INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI Z TYTUŁU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ROLNO-ŚRODOWISKOWYCH I POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI Z TYTUŁU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ROLNO-ŚRODOWISKOWYCH I POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI Z TYTUŁU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ROLNO-ŚRODOWISKOWYCH I POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT Wniosek o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, zwany dalej wnioskiem rolno-środowiskowym, może złożyć producent rolny, który uzyskał wpis do ewidencji producentów rolnych (posiada numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), i którego gospodarstwo lub jego część położona jest na obszarach kwalifikujących się do uzyskania wsparcia. Osobą uprawnioną do uzyskania płatności z tytułu realizowania programu rolno-środowiskowego jest producent rolny, będący posiadaczem gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą użytki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, (na których prowadzi działalność rolniczą), który zobowiąże się do stosowania zwykłej dobrej praktyki rolniczej na całym obszarze gospodarstwa, a także do realizacji zadań wynikających z programu rolno-środowiskowego przez okres 5 lat. Przez osobę uprawnioną rozumie się właściciela gospodarstwa rolnego, a także osobę, która włada nim z innego tytułu, np: dzierżawy, użytkowania, użyczenia, pod warunkiem, że władanie to będzie trwać co najmniej 5 lat. Ważniejsze pojęcia Według ustawy z dnia r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności: gospodarstwo rolne to wszystkie nieruchomości rolne będące w posiadaniu tego samego podmiotu; producent rolny to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub posiadaczem zwierzęcia; działka rolna to zwarty obszar gruntu rolnego, na którym prowadzona jest jedna uprawa o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego; płatność to pomoc finansowa udzielana producentom rolnym, przetwórcom i organizacjom producentów, finansowana lub współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Informacje ogólne Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z zasadami ubiegania się o przyznanie płatności z tytułu realizowania pakietu/wariantu programu rolno-środowiskowego opisanego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174 poz z późn. zm.) oraz ze wskazówkami dotyczącymi wypełniania wniosku rolnośrodowiskowego zamieszczonymi w poniższej instrukcji. Wniosek należy wypełnić czytelnie długopisem, najlepiej drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek w danych osobowych. 1

2 W razie pomyłki w tabeli VIII - Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych w gospodarstwie rolnym lub tabeli IX - Oświadczenie o sposobie użytkowania działek rolnych należy skreślić cały wiersz, w którym wystąpił błąd jedną kreską tak, aby zapis był widoczny, a w kolumnie Uwagi wnioskodawcy należy złożyć podpis i wpisać datę dokonanej poprawki. Na ostatniej stronie wniosku rolno-środowiskowego, wnioskodawca składa czytelny podpis (imię i nazwisko) i zamieszcza datę wypełnienia wniosku, potwierdzając prawdziwość wpisanych danych oraz oświadczenia o znajomości zasad przyznawania płatności z tytułu realizacji programu rolno-środowiskowego, zobowiązując się jednocześnie do ich przestrzegania. Na tej samej stronie wniosku rolno-środowiskowego wnioskodawca wpisuje imię i nazwisko oraz miejsce pracy doradcy, który uczestniczył w przygotowaniu planu działalności rolnośrodowiskowej. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, wniosek rolno-środowiskowy składa ten ze współwłaścicieli, który posiada numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ten sam współwłaściciel powinien składać wniosek do Jednostki Certyfikującej, jeżeli ubiega się o pakiet rolnictwo ekologiczne. Kompletnie wypełniony w polach obowiązkowych (oznaczonych na formularzu kolorem białym) formularz wniosku rolno-środowiskowego należy składać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Wnioski o przystąpienie do programu rolnośrodowiskowego można składać w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia, a realizacja programu rolno-środowiskowego w gospodarstwie rozpoczyna się w dniu 1 marca następnego roku. Od drugiego do piątego roku realizowania programu, producent rolny, który uzyskał pierwszą płatność, jeżeli chce uzyskać kolejne płatności, zobowiązany jest do składania corocznie wniosków o płatność w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia. Kierownik biura powiatowego ARiMR wydaje decyzje administracyjne w sprawie przyznania pierwszej płatności rolno-środowiskowej w terminie od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku złożenia wniosku. Dla kolejnych płatności rolnośrodowiskowych, decyzje administracyjne wydawane są od dnia 1 czerwca do dnia 30 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności. Poprawnie wypełniony wniosek rolno-środowiskowy to wniosek, w którym wszystkie obowiązkowe pola są wypełnione czytelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym, oraz który jest podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem przez wnioskodawcę, z podaniem daty wypełnienia wniosku. Informacje zawarte we wniosku rolno-środowiskowym powinny być zgodne ze stanem faktycznym i możliwe do zweryfikowania w oparciu o materiały źródłowe. W przypadku doręczenia przez wnioskodawcę wniosku rolno-środowiskowego pocztą, jedynym potwierdzeniem tego faktu jest pocztowe potwierdzenie nadania listu poleconego. W przypadku zmiany lub korekty wniosku rolno-środowiskowego wnioskodawca obowiązkowo 2

3 wypełnia sekcje: I Cel złożenia, II Numer identyfikacyjny, III Podmiot oraz XI Oświadczenia i zobowiązania, a następnie uzupełnia pozostałe sekcje o zmiany lub korekty danych, które wprowadza do wniosku. W przypadku, kiedy wnioskodawca nie zaznaczy żadnego pola w sekcji I - Cel złożenia, a składa formularz wniosku po raz pierwszy w danym roku gospodarczym, wówczas Agencja traktuje dokument jako Wniosek. W odpowiedzi na pismo ARiMR Wezwanie Nr... wnioskodawca jest zobowiązany złożyć formularz korekty wniosku i może on złożyć tylko jeden formularz korekty. W przypadku, gdy korekta będzie błędna, cały wniosek lub elementy błędne z wniosku (w zależności od rodzaju wykrytych błędów) zostaną odrzucone w procedurze obsługi wniosków rolno-środowiskowych przez pracowników BP. W przypadku, gdy wnioskodawca składa formularz korekty wniosku w celu poprawienia błędu w deklaracji działki rolnej, w formularzu korekty, w tabeli IX Oświadczenie o sposobie użytkowania działek rolnych, wpisuje w kolumnie 1 numer porządkowy błędnej działki, identyczny jak na pierwotnym wniosku oraz wpisuje poprawne dane dotyczące danej działki w pozostałych kolumnach. W piśmie informującym wnioskodawcę o wykryciu błędów, będzie podana informacja dotycząca liczby porządkowej błędnej działki (znajdująca się na wniosku pierwotnym) oraz pozostałe informacje identyfikujące błędną działkę. Przykład: gdy błąd dotyczy działki rolnej, która miała w formularzu Wniosku numer porządkowy 7, wnioskodawca wpisuje w formularzu korekty również numer porządkowy 7 dla tej działki rolnej, bez względu na to, w którym wierszu tabeli IX Oświadczenie o sposobie użytkowania działek rolnych będzie ją wpisywał. W przypadku, gdy wnioskodawca składa formularz korekty w celu skorygowania błędów wykrytych w części danych osobowych i/lub braku podpisu na wniosku, wypełnia w korekcie wszystkie dane osobowe i przedmiotowe z korygowanego wniosku oraz podpisuje korektę. I. CEL ZŁOŻENIA Należy zaznaczyć znakiem x, pole informujące, czy złożony formularz jest: wnioskiem pole to powinno zostać zaznaczone, w przypadku, gdy wnioskodawca składa formularz po raz pierwszy w danym roku gospodarczym; zmianą do wniosku pole to powinno zostać zaznaczone w przypadku, gdy wnioskodawca, z własnej inicjatywy składa zmianę do wcześniej złożonego wniosku rolno-środowiskowego, która dotyczy przeznaczenia gruntu rolnego lub schematu pomocowego (do dnia powiadomienia wnioskodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach we wniosku lub do dnia powiadomienia go o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu oraz do dnia, kiedy taka kontrola na miejscu stwierdzi nieprawidłowości); korektą wniosku - pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy wnioskodawca składa korektę do wcześniej złożonego wniosku rolno-środowiskowego w odpowiedzi na pisemne wezwanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do usunięcia braków we wniosku i/lub złożenia wyjaśnień; 3

4 wycofaniem wniosku - pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy wnioskodawca chce wycofać cały wniosek z własnej inicjatywy; wnioskodawca może tego dokonać w każdym momencie, ale przed dniem powiadomienia go o wystąpieniu nieprawidłowości we wniosku lub przed dniem powiadomienia go o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub, gdy kontrola na miejscu ujawniła nieprawidłowości. UWAGA: Wycofanie wniosku z inicjatywy producenta po otrzymaniu płatności, skutkować będzie koniecznością zwrotu przez wnioskodawcę otrzymanych pieniędzy wraz z odsetkami. Wyjątek od tej zasady stanowią przypadki siły wyższej opisane w PROW. II. NUMER IDENTYFIKACYJNY Pole 01 /pole obowiązkowe/ - należy wpisać Numer Identyfikacyjny nadany wcześniej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek wnioskodawcy wniosek o wpis do ewidencji producentów. Dane osobowe wnioskodawcy mogą być aktualizowane tylko poprzez złożenie wniosku o wpis do ewidencji producentów, zaznaczając, że jest to zmiana danych. III. PODMIOT Pole 02 - /pole obowiązkowe/ należy wpisać nazwisko osoby wnioskującej o przystąpienie do programu rolno-środowiskowego; poszczególne człony nazwiska należy oddzielić kreską. W przypadku ubiegania się o przystąpienie do programu rolno-środowiskowego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, należy podać pełną nazwę, która została podana przy zgłoszeniu do odpowiedniego organu rejestrowego lub tę nazwę, która została zgłoszona podczas rejestracji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Pole 03 - /pole obowiązkowe/ należy wpisać imię (pierwsze) osoby wnioskującej o przystąpienie do programu rolno-środowiskowego. W przypadku ubiegania się o przystąpienie do programu rolno-środowiskowego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (j.o.n.p.o.p.), należy podać nazwę skróconą, która została podana przy zgłoszeniu do odpowiedniego organu rejestrowego lub tę nazwę, która została zgłoszona podczas rejestracji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Pole 04 - /pole obowiązkowe dla osób fizycznych/ należy wpisać imię (drugie) osoby wnioskującej o przystąpienie do programu rolno-środowiskowego. Jeżeli wnioskodawca nie posiada drugiego imienia pole pozostaje puste. Dla j.o.n.p.o.p. należy wpisać nazwę organu założycielskiego. Pole 05 - /pole obowiązkowe dla osób fizycznych/ należy wpisać numer PESEL - numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności. Pole 06 - /pole obowiązkowe dla osób prawnych i j.o.n.p.o.p/ należy wpisać numer REGON (numer nadawany przez GUS /Główny Urząd Statystyczny/ i ewidencjonowany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej). Pole to powinny wypełnić także osoby fizyczne (producenci rolni), o ile posiadają numer REGON. Pole 07 - /pole obowiązkowe dla j.o.n.p.o.p/ należy wpisać numer NIP (Numer Identyfikacji 4

5 Podatkowej) nadany wnioskodawcy przez Urząd Skarbowy. W przypadku osób fizycznych, jeśli wnioskodawca ma nadany taki numer, także wypełnia to pole. Pole 08 - /pole obowiązkowe dla osoby fizycznej nie posiadającej obywatelstwa polskiego/, jeżeli producentem jest osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego, wpisuje kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość. W przypadku posiadania numerów NIP, PESEL, REGON powinien również wypełnić pola przeznaczone dla tych numerów. IV. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH W tej sekcji należy wpisać liczbę załączników, które wnioskodawca składa wraz z wypełnionym wnioskiem rolno-środowiskowym (korektą, zmianą). Wnioski składane po raz pierwszy Załącznikiem obowiązkowym dla wszystkich pakietów jest kopia części mapy ewidencji gruntów i budynków z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych działek rolnych objętych działaniami w poszczególnych pakietach. W przypadku realizowania pakietu rolnictwo ekologiczne obowiązkowym załącznikiem jest jeden z poniższych dokumentów w zależności od statusu gospodarstwa: kopia certyfikatu zgodności wymaganego przepisami o rolnictwie ekologicznym, dokument poświadczający, że gospodarstwo rolne znajduje się w okresie przestawiania na produkcję rolniczą metodami ekologicznymi, dokument poświadczający, że gospodarstwo rolne jest objęte planem kontroli. Dokumenty te wydawane są przez upoważnioną Jednostkę Certyfikującą. Dla pakietu utrzymanie łąk ekstensywnych i utrzymanie pastwisk ekstensywnych realizowanych na działkach rolnych położonych na obszarach parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz na obszarach Natura 2000 należy dołączyć zaświadczenie wojewody lub dyrektora parku narodowego o zgodności planu działalności rolno-środowiskowej z planem ochrony dotyczącym danego obszaru, a w przypadku braku planu ochrony - opinię o zgodności planu działalności rolno-środowiskowej z celami ochrony obszaru chronionego. Pakiet zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich wymaga obowiązkowego załącznika, jakim jest zaświadczenie, że stado zwierząt ras lokalnych jest objęte programem ochrony zasobów genetycznych, wydane przez podmiot upoważniony do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych, którym jest Instytut Zootechniki w Krakowie. Wnioski składane od drugiego do piątego roku realizacji programu Tylko w przypadku realizowania przez producenta rolnego pakietu G01 (ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich) należy dołączyć do wniosku zaświadczenie o średniorocznym stanie zwierząt wpisanych do księgi zwierząt hodowlanych, wydane przez podmiot prowadzący księgę albo podmiot uprawniony do prowadzenia oceny wartości użytkowej. 5

6 V. ADNOTACJE URZĘDOWE Pole 10 - pole to jest wypełniane przez pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. VI A. DEKLARACJA PAKIETÓW LUB WARIANTÓW W LATACH UWAGA: Płatność rolno-środowiskową producent rolny może uzyskać za realizację jednocześnie nie więcej niż 3 pakietów. Pakietu rolnictwo ekologiczne nie można wdrażać jednocześnie z pakietem rolnictwo zrównoważone i pakietem ochrona gleb i wód. Przy wypełnianiu części VI A formularza Deklaracja pakietów lub wariantów w latach należy zwrócić uwagę, aby wszystkie informacje wpisać w odpowiednie rubryki. Należy wpisać okres kolejnych 5 lat, w których będą realizowane działania rolno-środowiskowe (np ). W kolumnie 4 należy wpisać deklarowaną powierzchnię, na której wykonywane będą zadania w ramach konkretnego pakietu w ha np. 2,87 ha (w metrach dla stref buforowych) lub deklarowaną liczbę samic określonego gatunku zwierząt gospodarskich, do których stosowane są dopłaty. Minimalna długość strefy buforowej, za którą przysługuje płatność wynosi 50 m. W kolumnie 5 należy wpisać wnioskowaną kwotę pomocy rocznie na gospodarstwo mnożąc wartość podaną w kolumnie 3 (stawki pomocy) przez liczbę podaną w kolumnie 4 (powierzchnia w ha, długość strefy w mb, liczba samic). VI B. DEKLARACJA PAKIETÓW LUB WARIANTÓW W LATACH Przy wypełnianiu części VI B formularza Deklaracja pakietów lub wariantów w kolumnie 4 należy zaznaczyć, które warianty producent rolny będzie wdrażał w gospodarstwie, w ciągu 5 lat trwania programu; w kolumnie 5 należy wpisać deklarowaną powierzchnię stosowania pakietu w ciągu 5 lat realizacji programu; w przypadku pakietu K01 należy podać powierzchnię stosowania w danym roku; powierzchnia ta może zmieniać się w kolejnych latach, jednak nie może być mniejsza niż 1 ha; w kolumnie 6 należy wpisać deklarowaną powierzchnię realizacji wariantu w gospodarstwie w roku składania wniosku; powierzchnie realizacji poszczególnych wariantów w ramach pakietów K01 i S02 w kolejnych latach mogą się zmieniać; należy pamiętać, że wartość z kolumny 5 dla S02 (powierzchnia realizowanego pakietu w gospodarstwie, w ciągu 5 lat) jest sumą wartości określonych w kolumnie 6; w kolumnie 7 należy wpisać wnioskowaną kwotę w roku składania wniosku, mnożąc wartość podaną w kolumnie 3 (stawki) przez powierzchnię podaną w kolumnie 6. Pole Razem - wartość, którą tu wpisujemy otrzymujemy poprzez dodanie do siebie wszystkich wartości wpisanych w kolumnie 5 części VI A i wszystkich wartości wpisanych w kolumnie 7 części VI B. VI. C. WNIOSKUJĘ O PODWYŻSZONĄ PŁATNOŚĆ Z TYTUŁU REALIZACJI W przypadku realizowania pakietu rolnictwo ekologiczne ze zbilansowaną produkcją zwierzęcą z produkcją roślinną lub innych pakietów na obszarze NATURA 2000 producent rolny może wnioskować o podwyższenie płatności o 20% zaznaczając X tylko w jednym z dwóch możliwych pól. 6

7 VII. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA ROLNEGO W punkcie 1 (Powierzchnia całkowita gospodarstwa) należy podać powierzchnię całego gospodarstwa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W punkcie 2 (Główny rodzaj działalności rolnicze)j należy zaznaczyć x tylko w jednym polu. Należy zaznaczyć ten rodzaj działalności, z którego rolnik uzyskuje, co najmniej 50% dochodu z gospodarstwa. Jeśli z żadnej z prowadzonych działalności nie uzyskuje 50% dochodu to należy zaznaczyć pozostałe (w tym produkcja mieszana) lub inne niesklasyfikowane. W punkcie 3 (Położenie gospodarstwa rolnego) należy wpisać powierzchnię użytków rolnych leżącą w określonej strefie priorytetowej, parku narodowym, krajobrazowym, obszarze Natura 2000, obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia związkami azotu lub typ ONW. W wykropkowanym polu należy podać nazwę strefy priorytetowej, parku narodowego lub krajobrazowego. Jeżeli żadna z użytkowanych przez rolnika działek nie leży na wymienionym we wniosku obszarze to punkt ten pozostaje niewypełniony. UWAGA: Ilość hektarów, położona w poszczególnych obszarach, bądź typach ONW może wielokrotnie się powtarzać. Przykładowo, w gospodarstwie o powierzchni 7 ha, 2 ha położone są w strefie priorytetowej, te same 2 ha na terenie parku narodowego, a kolejne 3 ha w strefie nizinnej I ONW i wszystkie 5 ha na terenie NATURA 2000, natomiast pozostałe 2 ha nie są położone na wymienionych we wniosku obszarach bądź typach ONW. W punkcie 4 (Liczba zwierząt w gospodarstwie rolnym, na dzień wypełniania wniosku) należy wpisać faktyczną liczbę zwierząt oraz w przeliczeniu na Duże Jednostki Przeliczeniowe (DJP). Aby uzyskać wartość DJP należy przemnożyć sztuki fizyczne zwierząt przez współczynniki przeliczeniowe DJP zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 92, poz. 769). Poniższa tabela przedstawia wyżej wspomniane współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na Duże Jednostki Przeliczeniowe inwentarza (DJP) Rodzaj zwierząt Ogiery 1,2 Klacze, wałachy 1,2 Małe konie: hucuły, koniki polskie, kuce 0,6 Źrebaki powyżej 2 lat 1 Źrebaki powyżej 1 roku 0,8 Źrebaki od ½ roku do 1 roku 0,5 Źrebięta do ½ roku 0,3 Buhaje 1,4 Krowy 1 Jałówki cielne 1 Jałówki powyżej 1 roku 0,8 Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP 7

8 Jałówki od ½ roku do 1 roku 0,3 Cielęta do ½ roku 0,15 Kozy 0,15 Jelenie 0,29 Daniele 0,12 Knury 0,4 Maciory 0,35 Warchlaki 2-4 miesięczne 0,07 Prosięta do 2 miesięcy 0,02 Tuczniki 0,14 Tryki powyżej 1 i ½ roku 0,12 Owce powyżej 1 i ½ roku 0,1 Jagnięta do 3 i ½ miesiąca 0,05 Jarlaki tryczki 0,08 Jarlaki maciory 0,1 Lisy, jenoty 0,025 Norki, tchórze 0,0025 Nutrie 0,007 Szynszyle 0,001 Kury, kaczki 0,004 Gęsi 0,008 Indyki 0,024 Strusie 0,2 Perlice 0,003 Przepiórki 0,0003 Gołębie 0,002 Psy 0,05 Króliki 0,007 Inne zwierzęta o łącznej masie 500 kg, z wyłączeniem ryb 1 8

9 VIII. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH W GOSPODARSTWIE ROLNYM Przy wypełnianiu części VIII formularza - Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych w gospodarstwie rolnym należy zwrócić uwagę, aby wszystkie informacje wpisać w odpowiednie rubryki. Kolumna 1 należy wpisać kolejny numer porządkowy, który jest przyporządkowany do numeru kolejnej działki ewidencyjnej, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Kolumny od 2 do 4 należy wpisać dane dotyczące położenia poszczególnych działek ewidencyjnych nazwę województwa, powiatu i gminy. Kolumny od 5 do 10 - obejmują dane z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku, gdy do opisu położenia działek ewidencyjnych konieczne byłoby wielokrotne wpisywanie tych samych nazw: obrębu ewidencyjnego (wsi), numeru obrębu ewidencyjnego, numeru arkusza mapy, wielokrotne powtarzanie tego samego zapisu można zastąpić poprzez wpisanie jw. Do wypełnienia wniosku rolno-środowiskowego wnioskodawcy przydatne są dokumenty odzwierciedlające stan prawny posiadania gruntów rolnych, podstawowe informacje z zakresu danych ewidencji gruntów i budynków, tzn. położenie (województwo, powiat, gmina), nr działki ewidencyjnej i powierzchnię całkowitą działki ewidencyjnej. Dane te są także wykorzystywane przy wypełnianiu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Dokumentem takim może być wypis z ewidencji gruntów i budynków, akt notarialny dotyczący kupna-sprzedaży lub darowizny, decyzja administracyjna, wieloletnia umowa dzierżawy zarejestrowana w ewidencji gruntów. Dokumenty te nie muszą być pozyskane na potrzeby wypełnienia wniosku w danym roku, mogą być z lat minionych, lecz muszą być zgodne ze stanem faktycznym (zgodny nr działki i jej powierzchnia całkowita). W przeciwnym razie, jeżeli w ciągu roku, w gospodarstwie zaistniały zmiany, np. nastąpił podział działki ewidencyjnej, wówczas wnioskodawca powinien starać się przed złożeniem wniosku doprowadzić do zgodności ewidencji gruntów ze stanem faktycznym. Do celów wypełnienia wniosku wystarczający jest wypis o niepełnej treści (informacja). W takiej formie informacja jest na ogół wydawana przez prowadzących ewidencję od ręki z bazy danych ewidencyjnych. W przypadku, gdy wnioskodawca uważa, że wypis z ewidencji gruntów i budynków będzie mu pomocny w wypełnianiu wniosku, sam musi wystąpić do właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o jego wydanie. Pomocną może być również kopia mapy ewidencyjnej. Należy pamiętać, że w kolumnie 9 (Przeznaczenie działki ewidencyjnej) należy wpisać przeznaczenie zgodne z ewidencją gruntów. Kolumna 10 należy wpisać powierzchnię działki ewidencyjnej wyrażoną w hektarach z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. W przypadku, gdy wnioskodawca poda powierzchnię z jednym miejscem po przecinku, będzie to równoznaczne z dopisaniem w kolejnych miejscach po przecinku cyfr 0 np. zapis 1,2 ha będzie identyfikowany jako 1,2000 ha. 9

10 Arkusz mapy AR_ Numer działki Bliższe określenie położenia Opisy użytków Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych Powierzchnia użytków w ha Nr Księgi Wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów działki w ha Ciszyca grunty orne R III b 0,20 0, 20 Umowa dzierżawy Ciszyca grunty orne R III b 0,25 R IV a 0,10 0,35 KW VII Ciszyca grunty orne R III b 0,16 R IV a 0,18 0,46 KW VII Ł IV b 0, /2 Ciszyca Wartość: - ( - ). Rejon statystyczny tereny zabudowy mieszkaniowej Razem: 1,10 1, 10 B V 0,09 0,09 KW VII Województwo: mazowieckie Powiat: piaseczyński Gmina: Konstancin Jeziorna Wieś: Baniocha Jednostka ewidencyjna: Konstancin - Jeziorna ( Nazwa organu wydającego dokument) Obręb: Nr 0123 Nr kancelaryjny:... Nr jednostki rejestrowej G. 12 WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW Właściciel NOWAK ZYGMUNT (ZYGMUNT, ZOFIA), udział: 1/1M1 zam. Ciszyca 515 Właściciel NOWAK GRAŻYNA (MIECZYSŁAW, ZOFIA), udział: 1/1M1 zam. Ciszyca 515 Użytkownik KOWALSKA AGNIESZKA (STANISŁAW,-), udział: 1/100 zam. Ciszyce 308 Sporządzono wg. stanu z dnia: Słownie: jedenaście tysięcy metrów kwadratowych Przykładowy wypis z rejestru gruntów, na podstawie którego sporządzono niniejszą instrukcję oraz wypełniono przykładowy wniosek rolno-środowiskowy 10

11 Przy wpisywaniu powierzchni działek ewidencyjnych we wniosku rolno-środowiskowym nie należy uwzględniać klasyfikacji gruntów (tzn., nie należy podawać powierzchni działek ewidencyjnych w rozbiciu na klasy gruntu, np. na powierzchnię działki ewidencyjnej nr 90 składa się 0,25 ha RIIIb i 0,10 ha RIVa należy wpisać tylko łączną powierzchnię działki ewidencyjnej, np. działka ewidencyjna nr 90 o powierzchni 0,35 ha). Kolumna 11 - należy wpisać powierzchnię działki ewidencyjnej, wykorzystanej do celów rolniczych (pod uprawy rolne) przez wnioskodawcę. Oznacza to, że należy odliczyć od niej powierzchnie zadrzewione, zakrzaczone, drogi, powierzchnie zabudowane, odłogi, itp. Należy zwrócić uwagę, aby w kolumnie 11 nie została przekroczona powierzchnia całkowita działki ewidencyjnej podana w kolumnie 10. Każda działka ewidencyjna, która jest faktycznie wykorzystywana pod uprawy rolne, której powierzchnia jest wpisana w kolumnie 11, tabeli VIII - Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych w gospodarstwie rolnym musi zostać przyporządkowana działce rolnej (jednej lub kilku) lub części działki rolnej. Kolumna 12 - należy wpisać oznaczenie działki rolnej lub jej części, która znajduje się na danej działce ewidencyjnej. Litera lub kombinacja liter, którą została oznaczona działka rolna w ramach gospodarstwa może wystąpić tylko jeden raz. W przypadku wykorzystania wszystkich liter alfabetu dopuszcza się tworzenie kombinacji typu: AA, AB, AC.. BA, BB, BC... itp. Kolumna 13 należy wpisać kod pakietu lub wariantu realizowanego stale na tej samej działce ewidencyjnej, np. P01, S02b01. Kolumna 14 - należy wpisać kod pakietu lub wariantu realizowanego zmiennie na gruntach ornych, np. K01a, K01c, S02a01. Kolumna 15 w tej kolumnie wnioskodawca składa podpis i datę w przypadku popełnienia błędu w danym wierszu wniosku rolno-środowiskowego (skreśla cały wiersz, w którym wystąpił błąd jedną kreską tak, aby zapis był widoczny). W tym miejscu wnioskodawca może umieścić także inne istotne, jego zdaniem, uwagi. W przypadku, gdy liczba działek ewidencyjnych (lub ich położenie - województwo, powiat, gmina), które wnioskodawca chce zadeklarować na wniosku, przewyższa liczbę wierszy przewidzianych w tabeli VIII formularza Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych w gospodarstwie rolnym, wnioskodawca zobowiązany jest do pobrania dodatkowego formularza tabeli VIII (str. 5/7), do którego powinien wpisać pozostałe działki ewidencyjne oraz numer identyfikacyjny producenta. IX. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE UŻYTKOWANIA DZIAŁEK ROLNYCH Przy wypełnianiu części IX formularza Oświadczenie o sposobie użytkowania działek rolnych, należy zwrócić uwagę, aby wszystkie informacje wpisać w odpowiednie rubryki. Dla pakietu S01 i K01 należy wymienić wszystkie działki rolne należące do gospodarstwa. Dla pozostałych pakietów należy wymienić tylko te działki rolne, które producent rolny zgłasza w danym roku do płatności. Wszystkie powierzchnie działek rolnych zgłaszanych we wniosku należy podawać w hektarach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy wnioskodawca wpisze powierzchnię z jednym miejscem po przecinku, będzie to jednoznaczne z dopisaniem na drugim miejscu po przecinku cyfry 0, np. zapis 1,2 ha będzie 11

12 identyfikowany jako 1,20 ha. Kolumna 1 należy wpisać liczbę porządkową, która jest przyporządkowana numerowi kolejnej działki rolnej, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Kolumna 2 należy wpisać oznaczenia literowe wszystkich działek rolnych. Litera lub kombinacja liter, którą została oznaczona działka rolna w ramach gospodarstwa może wystąpić tylko jeden raz. W przypadku wykorzystania wszystkich liter alfabetu dopuszcza się tworzenie kombinacji typu: AA, AB, AC.. BA, BB, BC... itp. Kolumna 3 należy wpisać gatunek rośliny uprawianej w plonie głównym lub rodzaj uprawy, np.: pszenica ozima, łąka przemienna (jeśli uprawa jest na gruntach ornych), łąka trwała (w przypadku trwałych użytków zielonych). Wykaz gatunków roślin uprawnych w ramach płatności z tytułu programu rolno-środowiskowego zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kolumna 4 należy wpisać gatunek rośliny uprawianej w międzyplonie. W przypadku ubiegania się o płatność w ramach pakietu K01, roślina w międzyplonie musi się zgadzać z wykazem roślin zamieszczonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174 poz z późn. zm.) załącznik Nr 1, część II. Zadania realizowane w ramach pakietów lub wariantów. Kolumna 5 - należy wpisać powierzchnię działki rolnej w hektarach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kolumna 6 należy wpisać kod wariantu lub pakietu programu rolno-środowiskowego realizowanego na działce rolnej w roku składania wniosku. Kolumna 7 - należy wpisać nr działki ewidencyjnej, na której położona jest dana działka rolna. Kolumna 8 należy wpisać powierzchnię działki rolnej w granicach wszystkich działek ewidencyjnych, na których położona jest dana działka rolna. Np. jeżeli działka rolna A o powierzchni 0,28 ha położona jest na całej działce ewidencyjnej nr 89 o powierzchni 0,20 ha i części działki ewidencyjnej nr 90 o powierzchni 0,08 ha, wówczas sumę powierzchni tych działek ewidencyjnych (całości lub części) należy wpisać do kolumny 5 części IX - Oświadczenie o sposobie użytkowania działek rolnych. Kolumna 9 wnioskodawca składa podpis i datę w przypadku popełnienia błędu w danym wierszu wniosku rolno-środowiskowego (wcześniej skreśla cały wiersz, w którym wystąpił błąd jedną kreską, tak aby zapis był widoczny). Wnioskodawca w tym miejscu może umieścić także inne, istotne jego zdaniem, uwagi. W przypadku, gdy dana działka rolna położona jest na kilku działkach ewidencyjnych lub ich częściach, wówczas należy wypełnić cały wiersz danymi dotyczącymi działki rolnej natomiast numery działek ewidencyjnych, na których jest położona działka rolna muszą zostać wpisane do kolejnych wierszy w kolumnie 8, natomiast w kolumnie 9 należy podać poszczególne powierzchnie zajęte przez daną działkę rolną na poszczególnych działkach ewidencyjnych (nie 12

13 trzeba ponownie wypełniać kolumn 1-8). W przypadku, gdy liczba działek rolnych, dla których wnioskodawca ubiega się o przyznanie płatności przewyższa liczbę wierszy w tabeli IX formularza Oświadczenie o sposobie użytkowania działek rolnych, wnioskodawca zobowiązany jest to pobrania dodatkowego formularza tabeli IX (str. 6/7), do którego powinien wpisać pozostałe działki rolne oraz numer identyfikacyjny producenta. X. OŚWIADCZENIE O LOKALNYCH RASACH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Kolumna 3 należy wpisać rasę zwierzęcia np. bydło polskie czerwone. Kolumna 4 należy wpisać znaki identyfikacyjne zwierząt (nadawane przez ARiMR w ramach systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt), np. numer kolczyka w przypadku bydła i owiec, lub numer paszportu w przypadku koni. Kolumna 5 należy wpisać planowaną liczbę samic średniorocznie. XI. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA Pole 11 należy wpisać imię i nazwisko osoby, która przygotowała plan działalności rolnośrodowiskowej dla gospodarstwa, oraz nazwę i siedzibę instytucji. Pole 12 - wnioskodawca, który ubiega się o płatności z tytułu realizowania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt składa czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz datę wypełnienia wniosku, potwierdzając prawdziwość wpisanych danych oraz znajomość zasad przyznawania płatności z tytułu realizowania przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. UWAGA: W przypadku braku podpisu wniosek nie będzie rozpatrywany, chyba że wnioskodawca uzupełni podpis w terminie określonym na Wezwaniu do usunięcia braków formalnych przesłanym przez ARiMR. XII. UWAGI WNIOSKODAWCY W tej sekcji wnioskodawca ma możliwość zamieszczenia swoich uwag. 13

WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI Z TYTUŁU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ROLNO-ŚRODOWISKOWYCH I POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI Z TYTUŁU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ROLNO-ŚRODOWISKOWYCH I POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI Z TYTUŁU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ROLNO-ŚRODOWISKOWYCH I POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT Wniosek o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o pomoc finansową na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o pomoc finansową na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o pomoc finansową na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej WYJAŚNIENIE: - ubiegając się przyznanie pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Regulacje prawne związane ze składaniem i wypełnianiem Wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ W RAMACH PROW 2007-2013

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ W RAMACH PROW 2007-2013 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ W RAMACH PROW 2007-2013 Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej zwany dalej wnioskiem rolnośrodowiskowym, może złożyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Symbol formularza: P-5/29 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (symbol formularza wniosku W-1/29)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141 Symbol formularza: IW-2/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (symbol formularza wniosku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) Symbol formularza: P-6/29 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny.

Bardziej szczegółowo

W sekcji II - pole 01 Numer identyfikacyjny,

W sekcji II - pole 01 Numer identyfikacyjny, INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku o przyznanie niewypłaconych z powodu śmierci producenta rolnego środków finansowych z tytułu pomocy w ramach działania Wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętego planem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Przed wypełnieniem Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE A. INFORMACJE WSTĘPNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy: występuje o przyznanie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY FORMULARZ WNIOSKU W-1/01 MA NA CELU UŁATWIENIE I UPROSZCZENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OBA RODZAJE PŁATNOŚCI.

WSPÓLNY FORMULARZ WNIOSKU W-1/01 MA NA CELU UŁATWIENIE I UPROSZCZENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OBA RODZAJE PŁATNOŚCI. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UWAGA: PROSZĘ WYPEŁNIĆ, PODPISAĆ I ODESŁAĆ CAŁOŚĆ DO JEDNOSTKI DO r. PLAN PRODUKCJI ROŚLINNEJ w roku 20.

UWAGA: PROSZĘ WYPEŁNIĆ, PODPISAĆ I ODESŁAĆ CAŁOŚĆ DO JEDNOSTKI DO r. PLAN PRODUKCJI ROŚLINNEJ w roku 20. Oznaczenie działki rolnej Powierzchnia działki rolnej w ha Numer działki ewidencyjnej, na której jest położona działka rolna Powierzchnia działki rolnej w granicach działki ewidencyjnej w ha I rok konwersji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ Symbol formularza: IW-1/140 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ w ramach działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ Symbol formularza: IW-1/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 A.

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PIERWSZEJ RATY POMOCY NA OPERACJE TYPU "PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW" W RAMACH PODDZIAŁANIA "POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW"

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-1/31 WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE Symbol formularza: IW-3/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WYPRZEDZAJĄCEGO FINANSOWANIA w ramach działania Grupy producentów rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 może byd realizowane w ramach następujących pakietów oraz wariantów: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

Bardziej szczegółowo

wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej (PROW )

wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej (PROW ) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WSTĄPIENIE DO TOCZĄCEGO SIĘ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNANIA PIERWSZEJ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ (PROW 2007-2013) O WSTĄPIENIE DO TOCZĄCEGO SIĘ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY "PŁATNOŚCI NA RZECZ ROLNIKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO SYSTEMU DLA MAŁYCH GOSPODARSTW, KTÓRZY TRWALE PRZEKAZALI SWOJE GOSPODARSTWO INNEMU ROLNIKOWI" W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy. Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 roku,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Wzór wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia.... (poz...) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE A. INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy: występuje o przyznanie pomocy na zalesianie;

Bardziej szczegółowo

Portal Ogłoszeń ARiMR. 10 maja 2017 r. Warszawa

Portal Ogłoszeń ARiMR. 10 maja 2017 r. Warszawa Portal Ogłoszeń ARiMR 10 maja 2017 r. Warszawa www.portalogloszen.arimr.gov.pl Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Instrukcja wypełniania Wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe ARiMR /pieczęć/... Data przyjęcia i podpis......

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie renty strukturalnej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie renty strukturalnej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie renty strukturalnej Informacje wstępne Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy: występuje o przyznanie renty strukturalnej;

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE Symbol formularza: IW-1/140 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ w ramach działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Wariant 8.3. Facelia. Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 zmiana zgodna z 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego.

Wariant 8.3. Facelia. Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 zmiana zgodna z 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego. Zasady dokonywania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 8. Ochrona gleb i wód wariantów 8.2 Międzyplon ozimy i 8.3 Międzyplon ścierniskowy dla wniosków rolnośrodowiskowych kontynuacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z tytułu korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Informacje wstępne 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (symbol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie renty strukturalnej W-RS1/115. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU (W RS1/115) o przyznanie renty strukturalnej

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie renty strukturalnej W-RS1/115. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU (W RS1/115) o przyznanie renty strukturalnej Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie renty strukturalnej W-RS1/115 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU (W RS1/115) o przyznanie renty strukturalnej INFORMACJE OGÓLNE Przed wypełnieniem formularza należy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ. z tytułu korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ. z tytułu korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ z tytułu korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Informacje wstępne 1) Formularz Wniosku o płatność z tytułu korzystania z usług doradczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 1) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

A. DANE ROLNIKA I MAŁŻONKA

A. DANE ROLNIKA I MAŁŻONKA Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE Symbol formularza: IW-2/140 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY FORMULARZ WNIOSKU W-1/01 MA NA CELU UŁATWIENIE I UPROSZCZENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OBA RODZAJE PŁATNOŚCI.

WSPÓLNY FORMULARZ WNIOSKU W-1/01 MA NA CELU UŁATWIENIE I UPROSZCZENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OBA RODZAJE PŁATNOŚCI. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ. z tytułu korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ. z tytułu korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z tytułu korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Informacje wstępne 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (symbol

Bardziej szczegółowo

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów,

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów, Zasady przyznawania pomocy Krok po kroku Beneficjenci Płatność na zalesianie mógł otrzymać producent rolny (osoba fizyczna albo spółdzielnia produkcji rolnej), który był właścicielem lub współwłaścicielem

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE A. INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy: występuje o przyznanie pomocy na zalesianie;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

rok Ustawa z dnia15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.)

rok Ustawa z dnia15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r. Numer ewidencyjny pod.(wypełnia organ podatkowy) DR 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Załącznik nr 3 do uchwały nr III/28/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości rolnym i

Bardziej szczegółowo

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r.

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r. Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, 10-11 grudnia 2009 r. Ochrona środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich. KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 6 grudnia 05 r. Poz. 507 UCHWAŁA NR XIV/90/5 RADY GMINY DYWITY z dnia 0 listopada 05 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Dywity

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 07.10.2006. Cele działania Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: 1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE DOPŁAT Z TYTUŁU PROWADZENIA PLANTACJI WIERZBY LUB RÓŻY BEZKOLCOWEJ, WYKORZYSTYWANYCH NA CELE ENERGETYCZNE

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE DOPŁAT Z TYTUŁU PROWADZENIA PLANTACJI WIERZBY LUB RÓŻY BEZKOLCOWEJ, WYKORZYSTYWANYCH NA CELE ENERGETYCZNE P-6/93 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie dopłat z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.), wykorzystywanych na cele energetyczne Podstawa

Bardziej szczegółowo

Korekta wniosku 06. REGON 07. NIP

Korekta wniosku 06. REGON 07. NIP Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-1/01 WNIOSEK o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020

Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020 Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020 Opole, 03.03.2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy

Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy jest realizowany w ramach Osi II PROW 2007-2013 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Działanie to ma przyczynić się do zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIKWYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Rok Załącznik nr 7 do Uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL) 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy w Wilkowie z dnia POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom W-1/112.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom W-1/112. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom W-1/112. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń Strona 1 z 4 Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny CRP* Numer identyfikacyjny EP** Pieczątka kancelarii KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARiMR.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013) w przypadku przeniesienia własności/współwłasności wszystkich gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator Załącznik Nr 2 do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent DZIAŁAIE AIE 214 PROGRAM ROLOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY Stefania Czekaj Ekonomia; III rok SGGW 26.11.2009 r. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Program stanowi finansowe wsparcie dla rolników gospodarujących

Bardziej szczegółowo

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca)

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność ta jest w 100% finansowana z budżetu krajowego. Płatność uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wpis do ewidencji producentów Symbol formularza: W 1/04 Wersja: 7 - obowiązuje od dnia 21.01.2015 r. Informacje ogólne: 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1) 1. NIP / PESEL (niepotrzebne skreślić) IR-1 2. Nr dokumentu Załącznik

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1.. Numer Identyfikatora Podatkowego (NIP lub PESEL) 1) 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. NIP / PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/93/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW

ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW 2014-2020 Od 2015 roku obowiązuje realizacja nowego PROW 2014-2020. W ramach tego programowania rolnictwo ekologiczne nie jest już tylko jednym

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 PROW 2014-2020 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000; 2 Stan prawny. Ogólne założenia zawarte w Programie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ arszawa, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTA I ROZOJU SI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Termin składania wniosków Wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem

Bardziej szczegółowo

strona 1 KW-WPIS NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O:

strona 1 KW-WPIS NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O: strona 1 KW-WPIS Księgi Wieczyste Numer Dz.Kw: Naliczono opłatę w kwocie (w zł): POUCZENIE Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XII/15 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 67/XII/15 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 67/XII/15 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz wzoru formularza informacji o gruntach Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator INRL - 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1.Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)* niepotrzebne skreślić... Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XI.69.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. DR 1 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2475 UCHWAŁA NR XI/64/15 RADY GMINY MASZEWO. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2475 UCHWAŁA NR XI/64/15 RADY GMINY MASZEWO. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2475 UCHWAŁA NR XI/64/15 RADY GMINY MASZEWO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-1/328 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY. "PŁATNOŚCI NA RZECZ ROLNIKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO SYSTEMU DLA MAŁYCH GOSPODARSTW, KTÓRZY TRWALE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Wniosek o wpis w księdze wieczystej KW-WPIS Adnotacja o wpłynięciu wniosku: strona 1 Wniosek o wpis w księdze wieczystej Księgi Wieczyste Numer Dz.Kw: Naliczono opłatę w kwocie (w zł): POUCZENIE Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi. Przygotował Michał Wiatr

Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi. Przygotował Michał Wiatr Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi Przygotował Michał Wiatr Zadania Biur Powiatowych ARiMR Do zadań Biur Powiatowych ARiMR należą obsługa wniosków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/264/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXV/264/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXXV/264/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/46/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 maja 2015 r. 1. Identyfikator podatkowy 1) 2. Nr dokumentu IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO (zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 745

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 745 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 745 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa ekologiczne - możliwości finansowania. WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibą w Olsztynie. Olsztyn, 2016 r.

Gospodarstwa ekologiczne - możliwości finansowania. WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibą w Olsztynie. Olsztyn, 2016 r. WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibą w Olsztynie Barbara Skowronek Maria Jankowska Gospodarstwa ekologiczne - możliwości finansowania Olsztyn, 2016 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 430 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Białystok, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 430 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 430 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY ... pieczęć nagłówkowa podatnika DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na 1. Rok... Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Art. 6a ust. 8-10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1.Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)* niepotrzebne skreślić... DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na 2. Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA REJESTRU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ (PROW )

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA REJESTRU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ (PROW ) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA REJESTRU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ (PROW 2014-2020) Obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej przez rolnika lub zarządcę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/79/2015 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny

UCHWAŁA NR XIV/79/2015 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny UCHWAŁA NR XIV/79/2015 RADY GMINY WILCZYN z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2012 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji

Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2012 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2012 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Program S A P A R D Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa D01/4/1 PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ

Bardziej szczegółowo

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady W roku 2015 na jednym formularzu wniosku można ubiegad się o: przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.: przyznanie płatności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/109/2015 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 11 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XVI/109/2015 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 11 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XVI/109/2015 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację DR - 2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. na Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. O podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo