Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Katowice,

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety PO KL: VI VIII IX Rynek pracy otwarty dla wszystkich Regionalne kadry gospodarki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

3 Działania/Poddziałania: Priorytet VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych; Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

4 Działanie/Poddziałania: Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Przewidywanie zmiany gospodarczej;

5 Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie/Poddziałania: Upowszechnienie uczenia się dorosłych: Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych, Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji;

6 Premiowanie określonych typów wsparcia lub grup docelowych W ramach poszczególnych konkursów stosowane są kryteria pozwalające elastycznie reagować na potrzeby regionalnego rynku pracy

7 Premiowanie określonych typów wsparcia lub grup docelowych Przykłady: W konkursach wprowadzono kryteria strategiczne (przyznające dodatkowe punkty dla ocenianego projektu), mające przyczynić się do skutecznego eliminowania stereotypów oraz poprawy sytuacji zawodowej przedmiotowej grupy społecznej: Co najmniej 50% grupy docelowej w projekcie stanowią osoby w wieku 50+ (Priorytet VI); Grupę docelową projektu w co najmniej 60% stanowią osoby należące do grupy wiekowej 50+ (Priorytet IX) oraz w ramach projektu zastosowano wsparcie dostosowane do potrzeb i specyfiki grupy docelowej (Priorytet VIII); Projekt skierowany jest w 50% do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 50 roku życia, dla których zaplanowano działania obejmujące adekwatny wybór instrumentów wsparcia, uwzględniający specyficzne potrzeby tej grupy docelowej oraz możliwości zatrudnienia, wynikające z analizy przeprowadzonej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do IOK i ponownie zweryfikowanej/ zaktualizowanej na etapie rekrutacji w trakcie trwania projektu (Priorytet VI); Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 60% osoby w wieku lata. Jednocześnie co najmniej 50% osób z ww. grupy otrzyma środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe (Priorytet VI); Projekt skierowany jest w co najmniej 70% do osób powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), przy czym wsparcie zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej (Priorytet VI PWP);

8 Premiowanie określonych typów wsparcia lub grup docelowych Osoby powyżej 50 roku życia są grupą społeczną doświadczającą szczególnych trudności związanych z utrzymaniem zatrudnienia. Osoby te charakteryzuje niska motywacja do podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych. Możliwości zatrudnieniowe bezrobotnych powyżej 50 roku życia ogranicza także często niski poziom wykształcenia. W przypadku zagrożenia utratą pracy osoby powyżej 50 roku życia doświadczają największych trudności w znalezieniu nowego zatrudnienia. Objęcie wsparciem tej grupy uczestników oraz zaoferowanie zindywidualizowanego podejścia pozwala racjonalnie zaplanować ścieżkę zatrudnienia i kariery zawodowej starszych pracowników.

9 Zobowiązanie do osiągnięcia wyznaczonych efektów (kryterium dostępu) Przykład (Priorytet VI): W przypadku projektów adresowanych do osób pozostających bez zatrudnienia/ osób bezrobotnych projekt zakłada: ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 45% - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych dla osób w wieku lat- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40% dla osób w wieku lata wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35% dla osób niepełnosprawnych wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 20% dla osób długotrwale bezrobotnych wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%

10 Efekty Priorytet VI: Udział w projekcie zakończyło ponad 10 tys. osób (6 tys. K i 4 tys. M), w tym ponad tysiąc sto osób (500 K i ponad 600 M) otrzymało bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Priorytet VIII: Udział w projekcie zakończyło ponad 6 tys. osób (ponad 3 tys. K i prawie 3 tys. M).

11 Dobre praktyki Dobre praktyki osoby 45+, 50+ zrealizowane w ramach działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

12 Projekt własny WUP w Katowicach Kompetencje na miarę potrzeb Projekt zrealizowany (od 1 lutego 2010 r. do r. ) w ramach Poddziałania PO KL, skierowany do zatrudnionych mieszkańców woj. śląskiego w wieku powyżej 50 roku życia. Wsparciem objęto 200 osób 73 proc. kobiet i 23 proc. mężczyzn

13 Projekty WUP w Katowicach Kompetencje na miarę potrzeb Głównym celem przedsięwzięcia skierowanego do 200 osób pracujących z woj. śląskiego w wieku powyżej 50 roku życia było utrzymanie i wydłużenie aktywności zawodowej poprzez kompleksowe wsparcie doradczo-szkoleniowe. Formy wsparcia w ramach projektu: doradztwo indywidualne (tzw. jobcoaching) 200 (147 K i 53 M); szkolenia z zakresu języka angielskiego (certyfikat TELC) -141 osób (109 K i 32 M) uzyskało certyfikat; szkolenia komputerowe (ECDL, ECDL e-citizen, ECDL Advanced) - zakończyło 190 os. (57 os. e-citizen, 114 os. ECDL Core/Start oraz 19 os. ECDL Advance); specjalistyczne szkolenia zawodowe - skorzystało 180 K/M w ramach 33 obszarów tematycznych; warsztaty cywilizacyjne 177 K/M; szkolenia interpersonalne 130 K/M.

14 Dodatkowe kryteria i rekrutacja Poziom wynagrodzenia brutto (pracownika) poniżej PLN. Data zakończenia edukacji formalnej przed rokiem Niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje w kontekście zdiagnozowanych potrzeb językowych i informatycznych. Stopień motywacji. Poziom wykształcenia. Punkty rekrutacyjne : Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Tychy.

15 Projekt E-sprawni Zrealizowany w ramach poddziałania PO KL (Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych) przez gliwicką firmę UX Systems projekt obejmował swym zasięgiem grupę osób niepełnosprawnych z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku lata (kryterium strategicznym był wiek powyżej 50 roku życia) mieszkających lub pracujących w Zabrzu. Formy wsparcia: budynek, w którym odbywały się szkolenia bez barier i blisko przystanków komunikacyjnych, osobne stanowisko, materiały szkoleniowe i podręczniki dla każdego uczestnika, ko-trener wspierający uczestników ćwiczeń, trener dla niesłyszących, posługujący się językiem migowym, dla niewidzących oprogramowanie udźwiękowiające, kurs e-citizen dla początkujących, kurs- ECDL Start zakończony egzaminem.

16 Rezultaty projektu Osoby starsze nauczyły się podstawowych danych: jak włączyć i wyłączyć sprzęt, jak korzystać z drukarki, skanera czy myszki. Poznały funkcjonowanie podstawowego edytora tekstu oraz korzystanie z poczty elektronicznej i internetu. Dzięki umiejętnościom komputerowym mają szanse na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Mają kontakt ze swoimi dziećmi i wnukami poprzez Skype'a, Facebooka czy inne portale społecznościowe. Potrafią znaleźć rozkład jazdy autobusów i pociągów, uczą się planowania tras przejazdu. Potrafią odnaleźć swojego lekarza i zarejestrować się. W internecie przeglądają strony poświęcone osobom niepełnosprawnym oraz strony z zakresu ofert i pośrednictwa pracy.

17 Projekt Pro 45 program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia Zrealizowany (od do ) w ramach działania 6.2 PO KL przez Centrum Przedsiębiorczości w Woli, skierowany do mieszkańców miasta Tychy i powiatu bieruńskolędzińskiego po 45 roku życia. Spośród 50 uczestników 38 założyło działalność gospodarczą. Formy wsparcia: - szkolenia i doradztwo nt. zakładania firmy, - podstawy e-biznesu, księgowości elektronicznej, szkolenia miękkie (autoprezentacja, motywacja, pokonywanie stresu), - dotacje do wysokości 40 tys. zł, - wsparcie pomostowe podstawowe (6 miesięcy) i przedłużone ( 12 miesięcy).

18 Projekt Droga do zatrudnienia Projekt zrealizowany ( od ) w ramach poddziałania POKL przez firmę brytyjską A4e, Oddział w Polsce skierowany do osób nieaktywnych zawodowo (w tym długotrwale bezrobotnych i w trudnej sytuacji na rynku pracy) z Zabrza i Świętochłowic. Na 420 uczestników projektu 169 przekroczyło 45 rok życia. Formy wsparcia: -szkolenia miękkie (podniesienie samooceny, przełamanie bariery finansowo-psychologicznej, przeciwdziałanie wyobcowaniu w środowisku lokalnym), -nawiązanie kontaktów z pracodawcami i stworzenie bazy ofert pracy, -nawiązanie ściślejszych kontaktów z powiatowymi urzędami pracy w Zabrzu i Świętochłowicach oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej (przejęcie najtrudniejszych do aktywizacji podopiecznych, komplementarność wsparcia), -utworzenie i wyposażenie Centrum Pracy w obu miastach (oferta staży, zatrudnienia, zdobycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, monitoring sytuacji osób podejmujących którąś z ofert aktywizacji przez okres 3 miesięcy po zakończeniu projektu).

19 Produkt projektu: Centrum Pracy Placówki powstałe w Zabrzu i Świętochłowicach, w celu pokierowania działaniami podopiecznych, w tym i tych w wieku 50 plus, dla których zwykły telefon do pracodawcy był wyzwaniem. Uczestnicy projektu wspomagani działaniami szkoleniowymi, przy pomocy finansowo-logistycznej rozpoczęli poszukiwanie pracy. Do dyspozycji mieli stworzony w projekcie Bank Ofert Pracy, do którego zgłaszało swoje pracownicze potrzeby 273 pracodawców lokalnych. Oferty, źródła danych, możliwość kontaktów telefonicznych, pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych wszystko to było dostępne w Centrach Pracy, które dodatkowo oferowały mamom możliwość zajęcia się dziećmi w ognisku wyposażonym w sprzęt, zabawki i materiały dydaktyczne. Opiekunowie osób zależnych na czas trwania szkoleń zawodowych i zajęć na terenie Centrum Pracy mogli skorzystać z pomocy w opiece. Z tego zwłaszcza wsparcia korzystały osoby starsze, mające pod opieką współmałżonków lub obłożnie chorych rodziców czy rodzeństwo w podeszłym wieku.

20 Dziękuję za uwagę Zespół ds. Promocji i Informacji Telefon:

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PORADNIK CZŁOWIEK najlepsza inwestycja ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Informacje zawarte poniżej stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę?

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Anna Block Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Podręcznik dla użytkowników produktu innowacyjnego opracowanego w ramach projektu JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2013 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo