- charakteryzuje własny. system wartości. - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- charakteryzuje własny. system wartości. - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I III gimnazjum Dziś i jutro Podręcznik: Dziś i jutro część pierwsza. I. Janicka, A.Kucia, T.Maćkowski. Wyd. Nowa Era Temat lekcji Zagadnienia, materiał nauczania 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - cechy wrodzone i nabyte - samoocena - praca nad sobą - potrzeby człowieka i ich podział - hierarchia potrzeb - wartości - hierarchia wartości - własny system wartości 2. Mój styl życia. - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu Wymagania na ocenę dopuszczającą Uczeń: tożsamość, samoocena - wymienia elementy tożsamości - określa własne cechy wrodzone i nabyte - wyjaśnia, czym są potrzeby, podaje przykład styl życia - wymienia przykłady aktywnego i biernego spędzania wolnego czasu Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: - dokonuje samooceny - określa, czym są wartości - wskazuje potrzeby niższego i wyższego rzędu - podaje różne sposoby realizacji tej samej potrzeby - podaje różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - charakteryzuje własny styl życia Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: - wskazuje negatywne skutki zaniżonej lub zawyżonej samooceny - zna sposoby poprawienia samooceny - przedstawia hierarchię potrzeb według A. Maslowa - wyjaśnia, na czym polega hierarchia wartości - odszukuje znaczenie nieznanych wyrazów w odpowiednich słownikach - wymienia czynniki kształtujące styl życia - uzasadnia, jaki sposób spędzania wolnego czasu jest najkorzystniejszy dla Wymagania na ocenę bardzo dobrą Uczeń: - podejmuje działania mające na celu eliminację swoich wad i wykorzystywanie atutów - wskazuje źródła wartości - charakteryzuje własny system wartości - wskazuje osobę, którą uważa za swój autorytet i uzasadnia własny wybór - odróżnia autorytety rzeczywiste od 1

2 - samorealizacja - konsumpcyjny styl życia - współczesne autorytety samorealizacja, konsumpcja - wskazuje współczesne autorytety człowieka - przedstawia negatywne i pozytywne strony konsumpcyjnego stylu życia konformizm, nonkonformizm pozornych 3. Człowiek istotą społeczną. 4. Porozumiewamy się. - socjalizacja - czynniki ułatwiające i utrudniające socjalizację - role społeczne - konflikt ról - komunikacja werbalna i niewerbalna - nadawca i odbiorca - zasady skutecznej komunikacji - mowa ciała i gestów - umiejętność publicznych wystąpień - prowadzenie - wyjaśnia, jak rozumie stwierdzenie, iż człowiek jest istotą społeczną - wylicza pełnione przez siebie role społeczne - wyjaśnia, na czym polega komunikacja werbalna i niewerbalna - wymienia zasady skutecznego porozumiewania się - tłumaczy pojęcie: socjalizacja - wymienia role społeczne, jakie może odgrywać człowiek - wyszukuje informacje w tekście źródłowym - prowadzi rozmowę w sposób kulturalny - wymienia podstawowe zasady publicznych wystąpień - wskazuje sposoby podejmowania decyzji w grupie - wskazuje czynniki sprzyjające socjalizacji i ją ograniczające rozumie pojęcie: konflikt ról społecznych - wymienia przyczyny konfliktu ról społecznych - przekazuje komunikat w sposób werbalny i niewerbalny - wyjaśnia znaczenie mowy ciała w akcie komunikacji - prawidłowo odczytuje gesty rozmówcy - bierze udział w dyskusji lub debacie na forum klasy - podaje zalety pracy zespołowej - wyjaśnia, co decyduje o dobrych relacjach z innymi ludźmi - określa, w jakich sytuacjach człowiek może utracić swoją indywidualność - wymienia reguły przemawiania w sytuacjach oficjalnych - prezentuje publicznie przygotowane wystąpienie - tłumaczy, na czym polega debata oksfordzka, 2

3 5. Nie taki konflikt straszny 6.. Grupy społeczne dyskusji i debaty - przyczyny powstawania konfliktów - najczęstsze sytuacje konfliktowe - sposoby rozwiązywania konfliktów - skuteczne prowadzenie negocjacji - zbiorowość a grupa społeczna - przyczyny powstawania grup społecznych - podział grup społecznych - hierarchia w grupie - rodzina jako podstawowa grupa społeczna - funkcje rodziny konflikt, negocjacje sytuacji konfliktowych w codziennym życiu zbiorowość, a czym grupa społeczna - określa, do jakich grup społecznych należy - wymienia funkcje rodziny - wymienia różne typy zachowań i postaw w sytuacjach konfliktowych - wskazuje sposoby rozwiązywania konfliktów - na podstawie tekstu źródłowego tłumaczy, na czym polega konflikt pokoleń - przedstawia podział grup społecznych - określa rolę kontaktów i więzi z innymi ludźmi w życiu człowieka rodzina niepełna, rodzina przybrana, rodzina zastępcza - wyjaśnia, kim jest arbiter - podaje negatywne skutki różnych zachowań w sytuacjach konfliktowych - na podstawie tekstu źródłowego wskazuje problemy, z którymi najczęściej wiąże się konflikt pokoleń - omawia hierarchię grupy - wyjaśnia, na czym polega wartość i rola rodziny oraz specyfika więzi rodzinnych - charakteryzuje współczesny model rodziny - wymienia najczęstsze powody konfliktów we współczesnym świecie - rozwiązuje konflikty, prowadząc skuteczne negocjacje - wymienia korzyści płynące z przynależności do różnych grup społecznych - przedstawia cechy, jakie powinien posiadać przywódca grupy - dostrzega wpływ grupy na jednostkę 7. Normy i zasady - formalne i nieformalne normy społeczne - wymienia podstawowe zasady i normy współżycia społecznego - wymienia podstawowe prawa obywatelskie - wymienia przyczyny podaje przykłady postępowania zgodne z określonymi normami - przedstawia sposoby zapobiegania dyskryminacji 3

4 - prawa obywatelskie - tolerancja i rodzaje nietolerancji - dyskryminacja osób i grup społecznych - wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać norm społecznych - wyjaśnia, na czym polega tolerancja i nietolerancja nietolerancji - podaje przyczyny dyskryminacji w szkole - omawia skutki nieprzestrzegania norm społecznych - przedstawia prawa i wolności obywatelskie - określa, czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce - wyjaśnia pojęcie: wolność słowa - wskazuje przykłady nietolerancji we współczesnym świecie w szkole - określa, które normy społeczne uważa za najważniejsze i uzasadnia swoje zdanie 8. Życie szkoły. - władze szkolne - statut szkoły - prawa i obowiązki ucznia - zadania samorządu uczniowskiego - praca zespołowa 11. Ja i moje otoczenie podsumowanie. 12. Test sprawdzający z działu: ja i moje otoczenie. - omawia strukturę władz szkoły statut szkoły - wymienia podstawowe prawa i obowiązki ucznia działań samorządu uczniowskiego - zna biografię patrona swojej szkoły - przedstawia zadania poszczególnych organów władz szkoły - podaje sposoby aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły - omawia wybrany problem swojej społeczności szkolnej i wskazuje sposoby jego rozwiązania - wymienia zalety pracy zespołowej 4

5 13. Mój udział w życiu społecznym 14. Razem stanowimy naród - społeczność - społeczność lokalna - tradycja lokalna - lokalne stowarzyszenia i organizacje - naród - tożsamość narodowa - dziedzictwo narodowe - symbole narodowe i ich historia - kształtowanie się narodu polskiego społeczność, społeczność lokalna - wie, do jakiej społeczności lokalnej należy naród, - wymienia polskie symbole narodowe - wymienia elementy składające się na tradycję lokalną swojego miejsca zamieszkania stowarzyszeń i organizacji lokalnych - podaje daty polskich świąt narodowych - wymienia czynniki sprzyjające kształtowaniu się narodów - zna pojęcia: dziedzictwo narodowe, tożsamość narodowa, - wymienia korzyści płynące z życia w społeczności - podaje informacje na temat swojej najbliższej okolicy - określa zadania lokalnych stowarzyszeń i organizacji polskiego dziedzictwa narodowego - określa rolę symboli narodowych - wyjaśnia, dlaczego utrata niepodległości i okres zaborów wpłynęły na kształtowanie świadomości narodowej Polaków - omawia problemy występujące w społeczności lokalnej - charakteryzuje działalność lokalnego stowarzyszenia na podstawie tekstu źródłowego - potrafi wyszukać w/w tekst w prasie - przedstawia etapy powstawania narodu polskiego - podaje zalety uczestnictwa w tworzeniu kultury narodowej - przedstawia dobre oraz złe strony wielonarodowości 15. Mniejszości narodowe - mniejszości narodowe i etniczne - prawa mniejszości narodowych i etnicznych mniejszości narodowe, mniejszość etniczna - wskazuje największe skupiska Polonii na świecie - wymienia mniejszości narodowe i etniczne mieszkające w Polsce - podaje podstawowe prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce - wskazuje więzi łączące Polonię z państwem i narodem polskim - wymienia powody emigracji Polaków - omawia pozytywne i - omawia prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce - ocenia stosunek Polaków do mniejszości narodowych 5

6 16. Od patriotyzmu do szowinizmu - emigracja i imigracja - Polonia na świecie - ojczyzna - mała ojczyzna - patriotyzm - patriotyzm lokalny - nacjonalizm, szowinizm, rasizm, kosmopolityzm - stereotypy narodowe ojczyzna, patriotyzm - tłumaczy, na czym polega patriotyzm lokalny - przedstawia obowiązki obywateli wobec ojczyzny - uzasadnia konieczność poszanowania odrębności kulturowej mniejszości narodowych - określa, czym charakteryzuje się nacjonalizm, szowinizm i kosmopolityzm stereotyp i wymienia jego cechy negatywne skutki emigracji Polaków - wskazuje na mapie państwo-największe skupisko Polonii - wskazuje różnice pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem i szowinizmem pozytywnych stereotypów narodowych - charakteryzuje współczesne formy patriotyzmu - wyjaśnia znaczenie stereotypu w odniesieniu do narodów 17. Społeczeństwo i hierarchia społeczna 18. Polskie społeczeństwo - społeczeństwo - klasy i warstwy społeczne - społeczeństwo informacyjne - globalna wioska - awans społeczny i degradacja społeczna - współczesne społeczeństwo polskie - podział klasowy - wyjaśnia pojęcie: społeczeństwo - wymienia klasy społeczne - wymienia klasy społeczne występujące w Polsce - na podstawie wykresu - wskazuje różnice między życiem społeczeństwa pierwotnego i współczesnego - rozumie pojęcia: społ. informacyjne, globalna wioska - charakteryzuje klasę średnią - charakteryzuje współczesne społeczeństwo polskie - na podstawie tekstu - charakteryzuje klasy i warstwy społeczne - przedstawia dobre i złe strony przynależności do wybranej klasy społecznej - wyjaśnia, na czym polega awans społeczny i degradacja społeczna - omawia poziom wykształcenia społeczeństwa polskiego - opisuje funkcjonowanie wybranego społeczeństwa pierwotnego - wymienia korzyści wynikające z obecności w społeczeństwie klasy średniej - charakteryzuje problemy społeczne występujące w Polsce - tłumaczy przyczyny 6

7 19. Naród i społeczeństwo podsumowanie. 20. Sprawdzian wiadomości z działu: naród i społeczeństwo. 21. Po co ludziom państwo? 22. Ustroje polityczne. polskiego społeczeństwa - państwo - państwa federacyjne i unitarne - cechy państwa - funkcje państwa - obywatelstwo - narodowość - państwa demokraty czne, autorytarne i totalitarne - republika - monarchia - system prezydencki, z podręcznika określa dostęp do internetu społeczeństw wybranych państw - wyjaśnia termin: państwo - wymienia cechy państwa rozróżnia terminy: narodowość, obywatelstwo - wskazuje różnicę między monarchią a republiką monarchii i republik - wie, że Polska jest państwem demokratycznym źródłowego przedstawia kwestie związane ze szkolnictwem wyższym w Polsce - określa funkcje państwa państw federacyjnych i unitarnych - przyporządkowuje Polskę do właściwego rodzaju państwa - wymienia nazwy państw demokratycznych, autorytarnych, - wymienia cechy ustroju demokratyczne, autorytarnego i totalitarnego - przedstawia korzyści i zagrożenia, jakie niesie ze sobą powszechny dostęp do internetu - wskazuje na mapie państwa federacyjne i unitarne - omawia cechy państwa - przedstawia sposoby uzyskania obywatelstwa polskiego - wyjaśnia pojęcie: repatriacja - wskazuje na mapie państwa demokratyczne, autorytarne i totalitarne - odszukuje na mapie monarchie i republiki - charakteryzuje rolę obywateli w państwie małej liczebności klasy średniej w Polsce - samodzielnie tworzy definicje państwa federacyjnego i unitarnego - - opisuje sposoby powstawania trzech typów ustrojów politycznych - wyjaśnia genezę różnych form rządów - rozpoznaje przywódców 7

8 23. Demokracja. 24. Zalety i wady parlamentarny i mieszany - istota demokracji - demokracja bezpośrednia i pośrednia - prawa i wolności obywatelskie w państwie demokratycznym - zalety i wady demokracji - wyjaśnia istotę demokracji -wyjaśnia terminy: radni, posłowie, referendum zalet i wad demokracji na - rozumie pojęcie: ideologia, kadencja - na podstawie tekstu źródłowego opisuje mechanizmy wpajania społeczeństwu określonej ideologii - odróżnia demokrację bezpośrednią od demokr. Pośredniej zastosowania różnych form demokracji bezpośr. i pośredniej - wymienia przykłady praw przysługujących obywatelom w państwach demokratycznych - na podstawie tekstu źródłowego tłumaczy, czym jest kultura polityczna inicjatywa obywatelska, plebiscyt, konsultacje społeczne - wymienia zalety i wady demokracji demokratycznym, autorytarnym i totalitarnym indoktrynacja, pucz, system prezydencki, parlamentarny i mieszany - tłumaczy, na czym polegają różne rodzaje demokracji - wymienia kategorie praw i wolności obywatelskich - wyjaśnia, w jaki sposób państwo demokratyczne dba o dobro obywateli - uczestniczy w dyskusji na temat stosowania zasad demokratycznych w życiu codziennym - rozróżnia terminy dobro państwa i dobro najważniejszych państw - uzasadnia wyższość demokracji nad innymi ustrojami politycznymi - ocenia znaczenie kultury politycznej dla funkcjonowania państwa demokratycznego - omawia zagrożenia, które wiążą się z 8

9 demokracji. 25. Społeczeństwo obywatelskie. 26. Organizacje pozarządowe. - demokracja większościowa i konstytucyjna - dobro państwa a dobro partii - obywatelstwo - inicjatywa obywatelska i społeczeństwo obywatelskie - formy społecznego protestu - obywatelskie nieposłuszeństwo - organizacje pozarządowe - wolontariat - stowarzyszenia i podstawie wykresu - rozumie, co to jest działanie dla dobra państwa - wyjaśnia termin: obywatelstwo, strajk pracowniczy praw i obowiązków obywatela Polski form udziału obywateli w życiu publicznym wolontariat, organizacja pozarządowa - wskazuje różnice - tłumaczy, jaka jest istota demokracji większościowej i konstytucyjnej - wymienia prawa i obowiązki obywateli RP - tłumaczy, na czym polega istota społeczeństwa obywatelskiego - przedstawia formy udziału obywateli w życiu publicznym - omawia cechy charakteryzujące dobrego obywatela - rozróżnia formy protestu społecznego - rozróżnia trzy sektory życia publicznego - omawia zadania organizacji partii - przedstawia znaczenie współpracy i kompromisu dla funkcjonowania demokracji na podst. tekstu źródłowego - wymienia cechy charakteru, którymi powinien odznaczać się dobry polityk - wymienia cechy, którymi powinny charakteryzować się osoby chcące brać aktywny udział w życiu społecznym weto ludowe, organizacja pożytku publicznego - uczestniczy w dyskusji dotyczącej wpływu obywateli na sprawy ważne dla całego państwa - wskazuje korzyści dla obywatela i społeczeństwa wynikające z pracy istnieniem demokracji większościowej - przedstawia swoją opinię na temat polskiej demokracji - wskazuje sposoby rozwiązania problemów lokalnych i ogólnokrajowych z uwzględnianiem różnych form inicjatywy obywatelskiej - uzasadnia konieczność udziału obywateli w życiu publicznym organizacji non profit działających w najbliższej okolicy 9

10 27. Patologie w państwie demokratyczny m. 28. Powtórzenie wiadomości o państwie. 29. Sprawdzian wiadomości z działu : Państwo. 30. Po co ludziom pieniądze? fundacje - demagogia - populizm -przykłady patologii władzy: korupcja, biurokratyzacja, centralizacja - historia pieniądza - karty płatnicze - konto bankowe - funkcje pieniądza między działalnością fundacji i stowarzyszenia - tłumaczy, na czym polega korupcja, biurokratyzacja korupcji w życiu publicznym - wyjaśnia, jak należy posługiwać się kartą płatniczą - wymienia funkcje pieniądza pozarządowych - przedstawia zasady wolontariatu centralizacja, demagogia, populizm - wskazuje przykłady biurokratyzacji - wymienia patologie władzy - krótko przedstawia historię pieniądza - uczestniczy w dyskusji na temat roli pieniądza w życiu człowieka wolontariuszy - tłumaczy na podst. tekstu źródłowego, jaką rolę odgrywają organizacje non profit - wymienia skutki korupcji - rozpoznaje wystąpienia o charakterze populistycznym - ocenia stosunek Polaków do korupcji przy pomocy danych z wykresu - charakteryzuje funkcje pieniądza - przedstawia pozytywne strony posiadania karty płatniczej - uczestniczy w dyskusji lub debacie na temat sposobów zwalczania patologii władzy - opracowuje szkolną kampanię walki z korupcją - wymienia pozytywne i negatywne skutki nieograniczonego dostępu do pieniędzy - tłumaczy ideę wprowadzenia wspólnej waluty - Euro 10

11 31. ABC gospodarki 32. Ekonomia w moim domu 33. Jestem konsumentem - gospodarka i jej działy - gospodarka centralnie planowana - gospodarka wolnorynkowa - popyt i podaż - równowaga rynkowa - konkurencja i monopol - gospodarstwo domowe - źródła dochodów gospodarstw domowych - budżet domowy - wydatki stałe i zmienne - konsument - prawa konsumenta - obowiązki sprzedawcy - umowa kupnasprzedaży - gwarancja towaru - reklamacja - dochodzenie praw gospodarka popyt, podaż, konkurencja, gospodarstwo domowe - wskazuje różne źródła dochodów w gospodarstwach domowych - potrafi rozróżnić wydatki stałe i zmienne - wyjaśnia, kim jest konsument - wymienia podstawowe prawa konsumenta - charakteryzuje poszczególne działy gospodarki - wyjaśnia, na czym polega gospodarka wolnorynkowa, konkurencja, monopol - wymienia rodzaje gospodarstw domowych - planuje swoje wydatki - podaje sposoby zgłaszania reklamacji gwarancja towaru - wymienia instytucje zajmujące się ochroną praw konsumenta - wskazuje różnicę pomiędzy gospodarką centralnie planowaną i gospodarką wolnorynkową - określa zależność między popytem i podażą - potrafi zaplanować budżet domowy - wyjaśnia, czym są nadwyżka budżetowa i deficyt budżetowy - wyjaśnia, na co należy zwrócić uwagę przy dokonywaniu zakupu towaru - omawia prawa konsumenta i obowiązki sprzedawcy - prawidłowo wypełnia protokół reklamacyjny - charakteryzuje polską gospodarkę koniunktura gospodarcza - analizuje liczebność i rodzaje współczesnych polskich gospodarstw domowych - wymienia zadania rzecznika konsumentów - określa, czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Handlowa 11

12 konsumenta 34. Podatki i budżet państwa. 35. System bankowy. 36. Giełda papierów wartościowych. - idea podatków - rodzaje podatków w Polsce - budżet państwa - system pieniężny - rodzaje banków i ich specyfika - usługi bankowe - reklama usług bankowych - giełda i jej rodzaje - rodzaje papierów wartościowych -specyfika gry na podatki, budżet państwa - uzasadnia potrzebę płacenia podatków - wymienia rodzaje podatków w Polsce waluta, konto bankowe, lokata, kredyt giełda, akcja, obligacja - wie, czym zajmuje się makler - podaje wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Polsce - wskazuje źródła dochodów i wydatków państwa deficyt budżetowy, NIP, PIT, CIT, VAT - wie, czym jest Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej - wyjaśnia prawo popytu i podaży - określa istotę działalności banków indeks giełdowy, hossa, bessa - wskazuje różnice między akcjami a - charakteryzuje rodzaje podatków w Polsce - oblicza wysokość podatku dochodowego płaconego przez obywatela - tłumaczy, na czym polega zjawisko szarej strefy - wyjaśnia, co wpływa na tworzenie systemu pieniężnego państwie - wymienia zadania NBP i RPP - określa, jakie czynniki kształtują prawo popytu i podaży - omawia rolę reklamy w sektorze bankowym - opisuje, na czym polega praca maklera i gra na giełdzie - na podst. tekstu źródłowego ocenia - opisuje sposoby pokrywania deficytu budżetowego - ocenia skalę podatkową obowiązującą w Polsce na tle innych państw - przedstawia własne propozycje inicjatyw, które mogłyby być finansowane z dochodów państwa - wskazuje szanse i zagrożenia wynikające z korzystania z różnorodnych usług bankowych - porównuje i ocenia jakość usług bankowych - prezentuje ofertę wybranych banków internetowych - odszukuje w Internecie informacje o wynikach indeksów giełdowych - przedstawia zasady 12

13 37. Ożywienie gospodarcze i kryzys. 38. Mój udział w życiu gospodarczym utrwalenie wiadomości. giełdzie - warunki rozwoju gospodarczego państwa - przyczyny kryzysu gospodarczego - wpływ władz państwowych na rozwój gospodarczy - produkt krajowy brutto i inne wskaźniki gospodarcze: produkt narodowy, produkt krajowy brutto na osobę - wyjasnia pojęcia: inflacja, produkt krajowy brutto, produkt krajowy brutto na osobę - rozumie, na czym polega kryzys gospodarczy obligacjami - wymienia miasta, w których znajdują się największe giełdy papierów wartościowych koniunktura, recesja, - wymienia skutki ożywienia i kryzysu gospodarczego dla obywateli - tłumaczy za pomocą jakich wskaźników można ocenić stan gospodarki korzyści i ryzyko związane z grą na giełdzie - określa czynniki wpływające na ożywienie i kryzys gospodarczy w państwie - wymienia skutki ożywienia i kryzysu gospodarczego dla państwa i przedsiębiorców - odszukuje w rocznikach statystycznych i Internecie informacje o wartości wskaźników stanu gospodarki w Polsce funkcjonowania funduszy inwestycyjnych - ocenia aktualny stan polskiej gospodarki - porównuje obecny stan polskiej gospodarki z sytuacją gospodarczą w innych krajach Unii Europejskiej - wskazuje na szanse i zagrożenia wynikające z ingerencji władz państwowych w gospodarkę danego kraju 13

14 Wymagania na ocenę celującą Uczeń: samodzielnie zdobywa wiedzę ze źródeł pozapodręcznikowych, prezentuje ją na lekcjach interesuje się aktualną sytuacją polityczną, społeczną i gospodarczą w Polsce wykazuje postawy aktywności społecznej na forum miasta, gminy, powiatu przygotowuje projekty edukacyjne na wybrane tematy przygotowuje samodzielne prezentacje, wystąpienia na forum klasy Agata Kurowska-Kacprzak 14

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

VIII. Kapitał społeczny

VIII. Kapitał społeczny VIII. Kapitał społeczny 270 Wersja robocza Wprowadzenie Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę dla

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE * Rozdział II CELE

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo