miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ"

Transkrypt

1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie sformułowania (oprócz działań systemowych). Skąd wziął się ten zapis i co oznacza w praktyce? 2. str. 6 Program będzie realizował cele województwa określone ( ). Proponuje się zapis: Program realizuje cele województwa określone ( ). Celem głównym programu będzie ( ) Proponuje się zapis: Celem głównym programu jest 3. str. 9 Województwo lubuskie, jak cały kraj, zmaga się z problemami wynikającymi z sytuacji demograficznej. Starzejące się społeczeństwo i ogólny spadek ludności stanowią zagrożenie oraz istotny temat wymagający specjalnej interwencji. Przedstawione sformułowanie ma charakter skrótu myślowego. Proponuje się doprecyzować o jakiego rodzaju zagrożenie chodzi (w jakim sensie, dla kogo, czego)? 4. str. 14 Na koniec 2012 r. działało w regionie lubuskim podmiotów gospodarki narodowej ( ). Przypis do tego cytatu powołuje się na dokument z 2011 roku Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa Wydaje się, że jest to jakiś błąd logiczny (opracowanie Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy 1 uwaga uwzględniona Zapis (oprócz działań systemowych) został usunięty. Nazwa CT została dostosowana do aktualnego brzmienia. miejsce w Programie sekcja 1.1 uwaga uwzględniona sekcja 1.1 Użyte określenie nie ma wpływu na sens zapisu i jego wydźwięk. Rozwinięcie myśli zostało zawarte w dalszej części podrozdziału i naświetlone zostały te aspekty zjawiska demografii, które stanowią o interwencji Programu w kontekście zagrożeń demograficznych. uwaga częściowo uwzględniona Wskazany przypis odnosi się do zdania w którym się znajduje, a nie do całego akapitu. Doprecyzowany zapis: Na koniec 2012 r, zgodnie z danymi statystyki publicznej działało w regionie lubuskim ( ) sekcja 1.1 sekcja diagnoza

2 z 2011 roku przytacza dane na koniec 2012 r.). 5. str. 26 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oznacza dążenie do gospodarki charakteryzującej się wysokim wzrostem zatrudnienia oraz zapewnienie ( ) Powinno być: Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oznacza dążenie do gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia oraz zapewnieniem ( ) (zgodnie z dokumentem Strategia Europa 2020). 6. Liczące nieco ponad 1 mln mieszkańców województwo lubuskie ( ) Prognozy demograficzne do roku 2020 wskazują, że choć liczba ludności spadnie do ok mln ( ) Te dwa zdania zestawione ze sobą powodują, że to pierwsze traci na znaczeniu. Jeżeli woj. lubuskie liczy nieco ponad 1 mln mieszkańców, to zapis, że liczba ludności spadnie do ok mln nic nie znaczy (to też jest nadal nieco ponad 1 mln). 7. Brak źródła danych określających liczbę ludności, przyrost naturalny, migracje, struktury wiekowej, prognoz demograficznych. 8. Korzystne są także wskaźniki dotyczące struktury wieku ludności, a wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym) wynosi 52 i jest poniżej średniej krajowej. Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy Według danych PARP w sektorze prywatnym najwięcej lubuskich firm sektora MSP, działało m.in. w takich sekcjach jak ( ) itd. uwaga uwzględniona sekcja diagnoza uwaga uwzględniona sekcja diagnoza We wstępie do diagnozy na str. 12 podano główne źródła informacji aby nie dodawać przypisów po każdym akapicie (źródła: diagnoza SRWL, statystyka publiczna). sekcja diagnoza uwaga uwzględniona sekcja diagnoza 2

3 Użyto skrótu myślowego. Powinno być liczba osób w wieku nieprodukcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym) wynosi 52 osoby na str. 27 Według danych GUS na koniec 2012 r. ( ). W połowie czerwca 2013 r. ( ). Dokument powołuje się na różne dane, z różnych okresów. Pierwszy akapit odnosi się do danych z końca 2012 roku a drugi do danych z czerwca 2013 roku. Proponuje się ujednolicić okres, z którego pozyskiwane są dane. W połowie czerwca 2013 r., kobiety stanowiły 51,5% ogółu bezrobotnych. W trudnej sytuacji na rynku pracy pozostawały osoby powyżej 50 roku życia, które stanowiły 25,5% grupy bezrobotnych. Liczną grupę bezrobotnych stanowiła także młodzież do 25 roku życia, tj. 16,5% W przedstawionej diagnozie pominięto istotny na lubuskim rynku pracy problem długotrwałego bezrobocia. Zgodnie z danymi WUP informacja o stanie i strukturze bezrobocia w woj. lubuskim w czerwcu 2013 r. osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 48,2% ogółu bezrobotnych. Kolejną grupą doświadczającą trudności związanych z wejściem lub powrotem na rynek pracy są bezrobotni zamieszkujący tereny wiejskie i tutaj odsetek tej kategorii bezrobotnych wyniósł 42% ogółu. 11. Brak danych dotyczących osób niepełnosprawnych. Dane są na tyle istotne, że grupy tych osób zaliczane są wciąż do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 Ustawy o promocji Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy uwaga niezasadna Przywołane dane odnoszą się do tego samego okresu. sekcja diagnoza uwaga uwzględniona sekcja diagnoza Zapisy części diagnostycznej RPO-Lubuskie 2020 zawierają informacje o osobach niepełnosprawnych (IV. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - rynek sekcja diagnoza 3

4 zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), co oznacza, że są obejmowane szczególną troską i wsparciem. 12. Przywołując statystyki dot. odsetka kobiet, osób po 50 roku życia oraz młodzieży do 25 roku życia w ogóle bezrobotnych wskazano, że dane te dotyczą połowy czerwca, podczas gdy w przypisie jako źródło danych wskazano informację miesięczną za czerwiec 2013 r. Tym samym proponuje się zastąpienie sformułowania W połowie czerwca 2013 r. ( ) na Na koniec czerwca 2013 r. ( ). Ponadto, odsetek kobiet w ogóle bezrobotnych w tym okresie wynosił 15,6%. 13. str. 29 Badania prowadzone w północnej części województwa pokazują, że według pracodawców na lokalnym rynku pracy brakuje pracowników z konkretnym przygotowaniem zawodowym - fachowców w danym zawodzie. Jest to najbardziej deficytowa grupa pracowników. Nadal z tego zapisu nie wynika jaka grupa pracowników jest deficytowa na rynku pracy. Informacja jest szczególnie istotna z punktu widzenia prognozowania wsparcia. 14. str. 37 Silne strony: Dynamicznie rozwijający się sektor ekonomii społecznej. Brak podstaw do takiego twierdzenia. Z analizy danych (strona Programu) wynika, że Diagnoza ekonomii społecznej w województwie lubuskim pokazuje, że są to organizacje, które liczą niewielu członków ( ) oraz stosunkowo młode ( ) Ich skala oddziaływania skoncentrowana jest do terenu jednego lub dwóch powiatów. Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy pracy). uwaga uwzględniona sekcja diagnoza Określenie grupy pracowników deficytowych na rynku pracy na etapie programowania nie jest celowe. Rynek pracy zmienia się w dynamiczny sposób i określenie jego konkretnych potrzeb na początku okresu programowania może nie odzwierciedlać potrzeb w momencie udzielenia wsparcia. Wsparcie będzie kierowane zgodnie ze zdiagnozowanymi deficytami aktualnymi na dzień jego udzielania. uwaga częściowo uwzględniona Zapis w analizie SWOT przeformułowano na: Potencjał sektora ekonomii społecznej sekcja diagnoza sekcja 1.1 diagnoza skrócona analiza SWOT 4

5 Większość badanych jednostek w regionie lubuskim można określić mianem potencjalnych podmiotów ekonomii społecznej. 15. Na podstawie analizy proponuje się dopisać jako silną stronę: Wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jako słabą stronę: Rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym, Zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym, Niski udział osób dorosłych w kształceniu ustawicznym, Wysoki wskaźnik liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 16. Słabe strony: Niewykorzystany potencjał młodego pokolenia na rynku pracy, emigracja młodych, wykształconych ludzi. Nie wykazano w diagnozie problemu migracji osób młodych. mowa jest, że str. 26 Obserwowane migracje ludności dotyczą głównie wymeldowania osób z większych miast na tereny wiejskie. 17. Słabe strony: Niewystarczająca baza opieki nad najmłodszymi dziećmi (zbyta mała liczba żłobków i przedszkoli). W diagnozie wykazano, że problem dotyczy terenów wiejskich. str. 29 Widoczny jest jednak utrudniony dostęp do przedszkoli na obszarach wiejskich ( ). Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy uwaga częściowo uwzględniona Informacje na temat zagrożeń wynikających z demografii zostały ujęte w szczegółowej analizie SWOT stanowiącej załącznik do Programu. Nie ma zatem konieczności ujmowania szczegółowo takich informacji w skróconej analizie ujętej w części diagnostycznej RPO- Lubuskie2020. Analiza została uzupełniona o zapis dotyczący liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. sekcja 1.1 diagnoza skrócona analiza SWOT uwaga uwzględniona sekcja 1.1 diagnoza skrócona analiza SWOT Wskazany w uwadze problem dotyczy w głównej mierze terenów wiejskich lecz występuje również na terenach miejskich (zwłaszcza w małych miejscowościach). sekcja 1.1 diagnoza skrócona analiza SWOT 5

6 18. str. 41 OP 6.: Regionalny rynek pracy Brakuje wskazania na realizację PI 8.5 Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo. Dlaczego? 19. CT 8 Promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników. Powinno być: Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 20. str PI 8.5. Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników. Do wskazanego PI sformułowano cel szczegółowy: Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy, w tym osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Brakuje odniesienia do części treści zapisu PI: podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników. Powyższe może skutkować pominięciem w dalszym formułowaniu programu działań skierowanych na rzecz rozwoju inicjatywy lokalnej, mobilności zawodowej w ramach osi priorytetowej. 21. str PI 8.5. Brakuje objęcia wsparciem osób poszukujących pracy (nie każda osoba poszukująca pracy jest osobą pozostającą bez zatrudnienia). 22. str. 78 PI 8.8. Równość mężczyzn i kobiet oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy uwaga uwzględniona Tabela zostanie uzupełniona o PI 8.5. sekcja 1.1 Wymiar terytorialny interwencji uwaga uwzględniona sekcja 1.2 matryca logiczna, OP6 Dodawanie kolejnych członów, z których każdy odpowiadałby konkretnemu typowi działań nie jest celowe i powoduje wyłącznie nadmierne komplikowanie treści celu. Uszczegółowienie celu znajduje się w sekcji 2A, która precyzuje jego zapisy. Należy pamiętać również, iż Program jest dokumentach o charakterze ogólnym i co do zasady wyznacza jedynie kierunki wsparcia, nie definiuje w sposób zamknięty katalogu operacji możliwych do realizacji w ramach RPO-L2020. Interwencja w ramach PI 8.5 będzie skierowana wyłącznie do osób pozostających bez pracy. sekcja 1.2 matryca logiczna, OP6 sekcja 1.2 matryca logiczna, OP6 uwaga uwzględniona sekcja 1.2 matryca 6

7 Do wskazanego PI sformułowano cel szczegółowy: Wyrównanie szans w dostępie do zatrudnienia. W opinii WUP zasadnym byłoby doprecyzowanie brzmienia celu szczegółowego Wyrównanie szans w dostępie do zatrudnienia na Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia. Cel ten odnosi się bezpośrednio do Priorytetu inwestycyjnego Równość mężczyzn i kobiet oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego i dotyczy wyrównania szans płci. 23. str.78 PI Aktywne i zdrowe starzenie się. Do wskazanego PI sformułowano cel szczegółowy: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców regionu. Treść celu szczegółowego nie oddaje zakresu wsparcia przewidzianego w PI (nie wskazuje na to, że chodzi o wydłużenie aktywności zawodowej oraz profilaktykę zdrowotną). Propozycja zapisu: Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. lubuskiego i promocja działań profilaktycznych na rzecz zdrowia. 24. str. 145 Cel szczegółowy OP 6 Błędnie ponumerowane cele: jest a powinno być jest a powinno być jest a powinno być jest a powinno być jest a powinno być str. 145 Warunkiem niezbędnym dla poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu jest podniesienie jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki: Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy Celowo w brzmieniu celu nie użyto określenia wydłużenie aktywności zawodowej, gdyż mógłby być on wtedy rozumiany jako działanie na rzecz ustawowego podniesienia wieku, w którym przysługiwać mogą świadczenia emerytalne. Obecne brzmienie celu nie wywołuje takich skojarzeń. Ponadto IZ uważa, że nie jest celowe umieszczenie w treści celu wszystkich możliwych typów wsparcia (nie jest to rola celu szczegółowego). uwaga uwzględniona Zgodnie z innymi uwagami w tym zakresie w dokumencie zrezygnowano z numerowania celów szczegółowych dla poszczególnych PI. Opis OP 6 ma charakter ogólny, a jego doprecyzowanie zostało dokonane w opisach poszczególnych PI i celów logiczna, OP6 sekcja 1.2 matryca logiczna, OP6 OP6 OP6 7

8 pracowników przedsiębiorstw i osób pozostających bez zatrudnienia. Dzięki temu wzrastać będzie konkurencyjność przedsiębiorstw działających w regionie oraz wzrosną szanse zdobycia zatrudnienia. Aby osiągnąć te cele, wsparcie realizowane będzie w kierunkach zapewniających rozwój województwa, jak również eliminowane będą bariery ograniczające aktywność na rynku pracy. Priorytetowo traktowane będą: praktyczne formy wsparcia, automatycznie dające oprócz umiejętności doświadczenie w pracy zawodowej; popytowy system udzielania pomocy pozwalający na trafniejszy dobór form wsparcia, zgodny z potrzebami rynku pracy oraz jak najszersza współpraca międzysektorowa zapewniająca szeroką gamę rozwiązań sytuacji problemowych. Opis powinien stanowić uzasadnienie dla realizacji wszystkich celów szczegółowych ramach OP. Tymczasem, ma on charakter ogólny i nie odnosi się do wszystkich przewidzianych działań w ramach OP. Zapisy ogólne Aby osiągnąć te cele, wsparcie realizowane będzie w kierunkach zapewniających rozwój województwa w jakich kierunkach? eliminowane będą bariery ograniczające aktywność na rynku pracy jakie? (nie zdefiniowano tych barier). Priorytetowo traktowane będą: praktyczne formy wsparcia, automatycznie dające oprócz umiejętności doświadczenie w pracy zawodowej; - na czym ma polegać ta szczegółowych. Zdaniem IZ zapisy Programu powinny być na tyle ogólne, by nie utrudniały kierunkowania wsparcia już w trakcie jego realizacji. 8

9 priorytetyzacja? jak najszersza współpraca międzysektorowa zapewniająca szeroką gamę rozwiązań sytuacji problemowych zdanie nic nie mówiące Brak odniesienia się do: wspierania mobilności zawodowej, przestrzennej, wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia, promocji samozatrudnienia, wspierania osób poszukujących pracy, równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, aktywnego i zdrowego starzenia się. 26. str. 145 Realizacja Osi Priorytetowej ma na celu wsparcie szeroko rozumianego rynku pracy zmierzające do przeciwdziałania zjawisku bezrobocia oraz łagodzenia jego skutków zjawiska. Błąd stylistyczny Powinno być: Realizacja Osi Priorytetowej ma na celu wsparcie szeroko rozumianego rynku pracy zmierzające do przeciwdziałania zjawisku bezrobocia oraz łagodzenia jego skutków zjawiska. 27. Proponuje się wyszczególnić w zapisach dokumentu przy poszczególnych priorytetach inwestycyjnych potencjalne grupy docelowe/odbiorców wsparcia. 28. sposób finansowania Zapisy w tym zakresie są nieprecyzyjne i Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy 9 uwaga uwzględniona OP6 Zapisy szczegółowe w zakresie odbiorców wsparcia, czy grup docelowych zostaną ujęte w dokumentach wdrożeniowych. Z uwagi na ramowy charakter RPO- L2020, nie ma konieczności zmiany jego zapisów. uwaga częściowo uwzględniona Zapis dotyczący finansowania odbiorców wsparcia OP6 OP6

10 niezrozumiałe. Należy doprecyzować czy chodzi o finansowanie projektu, rozumiane jako przekazywanie zaliczek projektodawcom czy też przekazywanie środków finansowych odbiorcom wsparcia. 29. Należy określić, czy finansowanie projektów realizowanych w ramach OP 6 będzie miało charakter zaliczki czy refundacji. Nie chodzi natomiast o określenie źródła finansowania czyli wskazania czy będzie to dotacja celowa, czy też płatność. Doprecyzować jednak należy w których PI będą funkcjonowały instrumenty inżynierii finansowej. 30. Uzasadnienie sposobu finansowania w którym odniesiono się do sytuacji osób pozostających bez zatrudnienia wskazuje, że chodzi o finansowanie wsparcia dla uczestników projektu. Ponadto, w punkcie tym pojawia się zapis mówiący, że w ramach poszczególnych priorytetów (z wyjątkiem PI 8.7) nie planuje się wykorzystania instrumentów finansowych, jednakże jest niefortunne określenie bowiem wykazane dotacje są również instrumentem finansowym. Zapewne chodziło tutaj o wykorzystanie finansowania zwrotnego (instrumenty inżynierii finansowej). 31. W opisie Osi Priorytetowej 6 pojawiają się zamiennie sformułowania osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnym położeniu na rynku pracy proponuje się ujednolicenie nomenklatury w tym zakresie. Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy 10 uzupełniono wyłącznie w odniesieniu do PI 8.7. W pozostałych PI nie ma konieczności rozdzielania projektodawców od odbiorców wsparcia z uwagi na brak stosowania w nich IIF. Zapisy dotyczące stosowania systemu zaliczkowego powinny stanowić element dokumentów wdrożeniowych. Odniesienie do stosowania lub nie instrumentów inżynierii finansowej stanowi część opisu realizacji poszczególnych PI w ramach RPO-L2020. OP6 uwaga uwzględniona OP6 Użyte w opisie sformułowania stosowane są zamiennie wyłącznie w celu zachowania czytelnego stylu wypowiedzi i nie mają negatywnego wpływu na jakość merytoryczną opisu. OP6 32. PI 8.5 str.145 Działania realizowane na rzecz osób uwaga uwzględniona

11 poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo będą miały na celu ( ) Uzasadnienie wskazuje na konieczność objęcia celem szczegółowym osób poszukujących pracy (nie są one osobami pozostającymi bez pracy). 33. W ramach PI 8.5, celu szczegółowego będą realizowane działania skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia w powiązaniu ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. Interwencja w tym obszarze ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy Uzasadnienie wskazuje na konieczność objęcia celem szczegółowym osób poszukujących pracy (nie są one osobami pozostającymi bez pracy). Urząd Pracy OP6 Urząd Pracy Interwencja w ramach PI 8.5 będzie skierowana wyłącznie do osób pozostających bez pracy. Zapisy dokumentu w tym zakresie zostały poprawione. OP6 Styl: W ramach PI 8.5, celu szczegółowego będą realizowane działania skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia w powiązaniu ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. Propozycja: Działania przewidziane do realizacji w ramach PI 8.5, celu szczegółowego skierowane są do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, oraz do osób poszukujących pracy, zamieszkujących teren woj. lubuskiego. Działania realizowane będą w ścisłym powiązaniu ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. 34. str. 146 Typy działań: aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia Uzasadnienie wskazuje na konieczność objęcia celem Urząd Pracy Interwencja w ramach PI 8.5 będzie skierowana wyłącznie do osób pozostających bez pracy. Zapisy OP6 11

12 szczegółowym osób poszukujących pracy (nie są one osobami pozostającymi bez pracy). dokumentu w tym zakresie zostały poprawione. Propozycja: Typy działań: aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia oraz poszukujących pracy. 35. str. 146 Typy projektów: pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku, pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego osób pozostających bez zatrudnienia, wspieranie mobilności zawodowej, działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców. Uzasadnienie wskazuje na konieczność objęcia celem szczegółowym osób poszukujących pracy (nie są one osobami pozostającymi bez pracy). Urząd Pracy Określanie szczegółowych typów operacji jest nadmiernym uszczegółowieniem. Zapisy RPO-L2020 powinny być w tym względzie ogólne (doprecyzowanie powinno nastąpić w dokumentach wdrożeniowych takich jak, Szczegółowy opis Osi Priorytetowych, dokumentacja dla danego postępowania konkursowego). Przytaczanie działań wskazanych w ustawie obarczone jest dodatkowym ryzykiem zmiana ustawy (np. dodanie lub usunięcie danego typu wsparcia) pociągałoby za sobą zmianę Programu. OP6 Nie przewidziano typu projektu związanego z inicjatywami na rzecz zatrudnienia. Należy doprecyzować przy typie projektu wspieranie mobilności zawodowej, że w jej zakres wchodzi również mobilność przestrzenna związana z poszukiwaniem pracy. Jednym z podmiotów realizujących projekty mają być 12

13 Powiatowe Urzędy Pracy. W związku z tym należy założyć realizację wszelkich aktywnych form wsparcia, które przewiduje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, np.: - szkolenia, - staże, - przygotowanie zawodowe dorosłych, - prace interwencyjne - wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, - przyznanie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej. 36. str. 147 Główni beneficjenci: - przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), - instytucje otoczenia biznesu (IOB), - podmioty ekonomii społecznej, - jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, - organizacje pozarządowe, - instytucje rynku pracy. - Sformułowanie Główni beneficjenci sugerują, że mogą wystąpić również inne podmioty nie zaliczane do wymienionego katalogu głównych beneficjentów. Formułowanie katalogu zamkniętego stanowi zagrożenie, ponieważ mogą pojawić się inne podmioty nie wymienione w tym katalogu, np. fundacje. Proponuje się wprowadzenie zapisu o charakterze Urząd Pracy W całym Programie listy beneficjentów (szczególnie dla trybu konkursowego) są katalogami otwartymi i wskazują jedynie główne ich grupy. OP6 13

14 ogólnym, otwartym: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) 37. PI 8.5. Należy określić beneficjenta systemowego dla tego działania Powiatowe Urzędy Pracy woj. lubuskiego. 38. W projektach zakładających wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej zasadnym byłoby doprecyzowanie jakie podmioty będą uprawnione do aplikowania o środki. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki o środki na projekty z tego zakresu ubiegać się mogły wyłącznie podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), w szczególności: - banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, - banki spółdzielcze, - podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla - rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek, Urząd Pracy Urząd Pracy Zapisy w przedmiotowym zakresie zostaną ujęte w dokumentach wdrożeniowych. Z uwagi na ramowy charakter RPO-L2020, nie ma konieczności zmiany jego zapisów. Zapisy w przedmiotowym zakresie zostaną ujęte w dokumentach wdrożeniowych. Z uwagi na ramowy charakter RPO-L2020, nie ma konieczności zmiany jego zapisów. OP6 OP6 14

15 konsorcja powyższych podmiotów. 39. str.147 Tryb pozakonkursowy zastosowany zostanie w zakresie wsparcia przedsięwzięć związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku, zdobyciem doświadczenia zawodowego osób pozostających bez zatrudnienia, wspieraniem mobilności zawodowej oraz działaniami EURES związanymi z bezpośrednim świadczeniem usług dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców. Tryb konkursowy obejmie pozostałe działania objęte zakresem wsparcia w ramach PI 8.5. Zapis nielogiczny. Wskazano, że w trybie pozakonkursowym realizowane będzie wsparcie w zakresie wymieniono wszystkie typy projektów po czym wskazano, że tryb konkursowy obejmie pozostałe działania objęte zakresem wsparcia w ramach PI 8.5. Nie ma innych działań. 40. str. 147, 149, 152, 154, 156 Cross-financing W ramach PI przewiduje się możliwość stosowania finansowania krzyżowego. Proponuje się wskazać maksymalny, dopuszczalny poziom cross-finansingu w poszczególnych PI. 41. str. 147 Sposób finansowania Mając na uwadze sytuację osób pozostających bez zatrudnienia i poszukujących pracy, w ramach PI 8.5 planowane jest stosowanie wsparcia dotacyjnego. Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy uwaga uwzględniona OP6 Na obecnym etapie nie jest znany poziom maksymalnego poziomu cross-financingu dla dwufunduszowych programów operacyjnych. Określenie poziomu C-F dla poszczególnych PI zostanie dokonane na poziomie dokumentów wdrożeniowych. OP6 uwaga uwzględniona OP6 15

16 W ramach Priorytetu nie planuje się wykorzystania instrumentów finansowych. Zapis niejasny: W ramach Priorytetu nie planuje się wykorzystania instrumentów finansowych dotacja też jest instrumentem finansowym. 42. str. 147 Sposób finansowania Należy określić sposób finansowania czy będzie system zaliczkowy czy refundacyjny; czy będzie to system zwrotny czy bezzwrotny 43. PI 8.7 str. 148 Istniejące podmioty wspomagające osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą nie posiadają wystarczającego potencjału, aby wspomóc przedsiębiorstwa na pierwszym etapie rozwoju. Takie sformułowanie sugeruje konieczność skierowania wsparcia do istniejących podmiotów działających na rzecz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie takie nie zostało przewidziane w ramach PI 44. str. 148 Typy projektów: - bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy; - granty zwrotne (repayable grants); Należy zdefiniować pojęcie najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, lub zmienić zapis na ustawowy mówiący o osobach bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 45. Jaka jest różnica między grantami zwrotnymi, a pożyczkami dla osób planujących rozpoczęcie Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy Zapisy dotyczące stosowania systemu zaliczkowego powinny zostać sprecyzowane na poziomie dokumentów wdrożeniowych. Natomiast informacja w zakresie systemu finansowania zwrotnego lub poprzez IIF stanowi element opisu poszczególnych PI RPO-L2020. Z kontekstu zapisu nie wynika, że odbiorcami wsparcia mają być podmioty wspierające rozwój przedsiębiorczości. Zacytowane zdanie odnosiło się do zdiagnozowanego problemu utrudniającego rozwijanie przedsiębiorczości. Wskazane instytucje mogą być, co najwyżej beneficjentami (projektodawcami) w ramach danego PI. Doprecyzowanie pojęcia powinno nastąpić w dokumentach wdrożeniowych w zależności od aktualnej sytuacji na rynku pracy. Kategoria osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy jest węższa od kategorii osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. odpowiedź Grant zwrotny (repayable grant): środki na realizację OP6 OP6 OP6 OP6 16

17 działalności gospodarczej? 46. str. 149 Wybór projektów W ramach PI 8.7. przewiduje się wybór projektów wyłącznie w trybie konkursowym. Tryb ten pozwoli wybrać do dofinansowania projekty o najwyższej wartości przy spodziewanej podaży projektów wyższej niż dostępna alokacja oraz umożliwiając realizację projektów przez większą liczbę wnioskodawców. Na bazie doświadczenia przy realizacji Działania 6.2 PO KL należy rozważyć zasadność realizacji projektów w trybie konkursowym. Po pierwsze, tryb konkursowy powoduje, że wsparcie kierowane jest do niewielkiej liczby osób zamieszkujących konkretny powiat. Wsparcie w trybie systemowym oznaczałoby objęcie wsparciem wszystkich mieszkańców woj. lubuskiego. Ponadto, realizacja wielu projektów małych generuje wysokie koszty zarządzania i obsługi. Przykład realizacji projektu własnego samorządu woj. lubuskiego Lubuski Przedsiębiorca udowodnił, że realizacja w trybie systemowym projektu przynosi większe efekty w postaci liczby osób objętych wsparciem przy minimalizacji kosztów obsługi. W odniesieniu do projektów zakładających mikropożyczki, należy zauważyć, że z uwagi na złożoność problemu oraz trudność projektową istniało niewielu potencjalnych projektodawców. Urząd Pracy przedsięwzięcia przekazywane są z intencją ich odzyskania w ramach przyszłych dochodów. Jednakże jeśli projekt się nie powiedzie, fundator nie wymaga zwrotu grantu. uwaga uwzględniona Zapisy dokumentu w PI 8.7 uzupełniono o realizację interwencji w trybie pozakonkursowym. OP6 17

18 Argumenty powyżej wskazane przemawiają za realizacją wsparcia w trybie pozakonkursowym przez instytucję wojewódzką powołaną do wspierania mikroprzedsiębiorczości, np. ARR. 47. str.149 Sposób finansowania W ramach osi planowane jest wykorzystanie instrumentów finansowych w zakresie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. - Nie określono jaki system finansowy zostanie przyjęty zaliczkowy czy refundacyjny. 48. str. 149 Instrumenty inżynierii finansowej zostaną zastosowane w tych obszarach realizacji priorytetu inwestycyjnego, gdzie efektywność przedsięwzięcia komercjalizacja, zysk z realizacji inwestycji jest możliwy do osiągnięcia, przy czym projekt obarczony jest niskim stopniem ryzyka. Zastosowanie instrumentów finansowych jest możliwe na etapie dofinansowania działalności i nie dotyczy sposobu finansowania samego projektu. 49. str. 150 Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji przewidywane jest wyłącznie dla osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnym położeniu na rynku pracy. Należy zdefiniować pojęcie niekorzystnego położenia na rynku pracy, lub zmienić zapis na ustawowy mówiący o osobach bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Szczególnie istotne znaczenie ma to w przypadku wsparcia w postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Gdzie Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy Zapisy dotyczące stosowania systemu zaliczkowego powinny zostać sprecyzowane na poziomie dokumentów wdrożeniowych. OP6 uwaga uwzględniona OP6 Doprecyzowanie pojęcia powinno nastąpić w dokumentach wdrożeniowych w zależności od aktualnej sytuacji na rynku pracy. Kategoria osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy jest węższa od kategorii osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. OP6 18

19 zasadnym byłoby ewidentne rozgraniczenie odbiorców wsparcia w postaci bezzwrotnych dotacji i zwrotnych pożyczek. 50. PI 8.8 str. 150 Priorytet inwestycyjny 8.8.: Równość mężczyzn i kobiet oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego. Proponuje się zmianę nazwy Priorytetu Inwestycyjnego 8.8 na Równość szans kobiet i mężczyzn oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego. 51. str. 150 Grupą znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy są kobiety powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem, jak również po okresie opieki nad osobami zależnymi. Brak dostępu do usług opiekuńczych dla osób bezwzględnie ich potrzebujących (dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby starsze), odpowiednich systemów urlopowych i elastycznych form zatrudnienia dla obojga rodziców często utrudnia kobietom uczestniczenie w rynku pracy lub podjęcie pracy w pełnym wymiarze czasu. Kobiety posiadające dzieci pracują mniej w porównaniu z kobietami bezdzietnymi, podczas gdy mężczyźni posiadający dzieci pracują więcej niż mężczyźni bezdzietni. Błędne założenie. Nie tylko kobiety powracają na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem, jak również po okresie opieki nad osobami zależnymi. Urząd Pracy Urząd Pracy 19 uwaga uwzględniona OP6 W opisie wskazano grupę, która doświadcza szczególnych trudności w powrocie na rynek pracy i bez żadnych wątpliwości grupą tą są kobiety. Można też założyć, że mimo zmian w przepisach, w zbliżającym się okresie programowania kobiety pozostaną grupą, która wymagać będzie szczególnego wsparcia na rynku pracy. Zapis uzupełniono o odwołanie do dokumentu: Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów Równość kobiet i mężczyzn 2010 r. OP6 52. str. 150 Błędne założenie. System urlopowy czy

20 elastyczne formy zatrudnienia to kwestia regulacji w kodeksie pracy. Nie można mówić o braku odpowiednich systemów tylko o braku ich stosowania. Ponadto, mowa jest o utrudnieniach dla obojga rodziców, a w dalszej części zdania wskazuje się na utrudnienia wyłącznie dla kobiet. 53. str. 151 Typy projektów: - promocja i świadome wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia, seniorami i osobami niepełnosprawnymi oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych w wymiarze jakościowym i ilościowym, - promocja i wdrożenie elastycznych form zatrudnienia, przy uwzględnieniu modelu flexicurity, - wspieranie aktywizacji kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/ wychowawczych oraz po okresie opieki nad osobami zależnymi. Niejasne sformułowanie świadome wspieranie powinno być faktyczne wspieranie, realne wspieranie. Niezrozumiały jest zapis dot. promocji i świadomego wspierania usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia, seniorami i osobami niepełnosprawnymi, nie wiadomo na czym zadania z tego zakresu miałyby polegać. Zapis wymaga doprecyzowania. 54. Typ projektu promocja i wdrożenie elastycznych form zatrudnienia( ) w części dotyczącej wdrożenia elastycznych form zatrudnia jest możliwy do realizacji wyłącznie w przypadku gdy, do grona potencjalnych Urząd Pracy Urząd Pracy Urząd Pracy W opisie nie informowano o braku rozwiązań systemowych lecz o braku dostępu do nich. Niestosowanie określonych rozwiązań oznacza, że nie ma do nich dostępu. Określanie szczegółowych typów operacji na poziomie Programu nie jest celowe. Zapisy RPO-L2020 powinny być w tym względzie ogólne, a ich doprecyzowanie powinno nastąpić w fazie realizacji Programu. Flexicurity wymaga aktywnego udziału pracodawców w projekcie natomiast nie jest konieczne wykazywanie ich jako odbiorców pomocy. W grupie beneficjentów PI 8.8 OP6 OP6 OP6 20

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo