potencjalnej przyczyny/mechanizmu lub slabych stron projektu przez stosowanie odpowiednich narzqdzi;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "potencjalnej przyczyny/mechanizmu lub slabych stron projektu przez stosowanie odpowiednich narzqdzi;"

Transkrypt

1 6) prawdopodobieristwo wystqpienia wady (Cz) - okresla prawdopodobienstwo wystqpienia specyficznej wady. Jedynq metodq obnizenia tego prawdopodobienstwa jest wprowadzenie zmian konstrukcyjnych; 7) metody, narzedzia bieiqcej weryjikacji projektu - sporzqdza siq wykaz zapobiegawczych dzialan zatwierdzajqcych bqdz innych, ktore zapewniq adekwatnosi: projektu w stosunku do rozwazanych usterek i przyczyn ich powstania. Powszechnie stosowane narzqdzia to rewizja projektu, testy odpornoici na uszkodzenia, rygorystyczne testy laboratoryjne, analizy wykonalnosci i testy prototypu; 8) prawdopodobieristwo wykrycia wady (Wy) -jest to ocena mozliwosci wykrycia potencjalnej przyczyny/mechanizmu lub slabych stron projektu przez stosowanie odpowiednich narzqdzi; 9) wspoiczynnik poziomu ryzyka (WPR) - okresla ryzyko uiytkownika zwiqzane z systemem i stanowi kryterium decyzyjne przy podejmowaniu dzialan na rzecz optymalizacji. WartoSC WPR powinna miescic siq w przedziale od 1 do Przy wyzszych wartosciach naleky przedsiqwziqe kroki zmierzajqce do zmniejszenia wkalkulowanego ryzyka przy podjqciu dzialan korygujqcych; 10) zalecane dziaiania - dzialania korygujqce naleiy skierowac przede wszystkim na problemy, bqdqce na najwyzszej pozycji, jeili chodzi o wartohci WPR. 3. Przyklad zastosowania metody Zaklad produkcyjny zlecil przeprowadzenie analizy FMEA bardzo istotnego ele- ment~, jakim jest odlew kadluba wchodzqcy w sklad zaworu bezpieczenstwa. Zawor ten sluzy do zabezpieczenia przed nadmiemym wzrostem cisnienia. Przeprowadzona analiza FMEA skladala siq z kilku etapow. W pienvszym etapie analizy FMEA powolano zespol zadaniowy, w ktorego sklad wchodzili: inzynierowie z do6wiadczeniem w projektowaniu i wytwarzaniu, montaiu, obshdze i kontroli jakosci analizowanego wyrobu. Zespol ten przyjql nastqpujqce dzialania: analizq fiagrnentu systemu, ktory sklada siq z wielu elementow konstrukcyj- nych. Do potencjalnych wad zaliczono fizyczne uszkodzenia tego elementu podczas eksploatacji, gdy nie realizuje on swoich hnkcji,

2 przyczyny potencjalnych wad elementu znaleziono w blqdnym dzialaniu ukladu nizszego rzqdu, opierajqc siq na danych konstrukcyjnych, skutki wad powodowaly wadliwe dzialanie calego systemu. - Kadlu b - Kdpa k Kaptur Spgzyna 7 Przylqcz gwint. I/ Zaslepki I Tuleja Talerzyk I Przeciwnakretka Rys Schemat blokowy zaworu bezpieczelistwa zrbdfo: K. Kaleta: Praca magisterska (niepublikowana).

3 Po ustaleniu zasad dzialania, przed przystqpieniem do wlaiciwej analizy, zesp6l zadaniowy stworzyl plan dzialania oparty na: 1) opracowaniu schematu blokowego zaworu bezpieczenstwa, w sklad kt6rego wchodzi analizowany wyrob - kadhb, a takie przedstawieniu struktury wspolpracy elementu z innymi elementami w podzespole (rys. 3.3), 2) zdefiniowaniu wymagan w stosunku do wyrobu, 3) okreileniu klienta i jego wymagan, 4) przeprowadzeniu analizy potencjalnych wad, 5) oszacowaniu ryzyka poprzez wyznaczenie wspolczynnika poziomu ryzyka (WPR), 6) przedstawieniu wnioskow z przeprowadzonej analizy. ad 2. Zdefiniowanie wymagan w stosunku do analizowanego wyrobu Kadlub jest jednq z integralnych czeici zaworu. Ze wzgledu na wczeiniejsze problemy, powstale przy projektowaniu, naleiy rozpatrzyk wszystkie moiliwe usterki, mogqce wyniknqt w czasie pracy zaworu. Nalezy rozwaiyk calkowity proces technologiczny, poczqwszy od wykonania odlewu, a skonczywszy na gotowym wyrobie. KadIub montowany jest do instalacji za pomocq polqczenia drubowego. Dla- tego naleiy wlaiciwie dobra6 wymiary i obrobkq kolnierzy przylqczeniowych, uwzglqdniajqc ich klase chropowatoici i posuw tokarki. Nalezy odpowiednio dobra6 rozstaw otworow mocujqcych kadhb z kolpakiem celem unikniecia rozbieznoici. Naleiy uszeregowak identyfikacjq wyrobu, poczqwszy od wykonania odlewu ai po koncowy detal. ad 3. OkreSlenie klienta i jego wymagan W punkcie tym zostali przedstawieni klienci, ich wymagania odnosnie do analizo- wanego wyrobu oraz potencjalne wady, jakie mogq wyst~it w trakcie uzytkowania omawianego wyrobu (tablica 3.3).

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19