Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3 PZP MZ Załącznik 1 Dane Wykonawcy/Lidera Konsorcjum: Nazwa Adres. telefon fax Członek Konsorcjum/Członkowie: Nazwa Adres. telefon fax OFERTA Na realizację zadania pn.: Sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zadanie nr 1 (Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach) Cena oferty brutto:... Słownie:... w tym VAT (zł) :... Zadanie nr 2 (Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Suble w Tychach) Cena oferty brutto:... Słownie:... w tym VAT (zł) :... Zadanie nr 3 (Sporządzenie Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach) Cena oferty brutto:... Słownie:... w tym VAT (zł) :...

4 PZP MZ Zadanie nr 4 (Sporządzenie Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Suble w Tychach) Cena oferty brutto:... Słownie:... w tym VAT (zł) :... Termin wykonania zamówienia: Zadanie nr 1 - Zadanie nr 4: do dnia 29 sierpnia 2014 r. Okres rękojmi za wady: (min. 12 m-cy) Warunki płatności: 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 4. Niniejszym informuję/emy, iż zamierzam/y powierzyć do wykonania podwykonawcom następujące robotybudowlane/usługi/dostawy: miejscowość i data. pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

5 Załącznik 2 UMOWA Nr... zawarta w dniu roku w Tychach pomiędzy: MIASTEM TYCHY NA PRAWACH POWIATU, al. Niepodległości 49, Tychy, NIP , reprezentowaną przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego występują: mgr Igor Śmietański Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej, mgr inż. arch. Magdalena Zdebel Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki zwaną dalej "Zamawiającym" a..., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowaną przez:... 1 PODSTAWA PRAWNA Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przewidzianym dla udzielania zamówienia, którego wartość szacunkowa wynosi wyrażoną w złotych równowartość kwoty od do euro zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o zamówienia publiczne" stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 120/19/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 kwietnia 2014 r. 2 PRZEDMIOT UMOWY Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę usług polegających na sporządzeniu: prognoz oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dalej zwanych Prognozami), opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Prognozy opisane 2 pkt 1 należy sporządzić w 4 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną. Wykonawca w okresie 12 miesięcy od daty sporządzenia Prognozy zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego do: a) usunięcia usterki w przypadku wykrycia po odbiorze dokumentów - błędów w jego wykonaniu oraz pokryć ewentualne szkody wywołane błędem, b) 4. udzielania pisemnych wyjaśnień na żądanie Zamawiającego w przedmiocie sporządzonej Prognozy. Zamawiający w kwocie stanowiącej wynagrodzenie za wykonanie usług, o którym mowa w 4, zastrzega sobie prawo do spotkań w siedzibie Zamawiającego dla każdego z zadań: a) dwóch spotkań obligatoryjnych: - pierwszego - w celu omówienia założeń do realizacji zadań stanowiących przedmiot zamówienia na etapie przed ich ostateczną redakcją; spotkanie odbędzie się po przekazaniu przez Zamawiającego (np. drogą mailową m.in.: projektu planu miejscowego, wyrysu i wypisu z miejscowego planu ogólnego Miasta Tychy z 1994 r., struktury własności) oraz przeanalizowaniu ich przez Wykonawcę; - drugiego - w celu przekazania opracowania Zamawiającemu wraz z jego omówieniem przez Wykonawcę;

6 b) trzeciego (w miarę potrzeb w trakcie realizacji zadania a przed przekazaniem opracowania Zamawiającemu) w formie narady roboczej. 3 TERMIN REALIZACJI UMOWY ORAZ ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY Termin wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę: do dnia 29 sierpnia 2014 r. Przekazanie materiałów do przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 lipca 2014 r. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca złoży za potwierdzeniem odbioru 4 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną Prognozy w siedzibie Zamawiającego. Podstawę wypłaty wynagrodzenia za zamówienie stanowić będzie protokół odbioru, sporządzony przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia złożenia Prognozy, nie zawierający uwag i zastrzeżeń oraz faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę. 4. Protokół dla każdego z zadań zostanie sporządzony w jednym egzemplarzu. Wykonawca otrzyma na swoje żądanie kopię protokołu. 5. Jeżeli przekazana Zamawiającemu Prognoza zawiera wady, Zamawiający zażąda ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy termin nie przekraczający 7 dni. Termin usunięcia wad zostanie określony w protokole odbioru. 4 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie usług objętych umową w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty netto:... zł zł. (23% VAT) =... zł. brutto (słownie:...), płatne z klasyfikacji budżetowej dział 710, rozdział 71004, paragraf Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy ustalone zostało na podstawie oferty Wykonawcy za Prognozę. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane usługi. 5 WARUNKI PŁATNOŚCI Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdocześnie w wystawionej przez niego fakturze, w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odebranie usługi przez Zamawiającego protokołem odbioru. 6 KARY UMOWNE W razie nieterminowego lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek zadania, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych: a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia 1,5% ceny jednostkowej brutto, b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zamówienia 1,5 % ceny jednostkowej brutto, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 30% wartości umownej wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. W przypadku szkody przekraczającej wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy kar umownych.

7 7 PRAWA AUTORSKIE Wykonawca oświadcza, że: a) przysługiwać mu będą autorskie prawa osobiste i majątkowe do Prognozy będących przedmiotem zamówienia, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, b) prawa, o których mowa w lit. a) nie zostaną w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że utwory te nie będą naruszać praw osób trzecich; c) nie udzieli żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z któregokolwiek z utworów; d) posiadać będzie wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań każdego z utworów; Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Prognozy będących przedmiotem zamówienia, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworów, w tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami. 4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w odniesieniu do Prognozy będących przedmiotem zamówienia. 5. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń. 6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 7. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy nośników, na których Utwory zostały utrwalone. 8. Wykonawca oświadcza, że prawa i zezwolenia, o których mowa w ust. 2-7, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji utworów w zakresie określonym w niniejszej umowie. 9. Wszelkie roszczenia osób trzecich powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych obciążają Wykonawcę. 8 ZMIANA UMOWY Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany stawek podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, mających wpływ na zaoferowane przez Wykonawcę ceny ceny za wykonanie poszczególnej Prognozy zostaną zmienione odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

8 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Oprócz okoliczności określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z niżej wymienionych przypadków: a) w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, c) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do wykonywania poszczególnego zamówienia lub wstrzymał jego wykonywanie i nie podjął wykonywania w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, d) jeżeli pomimo uprzednich pisemnych 2 krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową lub uporczywie w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 od pkt b) do pkt d) może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia opisanych w nich okoliczności 10 Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121). ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

9 Załącznik nr 1 do Umowy Nr... z dnia... Nazwa zadania Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XL/821/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. (pow. ok. 1,81 ha) Koszt netto/brutto... /... (zł.) Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Suble w Tychach zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XLIII/884/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. (pow. ok. 13,30 ha) Koszt netto/brutto... /... (zł.)

10 Załącznik 2a UMOWA Nr... zawarta w dniu roku w Tychach pomiędzy: MIASTEM TYCHY NA PRAWACH POWIATU, al. Niepodległości 49, Tychy, NIP , reprezentowaną przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego występują: mgr Igor Śmietański Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej, mgr inż. arch. Magdalena Zdebel Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki zwaną dalej "Zamawiającym" a... zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowaną przez: PODSTAWA PRAWNA Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przewidzianym dla udzielania zamówienia, którego wartość szacunkowa wynosi wyrażoną w złotych równowartość kwoty od do euro zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o zamówienia publiczne" stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 120/19/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 kwietnia 2014 r. 2 PRZEDMIOT UMOWY Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę usług polegających na sporządzeniu: prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dalej zwanych Prognozami), opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Prognozy opisane 2 pkt 1 należy sporządzić w 2 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną. Wykonawca w okresie 12 miesięcy od daty sporządzenia Prognozy zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego do: a) usunięcia usterki w przypadku wykrycia po odbiorze dokumentów - błędów w jego wykonaniu oraz pokryć ewentualne szkody wywołane błędem, b) udzielania pisemnych wyjaśnień na żądanie Zamawiającego w przedmiocie sporządzonej Prognozy. 4. Zamawiający w kwocie stanowiącej wynagrodzenie za wykonanie usług, o którym mowa w 4, zastrzega sobie prawo do spotkań w siedzibie Zamawiającego dla każdego z zadań: a) dwóch spotkań obligatoryjnych: - pierwszego - w celu omówienia założeń do realizacji zadań stanowiących przedmiot zamówienia na etapie przed ich ostateczną redakcją; spotkanie odbędzie się po przekazaniu przez Zamawiającego (np. drogą mailową m.in.: projektu planu miejscowego, wyrysu i wypisu z miejscowego planu ogólnego Miasta Tychy z 1994 r., struktury własności) oraz przeanalizowaniu ich przez Wykonawcę; - drugiego - w celu przekazania opracowania Zamawiającemu wraz z jego omówieniem przez Wykonawcę; b) trzeciego (w miarę potrzeb w trakcie realizacji zadania a przed przekazaniem opracowania Zamawiającemu) w formie narady roboczej.

11 3 TERMIN REALIZACJI UMOWY ORAZ ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY Termin wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę: do dnia 29 sierpnia 2014 r. Przekazanie materiałów do przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 lipca 2014 r. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca złoży za potwierdzeniem odbioru 2 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną Prognozy w siedzibie Zamawiającego. Podstawę wypłaty wynagrodzenia za zamówienie stanowić będzie protokół odbioru, sporządzony przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia złożenia Prognozy, nie zawierający uwag i zastrzeżeń oraz faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę. 4. Protokół dla każdego z zadań zostanie sporządzony w jednym egzemplarzu. Wykonawca otrzyma na swoje żądanie kopię protokołu. 5. Jeżeli przekazana Zamawiającemu Prognoza zawiera wady, Zamawiający zażąda ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy termin nie przekraczający 7 dni. Termin usunięcia wad zostanie określony w protokole odbioru. 4 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie usług objętych umową w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty netto:... zł zł. (23% VAT) =... zł. brutto (słownie:...), płatne z klasyfikacji budżetowej dział 710, rozdział 71004, paragraf Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy ustalone zostało na podstawie oferty Wykonawcy za Prognozę. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane usługi. 5 WARUNKI PŁATNOŚCI Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdocześnie w wystawionej przez niego fakturze, w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odebranie usługi przez Zamawiającego protokołem odbioru. 6 KARY UMOWNE W razie nieterminowego lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek zadania, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych: a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia 1,5% ceny jednostkowej brutto, b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zamówienia 1,5 % ceny jednostkowej brutto, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 30% wartości umownej wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. W przypadku szkody przekraczającej wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy kar umownych.

12 7 PRAWA AUTORSKIE Wykonawca oświadcza, że: a) przysługiwać mu będą autorskie prawa osobiste i majątkowe do Prognozy będących przedmiotem zamówienia, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, b) prawa, o których mowa w lit. a) nie zostaną w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że utwory te nie będą naruszać praw osób trzecich; c) nie udzieli żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z któregokolwiek z utworów; d) posiadać będzie wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań każdego z utworów; Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Prognozy będących przedmiotem zamówienia, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworów, w tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami. 4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w odniesieniu do Prognozy będących przedmiotem zamówienia. 5. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń. 6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 7. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy nośników, na których Utwory zostały utrwalone. 8. Wykonawca oświadcza, że prawa i zezwolenia, o których mowa w ust. 2-7, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji utworów w zakresie określonym w niniejszej umowie. 9. Wszelkie roszczenia osób trzecich powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych obciążają Wykonawcę. 8 ZMIANA UMOWY Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany stawek podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, mających wpływ na zaoferowane przez Wykonawcę ceny ceny za wykonanie poszczególnej Prognozy zostaną zmienione odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

13 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Oprócz okoliczności określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z niżej wymienionych przypadków: a) w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, c) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do wykonywania poszczególnego zamówienia lub wstrzymał jego wykonywanie i nie podjął wykonywania w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, d) jeżeli pomimo uprzednich pisemnych 2 krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową lub uporczywie w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 od pkt b) do pkt d) może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia opisanych w nich okoliczności 10 Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. r., poz. 121). ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

14 Załącznik nr 1 do Umowy Nr... z dnia... Nazwa zadania Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XL/821/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. (pow. ok. 1,81 ha) Koszt netto/brutto... /... (zł.) Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Suble w Tychach planu zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XLIII/884/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. (pow. ok. 13,30 ha) Koszt netto/brutto... /... (zł.) Powered by TCPDF (

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym ZFE-II.042.2.9.2015 Umowa nr zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy

Umowa nr. ... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Przedmiot Umowy Umowa nr zawarta w dniu 2017 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 reprezentowaną przez: Tadeusza Sayora, Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, PROJEKT UMOWA Nr... zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../.../WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA zlecenie nr

Projekt umowy. UMOWA zlecenie nr Projekt umowy UMOWA zlecenie nr zawarta w dniu...2016 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze, Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego - Józefy Chaleckiej, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego - Józefy Chaleckiej, zwanym dalej Zamawiającym a UMOWA nr Projekt umowy zał. nr 8 do SIWZ zawarta w dniu..2017 roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 6

Wzór umowy Załącznik nr 6 Wzór umowy Załącznik nr 6 Zawarta w dniu. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa 2 43-309 Bielsko-Biała NIP: 547-19-43-784 REGON: 072728961

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA. Postanowienia ogólne UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: Zał. Nr 5 Gminą Gdynia z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa W/2016

Wzór umowy. Umowa W/2016 Wzór umowy Umowa W/2016 o wykonanie usługi zawarta w dniu... r. roku w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR UMOWA NR.. W dniu.. w Lublinie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 15, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2007 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...

FORMULARZ OFERTY. My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.01.2015 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:. a firmą., zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. 201 r. Gminą Morawica Marcina Dziewięckiego ZAMAWIAJĄCYM .. WYKONAWCĄ 1 2

Umowa zlecenia nr.  201 r. Gminą Morawica Marcina Dziewięckiego ZAMAWIAJĄCYM .. WYKONAWCĄ 1 2 Umowa zlecenia nr. zawarta w dniu.201 r. w Morawicy pomiędzy : Gminą Morawica z siedzibą ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, NIP: 657 263 06-04 reprezentowaną przez Marcina Dziewięckiego zastępcę wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:...

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:... Zał. Nr 3b do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie...

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie... Zał. Nr 3 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /PROJEKT/

UMOWA Nr.. /PROJEKT/ UMOWA Nr.. /PROJEKT/ W dniu 2016 r. w Piaskach, pomiędzy: GMINĄ PIASKI, mającą swą siedzibę w Piaskach 63-820 Piaski, przy ul. 6 stycznia 1, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6961750389,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:...

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:... Załącznik Nr 3 Zapytania ofertowego Nr WZÓR UMOWY NR... Zawarta w dniu.... roku w Szczecinie Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez: zwanego dalej Zamawiającym a... zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA nr z siedzibą..., NIP..., REGON... reprezentowaną przez:

(WZÓR) UMOWA nr z siedzibą..., NIP..., REGON... reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do SIWZ (WZÓR) UMOWA nr... Zawarta w dniu... roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin) reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa nr../znw/13

Projekt umowy. Umowa nr../znw/13 Projekt umowy Umowa nr../znw/13 zawarta w dniu 2013r. w Lublinie, pomiędzy: I. Województwem Lubelskim reprezentowanym przez: Henrykę Strojnowską - Dyrektora Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA)

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) Załącznik nr 6 do siwz POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) zawarta w dniu...r. w Bytomiu pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 45 w Bytomiu zwaną w treści umowy Zamawiającym, a... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. r. pomiędzy UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Gminą Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy dla części III

Istotne postanowienia umowy dla części III Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r w Tychach pomiędzy:

Projekt umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r w Tychach pomiędzy: Projekt umowy Załącznik nr 3 UMOWA Nr... zawarta w dniu... r w Tychach pomiędzy: Tyskimi Liniami Trolejbusowymi Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach ul. Towarowa 3, NIP PL 646-23-18-805, wpisaną

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach U M O W A NR /2017 Załącznik nr 3 na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach 2017-2025 zawarta w dniu...2017 roku, pomiędzy Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Cena ofertowa za całość zamówienia w zł netto (cyfrowo i słownie):

OFERTA. Cena ofertowa za całość zamówienia w zł netto (cyfrowo i słownie): Załącznik nr 1 OFERTA Przedmiot zamówienia Zamawiający Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno edukacyjnej dotyczącej zasad segregacji odpadów komunalnych w mieście Mielcu. Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / 2014 / WZF

UMOWA Nr / 2014 / WZF Zał. Nr 6 PROJEKT UMOWA Nr / 2014 / WZF zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../2014/WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego UMOWA nr zawarta w Warszawie, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Krajową Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4, kod pocztowy 00-074, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu. pomiędzy

UMOWA Nr zawarta w dniu. pomiędzy Wzór UMOWA Nr zawarta w dniu. pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce, NIP 959 182 42 45, REGON: 260096530, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy :

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy : UMOWA Nr./ P/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z Lipnik Stargard do skrzyżowania z droga krajową nr 20 Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Aktywna Edukacja Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2014 WZÓR UMOWY

Aktywna Edukacja Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2014 WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: WZÓR UMOWY zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015. Burmistrz Bolkowa. Skarbnika Gminy

Umowa nr /2015. Burmistrz Bolkowa. Skarbnika Gminy Umowa nr /2015 zawarta w Bolkowie w dniu 02 majaa 2014 roku pomiędzy: Gminą Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków NIP 695-13-99-915, REGON 390767883 w imieniu, której działa: Jarosław Wroński przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR./.. DOTYCZY POROZUMIENIA NR /. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu. roku pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231), ul. Płocka 13, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

OAK.KCB.2621/50/2017 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert-wzór umowy

OAK.KCB.2621/50/2017 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert-wzór umowy OAK.KCB.2621/50/2017 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert-wzór umowy UMOWA nr Usługa opracowania graficznego, wykonania oraz dostawy materiałów brandingowych Zawarta w dniu 2017 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo