UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji"

Transkrypt

1 UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji zawarta w dniu 16 maja 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka koordynująca - lider) z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , REGON: w imieniu, której działa Prezes Zarządu Paweł Iwanek, 2. Nexoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , REGON: , reprezentowana przez Prezesa Zarządu Stanisława Klundera, 3. Centrum e-usług Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , NIP: , reprezentowana przez Prezesa Zarządu Annę Wolszlegier, 4. Cloud Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , NIP: , reprezentowana przez Prezesa Zarządu Damiana Kozłowskiego, 5. Archiplaner Renata i Tomasz Steckiewicz Spółka Jawna, z siedzibą w Józefosławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , NIP: reprezentowana przez Wspólnika reprezentującego spółkę Tomasza Steckiewicza, 6. IT - Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , NIP: , REGON: reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jarosława Goncerzewicza, Klaster e-innowacji Strona 1

2 7. Flexidoc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , NIP: , REGON: reprezentowana przez Prezesa Zarządu Aleksandrę Szurkowską, 8. Regio Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , reprezentowana przez: Mariusza Sidora, 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18, Toruń, NIP , reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Andrzeja Radzimińskiego, 10. Instytut Jagielloński, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115, Warszawa, KRS , NIP , REGON , reprezentowany przez Prezesa Zarządu Marcina Roszkowskiego. Zwane dalej Stronami. I. DEKLARACJA OGÓLNA 1 Strony wyrażają zgodny zamiar utworzenia powiązania kooperacyjnego będącego platformą dla działań podejmowanych wspólnie przez przedsiębiorców, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, jak również inne podmioty i instytucje otoczenia biznesu, w szczególności w celu: wymiany umiejętności, informacji, doświadczeń, tworzenia sieci powiązań, ułatwienia dostępu do kapitału i infrastruktury w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań informatycznych (IT), w tym opartych na technologii cloud computing. Mając na uwadze powyższe, Strony uznają za celowe utworzenie Klastra pod nazwą: Klaster e- innowacji (dalej: Klaster) i zobowiązują się do współdziałania na rzecz wdrażania i upowszechniania przedsięwzięć gospodarczych mających na celu opracowanie, wdrażanie i promocję innowacyjnych zaawansowanych technologii informatycznych (IT), w tym opartych na technologii cloud computing. Biorąc pod uwagę konieczność powiązania innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy z dynamicznym rozwojem technologii informatycznych, stworzenia optymalnych warunków do kooperacji nauki i gospodarki w celu opracowania i wdrażania innowacyjnych aplikacji Klaster e-innowacji Strona 2

3 internetowych, kształcenia specjalistów w najnowszych technologiach dla firm regionów i kraju, integracji środowisk uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców zainteresowanych nowoczesną dziedziną technologii informatycznych oraz przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego, Strony niniejszej umowy postanawiają zawiązać powiązanie kooperacyjne w postaci ww. Klastra. Inspiracją do utworzenia Klastra jest poszerzenie wymiany wiedzy między jednostkami badawczo-rozwojowymi, instytutami badawczymi, jednostkami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcami. Pozwoli to na stworzenie korzystnych warunków pozwalających na efektywne współdziałanie w sferze biznesu, które ułatwi wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań opartych na technologiach informatycznych (IT) oraz przyczyni się do kreowania i wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego Program współpracy w ramach Klastra będzie realizowany na zasadach i na warunkach określonych w niniejszej umowie z wykorzystaniem krajowych i unijnych środków pomocowych. 2. W ramach współdziałania Strony deklarują wzajemną współpracę w celu połączenia swoich możliwości intelektualnych, kadrowych, organizacyjnych, technicznych, finansowych i ekonomicznych. II. ZAPEWNIENIA STRON 3 Strony zapewniają siebie wzajemnie, iż w toku realizacji celów Klastra, dołożą wszelkich starań, aby: a) wszystkie przygotowywane przez siebie dokumenty, opracowania, projekty, informacje i dane były jasne, wyczerpujące, kompletne i rzetelne, a nadto zgodne pod względem formy i treści z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej, b) w toku współpracy wszystkie dokumenty, opracowania, projekty, informacje i dane niezbędne dla realizacji celów Klastra były przez nie przygotowane rzetelnie w odpowiednim czasie, zgodnie z przyjętymi terminarzami i harmonogramami, oraz bieżącymi i strategicznymi planami Klastra. Klaster e-innowacji Strona 3

4 III. SIEDZIBA i ADRES KLASTRA 4 1. Strony ustalają, iż siedzibą Klastra będzie Miasto Stołeczne Warszawa. 2. Strony ustalają, iż adresem korespondencyjnym Klastra będzie adres: Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, Polska. 3. Adresem poczty będzie: 4. Oficjalnym portalem strona internetowa Klastra: zwana dalej Portalem (portal w trakcie budowy). IV. CEL DZIAŁANIA KLASTRA 5 Głównym celem działania Klastra jest tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań informatycznych (IT) oraz promocja i upowszechnianie tych rozwiązań w Polsce, a zwłaszcza na terenie województwa mazowieckiego, jak również: 1. Transfer doświadczeń i sprawdzonych innowacji z krajów Unii Europejskiej oraz upowszechnienie dobrych przykładów, a przez to zwiększenie innowacyjności województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, 2. Integracja środowiska przedsiębiorców branży informatycznej oraz wdrażających i świadczących zaawansowane technologicznie e-usługi, 3. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy informatycznej z zakresu innowacyjnych rozwiązań opartych na technologii cloud computing, 4. Wspieranie budowy i rozwoju gron przedsiębiorczości branży informatycznej (Klastra gospodarczego), 5. Rozpowszechnianie oraz budowanie prestiżu środowiska informatycznego, 6. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Klastra, 7. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 8. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej, 9. Organizacja konferencji, szkoleń i seminariów, 10. Budowanie wspólnej marki firm reprezentowanych przez członków Klastra, Klaster e-innowacji Strona 4

5 11. Integracja działań podmiotów w zakresie rozwoju i promocji innowacyjnych produktów/usług, które powstały w wyniku współpracy w ramach przedmiotowego powiązania kooperacyjnego, 12. Podtrzymywanie formalnych i nieformalnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami stery badawczo rozwojowej w celu umożliwiania rozwoju i promocji innowacyjnych rozwiązań informatycznych. 6 Cele w ramach Klastra zostaną osiągnięte w następujący sposób: 1. Inicjowanie współpracy z władzami regionalnymi, 2. Stwarzanie przestrzeni do rozwoju nowych innowacyjnych przedsiębiorstw. W szczególności organizowanych przez studentów i pracowników naukowych, 3. Wykorzystanie zasobów jednostek naukowych w biznesie, 4. Nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami biznesowymi, klastrami oraz przedsiębiorcami, 5. Pomoc w zwiększaniu konkurencyjności przez innowacyjność, 6. Umożliwienie uczestnikom nawiązywania wspólnych relacji prowadzących do współpracy, 7. Zbieranie i wymianę informacji, 8. Publikowanie materiałów informacyjnych; biuletynów, broszur, ulotek itp., 9. Prowadzenie prac naukowo-badawczych służących rozwojowi przemysłu informatycznego, 10. Występowanie w obronie interesów członków Klastra, 11. Współpracę z organami władzy w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla członków Klastra, 12. Ocenę i rekomendację projektów przedsięwzięć gospodarczych opracowywanych przez członków Klastra, 13. Organizowanie i prowadzenie dla członków Klastra systemu usług doradczych i konsultingowych, 14. Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką informatyczną oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, 15. Prowadzenie systemu informacji służącej nawiązaniu kontaktów gospodarczych, 16. Organizację misji gospodarczych dla członków Klastra, 17. Organizację spotkań oraz innych imprez promocyjnych Klastra, 18. Działalność promocyjną na rzecz Klastra, 19. Wymianę doświadczeń wśród członków Klastra, Klaster e-innowacji Strona 5

6 20. Wspieranie działań firm innowacyjnych i przedsięwzięć zgodnych z celami Klastra, głównie poprzez pozyskiwanie krajowych i pomocowych źródeł finansowania projektów, 21. Pozyskiwanie nowych uczestników Klastra z odpowiednim potencjałem gospodarczym lub wiedzy dla zapewnienia jego rozwoju, 22. Udział w targach i konferencjach branżowych. V. SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLASTRA 7 1. Koordynatorem Klastra jest Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Sp. z o.o. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności: a) reprezentowanie Klastra w postępowaniach o uzyskanie wsparcia w ramach projektów i programów dotyczących środków krajowych i pomocowych z Unii Europejskiej oraz na podstawie wyraźnego upoważnienia w innych stosunkach; b) prowadzenie Portalu, w tym utworzenie bazy danych o projektach realizowanych w ramach Klastra, targach, konferencjach, misjach gospodarczych, szkoleniach branżowych; c) prowadzenie biura Klastra; d) koordynowanie prac Klastra pomiędzy posiedzeniami Rady Programowej, e) organizacja szkoleń i konferencji realizowane w ramach działalności Klastra, f) nadzór nad prawidłowym transferem technologii, know-how pomiędzy Organizacjami Badawczymi, Instytucjami Otoczenia Biznesu oraz przedsiębiorcami należącymi do Klastra, g) zapewnienie równego dostępu wszystkim uczestnikom Klastra do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia wypracowanych w ramach działalności Klastra, h) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, i) zapewnienie skutecznego monitoringu prawno-finansowego działalności Klastra. 2. Nexoft Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) uczestniczyć w pracach badawczych (B+R) wykorzystywanych na rzecz wspólnie realizowanych projektów, b) wspierać współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami finansowymi oraz organizacjami pozarządowymi, Klaster e-innowacji Strona 6

7 c) dokonywać analiz stanu infrastruktury informatycznej oraz tworzyć plany rozwoju informatyzacji przedsiębiorstw należących do Klastra, d) uczestniczyć w modelowaniu i restrukturyzowaniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwach należących do Klastra, e) sprawować nadzór (audyt) nad wdrożeniami informatycznymi oraz doradzać w przypadku wystąpienia problemów wdrożeniowych, f) wpierać działalność Klastra w zakresie opracowywania nowych systemów informatycznych (IT), zwłaszcza w technologii cloud computing, g) pomagać w zakresie wdrażania zaawansowanych e-usług poprzez transfer know- how do podmiotów świadczących tego typu usługi, h) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, i) pomoc w projektowaniu oraz pozycjonowaniu stron internetowych członków Klastra, j) pomoc członkom Klastra w opracowaniu algorytmu klastrowania bazy dokumentów na podstawie podobieństwa treści. 3. Centrum e-usług Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) uczestniczyć w tworzeniu projektów systemów informatycznych w technologii cloud computng, b) dostarczać wiedzy na temat optymalizacji kosztów wdrażania nowych technologii dotyczących aplikacji typu cloud computing, a) pomagać w zakresie wdrażania zaawansowanych e-usług poprzez transfer know- how do podmiotów świadczących tego typu usługi, c) wspierać członków Klastra w zakresie ewaluacji i porównania standardów synchronizacji danych (SyncML, icalendar, vcalendar, vcard, IMAP, CardDav, CalDav, WebDav, CMIS) na potrzeby integracji aplikacji w modelu cloud computing, d) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, e) wspierać współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami finansowymi oraz organizacjami pozarządowymi. 4. Cloud Service Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) wspomagać wykonywanie analiz procesów biznesowych, b) dostarczyć wsparcie eksperckie w obszarze technologii cloud computing - Software as a service (z ang. "oprogramowanie jako usługa"), Klaster e-innowacji Strona 7

8 c) promować wdrożone technologie, d) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, e) uczestniczyć w opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych w ramach wspólnie realizowanych projektów w ramach Klastra. 5. Archiplaner Renata i Tomasz Steckiewicz Sp. J. zobowiązuje się: a) wspomagać działalność Klastra w zakresie budowania strategii marketingowej Klastra, b) wspierać działalność Klastra w zakresie jego promocji, c) wspomagać promocję produktów i usług Klastra, d) wspomagać wykonywanie analiz procesów biznesowych, e) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów. 6. IT - Nieruchomości Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) promować i współuczestniczyć w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w ramach wspólnie realizowanych projektów informatycznych, b) uczestniczyć i zapewniać najwyższe standardy jakości w trakcie testowania opracowanego oprogramowania na każdym jego etapie, c) analizować wydajności i wprowadzanie usprawnień w procesie wytwarzania oprogramowania, d) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, e) przygotowywać plany i scenariusze testowe, 7. Flexidoc Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) doradzać na temat praktycznych umiejętności pomocnych przy wyborze, wdrażaniu i korzystaniu z systemów zarządzania dokumentami w podmiotach należących do Klastra, b) wspomagać projekty klastrowe wykorzystujące elektroniczny obieg dokumentów, f) testować oprogramowanie oraz udoskonalać wykorzystywane narzędzia testowe, g) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, h) przeprowadzać niezbędne analizy i interpretować uzyskane dane związane z prowadzonymi projektami nad rozwojem innowacyjnych produktów/usług. Klaster e-innowacji Strona 8

9 8. Regio Group Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) wspomagać kontakt z organizacjami rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym w celu pozyskania nowych członków Klastra; b) wspomagać projekty w zakresie usług IT poprzez transfer know-how do podmiotów realizujących takie projekty, c) wspierać współpracę z organizacjami lokalnymi i regionalnymi, jednostkami naukowobadawczymi i instytucjami finansowymi oraz organizacjami pozarządowymi, d) doradzać w kwestii możliwości pozyskania publicznych środków w celu rozwoju działalności powiazania kooperacyjnego, e) uczestniczyć w pracach związanych z tworzeniem/aktualizacją stron internetowych pozostałych członków powiązania kooperacyjnego. 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki zobowiązuje się: a) realizować wspólne projekty badawczo-rozwojowe, b) kształcić kadry dla uczestników Klastra (kursy dokształcające dla osób już pracujących, dostosowanie profilu wykształcenia absolwentów do potrzeb przedsiębiorców należących do Klastra), c) uczestniczyć w opracowaniu programów rozwojowych, strategii rozwoju Klastra, d) upowszechniać wiedzę na temat nowoczesnych trendów i nowatorskich rozwiązań technologicznych, rynkowych w branży informatycznej, e) wspierać wspólne działania przedsiębiorców o charakterze sieciowym i sektora nauki, ukierunkowane na realizację przedsięwzięć innowacyjnych. 10. Instytut Jagielloński zobowiązuje się do: a) udzielania wsparcia eksperckiego, w tym w zakresie prawnym i finansowym, b) doradztwa w zakresie możliwości pozyskania finansowania na działalność Klastra, c) promowania Klastra i stworzonych zaawansowanych e-usług oraz prowadzenia działalności informacyjnej i wydawniczej w ramach powiązania, d) uczestnictwa w prowadzonych badaniach naukowych, e) zorganizowania współpracy w ramach powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi. Klaster e-innowacji Strona 9

10 Niezależnie od powyższych szczegółowych obowiązków każda ze Stron zobowiązuje się podejmować działania w celu realizacji celów Klastra wynikających z niniejszej umowy, jak również określanych w toku rozwoju działalności Klastra. Nowi członkowie Klastra. Nowi członkowie przystępujący do Klastra deklarują pisemnie zakres swoich zobowiązań w ramach Klastra w porozumieniu ze Stronami Klastra. VI. RADA PROGRAMOWA 8 1. Strony powołują Radę Programową. 2. Rada Programowa jest organem doradztwa strategicznego rozwoju Klastra oraz organem opiniującym. 3. W skład Rady Programowej wchodzą należycie umocowani przedstawiciele każdego z członków Klastra oraz dodatkowo z urzędu Prezes zarządu Koordynatora. 4. Rada Programowa, na swym pierwszym posiedzeniu, wybiera Przewodniczącego Rady Programowej i jego zastępców. 5. Rada Programowa działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 6. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej zwołuje Prezes Zarządu Koordynatora w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od popisania niniejszej umowy. 9 Szczegółowe zasady działania Klastra wynikające z podjęcia i realizacji określonego projektu zostaną ustalone odrębną umową Stron dotyczącą danego projektu lub w formie aneksu do niniejszej umowy. VII. KOSZTY I FINANSE Wszelkie koszty, wydatki oraz opłaty ponoszone w związku z bieżącą realizacją celów Klastra będą ponosili przedsiębiorcy należący do Klastra, proporcjonalnie do udziału danego uczestnika w konkretnym projekcie realizowanym przez Klaster, chyba, że za zgodą pozostałych umawiających się Stron zostaną podjęte odmienne ustalenia. Klaster e-innowacji Strona 10

11 2. Każdy z uczestników Klastra zobowiązuje się prowadzić ewidencję w/w kosztów wyodrębnioną w swoich księgach handlowych w celu ich dokumentowania i okazania na żądanie zainteresowanej strony. 3. Zasady określone w ust. 1 i ust. 2 nie mają zastosowania do gospodarowania środkami uzyskanymi w ramach projektów i programów dotyczących środków krajowych i pomocowych z Unii Europejskiej; w tym przypadku sposób gospodarowania środkami zostanie ustalony odrębną umową dotyczącą danego projektu lub w formie aneksu do niniejszej umowy. VIII. ODPOWIEDZIALNOSC UCZESTNKÓW KLASTRA Każdy z uczestników Klastra zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności przy wykonywaniu działań w ramach Klastra. 2. Każdy z uczestników Klastra odpowiedzialność wobec pozostałych uczestników Klastra w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy i jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez pozostałych uczestników wskutek jego działania lub zaniechania. 3. Każdy z uczestników Klastra ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu w części za którą uczestnik odpowiada. 4. W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek działania siły wyższej, podmiot, którego dotyczy działanie siły wyższej, jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Koordynatora. IX. POUFNOŚĆ Uczestnicy Klastra zobowiązują się traktować, jako poufne wszelkie informacje, dane, know-how, w których posiadanie weszli w związku z realizacją niniejszej umowy chyba, że przekazane dane, know-how lub informacje zostały w sposób wyraźny oznaczone, jako przeznaczone do realizacji celów Klastra poprzez ich rozpowszechnianie. 2. Z zachowaniem obowiązku określonego w ust. 1, Strony zobowiązują się nie używać poufnych informacji do celów innych aniżeli związanych z realizacją niniejszej Umowy. Klaster e-innowacji Strona 11

12 X. ZAWIADOMIENIA Podstawową formą komunikowania się w ramach Klastra jest poczta Wszelkie oświadczenia, które zgodnie z ustaleniami uczestników Klastra lub Rady Programowej powinny być składane w formie pisemnej - będą dostarczane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres biura Klastra. 3. W przypadku nie powiadomienia przez uczestnika Klastra o zmianie jego siedziby, zawiadomienie lub oświadczenie wysłane na poprzedni adres danego uczestnika uważa się za skutecznie doręczone. XI. OBOWIĄZYWANIE UMOWY I PRZYSTAPIENIE DO UMOWY Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron wskazanych w niniejszej umowie. 2. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w cześci dotyczącej danej Strony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Z ważnych powodów każda ze Stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 3. Wypowiedzenie winno być dokonane na piśmie, listem poleconym wysłanym na adres biura Klastra. 4. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strona jest obowiązana przekazać swoje obowiązki innemu uczestnikowi Klastra, zaakceptowanemu przez Radę Programową Strony deklarują otwartość na przystępowanie do Klastra nowych członków. Chęć przystąpienia do Klastra może zgłosić każdy zainteresowany. 2. Ubiegający się o przyjęcie na członka Klastra składa wniosek do Rady Programowej na adres biura Klastra. 3. Ubiegający się o przyjęcie na członka Klastra przystępuje do Klastra, jeżeli zgodę wyrazi większość członków Rady Programowej. 4. Przystąpienie do Klastra jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszej umowy chyba, że Strony postanowią inaczej. Nowo przyjęty uczestnik Klastra nabywa prawa i obowiązki Strony niniejszej umowy. Klaster e-innowacji Strona 12

13 XII. ZMIANA UMOWY 16 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą wszystkich Stron - wyrażoną w formie aneksu lub odrębnej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. XIII. ODESŁANIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISÓW 17 We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. XIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Koordynatora. 2. Majątkowe prawa autorskie do prac powstałych w wyniku realizacji celów Klastra przysługują wyłącznie temu uczestnikowi, który wykonał dane prace. W razie wspólnego wykonania prac, zasady wykonywania praw autorskich zostaną określone odrębną umową uczestników, którzy wykonali te prace. Klaster e-innowacji Strona 13

Umowa o przystąpieniu do Proinnowacyjnego Klastra Biznesu. Zawarta w dniu.. r. w pomiędzy:

Umowa o przystąpieniu do Proinnowacyjnego Klastra Biznesu. Zawarta w dniu.. r. w pomiędzy: Umowa o przystąpieniu do Proinnowacyjnego Klastra Biznesu Zawarta w dniu.. r. w pomiędzy:.... Reprezentowanym przez: zwane w dalszej części umowy Członkiem Proinnowacyjnego Klastra Biznesu a Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B)

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) nr zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy: 1. Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH Klastra Turystycznego Mikroregionu Dolina Strugu obejmującego gospodarstwa agroturystyczne na terenie Doliny Strugu Mając na uwadze potencjał branży turystycznej

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa została zawarta w Płocku w dniu 14.05.2014 roku, pomiędzy następującymi Stronami: Przedmiot umowy

Niniejsza umowa została zawarta w Płocku w dniu 14.05.2014 roku, pomiędzy następującymi Stronami: Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA w sprawie powołania Klastra pod nazwą Mazowiecki Klaster Chemiczny Niniejsza umowa została zawarta w Płocku w dniu 14.05.2014 roku, pomiędzy następującymi Stronami: (...) zwanymi dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH Klastra Producentów i Przetwórców Mikroregionu Dolina Strugu obejmującego producentów warzyw, owoców i miodu oraz podmioty, które wykorzystują te surowce we własnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA W RAMACH ŁÓDZKIEGO KLASTRA WSPARCIA I ROZWOJU BIZNESU

UMOWA PARTNERSKA W RAMACH ŁÓDZKIEGO KLASTRA WSPARCIA I ROZWOJU BIZNESU Wzór (oryginał dostępny w siedzibie Catmood sp. z o.o.) UMOWA PARTNERSKA W RAMACH ŁÓDZKIEGO KLASTRA WSPARCIA I ROZWOJU BIZNESU (strony umowy członkowie założyciele) Kierując się wolą inspirowania w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASTRA TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ

REGULAMIN KLASTRA TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ REGULAMIN KLASTRA TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ 1. Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu,

Bardziej szczegółowo

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM)

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) przez: 1. Instytut Fizyki PAN, w skrócie: IF PAN 2. Instytut Chemii Fizycznej PAN, w skrócie: IChF PAN 3. Instytut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą RENERG klaster na rzecz regionów niezależnych energetycznie

Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą RENERG klaster na rzecz regionów niezależnych energetycznie Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą RENERG klaster na rzecz regionów niezależnych energetycznie Niżej wymienione podmioty, zwane dalej Stronami/Sygnatariuszami, zawarły w dniu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE nr./up/green/bdc/2014 zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy firmą: BD Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-222), ul. Broniewskiego 1, której

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Statut klastra. Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit.

Statut klastra. Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit. Statut klastra 1 Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit. Głównym celem Klastra jest rozszerzanie oprogramowania oraz działalności urbanistycznej.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr

Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr Niniejsza umowa (,,Umowa ) została zawarta w Warszawie dnia.. pomiędzy : Warszawskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r.

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Klaster Spedigo Polish Group STATUT KLASTRA

Klaster Spedigo Polish Group STATUT KLASTRA STATUT KLASTRA 1. Klaster SpediGo Polish Group zwany dalej Klastrem, jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni publicznych i niepublicznych,

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PREINKUBACJĘ

UMOWA O PREINKUBACJĘ UMOWA O PREINKUBACJĘ zawarta pomiędzy MedicLab Incubator Sp. z o.o. a [imię i nazwisko] Warszawa 2014 Umowa została zawarta w dniu w Katowicach POMIĘDZY MedicLab Incubator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSTWA ŚLĄSKIEGO KLASTRA MULTIMEDIALNEGO

UMOWA PARTNERSTWA ŚLĄSKIEGO KLASTRA MULTIMEDIALNEGO UMOWA PARTNERSTWA ŚLĄSKIEGO KLASTRA MULTIMEDIALNEGO Dostrzegając potencjał tkwiący w przedsiębiorstwach i instytucjach badawczo-rozwojowych, a jednocześnie chcąc rozwijać transfer wiedzy i technologii

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY INSTYTUT BADAŃ NAD ROZWOJEM LOKALNYM PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI REGIONÓW ZDZISŁAW KOCHANOWICZ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY INSTYTUT BADAŃ NAD ROZWOJEM LOKALNYM PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI REGIONÓW ZDZISŁAW KOCHANOWICZ REGULAMIN WEWNĘTRZNY INSTYTUT BADAŃ NAD ROZWOJEM LOKALNYM PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI REGIONÓW ZDZISŁAW KOCHANOWICZ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instytut Badań nad Rozwojem Lokalnym ma swą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

UMOWA. legitymującym się dokumentem tożsamości /dokument, seria i nr dokumentu/ zwaną/ym dalej "Beneficjentem Ostatecznym" o następującej treści:

UMOWA. legitymującym się dokumentem tożsamości /dokument, seria i nr dokumentu/ zwaną/ym dalej Beneficjentem Ostatecznym o następującej treści: Strona 1 z 5 UMOWA Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu pt.: Akademia Kompetencji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości. 1 Definicje

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości. 1 Definicje Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości 1 Definicje 1. Inkubator Spółka Grupa IT S. A., z siedzibą w Gdańsku (80-280), ul. Cypriana Kamila Norwida 2, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą Klaster Przedsiębiorstw Społecznych

Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą Klaster Przedsiębiorstw Społecznych Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą Klaster Przedsiębiorstw Społecznych PREAMBUŁA: Kierując się wolą wzmacniania potencjału podmiotów ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku, tworzenia

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. POLISH WOOD CLUSTER Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Polish Wood Cluster jako przykład budowy powiązań kooperacyjnych i konkurencji przedsiębiorców Siedziba Polish Wood Cluster

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Fundacja Poszanowania Energii 2. Forma prawna prowadzonej działalności Fundacja 3. Status Wnioskodawcy - przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Inicjatyw Rozwojowych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Inicjatyw Rozwojowych Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015 Rektora UKSW z dnia 22 stycznia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Inicjatyw Rozwojowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr.

Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr. Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr. Niniejsza umowa (,,Umowa ) została zawarta w Warszawie dnia.. 2009 pomiędzy : Warszawskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI. INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI. INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. Gdynia 2015 POROZUMIENIE zawarte w dniu -!'k'kp2015 r. w Gdyni pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa biznesowego i/lub wyceny know-how i przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części)

Umowa o świadczenie usług doradztwa biznesowego i/lub wyceny know-how i przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) Załącznik numer 1 do Zapytania Ofertowego w postępowaniu numer Z/01/11/2010 Wzór umowy o świadczenie usług. Umowa o świadczenie usług doradztwa biznesowego i/lub wyceny know-how i przedsiębiorstwa (lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu pomiędzy:... Adres: NIP:. PESEL: zwaną/zwanym dalej Zleceniobiorcą, o treści następującej: -a- 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadań eksperta

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BIAŁYCH MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH BIAŁE MUROWANIE

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BIAŁYCH MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH BIAŁE MUROWANIE STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BIAŁYCH MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH BIAŁE MUROWANIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych Białe murowanie, w skrócie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI Projekt Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE dotyczące utworzenia konsorcjum Polskiej Platformy Innowacyjne Technologie Morskie

POROZUMIENIE dotyczące utworzenia konsorcjum Polskiej Platformy Innowacyjne Technologie Morskie POROZUMIENIE dotyczące utworzenia konsorcjum Polskiej Platformy Innowacyjne Technologie Morskie podpisane w Szczecinie, w dniu 10 lipca 2014 r. pomiędzy: 1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Pomorskim Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Gdyni 81-386

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

REGULAMIN. Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu REGULAMIN Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 1 Postanowienia ogólne 1. KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU został powołany na podstawie Umowy o współpracy ( zwanej dalej Umowy ) zawartej w

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradczych nr...

Umowa o świadczenie usług doradczych nr... Umowa o świadczenie usług doradczych nr... zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania z siedzibą w Warszawie (kod: 02 952), przy ulicy Wiertniczej 141 wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŁE ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA O STAŁE ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu [ ] w Poznaniu pomiędzy: UMOWA O STAŁE ŚWIADCZENIE USŁUG NR Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-612), przy ul. Rubież 46, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa 209/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa 209/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów Lubaczów, październik 2015 1 1 Postanowienia ogólne 1. Park Przemysłowy Lubaczów zwany dalej Parkiem jest administrowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych

Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych List intencyjny powołujący międzynarodową sieć współpracy

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP

UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP zawarta w dniu roku

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLASTER WAŁBRZYSKIE SUROWCE

STATUT STOWARZYSZENIA KLASTER WAŁBRZYSKIE SUROWCE STATUT STOWARZYSZENIA KLASTER WAŁBRZYSKIE SUROWCE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę KLASTER WAŁBRZYSKIE SUROWCE w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie jest powołane dla organizowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA BADAŃ RYNKOWYCH Zawarta w Warszawie dnia. 2010 roku pomiędzy: INSTYTUTEM WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa zawarta w dniu.roku w Szczecinie pomiędzy: Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DORADZTWO. 1.PRZEDSIĘBIORCĄ: (proszę zaznaczyć właściwą formę A/B/C/D/E i uzupełnić dane)

UMOWA O DORADZTWO. 1.PRZEDSIĘBIORCĄ: (proszę zaznaczyć właściwą formę A/B/C/D/E i uzupełnić dane) Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielenia doradztwa w ramach projektu Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw regionu UMOWA O DORADZTWO Nr zawarta dnia.. w Bydgoszczy pomiędzy: 1.PRZEDSIĘBIORCĄ: (proszę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Bogdan Węgrzynek Prezydent Zarządu Głównego OKIP Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie przekształcenia Biura Projektów i Funduszy Unii Europejskiej w Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska

-WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska zał. nr 3 wzór umowy -WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 0 58 555 97 00, fax: 0 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl pomiędzy: UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok Nazwa fundacji: Fundacja na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA Siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka Akcyjna 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r.

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. STATUT FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Natura Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Krzysztofa Piasecznego

Bardziej szczegółowo