System międzybankowej wymiany informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców SI BIK PRZEDSIĘBIORCA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System międzybankowej wymiany informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców SI BIK PRZEDSIĘBIORCA"

Transkrypt

1 System międzybankowej wymiany informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców

2 Spis Treści 1. Wprowadzenie Zakres informacyjny SI BIK Przedsiębiorca Zakres danych na Raporcie z SI BIK Przedsiębiorca Zastosowanie Raportów z SI BIK Przedsiębiorca Jak wdrożyć SI BIK Przedsiębiorca w banku Informacje dodatkowe

3 1. Wprowadzenie Biuro Informacji Kredytowej S.A., świadczy usługi informacyjne dla banków i SKOK-ów na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo Bankowe. System Informacji BIK Przedsiębiorca stanowi kolejny etap rozwoju oferty BIK, koncentrującej się dotychczas na wymianie informacji kredytowej o osobach fizycznych w Systemie Informacji BIK Klient Indywidualny, który jest z powodzeniem wykorzystywany przez sektor bankowy w Polsce. Doświadczenia uzyskane w czasie tworzenia i eksploatacji SI BIK Klient Indywidualny umożliwiły stworzenie i zaprezentowanie Państwu SI BIK Przedsiębiorca, który zapewnia wymianę informacji o zobowiązaniach finansujących prowadzoną przez podmioty działalność gospodarczą. Integracja w banku danych o zobowiązaniach pochodzących z SI BIK Klient Indywidualny i SI BIK Przedsiębiorca umożliwi łączną ocenę wiarygodności i zdolności klienta występującego w dwóch rolach jako konsumenta spłacającego kredyty konsumpcyjne oraz przedsiębiorcę korzystającego z kredytów gospodarczych. Będzie się to wiązało z możliwościami o wiele bardziej precyzyjnej oceny ryzyka, również w segmencie kredytów detalicznych i mieszkaniowych. SI BIK Przedsiębiorca oferuje możliwości związane z: pozyskaniem danych o historii kredytowej przedsiębiorców oraz innych podmiotów, możliwością monitorowania sytuacji dłużników oraz udzielonych kredytów, pozyskaniem informacji gospodarczych poprzez dostęp do bazy danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor (ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, /Dz. U. Nr 50, poz.424/), możliwością weryfikacji dokumentów w Systemie Dokumenty Zastrzeżone. 2. Zakres informacyjny SI BIK Przedsiębiorca Podstawową funkcjonalnością SI BIK Przedsiębiorca jest dostęp do informacji o przeszłych i aktualnych zobowiązaniach kredytowych zaciąganych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rolników, spółki osobowe, spółki kapitałowe oraz inne jednostki organizacyjne. Banki przy ocenie ryzyka kredytowego dokonują analizy wiarygodności kredytowej nie tylko wnioskodawców, ale także osób/ podmiotów będących dostawcami zabezpieczeń. SI BIK Przedsiębiorca umożliwia składanie zapytań o podmioty w różnych relacjach do udzielanego zobowiązania. Dopuszczalne relacje podmiotu do zobowiązania kredytowego w SI BIK Przedsiębiorca: główny kredytobiorca, współkredytobiorca, przystępujący do długu, poręczyciel / gwarant. Dane zasilające z banku (wsad informacyjny do SI BIK Przedsiębiorca dane podstawowe): dane rachunku (zadłużenie, transze, zabezpieczenia), dane podmiotów związanych z rachunkiem (współkredytobiorcy, poręczyciele), dane osób powiązanych z podmiotem (właściciel, współwłaściciele), informacje dotyczące klasyfikacji branżowej. SI BIK Przedsiębiorca zasilany jest na dwa sposoby: poprzez okresowe wsady informacyjne zawierające dane o rachunkach kredytowych, wraz z danymi o podmiotach powiązanych z tymi rachunkami oraz danymi o osobach reprezentujących te podmioty, poprzez dane przekazywane w zapytaniu zawierające, m.in.: dane z wniosku o produkt kredytowy wraz z danymi o podmiotach powiązanych z tymi rachunkami, osobami reprezentującymi podmioty. Przykładowe typy Raportów z SI BIK Przedsiębiorca: Raport o Podmiocie bezpośrednio związanym z Wnioskiem (główny kredytobiorca, poręczyciel, przystępujący do długu), Raport monitorujący przedsiębiorcę. 3. Zakres Danych na Raporcie z SI BIK Przedsiębiorca Raporty oferowane poprzez SI BIK Przedsiębiorca zawierają następujące informacje: Dane identyfikacyjne klienta Dane te pozwalają zidentyfikować podmiot/osobę, o którą bank wystąpił z zapytaniem, jak również pozwalają porównać informacje zawarte we wniosku klienta z informacjami istniejącymi w bazie BIK. Dane sumaryczne Zawierają one całościowy i syntetyczny układ danych dotyczących zobowiązań klienta, podsumowania kwot kredytów przeliczonych na walutę PLN, bieżących kwot do spłaty i sald zaległości, stanów rachunków, liczbę zapytań banków o podmiot/osobę. Historia kredytowa (BIORK Baza Informacji o Rachunkach Kredytowych) Historia kredytowa zawiera dane o realizacji zobowiązań kredytowych przez klienta w trakcie spłaty. Prezentowana jest tu m.in. wartość początkowego zobowiązania oraz obecnego/końcowego zadłużenia wraz ze wszystkimi ewentualnymi opóźnieniami, jak również z sytuacją rachunku w danym okresie. Historia zapytań (BIOZ Baza Informacji o Zapytaniach)* Historia zapytań zawiera informacje zawarte we wnioskach kredytowych składanych w banku przez klienta. Przekazywane dane (w formie zapytania kredytowego) informują o tym: kiedy, w jakim celu, o jaką kwotę i w jakim charakterze klient występował z wnioskiem o kredyt. Komunikaty specjalne Raporty zawierają także komunikaty i ostrzeżenia mogące mieć wpływ na decyzję kredytową, np. gdy przedkładane przez klienta dokumenty zostały zarejestrowane w Systemie Dokumenty Zastrzeżone. Informacje gospodarcze pochodzące z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor Informacje gospodarcze generowane są jeśli na zapytaniu wybrana została opcja złożenia zapytania o klienta do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. W zdecydowanej większości informacja uzyskiwana będzie dotyczyła niewywiązywania się przez klienta ze zobowiązań z tytułu m.in. umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostawy energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych, wody, telewizji kablowej i satelitarnej, alimentów. Zdarzyć się mogą jednak przypadki udostępnienia przez BIG InfoMonitor informacji o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań przez klienta, która do BIG InfoMonitor zgłaszana jest na wniosek klienta. *W raportach zawarte sa zapisy z baz BIOZ i BIORK. Jeśli dotyczą banku składającego zapytanie to mają odniesienie do konkretnej jednostki banku, która te dane przekazała. Jeżeli zapisy BIOZ lub BIORK pochodzą z innego banku, wtedy dane identyfikacyjne banku, z którego dane pochodzą nie są ujawniane. 4 5

4 4. Zastosowanie raportów z SI BIK Przedsiębiorca Dzięki szerokiemu zakresowi informacyjnemu Raporty generowane przez SI BIK Przedsiębiorca mogą być z powodzeniem wykorzystane w procesie kredytowym. Raporty kredytowe, związane z ubieganiem się przez dany podmiot o kredyt, znajdą swoje zastosowanie w procesach sprzedaży produktów bankowych, a także kreowania polityki sprzedażowej banku. Z kolei Raporty monitorujące z powodzeniem zapewnią dane niezbędne do nadzoru nad kredytami już udzielonymi, gwarantując utrzymanie wysokiego poziomu posiadanych informacji. Poniżej zamieszczono przykładowe zależności pomiędzy wykorzystaniem poszczególnych typów Raportów: Pełna i zagregowana informacja w formie raportów kredytowych i monitorujących to: wsparcie przy rzetelnej ocenie zdolności i wiarygodności przedsiębiorców, zwiększenie efektywności procesu kredytowania (wsparcie w analizie i strukturyzacji transakcji, eliminacji transakcji niepożądanych), uproszczenie procedur związanych z procesem analizy wniosków i podejmowaniem decyzji kredytowych (wpływ na zmniejszenie kosztów procesu kredytowego), precyzyjne określenie strategii w obrębie usług i produktów dla określonego segmentu klientów, rozwój wewnętrznych systemów oceny ryzyka w bankach, możliwość zdiagnozowania chęci opuszczenia banku przez klienta (rosnąca liczba zapytań o danego klienta w bazie zapytań). Podstawowe rodzaje raportów systemu SI BIK Przedsiębiorca PRODUKT Zakres informacyjny Obszary możliwego zastosowania Ocena ryzyka kredytowego, przygotowanie oferty i podjęcie decyzji kredytowej Raport kredytowy (dla nowych klientów) Raport monitorujący (dla już obsługiwanych klientów) dane identyfikacyjne podmiotu, informacje o otwartych i zamkniętych rachunkach kredytowych aktualne informacje o zobowiązaniach i ich obsłudze, historia kredytowa łącznie z informacją o defaultach informacje o składanych przez firmę wnioskach kredytowych dane z bazy BIG InfoMonitor - negatywne zdarzenia płatnicze w sektorze przedsiębiorstw weryfikacja informacji o stanie aktualnego zadłużenia i jego obsłudze uzyskanie informacji o historii kredytowej i sytuacji płatniczej podmiotu Proces kredytowy Zarządzanie relacjami z klientami Cross-selling Zyskowność Klientów si bik Przedsiębiorca Pozyskiwanie nowych Klientów rozwój produktów Inne działania bankowe (sprzedaż krzyżowa, segmentacja klientów, itp.) weryfikacja celowości rozwoju współpracy w ramach innych produktów oferowanych w ramach grupy bankowej ocena potrzeb kredytowych firmy w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty (działania sprzedażowe) wykorzystanie informacji z raportu do wewnętrznej segmentacji portfela klientów w banku wykorzystanie informacji z raportu monitorującego do oceny ryzyka odejścia klienta z banku wykorzystanie informacji z monitoringu zachowań klienta w sektorze finansowym do konstrukcji zindywidualizowanej oferty lub konstrukcji nowych produktów w ramach grupy bankowej rozwój systemów oceny ryzyka 5. Jak wdrożyć SI BIK Przedsiębiorca w banku Monitorowanie klienta i obsługi transakcji Restrukturyzacja i windykacja monitoring regulowania zobowiązań kredytowych w innych instytucjach finansowych monitoring przestrzegania przez klienta warunków umowy kredytowej (np. nie zaciągania zobowiązań bez zgody banku) monitoring regulowania zobowiązań kredytowych w innych instytucjach finansowych informacja o toczących się procesach restrukturyzacyjnych i windykacyjnych w innych instytucjach finansowych Ponadto, każdy uczestnik SI BIK Przedsiębiorca ma możliwość oddzielnego skorzystania z Raportów z SI BIK Klient Indywidualny dotyczących właściciela firmy lub osób z nią powiązanych w sytuacji, gdy w ocenie banku jest to niezbędne do oceny ryzyka kredytowego. Informacje te mogą być przydatne przy ocenie ryzyka i monitoringu klientów z grupy małych przedsiębiorców i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W celu wdrożenia Systemu w banku konieczne jest podjęcie działań w następujących obszarach: międzybankowej wymiany informacji pomiędzy bankiem a BIK obejmuje ono realizację takich procesów wymiany informacji, jak: przekazywanie danych z portfela kredytowego banku do SI BIK Przedsiębiorca (proces zasilania baz BIK danymi pochodzącymi z systemów banku), składanie zapytań o klientów i otrzymywanie o nich raportów kredytowych z SI BIK Przedsiębiorca. dostosowanie w banku procedur i procesów oceny oraz monitorowania ryzyka kredytowego, w tym zamieszczenie stosownych klauzul w umowach - wymagane jest podjęcie przez bank działań takich, jak: określenie wewnętrznego popytu na dane o zobowiązaniach przedsiębiorców i informacji ich opisujących, zaprojektowanie sposobów wykorzystania produktów SI BIK Przedsiębiorca w banku, przygotowanie i wdrożenie w banku odpowiednich procedur, dostosowanie regulaminów, wniosków, umów, procesów oceny, kontroli ryzyka kredytowego, itp. 6 7

5 Przykładowa lista poszczególnych działań banku związanych z przystąpieniem do SI BIK Przedsiębiorca Wdrożenie w banku procesu zasilania baz BIK S.A. danymi banku Obligatoryjność realizacji poszczególnych działań 1. Podpisanie umowy na analizę danych testowych w systemie testowo-treningowym Zalecane 2. Korzystanie z platformy BIK wspomagającej analizę danych testowych na miejscu w banku Zalecane 3. Przygotowanie i przekazanie do BIK wsadów testowych Zalecane b). wybór i wdrożenie odpowiednich dla banku rozwiązań i kanałów składania zapytań o klientów i pozyskiwania raportów z SI BIK Przedsiębiorca. Możliwe rozwiązania to: dostęp do Systemu poprzez WEB; pozyskiwanie raportów z BIK na tej zasadzie nie wymaga ze strony banku realizacji dodatkowych rozwiązań IT i polega na wykorzystaniu dostępu do SI BIK Przedsiębiorca za pośrednictwem przeglądarki internetowej, dostęp do Systemu poprzez połączenie CPU-CPU; rozwiązanie to służy do obsługi masowej wymiany danych i polega na automatycznym przekazywaniu zapytań i raportów pomiędzy systemami banku i BIK; taki model wymiany wymaga wdrożenia przez bank odpowiednich rozwiązań technicznych, 4. Analiza przez BIK jakości danych rzeczywistych banku przekazanych dla celów testowych Konieczne 5. Podpisanie umowy z BIK na wymianę danych w SI BIK Przedsiębiorca Konieczne 6. Wdrożenie procesu zasilania Systemu danymi wsadowymi banku Konieczne 7. Szkolenia w zakresie przygotowania wsadów i analizy raportów o błędach zwracanych przez BIK Zalecane Schematy obu możliwości dostępu do Systemu BANK ZAPYTANIE BIK 8. Przygotowanie i przekazanie przez bank danych produkcyjnych do Systemu Konieczne Dostosowanie w banku procedur oceny ryzyka i monitorowania przedsiębiorców 9. Szkolenie BIK dotyczące rodzajów zapytań do Systemu, rodzajów raportów BIK, zakresu informacji zwracanych na raportach Zalecane (*) przy budowie rozwiązań przez bank, konieczność zachowania elastyczności w zakresie niektórych komponentów (np. wartości słownikowe, obligatoryjność pól) ZAPYTANIE RAPORTY 10. Określenie wewnętrznego popytu na informacje o przedsiębiorcach Zalecane RAPORTY WEB 11. Przygotowanie się do korzystania z raportów BIK. Wprowadzenie odpowiednich zmian w procedurach i procesach banku Wdrożenie dostępu poprzez WEB (składanie zapytań o klientów i otrzymywanie o nich raportów z BIK) Konieczne 12. Szkolenia BIK w zakresie korzystania z Systemu poprzez WEB Zalecane, jeśli ten dostęp wybrano 13. Uruchomienie dostępu WEB Konieczne, jeśli ten dostęp wybrano Zapytania: CPU-CPU (*) Serwer WEB c). podpisanie z BIK umów o wymianę danych w Systemie. Raporty: kredytowe monitorujące Wdrożenie dostępu w trybie CPU-CPU (składanie zapytań o klientów i otrzymywanie o nich raportów z BIK) 14. Szkolenia w zakresie korzystania z SI BIK Przedsiębiorca w trybie CPU-CPU Zalecane, jeśli ten dostęp wybrano 15. Realizacja dostępu CPU-CPU w banku Konieczne, jeśli ten dostęp wybrano 16. Uruchomienie połączenia CPU-CPU z BIK Konieczne, jeśli ten dostęp wybrano 1. Wdrożenie procesów międzybankowej wymiany informacji poprzez SI BIK Przedsiębiorca wymaga ze strony banku podjęcia działań takich, jak: a). implementacja procesu zasilania baz BIK danymi o przedsiębiorcach, pochodzącymi z portfela banku, 2. W jaki sposób BIK wspiera banki we wdrożeniu Systemu? BIK oferuje różnego rodzaju wsparcie banków dotyczące procesu przystąpienia do SI BIK Przedsiębiorca: Usługi doradcze w zakresie wdrożenia w banku SI BIK Przedsiębiorca W ramach tych usług BIK oferuje bankom wsparcie przy mapowaniu pól, analizie jakości danych po procesie przemapowania, a także udostępnia opracowaną przez siebie aplikację do przekładania tabel z danymi generowanymi z systemów danego banku na format i zakres danych wsadowych, wymaganych przez BIK. Większość banków, które przystąpiły lub przystępują do wymiany danych w Systemie korzysta lub skorzystała z tego wsparcia. W przypadku kompleksowych rozwiązań informatycznych BIK współpracuje z dostawcami oprogramowania systemów operacyjnych i księgowych banków, w obszarze określenia zakresu wymiany danych. Ogólny schemat procesu zasilania SYSTEMY BANKOWE RAPORTY Z PRZETWARZANIA DANYCH NOŚNIK FIZYCZNY Ogólny schemat opisujący wsparcie BANK SYSTEMY BANKOWE mapowanie danych analiza jakości danych, aplikacje automatyzujące procesy przetwarzania danych na potrzeby wymiany z BIK szkolenia i konsultacje BIK RAPORTY Z PRZETWARZANIA DANYCH SFTP NOŚNIK FIZYCZNY walidacja danych analiza jakości wsadu STT PRZEDSIĘBIORCA RAPORTY Z PRZETWARZANIA DANYCH SFTP 8 9

6 Dostęp do środowiska testowo-szkoleniowego Wsparcie pozwala bankom m.in. na szkolenie pracowników banku w zakresie obsługi Systemu a w szczególności obsługi aplikacji WEB, składania za jej pośrednictwem zapytań do Systemu oraz otrzymywania i interpretacji otrzymanych raportów. Dostęp do materiałów szkoleniowych w formie e-learningu Umożliwia pracownikom banków zapoznanie się z funkcjonalnościami Systemu i przygotowanie do jego obsługi. Szkolenia z Interfejsu WEB (dostęp do Systemu poprzez aplikację WEB) Są to szkolenia z zakresu obsługi aplikacji pozwalającej bankom na bezpośrednie składanie zapytań do SI BIK Przedsiębiorca oraz otrzymywanie z niego raportów. Taki dostęp do Systemu nie wymaga ze strony banku realizacji rozwiązań IT i pozwala na natychmiastowe korzystanie z produktów Systemu. Szkolenia w zakresie przygotowania wsadów i analizy raportów o błędach zwracanych przez BIK Usługi doradcze w zakresie wdrożenia dostępu CPU-CPU BIK oferuje bankom wsparcie we wdrożeniu dostępu w trybie CPU-CPU do Systemu. Wsparcie to dotyczy takich działań, jak: mapowanie pól, wdrożenie systemów i aplikacji mających na celu automatyzację w banku pozyskiwania danych z BIK, włączenia produktów BIK w procesy oceny i monitorowania ryzyka w banku. Ogólny schemat opisujący wsparcie BIK ZAPYTANIE RAPORTY BANK mapowanie danych aplikacje automatyzujące procesy przetwarzania danych szkolenia i konsultacje 6. Informacje dodatkowe Bankom oferujemy również możliwość korzystania z grupy produktów BIK4Company, pozwalających na szybką i wystandaryzowaną ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta z pełną sprawozdawczością finansową, w przedziale czasowym do 5 okresów sprawozdawczych. Ocena dotyczy podstawowych grup wskaźników finansowych i uwzględnia zróżnicowanie branżowe (wg klasyfikacji PKD) oraz najświeższe informacje z GUS. 10

7 Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Niniejszy przewodnik został przygotowany w celu ułatwienia odczytania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik klienta po Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej

Przewodnik klienta po Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Przewodnik klienta po Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej ZAKRES INFORMACYJNY PRZEKAZYWANY W RAPORCIE PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych segmentów i pól

Bardziej szczegółowo

System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK. Warszawa, październik 2013 r.

System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK. Warszawa, październik 2013 r. System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK Warszawa, październik 2013 r. INFORMACJA FINANSOWA NA TLE RYNKU WYMIANY INFORMACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE Niezbędne minimum dla masowej

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu? Odpowiedź jest prosta! Wspólnie z BIK budować swoją historię kredytową.

Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu? Odpowiedź jest prosta! Wspólnie z BIK budować swoją historię kredytową. CZĘŚĆ PIERWSZA CO TO JEST BIK? Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w Polsce instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościwo-Kredytowym (SKOK-om) dane na temat wszelkich

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU Pasłęk, maj 2013 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r.

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kredytowa (w tym polityka zarządzania ryzykiem koncentracji,

Bardziej szczegółowo

Systemy wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie Patrycjusz Rozpiątkowski

Systemy wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie Patrycjusz Rozpiątkowski Systemy wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie Patrycjusz Rozpiątkowski Szczecin, 1 marca 2013 r. Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Instytucje biorące udział w projekcie www.bik.pl 2 Co możemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

1) Polityka handlowa

1) Polityka handlowa Wprowadzone Uchwałą nr 4/2012 Zarządu Banku z dnia 12.01.2012 roku i zatwierdzona Uchwałą Nr1/2012 Rady Nadzorczej Banku z dnia 17.01.2012 roku 1) Polityka handlowa 1 1. Celem strategicznym w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie. Redakcja naukowa: Lech Kurkliński, Krzysztof Markowski

SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie. Redakcja naukowa: Lech Kurkliński, Krzysztof Markowski SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie Redakcja naukowa: Lech Kurkliński, Krzysztof Markowski SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć. Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Warto wiedzieć. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Warto wiedzieć Dlaczego powstał BIK? Wyobraźmy sobie świat, w którym banki udzielając kredytów, nie sprawdzają danych swoich klientów, ani tego jak wcześniej spłacali oni swoje zobowiązania. Anonimowemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

(FILAR III) III) ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ POLSKIEGO SPÓŁKI OSZCZĘDNOŚCI KASY

(FILAR III) III) ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ POLSKIEGO SPÓŁKI OSZCZĘDNOŚCI KASY ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU (F (FILAR III) III) GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12 UCHWAŁA Nr 183/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wydania Rekomendacji U dotyczacej dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia Kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki. www.cpb.pl

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki. www.cpb.pl Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki www.cpb.pl Informacja gospodarcza - jak to wyglądało kiedyś? www.cpb.pl Informacja gospodarcza - jak to wyglądało

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja U

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja U Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance Warszawa, czerwiec 2014 r. Rekomendacja U Strona 1 z 38 Wstęp Rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo