel. : +81-298-8238 FAX : +81-298-8764 E-mail : k.morita@aist.go.jp Proceedings

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 NVR-5316, NVR-5509, NVR-5520 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AUDIO VIDEO I NAGŁOŚNIENIA DO MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT AUDIO VIDEO I NAGŁOŚNIENIA DO MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT AUDIO VIDEO I NAGŁOŚNIENIA DO MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR 00-950 WARSZAWA UL.

Bardziej szczegółowo

SŁONECZNE GADŻETY KATALOG CATALOGUE

SŁONECZNE GADŻETY KATALOG CATALOGUE 2012/13 SŁONECZNE GADŻETY KATALOG CATALOGUE ZABAWA-MAJSTERKOWANIE-NAUKA-UŻYTKOWANIE PLAY - CREATE LEARN - USE EKO-LOGICZNE upominki Eco-Logical GIFT IDEAS Słoneczne i drewniane modele oraz zestawy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System User s manual Instrukcja obsługi NMS Novus Management System NMS - User s manual ver. 1.22 TABLE OF CONTENT Table of content... 3 1. FOREWORD INFORMATION...6 1.1. Main characteristics... 6 1.2. Recommended

Bardziej szczegółowo

dz. nr ew. 10/1 obręb 60811.

dz. nr ew. 10/1 obręb 60811. D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby Projektowania

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions Instrukcja obsługi

Operating Instructions Instrukcja obsługi Operating Instructions Instrukcja obsługi SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

FIRE SAFETY IN THE HOME

FIRE SAFETY IN THE HOME FIRE SAFETY IN THE HOME BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W DOMU POLISH Did you know? You re twice as likely to die in a fire if you don t have a smoke alarm that works. 90 people die each year because the battery

Bardziej szczegółowo