INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION ZNAKI GLOBALNE INDEX OF SYMBOLS ŹRÓD A ŒWIAT A LIGHT SOURCES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION ZNAKI GLOBALNE INDEX OF SYMBOLS ŹRÓD A ŒWIAT A LIGHT SOURCES"

Transkrypt

1

2 INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION ZNAKI GLOBALNE INDEX OF SYMBOLS znak certyfikacji europejskiej / the fittings are in conformity with European directive cosϕ wspó³czynnik mocy / power factor mo liwoœæ monta u na pod³o u polnym / fittings are applicable on normally inflammable surfaces 1) nie okrywaæ materia³em izoluj¹cym termicznie do not cover with heat insulation material IPXX stopieñ ochrony przed cia³ami sta³ymi i wod¹ / protection grade against the ingress of dust and moisture oprawa z zaciskiem ochronnym wymaga po³¹czenia z przewodem ochronnym sieci zasilaj¹cej fitting with ground terminal ground connection is needed oprawa bez zacisku ochronnego nie wymaga po³¹czenia ochronnego izolacja podwójna, wzmocniona fitting without ground terminal ground connection is not needed double reinforced insulation oprawa zasilana napieciem bezpiecznym SELV (<50 V), bez zacisku ochronnego using safety extra-low voltage - SELV (<50 V), without ground terminal uk³ad przelotowy zasilania i wejœæ kablowych / passage arrangement of power supply terminals and cable entries for serial connection uk³ad koñcowy zasilania i wejœæ kablowych / final arrangement of power supply terminals and cable entries for final connection Bezp³atnie udostêpniamy program komputerowy OPTYLUX 2 oraz arkusze kalk alkulacyjne PUNKT i FOTO O do projektowania oœwietlenia Free of charge delivery of the OPTYLUX 2 programm and PUNKT and FOTO O calculation sheets for illumination planning ŹRÓD A ŒWIAT A LIGHT SOURCES

3 OB4241 Schemat przy³¹czenia / Connection diagram Oprawa przeznaczona jest do oœwietlania ewakuacyjnego pomieszczeñ (mieszkalnych, ogólnego przeznaczenia, sterowni, korytarzy itp.) na jednostkach p³ywaj¹cych i w budynkach. Przewidziana jest do wbudowania w sufit. Oprawy OB do -04 mog¹ byæ wbudowane w sufity klasy B0 bez dodatkowej izolacji termicznej. Oprawa przystosowana jest do œwietlówki prostej (trzonek G5). Korpus wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Wyposa ona jest w szybê z poliwêglanu osadzon¹ w ramce mocowanej wkrêtami (OB do -04) lub specjalnymi sprê ynami (OB do -12). Oprawa ma wbudowan¹ bateriê i œwieci w nastêpuj¹cym trybie: praca ciemna oprawa œwieci tylko awaryjnie, w³¹czaj¹c siê samoczynnie po zaniku napiêcia w sieci; praca jasna oprawa œwieci przy obecnoœci napiêcia zasilaj¹cego i samoczynnie podtrzymuje œwiecenie po zaniku napiêcia w sieci. Bateria jest automatycznie ³adowana z sieci zasilaj¹cej. PN-EN , BN-79/ , The luminaire is purposed for evacuational illumination of accommodation (habitable, general purpose, control rooms, corridors etc.) on vessels or buildings. Ceiling mounting, recessed. Fittings OB to -04 can be mounted to ceiling of class B0 without additional heat insulation material. The luminaire is adapted to miniature fluorescent tube (lampholder G5). The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white powder. The shield is made of polycarbonate. It is fitted by screws (OB to -04) or special springs (OB to -12) to the body. The luminaire emergency illuminating using their own battery duration 1 hour or 3 hours as follow: non-maintained only after mains voltage decay; maintained continuously illuminating and emergency illuminating after mains voltage decay. In normal condition the battery is charged from the mains. EN , OPRAWY EWAKUACYJNE EVACUATIONAL LUMINAIRES Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included; Inne napiêcia na yczenie / Other voltages on request 1

4 OF4019 OF4314 cosϕ = 0,9 Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ i korytarzy na jednostkach p³ywaj¹cych. Przewidziane s¹ do instalowania na œcianach i sufitach. Oprawy przystosowane s¹ do œwietlówek zwyk³ych. Korpus opraw wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Klosz wykonany jest z poliwêglanu. Luminaires are purposed for illumination of accommodation, corridors etc. on ships. They are provided to be installed on walls or ceilings. Fittings are adapted to standard fluorescent lamps. The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white powder coating. The cover is made of polycarbonate. OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE FLUORESCENT LUMINAIRES PN-EN BN-79/ EN Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included Inne napiêcia na yczenie / Other voltages on request A0 oœwietlenie awaryjne oprawka B22 do arówki / emergency lighting lampholder B22 A1 oœwietlenie awaryjne modu³ bateryjny 1h (inne na yczenie) / emergency lighting 1h battery unit (others on request) Schematy elektryczne patrz str. 17 / Electric diagrams see page 17 2

5 OF4068 OF4160 Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ (mieszkalnych, ogólnego przeznaczenia, sterowni, korytarzy itp.) na jednostkach p³ywaj¹cych. Przewidziane s¹ do wbudowania w sufit. Oprawy przystosowane s¹ do œwietlówek zwyk³ych (trzonek G13). Korpus wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Oprawy OF4068 wyposa one s¹ w klosz z mlecznego poliwêglanu. Oprawy OF4160 wyposa one s¹ w odb³yœnik i raster z anodowanej blachy aluminiowej. Przewody zasilaj¹ce wprowadzone s¹ od ty³u poprzez przepusty izolacyjne. PN-EN , BN-79/ , Luminaires are purposed for illumination of accommodation (habitable, general purpose, control rooms, corridors etc.) on vessels. Ceiling mounting, recessed. Luminaires are adapted to ordinary fluorescent tubes (G13 lampholder). The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white powder. Luminaires OF4068 are equipped with a milky polycarbonate diffuser. Luminaires OF4160 are equipped with a reflector and louvre of anodized aluminium sheet. Supply cables led-in from the back through isolating inlets. EN , cosϕ OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE FLUORESCENT LUMINAIRES Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included; Inne napiêcia na yczenie / Other voltages on request; A0 oœwietlenie awaryjne oprawka B22 do arówki / emergency lighting lampholder B22 A1 oœwietlenie awaryjne modu³ bateryjny 1h (inne na yczenie) / emergency lighting 1h battery unit (others on request); N+A ka da ze œwietlówek jest zasilana z oddzielnego obwodu (N podstawowy, A awaryjny) / each fluorescent tube is supplied from separate circuit (N primary, A emergency); Schematy elektryczne patrz str. 17 / Electric diagrams see page 17 3

6 OF4130 OF4170 cosϕ = 0,5 OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE FLUORESCENT LUMINAIRES Oprawy OF4130 i OF4170 przeznaczone s¹ do oœwietlania miejscowego w pomieszczeniach jednostek p³ywaj¹cych. Przewidziane s¹ do instalowania na œcianach, sufitach, nad kojami i w innych miejscach. Oprawy przystosowane s¹ do œwietlówek zwyk³ych (OF4130) lub do œwietlówek kompaktowych (OF4170). P³yta wykonana jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowana bia³¹ farb¹ proszkow¹. Klosz wykonany jest z mlecznego poliwêglanu lub metapleksu. Oprawy do oœwietlenia miejscowego mog¹ posiadaæ wy³¹cznik oœwietlenia. Przewody zasilaj¹ce wprowadzane s¹ poprzez przepusty izolacyjne. Wewn¹trz oprawy znajduje siê zacisk ochronny. PN-EN BN-79/ PMM metapleks / polymethacrylate; PC poliwêglan / polycarbonate Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included Inne napiêcia na yczenie / Other voltages on request The OF4130 and OF4170 lighting fittings are purposed for local illumination of ship accommodation. They can be mounted on walls, ceilings, over bunks etc. Fittings are adapted to standard fluorescent tubes (OF4130) or fluorescent compact lamps (OF4170). The geartray is made of phosphate coated steel sheet, white powder coating. The lampshade is made of milky polymethacrylate or polycarbonate. Fittings for local illumination can be equipped with a circuit breaker. Supplying cables are led into the fitting through cable outlets. There is the earth clamp inside. EN

7 IP44 OF4168 Oprawa przeznaczona jest do oœwietlania miejscowego w toaletach i kabinach sanitarnych na jednostkach p³ywaj¹cych. Przewidziana jest do instalowania na œcianie, nad lustrem lub na szafkach toaletowych. Oprawa przystosowana jest do œwietlówek kompaktowych. Korpus wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Klosz wykonany jest z mlecznego poliwêglanu. Oprawa mo e byæ wyposa ona w wy³¹cznik sieciowy oraz gniazdo wtyczkowe do golarki, zasilane poprzez transformator separacyjny. Przewody zasilaj¹ce wprowadzane s¹ poprzez przepusty izolacyjne. PN-EN BN-79/ The luminaire is purposed for local illumination of toilets and bathrooms on ships. It is foreseen to be installed on walls or toilet-cases or under mirror. The luminaire is adapted to fluorescent compact lamps. The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white powder coating. The cover is made of milky polycarbonate. Luminaires can be equipped with a circuit breaker and a socket, for electric shaver supplied from a separating transformer. Supplying cables are led into the fitting through cable outlets. EN cosϕ OPRAWY AZIENKOWE BATHROOM LUMINAIRES Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included Inne napiêcia na yczenie / Other voltages on request 5

8 OF4176 OF4295 cosϕ = 0,9 IP66/IP67 OPRAWY POK ADOWE FALOODPORNE WAVEPROOF DECK LUMINAIRES Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania przestrzeni otwartych. Mog¹ byæ instalowane na otwartych pok³adach jednostek p³ywaj¹cych oraz w innych miejscach nara- onych na dzia³anie fal morskich. Korpus i klosz oprawy wykonane s¹ z poliwêglanu. P³yta monta owa i zewnêtrzne elementy mocuj¹ce wykonane s¹ ze stali nierdzewnej. Jedna lub dwie d³awnice kablowe dla przewodu zasilaj¹cego o œrednicy od 6 do 12 mm (na yczenie 9-16 mm) umo liwiaj¹ce szeregowe ³¹czenie opraw, umieszczone s¹ w pokrywie oprawy. Odb³yœnik wykonany jest z wysokopolerowanej blachy aluminiowej (symetryczny oraz asymetryczny) dla ograniczenia olœnienia w przypadku zamocowania oprawy na œcianie w celu oœwietlania schodów, przejœæ itp. PN-EN , BN-79/ , Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included * po jednej d³awnicy z ka dej strony / 1 cable gland on each side Luminaires are purposed for illumination of open spaces. They are foreseen to be installed on open decks on vessels as well as in places exposed to action of sea waves. The body and diffuser are made of polycarbonate. The mounting plate and external fastening parts are made of stainless steel. There are one or two cable glands on the cover of luminaire for leading-in a supply cable with diameter from 6 to 12 mm (on request 9-16 mm) and connecting the luminaires in series. The reflector made of highly-polished aluminium is either symmetric or asymmetric for glare limitation. EN , 6

9 cosϕ = 0,9 IP44 OF4181 OF4270 Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ na jednostkach p³ywaj¹cych (kuchnie, magazyny itp.). Przewidziane s¹ do mocowania bezpoœrednio na p³aszczyÿnie sufitu lub œciany. Oprawy OF oraz OF4270 przystosowane s¹ do œwietlówek T8. Oprawy OF przystosowane s¹ do œwietlówek T5. Korpus wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej lub z blachy nierdzewnej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Klosz wykonany jest z przezroczystego poliwêglanu. Oprawy OF4270 posiadaj¹ specjalne, sprê ynowe oprawki œwietlówek, mocuj¹ce rury bez obracania, stanowi¹ce zabezpieczenie przed wstrz¹sami. Oprawê mocuje siê do pod³o a za pomoc¹ 6 wkrêtów M6. Przewidziane s¹ oprawy wyposa one w dodatkowy obwód oœwietlenia awaryjnego (oprawka B15d) zasilany z zewnêtrznego Ÿród³a energii. PN-EN , BN-79/ , Luminaires are purposed for illumination of accommodation on vessels (galleys, stores etc.). Surface mounted directly on wall or ceiling. Luminaires OF and OF4270 are adapted to T8 fluorescent tubes. Luminaires OF are adapted to T5 fluorescent tubes. The housing is made of phosphated steel sheet or stainless steel and painted with white powder coating. The lampshade is made of transparent polycarbonate. The OF4270 is equipped with special spring push-in lampholders fixing without tube rotation maximize vibration resistance. The luminaire is fixed by 6 screws M6. There are versions with emergency lighting circuit (lampholder B15d) supplied from an external power source. EN , Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included; Inne napiêcia na yczenie / Other voltages on request; Fe blacha zwyk³a / mild steel; nfe blacha stalowa nierdzewna / stainless steel A0 oœwietlenie awaryjne oprawka B15d do arówki / emergency lighting lampholder B15d Schematy elektryczne / Electric diagrams OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE FLUORESCENT LUMINAIRES 7

10 OF4186 OF4216 OF4268 cosϕ = 0,9 IP22 Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ (mieszkalnych, ogólnego przeznaczenia, sterowni, korytarzy itp.) na jednostkach p³ywaj¹cych. Przewidziane s¹ do wbudowania w sufit. Oprawy OF do -26 i OF do 12 mog¹ byæ wbudowane w sufity klasy B0 bez dodatkowej izolacji termicznej. Luminaires are purposed for illumination of accommodation (habitable, general purpose, control rooms, corridors etc.) on vessels. Ceiling mounting, recessed. Luminaires OF to -26 and OF to 12 are designed to ceiling of class B0 without additional heat insulation material. OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE FLUORESCENT LUMINAIRES Oprawy przystosowane s¹ do œwietlówek zwyk³ych (OF4186, OF4268) lub do œwietlówek kompaktowych (OF4216). Korpus wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Oprawy mog¹ byæ wyposa one w raster os³oniêty od do³u przeÿroczyst¹ szyb¹ z poliwêglanu, w raster bez szyby lub tylko w szybê z poliwêglanu. Oprawa OF4268 posiada specjalne, sprê ynowe oprawki œwietlówek, mocuj¹ce rury bez obracania, stanowi¹ce zabezpieczenie przed wstrz¹sami. PN-EN , BN-79/ , Luminaires are adapted to standard fluorescent lamps (OF4186, OF4268) or to compact fluorescent lamps (OF4216). The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white powder. The luminaires can be equipped with a disssipative louvre and polycarbonate shield, a louvre or a milky shield only. The OF4268 is equipped with special spring push-in lampholders fixing without tube rotation maximize vibration resistance. EN , 8 Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included; Inne napiêcia na yczenie / Other voltages on request

11 OF4187 cosϕ 0,9 IP66 Oprawa przeznaczona jest do oœwietlenia pomieszczeñ o du ej wilgotnoœci i zapyleniu na jednostkach p³ywaj¹cych. Źród³a œwiat³a: œwietlówki T8/G13 (dostarczane z opraw¹) Korpus i p³yta monta owa: blacha stalowa fosforanowana malowana bia³¹ farb¹ proszkow¹ Klosz: przezroczysty z poliwêglanu (palnoœæ V0 wg UL94, anty UV, -30 <ta<120 C) Puszka przy³¹czeniowa: poliwêglan (samogasn¹cy, anty UV, -50 <ta<120 C) Stopieñ ochrony: IP66; opcja: IP44 Przy³¹czanie: d³awnice M20x1,5 (kable 6 12mm); listwa zaciskowa 10mm 2 Przy³¹czanie (opcja IP44): 2x przepust dla kabli 6 9mm; listwa zaciskowa 10mm 2 Po³¹czenie ochronne: zacisk ochronny w puszce przy³¹czeniowej; dodatkowy zacisk uziemiaj¹cy M4 na zewn¹trz korpusu Mocowanie oprawy: wsporniki poprzeczne - typ F Mocowanie (opcje): wsporniki wzd³u ne - typ G, œruby centralne typ - H (patrz rys.) Statecznik: indukcyjny; opcja - elektroniczny Œwiat³o awaryjne: patrz tabela (obwód z arówk¹ B15d/ 10W 24V; lub modu³ z wbudowan¹ bateri¹) The fitting is designed for illumination of accommodation of high level of dustiness and humidity. May be used on vessels. Light sources: fluorescent tubes T8/G13 (included) Body and gear tray: phosphate coated steel sheet, white powder coating Diffuser: transparent made of polycarbonate (burning resistance V0 acc. to UL94, UV resistance, 30 <ta<120 C) Terminal box: polycarbonate (non flammable, UV resistance, 50 <ta<120 C) Protection grade: IP66 (option IP44) Connection: glands M20x1,5 (cable 6 12mm); terminal strip - 10mm 2 Connection (option IP44): cable outlets ( 6 9mm); terminal strip - 10mm 2 There is the M4 earth clamp outside and earth clamp PE inside Fixing: type F cross brackets Fixing (options): type G - longitudinal brackets, type H - central bolts (see drawings) Ballast: magnetic; option - electronic Emergency light: see table (bulb 10W 24V, lampholder B15d or battery unit) OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE WODOODPORNE WATERPROOF FLUORESCENT LUMINAIRES 9

12 OF4187 PN-EN BN 79/ EN OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE WODOODPORNE WATERPROOF FLUORESCENT LUMINAIRES Dostawa ze Ÿród³ami œwiat³a / Lamps included Inne napiêcia na yczenie / Other voltages on request A0 oprawka B15d do arówki 10 W, 24 V / lampholder B15d, 10 W, 24 V bulb A1 modu³ bateryjny 1h (inne na yczenie) / 1h battery unit (others on request) Schematy elektryczne / Electric diagrams 10

13 cosϕ = 0,45 IP44 OF4198 Oprawa przeznaczona jest do oœwietlania miejscowego w pomieszczeniach na jednostkach p³ywaj¹cych. Przewidziana jest do instalowania na œcianie. The luminaire is purposed for local illumination of accommodation on ships. It is foreseen to be installed on wall. Oprawa przystosowana jest do œwietlówki zwyk³ej. Korpus wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Klosz wykonany jest z mlecznego poliwêglanu. Oprawa mo e byæ wyposa ona w wy³¹cznik Ÿród³a œwiat³a oraz w gniazdo wtyczkowe do golarki zasilane poprzez transformator separacyjny. Przewody zasilaj¹ce wprowadzone s¹ poprzez przepusty izolacyjne. PN-EN BN-79/ Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included Inne napiêcia na yczenie / Other voltages on request The luminaire is adapted to standard fluorescent tube. The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white powder coating. The cover is made of milky polycarbonate. The luminaire can be equipped with a circuit breaker and a socket for electric shaver supplied from a separating transformer. Supplying cables are led into the fitting through cable outlets. EN OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE FLUORESCENT LUMINAIRES 11

14 OF4199 OF4269 OF4278 cosϕ = 0,9 (0,35 1x18 W) IP44 OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE FLUORESCENT LUMINAIRES Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ (mieszkalnych, ogólnego przeznaczenia, sterowni, korytarzy itp.) na jednostkach p³ywaj¹cych. Przewidziane s¹ do wbudowania w sufit. Oprawy przystosowane s¹ do œwietlówek zwyk³ych (trzonek G13). Korpus wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej lub z blachy stalowej nierdzewnej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Oprawy wyposa one s¹ w szybê z mlecznego poliwêglanu lub czarny raster przeciwodblaskowy. Kolor malowania ramki szyby/rastra nale y podaæ w zamówieniu (standardowo na kolor bia³y - je eli nie okreœlono inaczej). Oprawy OF do -24 oraz OF do -24 wyposa one s¹ w statecznik elektroniczny umo liwiaj¹cy œciemnianie. Czerwone œwiat³o uzyskiwane jest poprzez na³o enie os³on na rury œwietlówkowe. Os³ony nale y zamawiaæ oddzielnie. PN-EN , BN-79/ , Luminaires are purposed for illumination of accommodation (habitable, general purpose, control rooms, corridors etc.) on vessels. Ceiling mounting, recessed. Luminaires are adapted to ordinary fluorescent lamps (G13 lampholder). The housing is made of phosphated steel sheet or stainless steel sheet and painted with white powder. Luminaires are equipped with a milky shield or black louvre. It is required to specify a colour of the shield/louvre frame (white colour is standard if not specified otherwise). The OF4269 is equipped with special spring push-in lampholders fixing without tube rotation maximize vibration resistance. Fittings OF to -24 and OF to -24 are equipped with an electronic ballast for dimming. Put special shields on the tubes to obtain the red light (to be ordered separately). EN , 12 1) Dostawa bez œciemniacza / Dimmer not included; Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included; Inne napiêcia na yczenie / Other voltages on request Fe korpus z blachy stalowej zwyk³ej / body of mild steel; nfe korpus z blachy nierdzewnej / body of stainless steel; A0 oœwietlenie awaryjne oprawka B22d do arówki / emergency lighting lampholder B22d; A1 oœwietlenie awaryjne modu³ bateryjny 1h (inne na yczenie) / emergency lighting 1h battery unit (others on request) Schematy elektryczne patrz str. 17 / Electric diagrams see page 17

15 cosϕ 0,9 (0,4 OF4215) IP20 OF4200 OF4215 Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ (mieszkalnych, ogólnego przeznaczenia, sterowni, korytarzy itp) na jednostkach p³ywaj¹cych. Przewidziane s¹ do nabudowania na sufit. Oprawa OF4200 przystosowana jest do œwietlówek zwyk³ych (trzonek G13), a oprawa OF4215 do œwietlówek kompaktowych (trzonek G23). Korpus wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Oprawa mo e byæ wyposa ona w raster os³oniêty od do³u przeÿroczyst¹ szyb¹ z poliwêglanu, w raster bez szyby lub tylko w szybê z mlecznego poliwêglanu. Przewody zasilaj¹ce o œrednicy do 10 mm wprowadzone s¹ poprzez przepusty kablowe. Na yczenie dostêpne s¹ nastêpuj¹ce opcje dodatkowe: statecznik elektroniczny umo liwiaj¹cy œciemnianie uk³ad oœwietlenia awaryjnego zasilany z w³asnej baterii obwód oœwietlenia awaryjnego zasilany z zewnêtrznego Ÿród³a energii (oprawka B22 tylko oprawy bez rastra) korpus niemagnetyczny PN-EN , BN-79/ , Luminaires are purposed for illumination of accommodation (habitable, general purpose, control rooms, corridors etc.) on vessels. Ceiling mounting, surface. The luminaire OF4200 is adapted to standard fluorescent lamps (lampholder G13), and OF4215 to compact fluorescent lamps (lampholder G23). The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white powder. The luminaire can be equipped with a louvre and polycarbonate shield, a louvre or a milky shield only. Supply cables with diameter up to 10 mm are led into the fitting through cable outlets. On request special options are available: electronic ballast for dimming emergency lighting circuit supplied from its own battery emergency lighting circuit supplied from external source (B22 lampholder without louvre fitting only) non-magnetic body EN , OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE FLUORESCENT LUMINAIRES Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included Inne napiêcia na yczenie / Other voltages on request 13

16 OF4212 OF4242 cosϕ 0,9 OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE FLUORESCENT LUMINAIRES Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ (mieszkalnych, ogólnego przeznaczenia, sterowni, korytarzy itp.) na jednostkach p³ywaj¹cych. Przewidziane s¹ do instalowania na œcianie lub suficie (k¹towa). Oprawy przystosowane s¹ do œwietlówek zwyk³ych (trzonek G13). Korpus wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Klosz wykonany jest z mlecznego poliwêglanu. Przewody zasilaj¹ce wprowadzone s¹ poprzez przepusty izolacyjne. Oprawy mog¹ byæ dostarczane z obwodem oœwietlenia awaryjnego zasilanym z zewnêtrznego Ÿród³a energii (oprawka B22) lub z w³asnej baterii. PN-EN , BN-79/ , Luminaires are purposed for illumination of accommodation (habitable, general purpose, control rooms, corridors etc.) on vessels. It is foreseen to be installed on wall or ceiling (cornice luminaire). Luminaires are adapted to a standard fluorescent tubes (G13 lampholder). The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white powder coating. The cover is made of milky polycarbonate. Supplying cables are led into the fitting through cable outlets. Luminaires may be delivered with an emergency lighting circuit supplied from external source (B22 lampholder) or from its own battery. EN , 14 Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included; Inne napiêcia na yczenie / Other voltages on request A0 oœwietlenie awaryjne oprawka B22 do arówki / emergency lighting lampholder B22 A1 oœwietlenie awaryjne modu³ bateryjny 1h (inne na yczenie) / emergency lighting 1h battery unit (others on request) Schematy elektryczne patrz str. 17 / Electric diagrams see page 17

17 cosϕ = 0,9 IP30 OF4223 OL4316 Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania miejscowego w pomieszczeniach jednostek p³ywaj¹cych. Przewidziane s¹ do instalowania na œcianach, nad kojami i w innych miejscach. Oprawa OL4316 mo e s³u yæ równie do dekoracyjnego podœwietlania œcian. Oprawa OF4223 przystosowana jest do œwietlówek zwyk³ych lub do œwietlówek kompaktowych. P³yta wykonana jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowana bia³¹ farb¹ proszkow¹. Klosz wykonany jest z mlecznego poliwêglanu. Oprawa posiada wy³¹cznik oœwietlenia. Oprawy OF do -06 wyposa one s¹ w statecznik indukcyjny; OF do -09 w statecznik elektroniczny. Przewody zasilaj¹ce wprowadzane s¹ poprzez przepusty izolacyjne. Wewn¹trz oprawy znajduje siê zacisk ochronny. Podstawa oprawy OL4316 wykonana jest ze stali zwyk³ej, nastawny modu³ z diodami LED z aluminium. Diody LED wyposa one s¹ w uk³ad optyczny kszta³tuj¹cy wi¹zkê œwietln¹. Ca³oœæ malowana jest farb¹ proszkow¹ na kolor jasnokremowy (inne kolory na yczenie). Wyposa enie oprawy stanowi¹: diody LED z uk³adem optycznym, zasilacz, wy³¹cznik. Lighting fittings are purposed for local illumination of ship accommodation. They can be mounted on walls, over bunks etc. The OL4316 can be used to decorative illumination of walls. The fittings are adapted to standard fluorescent tubes or fluorescent compact lamps. The geartray is made of phosphate coated steel sheet, white powder coating. The lampshade is made of milky polycarbonate. It is equipped with a circuit breaker. The OF to -06 fittings are equipped with a magnetic ballast. The OF to -09 fittings are equipped with an electronic ballast. Supplying cables are led into the fitting through cable outlets. There is the earth clamp inside. The base of the OL4316 is made of mild steel, adjustable module with LEDs is made of aluminum. LEDs are equipped with optical system formative light beam. The fitting is painted with cream powder (other colours on request) The lamp fitting is equipped with the following elements: LEDs with lens, electronic feeder, switch. PN-EN , BN-79/ , PRS, GL, LRS, DNV EN , PRS, GL, LRS, DNV cosϕ OPRAWY KOJOWE OVERBED LIGHTS Inne napiêcia na yczenie / Other voltages on request; OF4223 dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included; OL4316 dostawa ze Ÿród³ami œwiat³a / Lamps included 15

18 OF4243 OF4244 OF4245 OF4246 OF4247 OF4248 OF4249 OF4250 OF4164 cosϕ = 0,9 OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE WODOODPORNE WATERPROOF FLUORESCENT LUMINAIRES Oprawy œwietlówkowe OF4243 do OF4246 przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ o du ej wilgotnoœci i zapyleniu na jednostkach p³ywaj¹cych. Oprawy œwietlówkowe OF4247 do OF4250 przeznaczone s¹ do oœwietlania przestrzeni otwartych oraz pok³adów na jednostkach p³ywaj¹cych. Oprawa œwietlówkowa OF4164 przeznaczona jest do oœwietlenia pomieszczeñ na statkach, gdzie panuj¹ bardzo niskie temperatury np. w ch³odni. Oprawy OF4243 do OF4250 przystosowane s¹ do œwietlówek zwyk³ych ( 26mm, trzonek G13), a oprawy OF4164 do œwietlówek pracuj¹cych w niskich temperaturach ( 38, trzonek G13). Przezroczysty klosz odporny na uderzenia mechaniczne wykonany jest z poliwêglanu. Korpus opraw wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej (OF4243 do OF4246 i OF4164) lub ze stali nierdzewnej (OF4247 do OF4250) i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Na zewn¹trz korpusu znajduje siê zacisk uziemiaj¹cy M4, a wewn¹trz oprawy zacisk ochronny PE. Wprowadzenie kabli zasilaj¹cych odbywa siê poprzez poliamidowe (OF4243 do OF4246 i OF4164) lub mosiê ne (OF4247 do OF4250) d³awnice kablowe. Oprawy OF4247 do OF4250 i OF4164 wyposa one s¹ standardowo w zap³onniki elektroniczne przystosowane do pracy w niskich temperaturach (-30 C). Pewne zamocowanie œwietlówek, zwiêkszaj¹ce odpornoœæ na wibracje, zapewniaj¹ sprê yste teleskopowe oprawki œwietlówek. Przewidziane s¹ odmiany wyposa one w dodatkowy obwód oœwietlenia awaryjnego (oprawka B22) zasilany z zewnêtrznego Ÿród³a energii lub w modu³ bateryjny, podtrzymuj¹cy œwiecenie oprawy w przypadku zaniku napiêcia w sieci (jedna ze œwietlówek zasilana jest z w³asnej baterii oprawy, zapewniaj¹c œwiecenie przez min. 1h). PN-EN , BN 79/ , The OF4243 to OF4246 fittings are designed for illumination of accommodation of high level of dustiness and humidity. May be used on vessels. Options OF4247 to OF4250 are designed for illumination of weather decks on ships. The OF4164 is purposed for illumination of ship accommodation where there is low temperature, e.g. cold stores. Luminaires OF4247 to OF4250 are adapted to standard fluorescent tubes ( 26mm, lampholder G13), the OF4164 is adapted to fluorescent tube working in low temperatures ( 38mm, lampholder G13). Transparent diffuser made of polycarbonate, impact resistant. Housing made of phosphate coated steel sheet (OF4243 to OF4246) or stainless steel (OF4247 to OF4250), white powder coating. There are the M4 earth clamp outside and earth clamp PE inside. Supplying cables are led into fitting through polyamide (OF4243 to OF4246) or brass (OF4247 to OF4250) glands. Luminaires OF4247 to OF4250 and OF4164 are fitted with electronic starters for operation in low temperature (-30 C). The special spring push-in lampholders fixing without tube rotation maximize vibration resistance. Easy access to apparatus by pulling down the geartray without using tools. There are versions with emergency lighting circuit (B22 lampholder) supplied from an external power source or emergency battery unit. The battery unit, in case of voltage decay, maintains illumination. It gives lighting during 1 hour (one tube). EN , 16 OF4164 dostawa ze Ÿród³ami œwiat³a / lamps included Inne napiêcia na yczenie / Other voltages on request

19 OF4243 OF4244 OF4245 OF4246 OF4247 OF4248 OF4249 OF4250 OF4164 OF4243 OF4250 dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / lamps not included; Inne napiêcia na yczenie / Other voltages on request A0 oœwietlenie awaryjne oprawka B22 do arówki / emergency lighting lampholder B22 A1 oœwietlenie awaryjne modu³ bateryjny 1h (inne na yczenie) / emergency lighting 1h battery unit (others on request) F wsporniki mocuj¹ce typu F / fixing brackets F; G wsporniki mocuj¹ce typu G / fixing brackets G; H mocowanie bezpoœrednio na suficie / directly mounting on ceiling standard wyposa enie standardowe / standard equipment Schematy elektryczne / Electric diagrams OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE WODOODPORNE WATERPROOF FLUORESCENT LUMINAIRES 17

20 OZ4060 IP30 KINKIETY LAMP BRACKETS Kinkiety przeznaczone s¹ do oœwietlania miejscowego. Dekoracyjny charakter kinkietów predysponuje je do instalowania w pomieszczeniach mieszkalnych i ogólnego przeznaczenia (kluby, œwietlice, hotele, restauracje, itp.). Kinkiety przewidziane s¹ do instalowania na œcianach. Kinkiet wykonywany jest z blachy mosiê nej polerowanej i pokryty lakierem bezbarwnym. Kinkiet wyposa ony jest w wy³¹cznik usytuowany na bocznej œciance puszki przy³¹czeniowej. Posiada odmiany pojedyncze i podwójne. Na yczenie wykonujemy kinkiety z blachy stalowej malowane farb¹ proszkow¹ na ¹dany kolor. PN-EN BN-79/ Lamp brackets are purposed for local lighting. Decorative character of lamp brackets predestine them to be installed in habitable rooms and general purpose accommodation (club rooms, hotels, restaurants, etc.). Lamp brackets are provided for installing on walls. The lamp bracket is made of brass sheet polished and covered with clear lacquer. The lamp bracket is equipped with a switch situated on the junction box. It is made as single or as double. On request it is possible to have the lamp brackets made of steel sheet and painted in various colours. EN Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included

21 OZ4063 OZ4063 OZ4190 (250 V) (50 V) OZ4063 OZ4190 Oprawy oœwietleniowe przenoœne przeznaczone s¹ do miejscowego oœwietlania przy pracach prze³adunkowych, monta owych, konserwacyjnych na jednostkach p³ywaj¹cych. Oprawy przystosowane s¹ do arówek. Korpus oprawy OZ4063 wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. arówki s¹ zabezpieczone odchyln¹ siatk¹ ochronn¹. Korpus oprawy OZ4190 wykonany jest z tworzywa sztucznego. Klosz szklany os³oniêty jest siatk¹ ochronn¹. Oprawy OZ , -04 zaopatrzone s¹ w os³ony boczne ograniczaj¹ce olœnienie. Oprawy zaopatrzone s¹ w przewód giêtki (3- y³owy - OZ4063, 2- y³owy - OZ4190) zakoñczony wtyczk¹. PN-EN BN-79/ Portable luminaires are purposed for local illumination during cargo handling, assembling, maintenance works on vessels. Luminaires are adapted to incandescent lamps. The OZ4063 body is made of phosphated steel sheet and painted with white powder. Bulbs are protected by a swung-down wire guard. The OZ4190 body is made of plastic. The bowl is protected by a wire guard. Luminaires OZ and -04 are equipped with an anti-dazzle screen. Two-core (OZ4190) or three-core (OZ4063) flexible cable with plug is attached. EN OPRAWY ŒWIETLÓWKOWE PRZENOŒNE PORTABLE LIGHTING FITTINGS Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included Inne napiêcia na yczenie / Other voltages on request Inne d³ugoœci przewodu i rodzaj wtyczki na yczenie / Other lenght of cable and kind of plug on request 19

22 OZ4075 OZ4291 OPRAWY OŒWIETLENIOWE LIGHTING FITTINGS Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania biurek, sto³ów itp. w pomieszczeniach mieszkalnych na jednostkach p³ywaj¹cych. Oprawy wykonane s¹ z blachy stalowej. Wysiêgnik z przegubem umo liwia zmianê k¹ta ustawienia klosza. Klosz i podstawa malowane s¹ farb¹ proszkow¹. Pozosta³e elementy metalowe zabezpieczone s¹ pow³okami galwanicznymi. Przewiduje siê ró ne sposoby mocowania opraw: na podstawie, z imade³kiem, na œcianie. Oprawy wyposa one s¹ w 2-biegunowy wy³¹cznik. PN-EN , BN-79/ , Lighting fittings are purposed for illumination of desk, table surfaces etc. in habitable rooms on vessels. Lighting fittings are made of steel sheet. The extension arm with a joint enables the globe angle setting. The globe and the pedestal are painted with powder coating. Other metal elements are protected by electroplating. There are different ways of fastening: on pedestal, with vice, on wall. Fittings are equipped with 2-pole switch. EN , 20 Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included

23 IP20 OZ4097 OZ4098 Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ mieszkalnych na jednostkach p³ywaj¹cych. Przewidziane s¹ do wbudowania w sufit. Korpus i pierœcieñ t³oczone s¹ z blachy stalowej (OZ do -05 i OZ do -05) lub z blachy mosiê nej (OZ , -07 i OZ , - 07). Korpus stalowy jest fosforanowany i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Pierœcieñ pokryty jest pow³ok¹ Ni/Cr. Pierœcieñ z szyb¹/rastrem mocowany jest do korpusu za pomoc¹ trzech wkrêtów M4. Po zluzowaniu wkrêtów mo - na zdj¹æ pierœcieñ wraz z szyb¹/rastrem uzyskuj¹c dostêp do wnêtrza oprawy. Oprawy mog¹ byæ dostarczane z oœwietleniem awaryjnym (B15d, 24V, 25W). Na yczenie wykonujemy oprawy z materia³ów niemagnetycznych, z czerwon¹ szyb¹. PN-EN , BN-79/ , Lighting fittings are purposed for illumination of accommodation on vessels. There are foreseen to be built-in a ceiling. The body and ring are stamped of steel sheet (OZ to -05 and OZ to -05) or brass sheet (OZ , -07 and OZ , -07). The body is phosphated and painted with white powder coating. The ring is covered with Ni/Cr coated. The front ring with glass/louvre are fastened to the body with three screws M4. After loosing these screws it is possible to take off the ring with glass/louvre getting access to the fitting interior. The fitting can be provided with an emergency lighting (B15d, 24V, 25W). On request we can supply the fittings with non-magnetic bodies, red glass. EN , OPRAWY OŒWIETLENIOWE LIGHTING FITTINGS Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included 1) œwietlówka kompaktowa (tylko dla opraw z trzonkiem E27) zalecana OSRAM DULUX EL15, PHILIPS PL-E/T20 compact fluorescent lamp (only for fittings with E27 lampholder) e.g. OSRAM DULUX EL15, PHILIPS PL-E/T20 21

24 OZ4120 OZ4121 OZ4122 OZ4123 max 250 V max 50 V OPRAWY OŒWIETLENIOWE LIGHTING FITTINGS Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlenia korytarzy, pomieszczeñ i pok³adów na jednostkach p³ywaj¹cych. Oprawy OZ4121, OZ4122, OZ4123 z korpusem mosiê nym mog¹ byæ instalowane na pok³adach otwartych. Korpusy opraw wykonane s¹ ze stopu aluminium lub mosi¹dzu i malowane bia³¹ farb¹ proszkow¹. Oprawy dostarczane s¹ ze wspornikiem mocuj¹cym lub bez wspornika. Oprawy OZ4122 posiadaj¹ klosz przezroczysty ryflowany, pozosta- ³e oprawy maj¹ klosze matowe g³adkie. Odb³yœnik zewnêtrzny opraw OZ4121 i OZ4122 wykonany jest z poliwêglanu lub mosi¹dzu. PN-EN BN-79/ Lighting fittings are purposed for illumination of corridors, accommodation and decks on vessels. Fittings OZ4121, OZ4122, OZ4123 with brass body will be installed on open decks. Housings are made of aluminium or brass alloy and coated with white powder coating. The fittings are delivered with or without mounting bracket. The OZ4122s have transparent structured globes; the rest have mate smooth globes. External reflectors to fitting OZ4121 and OZ4122 can be made of polycarbonate or brass. EN

25 OZ4120 OZ4121 OZ4122 OZ4123 OPRAWY OŒWIETLENIOWE LIGHTING FITTINGS PC poliwêglan / polycarbonate; Ms mosi¹dz / brass alloy; Al aluminium / aluminium alloy 1) moc œwietlówki kompaktowej (podano dla œwietlówek serii DELUX EL firmy OSRAM) / compact lamp power (for lamp DULUX EL OSRAM series) Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included 23

26 OZ4159 IP32 OPRAWY OŒWIETLENIOWE LIGHTING FITTINGS Oprawa przeznaczona jest do oœwietlania niewielkich pomieszczeñ, nie wymagaj¹cych silnego oœwietlenia. Przewidziana jest do wbudowania w œciany, stopnie schodów lub sufity. Oprawy przeznaczone do oœwietlania stopni schodów s¹ tak wykonane, aby nie powodowa³y olœnienia u ytkowników. Oprawa przystosowana jest do arówek z trzonkiem E14 lub do œwietlówek kompaktowych z trzonkiem G23. Korpus oprawy wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Ramka wykonana jest z blachy nierdzewnej i polerowana lub malowana farb¹ proszkow¹. Dwa przepusty przewodów o œrednicy 14 mm, w œcianie bocznej oprawy, umo liwiaj¹ przelotowe ³¹czenie opraw. Wewn¹trz opraw znajduje siê zacisk ochronny M4. Szyba wykonana jest z poliwêglanu. Na yczenie wykonujemy oprawy z wy³¹cznikiem, z inn¹ oprawk¹ arówki (B15d, B22). PN-EN BN-79/ Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included Ramkê specyfikowaæ oddzielnie / Frame specify separately The lighting fitting is purposed for illumination of small rooms where strong lighting is not necessary. It is foreseen to be built in walls, stairs and ceilings. Use of fittings with special antiglare shield is recommended for low location lighting. The fitting is adapted to E14 incandescent lamp or G23 compact fluorescent lamp. The body is made of phosphated steel sheet and painting with white powder coating. The frame is made of stainless steel and polished or painted with powder coating. Two cable entries, of the 14 mm diameter, in a side wall, make serial connection of the lighting fittings possible. There is M4 earth terminal inside. Diffuser is made of polycarbonate. Switch, other lampholders (B15d, B22) on request. EN

27 OZ4184 OZ4292 Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlania pomieszczeñ na jednostkach p³ywaj¹cych. Oprawy przystosowane s¹ do nabudowania lub wbudowania w œcianê lub sufit. Oprawy przystosowane s¹ do arówek lub œwietlówek kompaktowych. Korpus wykonany jest z fosforanowanej blachy stalowej i malowany bia³¹ farb¹ proszkow¹. Klosz wykonany jest z poliwêglanu. Ramka klosza pokryta jest ozdobn¹ pow³ok¹ niklowo-chromow¹. Przewody zasilaj¹ce wprowadzane s¹ poprzez przepusty izolacyjne (IP20) lub d³awnice (IP55). Na yczenie dostarczane s¹ oprawy z korpusem i ramk¹ z blachy mosiê nej lub z blachy stalowej nierdzewnej oraz z dodatkowym obwodem oœwietlenia awaryjnego ( arówka z trzonkiem B15d). PN-EN , BN-79/ , max=50 mm Luminaires are purposed for illumination of accommodation on vessels. Fittings are adapted for recessed or surface mounting on a wall or ceiling. Luminaires are adapted to incandescent lamps or fluorescent compact lamps. The housing is made of phosphated steel sheet and painted with white powder coating. The cover is made of opal polycarbonate. The globe's frame is covered with Ni-Cr coating. Supplying cables are led into the fitting by cable bushes (IP20) or glands (IP55). On request we can supply the fitting of brass or stainless steel body. Additional emergency lighting circuit (incandescent lamp with B15d holder) available. EN , OPRAWY OŒWIETLENIOWE LIGHTING FITTINGS max=50 mm d d³awnice / glands, p przepust izolacyjny / cable bushes, T z ty³u / from rear, B z boku / from side, R do wbudowania / recessed, S do nabudowania / surface Dostawa bez Ÿróde³ œwiat³a / Lamps not included 25

28 OZ4232 OZ4233 OZ4234 OZ4235 max 250 V max 50 V IP66 WYPOSA ENIE DODATKOWE ADDITIONAL EQUIPMENT for OZ and OZ OPRAWY OŒWIETLENIOWE LIGHTING FITTINGS 26 Oprawy przeznaczone s¹ do oœwietlenia korytarzy, pomieszczeñ i pok³adów na jednostkach p³ywaj¹cych. Korpusy opraw wykonane s¹ ze stali zwyk³ej lub ze stali nierdzewnej i malowane bia³¹ farb¹ proszkow¹. Oprawy OZ4233 posiadaj¹ klosz przezroczysty ryflowany, pozosta³e oprawy maj¹ klosze matowe g³adkie. Oprawy OZ4232 i OZ4233 posiadaj¹ odmiany z odb³yœnikiem zewnêtrznym. PN-EN , BN-79/ , Lighting fittings are purposed for illumination of corridors, accommodation and decks on vessels. Housings are made of mild or stainless steel and coated with white powder coating. The OZ4233s have transparent structured globes; the rest have mate smooth globes. The OZ4232 and OZ4233 can be equipped with a external reflector. EN ,

29 OZ4232 OZ4233 OZ4234 OZ4235 OPRAWY OŒWIETLENIOWE LIGHTING FITTINGS PC poliwêglan / polycarbonate; Fe stal zwyk³a / mild steel; nfe stal nierdzewna / stainless steel; Dostawa bez róde³ œwiat³a / Lamps not included 1xB jedna d³awnica M20x1,5 z boku / one gland M20x1,5 from side; 1xD jedna d³awnica M20x1,5 z do³u/ one gland M20x1,5 from bottom, 2xB-p dwie d³awnice M20x1,5 z boku, puszka zaciskowa / two glands M20x1,5 from side, terminal box, 2xB dwie d³awnice M20x1,5 z boku / two glands M20x1,5 from side, 2xD-p dwie d³awnice M20x1,5 z do³u, puszka zaciskowa / two glands M20x1,5 from bottom, terminal box, 1) moc œwietlówki kompaktowej (podano dla œwietlówek serii DULUX EL OSRAM) / compact lamp power (for lamp DULUX EL OSRAM series) 27

30 OZ4320 OPRAWY DO MAP CHART TABLE LAMPS Oprawa przeznaczona jest do oœwietlania sto³ów z mapami w pomieszczeniach nawigacyjnych na jednostkach p³ywaj¹cych. Oprawa przystosowana jest do mocowania na sta³e na stole lub œcianie. Oprawa wykonana jest z aluminium. Wysiêgnik z przegubami umo liwia dogodne ustawienia g³owicy nad polem pracy. G³owica, wysiêgnik i podstawa malowane s¹ farb¹ proszkow¹. Oprawa wyposa ona jest w œciemniacz (zapewniaj¹cy p³ynn¹ regulacjê jasnoœci œwiecenia), wy³¹cznik oraz przewód zasilaj¹cy (dla 230 V zakoñczony wtyczk¹). Œwiat³o czerwone uzyskuje siê poprzez na³o enie (bez u ycia narzêdzi) specjalnego filtru na g³owicê oprawy. PN-EN BN-79/ Dostawa ze Ÿród³em œwiat³a i czerwonym filtrem / Lamps and red filter included Dodatkowe akcesoria dostêpne na yczenie / additional accesories available on request: uchwyt do sto³u z imade³kiem / table clamp podstawa do stawiania na stole / table base wspornik do mocowania na œcianê / wall bracket œwiat³owód / fibre optic tube filtr redukcyjny / light projector szk³o powiêkszaj¹ce / magnifying glass The lamp is purposed for illumination of the map desk in navigation rooms on vessels. The lamp is adapted for immovable mounting on tables or walls. The lighting fitting is made of aluminium. The extension arm with joints enables convenient setting head of the lamp over the working area. The head, arm, pedestal are painted with powder coating. The lamp is equipped with dimmer, switch, cable (with plug for 230 V). Red light, if needed, is obtain by a special red filter slide over (without tools). EN

31 KRZYWE ROZSY U ŒWIAT A cd/klm LIGHT DISTRIBUTION DIAGRAM cd/klm OF4019, OF4314 OF4068 OF4130, OF4170 OF4160 OF4160 2x18W 2x18W 2x8W 1x11W 2x18W 2x18W Szeroki / Wide W¹ski / Narrow OF4164, OF4181, OF4187, OF4143-OF4250, OF4270 OF4198, OF4242 OF4168 OF4176 OF4176 2x18W 2x36W 1x18W 1x11W 1x18W 1x36W 1x18W 1x36W 1x18W 1x36W OF4176 OF4176 OF4199, OF4269, OF4278 OF4186, OF4200, OF4216 OF4186, OF4200, OF4216 1x18W 1x36W 1x18W 1x36W 1x18W 1x36W 2x18W 2x36W 2x18W 2x36W 2x18W 2x36W Szyba Screen Raster Louvre Szyba + Raster Screen + Louvre OF4215 OF4215 OF4215 OF4212, OF4223 OZ4097, OZ4098 2x11W 2x11W 2x9W 2x11W 1x8W 1x9W 1x11W 1x18W raster bia³y OZ4098 white louvre OZ4098 1x100W 2x100W szyba mleczna milky glass Raster Louvre Szyba + Raster Screen + Louvre Szyba Screen raster bia³y OZ4097 white louvre OZ4097 OZ4159 OZ4159 OZ , -02, -03, -05, -06 OZ OZ x7W 1x15W 1x7W 1x15W 60,75, 100W 60W 1x18W Przys³ona Shield arówka Incandescent lamp arówka Incandescent lamp Œwietlówka kompaktowa Fluorescent compact lamp OZ4120 OZ4121, OZ4232 OZ4121, OZ4232 OZ4122, OZ4233 OZ4122, OZ4233 OZ4122, OZ4233 OZ4122, OZ4233 OZ4123, OZ4234, OZ4235 OZ4123, OZ4234, OZ W 150W 23W/C 100W 100W Reflector 20W/C 20W/C Reflector 60W glass 60W PC

32 FAMOR S.A.A. ul. Kaszubska Bydgoszcz Poland Tel Fax Internet:

H-207 TELESTO. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP Sp. z o.o.

H-207 TELESTO. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP Sp. z o.o. H-07 TELEO IP65 oœwietlenia awaryjnego 1845/013 Zastosowanie Zadaniem oprawy H-07 TELEO, w której Ÿród³em œwiat³a s¹ œwietlówki kompaktowe jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych. Dziêki wysokiej szczelnoœci,

Bardziej szczegółowo

VIP OPRAWY SYSTEMOWE LIGHTING SYSTEMS

VIP OPRAWY SYSTEMOWE LIGHTING SYSTEMS 100 200 300 40 80 120 160 100 200 300 VIP bezpośredni i bezpośrednio-pośredni realizowany za pomocą płyty opalizowanej oraz rastrów aluminiowych. montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

KWADRA LED. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP20. 40 Sp. z o.o.

KWADRA LED. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP20. 40 Sp. z o.o. KWADA LED 1195/01 IP0 Wymiary oprawy 130 KWADA LED P - podtynkowa 104 75,5 96 oœwietlenia awaryjnego Zastosowanie Zadaniem oprawy KWADA LED jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych. Dostêpne s¹ wykonania oprawy

Bardziej szczegółowo

FY1530 FY1531 FY1533 KOLUMNY SYGNALIZACYJNE SIGNALLING COLUMNS FAMOR S.A. EDITION 09X/05 UL. KASZUBSKA BYDGOSZCZ POLAND

FY1530 FY1531 FY1533 KOLUMNY SYGNALIZACYJNE SIGNALLING COLUMNS FAMOR S.A. EDITION 09X/05 UL. KASZUBSKA BYDGOSZCZ POLAND EDITION 0X/05 KOLUMNY SYGNALIZACYJNE FY1530 FY1531 FY1533 PRZEZNACZENIE Kolumny sygnalizacyjne FY1530, FY1531 przeznaczone są do sygnalizacji alarmowej optycznej i akustycznej na jednostkach pływających

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zarząd FAMOR S.A. Dear Sir or Madame

Szanowni Państwo! Zarząd FAMOR S.A. Dear Sir or Madame EDITION 2014 Szanowni Państwo! Z prawdziwą satysfakcją przekazujemy do dyspozycji Państwa kolejne wydanie katalogu naszych wyrobów. Znajdą w nim Państwo duży wybór sprzętu oświetleniowego i sygnalizacyjnego,

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL LIGHT FITTINGS

INDUSTRIAL LIGHT FITTINGS OPRAWY PRZEMYSŁOWE INDUSTRIA IGT FITTINGS INS230 PM DANE TECNICZNE: BUDOWA: MOCOWANIE: Typ źródła światła: T8/T5 Trzonek źródła światła: G13/G5 Klasa ochronności: I Stopień ochrony: IP 66, IP 67 Współczynnik

Bardziej szczegółowo

suspension luminaires oprawy zwieszane

suspension luminaires oprawy zwieszane 249 suspension luminaires oprawy zwieszane METALIZO ORIGAMI DROP ORIGAMI 10 ORIGAMI LINE 251 255 259 261 GABO DANI 250 DANI 200 DANI SPOT 267 269 275 279 TUBE AUREOLA ROUND QUATRO 283 285 287 291 MOON

Bardziej szczegółowo

DeltaWing - Electronic

DeltaWing - Electronic Range Features 28W - 54W low profile surface diffuser luminaires Sleek luminaire, incorporating a shallow designed steel gear tray with side emitting diffuser optics Available in single or twin T5 versions

Bardziej szczegółowo

[ LA LINEA IN ] LA LINEA IN [PM] [single] Profile aluminiowe / Aluminium profiles

[ LA LINEA IN ] LA LINEA IN [PM] [single] Profile aluminiowe / Aluminium profiles [ A INEA IN ] A INEA IN [PM] [single] Moc/Power Typ/Type Ozn./Cat. No. Źródła/amps Waga/Weight [kg] [mm] 1x28W ATS 302 1/28 PM 401 311 128 T16 [G5] 2.0 1300 1x35W ATS 302 1/35 PM 401 311 135 T16 [G5] 2.1

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA I TUNELE

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA I TUNELE INFRASTRUKTURA KOLEJOWA I TUNELE RAILWAY FACILITIES AND UNDERPASSAGES INV320 DANE TECNICZNE: UDOWA: MOCOWANIE: Typ źródła światła: T8, T5 Klasa ochronności: I Stopień ochrony: IP 65 Współczynnik mocy:

Bardziej szczegółowo

η 86-95% Robust luminaire, IP23 for T5 and T8 tubes made of galvanized steel.

η 86-95% Robust luminaire, IP23 for T5 and T8 tubes made of galvanized steel. η 86-95% Wytrzymała oprawa przemysłowa, IP23 z blachy stalowej ocynkowanej na świetlówki T5 i. Wielopozycyjny i łatwy system montażu źródła światła w uniwersalnym zakończeniu oprawy (end-capie) z tworzywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION ZNAKI GLOBALNE INDEX OF SYMBOLS ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LIGHT SOURCES. cosφ IPXX

INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION ZNAKI GLOBALNE INDEX OF SYMBOLS ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LIGHT SOURCES. cosφ IPXX OPRAWY SZPITALNE I WNĘTRZOWE HOSPITAL AND OFFICE LIGHTING FITTINGS WYDANIE 2010 1 INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION ZNAKI GLOBALNE INDEX OF SYMBOLS cosφ IPXX znak certyfikacji europejskiej / fittings

Bardziej szczegółowo

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F

EURO Plus DALI TRACK 3F Track 3F System aluminiowych szynoprzewodów oraz akcesoriów łączących, zasilających i montażowych. Do systemu można podpiąć wszystkie oprawy (reflektory) z oznaczeniem Adaptor 3F. Szyna wyposażona jest w dwa dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PRIMOS LED IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa

PRIMOS LED IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa Oprawa oœwietlenia awaryjnego PIMOS LED IP65 1240/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy PIMOS LED jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych. Jest opraw¹ kierunkow¹. Oprawa znajduje zastosowanie

Bardziej szczegółowo

L1-2x36W G13 IP65 EB Oprawa szczelna na swietlówkach T8, IP65

L1-2x36W G13 IP65 EB Oprawa szczelna na swietlówkach T8, IP65 L1 2x36W G13 IP65 EB Oprawa szczelna na swietlówkach T8, IP65 Photometric Data Classification BZ UTE DIN CIE BZ 6 0,72 H + 0,07 T A21 38, 68, 88, 91, 80 Glare Evaluation X=4H, Y=8H Radiant Class UGR transverse

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Napiêcie zasilania. Pobór mocy. Pobór mocy grza³ki przy temperaturze -20 O C. cos ö Klasa ochronnoœci

Dane techniczne. Napiêcie zasilania. Pobór mocy. Pobór mocy grza³ki przy temperaturze -20 O C. cos ö Klasa ochronnoœci PIMOS LED5 1240/2012 IP65 Oprawa oœwietlenia awaryjnego Zastosowanie Zadaniem oprawy PIMOS LED5 jest doswietlanie dróg ewakuacyjnych i przestrzeni otwartych. Dostêpne mocowania: na suficie lub na œcianie

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

PRYMAT IP53 IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego

PRYMAT IP53 IP65. Oprawa oœwietlenia awaryjnego oœwietlenia awaryjnego PYM IP53 IP65 1116/2011 1240/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy Prymat jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych przy zastosowaniu odpowiednich piktogramów. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

PROFILIGHT IP20. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. 32 Sp. z o.o.

PROFILIGHT IP20. Oprawa oœwietlenia awaryjnego. 32 Sp. z o.o. POFILIGHT IP20 Oprawa oœwietlenia awaryjnego 1231/2012 Zastosowanie Zadaniem oprawy Profilight, w której Ÿród³em œwiat³a s¹ diody LED, jest oznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjœæ awaryjnych przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

OPRAWY LED DOSTĘPNE 24/7

OPRAWY LED DOSTĘPNE 24/7 OPRAWY DOSTĘPNE /7 3 LATA GWARANCJI WYSOKA SKUTECZNOŚĆ OŚWIETLENIOWA NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY OD 10.2014 r. 03 20/44 LUGSTAR LB 31.00001 31.00002 31.00005 31.00006 31.00003 31.00004

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. IMPRESSIVE ILLUMINATION AREA THANKS TO THE ONLY FITTING WITH 2W/5W POWER LED LIGHT SOURCE. Pojedyńcza oprawa

Bardziej szczegółowo

Urząd Do Spraw Cudzoziemców

Urząd Do Spraw Cudzoziemców Urząd Do Spraw Cudzoziemców Klient : Projektował: : LDD Wyniki obliczeń uzyskane są w oparciu o wzorcowe źródła światła. W rzeczywistości mogą się one nieznacznie zmienić. Gwarancja na oprawy oświetleniowe

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT ISO 9001 PRODUCENT OPRAW OŒWIETLENIOWYCH. www.meskoagd.pl oprawy@meskoagd.pl tel./fax 041 253 33 72

CERTYFIKAT ISO 9001 PRODUCENT OPRAW OŒWIETLENIOWYCH. www.meskoagd.pl oprawy@meskoagd.pl tel./fax 041 253 33 72 CERTYFIKAT ISO 91 PRODUCENT OPRAW OŒWIETLENIOWYCH KATALOG 27 oprawy@meskoagd.pl tel./fax 41 253 33 72 OPF 24-1 Oprawy oœwietleniowe przemys³owe do œwietlówek Oprawa przeznaczona jest do oœwietlenia pomieszczeñ

Bardziej szczegółowo

OWA POWER LED. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP20, IP44* 36 Sp. z o.o. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa

OWA POWER LED. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP20, IP44* 36 Sp. z o.o. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa POWE LED IP0, IP44* 0/0 Wymiary oprawy oœwietlenia awaryjnego Zastosowanie podtynkowa oœwietlenia ewakuacyjnego, w której Ÿród³em s¹ diody LED o du ej wydajnoœci œwietlnej, przeznaczona jest do oœwietlenia

Bardziej szczegółowo

oprawy wpuszczane recessed luminaires

oprawy wpuszczane recessed luminaires 99 oprawy wpuszczane recessed luminaires EXPO FRAME EXPO NO FRAME EXPO CLOUD EXPO A 101 115 129 133 TRIS SPOT BLOCK MEDA 137 139 143 145 DELTA FULL MOON CIRCLE ROUND 146 147 149 153 QUATRO LAMBDA ICT KARAT

Bardziej szczegółowo

OPRAWY WANDALOODPORNE, INFRASTRUKTURA KOLEJOWA I TUNELE VANDALPROOF LIGHT FITTINGS, RAILWAY FACILITIES AND UNDERPASSES

OPRAWY WANDALOODPORNE, INFRASTRUKTURA KOLEJOWA I TUNELE VANDALPROOF LIGHT FITTINGS, RAILWAY FACILITIES AND UNDERPASSES Oświetlenie dworców kolejowych, przejść podziemnych, tuneli i innych miejsc użyteczności publicznej wymaga opraw nie tylko efektywnych i wydajnych, ale przede wszystkim wyjątkowo wytrzymałych. Nasze oprawy

Bardziej szczegółowo

LUSTRA LED. lustro LED Prestige 80, 100 mirror LED Prestige 80, 100 rozmiar size index cena price strona page. 80/60 cm , ,97

LUSTRA LED. lustro LED Prestige 80, 100 mirror LED Prestige 80, 100 rozmiar size index cena price strona page. 80/60 cm , ,97 - 176 - LUSTRA lustro Prestige 80, 100 mirror Prestige 80, 100 rozmiar size index cena price strona page 1000 80/60 cm 163136 1039,00 1277,97 100/60 cm 163137 1149,00 1413,27 15 wyposażone w bezdotykowy

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES przedłużka do profilu 80/80 extension for profile 80/80 Waga: 0,372 kg Weight: 0,372 kg 02.101 przedłużka do profilu Ø 80 extension for profile Ø 80 Waga:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION ZNAKI GLOBALNE INDEX OF SYMBOLS OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA PROTECTION AGAINST EXPLOSION.

INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATION ZNAKI GLOBALNE INDEX OF SYMBOLS OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA PROTECTION AGAINST EXPLOSION. OPRAWY PRZEIWWYBUHOWE I PRZEMYŁOWE EXPOIOPROOF AD IDUTRIA UMIAIRE WYDAIE 2009 1 IFORMAJE OGÓE GEERA IFORMATIO ZAKI GOBAE IDEX OF YMBO cosφ IPXX znak certyfikacji europejskiej fittings are in conformity

Bardziej szczegółowo

Cobus Duo LED 86. Impuls 88. Vario LED 90. Alpo LED 92

Cobus Duo LED 86. Impuls 88. Vario LED 90. Alpo LED 92 84 Clima LED 1W UV 85 Drago LED 85 Cobus Duo LED 86 Cruga LED 60+17 LED 86 Cruzi LED 27+17 LED 87 Stof LED 87 Combo LED 88 Falcon LED 88 Impuls 88 Penlight LED 89 Berg 32 LED 89 Riff 27 led 89 Flashlight

Bardziej szczegółowo

ZASILANIE: Zaciski przyłączeniowe: 4x4 mm 2

ZASILANIE: Zaciski przyłączeniowe: 4x4 mm 2 OPRAWY ED ED IGT FITTINGS INS320ED..A3 ED DANE TECNICZNE: Typ źródła światła: ED Klasa ochronności: I Stopień ochrony: IP 65 Współczynnik mocy: 0,95 Czas pracy: > 50.000 godzin Wydajność świetl.: ~80m/W

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

SIGMA II LED LED OPRAWY SYSTEMOWE LIGHTING SYSTEMS SIGMA II LED PAR SIGMA II LED OPAL SIGMA II DI-IN LED

SIGMA II LED LED OPRAWY SYSTEMOWE LIGHTING SYSTEMS SIGMA II LED PAR SIGMA II LED OPAL SIGMA II DI-IN LED SIGMA II SIGMA II PAR Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub

Bardziej szczegółowo

PL EN. MILEDO products are available on PL/CZ/SK/HU/RO/BG/LT/LV/UA markets

PL EN. MILEDO products are available on PL/CZ/SK/HU/RO/BG/LT/LV/UA markets PL EN MILEDO products are available on PL/CZ/SK/HU/RO/BG/LT/LV/UA markets LED SMD A+ MIO LED Lampa z diodami LED / LED lamp MIO LED... A60 30210 30211 30330 30331 30332 30333 10000 E27 15000 180 190 LIGHT

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black TEKNO to seria osprzętu elektroinstalacyjnego natynkowego, który przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowania na zewnątrz ze względu na swoja szczelność - IP54. Oznacza to, że produkty są pyłoodporne

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

ONTEC C IP C 230VAC DYSKRETNA OCHRONA DISCRETE PROTECTION

ONTEC C IP C 230VAC DYSKRETNA OCHRONA DISCRETE PROTECTION DYSKRETNA OCHRONA DISCRETE PROTECTION niewielki kształt oprawy sprawia, że jest dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego oprawa występuje w wersji

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Dane techniczne

Opis techniczny. Dane techniczne Opis techniczny Oprawa uliczna o zwartej konstrukcji, odporna na dzia³anie czynników atmosferycznych i mechanicznych, do monta u bezpoœrednio na maszcie lub na wysiêgniku (œrednica wysiêgnika 34-60 mm,

Bardziej szczegółowo

RINO INVISIBLE GUARDIAN ANGEL NIEWIDOCZNY STRÓŻ, KTÓRY CZUWA

RINO INVISIBLE GUARDIAN ANGEL NIEWIDOCZNY STRÓŻ, KTÓRY CZUWA RINO NIEWIDOCZNY STRÓŻ, KTÓRY CZUWA Oświetla w czasie awarii zasilania, w zależności od wersji, przestrzenie biurowe lub korytarze ze strumieniem świetlnym przekraczającym 517 lumenów przy mocy 9W. Wersja

Bardziej szczegółowo

PL EN. MILEDO products are available on PL/CZ/SK/HU/RO/BG/LT/LV/UA markets

PL EN. MILEDO products are available on PL/CZ/SK/HU/RO/BG/LT/LV/UA markets PL EN MILEDO products are available on PL/CZ/SK/HU/RO/BG/LT/LV/UA markets LED SMD A+ MIO LED Lampa z diodami LED / LED lamp MIO LED... A60 30210 30211 30330 30331 30332 30333 10000 E27 15000 180 190 LIGHT

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

SCHREDER EVOLO 2 / 2018 / HPS 100W / 28289A / Karta danych oprawy

SCHREDER EVOLO 2 / 2018 / HPS 100W / 28289A / Karta danych oprawy SCHREDER EVOLO 2 / 2018 / HPS 100W / 28289A / Karta danych oprawy Wylot światła 1: Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 Kod Flux CIE: 48 82 99 100 80 powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES

AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES AKCESORIA DO SYSTEMU 80 SYSTEM 80 ACCESSORIES extension for 80x80, 100x100 profile przedłużka łączyny 80x80, 100x100, 120x120 beam extension 80x80, 100x100, 120x120 Weight: 0,372kg 02.102 Waga: 0,45kg

Bardziej szczegółowo

4.12 RUBIN PLUS. Oprawy nastropowe Surface mounted luminaires Накладные светильники. Konstrukcja/Features/Конструкция

4.12 RUBIN PLUS. Oprawy nastropowe Surface mounted luminaires Накладные светильники. Konstrukcja/Features/Конструкция Konstrukcja/Features/Конструкция Oprawy nastropowe do świetlówek liniowych T8 przeznaczone do sufitów stałych. Montaż opraw za pomocą kołków roz porowych. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej

Bardziej szczegółowo

UT 376 UT 375. UchwytyUT 1. Uchwyt. Uchwyt. Handle. Handle. Uchwyt. Handle. Uchwyt. Handle

UT 376 UT 375. UchwytyUT 1. Uchwyt. Uchwyt. Handle. Handle. Uchwyt. Handle. Uchwyt. Handle UT 376 UT 2 Chromed zamak handle with ABS black cover. Horizontal or vertical fixing outside concealed. Chromed zamak handle with ABS black cover. Horizontal or vertical fixing outside concealed. 2 M-5

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G KATALOG MODUŁÓW LED LED MOD ULE S CATALOG SUGEROWANY SCHEMAT PODŁĄCZENIA SUGGESTED CONNECTION SCHEME 100 240VAC AC/N(BLUE) AC/L(BROWN) I N P U T 2 0.51.5mm wire for S/N: GLOBAL GLPW LEADER PO ER GPV6012

Bardziej szczegółowo

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl 0100 Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets 0100 0110 10 0200 Pud a klapowe sà to pude ka z o one zasadniczo z jednej cz Êci, których brzeg jest klejony, szyty, albo które majà

Bardziej szczegółowo

ul. Bukowska Dąbrowa

ul. Bukowska Dąbrowa ul. Bukowska 41 62-070 Dąbrowa www.wallup.pl 2016 Spółka ALGLOB została założona w 2001 w Dąbrowie pod Poznaniem. Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań dla architektury metalu i szkła.

Bardziej szczegółowo

D e s i g n e d b y L e c h B o n a r

D e s i g n e d b y L e c h B o n a r D e s i g n e d b y L e c h B o n a r Opis techniczny systemu Binar 1.Regały Regały systemu Binar zostały wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, pokrytej melaminą i wykończone taśmą brzegową ABS

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE: Typ źródła światła: moduły LED Żywotność oprawy: > godzin L 70

DANE TECHNICZNE: Typ źródła światła: moduły LED Żywotność oprawy: > godzin L 70 EXL380LED 2,22 II 3G Ex na IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIIC T100 C IP65 Dc HIGH OUTPUT LED OPTICS 2&22 IP65 Przeciwwybuchowa oprawa oświetleniowa z modułami LED oraz specjalną optyką. Przeznaczona do pracy w

Bardziej szczegółowo

DecoScene bringing the night scene to life

DecoScene bringing the night scene to life DecoScene bringing the night scene to life DecoScene LED BBP521 DecoScene is a ground-recessed uplighter for enhancing, highlighting or even revealing the architecture of the city at night. An unobtrusive

Bardziej szczegółowo

ign KlusDesign KlusDesign KlusDesignKlusDesign KlusDesign Klus

ign KlusDesign KlusDesign KlusDesignKlusDesign KlusDesign Klus GIP Prosty system oświetlenia dla stropów modułowych armstronga Twórz własne kompozycje oświetlenia Simple lighting system dedicated for drop ceilings Create your own lighting configuration GIP MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

Stopień ochrony: IP65. Współczynnik mocy: 0,95 Żywotność oprawy: > h L 70

Stopień ochrony: IP65. Współczynnik mocy: 0,95 Żywotność oprawy: > h L 70 OPRAWY WANDALOODPORNE, INFRASTRUKTURA KOLEJOWA I TUNELE INV3LED-..-SF IK10+ 150J IP65 PLK SECURE LOCK Wandaloodporna oprawa z modułami LED cechująca się bardzo wysokim stopniem odporności na udar (IK10+).

Bardziej szczegółowo

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS MIDI CONTROL 5300 Wh MULTI CONTROL 24000 Wh MINI CONTROL 1500 Wh MICRO CONTROL 500 Wh 660x350x230 1100x500x230 900x600x450 lub 1800x600x450 bez baterii 900x600x450 or 1800x600x450 no batteries 1950x600x450

Bardziej szczegółowo

OPRAWY PRZEMYSŁOWE -źródła wysokoprężne INDUSTRIAL LUMINAIRES - high pressure OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE EXPLOSION PROOF LUMINAIRES

OPRAWY PRZEMYSŁOWE -źródła wysokoprężne INDUSTRIAL LUMINAIRES - high pressure OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE EXPLOSION PROOF LUMINAIRES OPRAWY PRZECWWYUCOWE EXPOSO PROOF UMARES OPRAWY PRZEMYSŁOWE -źródła wysokoprężne DUSTRA UMARES - high pressure 113 Ex... 1.01 EXP 54... 1.13 EXP 04... 1.5 AP....55 PT 40....61 P 95....65 EXP 13... 1.03

Bardziej szczegółowo

OPRAWA SZPITALNA NAD Ó KOWA HOSPITAL BEDHEAD UNIT OB4222 FAMOR S.A. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES EDITION 02/04

OPRAWA SZPITALNA NAD Ó KOWA HOSPITAL BEDHEAD UNIT OB4222 FAMOR S.A. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES EDITION 02/04 DITION 02/04 OPRAWA SZPITALNA NAD Ó KOWA HOSPITAL BDHAD 1509 PRZZNACZNI DSIGNATION Oprawa Szpitalna Nad³ó kowa przeznaczona jest do instalowania w salach chorych. Oprawa zapewnia: ogólne oœwietlenie sali

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

PLANO LED. CHARAKTERYSTYKA LED / LED characteristic. CHARAKTERYSTYKA OPRAWY / Specification. dioda LED light source: LED

PLANO LED. CHARAKTERYSTYKA LED / LED characteristic. CHARAKTERYSTYKA OPRAWY / Specification. dioda LED light source: LED LANO LED dioda LED light source: LED zasilanie napięciem 230V power supply 230V stopień szczelności I20 ingress protection class I20 stopień odporności na uderzenie IK07 impact resistance IK07 klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

ZESTAW SZPITALNY PRZY Ó KOWY HOSPITAL WARD INSTALLATION UNIT OB4156 FAMOR S.A. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES EDITION 02/04

ZESTAW SZPITALNY PRZY Ó KOWY HOSPITAL WARD INSTALLATION UNIT OB4156 FAMOR S.A. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES EDITION 02/04 EDITION 02/04 ZESTAW SZPITALNY PRZY Ó KOWY HOSPITAL WARD INSTALLATION OB4156 1509 PRZEZNACZENIE Zestaw Szpitalny Przy³ó kowy OB4156 przeznaczony jest do instalowania w salach chorych. Zestaw OB4156 zapewnia:

Bardziej szczegółowo

OPRAWY PRZEMYSŁOWE -źródła wysokoprężne INDUSTRIAL LUMINAIRES - high pressure OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE EXPLOSION PROOF LUMINAIRES

OPRAWY PRZEMYSŁOWE -źródła wysokoprężne INDUSTRIAL LUMINAIRES - high pressure OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE EXPLOSION PROOF LUMINAIRES OPRWY PRZECIWWYUCOWE EXPOIO PROOF UMIIRE OPRWY PRZEMYŁOWE -źródła wysokoprężne IDUTRI UMIIRE - high pressure 113 Ex... 1.01 EXP 54... 1.13 EXP 04... 1.25 P... 2.55 PT 40... 2.61 P 95... 2.65 EXP 13...

Bardziej szczegółowo

CAMEA PRO LED. CHARAKTERYSTYKA LED / LED characteristic. CHARAKTERYSTYKA OPRAWY / Specification. dioda LED light source: LED

CAMEA PRO LED. CHARAKTERYSTYKA LED / LED characteristic. CHARAKTERYSTYKA OPRAWY / Specification. dioda LED light source: LED dioda LED light source: LED zasilanie napięciem 230V power supply 230V stopień szczelności IP44 ingress protection class IP44 stopień odporności na uderzenie IK10 impact resistance IK10 klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

Un 230V A 6837000 G13. 1xT8 36W B 6838000 G13. 2xT8 36W A 6839000 G13. 1xT8 58W B 6836030 G13. 2xT8 58W A 6837030 G13. 1xT8 36W B 6838030 G13

Un 230V A 6837000 G13. 1xT8 36W B 6838000 G13. 2xT8 36W A 6839000 G13. 1xT8 58W B 6836030 G13. 2xT8 58W A 6837030 G13. 1xT8 36W B 6838030 G13 Katalog 011 01 SYSTEM COSMO jest systemem opraw oświetleniowych, wywodzących się bezpośrednio z grupy opraw przemysłowych. Nowatorski projekt plastyczny, stopień szczelności IP 65, zastosowanie energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

CAMEA LED. CHARAKTERYSTYKA LED / LED characteristic. CHARAKTERYSTYKA OPRAWY / Specification. dioda LED light source: LED

CAMEA LED. CHARAKTERYSTYKA LED / LED characteristic. CHARAKTERYSTYKA OPRAWY / Specification. dioda LED light source: LED dioda LED light source: LED zasilanie napięciem 230V power supply 230V stopień szczelności IP44 ingress protection class IP44 stopień odporności na uderzenie IK10 impact resistance IK10 klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

RINO INVISIBLE GUARDIAN ANGEL NIEWIDOCZNY STRÓŻ, KTÓRY CZUWA

RINO INVISIBLE GUARDIAN ANGEL NIEWIDOCZNY STRÓŻ, KTÓRY CZUWA RINO NIEWIDOCZNY STRÓŻ, KTÓRY CZUWA Oświetla w czasie awarii zasilania, w zależności od wersji, przestrzenie biurowe lub korytarze ze strumieniem świetlnym przekraczającym 465 lumenów przy mocy 9W. Wersja

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Napiêcie zasilania U B 10...30 VDC Nominalny pr¹d obci¹ enia I e 200 ma k

Dane techniczne Napiêcie zasilania U B 10...30 VDC Nominalny pr¹d obci¹ enia I e 200 ma k Czujniki indukcyjne Inductive sensors R DC -przewodowe Uprox DC -przewodowe Faktor dla wszystkich metali Odporne na pola meganetyczne Cylindryczne, M, M8, M0 Mosiê ne, chromowane Z³¹cze - dioda LED, widoczna

Bardziej szczegółowo

Moc źródła światła. Trzonek lampy

Moc źródła światła. Trzonek lampy MITR NEW MITR NEW smooth Indeks Źródło światła Oprawa przemysłowa Moc źródła światła Układ optyczny Klosz Statecznik EW-WO0027-20 OPHa-250 wysokoprężna lampa 250W E40 IP 65/54 I odbłyśnik gładki szyba

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

ONTEC S IDEALNY DO POWIERZCHNI BIUROWYCH DIODY LED, DO KORYTARZY DZIĘKI OPTYCE SOCZEWKOWEJ

ONTEC S IDEALNY DO POWIERZCHNI BIUROWYCH DIODY LED, DO KORYTARZY DZIĘKI OPTYCE SOCZEWKOWEJ ONTEC S IDELNY DO POWIERZCHNI IUROWYCH DIODY LED, DO KORYTRZY DZIĘKI OPTYCE SOCZEWKOWEJ PERFECT FOR OFFICE SPCES WITH THE LED DIODES ND FOR CORRIDORS WITH LENTICULR OPTICS Dzięki swojej prostej, minimalistycznej

Bardziej szczegółowo

NO FRAME CLEAN LED. Brak ramki aluminiowej. Łatwy dostęp do wnętrza oprawy Możliwość zlicowania szyby z powierzchnią. sufitu

NO FRAME CLEAN LED. Brak ramki aluminiowej. Łatwy dostęp do wnętrza oprawy Możliwość zlicowania szyby z powierzchnią. sufitu NO FRAME CLEAN LED Brak ramki aluminiowej sufitu Łatwy dostęp do wnętrza oprawy Możliwość zlicowania szyby z powierzchnią Oprawa rekomendowana do pomieszczeń o wysokiej klasie czystości No aluminum frame

Bardziej szczegółowo

590mm mm 860lm lm. SMD3014/SMD mA aluminium. neutralna biała neutral white neutral weiß K

590mm mm 860lm lm. SMD3014/SMD mA aluminium. neutralna biała neutral white neutral weiß K LINIA ŚWIETLNA LED LED LINE LED LINE SWL Barwa/Colour/Farbe 2700-7000K Moc/Power/ Leistung / / Napięcie/Voltage/ Spannung Wysokość/ Heigth/ Höhe Długość/Length/ Länge // 10W - 100W 230V 15mm Ilość diod/

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Mog¹ byæ stosowane jako element

Bardziej szczegółowo

Moment. Wspó³czynnik. Sprawnoœæ. mocy [%] [Nm] Torque. Power factor. Efficiency. [Nm] cos N [%]

Moment. Wspó³czynnik. Sprawnoœæ. mocy [%] [Nm] Torque. Power factor. Efficiency. [Nm] cos N [%] K.K. 10/ BEE.. FBYK IIKÓW EEKYCZYCH IIKI IUKCYE EOFZOWE O WZIOIE OI W U 56 serii h Charakterystyka silników katalogowych: silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego, praca

Bardziej szczegółowo

ign KlusDesign KlusDesign KlusDesignKlusDesign KlusDesign Klus

ign KlusDesign KlusDesign KlusDesignKlusDesign KlusDesign Klus GIP Prosty system oświetlenia dla stropów modułowych armstronga Twórz własne kompozycje oświetlenia Simple lighting system dedicated for drop ceilings Create your own lighting configuration GIP MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

DC UPS. User Manual. Page 1

DC UPS. User Manual. Page 1 DC UPS User Manual Page 1 1. Specyfikacja 1.1 Zasilacz PowerWalker DC UPS 12V jest innowacyjnym rozwiązaniem do zasilania prądem stałym o napięciu 12 VDC urządzeń do max 30W (2,5 A) obciążenia. W urządzeniu

Bardziej szczegółowo

ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION

ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION Klätternät - Large Pyramid Art nr: 10-4307 2 GENERAL INFORMATION Instruction is made according to PN-EN 1176-1 :2009 point 6 and point 7, PN-EN 1176-3:2009, PNEN 1177:2009

Bardziej szczegółowo

Pentura Mini LED ultracienka oprawa

Pentura Mini LED ultracienka oprawa Pentura Mini LED ultracienka oprawa Pentura Mini LED Pentura Mini LED to bardzo cienka oprawa, która oferuje energooszczędność technologii LED w połączeniu z doskonałą wydajnością oświetlenia jasne, jednolite

Bardziej szczegółowo

4. Zestawy instalacyjne ZI

4. Zestawy instalacyjne ZI 4. Zestawy instalacyjne ZI Charakterystyka ogólna...owoœæ... Zestaw instalacyjny ZI Str.44 Zestaw instalacyjny ZI posiada roz³¹cznik I lub prze³¹cznik LOP w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP7, wyposa

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Napiêcie zasilania U B 10...30 VDC Nominalny pr¹d obci¹ enia I e 200 ma k

Dane techniczne Napiêcie zasilania U B 10...30 VDC Nominalny pr¹d obci¹ enia I e 200 ma k Czujniki indukcyjne Inductive sensors R DC -przewodowe Uprox DC -przewodowe Faktor dla wszystkich metali Odporne na pola meganetyczne Cylindryczne, M, M8, M0 Mosiê ne, chromowane Z³¹cze - dioda LED, widoczna

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

TYCO TYCO 14 TYCO 15 TYCO 13

TYCO TYCO 14 TYCO 15 TYCO 13 TYCO s aluminiowymi mini projektorami, na ród a halogenowe (max 50W) lub diodowe, do u ytku wewn trznego i zewn trznego, przeznaczone g ównie jako o wietlenie akcentuj ce, podkre laj ce walory o wietlanego

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Oprawy zewnętrzne Outdoor lighting

Oprawy zewnętrzne Outdoor lighting Oprawy zewnętrzne Outdoor lighting ADAMO MTH Naświetlacz metalohalogenkowy / Metal-halide floodlight 400 130 425 425 495 ADAMO MTH/S 400 130 495 ADAMO MTH/S ADAMO MTH/A ADAMO MTH/A krzywa rozsyłu światłości

Bardziej szczegółowo

Agralene. Op³acalne doœwietlanie. Agralene - Karta katalogowa (wer. 1.6) www.ledikopro.pl. Strona 1 z 10

Agralene. Op³acalne doœwietlanie. Agralene - Karta katalogowa (wer. 1.6) www.ledikopro.pl. Strona 1 z 10 Agralene Strona z Zastosowanie doœwietlanie uzupe³niaj¹ce dla upraw szklarniowych oœwietlenie fotoperiodyczne wyd³u aj¹ce naturaln¹ d³ugoœæ dnia oœwietlenie upraw bez dostêpu œwiat³a dziennego Zalety zwiêkszenie

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

POLAM-REM S.A. POLAM-REM S.A.

POLAM-REM S.A. POLAM-REM S.A. POAM-REM S.A. stock company with its registered office in Gdansk belongs to Remontowa Group stock company, which consists of 6 companies connected with naval industry. As a stock company we have existed

Bardziej szczegółowo

CoreLine Spot do wbudowania oczywisty wybór wśród technologii LED

CoreLine Spot do wbudowania oczywisty wybór wśród technologii LED 206, Luty 7 CoreLine Spot do wbudowania oczywisty wybór wśród technologii LED CoreLine Spot do wbudowania to rodzina punktowych opraw wpuszczanych w sufit, które przewidziano jako zamienniki opraw halogenowych.

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL

KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL Sp. z o.o. Ul. Nowe osiedle 13 47-240 Bierawa tel. 77 4871 202 tel./fax. 77 4871 225 www.britop.pl britop@britop.pl KARTA KATALOGOWA SERII CRISTAL Nazwa wyrobu: Typ wyrobu: CRISTAL Oprawa oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo