Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I Rozdział I: Ja i moje otoczenie Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną Wymagania rozszerzające na ocenę dobrą Wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobrą Wymagania wykraczające na ocenę celującą tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej -tłumaczy, czym jest styl - wymienia elementy tożsamości - dokonuje samooceny - omawia różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - podaje przykłady - omawia negatywne skutki zaniżonej lub zawyżonej samooceny - podejmuje działania mające na celu eliminację swoich wad i wykorzystywanie atutów - wymienia czynniki - wskazuje sposoby poprawienia samooceny - uzasadnia, jaki sposób spędzania wolnego czasu jest najkorzystniejszy dla człowieka - wymienia przyczyny konfliktu ról społecznych- - wskazuje osobę, którą uważa za swój autorytet i uzasadnia własny wybór - odróżnia autorytety rzeczywiste od pozornych konformizm,

2 życia - charakteryzuje własny styl życia - tłumaczy, co to znaczy, że człowiek jest istotą społeczną - wyjaśnia termin: socjalizacja - wyjaśnia, na czym polega komunikacja werbalna i niewerbalna - prowadzi rozmowę w sposób kulturalny konflikt, negocjacje, kompromis - podaje przykłady sytuacji konfliktowych w codziennym życiu - określa rolę kontaktów i więzi z innymi ludźmi w życiu człowieka aktywnego i biernego spędzania wolnego czasu - wskazuje współczesne autorytety- wymienia role społeczne, jakie może pełnić człowiek - wylicza pełnione przez siebie role społeczne - podaje zasady skutecznego porozumiewania się - wymienia podstawowe zasady publicznych wystąpień - wskazuje sposoby podejmowania decyzji w grupie -wymienia różne typy zachowań i postaw w sytuacjach konfliktowych - wskazuje sposoby rozwiązywania konfliktów kształtujące styl życia - wyjaśnia, co decyduje o dobrych relacjach z innymi ludźmi - wskazuje czynniki sprzyjające socjalizacji i ją ograniczające - przekazuje komunikat w sposób werbalny i niewerbalny - odczytuje w sposób prawidłowy gesty rozmówcy - podaje zalety pracy zespołowej- określa najczęstsze przyczyny konfliktów we współczesnym świecie - wymienia korzyści płynące z przynależności do różnych grup społecznych - omawia hierarchię grupy wyjaśnia znaczenie mowy ciała w akcie komunikacji - odczytuje w sposób prawidłowy gesty rozmówcy - publicznie prezentuje przygotowane wystąpienie - uczestniczy w dyskusji lub debacie na wybrany temat - określa reguły przemawiania w sytuacjach oficjalnych polega debata oksfordzka - podaje negatywne skutki różnych zachowań w sytuacjach konfliktowych - dostrzega wpływ grupy na jednostkę - podaje sposoby nonkonformizm - określa, w jakich sytuacjach człowiek może utracić swoją indywidualność, na podstawie tekstu - wskazuje problemy, z którymi najczęściej wiąże się konflikt pokoleń, na podstawie tekstu polega wartość i rola rodziny oraz specyfika więzi rodzinnych - omawia wybrany problem swojej społeczności szkolnej i wskazuje sposoby jego rozwiązania - przedstawia prawa i wolności obywatelskie Polaków - określa, czym zajmuje

3 - podaje nazwy grup społecznych, do których należy - omawia strukturę władz szkoły - wymienia podstawowe prawa i obowiązki ucznia - rozpoznaje podstawowe zasady i normy współżycia społecznego polega tolerancja i nietolerancja polega konflikt pokoleń, na podstawie tekstu - wyjaśnia, czym jest zbiorowość, a czym grupa społeczna - przedstawia podział grup społecznych - wymienia funkcje rodziny - wyjaśnia, czym jest statut szkoły - podaje przykłady działań samorządu uczniowskiego - przedstawia cechy, jakie powinien mieć przywódca grupy- charakteryzuje współczesny model rodziny rodzina niepełna, rodzina przybrana, rodzina zastępcza- określa zadania poszczególnych organów władz szkoły- podaje przykłady postępowania zgodnego z określonymi normami - wyjaśnia termin: wolność słowa aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły - uzasadnia, które normy społeczne uważa za najważniejsze - omawia skutki nieprzestrzegania norm społecznych - rozpoznaje zagrożenia związane z nietolerancją, na podstawie tekstu - przedstawia sposoby zapobiegania dyskryminacji w szkole się Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce - przedstawia historię swojej szkoły i biografię jej patrona- wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać norm społecznych - wymienia przykłady nietolerancji we współczesnym świecie - wymienia podstawowe prawa obywatelskie Polaków

4 - podaje przyczyny nietolerancji - omawia przyczyny dyskryminacji w szkole Rozdział II: Naród i społeczeństwo społeczność, społeczność lokalna - tłumaczy, czym są potrzeby naród, tożsamość narodowa, dziedzictwo narodowe - wymienia polskie symbole narodowe - podaje daty polskich świąt narodowych ojczyzna, patriotyzm - przedstawia obowiązki - wymienia elementy składające się na tradycję lokalną swojego miejsca zamieszkania - podaje przykłady stowarzyszeń i organizacji lokalnych - wskazuje potrzeby niższego i wyższego rzędu - wymienia różne sposoby realizacji tej samej potrzeby- omawia czynniki sprzyjające kształtowaniu się narodów- tłumaczy, na czym polega patriotyzm lokalny - wymienia korzyści płynące z życia w społeczności - podaje informacje na temat swojej najbliższej okolicy - przedstawia hierarchię potrzeb według A. Maslowa- podaje przykłady polskiego dziedzictwa narodowego - określa rolę symboli narodowych - charakteryzuje współczesne formy patriotyzmu - omawia problemy występujące w społeczności lokalnej - przedstawia etapy powstawania narodu polskiego - wyjaśnia, dlaczego utrata niepodległości i okres zaborów wpłynęły na kształtowanie świadomości narodowej Polaków - omawia dobre oraz złe strony wielonarodowościwskazuje różnice pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem i - określa zadania lokalnych stowarzyszeń i organizacji - charakteryzuje działalność lokalnego stowarzyszenia - wymienia zalety uczestnictwa w tworzeniu kultury narodowej - podaje czynniki wpływające na kształtowanie poczucia odrębności kulturowej, na podstawie tekstu - wskazuje więzi łączące Polonię z państwem i

5 obywateli wobec ojczyzny - określa, czym jest stereotyp i wymienia jego cechy mniejszości narodowe, mniejszości etniczne społeczeństwo, globalna wioska - charakteryzuje współczesne społeczeństwo polskie - wymienia rodzaje patriotyzmu, na podstawie tekstu - charakteryzuje różne postawy patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm i kosmopolityzm - wyjaśnia, czym był Holocaust- wymienia mniejszości narodowe i etniczne mieszkające w Polsce - podaje podstawowe prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce - uzasadnia konieczność poszanowania odrębności kulturowej mniejszości narodowych - wskazuje największe skupiska Polonii na świecie- tłumaczy, czym jest społeczeństwo - omawia prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce - wskazuje na mapie państwo, w którym znajduje się największe skupisko Polonii - opisuje funkcjonowanie wybranego społeczeństwa pierwotnego - charakteryzuje klasy i warstwy społeczne - wyjaśnia, na czym polega awans społeczny i degradacja społecznaomawia poziom wykształcenia społeczeństwa polskiego - charakteryzuje problemy społeczne występujące w Polsce szowinizmem - wyjaśnia znaczenie stereotypu w odniesieniu do narodów - podaje przykłady pozytywnych stereotypów narodowych- ocenia stosunek Polaków do mniejszości narodowych - wymienia dziedziny aktywności Polonii - omawia pozytywne i negatywne skutki emigracji Polaków obecności w społeczeństwie klasy średniej, na podstawie tekstu - przedstawia korzyści i zagrożenia, jakie niesie ze sobą powszechny dostęp do internetu - tłumaczy przyczyny małej liczebności polskiej narodem polskim - przedstawia dobre i złe strony przynależności do wybranej klasy społecznej

6 informacyjne klasy średniej - wskazuje różnice między życiem społeczeństwa pierwotnego i współczesnego - wymienia klasy społeczne - charakteryzuje klasę średnią- wymienia klasy społeczne występujące w Polsce - przedstawia kwestie związane ze szkolnictwem wyższym w Polsce, na podstawie tekstu Rozdział III: Mój udział w życiu gospodarczym - przedstawia historię pieniądza - wymienia funkcje pieniądza - wyjaśnia, jak należy posługiwać się kartą płatniczą - uczestniczy w dyskusji na temat przyszłości - omawia funkcje pieniądza - przedstawia pozytywne strony posiadania karty - wymienia pozytywne i negatywne skutki nieograniczonego dostępu do pieniędzy - prawidłowo wypełnia - tłumaczy ideę wprowadzania wspólnej europejskiej waluty euro wskazuje różnice pomiędzy gospodarką

7 - wyjaśnia, czym jest gospodarka popyt, podaż, konkurencja, monopol - wyjaśnia, czym jest gospodarstwo domowe - przedstawia różne źródła dochodów w gospodarstwach domowych - wyjaśnia, kim jest konsument - wyjaśnia termin: podatek - uzasadnia potrzebę płacenia podatków - wyjaśnia, czym jest budżet państwa - wskazuje źródła dochodów i wydatków państwa- wyjaśnia terminy: waluta, emisja, Narodowy Bank Polski, pieniądza- charakteryzuje poszczególne działy gospodarki - wymienia rodzaje gospodarstw domowych - planuje swoje wydatki - wymienia podstawowe prawa konsumenta - podaje sposoby zgłaszania reklamacji - tłumaczy, czym jest gwarancja towaru - wskazuje instytucje zajmujące się ochroną praw konsumentawymienia rodzaje podatków w Polsce - podaje wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Polsce - oblicza wysokość podatku dochodowego płatniczej - charakteryzuje polską gospodarkę - określa zależność między popytem i podażą polega monopol i konkurencja - określa liczebność i rodzaje współczesnych polskich gospodarstw domowych - planuje budżet domowy - wyjaśnia, czym są wydatki stałe i zmienne - podaje, na co należy zwrócić uwagę przy dokonywaniu zakupu towaru - omawia prawa konsumenta i obowiązki sprzedawcy formularz reklamacyjny - wymienia zadania rzecznika konsumentów - opisuje sposoby pokrywania deficytu budżetowego - ocenia skalę podatkową obowiązującą w Polsce na tle innych państw polega zjawisko szarej strefy - wskazuje szanse i zagrożenia wynikające z korzystania z różnorodnych usług bankowych - porównuje i ocenia jakość usług bankowych - ocenia ryzyko związane z grą na giełdzie - wymienia skutki ożywienia i kryzysu centralnie planowaną i gospodarką wolnorynkową - wyjaśnia, czym jest koniunktura gospodarcza - tłumaczy, czym zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - ocenia skalę podatkową obowiązującą w Polsce na tle innych państw - przedstawia własne propozycje inicjatyw, które można by finansować z dochodów państwa - wymienia zadania Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej - prezentuje ofertę wybranych banków internetowych - przedstawia zasady

8 Rada Polityki Pieniężnej, konto bankowe, lokata, kredyt - omawia prawo popytu i podaży giełda, makler, indeks giełdowy, akcja, obligacja, hossa, bessa - wymienia miasta, w których znajdują się największe współczesne giełdy papierów wartościowych koniunktura, recesja, inflacja, produkt krajowy brutto, produkt krajowy brutto na osobę płaconego przez obywatela - określa istotę działalności bankówwskazuje różnice między akcjami a obligacjamiwymienia skutki ożywienia i kryzysu gospodarczego dla obywateli - tłumaczy, za pomocą jakich wskaźników można ocenić stan gospodarki - charakteryzuje rodzaje podatków w Polsce deficyt budżetowy, NIP, PIT, CIT, VAT - wyjaśnia, co wpływa na tworzenie systemu pieniężnego w danym państwie - określa, jakie czynniki kształtują prawo popytu i podaży - omawia rolę reklamy w sektorze bankowym - odszukuje w internecie informacje o wynikach indeksów giełdowych - opisuje, na czym polega praca maklera i gra na giełdzie gospodarczego dla państwa i przedsiębiorców - ocenia aktualny stan polskiej gospodarki funkcjonowania funduszy inwestycyjnych - porównuje obecny stan polskiej gospodarki z sytuacją gospodarczą w innych krajach Unii Europejskiej - wskazuje szanse i zagrożenia wynikające z ingerencji władz państwowych w gospodarkę danego kraju - porównuje wskaźniki poziomu polskiej gospodarki ze wskaźnikami stanu gospodarki innych państw - określa czynniki wpływające na ożywienie i kryzys gospodarczy w

9 państwie - opisuje mechanizm powstawania inflacji - odszukuje w rocznikach statystycznych i internecie informacje o wartości wskaźników stanu gospodarki w Polsce Rozdział IV: Państwo - wyjaśnia termin: państwo - wymienia cechy państwa - określa funkcje państwa - charakteryzuje ustroje: demokratyczny, autorytarny i totalitarny - wymienia nazwy trzech państw demokratycznych, autorytarnych i totalitarnych - podaje nazwy trzech państw federacyjnych i unitarnych - przyporządkowuje Polskę do właściwego rodzaju państwa - rozróżnia pojęcia obywatelstwo i narodowość- opisuje, na czym polegają mechanizmy wpajania społeczeństwu określonej - samodzielnie tworzy definicje państwa federacyjnego i państwa unitarnego - wskazuje na mapie państwa federacyjne i unitarne - omawia cechy państwa - opisuje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje państwa - ocenia relacje państwo obywatel - wyjaśnia termin: repatriacja ideologia, indoktrynacja, pucz, gospodarka centralnie sterowana, kadencja, system prezydencki, parlamentarny i mieszany - opisuje sposoby powstawania trzech typów ustrojów politycznych - wyjaśnia genezę różnych form rządów - rozpoznaje przywódców najważniejszych państw współczesnych - opisuje okoliczności powstania nowych państw w Europie po II wojnie

10 - wskazuje różnice między monarchią a republiką - podaje nazwy trzech monarchii i republik - wyjaśnia istotę demokracji radni, posłowie, inicjatywa obywatelska, plebiscyt, konsultacje społeczne, referendum- wyjaśnia termin: obywatelstwo - wymienia prawa i obowiązki obywatela Polski - omawia cechy charakteryzujące dobrego obywatela - rozróżnia trzy sektory życia społecznego organizacja pozarządowa, wolontariat ideologii, na podstawie tekstu odróżnia demokrację bezpośrednią od pośredniej - podaje przykłady zastosowania różnych form demokracji bezpośredniej i pośredniej - wymienia kategorie praw i wolności obywatelskich w państwie demokratycznym - tłumaczy, czym jest kultura polityczna, na podstawie tekstu - uczestniczy w dyskusji na temat stosowania zasad demokratycznych w życiu codziennym - wymienia zalety i wady ustroju demokratycznego - tłumaczy, jaka jest istota - przedstawia sposoby uzyskania obywatelstwa polskiego - wskazuje na mapie państwa demokratyczne, autorytarne i totalitarne - odszukuje na mapie monarchie i republiki - charakteryzuje rolę obywateli w państwie demokratycznym, autorytarnym i totalitarnym polegają różne rodzaje demokracji- wymienia przykłady praw przysługujących obywatelom w krajach demokratycznychrozróżnia pojęcia dobro państwa i dobro partii - wymienia cechy charakteru i osobowości, którymi powinien się - wyjaśnia, w jaki sposób państwo demokratyczne dba o dobro obywateli - przedstawia znaczenie współpracy i kompromisu dla funkcjonowania demokracji, na podstawie tekstu - uzasadnia konieczność udziału obywateli w życiu publicznym - wskazuje korzyści dla obywatela i społeczeństwa wynikające z pracy wolontariuszy - podaje przykłady organizacji non profit działających w najbliższej okolicy - uczestniczy w dyskusji lub debacie na temat sposobów zwalczania patologii władzy światowej - ocenia znaczenie kultury politycznej dla funkcjonowania państwa demokratycznego - uzasadnia wyższość demokracji nad innymi ustrojami politycznymi - przedstawia swoją opinię na temat polskiej demokracji - wskazuje sposoby rozwiązania problemów lokalnych i ogólnokrajowych z wykorzystaniem różnych form inicjatywy obywatelskiej - uczestniczy w dyskusji dotyczącej wpływu obywateli na sprawy ważne dla całego państwa - opracowuje szkolną kampanię walki z korupcją

11 demagogia, populizm demokracji większościowej i demokracji konstytucyjnej - wyjaśnia, na czym polegają działania dla dobra państwa polega istota społeczeństwa obywatelskiego - przedstawia formy udziału obywateli w życiu publicznym - omawia zadania organizacji pozarządowych - wskazuje różnice między działalnością fundacji i stowarzyszenia - wymienia patologie władzy polegają: korupcja, biurokratyzacja, odznaczać dobry polityk - wymienia cechy, którymi powinny charakteryzować się osoby chcące brać aktywny udział w życiu społecznym, na podstawie tekstu weto ludowe, strajk pracowniczy, organizacja pożytku publicznego - przedstawia zasady wolontariatu- tłumaczy, jaką rolę odgrywają w społeczeństwie organizacje non profit, na podstawie tekstu - rozpoznaje wystąpienie o charakterze populistycznymwymienia skutki korupcji Ponadto uczeń ubiegający się o ocenę celującą powinien, oprócz powyższych wymagań, posługiwać się bardzo bogatym słownictwem, - korzystać z różnych źródeł informacji, -wykazywać duże zainteresowanie przedmiotem, -uzupełniać notatki, wklejać wycinki dotyczące i rozszerzające poziom wiedzy na dany temat, -chętnie przygotowywać dodatkowe prace, które później samodzielnie omawia, prezentując kolegom z klasy, -potrafić wykorzystać wiadomości z innych przedmiotów i właściwie je zastosować w odniesieniu do omawianej tematyki, brać udział w konkursach przedmiotowych i

12 centralizacja tematycznych. - wskazuje przykłady nadmiernej biurokratyzacji

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

VIII. Kapitał społeczny

VIII. Kapitał społeczny VIII. Kapitał społeczny 270 Wersja robocza Wprowadzenie Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE * Rozdział II CELE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo