Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego"

Transkrypt

1 Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego Dr Mariusz Łapczyński Kraków, marzec 2009

2 Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach Kraków Copyright Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, 2009 ISBN: Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonane z podaniem źródła. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Skład i opracowanie graficzne: Robert Krzeszowiak, Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Spis treści Wprowadzenie 5 I. Struktura raportu 7 II. Metodologia badań 9 III. Podstawowe charakterystyki według sekcji PKD w latach (woj. małopolskie i Polska) 13 Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 14 Liczba zatrudnionych absolwentów 16 Dynamika nakładów inwestycyjnych 18 Współczynnik przyjęć i współczynnik zwolnień / liczba przyjęć i liczba zwolnień 20 Wskaźnik rentowności brutto 28 Dynamika produktu krajowego brutto dane dla Polski 30 Wartość dodana brutto 31 Wynik finansowy brutto 33 Przychody netto z całokształtu działalności 34 Procent przedsiębiorstw z wynikiem finansowym brutto dodatnim 36 Dynamika wartości środków trwałych 37 IV. Ranking najbardziej dynamicznych sekcji PKD 39 Ranking sekcji PKD 39 Liczba pracujących według sekcji EKD w wybranych krajach UE 44 Diagnoza Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ) 48 Podsumowanie

4 V. Charakterystyka wybranych sekcji PKD 51 Sekcja K Nieruchomości 51 Sekcja D Przemysł 54 Produkcja sprzedana przemysłu 54 Inwestycje zagraniczne 57 Handel zagraniczny 60 Gazele biznesu 62 Sekcja H Hotele i restauracje 65 Inwestycje zagraniczne 65 Baza noclegowa w Małopolsce 65 Liczba turystów odwiedzających Małopolskę 66 Strategia województwa / Euro 2012 / wsparcie UE / Małopolski Regionalny Program Operacyjny VI. Podsumowanie 71 VII. Aneks 73 Słownik pojęć 81 Spis tablic 85 Spis rysunków 89 4

5 Wprowadzenie Celem badania jest identyfikacja najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w województwie małopolskim, które w najbliższych latach tworzyć będą najwięcej miejsc pracy. Analiza w całości skoncentrowana jest na wskazaniu tych branż, w których działają przedsiębiorstwa odnoszące najlepsze wyniki ekonomiczne, najintensywniej rozwijające się i tym samym zgłaszające największe zapotrzebowanie na pracowników. Informacja z analizy może być wykorzystana dla polityki szkoleniowej prowadzonej przez instytucje publiczne, jak również dla kształtowania polityki kształcenia w województwie małopolskim. Niniejsze opracowanie wskaże te branże, które odgrywają najbardziej znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym regionu, co powinno znaleźć swoje odwzorowanie w kolejnych przedsięwzięciach badawczych (analizach zapotrzebowania na pracowników w ujęciu zawodów i kwalifikacji, analiz systemu kształcenia, analizach ofert pracy, czy innych tego typu przedsięwzięć skoncentrowanych na zagadnieniach rynku pracy). W kolejnych etapach działań Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji przedstawione w analizie branże powinny być poddane pogłębionym badaniom ilościowym i jakościowym. 5 5

6

7 I. Struktura raportu Raport składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej części prezentowana jest metodologia, jaką zastosowano w analizie porównawczej podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego. Znajdują się tu m.in.: informacje na temat klasyfikacji oraz źródeł i zakresu danych wykorzystanych w analizie. W dalszej, właściwej części raportu, sekcje działalności gospodarczej porównywane są na bazie różnych dostępnych wskaźników ekonomicznych. W ostatniej części znaleźć można szczegółowy opis wybranych branż, które zostały poddane pogłębionej analizie na bazie dodatkowych źródeł danych. W podsumowaniu zawarto informacje na temat wytypowanych w toku analizy branż, w których w najbliższym czasie możliwy jest największy przyrost liczby zatrudnionych wraz z uzasadnieniem. Raport wieńczy tabelaryczny aneks, słownik używanych pojęć, a także spis wszystkich tablic oraz rysunków. 7 7

8

9 II. Metodologia badań Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego prowadzona była etapami. W pierwszej kolejności dokonano przeglądu i wyboru wskaźników ekonomicznych, dotyczących sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz potencjału zatrudnieniowego. Wskaźniki te stanowiły bazę do porównań podmiotów gospodarczych działających w poszczególnych branżach i stworzenia rankingu najdynamiczniej rozwijających się branż. Założono, że te właśnie branże o największym potencjale rozwoju będą tworzyć najwięcej miejsc pracy w Małopolsce. Przy ich wyborze, poza wartościami wskaźników, uwzględniono również dane o liczbie osób zatrudnionych w poszczególnych branżach, a także informacje pochodzące z raportów Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Następnie dokonano pogłębionej analizy wybranych branż przy wykorzystaniu różnych źródeł. W podziale przedsiębiorstw na branże wykorzystano Polską Klasyfikację Działalności (PKD), gdyż wszelkie dostępne dane statystyczne uwzględniają podział według sekcji tejże klasyfikacji. Analizie poddano sekcje od A do O 1. Sekcja A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo obejmuje m.in. podmioty zajmujące się uprawą roślin, hodowlą zwierząt, gospodarką łowiecką, czy szkółkarstwem leśnym. Sekcja B Rybactwo obejmuje m.in. podmioty trudniące się rybołówstwem i hodowlą ryb. Ze względu na specyfikę województwa połączono obie te sekcje w jedną kategorię. 1 Z opracowania wyłączono sekcję L Administracja publiczna, obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ podmioty i instytucje tam działające nie mają charakteru rynkowego. Trudnią się bowiem m.in.: administracją publiczną, sprawami zagranicznymi, zapewnieniem bezpieczeństwa, wymiarem sprawiedliwości itp. 9 9

10 W skład sekcji C Górnictwo wchodzą podmioty gospodarcze zajmujące się m.in. wydobywaniem węgla kamiennego, górnictwem ropy naftowej, górnictwem metali nieżelaznych, wydobywaniem żwiru i piasku czy produkcją soli. Sekcja D Przetwórstwo przemysłowe jest bardzo rozbudowana. Znajdują się tam przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją: żywności; wyrobów włókienniczych i odzieży; wyrobów futrzarskich i skór; drewna i wyrobów z drewna, papieru, mebli; koksu, paliw; wyrobów chemicznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych; metali i wyrobów z metali; maszyn i urządzeń, urządzeń optycznych i elektrycznych, sprzętu radiowe- go i telewizyjnego, instrumentów muzycznych; sprzętu transportowego i samochodów. Sekcja E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę obejmuje podmioty zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, pary wodnej i gorącej wody oraz uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody. W sekcji F Budownictwo znajdują się firmy trudniące się wznoszeniem kompletnych budynków i budowli, wykańczaniem wnętrz, inżynierią lądową i wodną oraz wynajmem sprzętu budowlanego. Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego zawiera przedsiębiorstwa trudniące się m.in.: sprzedażą i naprawą samochodów, sprzedażą akcesoriów i części samochodowych; handlem hurtowym; sprzedażą detaliczną. W sekcji H Hotele i restauracje znajdują się obiekty noclegowe turystyki, placówki gastronomiczne (restauracje, bary) oraz firmy zajmujące się kateringiem. Sekcja I Transport, gospodarka magazynowa i łączność obejmuje podmioty gospodarcze, które trudnią się: transportem lądowym (pasażerskim i towarowym); transportem wodnym i lotniczym; działalnością wspomagającą transport; działalnością pocztową i kurierską, telekomunikacją (telefonia cyfrowa, te- lewizja kablowa i inne). W sekcji J Pośrednictwo finansowe znajdują się przedsiębiorstwa zajmujące się m.in. działalnością bankową i leasingową, ubezpieczeniami oraz funduszami emerytalno-rentowymi, działalnością maklerską. 10

11 Sekcja K ( Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ) obejmuje firmy, które trudnią się m.in.: obsługą nieruchomości; wynajmem maszyn i urządzeń, wynajmem samochodów; informatyką (przetwarzaniem danych, oprogramowaniem, konserwacją i naprawą maszyn biurowych); działalnością badawczo-rozwojową (w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, technicznych, przyrodniczych); reklamą, badaniami rynku, rekrutacją pracowników, usługami detektywistycznymi. W sekcji M Edukacja znajdują się przedszkola oraz podmioty trudniące się szkolnictwem w zakresie podstawowym, średnim i wyższym, kształceniem ustawicznym, szkoły językowe, szkoły nauki jazdy. Sekcja N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna zawiera podmioty, które zajmują się działalnością w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, działalnością weterynaryjną i opieką wychowawczą i społeczną. Sekcja O Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała to najbardziej zróżnicowana ze wszystkich omawianych tutaj sekcji. Obejmuje m.in. podmioty trudniące się: odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarowaniem odpadami; działalnością związków zawodowych; działalnością związaną z kulturą, rekreacją i sportem (stacje radiowe i telewizyjne, filharmonie, zespoły pieśni i tańca, domy kultury, muzea); pozostałą działalnością (m. in. firmy trudniące się fryzjerstwem, działalnością pogrzebową, praniem i czyszczeniem wyrobów włókienniczych). Dla przejrzystości wszystkich zamieszczonych w niniejszym raporcie zestawień, tabel i wykresów posłużono się następującymi skróconymi nazwami sekcji: A+B (Rolnictwo), C (Górnictwo), D (Przemysł), E (Energetyka), F (Budownictwo), G (Handel), H (Hotele i restauracje), I (Transport), J (Finanse), K (Nieruchomości), M (Edukacja), N (Zdrowie), O (Pozostałe usługi). Skróty te będą widoczne w nagłówku każdej strony raportu. Na potrzeby raportu przeprowadzono analizę danych wtórnych opierając się przede wszystkim na danych GUS udostępnionych w formie drukowanej (roczniki statystyczne) i elektronicznej (Bank Danych Regionalnych), danych Urzędu Statystycznego w Krakowie (roczniki statystyczne województwa małopolskiego) danych Urzędu Marszałkowskiego oraz danych z Eurostatu (http://epp.eurostat.ec.europa.eu). Z powodu zbyt krótkiego szeregu czasowego oraz braku związków liniowych między zmiennymi, zrezygnowano z budowy modelu regresyjnego, wykorzystując jedynie absolutne i względne miary dynamiki zjawisk. Dane poddane analizie dotyczą okresu Świeższe, czyli za 2008 rok, nie były jeszcze dostępne w momencie finalizowania prac badawczych. Jeśli natomiast chodzi o początek szeregu czasowego, to pierwotnie zamierzano rozpocząć gromadzenie danych od 1999 r. roku powstania województwa małopolskiego. Po analizie dynamiki PKB (Rys. 1.) zdecydowano się 11

12 jednak na skrócenie badanego okresu o 2 lata. Skrócenie okresu analizy do lat pozwoliło bowiem bardziej jednoznacznie ocenić dynamikę zmian i trendy 2, które nastąpiły w gospodarce regionu od 2001 roku, który stanowi moment wkroczenia polskiej gospodarki w fazę dynamicznego wzrostu (rok 2001 to czas odbicia się od widocznego poniżej dołka koniunkturalnego 3 ). 2 W przypadku niektórych zmiennych, ich duże merytoryczne znaczenie dla ostatecznych wniosków spowodowało, że posługiwano się okresami, jakie były dostępne dla danej cechy. Czasami okres analizy był dłuższy i obejmował lata , a czasami okres ten był krótszy (dla wybranych sekcji PKD) i obejmował lata Technicznie rzecz ujmując, dołkiem koniunkturalnym nazywa się potocznie punkt oscylacji na wykresie wahań cyklicznych znajdujący się najniżej mierząc od poziomu przeciętnego. Innymi słowy, jest to punkt reprezentujący najniższe wartości wskaźników makroekonomicznych. 12

13 III. Podstawowe charakterystyki według sekcji PKD w latach (woj. małopolskie i Polska) Analiza kondycji i potencjału zatrudnieniowego poszczególnych branż (sekcji PKD) opiera się o zestaw następujących zmiennych: 1. dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 2. liczba zatrudnionych absolwentów, 3. dynamika nakładów inwestycyjnych, 4. współczynnik przyjęć, 5. liczba przyjęć, 6. współczynnik zwolnień, 7. liczba zwolnień, 8. wskaźnik rentowności brutto, 9. dynamika produktu krajowego brutto dane dla Polski, 10. wartość dodana brutto, 11. wynik finansowy brutto, 12. przychody netto z całokształtu działalności, 13. procent przedsiębiorstw z wynikiem finansowym brutto dodatnim, 14. dynamika wartości środków trwałych. Wśród powyższych zmiennych w sposób intuicyjny wyszczególnić można następujące kategorie: zmienne odnoszące się do polityki zatrudnienia i wynagrodzeń 1, 2, 4, 5, 6, 7; zmienne odnoszące się do kondycji finansowej przedsiębiorstwa 8, 11, 12, 13, 14; zmienne informujące o koniunkturze 9, 10; zmienne informujące o polityce rozwojowej przedsiębiorstw

14 Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Kolejną ważną zmienną, która może być uznana za determinantę wzrostu zatrudnienia w poszczególnych branżach jest poziom wynagrodzeń. W analizie wykorzystano przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które z jednej strony informuje o atrakcyjności danej branży z punktu widzenia pracowników. Wysokie wynagrodzenia skłaniają bowiem do podjęcia pracy w danej branży nawet, jeśli związane to jest z podniesieniem lub zmianą kwalifikacji. Z drugiej strony wzrastające wynagrodzenia mogą świadczyć o wyczerpywaniu się wolnych zasobów pracy na rynku, co wymaga od pracodawców zachęcania potencjalnych pracowników bardziej atrakcyjnymi wynagrodzeniami. Po trzecie, dodatnia dynamika tego zjawiska może wskazywać na polepszającą się kondycję finansową przedsiębiorstw tam działających. Z wykresów wynika (Rys. 2.) że w czołówce zestawienia w Małopolsce znajdują się sekcje: N Zdrowie, A+B Rolnictwo, J Finanse, oraz M Edukacja. Oznaczałoby to, że poza sekcją J największy wzrost wynagrodzeń dotyczy przedsiębiorstw związanych z sektorem finansów publicznych (usługi nierynkowe). Wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia jest wynikiem przekazania przez NFZ w 2007 roku środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Trzeba ponadto pamiętać, że w sekcji N znajdują się również pry- 14

15 watne podmioty gospodarcze takie jak gabinety lekarskie (stomatologiczne, chirurgii plastycznej, ogólne i specjalistyczne), instytucje świadczące usługi weterynaryjne oraz prywatne przedszkola. W skali całego kraju szybciej niż w Małopolsce rosną wynagrodzenia w sekcji C Górnictwo. Jeśli spojrzeć na dane z Tab. 1., można dodatkowo zauważyć, że sekcjami o ponadprzeciętnym względnym wzroście wynagrodzeń są w ostatnim czasie (2006, 2007) sekcja F Budownictwo oraz sekcja K Nieruchomości. Ważnym uzupełnieniem analizy wynagrodzeń jest przedstawienie aktualnego ich poziomu w poszczególnych sekcjach PKD (Rys. 3.). Najbardziej atrakcyjne pod tym względem były w Małopolsce sekcje: J Finanse, E Energetyka i C Górnictwo. Nie dziwi wysoka pozycja Pośrednictwa finansowego (J), gdzie znajdują się głównie banki, firmy ubezpieczeniowe, domy maklerskie, firmy leasingowe, kantory i kasyna, oraz wysoka pozycja sekcji Energetyka (E) z takimi przedsiębiorstwami, jak: Enion S.A., MPWiK S.A., MPEC S.A., PGNiG S.A. Dosyć egzotycznie jak na Małopolskę przedstawiają się z kolei podmioty gospodarcze z sekcji Górnictwo. Poza kopalniami węgla w Libiążu (Janina) i Brzeszczach (Brzeszcze Silesia) występują tu: firmy trudniące się badaniem zasobów naturalnych, wierceniem szybów naftowych i badaniem złóż (np. Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne HY- DROPOL S.A. z Krakowa); firmy zajmujące się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej (np. GEO- FIZYKA KRAKÓW Sp. z o.o.; Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o. o.; PGNiG S.A. Ośrodek Kopalń w Tarnowie); 15

16 przedsiębiorstwa trudniące się wydobyciem i przeróbką rud (np. Zakłady Górniczo-Hutnicze BOLESŁAW S.A. w Bukownie koło Olkusza; Zakłady Górnicze Trzebionka S.A. w Trzebini); podmioty gospodarcze specjalizujące się w górnictwie i kopalnictwie surowców nieenergetycznych i niemetalicznych (np. kopalnie żwiru i piasku, kopanie wapienia, kopalnie porfiru i diabazu na potrzeby budownictwa, kopalnie odkrywkowe piaskowca). Liczba zatrudnionych absolwentów Kolejną zmienną jest liczba absolwentów szkół wyższych, zawodowych i liceów ogólnokształcących, którzy podjęli pierwszą pracę. Dotyczy to wyłącznie osób pełnozatrudnionych na podstawie stosunku pracy (bez pracowników sezonowych i osób zatrudnionych dorywczo) 4. Uznano, że im wyższa liczba zatrudnionych w danym roku absolwentów, tym większe szanse na to, że przedsiębiorstwa z danej sekcji będą zwiększać zatrudnienie. Przyjęto, że absolwenci wybierają branże, które z różnych względów uznają za atrakcyjne. Z drugiej strony mogą to być sekcje, gdzie zakres obowiązków wymaga specjalistycznego wykształcenia, a pracę mogą wykonywać tylko ludzie otwarci na zmiany i wykształceni w pewnych konkretnych specjalnościach, np. branża IT, doradztwo finansowe. W grupie tej dominują zwykle ludzie młodzi. 4 Dane o liczbie zatrudnionych absolwentów w skali całego kraju były niedostępne. 16

17 Wyniki dla województwa małopolskiego (Rys. 4.) wydają się być zaskakujące. Branże o największym wzroście liczby zatrudnionych absolwentów to C Górnictwo, K Nieruchomości oraz E Energetyka. W tym miejscu należy dodatkowo sprawdzić udział poszczególnych sekcji (Rys. 5.), bowiem nawet wysokie wskaźniki dynamiki przy niewielkim udziale nie świadczą o jej wysokim potencjale zatrudnieniowym. 17

18 Okazuje się, że ponad 58% małopolskich absolwentów znajduje pracę w przedsiębiorstwach z sekcji: D Przemysł, G Handel i K Nieruchomości. Co istotne, jeśli porównać sytuację z 2007 roku z sytuacją z 2001 roku, to łatwo zauważyć, że udział tych sekcji wzrósł łącznie o ponad 11 punktów procentowych. Odbyło się to głównie kosztem sekcji M Edukacja i N Zdrowie szczegóły przedstawiono na Rys. 6. Dynamika nakładów inwestycyjnych Kolejna zmienna to nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw według sekcji. Przyjęto, że im wyższy jest wzrost inwestycji, tym bardziej rozwojowa jest firma działająca w danej branży. Faktem jest, że nie wszystkie inwestycje przynoszą przedsiębiorcom bezpośrednie korzyści (np. inwestycje w ochronę środowiska), jednak ogólnie rzecz ujmując, nakłady inwestycyjne są ściśle związane z polityką rozwojową firmy. Przedsiębiorca, który myśli o ekspansji rynkowej jest zmuszony do gromadzenia kapitału niezbędnego do zwiększania potencjału produkcyjnego (np. zakupu maszyn, rozwoju sieci handlowej itd.). Uznano zatem, że owa ekspansja będzie determinować, nawet w dłuższym okresie czasu, wzrost liczby miejsc pracy. 18

19 Do najdynamiczniej inwestujących sekcji w Małopolsce (Rys. 7.) zaliczyć można C Górnictwo, F Budownictwo oraz D Przemysł. Sytuacja Polski jest tutaj zbliżona. Do najdynamiczniej inwestujących sekcji zaliczyć należy wprawdzie B Rybactwo, jednak jest to efektem wsparcia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb w latach , w którym rybacy otrzymywali środki finansowe m.in. na modernizację i odnowę floty rybackiej. Poza analizą wskaźników dynamiki warto spojrzeć na wielkość tych inwestycji w poszczególnych sekcjach PKD (Rys. 8.) wyrażoną w milionach złotych. Na początku zestawienia są w porządku malejącym sekcje: D Przemysł, K Nieruchomości, G Handel, F Budownictwo, które łącznie zainwestowały ponad mln zł z nieco ponad mln zainwestowanych we wszystkich sekcjach. Nakłady inwestycyjne w górnictwie (sekcja C), pomimo, że cechujące się wysoką dynamiką, stanowią jedynie 1,6% łącznych nakładów inwestycyjnych we wszystkich sekcjach PKD w 2007 roku. 19

20 Współczynnik przyjęć i współczynnik zwolnień / liczba przyjęć i liczba zwolnień Cztery kolejne zmienne związane są polityką zatrudnienia/ruchem zatrudnionych w przedsiębiorstwach, a dotyczą liczby przyjęć i zwolnień 5 oraz współczynników przyjęć i zwolnień. Współczynniki te są ilorazami liczby przyjęć pomniejszonej o osoby powracające do pracy z urlopów wychowawczych i bezpłatnych (lub liczby zwolnień pomniejszonej o osoby, które otrzymały urlopy wychowawcze lub bezpłatne) w danym roku do liczby zatrudnionych w dniu 31 XII roku poprzedniego. W przypadku liczby przyjęć i współczynnika przyjęć uznano, że branże, w których dynamika tych wartości rośnie są branżami zwiększającymi zatrudnienie. Z kolei malejąca liczba zwolnień oraz malejący współczynnik zwolnień świadczą o tym, że przedsiębiorstwa z danej sekcji niechętnie pozbywa- 5 Informacje o ruchu zatrudnionych dotyczą pełnozatrudnionych, bez pracowników sezonowych i zatrudnionych dorywczo. Zgodnie z definicją GUS, dane te dotyczą liczby przyjęć do pracy i zwolnień z pracy, a nie liczby osób. Liczba przyjęć do pracy oraz zwolnień może być wyższa od liczby osób, ponieważ jedna osoba może kilkakrotnie zmieniać pracę w ciągu roku. Do liczby przyjętych do pracy zaliczono osoby podejmujące pracę po raz pierwszy i kolejny. Do liczby zwolnionych z pracy zaliczono osoby, z którymi rozwiązano umowę o pracę w drodze wypowiedzenia przez pracownika lub zakład pracy łącznie ze zwolnieniami grupowymi, osoby, które przeniesiono na emeryturę lub renetę z tytułu niezdolności do pracy, osoby, które porzuciły pracę, a także ze względów ewidencyjnych osoby zmarłe. Ponadto do liczby przyjętych do pracy lub zwolnionych z pracy zaliczono osoby przeniesione służbowo lub przyjęte z innego zakładu pracy na podstawie porozumienia między zakładami, a także osoby powracające do pracy i odchodzące z pracy na urlopy wychowawcze, bezpłatne i rehabilitację. 20

21 ją się pracowników (bądź, że pracownicy niechętnie rezygnują z pracy). Owa malejąca redukcja zatrudnienia pozwala optymistycznie spojrzeć na sytuację pracujących w tych sektorach. Należy w tym miejscu dodać, że w kilku przypadkach duża liczba przyjęć do pracy była powiązana z dużą liczbą zwolnień, co wskazuje na znaczną rotację personelu w tych branżach. 6 Branżami, które charakteryzują się wysokimi przyrostami współczynnika przyjęć były w badanym okresie: F Budownictwo, G Handel, K Nieruchomości i D Przemysł. W skali całego kraju, sekcję D zastąpiła sekcja H Hotele i restauracje. Wyraźne i duże różnice między zestawieniem dla Małopolski a zestawieniem dla Polski dotyczą sekcji I Transport (powyżej ogólnego średniego poziomu w Małopolsce i ostatnia pozycja w skali kraju) oraz sekcji J Finanse (ostatnie miejsce w Małopolsce i pozycja powyżej średniej ogólnej dla wszystkich sekcji w skali kraju). Analizując dynamikę liczby przyjętych pracowników (Rys. 10.), łatwo zauważyć, że do wyróżniających się sekcji zaliczyć można w Małopolsce: C Górnictwo, K Nieruchomości, G Handel i H Hotele i restauracje. W tym miejscu konieczne będzie również uwzględnienie udziałów poszczególnych branż w całkowitej liczbie zatrudnionych w 2007 roku (Rys. 11.). Sekcje: D Przemysł, G Handel, F Budownictwo i K Nieruchomości przyjęły do pracy w tym roku ponad 75% wszystkich zatrudnionych. Porównując stan z roku 2007 ze stanem z roku 2001 (Tab. 2.) należy zwrócić uwagę, że w okresie bazowym sekcje: G, K i D zatrudniały łącznie ok. 56% osób, podczas gdy już sześć lat 6 Dla sekcji Rolnictwo w Małopolsce dane obejmują lata

22 później te same sekcje zatrudniały ok. 67% osób. Kolejność poszczególnych branż w skali całego kraju jest, jeśli wziąć pod uwagę pierwsze trzy miejsca, zbliżona do sytuacji w Małopolsce. Liczba osób przyjętych do pracy powinna zostać skonfrontowana z liczbą osób zwolnionych z pracy, bowiem w przypadku sekcji, dla których obie te wartości są wysokie wskazuje to na rotację personelu, która bywa zjawiskiem negatywnym. 22

23 23

24 Spadek wartości współczynnika zwolnień zanotowały w Małopolsce przede wszystkim branże: I Transport, N Zdrowie i M Edukacja. W skali całego kraju są to te same sekcje w identycznej kolejności. Dla przypomnienia: sekcjami o najwyższym przyroście współczynnika przyjęć były F budownictwo, G Handel, K Nieruchomości i D Przemysł. Jeśli spojrzeć na Rys. 13, 7 7 Dla sekcji Rolnictwo w Małopolsce dane obejmują lata

25 to łatwo zauważyć, że tylko branża Handel i naprawy (G) charakteryzowała się jednocześnie wysokim przyrostem współczynnika zwolnień. Interpretację należy pogłębić o dynamikę liczby zwolnionych z pracy (Rys. 14.) oraz o analizę udziałów zwolnionych z poszczególnych sekcji w ogólnej liczbie osób, które utraciły w tym czasie pracę (Rys. 15. i Tab. 6). Największy względny spadek liczby zwolnień w 2007 r. względem 2001 r. zanotowały w Małopolsce sekcje I Transport, N Zdrowie, A+B rolnictwo oraz F Budownictwo. W skali całego kraju były to branże I Transport, N Zdrowie oraz M Edukacja. W 2001 roku liczba osób zwolnionych z pracy przez przedsiębiorstwa z sekcji D Przemysł, G Handel, F Budownictwo oraz I Transport stanowiła ponad 72% w grupie wszystkich tracących w tym roku pracę. Dla porównania, w 2007 roku ponad 74% zwolnionych z pracy to byli pracownicy firm z sekcji D Przemysł, G Handel, F Budownictwo oraz tym razem sekcji K Nieruchomości zamiast I Transport (szczegóły w Tab. 6.). Przedsiębiorstwa z sekcji K Nieruchomości to w woj. małopolskim głównie: spółdzielnie mieszkaniowe; pośrednicy i agenci obrotu nieruchomościami; deweloperzy w zakresie obsługi nieruchomości oraz projektowania urbanistycznego i budowlanego, a także nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 25

26 centra handlowe w zakresie wynajmu lub dzierżawy własnej powierzchni handlowej; wypożyczalnie samochodów; agencje reklamowe; wypożyczalnie kaset wideo; wypożyczalnie sprzętu sportowego; wypożyczalnie maszyn budowlanych (np. Budostal 5); firmy informatyczne (Onet, Motorola, ComArch, Veracomp, Quantum, IBM i wiele innych) zajmujące się także dostarczaniem oprogramowania i doradztwem; drobne firmy trudniące się m.in.: obsługą i naprawą maszyn biurowych czy sprzętu komputerowego. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że w 2007 r. te same sekcje (D, G, F, K) dały zatrudnienie około 78% wszystkich zatrudnionych w tym okresie. Oznacza to, że ich wysoka pozycja w obu zestawieniach jest zatem wynikiem rotacji personelu. 26

27 27

28 Wskaźnik rentowności brutto Przy ocenie rentowności sprzedaży przedsiębiorstw wykorzystuje się zazwyczaj wartość zysku (netto lub brutto) 8 oraz wartość sprzedaży netto. Rentowność brutto należy zatem traktować, jako marżę zysku ze sprzedaży. Jest to wskaźnik, który może być wykorzystany wyłącznie do porównywania przedsiębiorstw w obrębie jednej branży, a nie do porównań międzybranżowych. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym lepsza sytuacja finansowa firmy i tym samym większe możliwości rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy. 8 Zysk netto to zysk przed opodatkowaniem, czyli różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami uzyskania przychodów (z uwzględnieniem strat i zysków nadzwyczajnych). 28

29 Na Rys. 17. przedstawiono zmianę rentowności brutto wg sekcji PKD w latach W zestawieniu tym dominują branże: C Górnictwo, I Transport oraz H Hotele i restauracje. Sekcja I Transport jest, jeśli brać pod uwagę działające tam przedsiębiorstwa, dosyć zróżnicowana. Znajdują się w niej: drobne przedsiębiorstwa transportowe; biura podróży zajmujące się nie tylko przewozem osób, lecz również kompleksową organizacją imprez turystycznych; firmy spedycyjne trudniące się przewozem towarów, ale także magazynowaniem, składowaniem i przechowywaniem towarów; firmy taksówkarskie; lotniska (przewóz osób oraz obsługa lotniska) 9 ; firmy telekomunikacyjne (m.in.: Telekomunikacja Polska); Poczta Polska. W sekcji H Hotele i restauracje znajduje się baza noclegowa turystyki (hotele, motele, hostele, kempingi, pensjonaty, pokoje gościnne), internaty, akademiki oraz firmy gastronomiczne (restauracje, kawiarnie, bary, puby, pizzerie) W 2007 roku w Porcie Lotniczym w Balicach obsłużono pasażerów. Było to ponad 6 razy więcej niż w roku Dla sekcji Rolnictwo i Pośrednictwo finansowe w Małopolsce dane obejmują lata

30 Dynamika produktu krajowego brutto dane dla Polski Produkt krajowy brutto (PKB) to jeden z podstawowych wskaźników makroekonomicznych, który informuje o wartości wytworzonych dóbr i usług (tutaj przez podmioty należące do danej sekcji PKD). Co istotne, zwiększenie przyrostu PKB jest zwykle skorelowane z przyspieszeniem wzrostu sprzedanej produkcji przemysłowej oraz usług, a także spadkiem stopy bezrobocia. Najbardziej dynamicznymi branżami w skali kraju są (Rys. 18.): J Finanse, D Przemysł oraz I Transport. 30

31 Wartość dodana brutto Wartość dodana brutto informuje o wkładzie przedsiębiorstw z poszczególnych branż w tworzenie dochodu narodowego. Wyższe wielkości wartości dodanej przekładają się np. na wzrost płac, wzrost inwestycji bądź powiększenie majątku firmy. Na Rys. 19. przedstawiono dynamikę tej zmiennej w latach w Małopolsce i w Polsce. Najbardziej dynamicznymi sekcjami w skali województwa były: J Finanse, K Nieruchomości i D Przemysł, natomiast w skali kraju: D Przemysł, K Nieruchomości i M Edukacja. 31

32 32

33 Wynik finansowy brutto Wynik finansowy przedsiębiorstwa to zmienna, która potencjalnie może być determinantą wzrostu zatrudnienia w danej branży. Jej dodatnie wartości oznaczają bowiem, że przychody firmy są wyższe od kosztów, a zatem firma jest zyskowna. Z poniższego wykresu (Rys. 20.) wynika, że największy przyrost zysku liczonego w mln zł osiągnęły w Małopolsce firmy z sekcji D Przemysł, G Handel, F Budownictwo i K Nieruchomości. Ranking zyskownych sekcji w latach w skali całej Polski jest podobny. Wyższe zyski mogą skłaniać przedsiębiorców do rozwoju firm, a tym samym do tworzenia nowych miejsc pracy. Z drugiej strony, jeśli spojrzeć na liczbę podmiotów gospodarczych w tych czterech sekcjach, to w latach zaobserwowano: ok. 1-procentowy spadek liczby przedsiębiorstw z sekcji D Przemysł, ok. 2-procentowy wzrost liczby przedsiębiorstw z sekcji G Handel, ok. 10-procentowy wzrost liczby przedsiębiorstw z sekcji F Budownictwo, 11 ok. 24-procentowy wzrost liczby przedsiębiorstw z sekcji K nieruchomości. Jak widać, łączny wzrost zysków w danej branży może być spowodowany wzrostem efektywności działalności bądź wzrostem liczby działających tam podmiotów gospodarczych. 11 Na podstawie danych z BDR (www.stat.gov.pl). 33

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego

Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego Dr Mariusz Łapczyński Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału zatrudnieniowego sekcji gospodarki w Małopolsce

Analiza potencjału zatrudnieniowego sekcji gospodarki w Małopolsce Analiza potencjału zatrudnieniowego sekcji gospodarki w Małopolsce Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego Dr Mariusz Łapczyński Kraków, lipiec 2007 Publikacja powstała na

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

W rytm Krakowa 2015-06-01 12:06:05

W rytm Krakowa 2015-06-01 12:06:05 W rytm Krakowa 2015-06-01 12:06:05 2 Dynamiczny i nowoczesny Kraków nadaje rytm całej gospodarce Małopolski. Potencjał intelektualny i naukowy dawnej stolicy Polski tworzy zaplecze kadrowe jego najbardziej

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Przepływy międzygałęziowe sektora rolno-żywnościowego a poziom rozwoju gospodarczego

Przepływy międzygałęziowe sektora rolno-żywnościowego a poziom rozwoju gospodarczego Przepływy międzygałęziowe sektora rolno-żywnościowego a poziom rozwoju gospodarczego Cezary Klimkowski VIII. Źródła wzrostu oraz ewolucja struktur i roli sektora rolno-spożywczego w perspektywie po 2020

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Poziom wynagrodzeń otrzymywanych za pracę jest silnie skorelowany z aktualnym stanem gospodarki. W długim

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2002.12.05 sprost. Dz.U.02.203.1720 ogólne 2006.04.01 zm. Dz.U.06.42.283 1 2007.07.02 zm. Dz.U.07.117.812 1 2007.10.31 zm. Dz.U.07.195.1408 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101).

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101). Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Proponowane zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

biuro@sanmarks.pl ul. Słowackiego 36 37-600 Lubaczów www.sanmarks.pl www.kasa-fiskalna.pl

biuro@sanmarks.pl ul. Słowackiego 36 37-600 Lubaczów www.sanmarks.pl www.kasa-fiskalna.pl ul. Słowackiego 36 CO TO JEST? Baza danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:47:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:47:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 09:47:31 Numer KRS: 0000075677 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.:

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), 3) Działalność

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W %

ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W % 158 Analiza potrzeb innowacyjnnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W % Działy PKD 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Centralny Nazwa branży Ogółem

Bardziej szczegółowo

Podmioty ICT oraz inne branże kluczowe dla rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej

Podmioty ICT oraz inne branże kluczowe dla rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej Opracowanie: Oddział Statystyki, Analiz i Sprawozdawczości Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania 2 SPIS TREŚCI WSTĘP PODSTAWOWE DANE O PODMIOTACH GOSPODARCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 8 grudnia 2010 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2006 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich wynosiła

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja?

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja? Szanowni Państwo, Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Badań Społecznych i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prowadzą badanie mające pomóc

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki KRAJOWY ADMINISTRATOR SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2004 Warszawa, Styczeń 2007 W niniejszym pliku

Bardziej szczegółowo

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Spółki prowadzące

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce

Partner merytoryczny. Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce Partner merytoryczny Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce VIII Konferencja dla Budownictwa Warszawa, 4 kwietnia, 2016 Raport 1. SEKTOR MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I USŁUG

Bardziej szczegółowo