Marcin Tarnawski Spadkowy trend cen gazu na świecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marcin Tarnawski Spadkowy trend cen gazu na świecie"

Transkrypt

1 Komentarz IK Marcin Tarnawski Rynek amerykaoski W 2010 r. na świecie wydobyto mld m 3 gazu ziemnego z czego najwięcej w Stanach Zjednoczonych (611 mld m 3 ) oraz w Rosji (588 mld m 3 ). Gaz niekonwencjonalny w znaczący sposób wpłynął na ceny gazu ziemnego na amerykaoskim rynku i coraz częściej jest uważany za paliwo, które w przyszłości doprowadzi do zmian na rynku gazu na świecie. Jeszcze w 1996 r. w USA wydobywano 8,5 mld m 3 gazu niekonwencjonalnego, dziesięd lat później 31 mld m 3, a w 2010 r. było to już 137 mld m 3. Trendy cenowe na nowojorskiej giełdzie NYMEX zaczęły coraz bardziej oddalad się od trendów na innych regionalnych rynkach. W kontraktach Henry Hub na początku 2008 r. płacono ponad 8 USD za 1 mln Btu (british thermal unit, spalenie jednego metra sześciennego gazu daje około 36 tys. Btu). Od sierpnia 2011 r. cena gazu utrzymuje się poniżej 4 USD za 1 mln Btu. W przeliczeniu na 1 tys. m 3 daje to spadek z poziomu ok. 230 USD do ok. 110 USD. Terminale gazu skroplonego tylko częściowo służą importowi surowca, przy ich pomocy USA zaczynają eksportowad gaz (pierwsze niewielkie dostawy do Wielkiej Brytanii miały miejsce w grudniu 2010 roku). W listopadzie 2011 r. amerykaoski koncern Cheniere podpisał umowy z brytyjskim koncernem BP i hiszpaoskim Gas Natural na dostawy przez 20 lat po blisko 5 mld m 3 gazu rocznie w postaci skroplonej (dostawy mają rozpocząd się po 2015 r.). Zupełnie inną sprawą jest wpływ amerykaoskiego gazu niekonwencjonalnego na ceny gazu poza Stanami Zjednoczonymi. Ponad 20% udział USA w światowym wydobyciu gazu ziemnego powinien dawad znaczący wpływ na kształtowanie się cen na rynkach światowych. Jednak w rzeczywistości sytuacja nie jest tak prosta. W przypadku ropy naftowej można mówid o funkcjonowaniu rynku światowego, natomiast w przypadku gazu ziemnego taki rynek nie istnieje. Spowodowane jest to trudnościami z transportem gazu na dalekie odległości. Konsumpcja gazu (w przeciwieostwie do ropy) ma zazwyczaj miejsce tam gdzie

2 jego wydobycie, odstępstwa od tej reguły wynikają natomiast z międzynarodowego handlu gazem LNG oraz międzyregionalnych gazociągów. Taka sytuacja na rynku gazu wiąże się ze sposobem transportu gazu ziemnego, który w przeważającej mierze dokonuje się poprzez gazociągi. Budowa gazociągów wymaga z jednej strony olbrzymich nakładów finansowych, a z drugiej zawarcia perspektywicznych kontraktów długoterminowych na zakup gazu. Infrastruktura konieczna do transportu LNG, która dopiero się rozwija, nie jest ograniczona tego typu uwarunkowaniami gaz transportowany jest gazowcami, a umowy mają charakter krótkoterminowy i często doraźny bowiem zawierane są na rynku transakcji krótkoterminowych spot. Dlatego w przyszłości, dzięki rozwojowi handlu LNG można spodziewad się powstania światowego rynku transakcji krótkoterminowych gazu ziemnego. Spadkowe tendencje na świecie Japonia (LNG, średnia Niemcy (średnia cena cena) wg BAFA) Wielka Brytania (Heren NBP) USA (Henry Hub) Ceny gazu ziemnego w USD za 1 mln Btu na rynkach regionalnych (lata 2008 i 2010) Powolny spadek cen gazu ziemnego na świecie ma swoje źródła w nadmiernej podaży gazu, ten natomiast wynika głównie z: kryzysu gospodarczego z 2008 r. (spadek popytu), gwałtownego wzrostu mocy produkcyjnych gazu skroplonego (LNG) oraz znaczącego wzrostu wydobycia gazu niekonwencjonalnego w USA. Utrzymująca się dłużej nadpodaż może utrzymad presję na eksporterów gazu od odejścia od indeksacji cen gazu do ropy naftowej co

3 może doprowadzid do dalszego obniżenia cen. W sposób pośredni rewolucję gazową w Stanach Zjednoczonych zaczęła odczuwad też Europa nadpodaż gazu w USA (wzrost wydobycia gazu niekonwencjonalnego) spowodowała, że dostawy gazu skroplonego (LNG) zamiast do Stanów Zjednoczonych coraz częściej kierowane były do terminali położonych w Europie. Kontynuacja tego trendu może doprowadzid do obniżki cen gazu w Europie, które uznad należy za znacznie przeszacowane z uwagi na ograniczoną ilośd jego eksporterów. Już teraz duża podaż gazu LNG w Wielkiej Brytanii sprawia, że jest z niego wypierany norweski surowiec, który trafia do Niemiec, gdzie konkuruje z gazem przesyłanym z Rosji. LNG zapoczątkowało rewolucję na rynkach gazu ziemnego (poprzez wzrost możliwości transportu gazu) skutkującą tym, że ceny surowca na różnych kontynentach będą najprawdopodobniej ściślej ze sobą powiązane. Dzięki przemysłowej eksploatacji gazu niekonwencjonalnego Stany Zjednoczone mogą odgrywad coraz większą rolę na tworzącym się światowym rynku gazu. Ponadto warto zauważyd, że częśd terminali do odbioru LNG budowana od kilku lat w USA jest, z powodu gazu niekonwencjonalnego, niewykorzystana. Spadek popytu na LNG ma więc również przełożenie na ceny tego surowca. Jednakże, w wyniku nałożenia się kryzysu gospodarczego, ciężko jest stwierdzid jaka częśd spadku ceny wywołana została rezygnacją z części zakupów, a jaka wzrostem podaży spowodowanym gazem niekonwencjonalnym. Niewątpliwym jest jednak, że gaz niekonwencjonalny będzie miał znaczne przełożenie na światowy rynek gazu ziemnego i może dokonad także znaczących zmian na rynku gazu w Europie. Jego eksploatacja na skalę przemysłową, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w innych krajach europejskich lub azjatyckich może poważnie zachwiad dotychczasowym układem sił między krajami eksportującymi a importującymi gaz ziemny. W przypadku Europy taka sytuacja może nastąpid, przede wszystkim między krajami Europy Środkowo- Wschodniej a Rosją, która jest jedynym regionalnym dostawcą (monopolistą) tego surowca. Poważne zmiany na amerykaoskim rynku gazu ziemnego uznad można zatem za początek zmian w geopolitycznym układzie sił związanych z bezpieczeostwem energetycznym. Zupełnie odwrotna tendencja charakteryzuje sektor gazu ziemnego w Rosji. Postęp w technice pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego (i perspektywy jej rozwoju) traktowane są

4 jako zagrożenie dla dominującej pozycji Gazpromu w Europie oraz dalszych planów koncernu. Prognozy, które przewidują kontynuację spadkowego trendu cen gazu na świecie są szczególnym wyzwaniem, a nawet zagrożeniem dla pozycji Rosji jako mocarstwa energetycznego. Już w 2009 r. Rosja zanotowała spadek eksportu gazu ziemnego do Europy, co spowodowane było nasyceniem rynku amerykaoskiego własnymi zasobami oraz budową kolejnych terminali LNG w wielu paostwach europejskich. Ten niekorzystny trend może spowodowad trudności w eksploatacji złóż Sztokman, które mają zasilid gazociąg Nord Stream. * Prognozy W aspekcie ekonomicznym, najbardziej prawdopodobny jest spadek cen gazu na wszystkich rynkach na świecie (nadpodaż gazu w Stanach Zjednoczonych spowoduje przesunięcie gazu LNG na inne rynki, np. europejskie, gdzie również zaobserwujemy zwiększanie się ilości gazu co w konsekwencji doprowadzi do spadku cen), możliwe są także: powstanie światowego rynku gazu (zamiast regionalnych, w związku z wzrostem handlu gazem LNG), odejście od transakcji długoterminowych na rzecz krótkoterminowych czy odejście od indeksacji cen gazu ziemnego do cen ropy naftowej. Natomiast konsekwencje polityczne dotyczą głównie kontynentu europejskiego i wiążą się z możliwym spadkiem znaczenia Rosji jako głównego dostawcy gazu na rynki europejskie. Dostęp do gazu LNG czy wykorzystywanie własnych zasobów gazu niekonwencjonalnego może spowodowad, że używanie przez Rosję gazu jako narzędzia realizacji polityki zagranicznej może okazad się mało skuteczne, z kolei możliwa eksploatacja gazu niekonwencjonalnego w Chinach może negatywnie wpłynąd na stosunki chiosko-rosyjskie i zmienid energetyczny układ sił na kontynencie azjatyckim. Nie należy również zapominad o kwestiach bezpieczeostwa energetycznego paostw europejskich. Każda forma dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w jakiekolwiek surowce energetyczne zwiększa bezpieczeostwo energetyczne paostw, tak więc dostęp paostw europejskich do gazu LNG wraz z możliwą eksploatacją złóż gazu niekonwencjonalnego w Europie zapewne zneutralizuje obawy przed możliwym wykorzystaniem surowców do realizacji celów politycznych przez Rosję. Sytuacja na regionalnych rynkach gazu powoduje,

5 że europejskie firmy domagają się obniżek cen gazu od Gazpromu. Takie kroki podjęły już niemieckie E. ON. i RWE, francuski GDF Suez oraz holenderski Shell, a ostatnio polski PGNiG. Pod koniec 2010 r. samo złożenie pozwu przez włoską firmę Edison spowodowało zmianę ceny gazu (Gazprom poinformował o obniżce ceny i złagodzeniu klauzuli bierz lub pład w lipcu 2011 r.). Oczywiście nie należy zapominad, że powyższe rozważania są tylko pewną formą prognozy rozwoju sytuacji międzynarodowej. Chociaż jesteśmy świadkami spadku cen gazu ziemnego, co odczuwalne jest z różną intensywnością w różnych częściach świata, to prognozy międzynarodowych instytucji znacznie od siebie odbiegają. W opublikowanym w 2011 r. przez A.T. Kearney raporcie Challenging the Integrated Oil and Gas Model przewiduje się znaczny spadek cen gazu po 2015 r. w związku ze zwiększoną podażą tego surowca na rynku. Natomiast wydany w tym samym roku przez International Energy Agency raport Golden Age of Gas stwierdza, że z powodu m. in. zwiększenia znaczenia gazu ziemnego w bilansie energetycznym paostw oraz wymogów ochrony środowiska jego cena będzie systematycznie wzrastad, a różnice cen na rynkach regionalnych nadal pozostaną znaczne. * więcej na ten temat w Raporcie Instytutu Kościuszki Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje, Marcin Tarnawski - ekspert Instytutu Kościuszki. Dr nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych, pracownik akademicki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellooskiego. Autor prac i publikacji koncentrujących się wokół problematyki bezpieczeostwa międzynarodowego, gospodarki światowej oraz polityki zagranicznej i bezpieczeostwa Federacji Rosyjskiej.

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Izabela Albrycht, Keith Boyfield, Jarosław M. Jankowski, Maciej Kaliski, Maciej Kołaczkowski, Marcin Krupa, Guy Lewis, Ziwase Ndhlovu,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej s. 111 131 ISSN 1896-4923

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej s. 111 131 ISSN 1896-4923 Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 II 2014 / 30 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Andrzej Wandzik

mgr inż. Andrzej Wandzik mgr inż. Andrzej Wandzik GAZ JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO KRAJU Przesłanki stanu bezpieczeństwa energetycznego Bezpieczeństwo energetyczne jest zdefiniowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec

Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec PGNiG rozpoczęło wydobycie gazu konwencjonalnego w Wielkopolsce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło wydobycie gazu ziemnego ze złoża

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA NIEMCY pod redakcją Bohdana Wyżnikiewicza Współpraca gospodarcza Polska Niemcy dr Łukasz Ambroziak Jacek Fundowicz dr Tomasz Kalinowski Krzysztof Łapiński Marcin Peterlik

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SUROWCOWA POLSKI

POLITYKA SUROWCOWA POLSKI POLITYKA SUROWCOWA POLSKI RZECZ O TYM, CZEGO NIE MA, A JEST BARDZO POTRZEBNE POLITYKA SUROWCOWA 1 POLSKI RZECZ O TYM, CZEGO NIE MA, A JEST BARDZO POTRZEBNE Jan Bromowicz Maciej Bukowski Jerzy Hausner (red.)

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 04 (38) 7 kwietnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sezon letnich zagranicznych wojaży

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ 4.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 299/17 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Potrzeba istnienia europejskiego przemysłu obronnego aspekty przemysłowe, innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

wsparcie drogą do podporządkowania rosja wobec białorusi Agata Wierzbowska-Miazga

wsparcie drogą do podporządkowania rosja wobec białorusi Agata Wierzbowska-Miazga 34 wsparcie drogą do podporządkowania rosja wobec białorusi Agata Wierzbowska-Miazga NUMER 34 WARSZAWA MAJ 2013 Wsparcie drogą do podporządkowania Rosja wobec Białorusi Agata Wierzbowska-Miazga Copyright

Bardziej szczegółowo

Między Północą a Południem

Między Północą a Południem Między Północą a Południem pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 25 Przyszłość Polski i standard życia Polaków zależą od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i

Bardziej szczegółowo