MINISTER INFRASTRUKTURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTER INFRASTRUKTURY"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia kwietnia 2008 r. MINISTER INFRASTRUKTURY GT1-0780/684/4/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w nawiązaniu do pisma Wicemarszałka Sejmu RP Pana Krzysztofa Putry z dnia 20 lutego 2008 roku znak: SPS /08 w sprawie przekazania Ministrowi Infrastruktury interpelacji posła na Sejm RP Pana Jarosława Wałęsy dotyczącej lokalizacji budowy terminalu gazowego, pragnę przedstawić następujące stanowisko w powyższej sprawie. Z uwagi na fakt, iż interpelacja poselska obejmuje swoim zakresem właściwość merytoryczną ministrów właściwych ds. gospodarki, środowiska oraz Skarbu Państwa w powyższej sprawie zwróciłem się do ww. ministrów o pomoc w udzieleniu odpowiedzi na postawione w interpelacji pytania. Na podstawie uzyskanego materiału przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania posła na Sejm RP Pana Jarosława Wałęsy: Ad 1. Czy przy wyborze lokalizacji analizowano znaczenie podziemnych zbiorników gazu, które będą budowane w Mechelinkach nad Zatoką Gdańską? Wybór lokalizacji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego ( terminal LNG ) przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ( PGNiG S.A. ) oparty został m.in. o szczegółowe analizy: prawne, techniczne, środowiskowe, geotechniczne, nawigacyjne, finansowe oraz analizy dotyczące połączenia z Krajową Siecią Przesyłową. Istotnym elementem tych analiz była kwestia współpracy terminalu LNG z podziemnymi magazynami gazu, w tym także budową podziemnego magazynu gazu Kosakowo ( PMG

2 Kosakowo ) w rejonie Mechelinek, jak również innych podziemnych magazynów gazu: PMG Mogilno i PMG Wierzchowice. Projekt budowy PMG Kosakowo o projektowanej pojemności czynnej 250 mln m 3 (po rozbudowie w roku 2020) w ocenie Konsorcjum (PwC Polska sp. z o.o., PricewaterhouseCoopers LLP London, ILF Consulting Engineers sp. z o.o., ILF GmbH, Radzikowski Szubielska i Wspólnicy sp.k. - Chadbourne & Parke LLP) wykonującego Studium wykonalności i założeń techniczno ekonomicznych importu LNG do Polski nie ma bezpośredniego wpływu na lokalizację przedsięwzięcia budowy terminalu LNG, z uwagi m.in. na fakt,że: terminal LNG będzie posiadać własne zbiorniki na LNG (wynika to z procesu technologicznego). Zakładana wielkość tych zbiorników to m 3 LNG. Wielkość ta odpowiada ok. 190 mln. m 3 gazu ziemnego (po regazyfikacji). Jest to wielkość porównywalna do planowanej pojemności PMG Kosakowo. podstawowy cel budowy PMG Kosakowo, jakim jest zapewnienie rezerw strategicznych dla regionu pomorskiego. Biorąc pod uwagę plany rozbudowy systemu przesyłowego, w tym zwłaszcza budowę magistrali północnej mającej połączyć aglomeracje Szczecina i Trójmiasta współpraca terminala i PMG Kosakowo będzie możliwa, a zależeć będzie od wielkości strumieni przesyłanego gazu i sposobu sterowania strumieniami gazu w systemie przesyłowym. Korzystniejsze będą w takiej sytuacji warunki pracy systemu przesyłowego, gdyż latem (podczas występowania mniejszego zapotrzebowania odbiorców) gaz w głównej mierze będzie mógł być przesyłany dla potrzeb zatłaczania PMG, a zimą (podczas zwiększonego zapotrzebowania) będzie przesyłany dla pokrycia potrzeb odbiorców). W rzeczywistości samo miejsce lokalizacji terminala będzie mieć mniejsze znaczenie z uwagi na dużą dyspozycyjność przesyłową magistrali. Należy wziąć pod uwagę, że aglomeracja Trójmiasta po zakończeniu budowy gazociągu Włocławek-Gdynia będzie mieć zabezpieczone dostawy paliwa gazowego uwzględniające potencjalny rozwój, a budowa PMG Kosakowo zwiększy tylko stopień bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców i poprawi warunki pracy systemu przesyłowego w tym rejonie. Gaz na potrzeby odbiorców może być przesyłany z centralnej części Polski, gdzie zlokalizowane są duże systemowe źródła gazu. Zwracamy przy tym również uwagę na fakt, iż przy lokalizacji terminala LNG w rejonie Świnoujścia, podobny efekt wynikający z możliwości współpracy terminala LNG 2

3 z podziemnym magazynem gazu jak w przypadku lokalizacji tych obiektów w rejonie Trójmiasta, jest możliwy do uzyskania w przypadku podjęcia decyzji o budowie magazynu w strukturach geologicznych zlokalizowanych w okolicy Goleniowa. Ad 2. Czy w Gdańsku występują problemy własnościowe dla terenów pod budowę gazoportu? Na etapie oceny lokalizacji dla terminalu LNG rozważane działki w Porcie Północnym, wydzierżawione były przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ( ZMPG S.A. ) odpowiednio na okresy 25 i 30 lat na rzecz spółek Rudoport S.A. (własność Mittal Steel Poland S.A.) oraz Europort INC Poland sp. z o.o. ( Europort - własność Lakeamber Holdings z Irlandii oraz Dessaport International Corporation INC z Kanady). Przedmiotem dzierżawy był również pirs rozładunkowy. Pomimo, iż wg ZMPG S.A. umowa dzierżawy ze spółką Europort została wypowiedziana, działania przedstawicieli Europortu wskazywały, iż roszczą sobie prawo do dzierżawionego terenu i nadal uważają się za jego pełnoprawnego dzierżawcę (pismo z dn r. do ZMPG S.A., pismo z dn r. do PGNiG S.A.). ZMPG S.A. nie był skłonny do poniesienia jakichkolwiek kosztów dotyczących rozwiązania wskazanych umów dzierżawy oraz ewentualnego zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez dotychczasowych dzierżawców przedmiotowych terenów. Jednocześnie wskazał, iż to PGNiG S.A. będzie musiało pokryć wszelkie inne koszty, które mogą wyniknąć w trakcie realizowania inwestycji, tj. m.in.: koszty związane z doprowadzeniem pirsu przeładunkowego do uzyskania pełnej zdolności eksploatacyjnej, koszty wykonania prac hydrotechnicznych związanych z przygotowaniem toru wschodniego i rozbudowy istniejącego falochronu, koszty dostosowania infrastruktury komunikacyjnej, koszty związane z ewentualnymi utrudnieniami lub ograniczeniami w działalności innych podmiotów, z którymi ZMPG S.A. zawarł wcześniej umowy (potencjalne odszkodowania były niemożliwe do oszacowania). Istotną przesłanką w zakresie pozyskania terenów pod terminal LNG w Porcie Północnym była również kwestia konieczności ubiegania się o nie przez PGNiG S.A. w trybie przetargu publicznego, co niosło za sobą ryzyko niedotrzymania terminów budowy terminalu oraz zwiększenia kosztów inwestycji. 3

4 Ad 3. O ile różnią się koszty inwestycji w infrastrukturę systemu gazowniczego przy wyborze jednej lub drugiej lokalizacji? Budowa terminalu LNG na wybrzeżu Morza Bałtyckiego powoduje konieczność rozbudowy systemu gazowego niezależnie od wyboru lokalizacji (Gdańsk Świnoujście). Wybudowanie nowego punktu wejścia do systemu przesyłowego w Świnoujściu (terminal LNG) spowoduje zrównoważenie dostaw gazu ziemnego do kraju oraz optymalne wykorzystanie systemu przesyłowego po jego rozbudowie. Należy podkreślić, iż w rejonie północno-zachodniej Polski występują braki przepustowości i rozbudowa systemu w tamtym rejonie jest niezbędna. Gaz z terminalu LNG z uwagi na planowaną ilość zaopatrywać będzie cały region Polski północno-zachodniej. W ramach prac nad Studium, zostały przeprowadzone wielowariantowe analizy dotyczące przyłączenia terminalu LNG do sieci przesyłowej, biorąc pod uwagę m.in. warunki techniczne, czas i koszt realizacji zadania oraz dostępność terenu. Konsorcjum wykonujące Studium podkreśliło, że budowa przyłącza nie ma decydującego wpływu na ostateczny koszt inwestycji. Pragniemy w tym zakresie podkreślić, że OGP Gaz-System S.A. jako podmiot odpowiedzialny za przyłączenie terminalu LNG do sieci przesyłowej, jak również jej rozbudowę nie zgłaszał zastrzeżeń do wybranej lokalizacji. Biorąc pod uwagę obecną strukturę systemu przesyłowego regazyfikowany gaz w rejonie Świnoujścia może być od razu wyprowadzony w trzech kierunkach rozpływu, natomiast w przypadku lokalizacji takiego źródła gazu w rejonie Trójmiasta możliwe obecnie jest tylko wyprowadzenie gazu w jednym kierunku tj. w kierunku Włocławka. Ad 4. Czy przy podejmowaniu decyzji analizowano możliwości większego wykorzystania gazu w Trójmieście np. elektrociepłowniach w Gdańsku i Gdyni? Przygotowując analizy zapotrzebowania na gaz ziemny Konsorcjum przygotowujące Studium bazowało na: Prognozie Komisji Europejskiej - European Energy and Transport Trends to 2030, European Commission, Prognozie Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej Perspektywy do 2030r., Prognozach zawartych w Polityce Energetycznej Polski do 2025r., 4

5 Prognozach Agencji Rynku Energii Analiza i prognoza cen gazu ziemnego oraz zapotrzebowania na wybrane nośniki energii w Polsce do roku Wyżej wymienione dokumenty pokazują, iż podstawowym surowcem energetycznym dla sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego w Polsce jest węgiel, który pozostaje konkurencyjny w stosunku do gazu ziemnego. Niemniej prognozy zapotrzebowania na gaz ziemny uwzględniały między innymi możliwość rozbudowy elektrowni szczytowych (po roku 2015). Analizy wykonane przez Konsorcjum wykazały wyższe zużycie gazu w regionie Świnoujścia. Ad 5. Czy decyzja o budowie gazoportu w Świnoujściu podjęta była po analizie studium wykonanym w 2006 roku pod kierownictwem PWC? Decyzja o budowie terminalu LNG w Świnoujściu podjęta została na podstawie Studium wykonalności i założeń techniczno ekonomicznych importu LNG do Polski wykonanego przez Konsorcjum (PwC Polska sp. z o.o., PricewaterhouseCoopers LLP London, ILF Consulting Engineers sp. z o.o., ILF GmbH, Radzikowski Szubielska i Wspólnicy sp.k. - Chadbourne & Parke LLP). Dokument ten uwzględniał i weryfikował wszelkie dotychczas wykonane analizy między innymi takie jak: minimalizacja ryzyka nawigacyjnego, bezpieczeństwo funkcjonowania obecnego Portu Północnego (zwiększone ryzyko wystąpienia lawinowej awarii przemysłowej i jednocześnie zwiększone ryzyko ataku terrorystycznego w przypadku lokalizowania w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów przemysłowych o strategicznym znaczeniu i wysokim ryzyku zagrożenia Naftoport i terminal LPG), utrudnienia w transporcie drogą morską dużych statków torem pomiędzy Bornholmem, a Szwecją do Gdańska z uwagi na zagęszczenie ruchu, negatywny wpływ na ruch statków wewnątrz portu. Wybór lokalizacji gdańskiej pociągał za sobą ryzyka i skutki ekonomiczne bardzo trudne do przewidzenia, które zostały wstępnie oszacowane przez ZMPG S.A. przynajmniej na ok zł. Dodatkowo PGNiG S.A. obciążany byłby kwotą mln zł rocznie za wynikłe utrudnienia w poruszaniu się statków w porcie (koszty, które winien ponieść PGNiG S.A. miały być oszacowane po ostatecznej decyzji lokalizacyjnej, co jest nie do przyjęcia z punktu widzenia ryzyk i oceny ekonomicznej przedsięwzięcia przez inwestora). 5

6 Ad 6. Czy studium wykonalności jest ogólnie dostępne, w celu przeanalizowania, czy objęte tajemnicą handlową? Studium wykonalności i założeń techniczno ekonomicznych importu LNG do Polski wykonane przez Konsorcjum stanowi tajemnicę handlową PGNiG S.A. Ad 7. Czy istnieją analizy ekonomiczne potwierdzające, że elektrownia Dolna Odra będzie pobierała w przyszłości gaz w znaczących ilościach? W przeszłości Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. kilkukrotnie sygnalizował zainteresowanie wykorzystaniem gazu ziemnego jako paliwa. Identyczne zainteresowanie wyrażali potencjalni inwestorzy, np. Endesa w czasie przerwanego procesu prywatyzacyjnego. Ad 8. Czy budowa gazoportu w Świnoujściu ingeruje w obszary objęte programem NATURA 2000? Zgodnie z publicznie dostępnymi informacjami Ministerstwa Środowiska teren budowy terminalu LNG, jak również część portowa znajdują się poza granicami obszaru ochronnego NATURA Ewentualny wpływ inwestycji liniowej, jaką jest przyłączenie terminalu LNG do sieci przesyłowej, zostanie poddany ocenie w ramach raportu o oddziaływaniu LNG i to on będzie decydował o wariancie przebiegu gazociągu przyłączeniowego. Z wyrazami szacunku Z upoważnienia MINISTERA INFRASTRUKTURY Anna Wypych-Namiotko Podsekretarz Stanu 6

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego NAFTA-GAZ maj 2010 ROK LXVI Maciej Kaliski Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH Piotr Janusz Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki Adam

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Andrzej Wandzik

mgr inż. Andrzej Wandzik mgr inż. Andrzej Wandzik GAZ JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO KRAJU Przesłanki stanu bezpieczeństwa energetycznego Bezpieczeństwo energetyczne jest zdefiniowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Miejsce w tekście I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Strona 5, wskazany akapit. Treść uwagi. Odpowiedź na uwagę

Miejsce w tekście I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Strona 5, wskazany akapit. Treść uwagi. Odpowiedź na uwagę Załącznik nr 2. Zestawienie uwag i odpowiedzi na uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Polityki morskiej Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020 Lp. I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1.

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA Portu Świnoujście-Ognica. Project. Wartość Projektu. w oparciu Analizę Finansową V.5. Warszawa, Styczeń 2014

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA Portu Świnoujście-Ognica. Project. Wartość Projektu. w oparciu Analizę Finansową V.5. Warszawa, Styczeń 2014 REWITALIZACJA I ROZBUDOWA Portu Świnoujście-Ognica Project Wartość Projektu w oparciu Analizę Finansową V.5 Warszawa, Styczeń 2014 str. 1 wstęp Na bazie posiadanego nabrzeża portowego w Świnoujściu Ognicy,

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH Zasoby energii i struktura rynku Energia w Polsce pochodzi głównie z paliw kopalnych. Opiera się w bardzo

Bardziej szczegółowo