I',vHtffit'$H. o'"rrij[il]:ril?*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I',vHtffit'$H. o'"rrij[il]:ril?*"

Transkrypt

1 S E K R E T A R I A T I',vHtffit'$H Konsultant Krajowy w dz. Pielggniarstwa dr n. biol. Grazyna Kruk- Kupiec Samodzielny Publiczny Wojew6dzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary SQskie, ul. Bytomska62, Tel Piekary SQskie r, ZALECEN ra KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZI EDZI N I E P I ELEG N IARSTWA DLA DOBREJ PRAKWKI PIELEGNIARSKIEJ Bezpieczny Szpital- Bezpieczny Pacjent. 7AR4D7AN I E RYZYKT E M ZDARZEN N I EPOTrlOnnVCH PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ _ PROFIIAKTYKA RYZYKA UPADKU. Zalecnnia Rady Komisji Wsp6lnot Europejskich w sprawie bezpieczefistwa pacjent6w, w tym profifaktyki i kontroli zakahefr a uiqzanych z opiekq zdrowotnq ( KOM 20Og I 836 wersja ostateczna ), zwracajq uwage na fakt tz 8-12 o/a pacjeht6w pzyjmowanych do szpitala w -pahstwach cznonkowskich cierpi z powodu zdarzefi niepo2qdanych podczas kozystania z opiekizdrowotnej. Zdaniem Komisji Wsp6lnot Europejskich Paristwa Czlonkowskie, powinny stwozy6 lub udoskonalic systemy zglaszania i wyciqgania wniosk6w w celu rejestrowania skali i przyczyn zdarzefi niepo2qdanych oraz opracowania skutecznych rozwiqzafi i sposob6w reagowania.bezpieczefistwo pacjent6w powinno by6 czg6ciq ksztalcenia i szkolenia pracownik6w opieki zdrowotnej. Pzedstawione zalecenia Konsultanta Krajowego w dz. Pielggniarstwa sq pr6bq wyjscia w kierunku oczekiwafi nalo2onych przez Radq Komisji wsp6lnot Europejskich, jak r6wnie2 zaproponowania Srodowisku pielggniarskiemu,? w konsekwencji pracownikom medycznym podjgcia wysilku organizacji dzialafi na rzecz bezpieczefistwa pacjent5w w szpitalach. Dzialania te sqtym bardzie wahne w okresie sprawowania polskiej Prezydencjiw Radzie UE. Zwracam siq do Wojewod6w, Mlnisterstwa Zdrowia, Departamentu Pielqgniarek i Polo2nych, Konsultant6w Wojew6dzkich w dz. Pielqgniarstwa o podjqcie dzialah w kierunku propagowania zalecefi w Srodowisku zawodowym, poprzez uvrzglgdnienie bezpieczefistwa pacjent6w jako kwestii priorytetowejw polityce i programach na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Odpowiedzialnymi na poziomie szpitali za organizacjq dobrej praktyki pielqgniarskiej sq osoby zarzqdzalqce i odpowiedzialne za dzial pielqgniarstwa - Dyrektozy ds. Pielggniarstwa / Naczef ne Pielggniarki I Przelo2one Pielqgniarek. o'"rrij[il]:ril? Kpnsultant Kraiovty y dl Pigl^Qgniarytwa q/fc ', c/rr)o- -^l-4. u// ^gqi r"

2 Konsultant Krajowy w dz. Pielggniarstwa dr n. biol. Gra2yna Kruk- Kupiec Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Slqskie ul. Bytomska 62, Tel Piekary Slqskie r. ZALECEN la KO N S U LTANTA KRAJ OWEGO W DZIEDZT N I E Pt E LEG N TARSTWA DLA DOBREJ PRAKTKI PIELEGNIARSKIEJ Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent, ZARZADZANIE RYZYKIEM ZDARZEN NIEPOZADANYCH PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ - PROFILAKTYKA RYZYKA UPADKU Wstqp Projekt w swoich zaloheniaeh koncentruje sig na zminimalizowaniu zagroiefi jakim sq upadki pacjent6w, kt6re mogq wystqpic podczas pobytu w szpitalu. Projekt jest adresowany do pielqgniarek, fizjoterapeut6w, ratownik6w medycznych, lekarzy, kadry kierowniczej, pracownikow dziafow majecych znaczenie w poprawie bezpieczefistwa pobytu pacjenta w szpitalu oraz czlonk6w zespol6w problemowych funkcjonujqcych na terenie szpitala. Upadki se gl6wnq przyczynq wystgpowania zdarzefi niepoz4danych po6rod hospitalizowanych pacjentow. Przyczyny upadk6w mo2na podzieli6 na wewnetrzne wynikajqce ze stanu chorobowego pacjenta, zaburzen w obrqbie organizmu, wieku oraz czynniki zewngtrzne zwiqzane z organizacje pracy, warunkami pobytu w szpitalu. Czynniki wewngtrzne wynikajq z : zmian inwolucyjnych usposabiajqcych ludzi starszych do upadku ; dotyczq narz4d6w zmyslu, kt6re biorq udzial w kontroli postawy; wzroku, sluchu, r6wnowagi, uktadu nemowego i mig6niowo - szkieletowego,.1. uposledzenia wzroku wywolanymi r6znymi chorobami, kt6re powoduiq obnizenie adaptacji do ciemno5ci iostrego Swiatla,widzenia przestrzennego, zmian zwlaszcza u os6b starszych w obrgbie uktadu mig6niowego, kt6re polegajq na zaniku kom6rek mig6niowych, oslabieniu sity miq6niowej, stan6w udarowych, ktore w r62nym stopniu uposledzaj4 sprawno6c motorycznq chorych, zaburzen rytmu serca, niewydolno6ci krggowo podstawnej, zaburzen chodu, zaloilonych opatrunkow gipsowych, upadk6w w przeszlo6ci kt6re predysponujq do ryzyka upadku, {.

3 kazdej choroby infekcyjnej np. zapalenia drog moczowych, nietrzymania moczu, kt6re pogarszajq stan ogolny i sprawno5c pacjenta. Czynniki zewnqtrze Srodowiskowe predysponujqce do wystqpienia upadkow, zwiqzane sa z otoczeniem w ktorym przebywa pacjent. Na upadki moze miec wplyw brak porgczy, uchwyt6w, nierowna podloga, Slizga podloga w lazience oddzialu, oswietlenie, brak balkonikow oraz wiele innych. Zagrohenia kt6re wptywajq na upadki pacjentow moge miei organizacyjny. takze charakter,c"t" projektu: 1. Zwigkszenie bezpieczeristwa pacjentow poprzez eliminacjg czynnik6w zagro2enia dla zdrowia lub zycia chorego, okreslenie przyczyn i wprowadzenie dzialan naprawczych w zakresie zarzqdzania ryzykiem upadkow. 2. Zwigkszenie odpowiedzialnosci pracownikow medycznych za zachowanie bezpiecznych warunk6w pobytu pacjent6 w szpitalu. 3. Szkolenia pracownik6w zakresie zapobiegania upadkom pacjent6w, rozpoznawania sytuacji krytycznych. 4. Edukacja pacjent6w i rodzin, opracowanie poradnik6w. 5. Opracowanie skali oceny ryzyka upadku. 6. Opracowanie systemu prowadzenia dokumentacji pielqgniarskiej w zakresie wywiadu, oceny ryzyka upadku, planowania opieki. 7. Poprawa jako6ci 2ycia pacjentow. 8. Monitorowanie zdarzefi niepozqdanych - upadk6w pacjent6w. 9. Wdrazanie rozwiqzafi w zakresie usprzqtowienia, eliminacji barier technicznych i organizacyjnych. Oczekiwany rezultat wdro2enia projektu : 1. Zmniejszenie liczby wystgpowania zdarzen niepozqdanych - upadkow pacjentow. 2. Zwigkszenie Swiadomo6ci pracownik6w medycznych w zakresie rozpoznawania i eliminacji czynnik6w zewngtrznych, organizacyjnych, technicznych w Srodowisku szpitalnym, mogecych wphywac na wystqpowanie upadk6w. 3. Zwigkszenie swiadomo6ci pacjent6w oraz ich rodzin w zakresie czynnik6w wptywajqcych na wystgpowanie upadk6w. 4. Poprawa bezpieczenstwa pobytu pacjenta w szpitalu. 5. Poprawa jakosci opieki, zwigkszenie odpowiedzialnosci za zachowanie bezpiecznych warunk6w pobytu pacjentow. 6. Otrzymanie informacji na temat przyezyn wystgpowania zdarzen niepozqdanych. 7. Wprowadzenie nowych rozwiqzan technicznych i organizacyjnych.

4 ZALECENIA Zalecenie. W sprawie organizacji dobrej praktyki pielqgniarskiej w przedmiocie zarzqdzania ryzykiem zdarzen niepozqdanych. i.na po=iomie podmiotu leczniczego (Ustawa z dnia 15 kwietni a 2011r.o dzialalno5ci leczniczej. Dz. U. z dnia 1 czenarca 2A1t.) jest powolany zesp6l ds. zdarzen niepozedanych ktory analizuje wystgpujqce zdarzenia w tym upadki. Zadania zespolu : identyfikacja zdaueir niepozqdanych na podstawie kart zgloszefi, gromadzenie i poddawanie analizie danych dotyczqcych zdarzer{ niepozqdanych, A mapowanie danych iinformacji, ustafanie przyczyn 2r6dtowych zdarzenia, podjgcie dziatari uryja6niajecych, wydanie zalecefiwyciagniqcie wniosk6w, przekazanie informacji pracownikom, {. opracowywanie rocznych raport6w. Zalecenie ll W sprawie rejestru pacjent6w u kt6rych wystqpilo zdarzenie niepozqdane w tym upadek pacjenta. 1. Personel medyczny zglasza wystqpienie zdarzenia niepozqdanego ( zdarzenia dzielimy na rzeczywiste i potencjalne / niedoszle ). 2. Zesp6l ds. analiz zdarze(t niepoz4danych dokonuje analizy zgloszonego przypadku. 3. Okre6lenie kolejno6ci zdarzefi. 4. Zidentyfikowanie pzyczyn 2rodlowych. 5. Przygotowanie planu dzialan. 6. SporzEdzenie raportu i przekazanie personelowi oddziatu. Zalecenie lll W sprawie oceny zagrazenia ryzyka upadku. 1. Kahdy nowoprzyjgty pacjent w okresie pierwszych godzin swojego pobytu w oddziale, podczas zebrania wywiadu pielggniarskiego, zostaje oceniony pod kqtem zagro2enia upadkiem przy uzyciu skali majqcej zastosowanie w ocenie stopnia zagroilenia. 2. Ocena jest powtarzana wg. przyjqtego schematu w oddziale.

5 Zalecenie lv W sprawie dokumentowania Szpital ocenia poziom ryzyka zagrolenia upadkami przy uzyciu skali oceny ryzyka Chorym ktorzy uzyskujq liczbg punkt6w klasyfikuj4cq ich do grupy ryzyka zagro2enia upadkiem, plan opieki uwzglgdnia ocene ryzyka oraz dzialania podejmowane w tym zakresie. Zalecenie V W sprawie edukacji pacjenta i edukacji rodzin w zakresie profilaktyki ryzyka upadku 1.Ka2dy pacjent z grupy ryzyka zagrozenia upadkiemoraz w razie koniecznosci jego rodzina lub opiekunowie powinnizostai przeszkoleni. 2.Oddziaty szpitalne powinny byc wyposazone w ulotki, poradniki z profilaktyki ryzyka upadku. Zalecenie Vl W sprawie szkolei pracownikow medycznych. l.roczne plany szkoleri zawierajq problematykq zwiqzanq z profilaktykq upadkow. Zalecenie Vll Sprawie realizacji zadan z zakresu zarzqdzania ryzykiem zdarzefi niepozqdanych projektu bezpiecznej praktyki medycznej - profilaktyki ryzyka upadku przez konsultant6w wojew6dzkich w dz. pielggniarstwa. l.konsultant krajowy oraz konsultanci wojew6dzcy zwracajq uwage podczas przeprowadzanych wizytacji / kontroli, na realizacjg przez kierowniczq kadrq pielqgniarskq, zarzqdzania ryzykiem zdarzeft niepozqdanych profilaktyki ryzyka upadku. Zalecenie Vlll W sprawie odpowiedzialnosci za realizacjq zalecen Dabrej Praktyki Pielqgniarskiej - Profilaktyki Ryzyka Upadku. 1.Za realizacjg zaleceri, odpowiada osoba zarzqdzalqca pielggniarstwem - Dyrektor ds. Piefggniarstwa / Naczelna Pielggniarka I Przelozona Pielggniarek.

6 Algorytm postqpowania w Projekcie Bezpiecznej Praktyki Medycznej - Profilaktyka Ryzyka Upadku :.!. Ocena stanu pacjenta podczas przyjgcia w oddzial : Zebranie wywiadu pielggniarskiego, ocena ryzyka : upadku.:. Kwalifikacja pacjenta do wla5ciwej grupy poziomu opiekibrak ryzyka $rednipoziom rqyka wysokipoziom ryzyka Planowanie opieki pielggniarskiej : i Realizacja Swiadczefi pielggniarskich =aaiaia \A/VTW/rTNlVIttl i zgodnie z \A/YTYCZNYMI : BEZPIECZNEJ PRAKryKI i Modyfikacja tvrouyilkacja planu Pranu opieki (JPreKl i Modyfikacja planu opieki po zabiegu operacyjnym : {. Kwalifikacja pacjenta do wla5ciwejgrupy poziomu opiekize strony : pielggniarki - ; brak ryzyka.4. Eraalni nnzir : Srednipoziom ryzyka ;..?. t?' wysokipoziom ryzyka Planowanie opieki pielqgniarskiej.e Wsp6fpraca w zakresie kwalifikacji pacjenta do wla5ciwej grupy poziomu ryzyka ze strony fizjoterapeut6w Pzekazanie poradnik6w, edukacja pacjenta na temat zapobiegania skutkom upadk6w ze strony fizjoterapeut6w i pielggniarek i Edukacja Rodziny

7 Konsultant Krajowy w dz. Pielggniarstwa dr n. biol. Grazyna Kruk- Kupiec Samodzielny Publiczny Wojew6dzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Slqskie ul. Bytomska 62, Tel Piekary Slqskie r. ZALECENIA KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELEGNIARSTWA DLA DOBREJ PRAKTYKI PIELEGNIARSKIEJ Bezpieczny Szpital- Bezpieczny Pacjent aarz$dzante RYZYKTEM ZDARZEN NtEpOZ4OnruVCn PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ Wstgp,, Uwzglqdnienie bezpieczenstwa pacjentow jako kwestii priorytetowej w polityce i programach w zakresie zdrowia na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym jako zadanie dla panstw czlonkowskich,, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeristwa pacjent6w, w tym profilaktyki i kontroli zakazeh zwiqzanych z opiek4 zdrowotnq. Bruksela, dnia r. Zarzqdzanie ryzykiem zdarzefi niepozqdanych obejmuje identyfikacjg, analizq oraz redukcje zdarzefi. Celem zarzqdzania ryzykiem jest wdrazanie do praktyki takich rozwiqzafi ktore pozwolily by na eliminacjg lub ograniczenie wystgpowania zdarzeft niepozqdanych. Pojgcie ryzyka i zarzqdzania ryzykiem w medycynie pojawilo sig w latach 70.Badania ktore zostaly przeprowadzone w USA i Raport Narodowego Instytutu Zdrowia z 1999 r. wykazaty, ze szpitaljest instytucjq udzielajqcq Swiadczerl zdrowotnych o wysokim stopniu zlozono6ci, a tym samym wysokim poziomie ryzyka. Calkowite wyeliminowanie wystgpowania zdarzefi niepozqdanych nie jest mozliwe, konieczne jest okre6lenie czgstotf iwo5ci wystgpowania zdarzert niepozqdanych. Zachowanie bezpieczefstwa pacjentow, stworzenie optymalnych warunk6w do prowadzenia procesu leczniczego jest zadaniem pracownikow medycznych. Wspolczesna medycyna powinna podqzad z kierunkiem ciqgtych zmian, budowania nowoczesnego modelu opieki nad pacjentem. Czg6ci sktadowe tego modelu wiqzq sig z wiedz4 medyczne oraz realizagq procedur poprawiajqcych jako6c Swiadczeri, a tym samym bezpieczefistwa pacjenta. Zalecenia Rady Komisji Wspolnot Europejskich w sprawie bezpieczeristwa pacjent6w, w tym profilaktyki kontroli zaka2en zuriqzanych z opiekq zdrowotnq ( KOM 2008 / 836 wersja ostateczna ), antracalq uwage na fakt i o/o pacjent6w przyjmowanych do szpitala w pafistwach czlonkowskich cierpi z powodu zdarzen niepozqdanych podczas korzystania z opieki zdrowotnej. Zdaniem Komisji Wspolnot Europejskich, Pafistwa Czlonkowskie powinny stworzyc lub udoskonalid systemy zglaszania i wyciqgania wniosk6w w celu rejestrowania skali i przyczyn zdarzefi niepozqdanych oraz opracowania skutecznych rozwiqzari sposob6w reagowania. Bezpieczeistwo pacjent6w powinno by6 czgsciq ksztalcenia i szkolenia pracownik6w opieki zdrowotnej.

8 Zgodnie z wymienionym Stanowiskiem Komisji Wsp6lnot Europejskich, nale 2y zachgcal, do czynnego zgnaszania zdarzeft niepozqdanych poryzez stworzenie uczciwych okolicznosci, majqcych odmienny charakter od procedur dyscyplinarnych. Funkcjonowanie zakladu opieki zdrowotnej, nowoczesne kierowanie i zarzqdzanie zespola m i m us i uwzg lqd n ia6 p roblematyke bezp ieczeristwa pacjenta. Nowoczesny model zapewnienia wysokiej jako6ci opieki medycznej powinien uwzglgdniad wewngtrzny system jako6ci, staje sig wigc pewnym i2 to zadanie dla kadry kierowniczej w celu zapewnienia dobrej praktyki pielggniarskiej gwarantujqcej zapewnienie wa ru nk6w d ta mo2liwie optyma Inego bezpieczeristwa pacjenta. Przedstawione Zalecenia maj4 na celu przekazanie wytycznych postgpowania dla kadry kierowniczej, zespoi6w pielggniarskich, a w dalszej kolejnosci pozostafych czlonkow zespolow terapeutycznych w przedmiocie zarzqdzania ryzykiem zdarzeri niepoz4danych,. Defi n i cj a zd a ne n i a n ie pohqd a neg o,, Zdarzenie niepoiqdane to szkoda wywolana w trakcie lub w wyniku leczenia, nie 4?na z naturalnym pzebiegiem choroby lub stanem zdrowia pacjenta,, zaloz,enia organizacyjne do zauqdzania ryzykiem zdarzefi niepozqdanych. Program w swoich zalo2eniach koncentruje sig na wyeliminowaniu zagro2efi ktore moge wystqpid podczas pobytu pacjenta w szpitalu. Adresowany do pracownik6w medycznych, majqcych wphyw na poprawe bezpieczeristwa pobytu pacjenta w szpitalu oraz czlonk6w zespol6w zadaniowych funkcjon uj4cych na terenie szpitala. Cele projektu : 1, Zwigkszenie bezpieczefistwa pacjent6w popvez eliminacjg czynnik6w zagro2enia dla zdrowia lub 2ycia chorego, okreslenie przyczyn iwprowadzenie dziatrafi naprawczych w zakresie zarzqdzania ryzykie m zda'zefi n iepo2qdanych. 2. Zwigkszenie odpowiedzialno6ci pracownik6w medycznych za zachowanie bezpiecznych warunk6w pobytu pacjent6w w szpitalu. 3. Poprawa jako6ci Zycia pacjent6w. 4. Monitorowanie zdarzeri niepo2qdanych. 5. Ocena wdro2enia przez pracownik6w szpitala procedury monitorowania zdarzefi niepozqdanych. 6. Wdra2anie rozwiqzafi w zakresie usprzgtowienia, eliminacji barier technicznych i orga nizacyj nych celem el im i nacj i zdarzefi n iepozqdanych. Oczekiwany rezultat: 1. Zmniejszenie liczby wystqpow anta zdarzeri niepozqdanych. 2. Poprawa bezpieczerlstwa pobytu pacjenta w szpitalu. 3. Poprawa jakosci opieki, zwigkszenie odpowiedzialno6ci za zachowanie bezpiecznych warunk6w pobfiu pacjent6w. 4. Zwigkszenie SwiadomoSci pracownik6w medycznych. 5. Otrzymanie informacji na temat przyczyn wystgpowania zdarzeri niepozqdanych. 6. Wprowadzenie nowych rozwiqzari technicznych i organizacyjnych.

9 ZALECENIA Zalecenie I W sprawie organizacji dobrej praktyki pielqgniarskiej w przedmiocie zarzqdzania ryzykiem zd.arzeniepozqdanych. l.zgloszenie zdarzenia niepo2qdanego jest traktowane jako : + niezale2ne z rejestrem skarg, wniosk6w i za2dert pacjent6w, calkowicie poufne, nie stuzy identyfikacji pacjenta i personelu, 1!. nie slu2y stygmatyzacji personelu,.:. zawsze tqczy sig z analiz4 i szukaniem przyczyn, inicjuje dzialania naprawcze. System zglaszania ma zachgca6 pracownik6w do czynnego zglaszania zdarzefi poprzez stworzenie otwartych i uczciwych okolicznosci. 2.Na poziomie podmiotu leczniczego (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r.o dzialalno6ci leczniczej. Dz. U. z dnia 1 czewvca 2011r.) jest powolany zesp6l ds. zdarzefi niepozqdanych. Zadania zespolu : identyfikacja zdarzefi niepozqdanych na podstawie kart zgloszeh, gromadzenie i poddawanie analizie danych dotyczqcych zdarzeri niepozqdanych, {. mapowanie danych i informacji, ustalanie przyczyn zr6dlowych zdarzenia, podjgcie dziatari vuyja6niaj4cych, wydanie zalecefiwyciagnigcie wnioskow, przekazanie informacji pracownikom, opracowywanie rocznych raport6w. Zalecenie ll W sprawie rejestru pacjent6w u ktorych wystqpito zdarzenie niepo2qdane. 1. Personel medyczny zglasza wystqpienie zdarzenia niepozqdanego ( zdarzenia dzielimy na rzeczywiste i potencjalne lniedoszte ). 2. Zespll ds. analiz zdarzen niepo2qdanych dokonuje analizy zgloszonego przypadku. 3. Okre6lenie kolejnoscizdarzefi. 4, Zidentyfikowanie pzyczyn zrodtowych. 5. Przygotowanie planu dziatai. 6. Sporzqdzenie raportu i przekazanie personelowi oddzialu. 7. Na poziomie oddziat6w, a nastgpnie szpitala - podmiotu leczniczego jest prowadzona analiza wystgpowanta zdarzeh niepozqdanych.

10 Zalecenie lll W sprawie dokumentowania. l. Szpital opracowuje wtasny system dokumentowania zdarzefi niepozqdanych. Zalecenie lv W sprawie szkolefi pracownik6w medycznych. l.roczne plany szkoleri zawierajq problematykg zdarzefi niepozqdanych. Zalecenie V W sprawie realizacji zadan z zakresu zarzqdzania ryzykiem zdarzoi niepozqdanych - projektu bezpiecznej praktyki medycznej przez konsultant6w wojewodzkich w dz. pielggniarstwa. l.konsultanci krajowi i wojew6dzcy podczas przeprowadzanych wizytacji / kontroli zwracaiq uwagq na zauqdzanie ryzykiem zdarzefi niepozqdanych w praktyce pielggniarskiej. Zalecenie Vl W sprawie odpowiedzialnosci za realizacjq zalecert Dobrej Praktyki Pielggniarskiej. 1.Za realizacjg zalecefi odpowiada osoba zarzqdzalqca pielggniarstwem - Dyrektor ds. Piefggniarstwa / Naczelna Pielggniarka t Przelozona pielggniarek. Propozycja do katalogu praktyki pielggniarskiej 1. NiewlaSciwy pacjent rejestrowanych zdarzefi niepoiqdanych w obszarze 2. Odcewnikowa infekcja lozyska naczyniowego 3. Sepsa po zabiegu operacyjnym 4. Upadki w szpitalu 5. Wypadnigcie zlo?'ka 6. Komplikacje wywolanie nieprawidlowym podnoszeniem pacjenta dla pacjenta 7. Samowolne oddalenie sig pacjenta ze szpitala 8. Blgdy zwiqzane z pobieraniem pr6bek krwi, rozbie2nosci wykryte podczas kontroli zgodno5ci krwi, obcogrupowe przetoczenie krwi 9. Niewla6ciwy lek,niewla6ciwa droga podania, niewla6ciwy pacjent, niewlasciwe polqczenie z innym lekiem 10. SamoMjstwo 11. Inne zgodnie z definicjq

11 BIBLIOGRAFIA 1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczefistwa pacjent6w, w tym profilaktykii kontroli zakaaefi zwiqzanych z opiekqzdrowotnq. Bruksela, dnia KOM (2008) 836 wersja ostateczna ' 2. Kutryba 8., Kutaj - Wqsikowska H. Bezpieczny pacjent, bezpieczny szpital. Mened2er Zdrowia, ' 2003 nr:3 3. Kutryba 8., Kutaj - Wqsikowska H.: Programy bezpieczefistwa. Zdrowie Zanqdzanie nr 6

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299 Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa dr n. biol. Grażyna Kruk- Kupiec Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299 Piekary Śląskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ

PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa dr n. biol. Grażyna Kruk- Kupiec Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299 Piekary Śląskie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z upadków szpitalnych Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka. Wiadomości Lekarskie 2017, tom LXX, nr 1

Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z upadków szpitalnych Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka. Wiadomości Lekarskie 2017, tom LXX, nr 1 Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z upadków szpitalnych Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka Wiadomości Lekarskie 2017, tom LXX, nr 1 obszar badań liczba upadków/1000 osobodni Statystyka %wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE W OPIECE PALIATYWNEJ

ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE W OPIECE PALIATYWNEJ ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE W OPIECE PALIATYWNEJ MGR IZABELA KAPTACZ, KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ, ZAKŁAD MEDYCYNY I OPIEKI PALIATYWNEJ, WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU, ŚLĄSKI UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II (Opieka środowiskowa DPS) 1. Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej rodzaje i zasady kwalifikacji. 2. Rola i zadania pielęgniarki nad podopiecznymi w DPS. 3. Zindywidualizowane pielęgnowanie w

Bardziej szczegółowo

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mateusz Komza Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w

Zalecenia w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w Zalecenia w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie: sposobu dokumentowania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA JAKOŚCI. Informator Wrzesień 2011 nr 1 SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ PIEKARY ŚLĄSKIE

SZKOŁA JAKOŚCI. Informator Wrzesień 2011 nr 1 SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ PIEKARY ŚLĄSKIE Informator Wrzesień 2011 nr 1 SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ PIEKARY ŚLĄSKIE zaprasza Pracowników Szpitala na Spotkania Edukacyjne SZKOŁA JAKOŚCI Opracowanie Koordynator Programów

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej za rok 2014 Warszawa, 13.02.2015 Grzegorz Michalak Szpital Bielański ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa tel: 22 5690 215 fax:22 5690120 email: grzegorz.michalak@wum.edu.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Elżbieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Programów HCV można pokonać i STOP! HCV WSSE w Bydgoszczy Seminarium edukacyjne "Innowacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.) Warszawa 2015.02.10 Mariusz Kuśmierczyk Instytut Kardiologii 04-628 Warszawa ul. Alpejska 42 22 34 34 610, 22 34 34 548 mkusmierczyk@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kultura organizacji a zdarzenia niepożądane

Kultura organizacji a zdarzenia niepożądane Kultura organizacji a zdarzenia niepożądane Piotrków Trybunalski, 2013 Jerzy Kulikowski DEFINICJA ZDARZENIA NIEPOŻĄDANEGO (JCAHO) ZDARZENIE NIEPOŻĄDANE TO USZCZERBEK NA ZDROWIU PACJENTA WYWOŁANY W TRAKCIE

Bardziej szczegółowo

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny zarzqdzenie Nr 13gl1,l Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 mala 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI 58. 1. Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ. Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego

NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ. Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA Leo Barić, Halina Osińska NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego Wydanie I Warszawa

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM Alicja Szewczyk Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Światło poranka https://pl.wikipedia.org/wiki/światło

Bardziej szczegółowo

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Standardy Grupy ds. Zdrowia Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Cel główny Cel główny: optymalny stan zdrowia osób bezdomnych (świadczeniobiorców) utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Nowy Szpital w Olkuszu Bezpieczeństwo i zaufanie Grupa Nowy Szpital Nowy Szpital w Olkuszu Grupa Nowy Szpital to nowe spojrzenie na pacjenta, który jest podmiotem w ochronie zdrowia. Chcemy więcej i lepiej

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności Warszawa

Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności Warszawa Warszawa, 9 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.136.2016 Pan Andrzej Golimont Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. al. Solidarności 67 03-401 Warszawa W Y S T Ą P I E N

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zambwienia: www,opatow.pcpr.info Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki za rok 2016

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki za rok 2016 Melania Butrym Warszawa, 01.02.2017r. Centrum Onkologii - Instytut im. Mari Skłodowskiej - Curie ul. Wawelska 15B 608067910 melabutrym@op.pl Fax 225709109 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014.. Grzegorz Panek I Katedra i Klinika Gin.-Poł. WUM Warszawa, Pl.Starynkiewicza 1/3 gmpanek@wp.pl Warszawa, 15.02.2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014 Ząbki, dnia 12.02.2015 r. Anna Dudek Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1 05-091 Ząbki Tel. 22 3900869 Fax: 22781-65-02 Email:a.dudek@drewnica.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 Cele strategiczne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 1 Kadra kierownicza SP ZOZ Tomaszów Lub za zasadnicze cele do zrealizowania w 2010/2011r przyjęła:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 691/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 ROKU

UCHWAŁA Nr 691/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 ROKU UCHWAŁA Nr 691/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: Wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Oddziału Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego.

Regulamin Porządkowy Oddziału Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. Regulamin Porządkowy Oddziału Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. I. Charakterystyka Oddziału 1. Oddział Dzienny Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego działa

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA (oddział wewnętrzny, oddział gastroenterologii) 1. Rola i zadania pielęgniarki w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

potencjalnej przyczyny/mechanizmu lub slabych stron projektu przez stosowanie odpowiednich narzqdzi;

potencjalnej przyczyny/mechanizmu lub slabych stron projektu przez stosowanie odpowiednich narzqdzi; 6) prawdopodobieristwo wystqpienia wady (Cz) - okresla prawdopodobienstwo wystqpienia specyficznej wady. Jedynq metodq obnizenia tego prawdopodobienstwa jest wprowadzenie zmian konstrukcyjnych; 7) metody,

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM:

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM: Data obowiązywania: 01.03.2014 r Wydanie: 1 Strona 1 z 4 Cel hospitalizacji: Diagnostyka, zabiegi i leczenie pacjentów. Zakres: Dotyczy przyjęcia chorego do Szpitala i przekazania do odpowiedniego oddziału.

Bardziej szczegółowo

Zalozenia programowe, harmonogram realizacji i oprzyrzadowanie modulu u dla szkól

Zalozenia programowe, harmonogram realizacji i oprzyrzadowanie modulu u dla szkól Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV Zalozenia programowe, harmonogram realizacji i oprzyrzadowanie modulu u dla szkól (wersja z grudnia 2010) Opis problemu Zakazenia HCV: skapoobjawowe zakazenie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Plan Postępowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Europejskie stanowisko dotyczące farmacji szpitalnej Bruksela, maj 2014 r.

Europejskie stanowisko dotyczące farmacji szpitalnej Bruksela, maj 2014 r. Europejskie stanowisko dotyczące farmacji szpitalnej Bruksela, maj 2014 r. Poniżej publikujemy dla Państwa stanowisko wypracowane przez Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych wspólnie z organizacjami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 13. Rozdzia³ 1

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 13. Rozdzia³ 1 SPIS TREŒCI Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego........................... 13 Rozdzia³ 1 NADCIŒNIENIE TÊTNICZE JAKO PROBLEM ZDROWOTNY prof. dr hab. n. farm. S³awomir Lipski,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO:

Bardziej szczegółowo

Bronislawa Czecha do granicy m.st. Warszawy. Postgpowanie nr

Bronislawa Czecha do granicy m.st. Warszawy. Postgpowanie nr http ://bzp I.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogl oszenie:show &pozycja=.., Adres strony internetowej, na K6rej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Remont

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W K O Ś C I A N I E ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Badanie na obecność pałeczek CPE Informacje dla pacjentów

Badanie na obecność pałeczek CPE Informacje dla pacjentów Badanie na obecność pałeczek CPE Informacje dla pacjentów Uwaga: z pytaniami dotyczącymi informacji zawartych w tej ulotce, należy zwracać się do lekarza prowadzącego lub pielęgniarki. Czym jest CPE W

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kierownik, Tel. (054) 2856231 Aleksandra Kamińska-Roszak, magister pielęgniarstwa, studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia, psychologii zarządzania, zarządzania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO e-mail:piskorz@wssd.olsztyn.pl L.dz. KKwDPP/47/07 Olsztyn, 05.11.2007 r. Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego /wg rozdzielnika/ W związku z licznymi zapytaniami w sprawach obsady

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku.

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. I. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Krzysztof Zamajtys BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Zadania, obowiązki, zakres świadczeń oraz sposób finansowania służby medycyny

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii dr hab. med. Agnieszka Szypowska Oddział Kliniczny Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa agnieszka.szypowska@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Badania predyspozycji dziedzicznych do nowotworów złośliwych

Badania predyspozycji dziedzicznych do nowotworów złośliwych Badania predyspozycji dziedzicznych do nowotworów złośliwych Onkologiczne Poradnictwo Genetyczne Profilaktyka, diagnostyka i leczenie Postęp, jaki dokonuje się w genetyce, ujawnia coraz większy udział

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego za rok 2015 Warszawa, dn. 11.02.2016 Barbara Włodarczyk Instytut Hematologii i Transfuzjologii 02-776 Warszawa, Indiry Gandhi tel. 22 3496242, fax 22 3496243 email: bwlodarczyk@ihit.waw.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook. PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.com KONCEPCJA SZPITALA DOMOWEGO Analiza chorób przewlekłych w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Iwona Podlińska

Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Iwona Podlińska Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Iwona Podlińska Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Oddziały Szpitalne Izba Przyjęć Oddział Ratunkowy Intensywnej

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty, paszport. 2. Przedstawicielowi

Bardziej szczegółowo

WK-II Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka Jabłonna

WK-II Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka Jabłonna Warszawa, 6 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.75.2017 Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka 18 05-110 Jabłonna W Y S T Ą P I E N I E P O K O N

Bardziej szczegółowo

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna od 1992 roku jest jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia na terenie placówki szkolno-wychowawczej. Pełni ona główną rolę w profilaktycznej opiece

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II (Poradnia dla pacjentów dorosłych) 1. Promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej. 2. Samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 3. Podejmowanie współpracy

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

ffi GnNnnarwv Dynrrron ochnomv Snonowrsrca Micbal Kielsrnia

ffi GnNnnarwv Dynrrron ochnomv Snonowrsrca Micbal Kielsrnia ffi GnNnnarwv Dynrrron ochnomv Snonowrsrca Micbal Kielsrnia!?arszawa, dnia -^O.og 2012 t. DOP-OR.075.03.5.2O1 2.ep.'l lnformacje w zakresie stosowania przepis6w dot. ochrony gatunkowej ro6lin, zwierzqt

Bardziej szczegółowo

1. Pacjent jako podmiot opieki... 15

1. Pacjent jako podmiot opieki... 15 1. Pacjent jako podmiot opieki... 15 1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące opieki, zdrowia i choroby - Wiesława Ciechaniewicz... 15 1.1.1 Opieka i pomaganie 15 1.1.2 Zdrowie a choroba... 18 1.1.3 Podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radców Prawnych Joanna Pesta-Aleksandra Lozinska. Aleksandra Lozinska, radca prawny Joanna Pesta, radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych Joanna Pesta-Aleksandra Lozinska. Aleksandra Lozinska, radca prawny Joanna Pesta, radca prawny Wplyw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie badan klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE na obowiazki

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Bardziej szczegółowo

Deklaracja PFED w sprawie miejsca i roli edukatora w opiece nad pacjentem z cukrzycą

Deklaracja PFED w sprawie miejsca i roli edukatora w opiece nad pacjentem z cukrzycą Deklaracja PFED w sprawie miejsca i roli edukatora w opiece nad pacjentem z cukrzycą 1. Cukrzyca jest chorobą przewlekłą. Nie da się jej całkowicie wyleczyć, można ją jednak kontrolować tak skutecznie,

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Warszawa, 29 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.75.2014 Pan Krzysztof Kukla Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Zegrzyńska

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny ", -,,"*. n,,?ffi fl',:l,ii li"'#i, *"-r"$zcizyny z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie regulaminu konkufu,,firma spolecznie odpowiedzialna 2015" Na

Bardziej szczegółowo

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Irmina Śmietańska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Iniekcje mięśniowe Patient control analgesia PCA Analgezja zewnątrzop onowa Umiarkowaniesilne dolegliwości

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

S T R O N C.FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA OPERACJĘ. Ii. ZLECENIA POOPERACYJNE G. DODATKOWA KARTA CODZIENNYCH OBSERWACJI H. KARTA ZNIECZULENIA

S T R O N C.FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA OPERACJĘ. Ii. ZLECENIA POOPERACYJNE G. DODATKOWA KARTA CODZIENNYCH OBSERWACJI H. KARTA ZNIECZULENIA (podpis) LEKARZ PROWADZĄCY DATA Rp. ZALECENIA DLA PACJENTKI (data) DOKUMENTACJĘ INDYWIDUALNĄ ZEWNĘTRZNĄ OTRZYMAŁAM str. 12 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZUS ZLA S. R. P. O. N. M. L. STATYSTYKA MEDYCZNA DOKUMENTACJĘ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU Oddział Psychiatryczny wchodzi w skład WSZ im. L. Perzyny w Kaliszu. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa:

Bardziej szczegółowo

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala dr Marek Koenner, radca prawny Przesłanki Audytu rosnąca liczba postępowań w sprawach o błędy medyczne, zarówno

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Spis treści Wstęp.... 15 Rozdział 1 Narodziny i rozwój psychologii zdrowia... 19 1.1. Źródła wyodrębnienia się psychologii zdrowia..... 20

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH - ODDZIAŁY SZPITALNE

WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH - ODDZIAŁY SZPITALNE WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH - ODDZIAŁY SZPITALNE Raport dotyczy wyników badań satysfakcji pacjentów przeprowadzonych na przełomie 213/214

Bardziej szczegółowo

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie?

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? Gmina art.7 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (Dz.U.01.142.1591 z późn.zm.) ochrona zdrowia Powiat art.4 Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Ile razy w ciągu ostatnich 5 lat (łącznie z aktualnym pobytem) przebywał/a Pan/i w naszym szpitalu? 1 raz 2-3 razy więcej niż 3 razy

1. Ile razy w ciągu ostatnich 5 lat (łącznie z aktualnym pobytem) przebywał/a Pan/i w naszym szpitalu? 1 raz 2-3 razy więcej niż 3 razy PSJ 8.2.1 Załącznik 2 Anonimowa ankieta badania satysfakcji pacjenta z usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełm. Szanowni Państwo! Pragmy poznać Państwa zda na temat jakości usług medycznych

Bardziej szczegółowo

ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Nie dotyczy. jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny)

ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Nie dotyczy. jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny) Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat Warszawa, 15. 02. 2016 Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa 22 815 7270; 22 815

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej

Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Resuscytacja Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Decyzje dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej Informacje przeznaczone dla pacjentów szpitali Coventry and Warwickshire, ich

Bardziej szczegółowo

Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (wyciąg z procedury)

Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (wyciąg z procedury) Informacje ogólne 1. Szpital Babińskiego udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kierownik Aleksandra Kamińska-Roszak - mgr pielęgniarstwa; studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia i psychologii zarządzania. tel. 54 285 62 30 Lekarze konsultanci

Bardziej szczegółowo