Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem."

Transkrypt

1 Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. 2) Zgodnie z pkt VI.3 "Działania w zakresie rozwijania kompetencji (...) powinny być prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe, adekwatne do prowadzonych działań, zdobyte poza uczelnią". Czy oznacza to, że działania takie mogą być realizowane przez pracowników uczelni, którzy posiadają także doświadczenie zdobyte na rynku, czy jedynie przez osoby zatrudniane spoza pracowników uczelni? Zapis mówi jednoznacznie o tym, że jeśli dana osoba posiada udokumentowane doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią to może prowadzić zajęcia. Nie ma wykluczenia pracowników uczelni. 3) Czy liczba kształcących się w danej uczelni studentów określona w pkt VI.3.6 jest przewidziana dla całej uczelni (np. Uniwersytet), czy dla podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, takiej jak wydział? Zapis dotyczy całej uczelni. 4) Czy zapis mówiący o maksymalnej wartości projektu dotyczy łącznie wszystkich projektów składanych przez uczelnię, czy tylko jednego? W dokumentacji jest napisane: maksymalna wartość projektu a nie projektów. 5) Jak należy rozumieć wartość projektu (dokumentacja konkursowa pkt. 4). Jeśli na uczelni kształci się ponad studentów, a na wydziale, który ubiega się o finansowanie - studiuje 600 studentów, to o jaką kwotę można wnioskować? Czy stosujemy tutaj prosty przelicznik, liczba studentów objętych programem pomnożona przez wartość jednostkową PLN? Kryterium dotyczy całej uczelni, bez względu na wielkość wydziału mającego realizować projekt. Oznacza to, iż poszczególne wydziały uczelni mogą składać wnioski, każdy na kwotę do 3 mln zł. 6) Zgodnie z dokumentacją konkursową: wartość projektu na jednego uczestnika wynosi PLN. Jaką metodologię wyliczenia należy przyjąć? Czy wystarczy sprawdzić przeliczenie na jednego uczestnika w generatorze wniosków w części IV budżet projektu, pkt 4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika? Tak, na etapie oceny spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji w części IV wniosku o dofinansowanie. 7) Czy działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą prowadzić do uzyskania wszystkich kompetencji łącznie zdefiniowanych w dokumentacji konkursowej: zawodowych, interpersonalnych, w zakresie przedsiębiorczości, analitycznych w

2 środowisku nowoczesnych technologii? Czy mogą dotyczyć tylko kształtowania kompetencji np. w zakresie analitycznych w środowisku nowoczesnych technologii? W dokumentacji na str. 20 wskazano obligatoryjny zakres działań oraz minimalny zakres działań merytorycznych, które mogą być objęte wsparciem. W związku z tym, nie jest konieczna realizacja wszystkich elementów wskazanych w dokumentacji. Wnioskodawca może swobodnie wybierać kompetencje spośród wskazanych w kryterium nr 10. 8) Zarówno obligatoryjna jak i dodatkowa realizacja elementu zakłada współpracę z pracodawcami, natomiast punkt b) daje możliwość współpracy międzynarodowej uczelni w formie podnoszenia jakości kształcenia poprzez udział dydaktyków z zagranicy gdzie nie ma współpracy z pracodawcami. Realizacja elementu współpraca międzynarodowa uczelni w formie podnoszenia jakości kształcenia poprzez udział dydaktyków z zagranicy jest możliwa do zastosowania, lecz nie jest wystarczająca do zrealizowania obligatoryjnego modułu współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia, gdyż projekt powinien obejmować co najmniej dwa elementy wskazane w pkt ) Czy w ramach obligatoryjnego modułu w ramach współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia należy przeprowadzić zarówno staże i praktyki studencki, czy staże lub praktyki studenckie? Można wybrać staże lub praktyki, projekt nie musi obejmować obu typów działań. 10) Czy podnoszenia kompetencji zawodowych następuję tylko w postaci realizacji praktyk (strona 19 punkt A) czy również może być realizowane poprzez uczestnictwo w stażach? W dokumentacji jest mowa o stażach i praktykach zatem jak najbardziej możliwe jest uczestnictwo w stażach. 11) Czy w projektach dopuszcza się zaplanowanie staży zagranicznych? Tak, jest to możliwe. 12) Czy istnieje możliwość złożenia projektu, w którym zaplanowano wyłącznie krótkie formy staży i praktyk np. miesięczne? Tak, mogą być to staże lub praktyki miesięczne. 13) Czy wszyscy uczestnicy muszą pójść na praktyki? Nie wszyscy studenci muszą odbyć staże lub praktyki. 14) Student podczas zajęć dodatkowych w projekcie prototypuje rozwiązania dla problemów biznesowych (produkt bądź usługę) - następnie na stażu uczestniczy w ich rozwiązaniu

3 poprzez wdrożenie konkretnych produktów. Czy wdrażanie na stażu konkretnego rozwiązania problemu firmy/instytucji przez studenta/grupę studentów nie zostanie potraktowane jako pomoc publiczna? We wskazanym przypadku wdrażania opracowanych rozwiązań nie dojdzie do przypadku pomocy publicznej, o ile wdrożenie rozwiązania nie będzie polegało na uczestnictwie studentów w procesie bezpośredniego uzyskiwania dochodów, np. poprzez sprzedaż usługi lub produktu. 15) Czy staże mogą odbywać się zespołowo, jako element wdrażania rozwiązań problemów? Staże mogą obywać się zespołowo. 16) Czy dydaktyk z uczelni zagranicznej nieposiadający doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią może prowadzić warsztaty służące rozwijaniu kompetencji B-D np. warsztaty dot. rozwiązywania problemów lub formułowania wniosków? Każda osoba prowadząca zajęcia prowadzące do uzyskana kompetencji wymienionych w pkt B-D musi posiadać doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. Tym samym, zarówno dydaktycy krajowi, jak i zagraniczni powinni spełniać ten wymóg. Zapisy dokumentacji w tym zakresie nie wykluczają się. 17) W przypadku posiadania doświadczenie zdobytego poza uczelnią, jaki dokument będzie wystarczającym potwierdzeniem posiadania tego doświadczenia? (cv, oświadczenie, itd.). IP nie narzuca formy weryfikacji doświadczenia. To wnioskodawca określa wymogi dotyczące doświadczenia i umiejętności osób realizujących działania, jak również adekwatne formy potwierdzania kwalifikacji. 18) Uczelnia jest w trakcie realizacji projektu z działania dla studiów pierwszego stopnia trybu stacjonarnego na kierunku Finanse i Rachunkowość. Chcielibyśmy złożyć w tym konkursie projekt dotyczący realizacji działań na kierunku Finanse i Rachunkowość, ale na studiach uzupełniających magisterskich (dla drugiego stopnia kierunku FiR nie realizujemy żadnego projektu z POKL). Czy w takiej sytuacji zostanie przez uczelnię spełnione kryterium dostępu nr 9? W przypadku, gdy wsparciem będą objęci inni studenci wnioskodawca może złożyć kolejny projekt w programie. 19) Proszę o informację gdzie można odnaleźć kilkakrotnie przywoływane w załącznikach dane dotyczące najnowszych badań rynku dla "działania dotyczącego kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku) - informacja ta jest niezbędna do poprawnego nazwania "działania kształtowania kompetencji". Przedmiotowe dane zamieszczone są min. na poniższych stronach:

4 Bilans kapitału ludzkiego: Podsumowanie kierunków zamawianych: raport_psdb_final.pdf 20) Co IP rozumie przez określenie pracodawca, zawarte w dokumentacji konkursowej?. Czy muszą to być wyłącznie przedsiębiorstwa, czy staże studenckie mogą być realizowane również w podmiotach publicznych, typu urzędy miast, urzędy gmin, szkoły, szpitale itd., gdyż pewna część kierunków studiów ma taką specyfikę, iż wymusza ona realizację staży w tego typu podmiotach jako potencjalnych pracodawcach i realizacja staży studenckich w firmach nie ma sensu? Pod pojęciem pracodawcy należy przede wszystkim rozumieć przedsiębiorstwo niebędące uczelnią. Mając na uwadze cel konkursu właściwe jest stosowanie pojęcia przedsiębiorcy w rozumieniu gwarantującym, iż wszelkie działania w ramach projektu związane będą z rynkiem pracy. Niemniej jednak realizacja staży w innych miejscach (takich jak podmioty publiczne) jest również dopuszczalna. W takim przypadku wskazane jest przedstawienie we wniosku uzasadnienia braku możliwości czy też bezcelowości odbycia stażu w przedsiębiorstwie. Ocena PKA 1) Czy kierunek, który nie podlegał jeszcze akredytacji, a uzyskał nagrodę 1 mln złoty w konkursie na doskonalenie jakości kształcenia i wdrażanie KRK może być objęty projektem? Zgodnie z zapisami w dokumentacji konkursowej wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, nieposiadająca negatywnej oceny jakości kształcenia na żadnym z kierunku studiów prowadzonym w uczelni. Dodatkowo każdy ze zgłaszanych przez uczelnie do konkursu kierunków studiów musi mieć co najmniej ocenę pozytywną PKA. Brak oceny jest równoznaczny z niespełnieniem kryterium. 2) W przypadku kryterium strategicznego nr 3 IP ma na myśli pozytywną ocenę programową lub instytucjonalną wydziału, na którym jest realizowane kształcenie na danym kierunku, dokonaną przez PKA? Wskazanie na takie rozwiązanie oznaczałoby zamknięcie drogi do objęcia projektami POKL najnowszych, świeżo uruchomionych kierunków (które - jak zakładamy - są najczęściej uruchomiane właśnie dlatego, iż pojawiło się zapotrzebowanie na danych specjalistów na rynku pracy). Kryterium odnosi się do pozytywnej oceny programowej danego kierunku, a nie oceny instytucjonalnej wydziału. 3) Proszę o wyjaśnienie kryterium dostępu nr 3 Dodatkowo każdy ze zgłaszanych przez uczelnie do konkursu kierunków studiów musi mieć co najmniej ocenę pozytywną PKA obecnego konkursu POKL. Czy kierunki, które miały akredytację w roku 2008/2009 i

5 data dzienna tej akredytacji wygasa obecnie (a PKA zapowiedziało wizytację we wrześniu) mogą przystąpić do konkursu? Tj. czy liczy się data roczna czy dzienna akredytacji? Mamy również przypadek, że jeden z kierunków jest już po akredytacji 2013/2014 (przeszła pozytywnie), ale nie ma jeszcze oceny formalnej PKA czy może uczestniczyć w konkursie. W konkursie mogą wziąć udział te kierunki, które posiadają na dzień składania wniosku co najmniej pozytywną ocenę PKA. Procedura przyznawania oceny powinna być zakończona w momencie składania aplikacji. Grupy docelowe 1) Uczelnia chce zrealizować 2 ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia w ten sposób, że jeden rocznik będzie realizowany na ostatnim semestrze studiów a inny rocznik na 6 tj. przedostatnim semestrze studiów. Czy jest to akceptowalne i spełnia warunek wymagań czasowych dotyczących dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia? W dokumentacji jest napisane wprost, że wsparciem mogą być objęte wyłącznie ostatni albo dwa ostatnie semestry, zatem nie jest możliwe objęcie działaniami przedostatniego semestru. Konieczne jest jasne wskazanie w projekcie, że działanie dotyczy ostatniego, bądź dwóch ostatnich semestrów studiów. 2) Proszę o informację czy w wsparcie udzielane w ramach projektu może dotyczyć studentów studiów zaocznych studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich będących na ostatnim lub przedostatnim semestrze studiów? Wsparcie może dotyczyć studentów zarówno studiów dziennych jak i zaocznych. 3) Czy możliwe jest w jednym projekcie objąć wsparciem jednocześnie studentów ostatniego semestru studiów inżynierskich i studiów magisterskich. Tak jest to możliwe. 4) W dokumentacji jest napisane, że projekt musi obejmować swym działaniem wyłącznie ostatni albo dwa ostatnie semestry studiów I stopnia, natomiast nie wynika z dokumentacji, iż muszą to być dwa ostatnie semestry studiów jednego rocznika. Np. w roku akademickim 2014/15 chcemy zrealizować praktyki dla studentów 6 semestru (np. 50 osób) i 7 semestru (np. 50 osób) studiów I stopnia ostatni i przedostatni rok studiów tj. w sumie dwóch roczników studentów w sumie 100 numerów PESEL. Projekt musi obejmować ostatni lub dwa ostatnie semestry studiów (następujące po sobie). W związku z czym nie jest możliwe objęcie działaniami wyłącznie studentów przedostatniego semestru. 5) Czy studenci, którzy obronią pracę dyplomową do 30 czerwca 2015 r. ale podpiszą trójstronną umowę stażową (student uczelnia firma) przed 30 czerwca 2015 r. mogą w

6 ramach projektu już jako absolwenci wziąć udział w stażach w okresie od 1 lipca do 30 września 2015 r.? Tak, bowiem będą oni studentami w trakcie trwania projektu. Wszelkie działania w projekcie muszą zakończyć się do 30 września 2015 r. 6) Czy preferowane w ramach konkursu są kierunki o charakterze nauk ścisłych, czy wsparciem może zostać objęty także inny rozwijany przez uczelnię kierunek np. turystyka. Niniejszy konkurs nie przewiduje preferencji dla konkretnych kierunków studiów. Realizowane projekty powinny służyć realizacji celu, jakim jest pozyskanie przez studentów kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. Dokumentacja konkursowa wskazuje, jakiego rodzaju kompetencje mogą być przedmiotem działań w projekcie. 7) Czy w przypadku, gdy na wydziale realizujemy już projekt z POKL Priorytetu 4.1.1, ale nie jest on przyporządkowany do konkretnego kierunku studiów, lecz wspierani są studenci wydziału, różnych kierunków w różnych obszarach np. staże, szkolenia, praktyki, to czy ten wydział jest wykluczony z możliwości aplikowania o środki w ramach wskazanego wyżej konkursu? Projekt jest realizowany od roku i kończy się w październiku tego roku. Wydział nie jest wykluczony z możliwości aplikowania o środki w ramach konkursu 1/POKL/4.1.1/2014. Proszę jednak pamiętać, że wsparciem mogą być objęci wyłącznie studenci, którzy nie otrzymali wcześniej żadnego wsparcia z innego projektu. 8) Jedno z kryteriów dostępu brzmi: działania dofinansowane w ramach projektu nie mogą dotyczyć studiów prowadzonych w danej uczelni wspieranych z innych projektów EFS w ramach POKL. Proszę o informację zatem czy jeżeli na uczelni były prowadzone studia pomostowe dla pielęgniarek (czyli studia uzupełniające kwalifikacje zawodowe pielęgniarek) - dodam że w ramach priorytetu II POKL czy wówczas możemy ten kierunek studiów i studentów tego kierunku objąć wsparciem. Oczywiście nie będą to te same osoby, gdyż pielęgniarki ze studiów pomostowych są to osoby najczęściej już pracujące zawodowe, a studia pomostowe dają im uzupełnienie kwalifikacji. Czy dobrze rozumiem, że to kryterium dotyczy po prostu kierunku/ów studiów, które zostały otworzone w ramach IV priorytetu POKL? Tak, kryterium dotyczy kierunku/ów studiów, które zostały otworzone w ramach IV priorytetu POKL 9) Proszę o doprecyzowanie zapisu punktu 9) na stronie 19. dokumentacji konkursowej "Działania dofinansowane w ramach projektu nie mogą dotyczyć studiów prowadzonych w danej uczelnie wspieranych z innych projektów EFS w ramach POKL" Czy w tym przypadku IP ma na myśli konkretnego studenta? A może chodzi tu o całe kierunki bezpośrednio objęte wsparciem np. zw. z opracowaniem programu? Wsparciem objęto wtedy kierunek na uczelni - beneficjentem jest uczelnia, a PESEL studenta nie występuje. Co w sytuacji gdy wsparcie realizowane przez biuro karier skierowane było do studentów 15 kierunków, a praktycznie wzięli w nim udział wybrani studenci tych kierunków? Wskazany zapis sugeruje brak możliwości objęcia wsparciem wszystkich studentów.

7 Istotą wskazanego kryterium dostępu nr 9 jest uniknięcie wielokrotnego wspierania zarówno tych samych osób, jak i kierunków instytucjonalnie w zakresie jakim uzyskały już wsparcie. 10) Czy wskazana jest minimalna liczba studentów, których należy objąć wsparciem? Nie, w dokumentacji konkursowej nie wskazano minimalnej liczby uczestników. 11) Uczelnia realizowała projekt, którym objęci byli studenci kierunku zarządzanie. Teraz uczelnia planuje przygotowanie projektu dla tego kierunku. Studenci obecnego II roku nie uczestniczyli w ww. projekcie. Czy szczegółowe kryterium dostępu nr 9 zostanie spełnione? Tak, jest to dopuszczalne. Projekt nie obejmie bowiem tych samych osób, co poprzedni projekt. Realizacja projektu w partnerstwie i sposób wyboru przedsiębiorców 1) Nie jest możliwe wyłonienie przedsiębiorcy do przeprowadzenia u niego staży w myśl ustawy PZP czy zapytania ofertowego z racji braku odpłatności zamówienia. PK wraz z przedsiębiorcą, z którym ma podpisane porozumienie o współpracy, organizuje program stażowy, za co przedsiębiorca nie otrzymuje wynagrodzenia, oprócz wartości pracy stażystów/praktykantów i ew. opieki stażowej/praktykanckiej. Czy IP będzie traktować to jako partnerstwo przy składaniu wniosku? Ta forma współpracy nie jest partnerstwem. Szczegółowe zasady doprecyzowujące pojęcie partnerstwa zawarte są w dokumencie Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą PO KL. IP nie narzuca sposobu realizacji projektu. Natomiast ewentualny wybór przedsiębiorcy powinien być zgodny z przepisami obowiązującymi Państwa jednostkę. 2) Czy dozwolone jest aby w ramach projektu zawiązań partnerstwo szkoły niepublicznej i prywatnej szkoły językowej? Wsparcie skierowane zostanie do studentów uczelni, natomiast szkoła językowa realizować będzie działania dotyczące wzmocnienia kompetencji językowych niezbędnych na rynku pracy (szkolenia z międzynarodową certyfikacją). Tak, tego typu partnerstwo jest możliwe. Proszę jednak pamiętać, że we wniosku należy wskazać wyczerpujące uzasadnienie wyboru partnera (pkt. 3.7 wniosku). 3) Dokumentacja konkursowa nie zakłada obowiązkowej realizacji projektu w partnerstwie z pracodawcami, czy aby spełnić obowiązkowy moduł wymieniony w pkt. III.2 dokumentacji można realizować projekt oparty o przekazanie realizacji zadań w projekcie lub zakup usług w ramach projektu? Tak, partnerstwo nie jest obligatoryjne. Dopuszczalny jest zakup usługi lub przekazanie realizacji zadania.

8 4) Czy zgodnie z regulaminem istnieje obowiązek zawarcia przez uczelnię formalnego partnerstwa z innymi podmiotami? Np. w pkt II.2.2 napisano: "W przypadku projektów partnerskich (krajowych) wymagane jest dodatkowo w części V wniosku o dofinansowanie podpisanie Oświadczenia (...). Ponadto w pkt 2.8 wniosku należy podać dane wszystkich partnerów krajowych (jeżeli występują)". Ponadto, w pkt V.1 w części poświęconej podmiotom uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu jako wnioskodawca wymieniona jest jedynie szkoła wyższa. Wskazywałoby to więc na jedynie opcjonalne składania wniosku w partnerstwie, a nie bezwzględny wymóg. IP nie narzuca sposobu realizacji projektu. To wnioskodawca podejmuje decyzję czy będzie realizował projekt samodzielnie, czy w partnerstwie w rozumieniu Zakresu realizacji projektów partnerskich.... Natomiast wybór przedsiębiorcy powinien być zgodny z przepisami obowiązującymi jednostkę. 5) Mamy na wydziale podpisane umowy współpracy z przedsiębiorcami i chcielibyśmy tych przedsiębiorców zaangażować do realizacji projektu (głównie w kwestii staży) i czy wymagane jest tutaj spełnienia jakichkolwiek procedur formalnych, np.; umowa partnerstwa/zamówienia publiczne? Wnioskodawca musi stosować przepisy nadrzędne czyli pzp lub (w zależności od kwoty) zapytanie ofertowe. Zgodnie z polityką jednostki. 6) Czy dodatkowe zajęcia organizowane z przedsiębiorstwami oraz certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje zawodowe mogą być realizowane na uczelni? Tak, oczywiście powinny odbywać się przy współudziale przedsiębiorców. Kwalifikowalność wydatków 1) Czy stypendium stażowe w wysokości minimalnej pensji krajowej (obecnie 1680 zł brutto) za 40 godzin pracy tygodniowo w ramach stażu lub praktyki będzie uznane przez NCBiR za kwalifikowalne, czy też powinno mieć inną wysokość? IP nie określa wymogów co do wysokości stypendium. Wysokość takiego kosztu będzie podlegała ocenie eksperta na etapie oceny merytorycznej, lecz może być przedmiotem ustalenia dopiero podczas negocjacji. 2) Czy NCBiR uzna jako koszt kwalifikowalny wynagrodzenie opiekuna praktyki/stażu w wysokości 800 zł brutto miesięcznie? IP nie określa wymogów co do wysokości wynagrodzenia opiekuna stażu. Wysokość takiego kosztu będzie podlegała ocenie eksperta, lecz może być przedmiotem ustalenia dopiero na etapie negocjacji. 3) Czy NCBiR uzna jako koszt kwalifikowalny wydatki związane z warsztatami (podnoszącymi kompetencje ujęte na stron. 8 dok. konkursowej) nie ujętymi w programie kształcenia?

9 Tak, o ile wnioskodawca wskaże konieczność ich przeprowadzenia. 4) Co jest wydatkiem kwalifikowalnym w przypadku prowadzenia staży u przedsiębiorców? Lista wydatków kwalifikowalnych została umieszczona w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Zaktualizowana w kwietniu wersja jest obowiązującą w obecnym konkursie. 5) Czy NCBR ma stworzone kategorie kosztów, które w ramach organizacji staży czy praktyk są kwalifikowane (np. opiekun stażystów)? Czy NCBR ma preferencje dotyczące długości trwania stażu/praktyk, jego wymiaru, akceptowalnej kwoty za godzinę pracy stażysty? Do Państwa należy przeprowadzenie analiz, które pozwolą na określenie kwot realnych, które mogą być przeznaczone na dane działania. W zależności od dziedzin oraz rodzaju praktyk kwoty mogą być bardzo różne dlatego IP nie może ich odgórnie narzucić. 6) Czy w projekcie możliwym jest zaplanowanie kosztów pracodawcy przyjmującego studenta na staż? Tak, te koszty są dopuszczalne. 7) Czy w ramach dopuszczalnego progu dla cross-financingu dopuszczalny jest zakup materiałów dydaktycznych (sprzęt multimedialny, oprogramowanie symulator mikroprzedsiębiorstwa itp.) wpływających na kompetencje studentów określone w dokumentacji? Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL cross-financing jest dopuszczalny do wysokości 10 % wartości projektu pod warunkiem uzasadnienia niezbędności zakupu w projekcie. 8) W dokumentacji w części 4 Kryteria strategicznej mowa jest o: wysoko umocowanym w hierarchii uczelni stanowiska odpowiedzialnego za wdrażanie przedsiębiorczości. Czy kryterium uznane zostanie za spełnione, w przypadku gdy na uczelni funkcjonuje biuro karier odpowiedzialne za wdrażanie przedsiębiorczości zgodnie ze strategią rozwoju uczelni? Nie, uczelnia chcąc spełnić kryterium nr 4 musi utworzyć takie stanowisko. Pragnę również zwrócić uwagę, że koszty związane z funkcjonowanie tego stanowiska nie mogą być finansowane w ramach projektu. Kryteria strategiczne 1) Czy premia punktowa za spełnienie kryterium strategicznego nr 1 będzie przyznana w przypadku objęcia wsparciem kilku kierunków studiów, z czego tylko jeden prowadzony jest w całości po angielsku?

10 Tak, będzie to wystarczające. 2) Czy premia punktowa za spełnienie kryterium strategicznego nr 3 dotyczące oceny wyróżniającej Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczy wszystkich kierunków objętych projektem? Tak. Premia punktowa zostanie przyznana tylko projektom, w których wszystkie kierunki będą posiadały wyróżniającą ocenę PKA. 3) Jeżeli na uczelni kształci się: 137 obcokrajowców w pełnym cyklu kształcenia, 50 na podstawie umów bilateralnych (tzw. studia cząstkowe trwające od 1 do 2 semestrów), 228 obcokrajowców z programu ERASMUS (przynajmniej 1 semestr), co w sumie daje 415 studentów, co stanowi 2, 44% ogółu studentów (w roku akademickim 2013/14 kształci się studentów). Czy to oznacza, że Beneficjent spełnia kryterium strategiczne nr 2? Nie, gdyż zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej dotyczącymi kryterium strategicznego nr 2 należy uwzględnić tylko tych studentów, którzy studiują w pełnym cyklu kształcenia.

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan 1 Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan Lp. Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji / podsekcji 1 Słownik pojęć - 2 2 1-3 - 3 2 2 d Punkt

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo