Klaster Spedigo Polish Group STATUT KLASTRA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klaster Spedigo Polish Group STATUT KLASTRA"

Transkrypt

1 STATUT KLASTRA 1. Klaster SpediGo Polish Group zwany dalej Klastrem, jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni publicznych i niepublicznych, szkół średnich i innych zainteresowanych podmiotów działające zgodnie z zakresem merytorycznym Klastra, działającym na podstawie niniejszego Statutu Siedzibą Klastra jest miasto Warszawa 2. Obszarem działania Klastra jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem istnienia Klastra jest: Wspieranie organizacyjne i rzeczowe członków Klastra w celu podniesienia poziomu realizowanych przez nich usług. 2. Prowadzenie specjalistycznych szkoleń z obszaru sektora TSL niezbędnych do racjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem. 3. Organizowanie i prowadzenie dla członków Klastra doradztwa i szkoleń w zakresie komunikacji PR, informatycznego, organizacyjno-prawnego, ekonomicznego i technicznego. 4. Wspieranie rozwoju oraz promocja uczestników Klastra w celu pozyskania nowych kontaktów handlowych, zapewnienia równego dostępu do rynku usług TSL i poprawę konkurencyjności. 5. Zapewnienie wspólnego zaplecza technologicznego w celu integracji członków. 6. Wymiana wiedzy i doświadczeń przez organizowanie konferencji i szkoleń tematycznych oraz inicjowanie paneli dyskusyjnych. 7. Wspieranie innowacji w zakresie branży TSL przez zapewnienie transferu technologii. 8. Występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej, jednostek naukowobadawczych oraz instytucji i organizacji zainteresowanych działalnością Klastra z postulatami, wnioskami, zapytaniami i opiniami dotyczącymi spraw związanych z szeroko pojętym sektorem TSL. 9. Współpraca z uczelniami wyższymi, szkołami średnimi oraz jednostkami naukowobadawczymi w celu szkolenia i pozyskiwania odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz pozyskiwania koncepcji i rozwiązań przydatnych dla rozwijania branży TSL. 10. Udział w konsultacjach społecznych w zakresie projektowanych zmian prawnych w branży TSL. 11. Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele i zakres działania pozostają zbieżne z celami i działalnością Klastra. 12. Inne działania realizujące statutowe cele Klastra. 1

2 4. Przedmiotem działań Klastra są następujące obszary tematyczne: 1. Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. 2. Aspekty finansowe prowadzonej działalności. 3. Marketing i promocja. 4. Rozwiązania informatyczne sprzyjające rozwojowi współpracy i usług sektora TSL. 5. Edukacja i szkolenia tematyczne. 6. Prowadzenie badań. Zasady działania Klastra Klaster jest otwarty dla przedsiębiorców, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni publicznych i niepublicznych, szkół średnich i innych zainteresowanych działających w obszarach tematycznych Klastra oraz zainteresowanych współpracą w ramach Klastra. 2. Koordynator powiązania zobowiązuje się zapewnić równy dostęp wszystkim członkom do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach projektów realizowanych przez Klaster lub dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 3. Praca merytoryczna Klastra prowadzona jest w ramach Sieci Tematycznych. 4. Członkowie Klastra aktywnie uczestniczą w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych, edukacyjnych i innych wzajemnie uzgodnionych. Forma prawna Klaster nie posiada osobowości prawnej. 2. Działalność Klastra reguluje niniejszy Statut uchwalony przez Założycieli. 3. Klaster jest reprezentowany przez Koordynatora Klastra. 4. Klaster jest powołany na czas nieokreślony. Członkowie Klastra Członkami Klastra mogą być przedsiębiorstwa, organizacje badawcze, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie publiczne i niepubliczne, szkoły średnie i inne zainteresowane podmioty działające zgodnie z zakresem merytorycznym Klastra. 2. Założycielami Klastra są następujące instytucje: 1) Ekspres Marcin LISIAK (adres: Pabianice, ulica Hermanowska 34) na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 22412, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pabianic; 2

3 2) F.H.U. Q-Service Łukasz Kuraś (adres: Tarnobrzeg, ulica Skalna Góra 15/16) na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 11065, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg; 3) HARTLEB TRANSPORT HARTLEB AGNIESZKA (adres: Warszawa, ul. Zeusa 49 lok. 9) na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr , prowadzonej przez Prezydenta miasta Warszawy; 4) Sawa Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej także Spółką, (adres Spółki: Warszawa, ul. Annopol 3 lok. 329/330), NIP , REGON , zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; 5) Studium Europejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej także Spółką, (adres Spółki: Warszawa, ul. Mokotowska 56), NIP , REGON , zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; 6) Towarowy Transport Drogowy Kossakowski Henryk (adres: Dobre poczta ul. Poniatowskiego 9) na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 373 prowadzonej przez Urząd Gminy w Dobre; 7) Trans-Mar Mirosław Dadacz (adres: Warszawa, ulica Belgradzka 18.m 18) na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; 8) UT Grzegorz Welenc (adres: Płońsk, ulica Prosta) na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 6830, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Płońsk. 3. Założyciele Klastra, z chwilą podpisania statutu stają się Członkami Klastra. 4. Nowi członkowie przyjmowani są do Klastra przez Radę Organizacyjną, na wniosek Członka Klastra, po wypełnieniu Deklaracji Współpracy. 5. Ustanie członkostwa następuje na podstawie uchwały Rady Organizacyjnej na wniosek członka Klastra, lub w przypadku braku aktywności na wniosek Rady Organizacyjnej. 6. Członek Klastra, który nie uiści opłaty członkowskiej w terminie 14 dni od daty wysłania powtórnego powiadomienia o konieczności uiszczenia opłaty traci głos w zebraniach wszystkich organów Klastra do czasu uiszczenia opłaty. Organami Klastra są: Walne Zgromadzenie Klastra, 2. Rada Organizacyjna, 3. Koordynator Klastra. 3

4 Walne Zgromadzenie Klastra Walne Zgromadzenie składa się z członków Klastra. Każdy członek dysponuje jednym głosem w Walnym Zgromadzeniu. 2. Walne Zgromadzenia może być zwyczajne i nadzwyczajne. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej raz na rok. Zwoływane jest przez Koordynatora Klastra w porozumieniu z Radą Organizacyjną. Zawiadomienie, z podaniem porządku obrad, powinno być wysłane na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia (decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie otrzymania maila). 4. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał gdy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej jedna trzecia członków jej składu. 5. Decyzje dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Klastra, wymagają zgody Koordynatora, podejmowane są większością 2/3 głosów. Pozostałe decyzje Walnego Zgromadzenia, wymagają zgody koordynatora i podejmowane są zwykłą większością głosów. 6. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwołuje się wówczas, gdy wymaga tego interes Klastra. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwołuje Koordynator Klastra w terminie miesiąca od złożenia wniosku. Wniosek może zostać złożony przez co najmniej jedną trzecią członków Klastra lub na wniosek Rady Organizacyjnej. Ww. wniosek musi zawierać także odnośny punkt porządku obrad. 7. Walne zgromadzenie może w trybie pilnym podejmować także decyzje w trybie obiegowym (pocztą elektroniczną, faksem itp.), w głosowaniu musi wziąć udział wówczas co najmniej połowa członków. 8. Walne Zgromadzenie: a) dokonuje zmian w Statucie Klastra, b) wybiera Radę Organizacyjną, c) ustala plan działań Klastra na kolejny rok, d) ustala corocznie wysokość składki członkowskiej, e) zatwierdza długoterminowy plan działania Klastra, f) podejmuje decyzję o rozwiązaniu Klastra. Rada Organizacyjna Radę organizacyjną wybiera Walne Zgromadzenie. W skład Rady Organizacyjnej wchodzi co najmniej trzech członków. Kadencja Rady Organizacyjnej trwa 2 lata. 2. Posiedzenia Rady Organizacyjnej odbywają się co najmniej raz na pół roku i zwoływane są przez Koordynatora Klastra. 4

5 3. Rada Organizacyjna decyduje o wszystkich sprawach Klastra, o ile nie wymagają one podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Klastra. Decyzje Rady Organizacyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. Pilne decyzje mogą być głosowane również w trybie obiegowym (pocztą elektroniczną, faksem itp.). 4. Rada Organizacyjna w szczególności: a) przygotowuje i wprowadza w życie uchwały Walnego Zgromadzenia. Jest także zobowiązana do składania rocznych sprawozdań z ich realizacji przed Walnym Zgromadzeniem, b) przyjmuje roczne sprawozdania koordynatora z działalności Klastra, c) dokonuje rocznej oceny działań grup tematycznych. 5. Od decyzji Rady Organizacyjnej przysługuje członkom Klastra odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Koordynator Klastra Koordynatorem Klastra jest Sawa Logistics Sp. z o.o. W przypadku złożenia przez Koordynatora rezygnacji z funkcji Koordynatora wybierze Walne Zgromadzenie. 2. Do kompetencji Koordynatora należy w szczególności: a) reprezentowanie członków Klastra wobec osób trzecich, w tym podpisywanie umów dotyczących współpracy, w zakresie mieszczącym się w ramach działalności Klastra, udzielone pełnomocnictwo wygasa z chwilą zaprzestania pełnienia przez Koordynatora (śmierci lub rezygnacji). b) inicjowanie projektów oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie tych projektów Klastra z funduszy pomocowych, c) nadzór i zatwierdzanie projektów prowadzonych przez grupy tematyczne, d) prowadzenie strony internetowej Klastra, e) nadzór nad działalnością giełd internetowych utworzonych przez Klaster, f) podejmowanie inicjatyw określonych w planie działania Klastra zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, g) wydawanie materiałów informacyjnych Klastra organizacja konferencji, seminariów i warsztatów edukacyjnych, h) proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra. Członkowstwo i Opłaty Członkowstwo w Klasterze jest odpłatne. 2. Uczelnie publiczne i niepubliczne, szkoły średnie oraz organizacje badawcze są zwolnione z opłat. 3. Roczna opłata członkowska jest ustalana co roku w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie Klastra. 4. Roczną opłatę członkowską uiszcza się w terminie do końca stycznia bieżącego roku. 5

6 5. Nowi członkowie przyjmowani są do Klastra przez Radę Organizacyjną, na wniosek Członka Klastra, po wypełnieniu Deklaracji Współpracy. 6. Nowo przyjęci członkowie uiszczają opłatę członkowską w terminie 21 dni od dnia podpisania Deklaracji Współpracy. Założyciele Klastra, z chwilą podpisania statutu stają się Członkami Klastra. 7. Ustanie członkostwa następuje na podstawie uchwały Rady Organizacyjnej na wniosek członka Klastra, lub w przypadku braku aktywności na wniosek Rady Organizacyjnej. 8. Członek Klastra, który nie uiści opłaty członkowskiej w terminie 14 dni od daty wysłania powtórnego powiadomienia o konieczności uiszczenia opłaty, traci głos w zebraniach wszystkich organów Klastra do czasu uiszczenia opłaty. Grupy tematyczne Grupa tematyczna jest powoływana i rozwiązywana uchwałą Rady Organizacyjnej, na wniosek Koordynatora Klastra. Wykaz proponowanych grup tematycznych określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu. 2. Grupa tematyczna składa się z co najmniej trzech członków Klastra. 3. Zadaniem grupy tematycznej jest opracowywanie, przygotowywanie, zgłaszanie projektów, kierunków działania Klastra. Może ona wydawać opinie i zgłaszać postulaty. 4. Nowy Członek podpisując deklarację współpracy wybiera grupę tematyczną, do której chce należeć. 14. Postanowienia końcowe Statut wchodzi w życie z chwilą podpisania go przez Założycieli Klastra. Pieczątka firmowa, imię i nazwisko osoby reprezentującej założyciela Miejscowość, dnia... 6

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Izba Gospodarki Elektronicznej (zwana dalej e-izbą ) jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Statut Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot uchwalony dn. 13 kwietnia 2015 r. Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE S T A T U T FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 21/V/2008 Zarządu Fundacji CIP z dnia 07.05.2008r. STATUT Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 6 LUTEGO 2015 R. STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 1/11 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lean Management

Bardziej szczegółowo

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3 Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. STATUT ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Związek Banków Polskich, zwany dalej Związkiem",

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Growth Research Unit zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne Załącznik do uchwały nr 1/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 23.02.2014 roku STATUT STOWARZYSZENIA 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Deklaracja przystąpienia do Klastra SMART IT

Deklaracja przystąpienia do Klastra SMART IT ..., dnia... r. Deklaracja przystąpienia do Klastra SMART IT Dane podmiotu przystępującego do Klastra SMART IT: Nazwa:... Siedziba:...... NIP:...... KRS/EDG:... Reprezentowana przez:...... zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r. Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.) Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji zawarta w dniu 16 maja 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIELECKIE INWESTYCJE

STATUT STOWARZYSZENIA KIELECKIE INWESTYCJE STATUT STOWARZYSZENIA KIELECKIE INWESTYCJE Tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wynikające z: 1) Uchwały nr 1/2011 Zebrania Komitetu Założycielskiego o zmianach statutu Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: STATUT FUNDACJI TRUCKERS LIFE tekst jednolity z dnia 27 lutego 2015 roku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja Truckers Life, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Logintrans sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne: 1. Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 Rozdział I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę Grupa 4x4 i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest Grupa 4x4. 1. 2. Grupa 4x4 działa zgodnie ze statutem,

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst Statutu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

Jednolity tekst Statutu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej Jednolity tekst Statutu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej Załącznik do Uchwały Nr 5/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. 1 1. Tworzy się izbę gospodarczą pod nazwą Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej",

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Wersja uchwalona na walnym zebraniu stowarzyszenia 21 października 2013 roku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski

Regulamin Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski Regulamin Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski ( SEP

Bardziej szczegółowo