POLITECHNIKA GDAŃSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA GDAŃSKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA GDAŃSKA Pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

2 Spis treści 1. Opis Wydziału Dane kontaktowe Władze Wydziału Ogólne informacje o Wydziale Katedry Wydziału Organizacja studiów Studia stacjonarne 1. stopnia (inŝynierskie) Studia stacjonarne 2. stopnia (magisterskie) Niestacjonarne studia 1. stopnia Niestacjonarne studia 2. stopnia Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne Skala ocen Programy studiów 1. stopnia Automatyka i robotyka Rdzeń i strumienie Profile dyplomowania Elektronika i telekomunikacja Rdzeń i strumienie Profile dyplomowania strumienia Elektronika Profile dyplomowania strumienia Telekomunikacja Informatyka Rdzeń i strumienie Profile dyplomowania InŜynieria biomedyczna Rdzeń i strumienie Profile dyplomowania Programy studiów 2. stopnia Automatyka i robotyka Rdzeń Specjalności Elektronika i telekomunikacja Rdzeń Specjalności Informatyka Rdzeń Specjalności InŜynieria biomedyczna Rdzeń Specjalności Wydanie 1.2 Gdańsk, grudzień Opracowanie: Krzysztof Goczyła Agnieszka Landowska Bogdan Wiszniewski 2

3 1. Opis Wydziału Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (WETI) to jeden z największych wydziałów Politechniki Gdańskiej. Na Wydziale studiuje obecnie ponad 3800 studentów. W ciągu ponad pięćdziesięcioletniej historii Wydziału wydano ponad dyplomów ukończenia studiów wyŝszych. Kadrę naukowo-dydaktyczną WETI stanowi ponad 330 pracowników, w tym 43 samodzielnych pracowników nauki (21 profesorów tytularnych i 22 doktorów habilitowanych) oraz ponad 100 doktorów nauk technicznych. Wydział ETI pełni znaczącą rolę w Polsce północnej w dziedzinie promowania nowoczesnych technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i elektronicznych zarówno na polu edukacji, jak i badań. Od 1992 roku WETI ma niezmiennie pierwszą, najwyŝszą kategorię naukową przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Wydział ma prawa doktoryzowania i habilitowania w dziedzinie nauk technicznych, aktualnie w 3 dyscyplinach: elektronice, telekomunikacji i informatyce, a ponadto prawo doktoryzowania w dyscyplinie automatyka. Tematyka badawcza realizowana na Wydziale jest niezwykle szeroka i obejmuje wszystkie najwaŝniejsze pola badawcze realizowanych kierunków studiów. Znajduje to odzwierciedlenie w programach nauczania. Aktualnie Wydział oferuje studentom 19 specjalności na 4 podstawowych kierunkach nauczania: informatyce, elektronice i telekomunikacji, automatyce i robotyce oraz inŝynierii biomedycznej, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Wszystkie dotychczas prowadzone kierunki pomyślnie przeszły proces akredytacji przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Wydział prowadzi równieŝ studia trzeciego stopnia (doktoranckie), na które uczęszcza ponad 60 słuchaczy. Ponadto oferuje takŝe liczne studia podyplomowe, cieszące się duŝym zainteresowaniem środowiska. WETI aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych. Na Wydziale było i jest realizowanych wiele projektów z takich programów, jak Tempus, Copernicus, Esprit, Eureka/Celtic, Programy Ramowe Unii Europejskiej, regionalne i krajowe Programy Operacyjne Unii Europejskiej, programy NATO, a takŝe w wymianie międzynarodowej studentów w ramach programu Sokrates-Erasmus. Wydział utrzymuje ścisłe kontakty ze środowiskiem przemysłowym WybrzeŜa. Kontakty te mają swoją platformę formalną w postaci Rady Konsultacyjnej przy Dziekanie WETI. W Radzie zasiadają przedstawiciele ponad 30 najwaŝniejszych firm z branŝy technologii informacyjnych. Realne efekty tej współpracy na polu badawczo-rozwojowym to liczne wdroŝenia wyników badań naukowych w firmach, a na polu dydaktycznym lepsze dopasowanie programów nauczania do rzeczywistych potrzeb rynku i, co za tym idzie, bogata oferta na rynku pracy dla absolwentów Wydziału, a takŝe stypendia fundowane przez przyszłych pracodawców. 3

4 1.1. Dane kontaktowe Adres: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Gabriela Narutowicza 11/ Gdańsk tel. (58) (Biuro Wydziału) fax: (58) Pełnomocnik Dziekana ds. ECTS dr inŝ. Agnieszka Landowska tel. (58) Dziekanat pok NE tel: (58) (studia stacjonarne) (58) (studia niestacjonarne) (58) (studia doktoranckie) Małgorzata Piwowarska kierownik dziekanatu 4

5 1.2. Władze Wydziału Dziekan dr hab. inŝ. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG tel.: (58) , Prodziekan prof. dr hab. inŝ. Michał Mrozowski ds. tel.: (58) , badań Prodziekan dr hab. inŝ. Marek Moszyński, prof. nadzw. PG ds. współpracy tel.: (58) , i promocji Prodziekan prof. dr hab. inŝ. Alicja Konczakowska ds. tel.: (58) , kształcenia Prodziekan prof. dr hab. inŝ. Bogdan Wiszniewski ds. organizacji tel.: (58) , studiów Ogólne informacje o Wydziale Liczba studentów Liczba pracowników ponad 3800 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 1. i 2. stopnia ponad 330, w tym ponad 180 naukowo-dydaktycznych Struktura 16 katedr (szczegóły w punkcie 1.4) Język wykładowy Kierunki studiowania polski (1. i 2. stopień) angielski (2. stopień) 1. Automatyka i robotyka 2. Elektronika i telekomunikacja 3. Informatyka 4. InŜynieria biomedyczna System ECTS wprowadzany od roku 2000 (szczegóły w rozdziale 2) 5

6 1.4. Katedry Wydziału Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów Kierownik: prof. dr hab. inŝ. Marek Kubale, prof. zw. PG tel.: (58) , fax: (58) WWW: Katedra Architektury Systemów Komputerowych Kierownik: prof. dr hab. inŝ. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG tel.: (58) , fax (58) WWW: Katedra InŜynierii Biomedycznej Kierownik: prof. dr hab. inŝ. Antoni Nowakowski, prof. zw. PG tel.: (58) , fax: (58) WWW: Katedra InŜynierii Mikrofalowej i Antenowej Kierownik: prof. dr hab. inŝ. Michał Mrozowski, prof. zw. tel.: (58) , fax: (58) WWW: Katedra InŜynierii Oprogramowania Kierownik: prof. dr hab. inz. Janusz Górski, prof. zw. PG tel.: (58) , fax: (58) WWW: Katedra InŜynierii Wiedzy Kierownik: prof. dr hab. inŝ. Bogdan Wiszniewski, prof. nadzw. PG tel.: (58) , fax: (58) WWW: Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Kierownik: prof. dr hab. inŝ. Alicja Konczakowska, prof. nadzw. PG tel.: (58) lub (58) , fax: (58) WWW: Katedra Sieci Teleinformacyjnych Kierownik: dr hab. inŝ. Sylwester Kaczmarek, prof. nadzw. PG tel.: (58) , fax: (58) WWW: 6

7 Katedra Systemów Automatyki Kierownik: prof. dr hab. inŝ. Maciej Niedźwiecki, prof. nadzw. PG tel.: (58) , fax (58) WWW: Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inŝ. Zdzisław Kowalczuk, prof. nadzw. PG tel.: (58) , fax (58) WWW: Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Kierownik: prof. dr hab. inŝ. Roman Salamon, prof. nadzw. PG tel.: (58) , fax: (58) WWW: Katedra Systemów Geoinformatycznych Kierownik: prof. dr hab. inŝ. Andrzej Stepnowski, prof. zw. PG tel.: (58) , fax: (58) WWW: Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Kierownik: dr hab. inŝ. Ryszard J. Katulski, prof. nadzw. PG tel.: (58) , fax: (58) WWW: Katedra Systemów Mikroelektronicznych Kierownik: dr hab. inŝ. Stanisław Szczepański, prof. nadzw. PG tel.: (58) , fax:(58) WWW: Katedra Systemów Multimedialnych Kierownik: prof. dr hab. inŝ. Andrzej CzyŜewski, prof. zw. PG tel.: (58) , fax: (58) WWW: Katedra Teleinformatyki Kierownik: prof. dr hab. inŝ. Józef Woźniak, prof. zw. PG tel.: (58) , fax: (58) WWW: 7

8 1.5. Organizacja studiów Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG oferuje następujące rodzaje studiów: studia stacjonarne 1. stopnia (inŝynierskie), studia stacjonarne 2. stopnia (magisterskie), niestacjonarne studia 1. stopnia (inŝynierskie), niestacjonarne studia 2. stopnia (magisterskie), studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne). Studia stacjonarne na Wydziale są bezpłatne, natomiast studia niestacjonarne i studia podyplomowe są płatne. Ogólny schemat studiowania na Wydziale ETI w systemie studiów 3-stopniowych przedstawiono na rys. 1. st. 1. stopnia (inŝynierskie): 7 semestrów, 210 pkt. ECTS st. 2. stopnia (magisterskie): 3 semestry, 90 pkt. ECTS st. 3. stopnia (doktoranckie) kierunek X kwalifikacja kierunek Y kwalifikacja sem. Rys. 1. Ogólny schemat studiowania na WETI PG Studia odbywają się w ramach jednego wybranego kierunku, aktualnie: automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, informatyki oraz inŝynierii biomedycznej. Studia stacjonarne i niestacjonarne na 1. stopniu trwają 7 semestrów, dają moŝliwość uzyskania tytułu zawodowego inŝyniera i min. 210 punktów ECTS. Studia te kończą się realizacją projektu dyplomowego inŝynierskiego, którego pomyślne zaliczenie jest warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów 1. stopnia i tytułu zawodowego inŝyniera. Stacjonarne studia 2. stopnia trwają 3 semestry, natomiast niestacjonarne 4 semestry. Studia 2. stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej i uzyskaniem min. 90 punktów ECTS. Na studia 2. stopnia przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli studia 1. stopnia kierunków pokrewnych. Pomyślne ukończenie studiów 2. stopnia z bardzo dobrym wynikiem ogólnym oraz predyspozycje do pracy naukowej pretendują absolwenta do ubiegania się o przyjęcie na studia 3. stopnia, czyli studia doktoranckie. 8

9 Na program studiów na kaŝdym stopniu składają się bloki przedmiotów. Rodzaje bloków przedmiotów są następujące: pod względem sposobu wybierania: obowiązkowe dla kierunku: są to bloki wynikające ze standardów kształcenia na studiach 1. i 2. stopnia oraz inne bloki uznane przez kierunkowe komisje programowe Wydziału za obowiązkowe dla danego kierunku; obieralne: bloki, które są wybierane przez studentów (równieŝ pomiędzy kierunkami); stanowią one nie mniej niŝ 30% godzin zajęć w programie studiów; pod względem zakresu tematycznego: ogólne, podstawowe, kierunkowe, profilujące (tylko na 1. stopniu), specjalnościowe (tylko na 2. stopniu) Studia stacjonarne 1. stopnia (inŝynierskie) Ogólny schemat studiowania na studiach stacjonarnych 1. stopnia przedstawiono na rys. 2. strumień A profile dyplomowania rdzeń strumień B sem. Rys. 2. Szczegółowy schemat studiów 1.stopnia Bloki obowiązkowe (ogólne, podstawowe i kierunkowe) dla danego kierunku stanowią tzw. rdzeń. Przedmioty rdzenia są umieszczone w programach studiów na semestrach Od semestru 5. rozpoczynają się bloki przedmiotów obieralnych. Bloki te tworzą tzw. strumienie. KaŜdy kierunek ma (przynajmniej) 2 strumienie. Aktualnie, proponowane są następujące strumienie: na kierunku automatyka i robotyka: inteligentne systemy decyzyjne komputerowe systemy sterowania 9

10 na kierunku elektronika i telekomunikacja: elektronika telekomunikacja na kierunku informatyka: aplikacje systemy na kierunku inŝynieria biomedyczna: elektronika w medycynie informatyka w medycynie fizyka w medycynie chemia w medycynie. Na kierunkach automatyka i robotyka oraz elektronika i telekomunikacja student, po wybraniu strumienia, kontynuuje go aŝ do ukończenia 6. semestru. Na kierunku informatyka po sem. 5. student moŝe zmienić strumień. Będąc na semestrze 6. student wybiera profil dyplomowania, na który będzie uczęszczał na ostatnim semestrze studiów inŝynierskich. Profil ten jest skojarzony ze specjalnością dydaktyczną i badawczą katedry, a dla studenta z tematem projektu dyplomowego inŝynierskiego. Student wybiera profil dyplomowania swobodnie w ramach swojego kierunku, niezaleŝnie od wybranego strumienia. Stopień inŝyniera uzyskuje w efekcie zaliczenia projektu inŝynierskiego wykonanego na 7. semestrze indywidualnie lub zespołowo (na kierunku informatyka: tylko zespołowo) w ramach wybranego profilu dyplomowania. Do wyboru są następujące profile dyplomowania: na kierunku automatyka i robotyka: systemy automatyki systemy decyzyjne na kierunku elektronika i telekomunikacja: inŝynieria biomedyczna inŝynieria mikrofalowa i antenowa komputerowe systemy elektroniczne optoelektronika systemy elektroniki morskiej systemy i sieci radiokomunikacyjne systemy mikroelektroniczne systemy multimedialne sieci teleinformacyjne na kierunku informatyka: algorytmy i modelowanie systemów architektura systemów komputerowych inŝynieria oprogramowania inŝynieria wiedzy systemy geoinformatyczne teleinformatyka na kierunku inŝynieria biomedyczna: elektronika w medycynie informatyka w medycynie fizyka w medycynie chemia w medycynie. 10

11 Studia stacjonarne 2. stopnia (magisterskie) Po pomyślnym ukończeniu studiów 1. stopnia student moŝe kontynuować naukę na studiach 2. stopnia. Z uwagi na treści programowe, naturalne jest kontynuowanie studiów 2. stopnia na tej specjalności, która jest prowadzona przez katedrę wybraną przez studenta dla swojego profilu dyplomowania, ale nie jest to obowiązkowe. Ogólny schemat studiowania na studiach stacjonarnych 2. stopnia przedstawiono na rys. 3. specjalności rdzeń specjalności sem. Rys. 3. Szczegółowy schemat studiów 2.stopnia Studia 2. stopnia prowadzone są od początku, tj, od pierwszego semestru, na konkretnej specjalności. Pomiędzy 1. a 2. stopniem studiów prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne, które decyduje, kto z kandydatów z WETI lub spoza Wydziału dostanie się na jaką specjalność. Program studiów 2. stopnia obejmuje równieŝ rdzeń, czyli przedmioty obowiązkowe dla wszystkich specjalności. Studia 2. stopnia kończą się realizacją pracy dyplomowej magisterskiej, wykonywanej indywidualnie (w wyjątkowych przypadkach w zespołach 2- osobowych). Na studiach 2. stopnia do wyboru są następujące specjalności: na kierunku automatyka i robotyka: systemy automatyki systemy decyzyjne na kierunku elektronika i telekomunikacja: inŝynieria biomedyczna inŝynieria dźwięku i obrazu inŝynieria komunikacji bezprzewodowej komputerowe systemy elektroniczne sieci i systemy teleinformacyjne optoelektronika systemy czasu rzeczywistego systemy i sieci radiokomunikacyjne systemy mikroelektroniczne 11

12 na kierunku informatyka: algorytmy i technologie internetowe aplikacje rozproszone i systemy internetowe inteligentne systemy interaktywne inŝynieria systemów i bazy danych sieci komputerowe systemy geoinformatyczne na kierunku inŝynieria biomedyczna: elektronika w medycynie informatyka w medycynie fizyka w medycynie chemia w medycynie. Poza specjalnością podstawową, student uczęszcza na przedmioty specjalności uzupełniającej. Specjalność uzupełniająca jest to fragment specjalności innej niŝ wybrana specjalność podstawowa. Specjalność uzupełniająca moŝe pochodzić teŝ z innego kierunku niŝ specjalność podstawowa. NiezaleŜnie od kierunku studiowania i wybranej specjalności podstawowej, kaŝdy student uczestniczy w projekcie grupowym (sem. 1.), uczęszcza na seminarium dyplomowe (sem. 3) oraz realizuje pracę dyplomową magisterską (sem. 2. i 3.). Studia kończy egzamin dyplomowy magisterski, w wyniku którego absolwent Wydziału ETI uzyskuje tytuł zawodowy magistra w wybranej uprzednio specjalności podstawowej. W roku akademickim 2009/2010 nie jest planowany nabór na studia 2. stopnia kierunku inŝynieria biomedyczna Niestacjonarne studia 1. stopnia Wydział ETI oferuje moŝliwość studiowania w trybie niestacjonarnym (zaocznym) na studiach 1. stopnia (inŝynierskich) na kierunkach: elektronika i telekomunikacja (specjalność: technologie informacyjne) informatyka (specjalność: informatyka stosowana) Studia trwają 7 semestrów, są płatne i odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych Niestacjonarne studia 2. stopnia Absolwentom studiów stopnia co najmniej 1. (licencjackich lub inŝynierskich) Wydział ETI oferuje moŝliwość uzyskania tytułu zawodowego magistra inŝyniera kierunku Informatyka na niestacjonarnych studiach 2. stopnia (magisterskich), realizowanych w trybie 4-semestralnych studiów zaocznych. Kandydaci będący absolwentami studiów 1. stopnia kierunku Informatyka (inŝynierskich lub licencjackich) kwalifikowani są na podstawie oceny na dyplomie. Pozostali kandydaci, absolwenci studiów jednolitych magisterskich oraz studiów 1. lub 2. stopnia kierunków innych niŝ Informatyka, kwalifikowani są na podstawie egzaminu ustnego z podstaw informatyki w zakresie minimum programowego określonego przez MNiSzW. Studia są płatne i odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych. 12

13 Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne Tym absolwentom, którzy ukończyli studia magisterskie ze średnią oceną min. 4,0, Wydział ETI oferuje 4-letnie studia doktoranckie w następujących dyscyplinach naukowych: 1) elektronika 2) informatyka 3) telekomunikacja. Studenci studiów doktoranckich, począwszy od drugiego roku studiów, otrzymują stypendium doktorskie. W zamian zobowiązani są do realizacji zajęć dydaktycznych w wymiarze od 45 do 90 godzin rocznie. Przyjmuje się, Ŝe studia doktoranckie kończą się obroną pracy doktorskiej najpóźniej dwa lata po ukończeniu tych studiów. Program studiów doktoranckich jest bardzo elastyczny i w duŝej mierze zaleŝy od promotora pracy. Część przedmiotów prowadzona jest w języku angielskim. Studia realizowane w trybie niestacjonarnym nie wymagają od doktoranta prowadzenia zajęć dydaktycznych, są jednak płatne Skala ocen Zgodnie z Regulaminem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej, obowiązującym od dn , na Wydziale ETI stosowana jest następująca skala ocen: Ocena Opis Zgodna z ECTS 5,5 celujący A 5 bardzo dobry 4,5 ponad dobry B 4 dobry C 3,5 dość dobry D 3 dostateczny E 2 niedostateczny F zal zaliczone passed 13

14 2. Programy studiów 1. stopnia W tym rozdziale przedstawione są programy studiów stacjonarnych 1. stopnia na poszczególnych kierunkach studiów, w tym programy profili dyplomowania i specjalności. Programy te obowiązują studentów, którzy rozpoczynają studia od roku akademickiego 2009/2010. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje system zaliczania punktów ECTS, zgodnie z którym do zaliczenia jednego semestru studiów potrzeba 30 punktów ECTS. Treści programowe studiów niestacjonarnych 1. stopnia (inŝynierskich) są podzbiorem treści programowych odpowiednich studiów stacjonarnych. PoniŜej przedstawiono w postaci tabelarycznej dla kolejnych semestrów: nazwy przedmiotów, łączny wymiar godzinowy na tydzień oraz w rozbiciu na rodzaje zajęć (wykłady- w, ćwiczenia ć, laboratoria l, projekty p i seminaria s ), liczbę punktów ECTS przypisanych poszczególnym przedmiotom (kolumna ects ) oraz informację, czy przedmiot kończy się egzaminem (kolumna egz ) Automatyka i robotyka Rdzeń i strumienie Semestr 1 kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA sem Humanistyka dla inŝynierów Technologie informacyjne Analiza matematyczna i algebra liniowa Fizyka Metody i techniki programowania Razem Uwaga: W semestrze 1. prowadzone są dodatkowo obowiązkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki w wymiarze 4 godzin tygodniowo bez przypisanych punktów ECTS. Semestr 2 kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA sem Język angielski Wychowanie fizyczne Analiza matematyczna i algebra liniowa Matematyka dyskretna Metody probabilistyczne i statystyka Fizyka Metody i techniki programowania Przyrządy półprzewodnikowe Metrologia Obwody i sygnały Technika cyfrowa Razem

15 Semestr 3 kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA sem Język angielski Wychowanie fizyczne Przyrządy półprzewodnikowe Metrologia Obwody i sygnały Technika cyfrowa Elementy wykonawcze automatyki Metody modelowania matematycznego Podstawy automatyki Przetwarzanie sygnałów Układy elektroniczne Elektrodynamika Razem Semestr 4 kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA sem Język angielski Programowanie obiektowe i grafika komputerowa Elementy wykonawcze automatyki Metody modelowania matematycznego Przetwarzanie sygnałów Układy elektroniczne Mechanika Podstawy robotyki Programowalne sterowniki logiczne i wizualizacja 4 9. procesów Sensory i przetworniki pomiarowe Sterowanie analogowe Sztuczna inteligencja Razem Semestr 5 - strumień: Systemy automatyki kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA sem. 5 strumień SYSTEMY AUTOMATYKI 1. Język angielski Zasady przedsiębiorczości i zarządzania Podstawy robotyki Sensory i przetworniki pomiarowe Sterowanie analogowe Sztuczna inteligencja Mikrosterowniki i mikrosystemy rozproszone Języki modelowania i symulacji Mechatronika Organizacja systemów komputerowych Pneumatyka i hydraulika w automatyce i robotyce Algorytmy obliczeniowe Razem

16 Semestr 5 - strumień: Systemy decyzyjne kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA sem. 5 strumień SYSTEMY DECYZYJNE 1. Język angielski Zasady przedsiębiorczości i zarządzania Podstawy robotyki Sensory i przetworniki pomiarowe Sterowanie analogowe Sztuczna inteligencja Mikrosterowniki i mikrosystemy rozproszone Architektura systemów komputerowych Technika mikroprocesorowa Współczesne narzędzia obliczeniowe Współpraca w cyberprzestrzeni Wstęp do sieci komputerowych Razem Semestr 6 - strumień: Systemy automatyki kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA sem. 6 strumień SYSTEMY AUTOMATYKI 1. Mikrosterowniki i mikrosystemy rozproszone Programowanie w asemblerze Organizacja systemów komputerowych Pneumatyka i hydraulika w automatyce i robotyce Energoelektronika i sterowanie napędem elektrycznym Podstawy systemów dyskretnych Technika bezprzewodowa Techniki programowania w systemach wbudowanych Sterowanie procesami dynamicznymi Wielodostępne struktury danych Praktyka 4 Razem Semestr 6 - strumień: Systemy decyzyjne kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA sem. 6 strumień SYSTEMY DECYZYJNE 1. Mikrosterowniki i mikrosystemy rozproszone Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu Metody numeryczne Oprogramowanie mikrokomputerów Podstawy sterowania komputerowego Planowanie procesów produkcyjnych Roboty inteligentne Współczesne narzędzia obliczeniowe Sieci Ethernet i IP Praktyka 4 Razem

17 Semestr 7 kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA 1. Przedmioty profilu dyplomowania Seminarium dyplomowe inŝynierskie Projekt dyplomowy inŝynierski Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 2 Razem Profile dyplomowania Profil dyplomowania: Systemy automatyki (Katedra Systemów Automatyki) kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA profil SYSTEMY AUTOMATYKI 1. Procesory sygnałowe i logika programowana Roboty mobilne Systemy nawigacyjne Systemy wizyjne w automatyce Razem Profil dyplomowania: Systemy decyzyjne (Katedra Systemów Decyzyjnych) kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA profil SYSTEMY DECYZYJNE 1. Algorytmy genetyczne Programowalne układy cyfrowe Systemy wspierania decyzji Systemy zarządzania informacją Razem Elektronika i telekomunikacja Rdzeń i strumienie Semestr 1 kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA sem Humanistyka dla inŝynierów Technologie informacyjne Analiza matematyczna i algebra liniowa Fizyka Metody i techniki programowania Razem Uwaga: W semestrze 1. prowadzone są dodatkowo obowiązkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki w wymiarze 4 godzin tygodniowo bez przypisanych punktów ECTS. 17

18 Semestr 2 kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA sem Język angielski Wychowanie fizyczne Analiza matematyczna i algebra liniowa Metody probabilistyczne i statystyka Fizyka Technika obliczeniowa i symulacyjna Metody i techniki programowania Obwody i sygnały Metrologia Układy logiczne InŜynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń Bazy danych Razem Semestr 3 kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA sem Język angielski Wychowanie fizyczne Elektrodynamika Obwody i sygnały Elementy elektroniczne Metrologia Układy logiczne Przetwarzanie sygnałów Podstawy telekomunikacji Systemy i sieci telekomunikacyjne InŜynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń InŜynieria systemów dynamicznych Anteny i propagacja fal Architektury komputerów i systemy operacyjne Razem

19 Semestr 4 kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA sem Język angielski Elementy elektroniczne Analogowe układy elektroniczne Technika bardzo wysokich częstotliwości Przetwarzanie sygnałów Systemy i sieci telekomunikacyjne Technika bezprzewodowa InŜynieria układów programowalnych Mikroprocesory i mikrokontrolery Optoelektronika Sensory i sieci sensorowe Technologie multimedialne Języki programowania wysokiego poziomu Razem Semestr 5 - strumień: Elektronika kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA sem. 5 strumień ELEKTRONIKA W ć l p ects egz 1. Język angielski Analogowe układy elektroniczne Mikroprocesory i mikrokontrolery Języki programowania wysokiego poziomu Dokumentacja i systemy jakości Pomiary wielkości nieelektrycznych Podstawy mikroelektroniki InŜynieria układów i systemów scalonych Technika światłowodowa Mikrokontrolery i mikrosystemy Filtry cyfrowe Metody projektowania i technika realizacji Razem

20 Semestr 5 - strumień: Telekomunikacja kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA sem. 5 strumień TELEKOMUNIKACJA 1. Język angielski Analogowe układy elektroniczne Mikroprocesory i mikrokontrolery Języki programowania wysokiego poziomu Dokumentacja i systemy jakości Podstawy systemów informacyjnych Sygnały telekomunikacyjne Projektowanie systemów bezprzewodowych Systemy radiokomunikacyjne Techniki transmisji i komutacji Sieci komputerowe Podstawy inŝynierii ruchu telekomunikacyjnego Przetwarzanie dźwięków i obrazów Systemy operacyjne (UNIX, Linux) Zastosowania procesorów sygnałowych Systemy i architektury NGN Razem Semestr 6 - strumień: Elektronika kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA sem. 6 strumień ELEKTRONIKA 1. Zasady przedsiębiorczości i zarządzania Metody projektowania i technika realizacji Języki projektowania HDL Procesory sygnałowe Interfejsy systemów elektronicznych Systemy wizualizacji informacji Metody przetwarzania obrazów Konwertery mocy Technika laserowa Technika antenowa InŜynieria mikrofalowa Kompatybilność elektromagnetyczna Praktyka 4 Razem

21 Semestr 6 - strumień: Telekomunikacja kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA sem. 6 strumień TELEKOMUNIKACJA 1. Zasady przedsiębiorczości i zarządzania Sygnały telekomunikacyjne Projektowanie systemów bezprzewodowych Systemy radiokomunikacyjne Techniki transmisji i komutacji Sieci komputerowe Zastosowania procesorów sygnałowych Technika światłowodowa w telekomunikacji Systemy i architektury NGN Systemy i terminale multimedialne Systemy echolokacyjne Inteligentne systemy decyzyjne Telemonitoring środowiska i systemy GIS Podstawy radiofonii i telewizji Praktyka 4 Razem Semestr 7 kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 1. Przedmioty profilu dyplomowania Seminarium dyplomowe inŝynierskie Projekt dyplomowy inŝynierski Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 2 Razem Profile dyplomowania strumienia Elektronika Profil dyplomowania: InŜynieria biomedyczna (Katedra InŜynierii Biomedycznej) kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA strumień ELEKTRONIKA profil INśYNIERIA BIOMEDYCZNA 1. Biopomiary Techniki obrazowania Systemy informacyjne w medycynie Konstrukcja aparatury medycznej Razem

22 Profil dyplomowania: InŜynieria mikrofalowa i antenowa (Katedra InŜynierii Mikrofalowej i Antenowej) kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA strumień ELEKTRONIKA profil INśYNIERIA MIKROFALOWA I ANTENOWA 1. Projektowanie układów mikrofalowych Miernictwo mikrofalowe Anteny w komunikacji bezprzewodowej Systemy komunikacji bezprzewodowej Elektronika gigabitowa Razem Profil dyplomowania: Komputerowe systemy elektroniczne (Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych) kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA strumień ELEKTRONIKA profil KOMPUTEROWE SYSTEMY ELEKTRONICZNE Organizacja i oprogramowanie systemów 1. elektronicznych Integracja sprzętu i oprogramowania Bloki funkcjonalne systemów elektronicznych Modelowanie i symulacja systemów Projektowanie pakietów elektronicznych Razem Profil dyplomowania: Optoelektronika (Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych) kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA strumień ELEKTRONIKA profil OPTOELEKTRONIKA 1. Elementy i układy optoelektroniczne Optyczne techniki pomiarowe Optyczna transmisja i przetwarzanie informacji Projektowanie układów elektronicznych Razem Profil dyplomowania: Systemy mikroelektroniczne (Katedra Systemów Mikroelektronicznych) kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA strumień ELEKTRONIKA profil SYSTEMY MIKROELEKTRONICZNE 1. Projektowanie układów ASIC Analogowe układy scalone Systemy czasu dyskretnego Mikroelektroniczne systemy programowalne Zastosowania FPGA i CPLD w systemach CPS Razem

23 Profile dyplomowania strumienia Telekomunikacja Profil dyplomowania: Systemy elektroniki morskiej (Katedra Systemów Elektroniki Morskiej) kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA strumień TELEKOMUNIKACJA profil SYSTEMY ELEKTRONIKI MORSKIEJ Architektura dedykowanych systemów czasu 1. rzeczywistego Symulacja komputerowa systemów Procesory i komputery przemysłowe Metody wizualizacji sygnałów Programowanie systemów czasu rzeczywistego Razem Profil dyplomowania: Systemy i sieci radiokomunikacyjne (Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych) kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA strumień TELEKOMUNIKACJA profil SYSTEMY I SIECI RADIOKOMUNIKACYJNE w ć L p ects egz 1. Miernictwo radiokomunikacyjne Urządzenia radiokomunikacyjne Podstawy systemów komórkowych Modulacje cyfrowe Sygnały telekomunikacyjne Razem Profil dyplomowania: Systemy multimedialne (Katedra Systemów Multimedialnych) kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA strumień TELEKOMUNIKACJA profil SYSTEMY MULTIMEDIALNE 1. Podstawy elektroakustyki Akustyka środowiska Technika rejestracji sygnałów Technologia studyjna Elektroniczne instrumenty muzyczne Razem Profil dyplomowania: Sieci teleinformacyjne (Katedra Sieci Teleinformacyjnych) kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA strumień TELEKOMUNIKACJA profil SIECI TELEINFORMACYJNE 1. InŜynieria systemów dostępowych i rdzeniowych Komputerowa analiza sygnałów Procesory sygnałowe w telekomunikacji cyfrowej Projektowanie usług telekomunikacyjnych Przetwarzanie sygnałów w sieciach bezprzewodowych Systemy sygnalizacji i protokoły Razem

24 2.3. Informatyka Rdzeń i strumienie Semestr 1 sem Humanistyka dla inŝynierów Analiza matematyczna i algebra liniowa Fizyka Praktyka programowania Metody reprezentacji informacji Układy cyfrowe i mikroprocesory Razem Uwaga: W semestrze 1. prowadzone są dodatkowo obowiązkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki w wymiarze 4 godzin tygodniowo bez przypisanych punktów ECTS. Semestr 2 sem Język angielski Wychowanie fizyczne Matematyka dyskretna Podstawy elektroniki i metrologii Algorytmy i struktury danych Architektura komputerów Programowanie obiektowe Razem Semestr 3 sem Język angielski Wychowanie fizyczne Podstawy analizy algorytmów Języki programowania Grafika komputerowa Multimedia i interfejsy Systemy operacyjne Bazy danych Aplikacje internetowe Razem

25 Semestr 4 sem Język angielski Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 2. matematyczna Sieci komputerowe Platformy technologiczne Przetwarzanie rozproszone Sztuczna inteligencja Systemy wbudowane Metody numeryczne Razem Semestr 5 strumień: Aplikacje sem. 5 strumień APLIKACJE 1. Język angielski Społeczne aspekty informatyki InŜynieria oprogramowania Aplikacje systemów wbudowanych Hurtownie danych Architektury usług internetowych Systemy informacji przestrzennej Biznes elektroniczny Wizualizacja informacji Razem Semestr 5 strumień: Systemy sem. 5 strumień SYSTEMY 1. Język angielski Społeczne aspekty informatyki InŜynieria oprogramowania Administrowanie systemami komputerowymi Oprogramowanie systemowe Komputerowe systemy sterowania Środowiska agentowe Struktury baz danych Konstrukcja kompilatorów Razem

26 Semestr 6 strumień: Aplikacje sem. 6 strumień APLIKACJE 1. Podstawy biznesu Zarządzanie bezpieczeństwem sieci Realizacja projektu informatycznego Eksploracja danych Wirtualne zespoły robocze Bazy wiedzy Jakość oprogramowania Obliczenia mobilne Bezpieczeństwo systemów komputerowych Praktyka 4 Razem Semestr 6 strumień: Systemy sem. 6 strumień SYSTEMY 1. Podstawy biznesu Zarządzanie bezpieczeństwem sieci Realizacja projektu informatycznego Zaawansowane architektury komputerów Lokalne sieci bezprzewodowe Sieci korporacyjne Komponentowe systemy rozproszone Systemy telekomunikacyjne InŜynieria systemów programowalnych Praktyka 4 Razem Semestr 7 w ć l p/s ects egz 1. Przedmioty profilu dyplomowania Seminarium dyplomowe inŝynierskie Projekt dyplomowy inŝynierski Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 2 Razem

27 Profile dyplomowania Profil dyplomowania: Algorytmy i modelowanie systemów (Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów) profil ALGORYTMY I MODELOWANIE SYSTEMÓW w ć l p s ects egz 1. Wybrane problemy algorytmiczne i technologiczne Realizacja aplikacji internetowych Programowanie lokalnych aplikacji Języki programowania na platformie.net Technologie internetowe w Javie Razem Profil dyplomowania: Architektura systemów komputerowych (Katedra Architektury Systemów Komputerowych) profil ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH w ć l p s ects egz 1. Serwisy internetowe Komponentowe wytwarzanie aplikacji internetowych Narzędzia i wzorce aplikacji internetowych Razem Profil dyplomowania: InŜynieria oprogramowania (Katedra InŜynierii Oprogramowania) profil INśYNIERIA OPROGRAMOWANIA w ć l p s ects egz 1. Projektowanie systemów obiektowych Zarządzanie ewolucją oprogramowania Aplikacje baz danych Zarządzanie systemami baz danych Razem Profil dyplomowania: InŜynieria wiedzy (Katedra InŜynierii Wiedzy) profil INśYNIERIA WIEDZY W ć l p s ects egz 1. Animacja komputerowa Przetwarzanie obrazów Dokumenty cyfrowe Projektowanie gier komputerowych Razem

28 Profil dyplomowania: Systemy geoinformatyczne (Katedra Systemów Geoinformatycznych) profil SYSTEMY GEOINFORMATYCZNE w ć l p s ects egz 1. Systemy nawigacji satelitarnej GPS i Galileo Podstawy kartografii cyfrowej Programowanie urządzeń mobilnych Trójwymiarowa wizualizacja danych przestrzennych Razem Profil dyplomowania: Teleinformatyka (Katedra Teleinformatyki) profil TELEINFORMATYKA w ć l p s ects egz 1. Podstawy transmisji multimedialnych Administrowanie sieciami komputerowymi Sieci IP Zarządzanie sieciami Razem InŜynieria biomedyczna Rdzeń i strumienie Semestr 1 kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA sem Humanistyka dla inŝynierów Technologie informacyjne Analiza matematyczna i algebra liniowa Fizyka Chemia Metody i techniki programowania Razem Uwaga: W semestrze 1. prowadzone są dodatkowo obowiązkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki w wymiarze 4 godzin tygodniowo bez przypisanych punktów ECTS. 28

29 Semestr 2 kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA sem Język angielski Wychowanie fizyczne Analiza matematyczna i algebra liniowa Materiałoznawstwo Metody probabilistyczne i statystyka Fizyka Przyrządy półprzewodnikowe Obwody i sygnały Metody i techniki programowania Metrologia Bazy danych Razem Semestr 3 kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA sem Język angielski Wychowanie fizyczne Materiałoznawstwo Przyrządy półprzewodnikowe Obwody i sygnały Układy elektroniczne Metrologia Komputerowe wspomaganie projektowania Biochemia Biofizyka Podstawy automatyki i robotyki Przetwarzanie sygnałów Razem Semestr 4 kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA sem Język angielski Układy elektroniczne Mechanika i wytrzymałość materiałów Biochemia Biofizyka Przetwarzanie sygnałów Implanty i sztuczne narządy Prawne i etyczne aspekty inŝynierii biomedycznej Elektroniczna aparatura medyczna Techniki obrazowania medycznego Sensory i przetworniki pomiarowe Propedeutyka medycyny Biomateriały Podstawy przetwarzania obrazów Razem

30 Semestr 5 strumień: Elektronika w medycynie kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA sem. 5 strumień ELEKTRONIKA W MEDYCYNIE 1. Język angielski Elektroniczna aparatura medyczna Sensory i przetworniki pomiarowe Biomechanika Anatomia i fizjologia Architektury systemów komputerowych Języki modelowania i symulacji Podstawy projektowania urządzeń medycznych Biosygnały Metody numeryczne i algorytmy Razem Semestr 5 strumień: Informatyka w medycynie kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA sem. 5 strumień INFORMATYKA W MEDYCYNIE 1. Język angielski Elektroniczna aparatura medyczna Sensory i przetworniki pomiarowe Biomechanika Anatomia i fizjologia Architektura systemów komputerowych Technika mikroprocesorowa Metody rekonstrukcji i analizy obrazów InŜynieria oprogramowania Wstęp do sieci komputerowych Razem Semestr 5 strumień: Fizyka w medycynie kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA sem. 5 strumień FIZYKA W MEDYCYNIE 1. Język angielski Elektroniczna aparatura medyczna Sensory i przetworniki pomiarowe Biomechanika Anatomia i fizjologia Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych Metody matematyczne biofizyki Generacja i detekcja promieniowania Wytwarzanie i detekcja pól magnetycznych Razem

31 Semestr 5 strumień: Chemia w medycynie kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA sem. 5 strumień CHEMIA W MEDYCYNIE 1. Język angielski Elektroniczna aparatura medyczna Sensory i przetworniki pomiarowe Biomechanika Anatomia i fizjologia Chemia organiczna i bioorganiczna Podstawy biotechnologii Chemia analityczna Materiały biozgodne i specjalnego przeznaczenia Razem Semestr 6 strumień: Elektronika w medycynie kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA sem. 6 strumień ELEKTRONIKA W MEDYCYNIE 1. Zasady przedsiębiorczości i zarządzania Podstawy analizy danych Układy programowalne Wstęp do sieci komputerowych Mikroprocesory i mikrokontrolery Biopomiary Systemy wbudowane Interfejsy systemów akwizycji danych Praktyka 4 Razem Semestr 6 strumień: Informatyka w medycynie kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA sem. 6 strumień INFORMATYKA W MEDYCYNIE 1. Zasady przedsiębiorczości i zarządzania Hurtownie i eksploracja danych Języki programowania wysokiego poziomu Podstawy analizy danych Metody reprezentacji informacji Rozwój aplikacji internetowych w medycynie Wymiana i składowanie danych multimedialnych Protokoły wymiany danych w systemach Metody rekonstrukcji i analizy obrazów Sieci Ethernet i IP Praktyka 4 Razem

32 Semestr 6 strumień: Fizyka w medycynie kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA sem. 6 strumień FIZYKA W MEDYCYNIE 1. Zasady przedsiębiorczości i zarządzania Pracownia jądrowa Medycyna nuklearna i radioterapia Radiobiologia i ochrona radiologiczna Ultradźwięki w medycynie Lasery w medycynie Metody fizyczne w biologii i medycynie Fizyka środowiska Praktyka 4 Razem 30 3 Semestr 6 strumień: Chemia w medycynie kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA sem. 6 strumień CHEMIA W MEDYCYNIE 1. Zasady przedsiębiorczości i zarządzania Chemia medyczna Chemia fizyczna Radiobiologia i ocena radiologiczna Biopomiary Podstawy analizy danych Interfejsy systemów akwizycji danych Analityka kliniczna Praktyka 4 Razem Semestr 7 kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA w ć l p/s ects egz 1. Przedmioty profilu dyplomowania Seminarium dyplomowe inŝynierskie Projekt dyplomowy inŝynierski Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 2 Razem Profile dyplomowania Profil dyplomowania: Elektronika w medycynie kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA profil ELEKTRONIKA W MEDYCYNIE w ć l p s ects egz 1. Osobiste urządzenia wspomagające Metody projektowania eksperymentu Kompatybilność elektromagnetyczna aparatury 2 3. medycznej Systemy diagnostyki laboratoryjnej Rozproszone systemy pomiarowe Razem

33 Profil dyplomowania: Informatyka w medycynie kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA profil INFORMATYKA W MEDYCYNIE w ć l p s ects egz 1. Zabezpieczenie systemów i usług sieciowych Przetwarzanie rozproszone Serwery aplikacji i usług w medycynie Podstawy biometrii Telemedycyna i aplikacje mobilne Razem Profil dyplomowania: Fizyka w medycynie kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA profil FIZYKA W MEDYCYNIE w ć l p s ects Egz 1. Wstęp do modelowania układów biologicznych Obrazowanie medyczne Podstawy nanotechnologii Akceleratory cząsteczek Podstawy technik spektroskopowych Razem Profil dyplomowania: Chemia w medycynie kierunek INśYNIERIA BIOMEDYCZNA profil CHEMIA W MEDYCYNIE w ć l p s ects egz 1. Nanotechnologia w chemii i medycynie Procesy membranowe Przewodzące materiały organiczne Materiały czujnikowe Razem

34 3. Programy studiów 2. stopnia W tym rozdziale przedstawione są programy studiów stacjonarnych 2. stopnia na poszczególnych kierunkach studiów, w tym programy specjalności. Programy te obowiązują studentów, którzy rozpoczynają studia od roku akademickiego 2009/2010. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje system zaliczania punktów ECTS, zgodnie z którym do zaliczenia jednego semestru studiów potrzeba 30 punktów ECTS. Szczegółowy program 4-semestralnych niestacjonarnych studiów 2. stopnia (magisterskich) moŝna znaleźć na stronach WWW Wydziału ETI. PoniŜej przedstawiono w postaci tabelarycznej dla kolejnych semestrów: nazwy przedmiotów, łączny wymiar godzinowy na tydzień oraz w rozbiciu na rodzaje zajęć (wykłady- w, ćwiczenia ć, laboratoria l, projekty p i seminaria s ), liczbę punktów ECTS przypisanych poszczególnym przedmiotom (kolumna ects ) oraz informację, czy przedmiot kończy się egzaminem (kolumna egz ). Litera U po nazwie przedmiotu specjalnościowego oznacza, Ŝe dany przedmiot oferowany jest jako przedmiot specjalności uzupełniającej Automatyka i robotyka Rdzeń Semestr 1 kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA sem. 1 w ć l p s ects egz 1. Komputerowe systemy automatyki Nowoczesne metody teorii sterowania Obliczeniowe metody optymalizacji Przedmioty specjalności podstawowej Przedmioty specjalności uzupełniającej Projekt grupowy Razem Semestr 2 kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA sem. 2 w ć l p s ects egz 1. Identyfikacja procesów Komputerowe systemy automatyki Obliczeniowe metody optymalizacji Podstawy makroekonomii Sterowanie cyfrowe Przedmioty specjalności podstawowej Przedmioty specjalności uzupełniającej Praca dyplomowa magisterska 5 Razem

35 Semestr 3 kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA sem. 3 w ć l p s ects egz 1. Identyfikacja procesów Projektowanie systemów sterowania Sterowanie rozmyte Przedmioty specjalności podstawowej Seminarium dyplomowe magisterskie Praca dyplomowa magisterska Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 2 Razem Specjalności Specjalność: kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA specjalność SYSTEMY AUTOMATYKI Systemy automatyki (Katedra Systemów Automatyki) 1 Automatyzacja procesów technologicznych U Systemy operacyjne czasu rzeczywistego U g. sem. 1 sem. 2 sem. 3 tyg w ć l p s ects E w ć l p s Ects E w ć l p s ects E 3 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów U Sterowanie adaptacyjne U Sterowanie predykcyjne U Procesy losowe i sterowanie stochastyczne Metody echolokacji Sterowanie procesami dyskretnymi RAZEM specjalność uzupełniająca U RAZEM specjalność podstawowa Specjalność: kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA specjalność SYSTEMY DECYZYJNE Systemy decyzyjne (Katedra Systemów Decyzyjnych) 1 Diagnostyka procesów U Inteligencja obliczeniowa U g. sem. 1 sem. 2 sem. 3 tyg w ć l p s ects E w ć l p s ects E w ć l p s ects E 3 Podejmowanie decyzji kapitałowych U Strategie zespołowe U Procesy losowe i statystyka matematyczna Detekcja zmian w sygnałach Zarządzanie nowoczesną firmą Hi-Tech Podejmowanie decyzji w warunkach 8 konkurencyjnych Wieloetapowe procesy decyzyjne RAZEM specjalność uzupełniająca U RAZEM specjalność podstawowa

Pakiet informacyjny ECTS

Pakiet informacyjny ECTS Pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2014/2015 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki http://www.eti.pg.gda.pl Spis treści 1. Opis Wydziału... 3 1.1. Dane kontaktowe... 4 1.2. Władze

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ.

Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. Co to jest INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA i dlaczego warto ją studiować? Warto o tym poczytać w zakładkach "O inżynierii biomedycznej"

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2014/2015 Opole, marzec 2014 r. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Centrum kultury technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i elektronicznych Pomorza Studiowanie na Wydziale Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5 Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Automatyka i robotyka studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/18 Uwaga: zajęcia na specjalnościach

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA Pakiet informacyjny ECTS Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki http://www.eti.pg.gda.pl Gdańsk 2005 Spis treści 1. Opis Wydziału... 3 1.1. Dane kontaktowe... 4 1.2. Władze

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS I Lp. Nazwa modułu E/Z Treści podstawowe P 01 Matematyka I E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka II E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki E 60 30 0 30 0 5 30 30 5 04 Chemia ogólna

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki

II. Wydział Elektroniki INFORMATORECTS WYDZIAŁElektroniki StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Zespółredakcyjnypodkierunkiemprodziekanadrinż.I.Poźniak-Koszałka

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Kod Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż.

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż. Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski dr inż. Paweł Raczyński dr inż. Stefan Sieklicki dr inż. Krzysztof Cisowski mgr

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia inŝynierskie Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Program studiów: okres: 4 lata Sumaryczne punkty kredytowe: 240 ECTS Stopień zawodowy: inŝynier elektronik Lp. Nazwa kursu / przedmiot Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓ PIERSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA Nabór 2013/2014 Obowiązuje A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. JĘZYKI OBCE 180 210 60 150 14 120 120 0 120 5 1 Język

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r.

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r. Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2012/2013 Opole, czerwiec 2012 r. Tekst jednolity po zmianach uchwalonych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz.

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne Plan studiów z dnia 29 marca 2012

Bardziej szczegółowo

W Y B Ó R S T R U M I E N I I P R O F I L I D Y P L O M O W A N I A

W Y B Ó R S T R U M I E N I I P R O F I L I D Y P L O M O W A N I A W Y B Ó R S T R U M I E N I I P R O F I L I D Y P L O M O W A N I A REALIZOWANYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2017 / 2018 ROK 2 ROK 2 ROK 2 ROK 2 ROK 2 ROK 2 ROK 2 ROK 2 ROK 2 ROK 2 realizacja od semestru 5 r

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 98/2011 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 15.09.2011 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia)

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia) Katedra Systemów Automatyki 1 Profil absolwenta (wiedza) Studenci naszej specjalności posiądą niezbędną wiedzę z zakresu: opracowywania algorytmów sterowania procesami w oparciu o najnowsze metody teorii

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Technologie internetowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w systemach prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki

Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki rdzeń: Automatyka i robotyka strumień: Systemy automatyki email: ksa@eti.pg.gda.pl, www.eti.pg.edu.pl/katedra-systemow-automatyki PRACOWNICY Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 017/01 Semestr 1 1 Język angielski I 0 1 Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 201/2016 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne.

Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Metody uczenia się i studiowania. 1 15 1 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa Metody uczenia się i studiowania. 1 Podstawy prawne. 1 Podstawy ekonomii. 1 Matematyka dyskretna. 1 Wprowadzenie do informatyki. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy Kierunek WETI Informatyka Strumienie Aplikacje i Systemy są blokami przedmiotów łącznie "wartych" 20 pkt ECTS w każdym semestrze, realizowanych w semestrach 5 i 6 obok przedmiotów kierunkowych w celu ukierunkowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

II. MODUŁY KSZTAŁCENIA

II. MODUŁY KSZTAŁCENIA PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Poziom kształcenia: s

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, BSiSI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE

ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE I-go STOPNIA maj 2016 STRUKTURA WYBORU sem. V sem. VI sem. VII sem. VIII p r z e d m i o t y k i e r u n k o w e blok obieralny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Studia prowadzone są przez 3 Wydziały Politechniki Warszawskiej na nastepujących kierunkach i specjalnościach:

Studia prowadzone są przez 3 Wydziały Politechniki Warszawskiej na nastepujących kierunkach i specjalnościach: PEŁNE STUDIA INŻYNIERSKIE minima programowe razem i po latach 1+2 oraz latach 3+4 Program niestacjonarnych studiów inżynierskich prowadzonych w modelu zaocznych studiów przez Internet (model SPRINT) obejmuje

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 217/218 Język wykładowy: Polski Semestr 1 IIN-1-13-s

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab.

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab. Lp TOK TUDIÓW rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015 w ć w ko n lab EC T 1 Podstawy prawno-etyczne 15 1 x 2 Podstawy ekonomii 15 1 x 3 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2011/2012

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2011/2012 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 IIN-1-103-s

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 77/2009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 24.09.2009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od naboru na rok ak. 2014/2015. Egzamin po semestrze. seminarium. laboratoria. Razem

Obowiązują od naboru na rok ak. 2014/2015. Egzamin po semestrze. seminarium. laboratoria. Razem PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: MAGISTERSKIE (po studiach licencjackich) TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Obowiązują od naboru na rok ak. 2014/2015 Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne I stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. 1 Wychowanie fizyczne 60 60 2 2 2 J. angielski 1//1//3 1 120 120 4 4 3 lementy socj. i etyki 1 30 30 2

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Sylwetka absolwenta Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizyka powinien: posiadać rozszerzoną w stosunku do poziomu licencjata - wiedzę w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto podjąć. studia na WETI PG na kierunku informatyka. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1

Dlaczego warto podjąć. studia na WETI PG na kierunku informatyka. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku informatyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Kierunek informatyka WETI Informatyka Kiedyś "klucz do dobrobytu".

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA INŻYNIERSKIE. Elektronika i telekomunikacja. Elektryczny Informatyka Informatyka stosowana

STUDIA INŻYNIERSKIE. Elektronika i telekomunikacja. Elektryczny Informatyka Informatyka stosowana STUDIA INŻYNIERSKIE Program niestacjonarnych studiów inżynierskich prowadzonych w modelu zaocznych studiów przez Internet (model SPRINT) obejmuje łacznie 35 przedmiotów zaliczanych przez 4 lata studiów.

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2009/2010

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Europejski System

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3. semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia i

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA (studia I stopnia)

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA (studia I stopnia) Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTROTECHNIKA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia i BHP

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Informatyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo