WYMIANA INFORMACJI O WIERZYTELNOŚCIACH SPRZEDANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMIANA INFORMACJI O WIERZYTELNOŚCIACH SPRZEDANYCH"

Transkrypt

1 WYMIANA INFORMACJI O WIERZYTELNOŚCIACH SPRZEDANYCH

2 Spis Treści 1. Istota zagadnienia Cel dokumentu Sprzedaż portfela wierzytelności innemu bankowi Sprzedaż wierzytelności firmie windykacyjnej lub funduszowi sekurytyzacyjnemu Warunki efektywnej wymiany informacji Efekty wymiany informacji o wierzytelnościach sprzedanych Zagadnienia dodatkowe

3 ISTOTA ZAGADNIENIA Handel wierzytelnościami, będący najmłodszym segmentem rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, rozwija się na dużą skalę od 2005 roku, przy czym w ostatnich latach rozwój ten jest bardzo dynamiczny. Według szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 1 : w Polsce wystawianych jest na sprzedaż rocznie ok portfeli wierzytelności, z czego największy segment stanowią portfele bankowe; skłonność banków do zlecania windykacji należności lub sprzedaży portfeli wierzytelności będzie rosła; zjawisko to będzie determinowane głównie poprzez rosnące zadłużenie gospodarstw domowych oraz stosunkowo wysoką szkodowość portfeli. Przeprowadzone przez BIK analizy w oparciu o dane zawarte w bazie SI BIK Klient Indywidualny wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że sprzedaż wierzytelności nie została odzwierciedlona w bazie w 40% przypadków. Z punktu widzenia Banku / SKOKu oznacza to brak pełnych informacji dla właściwej oceny ryzyka kredytowego. Ponadto szacujemy, że historia blisko 30% wierzytelności sprzedanych nie może być prezentowana na raportach kredytowych w związku z nieprzekazaniem do BIK informacji o przesłankach uprawniających do przetwarzania danych po wygaśnięciu zobowiązania. Warto zaznaczyć, że około 65% tych wierzytelności wykazywało opóźnienia w spłacie trwające dłużej niż 60 dni, w tym ponad 60% posiadało zaległości w wysokości przekraczającej 200 zł. SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI FIRMIE WINDYKACYJNEJ LUB FUNDUSZOWI SEKURYTYZACYJNEMU W przypadku sprzedaży wierzytelności firmie windykacyjnej, głównym celem Banku jest zwykle uwolnienie od tzw. złych długów - kredytów będących w sytuacji nieregularnej. Podobny cel może być realizowany poprzez sprzedaż wierzytelności funduszowi sekurytyzacyjnemu, przy czym należy wspomnieć, iż w tym przypadku transakcja może dotyczyć także kredytów spłacanych terminowo. Warto mieć jednak na uwadze, że nawet jeżeli bieżąca obsługa zadłużenia nie budzi zastrzeżeń, to nie stanowi to gwarancji terminowej spłaty zobowiązania w przyszłości. Istotne jest zatem stworzenie warunków umożliwiających kontynuowanie wymiany informacji o sprzedanych wierzytelnościach i dbałość o to, by informacje o niesolidnych dłużnikach i ich zobowiązaniach podlegały wymianie między wierzycielami. Możliwy, pożądany obieg informacji o wierzytelnościach sprzedawanych zaprezentowany został w postaci poniższego modelu. Firma windykacyjna / Fundusz Sekurytyzacyjny BIG CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest zaprezentowanie oraz upowszechnienie wśród Banków dobrych praktyk w zakresie wymiany informacji o wierzytelnościach sprzedanych. Opisane rozwiązania obejmują przypadki sprzedaży wierzytelności: innemu bankowi, firmie windykacyjnej, funduszowi sekurytyzacyjnemu. Zaprezentowane zostały mechanizmy dostępne obecnie, jak również planowane do wdrożenia w przyszłości. W materiale poruszono dodatkowo kwestię przekazywania do BIK informacji o wierzytelnościach przeniesionych do ewidencji pozabilansowej. BIG InfoMonitor BANK Model zakłada wymianę danych zarówno w ramach systemu bankowego, jak i poza nim. Warte podkreślenia jest, że to BANK, którego wierzytelności podlegają sprzedaży, jest inicjatorem tej wymiany. Funkcjonowanie modelu opiera się na założeniu, że podjęte zostały stosowne działania umożliwiające wymianę informacji (WARUNKI EFEKTYWNEJ WYMIANY INFORMACJI). SPRZEDAŻ PORTFELA WIERZYTELNOŚCI INNEMU BANKOWI BIK Jeżeli nabywcą wierzytelności jest inny Bank, zalecany jest każdorazowo kontakt z Biurem Informacji Kredytowej celem uzgodnienia trybu przekazania informacji o wierzytelnościach będących przedmiotem transakcji. Zależnie od indywidualnej sytuacji, BIK zaproponuje taki sposób przekazania informacji o sprzedanych wierzytelnościach, który zapewni kontynuację historii kredytowej sprzedanych wierzytelności oraz dalszy obieg informacji. 1 Na podstawie: Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, Październik 2010! Sprzedaż wierzytelności powoduje wygaśnięcie zobowiązania dłużnika wobec dotychczasowego wierzyciela, jednak dzięki dostępnemu systemowi wymiany informacji oraz obowiązującym rozwiązaniom prawnym, nie musi to oznaczać utraty informacji o historii płatności tej wierzytelności i dalszych jej losach. 4 5

4 WARUNKI EFEKTYWNEJ WYMIANY INFORMACJI KROK 1 KROK 2 KROK 3 - bez zgody Klienta, zgodnie z art. 105a ust. 3 ustawy Prawo bankowe Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody. Dopełnienie warunku informacyjnego Udostępnienie informacji o sprzedaży wierzytelności uczestnikom systemu wymiany informacji Podejmowanie działań zapewniających wymianę informacji o niesolidnych dłużnikach Bank powinien przekazać do BIK / zaktualizować informację w polach: Przekazanie do BIK informacji o wystąpieniu przesłanek określonych w art. 105a ust. 3 prawa bankowego pole Wskaźnik na Udostępnianie Danych po Wygaśnięciu Zobowiązania wartość 00 (Warunki spełnione) Mechanizmy obecnie dostępne w BIK pole Szczególny Status Rachunku wartość 06 (Dług odsprzedany) Zwiększanie wrażliwości nabywców wierzytelności na potrzebę wymiany danych o nierzetelnych dłużnikach Gdy to możliwe, stosowanie w umowach z nabywcami wierzytelności klauzul zobowiązujących ich do przekazywania danych do biur informacji gospodarczej Wskaźnik na Udostępnianie Danych po Wygaśnięciu Zobowiązania wartość 00 oznacza, że spełnione zostały przesłanki do przetwarzania danych po wygaśnięciu zobowiązania bez zgody Klienta Zgoda Klienta na Udostępnianie Danych po Wygaśnięciu Zobowiązania wartość 00 oznacza, że zgoda została udzielona Zgoda Ogólna Klienta na Przetwarzanie i Udostępnianie Danych Przekazanie do BIK informacji o zgodzie Klienta na przetwarzanie danych pole Zgoda Klienta na Udostępnianie Danych po Wygaśnięciu Zobowiązania wartość 00 (Zgoda udzielona) Rozwiązania planowane do wdrożenia w BIK Wprowadzenie nowego statusu płatności 0S oznaczającego sprzedaż wierzytelności Szczególnie pożądanym jest przekazywanie danych do BIG InfoMonitor z uwagi na współpracę tego biura z BIK i możliwość przekazania przez BIK Bankom wyników z przeszukania BIG InfoMonitor w raporcie kredytowym wartość 00 oznacza, że zgoda została udzielona W rezultacie przekazania wskazanych wartości w powyższych polach, dane o zobowiązaniu po jego wygaśnięciu będą prezentowane na Raportach BIK w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Należy przy tym podkreślić, że szczególnie istotny dla zapewnienia przetwarzania informacji o rachunku jest Wskaźnik na Udostępnianie Danych po Wygaśnięciu Zobowiązania. Wypełnienie tego pola daje możliwość przetwarzania informacji o rachunku nawet w sytuacji odwołania zgody na przetwarzanie danych przez Klienta. pole Zgoda Ogólna Klienta na Przetwarzanie i Udostępnianie Danych wartość 00 (Zgoda udzielona) Warto pamiętać, że w przypadku braku powyższych przesłanek, dane o zobowiązaniach wygasłych mogą być przetwarzane wyłącznie w celach stosowania metod statystycznych.! KROK 1 Dopełnienie warunku informacyjnego jest pierwszym, koniecznym warunkiem efektywnej wymiany informacji. Oznacza przekazanie informacji do BIK o możliwości przetwarzania danych po wygaśnięciu zobowiązania. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami w tym zakresie, przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania jest możliwe: Wystąpienie przez Bank do BIK z żądaniem usunięcia danych dotyczących rachunków, które zostały sprzedane na rzecz innego podmiotu powoduje, że zostają one na trwale utracone i nie będą prezentowane na Raportach BIK. Co więcej, po usunięciu danych dotyczących wierzytelności sprzedanych nie mogą być one przetwarzane również w celu stosowania metod statystycznych. - za zgodą Klienta, stosownie do art. 105a ust. 2 ustawy Prawo bankowe 2 Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą, z zastrzeżeniem ust. 3, przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana. 2 ustawa Prawo bankowe oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn.zm.) 6 7

5 KROK 2 Udostępnienie informacji o sprzedaży wierzytelności uczestnikom wymiany informacji jest drugim koniecznym krokiem efektywnej wymiany informacji dotyczących sprzedanych wierzytelności w ramach sektora bankowego. Wystąpienie w Raporcie BIK informacji o sprzedaży wierzytelności powinno oznaczać, że ocena zdolności kredytowej i analiza ryzyka kredytowego Kredytobiorcy powinna być bardziej wnikliwa. Przekazanie przez Bank danych o sprzedaży wierzytelności powinno być dokonane z wykorzystaniem niżej opisanych zasad. EFEKTY WYMIANY INFORMACJI O WIERZYTELNOŚCIACH SPRZEDANYCH Postępowanie zgodnie z opisanymi krokami zapewnia dostęp do informacji wszystkim uczestnikom rynku i każdy z nich może czerpać wymierne korzyści biznesowe wynikające z wymiany przedmiotowych danych. Rozwiązania dostępne obecnie Pole Szczególny Status Rachunku Przekazanie wartości 06 w tym polu oznacza, że dług został odsprzedany. Rachunek powinien zostać zamknięty w statusie: - 00, gdy wierzytelność spłacana była bez opóźnień lub - 0U, gdy sprzedaż dotyczyła wierzytelności obsługiwanej nieterminowo, z saldem należności równym kwocie niespłaconej przez Klienta na dzień sprzedaży wierzytelności. Rozwiązania planowane do wdrożenia Pole Status Płatności Rachunku Przekazanie wartości 0S w tym polu oznacza, że wierzytelność została sprzedana. Status 0S będzie mógł występować po każdym statusie płatności rachunku, co sprawi, że w ten sposób będzie można oznaczyć sprzedaż każdej wierzytelności, także wierzytelności obsługiwanej terminowo. Status ten będzie statusem zamykającym. Zapewnienie ciągłości historii kredytowej Umożliwienie Klientom budowania pozytywnej historii kredytowej Prawidłowa ocena wiarygodności płatniczej klienta Dostęp do informacji o klientach niesolidnych Poprawa jakości i wzrost wiarygodności danych pozyskiwanych w formie raportów KROK 3 Podjęcie działań umożliwiających kontynuację wymiany informacji o niesolidnych dłużnikach jest trzecim pożądanym warunkiem efektywnej wymiany informacji o wierzytelnościach sprzedanych. Spełnienie tego warunku oznacza wymianę danych o wierzytelnościach sprzedanych pomiędzy wierzycielami wtórnymi (nabywcami wierzytelności), wierzycielami spoza sektora bankowego i Bankami za pośrednictwem biur informacji gospodarczej (BIG). Należy podkreślić, że przedmiotem przetwarzania w BIG będą tzw. informacje negatywne, dotyczące dłużników, którzy dopuścili się zwłoki w spłacie zobowiązań. Pozyskanie tych informacji przed podjęciem decyzji o udzieleniu finansowania, może uchronić wierzyciela przed potencjalną stratą finansową. Ograniczanie ryzyka działalności Podejmowanie trafnych decyzji biznesowych Zmniejszanie strat kredytowych Wykorzystanie dostępnych rozwiązań prawnych, umożliwiających nabywcom wierzytelności firmom windykacyjnym i funduszom sekurytyzacyjnym - przekazywanie informacji o nierzetelnych płatnikach do biur informacji gospodarczej, zapewni dostęp do tych danych szerokiemu kręgowi wierzycieli, w tym także Bankom. Ważne jest zatem, aby Bank podkreślał istotę dostępu do przedmiotowych informacji podczas rozmów prowadzonych z potencjalnymi nabywcami wierzytelności. Uzasadnione jest, aby klauzule umowne zapewniające obieg informacji o niesolidnych dłużnikach stanowiły element negocjowania warunków sprzedaży wierzytelności przez Banki firmom windykacyjnym czy funduszom sekurytyzacyjnym. Należy zwrócić uwagę na korzyści wynikające z przekazywania danych o niesolidnych dłużnikach przez wierzycieli wtórnych do BIG InfoMonitor należącego do Grupy BIK. Współpraca w ramach Grupy BIK umożliwia udostępnienie Bankowi wyniku z przeszukania baz BIG InfoMonitor bezpośrednio w raporcie kredytowym Biura Informacji Kredytowej. Warto podkreślić także, że przekazując informacje o niesolidnych dłużnikach do biur informacji gospodarczej firma windykacyjna / fundusz sekurytyzacyjny, zwiększa swoje szanse na odzyskanie nabytych wierzytelności. Dłużnik, którego dane figurują w BIG, może napotkać na utrudnienia w korzystaniu z różnego rodzaju usług, przez co wykazuje wyższą motywację do spłaty zadłużenia. 8 9

6 ZAGADNIENIA DODATKOWE WIERZYTELNOŚCI PRZENIESIONE DO EWIDENCJI POZABILANSOWEJ W związku z sygnałami z sektora bankowego dotyczącymi wątpliwości w zakresie wymiany informacji o wierzytelnościach przenoszonych do ewidencji pozabilansowej oraz występowaniem przypadków zamykania takich rachunków, przedstawiamy dobre praktyki i zasady przekazywania do BIK informacji o tego typu wierzytelnościach.! Przeniesienie wierzytelności do ewidencji pozabilansowej nie oznacza wygaśnięcia zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela. W celu odzwierciedlenia w BIK rzeczywistego statusu takiej wierzytelności: rachunek powinien być raportowany jako zobowiązanie aktywne, informacja o stanie rachunku powinna być cyklicznie przekazywana we wsadach informacyjnych, po spłacie, przedawnieniu lub umorzeniu zobowiązania rachunek powinien zostać zamknięty w statusie odpowiednio 0O (Odzyskany) lub 0U (Umorzony). Rozwiązanie planowane do wdrożenia - W polu Szczególny Status Rachunku dotychczasowa nazwa wartości kodu 08 zostanie zmieniona z Wniosek o upadłość na Zobowiązanie przeniesione na konto pozabilansowe. Głównym powodem wdrożenia powyższego rozwiązania jest umożliwienie oznaczania wierzytelności przeniesionych do ewidencji pozabilansowej w celu prezentowania tej informacji na Raportach BIK. Udostępnienie dodatkowej informacji o szczególnym statusie rachunku pozwoli odbiorcom Raportów BIK na prawidłową interpretację historii takich zobowiązań i właściwą ocenę wiarygodności kredytowej Klientów. Dla zapewnienia pełnej funkcjonalności nowego rozwiązania konieczne jest pozostawienie rachunku w statusie otwartym do czasu spłaty, przedawnienia lub umorzenia wierzytelności oraz cykliczna aktualizacja informacji o rachunku. W przypadku tych Banków i SKOKów, które z przyczyn technologicznych nie mogą przekazywać do BIK informacji o aktualnym stanie rachunków przeniesionych do obsługi pozabilansowej we wsadach informacyjnych, użycie nowej wartości kodu będzie uzasadniało brak aktualizacji danych. 10

7 WSZELKIE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

Wiarygodność finansowa - co możesz zyskać? Kolejna strona

Wiarygodność finansowa - co możesz zyskać? Kolejna strona Wiarygodność finansowa - co możesz zyskać? Kolejna strona Informacje podstawowe Powstanie BIK: Październik 1997 r. Akcjonariusze 10 banków oraz Związek Banków Polskich Podstawa prawna utworzenia BIK Art.

Bardziej szczegółowo

Zakres informacyjny przekazywany w Informacji Ustawowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól

Zakres informacyjny przekazywany w Informacji Ustawowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól System wymiany informacji międzybankowej SI BIK - Klient Indywidualny Zakres informacyjny przekazywany w Informacji Ustawowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Poniższy materiał sporządzony został

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać?

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Małgorzata Bielińska Biuro Informacji Kredytowej S.A. Warszawa, 4 grudnia 2015 r. BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ Powstanie BIK: październik 1997 r. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot.

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. DOLiS-[ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA CO MOŻESZ ZYSKAĆ? WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA CO MOŻESZ ZYSKAĆ? BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ Powstanie BIK: październik 1997 r. Akcjonariusze: 10 banków oraz Związek Banków Polskich. Podstawa prawna utworzenia BIK: art. 105 ust.

Bardziej szczegółowo

Historia rynku wierzytelności w Polsce. Determinanty rynku usług windykacji. Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności

Historia rynku wierzytelności w Polsce. Determinanty rynku usług windykacji. Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce 1 2 3 4 5 6 Historia rynku wierzytelności w Polsce Podział rynku windykacji Determinanty rynku usług windykacji Otoczenie konkurencyjne Statystyki

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

Zapoznałem/łam się z klauzula informacyjną BIK i BIG

Zapoznałem/łam się z klauzula informacyjną BIK i BIG Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW ODZYSKUJ

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność finansowa - co możesz zyskać? Kolejna strona

Wiarygodność finansowa - co możesz zyskać? Kolejna strona Wiarygodność finansowa - co możesz zyskać? Kolejna strona Realizacja Programu Współpraca z organizacjami studenckimi Certyfikowane szkolenia e-learningowe dla studentów Wykłady tematyczne prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym

Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym Wiarygodność finansowa co możesz zyskać? Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ Powstanie BIK: październik

Bardziej szczegółowo

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Niniejszy przewodnik został przygotowany w celu ułatwienia odczytania

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ I GOSPODARCZEJ W POLSCE

SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ I GOSPODARCZEJ W POLSCE Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N A Ń S K I E J Nr 58 Organizacja i Zarządzanie 2012 Magdalena OLECHNOWICZ * SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ I GOSPODARCZEJ W POLSCE W artykule

Bardziej szczegółowo

SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA. System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym

SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA. System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym SI BIK Przedsiębiorca ramy prawne Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.Nr 140 poz.939 z poźn. zmianami) Art.105 ust.

Bardziej szczegółowo

Wycena portfela wierzytelności przeterminowanych z perspektywy inwestora. V Bankowe Forum Wierzytelności Kwiecień 2014

Wycena portfela wierzytelności przeterminowanych z perspektywy inwestora. V Bankowe Forum Wierzytelności Kwiecień 2014 Wycena portfela przeterminowanych z perspektywy inwestora V Bankowe Forum Wierzytelności Kwiecień 2014 Sytuacja rynkowa Poziom kredytów nieregularnych (NPL) nadal wyższy niż w UE, a nasycenie kredytów

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność finansowa - co możesz zyskać? Kolejna strona

Wiarygodność finansowa - co możesz zyskać? Kolejna strona Wiarygodność finansowa - co możesz zyskać? Kolejna strona Score Hunter Lubisz zbierać punkty i rywalizować? Chcesz dowiedzieć się jak chronić swój tożsamość? Zastanawiasz się czy wiarygodność to Twoja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

System międzybankowej wymiany informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców SI BIK PRZEDSIĘBIORCA

System międzybankowej wymiany informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców SI BIK PRZEDSIĘBIORCA System międzybankowej wymiany informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców Spis Treści 1. Wprowadzenie...4 2. Zakres informacyjny SI BIK Przedsiębiorca... 4 3. Zakres danych na Raporcie z SI BIK Przedsiębiorca...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

Jak naprawić swoją historię kredytową

Jak naprawić swoją historię kredytową Jak naprawić swoją historię kredytową Opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni - negatywna adnotacja w BIK Jeśli zdarzyło Ci się spóźnić ze spłatą raty kredytu, a opóźnienie przekroczyło 30 dni, w BIK pojawi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym - WK WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć z nazwą i siedzibą banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Moduł szkoleniowy 4. dla nowych rynków projektów PEE

Moduł szkoleniowy 4. dla nowych rynków projektów PEE Moduł szkoleniowy 4. dla nowych rynków projektów PEE Finansowanie PEE Projekt Transparense PREZENTACJA MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I. Podstawowe informacje na temat umów o poprawę efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WIELKOPOLSKA 2 Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WIELKOPOLSKA 2 Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WIELKOPOLSKA 2 Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF Wypełnia ECDF Data wpływu Numer wniosku Uwaga: */ niepotrzebne skreślić, I. DANE WNIOSKODAWCY: NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO*: SIEDZIBA/ADRES

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Spółdzielczego Banku Rozwoju. (obowiązuje od r.)

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Spółdzielczego Banku Rozwoju. (obowiązuje od r.) Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Spółdzielczego Banku Rozwoju (obowiązuje od 08.08.2018 r.) Sierpień, 2018 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Instrukcja przenoszenia rachunków

Bardziej szczegółowo

WZÓR PHU JAN KOWALSKI. Raport z Rejestru Zapytań z dnia 26.05.2014 godz. 12:51. Podsumowanie informacji o udostępnionych raportach

WZÓR PHU JAN KOWALSKI. Raport z Rejestru Zapytań z dnia 26.05.2014 godz. 12:51. Podsumowanie informacji o udostępnionych raportach PHU JAN KOWALSKI REGON 161902189 Raport z Rejestru Zapytań z dnia 26.05.2014 godz. 12:51 Podsumowanie informacji o udostępnionych raportach Ilość raportów udostępnionych na Twój temat w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu? Odpowiedź jest prosta! Wspólnie z BIK budować swoją historię kredytową.

Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu? Odpowiedź jest prosta! Wspólnie z BIK budować swoją historię kredytową. CZĘŚĆ PIERWSZA CO TO JEST BIK? Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w Polsce instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościwo-Kredytowym (SKOK-om) dane na temat wszelkich

Bardziej szczegółowo

PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW

PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Banku Spółdzielczym w Halinowie - WK Bank Spółdzielczy w Halinowie Oddział/Filia WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Będzinie

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Będzinie Bank Spółdzielczy w Będzinie Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Będzinie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczym w Rzeszowie

Wyciąg z Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczym w Rzeszowie Wyciąg z Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczym w Rzeszowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Wyciąg z Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy w Augustowie

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy w Augustowie INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy w Augustowie Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, w związku z art. 59b ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura

Bardziej szczegółowo

Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami. Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami. Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Kilka faktów dotyczących zadłużenia Polaków 42 41 40 mld

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Bank Spółdzielczy Grupa BPS Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WZÓR 2 700 PLN. 2 700 FIRMA XYZ szczegóły. Dane gospodarcze ujawnione przez BIK i ZBP na podstawie upoważnienia, oraz dane pozyskane z innych baz.

WZÓR 2 700 PLN. 2 700 FIRMA XYZ szczegóły. Dane gospodarcze ujawnione przez BIK i ZBP na podstawie upoważnienia, oraz dane pozyskane z innych baz. PHU JAN KOWALSKI 8428939118 REGON 161902189 Raport o Przedsiębiorcy z dnia 09.01.2014 godz. 14:04 Informacje gospodarcze z bazy BIG InfoMonitor Podsumowanie informacji gospodarczych spełniających warunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raciborzu ZASADY PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RACIBORZU

Bank Spółdzielczy w Raciborzu ZASADY PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RACIBORZU Bank Spółdzielczy w Raciborzu ZASADY PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RACIBORZU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Zasady przenoszenia rachunków

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, w związku z art. 59b ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST BIK? BIK = UNIKALNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O RZETELNOŚCI KREDYTOWEJ

CO TO JEST BIK? BIK = UNIKALNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O RZETELNOŚCI KREDYTOWEJ CO TO JEST BIK? Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w Polsce instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo Kredytowym (SKOK-om) dane na temat wszelkich zobowiązań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST BIK? BIK = UNIKALNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O RZETELNOŚCI KREDYTOWEJ

CO TO JEST BIK? BIK = UNIKALNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O RZETELNOŚCI KREDYTOWEJ CO TO JEST BIK? Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w Polsce instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościwo Kredytowym (SKOK-om) dane na temat wszelkich zobowiązań

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW dane osoby upoważnionej do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM Bank Spółdzielczy w Łosicach Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka gotówka dla Firm WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Do umowy zawartej po 1 stycznia 2013

Do umowy zawartej po 1 stycznia 2013 Do umowy zawartej po 1 stycznia 2013 (zaznaczenie właściwego oświadczenia woli i jego podpisanie jest warunkiem niezbędnym dla dalszego procesowania Państwa wniosku) 1. Przekazanie przez Mercedes-Benz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. DOLiS/DEC-673/13 Dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Bieczu KLAUZULE INFORMACYJNE I KLAUZULE ZGÓD KREDYTY I GWARANCJE (PORĘCZYCIEL)

Bank Spółdzielczy w Bieczu KLAUZULE INFORMACYJNE I KLAUZULE ZGÓD KREDYTY I GWARANCJE (PORĘCZYCIEL) KLAUZULE INFORMACYJNE I KLAUZULE ZGÓD KREDYTY I GWARANCJE (PORĘCZYCIEL) KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIECZU Załącznik Nr 3 Do Uchwały Zarządu Nr 36/Z/2018 Bank Spółdzielczy w Bieczu informuje

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swoją historię kredytową

Zbuduj swoją historię kredytową Krzysztof Nyrek Zbuduj swoją historię kredytową Niniejszy ebook jest wartością prywatną. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie, w jakiej została

Bardziej szczegółowo

Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Zgierzu

Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Zgierzu Załącznik nr 7 do Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Zgierzu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Grybowie

Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Grybowie Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Grybowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Windykacji

System Obsługi Windykacji System Obsługi Windykacji Wersja 3.0 1 Przeznaczenie systemu System Obsługi Windykacji przeznaczony jest dla dużych banków i funduszy pożyczkowych. Pozwala na zautomatyzowanie procesu windykacji zarówno

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W NIEDRZWICY DUŻEJ ODDZIAŁ W... OSOBA FIZYCZNA

WNIOSEK KREDYTOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W NIEDRZWICY DUŻEJ ODDZIAŁ W... OSOBA FIZYCZNA Załącznik nr 01 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz.i WNIOSEK KREDYTOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W NIEDRZWICY DUŻEJ ODDZIAŁ W... I. Wnioskodawca* / Wnioskodawcy* WNIOSKODAWCA I: OSOBA FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik klienta po Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej

Przewodnik klienta po Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Przewodnik klienta po Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej ZAKRES INFORMACYJNY PRZEKAZYWANY W RAPORCIE PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych segmentów i pól

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 7 do Instrukcji przenoszenia rachunków płatniczych WYCIĄG Z INSTRUKCJI PRZENOSZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy wyciąg z

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy o Programie FairPay

Kompendium wiedzy o Programie FairPay Kompendium wiedzy o Programie FairPay Celem Programu FairPay jest zbieranie i udostępnianie Informacji Pozytywnych o wszystkich przedsiębiorcach, instytucjach i konsumentach, którzy terminowo wywiązują

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. do Umowy Ramowej dotyczącej Transakcji Skarbowych z Klientem niebędącym Konsumentem. Cześć I - Karta Informacyjna

Załącznik 1. do Umowy Ramowej dotyczącej Transakcji Skarbowych z Klientem niebędącym Konsumentem. Cześć I - Karta Informacyjna Załącznik 1 do Umowy Ramowej dotyczącej Transakcji Skarbowych Cześć I - Karta Informacyjna Dane Klienta (nazwa, adres) Dane osoby reprezentującej Klienta (imię i nazwisko) Nr CIF:... 1. Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI* WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa Oddział/Filia.. (adres) (wypełnia Bank) data przyjęcia wniosku nr z rejestru. data decyzji. nr umowy. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych Załącznik nr 1 do Zasad stosowania klauzul informacyjnych administratora danych osobowych Klient indywidualny/instytucjonalny* Posiadacz rachunku, wnioskodawca PRP Wniosek o formularz informacyjny/ofertę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka gotówka dla Firm WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Klauzula informacyjna administratora danych osobowych Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE LIMITU W RACHUNKU ROR

WNIOSEK O UDZIELENIE LIMITU W RACHUNKU ROR WNIOSEK O UDZIELENIE LIMITU W RACHUNKU ROR NR RACHUNKU PESEL Imię i nazwisko Wnioskodawca I Wnioskodawca II / Współmałżonek II imię Wiek Imiona rodziców Data urodzenia Miejsce urodzenia Seria, numer, data

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONSUMENCIE TREŚĆ ZAPYTANIA O KONSUMENTA INFORMACJA NEGATYWNA - SUMA ZOBOWIĄZAŃ INFORMACJA POZYTYWNA - SUMA ZOBOWIĄZAŃ.

RAPORT O KONSUMENCIE TREŚĆ ZAPYTANIA O KONSUMENTA INFORMACJA NEGATYWNA - SUMA ZOBOWIĄZAŃ INFORMACJA POZYTYWNA - SUMA ZOBOWIĄZAŃ. Strona 1 z 7 RAPORT O KONSUMENCIE Identyfikator Klienta: 1917000902 Identyfikator Jednostki Organizacyjnej Klienta: 1917000902 Identyfikator Użytkownika Klienta: USER01108 Identyfikator Użytkownika InfoMonitora:

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm.

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm. WNIOSEK O UDZIELE KREDYT ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O PODWYŻSZE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O OBNIŻE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW dane osoby upoważnionej

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONSUMENCIE WZÓR

RAPORT O KONSUMENCIE WZÓR RAPORT O KONSUMENCIE WZÓR Identyfikator Klienta: 1917000902 Identyfikator Jednostki Organizacyjnej Klienta: 1917000902 Identyfikator UŜytkownika Klienta: USER01111 Identyfikator UŜytkownika BIG InfoMonitor:

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 100 PLN. 1 100 FIRMA XYZ szczegóły

WZÓR 1 100 PLN. 1 100 FIRMA XYZ szczegóły Dokument tożsamości CLD460381 Raport o Konsumencie z dnia 11.04.2014 godz. 13:17 Informacje gospodarcze w bazie BIG InfoMonitor Podsumowanie informacji gospodarczych spełniających warunki Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz danych klienta wnioskodawca współ-wnioskodawca poręczyciel

Formularz danych klienta wnioskodawca współ-wnioskodawca poręczyciel Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 143/2012 Zarządu Banku z dnia 31.12.2012r. Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczenie znakiem X odpowiednich informacji w polach wyboru. W przypadku wątpliwości podczas

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bank Spółdzielczy w Łosicach Bank Spółdzielczy w Łosicach Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO UNIA BIZNES

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO UNIA BIZNES BANK SPÓŁDZIELCZY W RÓŻANIE Grupa BPS 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO UNIA BIZNES Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zawarcie umowy leasingu operacyjnego - CZEŚĆ A1

Wniosek o zawarcie umowy leasingu operacyjnego - CZEŚĆ A1 Wniosek o zawarcie umowy leasingu operacyjnego - CZEŚĆ A1 Wnioskowane parametry leasingu wartość przedmiotu netto zł na okres m-cy czynsz inicjalny wykup % % nabycie zwrotny Leasingobiorca działalności/

Bardziej szczegółowo

Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności. 12 maja 2016 r.

Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności. 12 maja 2016 r. Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności 12 maja 2016 r. Agenda Skala problemów wybrane statystyki Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC PBS

WNIOSEK O WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC PBS WNIOSEK O WYDA KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC PBS A. Dane personalne wnioskodawcy A.1 Dane personalne współkredytobiorcy Imię Nazwisko Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie Nazwisko rodowe matki Imię

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie rachunków płatniczych Formularz informacyjny - dla Klientów Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Przenoszenie rachunków płatniczych Formularz informacyjny - dla Klientów Banku Spółdzielczego w Brodnicy Przenoszenie rachunków płatniczych Formularz informacyjny - dla Klientów Banku Spółdzielczego w Brodnicy Postanowienia ogólne 1 Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Kielcach

Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Kielcach Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Kielcach Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Zasady przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych. Przez przeniesienie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 18 sierpnia 2009 r. DOLiS/DEC 825/09 dot. DOLiS-440-748/08 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA INFORMACYJNA CROSS LOAN DLA WNIOSKUJĄCYCH O POŻYCZKĘ I POŻYCZKOBIORCÓW Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

KLAUZULA INFORMACYJNA CROSS LOAN DLA WNIOSKUJĄCYCH O POŻYCZKĘ I POŻYCZKOBIORCÓW Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i KLAUZULA INFORMACYJNA CROSS LOAN DLA WNIOSKUJĄCYCH O POŻYCZKĘ I POŻYCZKOBIORCÓW Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

K A T A R Z Y N A K O C H A N I A K U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W K R A K O W I E

K A T A R Z Y N A K O C H A N I A K U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W K R A K O W I E UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA KONSEKWENCJE REGULACJI DLA ZJAWISKA WŁĄCZENIA FINANSOWEGO K A T A R Z Y N A K O C H A N I A K U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W K R A K O W I E NOWA REGULACJA UPADŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWCH INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Warmiński Bank Spółdzielczy. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ

WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ Załącznik nr 1 do Instrukcji restrukturyzacji ekspozycji kredytowych w Regionalnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej im. Św. B Alberta w Szczytnie WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ Numer członkowski

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie 1.01. 30.06.2015 Struktura Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI poręczeń Załącznik Nr 30 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach (Pieczęć Wnioskodawcy) ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH

Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA (ZBYWCA): Nazwa

Bardziej szczegółowo

Poręczasz kredyt hipoteczny? Sprawdź, o czym musisz pamiętać

Poręczasz kredyt hipoteczny? Sprawdź, o czym musisz pamiętać Poręczasz kredyt hipoteczny? Sprawdź, o czym musisz pamiętać Pięć lat po ślubie Anna i Adam J. uchodzili za dobrze sytuowaną parę. Mieli własne, trzypokojowe mieszkanie, on dobrze zarabiał, a ona zajmowała

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Biuro Informacji Kredytowej CO TO JEST BIK?

Biuro Informacji Kredytowej CO TO JEST BIK? Biuro Informacji Kredytowej CO TO JEST BIK? Przeczytaj, w jaki sposób buduje się Twoja historia finansowa i co warto monitorować w BIK. Sprawdź, co wpływa na Twoją ocenę punktową i jak banki interpretują

Bardziej szczegółowo