UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji"

Transkrypt

1 UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji zawarta w dniu 16 maja 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka koordynująca - lider) z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , REGON: w imieniu, której działa Prezes Zarządu Paweł Iwanek, 2. Nexoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , REGON: , reprezentowana przez Prezesa Zarządu Stanisława Klundera, 3. Centrum e-usług Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , NIP: , reprezentowana przez Prezesa Zarządu Annę Wolszlegier, 4. Cloud Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , NIP: , reprezentowana przez Prezesa Zarządu Damiana Kozłowskiego, 5. Archiplaner Renata i Tomasz Steckiewicz Spółka Jawna, z siedzibą w Józefosławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , NIP: reprezentowana przez Wspólnika reprezentującego spółkę Tomasza Steckiewicza, 6. IT - Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , NIP: , REGON: reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jarosława Goncerzewicza, Klaster e-innowacji Strona 1

2 7. Flexidoc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , NIP: , REGON: reprezentowana przez Prezesa Zarządu Aleksandrę Szurkowską, 8. Regio Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , reprezentowana przez: Mariusza Sidora, 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18, Toruń, NIP , reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Andrzeja Radzimińskiego, 10. Instytut Jagielloński, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115, Warszawa, KRS , NIP , REGON , reprezentowany przez Prezesa Zarządu Marcina Roszkowskiego. Zwane dalej Stronami. I. DEKLARACJA OGÓLNA 1 Strony wyrażają zgodny zamiar utworzenia powiązania kooperacyjnego będącego platformą dla działań podejmowanych wspólnie przez przedsiębiorców, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, jak również inne podmioty i instytucje otoczenia biznesu, w szczególności w celu: wymiany umiejętności, informacji, doświadczeń, tworzenia sieci powiązań, ułatwienia dostępu do kapitału i infrastruktury w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań informatycznych (IT), w tym opartych na technologii cloud computing. Mając na uwadze powyższe, Strony uznają za celowe utworzenie Klastra pod nazwą: Klaster e- innowacji (dalej: Klaster) i zobowiązują się do współdziałania na rzecz wdrażania i upowszechniania przedsięwzięć gospodarczych mających na celu opracowanie, wdrażanie i promocję innowacyjnych zaawansowanych technologii informatycznych (IT), w tym opartych na technologii cloud computing. Biorąc pod uwagę konieczność powiązania innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy z dynamicznym rozwojem technologii informatycznych, stworzenia optymalnych warunków do kooperacji nauki i gospodarki w celu opracowania i wdrażania innowacyjnych aplikacji Klaster e-innowacji Strona 2

3 internetowych, kształcenia specjalistów w najnowszych technologiach dla firm regionów i kraju, integracji środowisk uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców zainteresowanych nowoczesną dziedziną technologii informatycznych oraz przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego, Strony niniejszej umowy postanawiają zawiązać powiązanie kooperacyjne w postaci ww. Klastra. Inspiracją do utworzenia Klastra jest poszerzenie wymiany wiedzy między jednostkami badawczo-rozwojowymi, instytutami badawczymi, jednostkami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcami. Pozwoli to na stworzenie korzystnych warunków pozwalających na efektywne współdziałanie w sferze biznesu, które ułatwi wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań opartych na technologiach informatycznych (IT) oraz przyczyni się do kreowania i wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego Program współpracy w ramach Klastra będzie realizowany na zasadach i na warunkach określonych w niniejszej umowie z wykorzystaniem krajowych i unijnych środków pomocowych. 2. W ramach współdziałania Strony deklarują wzajemną współpracę w celu połączenia swoich możliwości intelektualnych, kadrowych, organizacyjnych, technicznych, finansowych i ekonomicznych. II. ZAPEWNIENIA STRON 3 Strony zapewniają siebie wzajemnie, iż w toku realizacji celów Klastra, dołożą wszelkich starań, aby: a) wszystkie przygotowywane przez siebie dokumenty, opracowania, projekty, informacje i dane były jasne, wyczerpujące, kompletne i rzetelne, a nadto zgodne pod względem formy i treści z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej, b) w toku współpracy wszystkie dokumenty, opracowania, projekty, informacje i dane niezbędne dla realizacji celów Klastra były przez nie przygotowane rzetelnie w odpowiednim czasie, zgodnie z przyjętymi terminarzami i harmonogramami, oraz bieżącymi i strategicznymi planami Klastra. Klaster e-innowacji Strona 3

4 III. SIEDZIBA i ADRES KLASTRA 4 1. Strony ustalają, iż siedzibą Klastra będzie Miasto Stołeczne Warszawa. 2. Strony ustalają, iż adresem korespondencyjnym Klastra będzie adres: Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, Polska. 3. Adresem poczty będzie: 4. Oficjalnym portalem strona internetowa Klastra: zwana dalej Portalem (portal w trakcie budowy). IV. CEL DZIAŁANIA KLASTRA 5 Głównym celem działania Klastra jest tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań informatycznych (IT) oraz promocja i upowszechnianie tych rozwiązań w Polsce, a zwłaszcza na terenie województwa mazowieckiego, jak również: 1. Transfer doświadczeń i sprawdzonych innowacji z krajów Unii Europejskiej oraz upowszechnienie dobrych przykładów, a przez to zwiększenie innowacyjności województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, 2. Integracja środowiska przedsiębiorców branży informatycznej oraz wdrażających i świadczących zaawansowane technologicznie e-usługi, 3. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy informatycznej z zakresu innowacyjnych rozwiązań opartych na technologii cloud computing, 4. Wspieranie budowy i rozwoju gron przedsiębiorczości branży informatycznej (Klastra gospodarczego), 5. Rozpowszechnianie oraz budowanie prestiżu środowiska informatycznego, 6. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Klastra, 7. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 8. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej, 9. Organizacja konferencji, szkoleń i seminariów, 10. Budowanie wspólnej marki firm reprezentowanych przez członków Klastra, Klaster e-innowacji Strona 4

5 11. Integracja działań podmiotów w zakresie rozwoju i promocji innowacyjnych produktów/usług, które powstały w wyniku współpracy w ramach przedmiotowego powiązania kooperacyjnego, 12. Podtrzymywanie formalnych i nieformalnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami stery badawczo rozwojowej w celu umożliwiania rozwoju i promocji innowacyjnych rozwiązań informatycznych. 6 Cele w ramach Klastra zostaną osiągnięte w następujący sposób: 1. Inicjowanie współpracy z władzami regionalnymi, 2. Stwarzanie przestrzeni do rozwoju nowych innowacyjnych przedsiębiorstw. W szczególności organizowanych przez studentów i pracowników naukowych, 3. Wykorzystanie zasobów jednostek naukowych w biznesie, 4. Nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami biznesowymi, klastrami oraz przedsiębiorcami, 5. Pomoc w zwiększaniu konkurencyjności przez innowacyjność, 6. Umożliwienie uczestnikom nawiązywania wspólnych relacji prowadzących do współpracy, 7. Zbieranie i wymianę informacji, 8. Publikowanie materiałów informacyjnych; biuletynów, broszur, ulotek itp., 9. Prowadzenie prac naukowo-badawczych służących rozwojowi przemysłu informatycznego, 10. Występowanie w obronie interesów członków Klastra, 11. Współpracę z organami władzy w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla członków Klastra, 12. Ocenę i rekomendację projektów przedsięwzięć gospodarczych opracowywanych przez członków Klastra, 13. Organizowanie i prowadzenie dla członków Klastra systemu usług doradczych i konsultingowych, 14. Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką informatyczną oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, 15. Prowadzenie systemu informacji służącej nawiązaniu kontaktów gospodarczych, 16. Organizację misji gospodarczych dla członków Klastra, 17. Organizację spotkań oraz innych imprez promocyjnych Klastra, 18. Działalność promocyjną na rzecz Klastra, 19. Wymianę doświadczeń wśród członków Klastra, Klaster e-innowacji Strona 5

6 20. Wspieranie działań firm innowacyjnych i przedsięwzięć zgodnych z celami Klastra, głównie poprzez pozyskiwanie krajowych i pomocowych źródeł finansowania projektów, 21. Pozyskiwanie nowych uczestników Klastra z odpowiednim potencjałem gospodarczym lub wiedzy dla zapewnienia jego rozwoju, 22. Udział w targach i konferencjach branżowych. V. SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLASTRA 7 1. Koordynatorem Klastra jest Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Sp. z o.o. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności: a) reprezentowanie Klastra w postępowaniach o uzyskanie wsparcia w ramach projektów i programów dotyczących środków krajowych i pomocowych z Unii Europejskiej oraz na podstawie wyraźnego upoważnienia w innych stosunkach; b) prowadzenie Portalu, w tym utworzenie bazy danych o projektach realizowanych w ramach Klastra, targach, konferencjach, misjach gospodarczych, szkoleniach branżowych; c) prowadzenie biura Klastra; d) koordynowanie prac Klastra pomiędzy posiedzeniami Rady Programowej, e) organizacja szkoleń i konferencji realizowane w ramach działalności Klastra, f) nadzór nad prawidłowym transferem technologii, know-how pomiędzy Organizacjami Badawczymi, Instytucjami Otoczenia Biznesu oraz przedsiębiorcami należącymi do Klastra, g) zapewnienie równego dostępu wszystkim uczestnikom Klastra do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia wypracowanych w ramach działalności Klastra, h) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, i) zapewnienie skutecznego monitoringu prawno-finansowego działalności Klastra. 2. Nexoft Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) uczestniczyć w pracach badawczych (B+R) wykorzystywanych na rzecz wspólnie realizowanych projektów, b) wspierać współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami finansowymi oraz organizacjami pozarządowymi, Klaster e-innowacji Strona 6

7 c) dokonywać analiz stanu infrastruktury informatycznej oraz tworzyć plany rozwoju informatyzacji przedsiębiorstw należących do Klastra, d) uczestniczyć w modelowaniu i restrukturyzowaniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwach należących do Klastra, e) sprawować nadzór (audyt) nad wdrożeniami informatycznymi oraz doradzać w przypadku wystąpienia problemów wdrożeniowych, f) wpierać działalność Klastra w zakresie opracowywania nowych systemów informatycznych (IT), zwłaszcza w technologii cloud computing, g) pomagać w zakresie wdrażania zaawansowanych e-usług poprzez transfer know- how do podmiotów świadczących tego typu usługi, h) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, i) pomoc w projektowaniu oraz pozycjonowaniu stron internetowych członków Klastra, j) pomoc członkom Klastra w opracowaniu algorytmu klastrowania bazy dokumentów na podstawie podobieństwa treści. 3. Centrum e-usług Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) uczestniczyć w tworzeniu projektów systemów informatycznych w technologii cloud computng, b) dostarczać wiedzy na temat optymalizacji kosztów wdrażania nowych technologii dotyczących aplikacji typu cloud computing, a) pomagać w zakresie wdrażania zaawansowanych e-usług poprzez transfer know- how do podmiotów świadczących tego typu usługi, c) wspierać członków Klastra w zakresie ewaluacji i porównania standardów synchronizacji danych (SyncML, icalendar, vcalendar, vcard, IMAP, CardDav, CalDav, WebDav, CMIS) na potrzeby integracji aplikacji w modelu cloud computing, d) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, e) wspierać współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami finansowymi oraz organizacjami pozarządowymi. 4. Cloud Service Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) wspomagać wykonywanie analiz procesów biznesowych, b) dostarczyć wsparcie eksperckie w obszarze technologii cloud computing - Software as a service (z ang. "oprogramowanie jako usługa"), Klaster e-innowacji Strona 7

8 c) promować wdrożone technologie, d) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, e) uczestniczyć w opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych w ramach wspólnie realizowanych projektów w ramach Klastra. 5. Archiplaner Renata i Tomasz Steckiewicz Sp. J. zobowiązuje się: a) wspomagać działalność Klastra w zakresie budowania strategii marketingowej Klastra, b) wspierać działalność Klastra w zakresie jego promocji, c) wspomagać promocję produktów i usług Klastra, d) wspomagać wykonywanie analiz procesów biznesowych, e) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów. 6. IT - Nieruchomości Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) promować i współuczestniczyć w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w ramach wspólnie realizowanych projektów informatycznych, b) uczestniczyć i zapewniać najwyższe standardy jakości w trakcie testowania opracowanego oprogramowania na każdym jego etapie, c) analizować wydajności i wprowadzanie usprawnień w procesie wytwarzania oprogramowania, d) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, e) przygotowywać plany i scenariusze testowe, 7. Flexidoc Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) doradzać na temat praktycznych umiejętności pomocnych przy wyborze, wdrażaniu i korzystaniu z systemów zarządzania dokumentami w podmiotach należących do Klastra, b) wspomagać projekty klastrowe wykorzystujące elektroniczny obieg dokumentów, f) testować oprogramowanie oraz udoskonalać wykorzystywane narzędzia testowe, g) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, h) przeprowadzać niezbędne analizy i interpretować uzyskane dane związane z prowadzonymi projektami nad rozwojem innowacyjnych produktów/usług. Klaster e-innowacji Strona 8

9 8. Regio Group Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) wspomagać kontakt z organizacjami rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym w celu pozyskania nowych członków Klastra; b) wspomagać projekty w zakresie usług IT poprzez transfer know-how do podmiotów realizujących takie projekty, c) wspierać współpracę z organizacjami lokalnymi i regionalnymi, jednostkami naukowobadawczymi i instytucjami finansowymi oraz organizacjami pozarządowymi, d) doradzać w kwestii możliwości pozyskania publicznych środków w celu rozwoju działalności powiazania kooperacyjnego, e) uczestniczyć w pracach związanych z tworzeniem/aktualizacją stron internetowych pozostałych członków powiązania kooperacyjnego. 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki zobowiązuje się: a) realizować wspólne projekty badawczo-rozwojowe, b) kształcić kadry dla uczestników Klastra (kursy dokształcające dla osób już pracujących, dostosowanie profilu wykształcenia absolwentów do potrzeb przedsiębiorców należących do Klastra), c) uczestniczyć w opracowaniu programów rozwojowych, strategii rozwoju Klastra, d) upowszechniać wiedzę na temat nowoczesnych trendów i nowatorskich rozwiązań technologicznych, rynkowych w branży informatycznej, e) wspierać wspólne działania przedsiębiorców o charakterze sieciowym i sektora nauki, ukierunkowane na realizację przedsięwzięć innowacyjnych. 10. Instytut Jagielloński zobowiązuje się do: a) udzielania wsparcia eksperckiego, w tym w zakresie prawnym i finansowym, b) doradztwa w zakresie możliwości pozyskania finansowania na działalność Klastra, c) promowania Klastra i stworzonych zaawansowanych e-usług oraz prowadzenia działalności informacyjnej i wydawniczej w ramach powiązania, d) uczestnictwa w prowadzonych badaniach naukowych, e) zorganizowania współpracy w ramach powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi. Klaster e-innowacji Strona 9

10 Niezależnie od powyższych szczegółowych obowiązków każda ze Stron zobowiązuje się podejmować działania w celu realizacji celów Klastra wynikających z niniejszej umowy, jak również określanych w toku rozwoju działalności Klastra. Nowi członkowie Klastra. Nowi członkowie przystępujący do Klastra deklarują pisemnie zakres swoich zobowiązań w ramach Klastra w porozumieniu ze Stronami Klastra. VI. RADA PROGRAMOWA 8 1. Strony powołują Radę Programową. 2. Rada Programowa jest organem doradztwa strategicznego rozwoju Klastra oraz organem opiniującym. 3. W skład Rady Programowej wchodzą należycie umocowani przedstawiciele każdego z członków Klastra oraz dodatkowo z urzędu Prezes zarządu Koordynatora. 4. Rada Programowa, na swym pierwszym posiedzeniu, wybiera Przewodniczącego Rady Programowej i jego zastępców. 5. Rada Programowa działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 6. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej zwołuje Prezes Zarządu Koordynatora w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od popisania niniejszej umowy. 9 Szczegółowe zasady działania Klastra wynikające z podjęcia i realizacji określonego projektu zostaną ustalone odrębną umową Stron dotyczącą danego projektu lub w formie aneksu do niniejszej umowy. VII. KOSZTY I FINANSE Wszelkie koszty, wydatki oraz opłaty ponoszone w związku z bieżącą realizacją celów Klastra będą ponosili przedsiębiorcy należący do Klastra, proporcjonalnie do udziału danego uczestnika w konkretnym projekcie realizowanym przez Klaster, chyba, że za zgodą pozostałych umawiających się Stron zostaną podjęte odmienne ustalenia. Klaster e-innowacji Strona 10

11 2. Każdy z uczestników Klastra zobowiązuje się prowadzić ewidencję w/w kosztów wyodrębnioną w swoich księgach handlowych w celu ich dokumentowania i okazania na żądanie zainteresowanej strony. 3. Zasady określone w ust. 1 i ust. 2 nie mają zastosowania do gospodarowania środkami uzyskanymi w ramach projektów i programów dotyczących środków krajowych i pomocowych z Unii Europejskiej; w tym przypadku sposób gospodarowania środkami zostanie ustalony odrębną umową dotyczącą danego projektu lub w formie aneksu do niniejszej umowy. VIII. ODPOWIEDZIALNOSC UCZESTNKÓW KLASTRA Każdy z uczestników Klastra zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności przy wykonywaniu działań w ramach Klastra. 2. Każdy z uczestników Klastra odpowiedzialność wobec pozostałych uczestników Klastra w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy i jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez pozostałych uczestników wskutek jego działania lub zaniechania. 3. Każdy z uczestników Klastra ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu w części za którą uczestnik odpowiada. 4. W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek działania siły wyższej, podmiot, którego dotyczy działanie siły wyższej, jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Koordynatora. IX. POUFNOŚĆ Uczestnicy Klastra zobowiązują się traktować, jako poufne wszelkie informacje, dane, know-how, w których posiadanie weszli w związku z realizacją niniejszej umowy chyba, że przekazane dane, know-how lub informacje zostały w sposób wyraźny oznaczone, jako przeznaczone do realizacji celów Klastra poprzez ich rozpowszechnianie. 2. Z zachowaniem obowiązku określonego w ust. 1, Strony zobowiązują się nie używać poufnych informacji do celów innych aniżeli związanych z realizacją niniejszej Umowy. Klaster e-innowacji Strona 11

12 X. ZAWIADOMIENIA Podstawową formą komunikowania się w ramach Klastra jest poczta Wszelkie oświadczenia, które zgodnie z ustaleniami uczestników Klastra lub Rady Programowej powinny być składane w formie pisemnej - będą dostarczane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres biura Klastra. 3. W przypadku nie powiadomienia przez uczestnika Klastra o zmianie jego siedziby, zawiadomienie lub oświadczenie wysłane na poprzedni adres danego uczestnika uważa się za skutecznie doręczone. XI. OBOWIĄZYWANIE UMOWY I PRZYSTAPIENIE DO UMOWY Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron wskazanych w niniejszej umowie. 2. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w cześci dotyczącej danej Strony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Z ważnych powodów każda ze Stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 3. Wypowiedzenie winno być dokonane na piśmie, listem poleconym wysłanym na adres biura Klastra. 4. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strona jest obowiązana przekazać swoje obowiązki innemu uczestnikowi Klastra, zaakceptowanemu przez Radę Programową Strony deklarują otwartość na przystępowanie do Klastra nowych członków. Chęć przystąpienia do Klastra może zgłosić każdy zainteresowany. 2. Ubiegający się o przyjęcie na członka Klastra składa wniosek do Rady Programowej na adres biura Klastra. 3. Ubiegający się o przyjęcie na członka Klastra przystępuje do Klastra, jeżeli zgodę wyrazi większość członków Rady Programowej. 4. Przystąpienie do Klastra jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszej umowy chyba, że Strony postanowią inaczej. Nowo przyjęty uczestnik Klastra nabywa prawa i obowiązki Strony niniejszej umowy. Klaster e-innowacji Strona 12

13 XII. ZMIANA UMOWY 16 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą wszystkich Stron - wyrażoną w formie aneksu lub odrębnej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. XIII. ODESŁANIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISÓW 17 We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. XIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Koordynatora. 2. Majątkowe prawa autorskie do prac powstałych w wyniku realizacji celów Klastra przysługują wyłącznie temu uczestnikowi, który wykonał dane prace. W razie wspólnego wykonania prac, zasady wykonywania praw autorskich zostaną określone odrębną umową uczestników, którzy wykonali te prace. Klaster e-innowacji Strona 13

Umowa o przystąpieniu do Proinnowacyjnego Klastra Biznesu. Zawarta w dniu.. r. w pomiędzy:

Umowa o przystąpieniu do Proinnowacyjnego Klastra Biznesu. Zawarta w dniu.. r. w pomiędzy: Umowa o przystąpieniu do Proinnowacyjnego Klastra Biznesu Zawarta w dniu.. r. w pomiędzy:.... Reprezentowanym przez: zwane w dalszej części umowy Członkiem Proinnowacyjnego Klastra Biznesu a Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B)

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) nr zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy: 1. Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH Klastra Turystycznego Mikroregionu Dolina Strugu obejmującego gospodarstwa agroturystyczne na terenie Doliny Strugu Mając na uwadze potencjał branży turystycznej

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa została zawarta w Płocku w dniu 14.05.2014 roku, pomiędzy następującymi Stronami: Przedmiot umowy

Niniejsza umowa została zawarta w Płocku w dniu 14.05.2014 roku, pomiędzy następującymi Stronami: Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA w sprawie powołania Klastra pod nazwą Mazowiecki Klaster Chemiczny Niniejsza umowa została zawarta w Płocku w dniu 14.05.2014 roku, pomiędzy następującymi Stronami: (...) zwanymi dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA W RAMACH ŁÓDZKIEGO KLASTRA WSPARCIA I ROZWOJU BIZNESU

UMOWA PARTNERSKA W RAMACH ŁÓDZKIEGO KLASTRA WSPARCIA I ROZWOJU BIZNESU Wzór (oryginał dostępny w siedzibie Catmood sp. z o.o.) UMOWA PARTNERSKA W RAMACH ŁÓDZKIEGO KLASTRA WSPARCIA I ROZWOJU BIZNESU (strony umowy członkowie założyciele) Kierując się wolą inspirowania w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASTRA TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ

REGULAMIN KLASTRA TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ REGULAMIN KLASTRA TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ 1. Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH Klastra Producentów i Przetwórców Mikroregionu Dolina Strugu obejmującego producentów warzyw, owoców i miodu oraz podmioty, które wykorzystują te surowce we własnym

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY nr... /2017 zawarte w dniu.. 2017 roku pomiędzy: POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Wydziałem Górnictwa i Geologii, działającą na podstawie ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM)

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) przez: 1. Instytut Fizyki PAN, w skrócie: IF PAN 2. Instytut Chemii Fizycznej PAN, w skrócie: IChF PAN 3. Instytut

Bardziej szczegółowo

Statut klastra. Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit.

Statut klastra. Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit. Statut klastra 1 Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit. Głównym celem Klastra jest rozszerzanie oprogramowania oraz działalności urbanistycznej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia w sprawie przystąpienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do konsorcjum pn. Świętokrzysko Podkarpacki Klaster Energetyczny Na podstawie art. 7 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA KLASTRA HO X. Strony niniejszej umowy postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy

UMOWA KLASTRA HO X. Strony niniejszej umowy postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy UMOWA KLASTRA HO X Mając na względzie stworzenie optymalnych warunków do kooperacji nauki i gospodarki, w celu rozwoju metod, technologii i urządzeń sygnałowych umożliwiających uzyskanie wpływu na równowagę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą RENERG klaster na rzecz regionów niezależnych energetycznie

Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą RENERG klaster na rzecz regionów niezależnych energetycznie Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą RENERG klaster na rzecz regionów niezależnych energetycznie Niżej wymienione podmioty, zwane dalej Stronami/Sygnatariuszami, zawarły w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASTRA. Postanowienia ogólne. Cele i zadania Klastra

REGULAMIN KLASTRA. Postanowienia ogólne. Cele i zadania Klastra REGULAMIN KLASTRA 1 Postanowienia ogólne 1. KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU został powołany na podstawie Umowy o współpracy (dalej Umowy") zawartej w dniu 29.05.2012 w Skierniewicach przez szereg

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klastra Przemyski Klaster Turystyczny

Regulamin Klastra Przemyski Klaster Turystyczny Regulamin Klastra Przemyski Klaster Turystyczny Klaster Przemyski Klaster Turystyczny zwany dalej Klastrem, jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE nr./up/green/bdc/2014 zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy firmą: BD Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-222), ul. Broniewskiego 1, której

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r.

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 24 listopada 2016 r.

Uchwała nr 71/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 24 listopada 2016 r. Uchwała nr 71/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Klaster Spedigo Polish Group STATUT KLASTRA

Klaster Spedigo Polish Group STATUT KLASTRA STATUT KLASTRA 1. Klaster SpediGo Polish Group zwany dalej Klastrem, jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni publicznych i niepublicznych,

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASTRA INNOWACYJNE ODLEWNICTWO

REGULAMIN KLASTRA INNOWACYJNE ODLEWNICTWO Załącznik nr 1 do Umowy o współpracy w ramach Klastra o nazwie Innowacyjne Odlewnictwo REGULAMIN KLASTRA INNOWACYJNE ODLEWNICTWO Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Siedziba i adres Klastra...

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr

Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr Niniejsza umowa (,,Umowa ) została zawarta w Warszawie dnia.. pomiędzy : Warszawskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.57.2016 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uruchomienia akademickiego inkubatora przedsiębiorczości pod nazwą Uniwersytecki Inkubator

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE UMOWA O UTWORZENIU I WSPÓŁPRACY W RAMACH KLASTRA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH

POROZUMIENIE UMOWA O UTWORZENIU I WSPÓŁPRACY W RAMACH KLASTRA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH POROZUMIENIE UMOWA O UTWORZENIU I WSPÓŁPRACY W RAMACH KLASTRA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH Zawarte w dniu 11.10.2015 r. w Rzeszowie pomiędzy: Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PREINKUBACJĘ

UMOWA O PREINKUBACJĘ UMOWA O PREINKUBACJĘ zawarta pomiędzy MedicLab Incubator Sp. z o.o. a [imię i nazwisko] Warszawa 2014 Umowa została zawarta w dniu w Katowicach POMIĘDZY MedicLab Incubator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH.

Uchwała nr 2/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH. Uchwała nr 2/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA POZNAŃ 2016 Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI: Rozdział I... 3

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 125/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr /2015 Rektora PW

Załącznik do zarządzenia nr /2015 Rektora PW Załącznik do zarządzenia nr /2015 Rektora PW Regulamin organizacyjny Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej 1 1. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. legitymującym się dokumentem tożsamości /dokument, seria i nr dokumentu/ zwaną/ym dalej "Beneficjentem Ostatecznym" o następującej treści:

UMOWA. legitymującym się dokumentem tożsamości /dokument, seria i nr dokumentu/ zwaną/ym dalej Beneficjentem Ostatecznym o następującej treści: Strona 1 z 5 UMOWA Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu pt.: Akademia Kompetencji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASTRA Leszczyńskie smaki. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KLASTRA Leszczyńskie smaki. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KLASTRA Leszczyńskie smaki 1 Postanowienia ogólne 1. Sieć Leszczyńskie smaki realizuje projekt Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowozachodniej

Bardziej szczegółowo

Umowa przystąpienia do. Ogólnopolskiego Klastra Kosmetologii

Umowa przystąpienia do. Ogólnopolskiego Klastra Kosmetologii Umowa przystąpienia do Ogólnopolskiego Klastra Kosmetologii Zawarta w dniu. pomiędzy INSTYTUTEM KOSMETOLOGII I BADAŃ LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 9471986867, REGON 364272274, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY INSTYTUT BADAŃ NAD ROZWOJEM LOKALNYM PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI REGIONÓW ZDZISŁAW KOCHANOWICZ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY INSTYTUT BADAŃ NAD ROZWOJEM LOKALNYM PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI REGIONÓW ZDZISŁAW KOCHANOWICZ REGULAMIN WEWNĘTRZNY INSTYTUT BADAŃ NAD ROZWOJEM LOKALNYM PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI REGIONÓW ZDZISŁAW KOCHANOWICZ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instytut Badań nad Rozwojem Lokalnym ma swą

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Członkowie: Firmy 20. Uczelnie i szkoły 4. Firmy współpracujące

Członkowie: Firmy 20. Uczelnie i szkoły 4. Firmy współpracujące Członkowie: Firmy 20 Uczelnie i szkoły 4 Firmy współpracujące Partnerstwo nauki i biznesu w Bydgoskim Klastrze Informatycznym budujemy sieć współpracy - współpraca dydaktyczna z uczelniami pozwala firmom

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSTWA ŚLĄSKIEGO KLASTRA MULTIMEDIALNEGO

UMOWA PARTNERSTWA ŚLĄSKIEGO KLASTRA MULTIMEDIALNEGO UMOWA PARTNERSTWA ŚLĄSKIEGO KLASTRA MULTIMEDIALNEGO Dostrzegając potencjał tkwiący w przedsiębiorstwach i instytucjach badawczo-rozwojowych, a jednocześnie chcąc rozwijać transfer wiedzy i technologii

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą Klaster Przedsiębiorstw Społecznych

Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą Klaster Przedsiębiorstw Społecznych Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą Klaster Przedsiębiorstw Społecznych PREAMBUŁA: Kierując się wolą wzmacniania potencjału podmiotów ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. POLISH WOOD CLUSTER Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Polish Wood Cluster jako przykład budowy powiązań kooperacyjnych i konkurencji przedsiębiorców Siedziba Polish Wood Cluster

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. w sprawie powołania Klastra pod nazwą. SILESIAN TECHNOPOLIS w zakresie realizacji projektu. Technopolia Śląska

UMOWA PARTNERSKA. w sprawie powołania Klastra pod nazwą. SILESIAN TECHNOPOLIS w zakresie realizacji projektu. Technopolia Śląska UMOWA PARTNERSKA w sprawie powołania Klastra pod nazwą SILESIAN TECHNOPOLIS w zakresie realizacji projektu Technopolia Śląska Niniejsza umowa została zawarta w Wodzisławiu Śląskim w dniu 08.10.2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Netrix Group sp. z o.o. 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego koordynator 22 czerwca 2016 r. Struktura Klastra Dla porównania Zidentyfikowane potrzeby Komunikacja Innowacje i rozwój Rozwój kadr Internacjonalizacja Wizja

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta w... w dniu... roku pomiędzy:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta w... w dniu... roku pomiędzy: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w... w dniu... roku pomiędzy:... z siedzibą w..., zarejestrowaną/ym w... pod numerem KRS..., posiadającą/ym numer NIP... oraz numer REGON..., reprezentowaną/ym

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEGO KLASTRA SENIORA

STATUT PODKARPACKIEGO KLASTRA SENIORA STATUT PODKARPACKIEGO KLASTRA SENIORA 1. 1. Podkarpacki Klaster Seniora zwany dalej Klastrem jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, właścicieli gruntów, instytucji finansowych, instytucji kościelnych,

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w Katowicach dnia. pomiędzy: FPL Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Piramowicza 9, 90-254 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE dotyczące utworzenia konsorcjum Polskiej Platformy Innowacyjne Technologie Morskie

POROZUMIENIE dotyczące utworzenia konsorcjum Polskiej Platformy Innowacyjne Technologie Morskie POROZUMIENIE dotyczące utworzenia konsorcjum Polskiej Platformy Innowacyjne Technologie Morskie podpisane w Szczecinie, w dniu 10 lipca 2014 r. pomiędzy: 1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA,

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych

Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych List intencyjny powołujący międzynarodową sieć współpracy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI. INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI. INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. Gdynia 2015 POROZUMIENIE zawarte w dniu -!'k'kp2015 r. w Gdyni pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu zawarta w dniu 2016 r. w Warszawie, Umowa o wykonanie i finansowanie projektu między: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a, REGON 141032404, NIP

Bardziej szczegółowo

Główny Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii

Główny Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Do końca 2016 roku planowane jest ogłoszenie 6 konkursów skierowanych dla przedsiębiorców w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Klaster nie liczba a skuteczność

Klaster nie liczba a skuteczność WITAMY Klaster nie liczba a skuteczność Powiazanie Kooperacyjne Proces tworzenia powiązań kooperacyjnych Co to takiego jest te powiązanie kooperacyjne? Takie pytanie pewnie zadaje sobie większość z nas

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŁE ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA O STAŁE ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu [ ] w Poznaniu pomiędzy: UMOWA O STAŁE ŚWIADCZENIE USŁUG NR Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-612), przy ul. Rubież 46, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI KLASTER SENIORA

DOLNOŚLĄSKI KLASTER SENIORA STATUT DOLNOŚLĄSKI KLASTER SENIORA Wrocław, 2016 rok 1. 1. zwany dalej Klastrem jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, właścicieli gruntów, instytucji finansowych, instytucji kościelnych, instytutów

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa biznesowego i/lub wyceny know-how i przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części)

Umowa o świadczenie usług doradztwa biznesowego i/lub wyceny know-how i przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) Załącznik numer 1 do Zapytania Ofertowego w postępowaniu numer Z/01/11/2010 Wzór umowy o świadczenie usług. Umowa o świadczenie usług doradztwa biznesowego i/lub wyceny know-how i przedsiębiorstwa (lub

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Umowa. Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez. zamieszkałą/ym w (imię i nazwisko )

Umowa. Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez. zamieszkałą/ym w (imię i nazwisko ) Umowa zawarta w dniu (data) pomiędzy: Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez Mgr Lidię Nowińską Dziekana Wydziału Rehabilitacji zwaną dalej Szkołą

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Utworzenie Klastra Kolejowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Utworzenie Klastra Kolejowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Utworzenie Klastra Kolejowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo