UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji"

Transkrypt

1 UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji zawarta w dniu 16 maja 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka koordynująca - lider) z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , REGON: w imieniu, której działa Prezes Zarządu Paweł Iwanek, 2. Nexoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , REGON: , reprezentowana przez Prezesa Zarządu Stanisława Klundera, 3. Centrum e-usług Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , NIP: , reprezentowana przez Prezesa Zarządu Annę Wolszlegier, 4. Cloud Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , NIP: , reprezentowana przez Prezesa Zarządu Damiana Kozłowskiego, 5. Archiplaner Renata i Tomasz Steckiewicz Spółka Jawna, z siedzibą w Józefosławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , NIP: reprezentowana przez Wspólnika reprezentującego spółkę Tomasza Steckiewicza, 6. IT - Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , NIP: , REGON: reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jarosława Goncerzewicza, Klaster e-innowacji Strona 1

2 7. Flexidoc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS , NIP: , REGON: reprezentowana przez Prezesa Zarządu Aleksandrę Szurkowską, 8. Regio Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , reprezentowana przez: Mariusza Sidora, 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18, Toruń, NIP , reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Andrzeja Radzimińskiego, 10. Instytut Jagielloński, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115, Warszawa, KRS , NIP , REGON , reprezentowany przez Prezesa Zarządu Marcina Roszkowskiego. Zwane dalej Stronami. I. DEKLARACJA OGÓLNA 1 Strony wyrażają zgodny zamiar utworzenia powiązania kooperacyjnego będącego platformą dla działań podejmowanych wspólnie przez przedsiębiorców, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, jak również inne podmioty i instytucje otoczenia biznesu, w szczególności w celu: wymiany umiejętności, informacji, doświadczeń, tworzenia sieci powiązań, ułatwienia dostępu do kapitału i infrastruktury w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań informatycznych (IT), w tym opartych na technologii cloud computing. Mając na uwadze powyższe, Strony uznają za celowe utworzenie Klastra pod nazwą: Klaster e- innowacji (dalej: Klaster) i zobowiązują się do współdziałania na rzecz wdrażania i upowszechniania przedsięwzięć gospodarczych mających na celu opracowanie, wdrażanie i promocję innowacyjnych zaawansowanych technologii informatycznych (IT), w tym opartych na technologii cloud computing. Biorąc pod uwagę konieczność powiązania innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy z dynamicznym rozwojem technologii informatycznych, stworzenia optymalnych warunków do kooperacji nauki i gospodarki w celu opracowania i wdrażania innowacyjnych aplikacji Klaster e-innowacji Strona 2

3 internetowych, kształcenia specjalistów w najnowszych technologiach dla firm regionów i kraju, integracji środowisk uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców zainteresowanych nowoczesną dziedziną technologii informatycznych oraz przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego, Strony niniejszej umowy postanawiają zawiązać powiązanie kooperacyjne w postaci ww. Klastra. Inspiracją do utworzenia Klastra jest poszerzenie wymiany wiedzy między jednostkami badawczo-rozwojowymi, instytutami badawczymi, jednostkami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcami. Pozwoli to na stworzenie korzystnych warunków pozwalających na efektywne współdziałanie w sferze biznesu, które ułatwi wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań opartych na technologiach informatycznych (IT) oraz przyczyni się do kreowania i wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego Program współpracy w ramach Klastra będzie realizowany na zasadach i na warunkach określonych w niniejszej umowie z wykorzystaniem krajowych i unijnych środków pomocowych. 2. W ramach współdziałania Strony deklarują wzajemną współpracę w celu połączenia swoich możliwości intelektualnych, kadrowych, organizacyjnych, technicznych, finansowych i ekonomicznych. II. ZAPEWNIENIA STRON 3 Strony zapewniają siebie wzajemnie, iż w toku realizacji celów Klastra, dołożą wszelkich starań, aby: a) wszystkie przygotowywane przez siebie dokumenty, opracowania, projekty, informacje i dane były jasne, wyczerpujące, kompletne i rzetelne, a nadto zgodne pod względem formy i treści z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej, b) w toku współpracy wszystkie dokumenty, opracowania, projekty, informacje i dane niezbędne dla realizacji celów Klastra były przez nie przygotowane rzetelnie w odpowiednim czasie, zgodnie z przyjętymi terminarzami i harmonogramami, oraz bieżącymi i strategicznymi planami Klastra. Klaster e-innowacji Strona 3

4 III. SIEDZIBA i ADRES KLASTRA 4 1. Strony ustalają, iż siedzibą Klastra będzie Miasto Stołeczne Warszawa. 2. Strony ustalają, iż adresem korespondencyjnym Klastra będzie adres: Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, Polska. 3. Adresem poczty będzie: 4. Oficjalnym portalem strona internetowa Klastra: zwana dalej Portalem (portal w trakcie budowy). IV. CEL DZIAŁANIA KLASTRA 5 Głównym celem działania Klastra jest tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań informatycznych (IT) oraz promocja i upowszechnianie tych rozwiązań w Polsce, a zwłaszcza na terenie województwa mazowieckiego, jak również: 1. Transfer doświadczeń i sprawdzonych innowacji z krajów Unii Europejskiej oraz upowszechnienie dobrych przykładów, a przez to zwiększenie innowacyjności województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, 2. Integracja środowiska przedsiębiorców branży informatycznej oraz wdrażających i świadczących zaawansowane technologicznie e-usługi, 3. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy informatycznej z zakresu innowacyjnych rozwiązań opartych na technologii cloud computing, 4. Wspieranie budowy i rozwoju gron przedsiębiorczości branży informatycznej (Klastra gospodarczego), 5. Rozpowszechnianie oraz budowanie prestiżu środowiska informatycznego, 6. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Klastra, 7. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 8. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej, 9. Organizacja konferencji, szkoleń i seminariów, 10. Budowanie wspólnej marki firm reprezentowanych przez członków Klastra, Klaster e-innowacji Strona 4

5 11. Integracja działań podmiotów w zakresie rozwoju i promocji innowacyjnych produktów/usług, które powstały w wyniku współpracy w ramach przedmiotowego powiązania kooperacyjnego, 12. Podtrzymywanie formalnych i nieformalnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami stery badawczo rozwojowej w celu umożliwiania rozwoju i promocji innowacyjnych rozwiązań informatycznych. 6 Cele w ramach Klastra zostaną osiągnięte w następujący sposób: 1. Inicjowanie współpracy z władzami regionalnymi, 2. Stwarzanie przestrzeni do rozwoju nowych innowacyjnych przedsiębiorstw. W szczególności organizowanych przez studentów i pracowników naukowych, 3. Wykorzystanie zasobów jednostek naukowych w biznesie, 4. Nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami biznesowymi, klastrami oraz przedsiębiorcami, 5. Pomoc w zwiększaniu konkurencyjności przez innowacyjność, 6. Umożliwienie uczestnikom nawiązywania wspólnych relacji prowadzących do współpracy, 7. Zbieranie i wymianę informacji, 8. Publikowanie materiałów informacyjnych; biuletynów, broszur, ulotek itp., 9. Prowadzenie prac naukowo-badawczych służących rozwojowi przemysłu informatycznego, 10. Występowanie w obronie interesów członków Klastra, 11. Współpracę z organami władzy w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla członków Klastra, 12. Ocenę i rekomendację projektów przedsięwzięć gospodarczych opracowywanych przez członków Klastra, 13. Organizowanie i prowadzenie dla członków Klastra systemu usług doradczych i konsultingowych, 14. Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką informatyczną oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, 15. Prowadzenie systemu informacji służącej nawiązaniu kontaktów gospodarczych, 16. Organizację misji gospodarczych dla członków Klastra, 17. Organizację spotkań oraz innych imprez promocyjnych Klastra, 18. Działalność promocyjną na rzecz Klastra, 19. Wymianę doświadczeń wśród członków Klastra, Klaster e-innowacji Strona 5

6 20. Wspieranie działań firm innowacyjnych i przedsięwzięć zgodnych z celami Klastra, głównie poprzez pozyskiwanie krajowych i pomocowych źródeł finansowania projektów, 21. Pozyskiwanie nowych uczestników Klastra z odpowiednim potencjałem gospodarczym lub wiedzy dla zapewnienia jego rozwoju, 22. Udział w targach i konferencjach branżowych. V. SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLASTRA 7 1. Koordynatorem Klastra jest Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Sp. z o.o. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności: a) reprezentowanie Klastra w postępowaniach o uzyskanie wsparcia w ramach projektów i programów dotyczących środków krajowych i pomocowych z Unii Europejskiej oraz na podstawie wyraźnego upoważnienia w innych stosunkach; b) prowadzenie Portalu, w tym utworzenie bazy danych o projektach realizowanych w ramach Klastra, targach, konferencjach, misjach gospodarczych, szkoleniach branżowych; c) prowadzenie biura Klastra; d) koordynowanie prac Klastra pomiędzy posiedzeniami Rady Programowej, e) organizacja szkoleń i konferencji realizowane w ramach działalności Klastra, f) nadzór nad prawidłowym transferem technologii, know-how pomiędzy Organizacjami Badawczymi, Instytucjami Otoczenia Biznesu oraz przedsiębiorcami należącymi do Klastra, g) zapewnienie równego dostępu wszystkim uczestnikom Klastra do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia wypracowanych w ramach działalności Klastra, h) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, i) zapewnienie skutecznego monitoringu prawno-finansowego działalności Klastra. 2. Nexoft Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) uczestniczyć w pracach badawczych (B+R) wykorzystywanych na rzecz wspólnie realizowanych projektów, b) wspierać współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami finansowymi oraz organizacjami pozarządowymi, Klaster e-innowacji Strona 6

7 c) dokonywać analiz stanu infrastruktury informatycznej oraz tworzyć plany rozwoju informatyzacji przedsiębiorstw należących do Klastra, d) uczestniczyć w modelowaniu i restrukturyzowaniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwach należących do Klastra, e) sprawować nadzór (audyt) nad wdrożeniami informatycznymi oraz doradzać w przypadku wystąpienia problemów wdrożeniowych, f) wpierać działalność Klastra w zakresie opracowywania nowych systemów informatycznych (IT), zwłaszcza w technologii cloud computing, g) pomagać w zakresie wdrażania zaawansowanych e-usług poprzez transfer know- how do podmiotów świadczących tego typu usługi, h) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, i) pomoc w projektowaniu oraz pozycjonowaniu stron internetowych członków Klastra, j) pomoc członkom Klastra w opracowaniu algorytmu klastrowania bazy dokumentów na podstawie podobieństwa treści. 3. Centrum e-usług Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) uczestniczyć w tworzeniu projektów systemów informatycznych w technologii cloud computng, b) dostarczać wiedzy na temat optymalizacji kosztów wdrażania nowych technologii dotyczących aplikacji typu cloud computing, a) pomagać w zakresie wdrażania zaawansowanych e-usług poprzez transfer know- how do podmiotów świadczących tego typu usługi, c) wspierać członków Klastra w zakresie ewaluacji i porównania standardów synchronizacji danych (SyncML, icalendar, vcalendar, vcard, IMAP, CardDav, CalDav, WebDav, CMIS) na potrzeby integracji aplikacji w modelu cloud computing, d) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, e) wspierać współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami finansowymi oraz organizacjami pozarządowymi. 4. Cloud Service Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) wspomagać wykonywanie analiz procesów biznesowych, b) dostarczyć wsparcie eksperckie w obszarze technologii cloud computing - Software as a service (z ang. "oprogramowanie jako usługa"), Klaster e-innowacji Strona 7

8 c) promować wdrożone technologie, d) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, e) uczestniczyć w opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych w ramach wspólnie realizowanych projektów w ramach Klastra. 5. Archiplaner Renata i Tomasz Steckiewicz Sp. J. zobowiązuje się: a) wspomagać działalność Klastra w zakresie budowania strategii marketingowej Klastra, b) wspierać działalność Klastra w zakresie jego promocji, c) wspomagać promocję produktów i usług Klastra, d) wspomagać wykonywanie analiz procesów biznesowych, e) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów. 6. IT - Nieruchomości Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) promować i współuczestniczyć w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w ramach wspólnie realizowanych projektów informatycznych, b) uczestniczyć i zapewniać najwyższe standardy jakości w trakcie testowania opracowanego oprogramowania na każdym jego etapie, c) analizować wydajności i wprowadzanie usprawnień w procesie wytwarzania oprogramowania, d) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, e) przygotowywać plany i scenariusze testowe, 7. Flexidoc Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) doradzać na temat praktycznych umiejętności pomocnych przy wyborze, wdrażaniu i korzystaniu z systemów zarządzania dokumentami w podmiotach należących do Klastra, b) wspomagać projekty klastrowe wykorzystujące elektroniczny obieg dokumentów, f) testować oprogramowanie oraz udoskonalać wykorzystywane narzędzia testowe, g) wymieniać doświadczenia, wiedzę i kontakty w ramach wspólnie realizowanych projektów, h) przeprowadzać niezbędne analizy i interpretować uzyskane dane związane z prowadzonymi projektami nad rozwojem innowacyjnych produktów/usług. Klaster e-innowacji Strona 8

9 8. Regio Group Sp. z o.o. zobowiązuje się: a) wspomagać kontakt z organizacjami rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym w celu pozyskania nowych członków Klastra; b) wspomagać projekty w zakresie usług IT poprzez transfer know-how do podmiotów realizujących takie projekty, c) wspierać współpracę z organizacjami lokalnymi i regionalnymi, jednostkami naukowobadawczymi i instytucjami finansowymi oraz organizacjami pozarządowymi, d) doradzać w kwestii możliwości pozyskania publicznych środków w celu rozwoju działalności powiazania kooperacyjnego, e) uczestniczyć w pracach związanych z tworzeniem/aktualizacją stron internetowych pozostałych członków powiązania kooperacyjnego. 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki zobowiązuje się: a) realizować wspólne projekty badawczo-rozwojowe, b) kształcić kadry dla uczestników Klastra (kursy dokształcające dla osób już pracujących, dostosowanie profilu wykształcenia absolwentów do potrzeb przedsiębiorców należących do Klastra), c) uczestniczyć w opracowaniu programów rozwojowych, strategii rozwoju Klastra, d) upowszechniać wiedzę na temat nowoczesnych trendów i nowatorskich rozwiązań technologicznych, rynkowych w branży informatycznej, e) wspierać wspólne działania przedsiębiorców o charakterze sieciowym i sektora nauki, ukierunkowane na realizację przedsięwzięć innowacyjnych. 10. Instytut Jagielloński zobowiązuje się do: a) udzielania wsparcia eksperckiego, w tym w zakresie prawnym i finansowym, b) doradztwa w zakresie możliwości pozyskania finansowania na działalność Klastra, c) promowania Klastra i stworzonych zaawansowanych e-usług oraz prowadzenia działalności informacyjnej i wydawniczej w ramach powiązania, d) uczestnictwa w prowadzonych badaniach naukowych, e) zorganizowania współpracy w ramach powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi. Klaster e-innowacji Strona 9

10 Niezależnie od powyższych szczegółowych obowiązków każda ze Stron zobowiązuje się podejmować działania w celu realizacji celów Klastra wynikających z niniejszej umowy, jak również określanych w toku rozwoju działalności Klastra. Nowi członkowie Klastra. Nowi członkowie przystępujący do Klastra deklarują pisemnie zakres swoich zobowiązań w ramach Klastra w porozumieniu ze Stronami Klastra. VI. RADA PROGRAMOWA 8 1. Strony powołują Radę Programową. 2. Rada Programowa jest organem doradztwa strategicznego rozwoju Klastra oraz organem opiniującym. 3. W skład Rady Programowej wchodzą należycie umocowani przedstawiciele każdego z członków Klastra oraz dodatkowo z urzędu Prezes zarządu Koordynatora. 4. Rada Programowa, na swym pierwszym posiedzeniu, wybiera Przewodniczącego Rady Programowej i jego zastępców. 5. Rada Programowa działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 6. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej zwołuje Prezes Zarządu Koordynatora w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od popisania niniejszej umowy. 9 Szczegółowe zasady działania Klastra wynikające z podjęcia i realizacji określonego projektu zostaną ustalone odrębną umową Stron dotyczącą danego projektu lub w formie aneksu do niniejszej umowy. VII. KOSZTY I FINANSE Wszelkie koszty, wydatki oraz opłaty ponoszone w związku z bieżącą realizacją celów Klastra będą ponosili przedsiębiorcy należący do Klastra, proporcjonalnie do udziału danego uczestnika w konkretnym projekcie realizowanym przez Klaster, chyba, że za zgodą pozostałych umawiających się Stron zostaną podjęte odmienne ustalenia. Klaster e-innowacji Strona 10

11 2. Każdy z uczestników Klastra zobowiązuje się prowadzić ewidencję w/w kosztów wyodrębnioną w swoich księgach handlowych w celu ich dokumentowania i okazania na żądanie zainteresowanej strony. 3. Zasady określone w ust. 1 i ust. 2 nie mają zastosowania do gospodarowania środkami uzyskanymi w ramach projektów i programów dotyczących środków krajowych i pomocowych z Unii Europejskiej; w tym przypadku sposób gospodarowania środkami zostanie ustalony odrębną umową dotyczącą danego projektu lub w formie aneksu do niniejszej umowy. VIII. ODPOWIEDZIALNOSC UCZESTNKÓW KLASTRA Każdy z uczestników Klastra zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności przy wykonywaniu działań w ramach Klastra. 2. Każdy z uczestników Klastra odpowiedzialność wobec pozostałych uczestników Klastra w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy i jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez pozostałych uczestników wskutek jego działania lub zaniechania. 3. Każdy z uczestników Klastra ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu w części za którą uczestnik odpowiada. 4. W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek działania siły wyższej, podmiot, którego dotyczy działanie siły wyższej, jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Koordynatora. IX. POUFNOŚĆ Uczestnicy Klastra zobowiązują się traktować, jako poufne wszelkie informacje, dane, know-how, w których posiadanie weszli w związku z realizacją niniejszej umowy chyba, że przekazane dane, know-how lub informacje zostały w sposób wyraźny oznaczone, jako przeznaczone do realizacji celów Klastra poprzez ich rozpowszechnianie. 2. Z zachowaniem obowiązku określonego w ust. 1, Strony zobowiązują się nie używać poufnych informacji do celów innych aniżeli związanych z realizacją niniejszej Umowy. Klaster e-innowacji Strona 11

12 X. ZAWIADOMIENIA Podstawową formą komunikowania się w ramach Klastra jest poczta Wszelkie oświadczenia, które zgodnie z ustaleniami uczestników Klastra lub Rady Programowej powinny być składane w formie pisemnej - będą dostarczane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres biura Klastra. 3. W przypadku nie powiadomienia przez uczestnika Klastra o zmianie jego siedziby, zawiadomienie lub oświadczenie wysłane na poprzedni adres danego uczestnika uważa się za skutecznie doręczone. XI. OBOWIĄZYWANIE UMOWY I PRZYSTAPIENIE DO UMOWY Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron wskazanych w niniejszej umowie. 2. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w cześci dotyczącej danej Strony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Z ważnych powodów każda ze Stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 3. Wypowiedzenie winno być dokonane na piśmie, listem poleconym wysłanym na adres biura Klastra. 4. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strona jest obowiązana przekazać swoje obowiązki innemu uczestnikowi Klastra, zaakceptowanemu przez Radę Programową Strony deklarują otwartość na przystępowanie do Klastra nowych członków. Chęć przystąpienia do Klastra może zgłosić każdy zainteresowany. 2. Ubiegający się o przyjęcie na członka Klastra składa wniosek do Rady Programowej na adres biura Klastra. 3. Ubiegający się o przyjęcie na członka Klastra przystępuje do Klastra, jeżeli zgodę wyrazi większość członków Rady Programowej. 4. Przystąpienie do Klastra jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszej umowy chyba, że Strony postanowią inaczej. Nowo przyjęty uczestnik Klastra nabywa prawa i obowiązki Strony niniejszej umowy. Klaster e-innowacji Strona 12

13 XII. ZMIANA UMOWY 16 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą wszystkich Stron - wyrażoną w formie aneksu lub odrębnej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. XIII. ODESŁANIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISÓW 17 We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. XIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Koordynatora. 2. Majątkowe prawa autorskie do prac powstałych w wyniku realizacji celów Klastra przysługują wyłącznie temu uczestnikowi, który wykonał dane prace. W razie wspólnego wykonania prac, zasady wykonywania praw autorskich zostaną określone odrębną umową uczestników, którzy wykonali te prace. Klaster e-innowacji Strona 13

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM)

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) przez: 1. Instytut Fizyki PAN, w skrócie: IF PAN 2. Instytut Chemii Fizycznej PAN, w skrócie: IChF PAN 3. Instytut

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo